Anda di halaman 1dari 3

AFTALERET 1 – Tilbud, tilbagekaldelse, afslag

Aftalefrihed – begrænsninger:
HR: aftalefrihed
U1: kontraheringspligt
U2: VML regler om umyndige (ex § 46)
U3: Præceptive regler (voldgift ved byggesager)
Modif: Begrænsninger ift trediemand

Begge parter er myndige


Begge parter er ved kontraktens indgåelse i stand til at handle fornuftsmæssigt
Ingen af parterne ved indgåelsen udsat for tvang mv
Begge parter skal kunne overskue kontraktens konsekvenser nu og fremtidigt
Ingen af parterne har monopolstilling på det område, kontrakten vedrører
Ingen af parterene har pligt til at kontrahere med hinanden (kontraheringspligt)

Aftaleindgåelse forbudt under visse ydre rammer (fx FAFTL kap 2)


Indføre fortrydelsesret (FAFTL kap 3 og 4)
Indføre opsigelsesadgang (FAFTL kap /)
Indføre regler om offentlig godkendelse (fx blanketter til LL § 5,2)
Give offentlige myndigheder adgang til at kontrollere aftalevilkår
Forbyde visse kontraktsvilkår (fx KAL § 21,1 om forbud modtage tage pant i det solgte)

(fremhævet = de vigtigste fortolkningsregler)


visse lovregler er beskyttelsespræceptive
stille store krav til tydeligheden af byrdefulde vilkår (vedtagelsesproblemer)
fortolke mod forfatteren (koncipistreglen)
Tilsidesættelse med hjemmel i AFTL § 36

Standardvilkår
… bestemte i forvejen udarbejdede vilkår, som de enkelte aftagere ikke kan gøre til genstand for
forhandling med udbyderen.
Bliver udfyldnignsregler

Kollektive aftaler
Udbredt på arbejdsmarkedet
Kollektiv overenskomst
– Altid kollektiv på lønmodtagerside, mens ikke altid på arbejdsgiverside

Opsummering
Aftaler er bindende
Udpræget aftalefrihed
Gælder kun inter partes
Standardvilkår underlægges særlige begrænsninger
Regler om aftalers indgåelse (kap 1,2)

Tilbud
Tilbud eller opfordring til tilbud?
Accept
Indgåelse af aftale med anvendelse af andre fremgangsmåder

Tilbud
– et løfte der lægger bånd på afgiveren
– der skal være taget definitiv stilling
– minus letter of intent
– minus overslag
– ”i regning med loft” --> tilbud med løfte om maks pris
– Løftet taber sin retsvirkning hvis det ikke bliver antaget i rette tid
– Aftalemodel iflg AFTL: et tilbud der accepteres rettidigt og indholdsmæssgt er iom
tilbudet
– Aftale = tilbud + accept

Løfteprincippet
– AFTL § 1,1 – tilbud og svar på tilbud er bindende
– → haltende retsforhold (s 39-41)
– kun den ene part er bundet
– skaber spekulationsmuligheder
– Muligt at begrænse dette
– Lave kort frist for accept
– Forbehold om tilbagekaldelse af tilbud så længe ikke accepteret
– Krav om ordrebekræftelse (s 40), da TG først er bundet af sit tilbud/accept ved
bekræftelsen
Viljeserklæring – et løfte/tilbud, hvis der er en person, som har villet afgive vedkommende
erklæring (dog uforsigtighedssynspunkter)

AFTL § 1,2 pkt

”reglerne i §§ 2-9 kommer til anvendelse, for så vidt andet ikke følger af tilbuddet eller svaret eller
af handelsbrug eller anden sædvane”

Handelsbrug, sødvaner, kutymer spiller en står udfyldende rolle


”handelsbrug”
faktisk skik og brug
”sædvane” -
alm def

Mundtlige tilbud:
skal accepteres straks, medmindre anden frist er fastsat jf AFTL § 3,2

Skriftlige tilbud
acceptfristen enten angivet i tilbuddet jf AFTL § 2 eller
accept ”inden udløbet af det tidsrum, som ved tilbuddets bla bla” § 3
Tilbagekaldelse

AFTL § 7

– kommet til kundskab


– når tilbud/accpet(-løfte) er blevet læst eller hørt af adressaten eller en fuldmægtig
– kommet frem
– når brevet/telegrammet afleveres til modtageren eller lægges i hans postkasse/-box
– hvis afleveret efter normal kontortids ophør, da først den næste arbejdsdags morgen.
Gælder som udg. Mails, telefax mv

Afsenderen bærer risikoen for, at tilbagekaldelsen går tabt eller forsinkes


Afsenderen har bevisbyrden for, at tilbagekaldelsen er nået frem

HR: en tilbagekaldelse efter accept er uden retsvirkning


U1: taget forbehold om udvidet tilbagekaldelsesadgang
U2: kutyme som afviger § 7
U3: aftalelovens § 39,2 pkt (nærmere om nedf.)

Tilbagekaldelse kan ske før eller samtidig med ”kommet frem” → postkasseøjeblikket

AFTL § 39, 2 pkt


Størst mulighed for at bruge udenfor forretningsforhold – særligt i forbrugerforhold
U 1989.561 H

AFTL § 5
Afslås ntiilbud, er det bortfaldet selv om fristen for svar ikke er udløbet
– Tilbud bortfalder når det afslås
– Orienterende forespørgsel fra tilbudsmodtager kan få virkning som afslag – navnlig
handelsforhold
ex. U 1953.398 Ø
– Afslag bliver et nyt tilbud jf aftalelovens § 6