Anda di halaman 1dari 24

CTU552

FALSAFAH DAN ISU SEMASA

BAB SATU:

Disediakan oleh:
PM DR HUZAIMAH ISMAIL Disunting oleh:
Timbalan Dekan (HEA) Pensyarah ACIS,
Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS)
Universiti Teknologi MARA
UiTM Cawangan Melaka
HASIL PEMBELAJARAN:

Menjelaskan definisi dan tujuan ilmu falsafah.

Menjelaskan peranan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan


Rukun Negara.

Membincangkan hubungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan


Rukun Negara dalam Wawasan Falsafah Sejahtera.
PENGENALAN ILMU FALSAFAH

Definisi

Etimologi : Berasal dari Yunani philo + sophia yang bermaksud ilmu kecintaan
kepada kebijaksanaan (hikmah)

’Philosophy’ bermaksud : Cinta terhadap Ilmu pengetahuan

Cinta terhadap kearifan: ‘Love of Wisdom and Truth’


TERMINOLOGI
Aristotle : Ilmu memahami hakikat ketuhanan (metafizik),
struktur dunia fizikal, tujuan kehidupan manusia dan
hubungannya dengan alam

Plato : kajian terhadap sesuatu yang benar, baik dan cantik.


Falsafah ialah pengetahuan tentang segala yang ada.

Al-Farabi: Falsafah adalah cintakan kebijaksanaan atau


hikmah dan merupakan pokok kepada segala ilmu

Al-Kindi: suatu ilmu mengenai hakikat yang diidentifikasikan


dengan Tuhan serta sesuatu yg berada dlm kemampuan
manusia untuk menanggapinya
TUJUAN FALSAFAH

Mencari dan membuktikan


kebenaran

Memberi arah tujuan atau


pedoman untuk perkara-
perkara yang penting dalam
kehidupan.
FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
Percaya dan Berilmu
patuh kepada pengetahuan
Tuhan

Memiliki
Berakhlak Matlamat sahsiah yang
mulia FPK seimbang dan
sepadu

Bertanggungjawab Memupuk
kepada diri, perpaduan di
masyarakat, agama kalangan rakyat
dan negara berbilang kaum
 Bertujuan melahirkan Insan
yang seimbang melalui
pendidikan
 Pendidikan bukan sekadar
Falsafah Pendidikan

melahirkan tenaga kerja dan


Kebangsaan (FPK)

sumber manusia untuk negara


semata-mata
 Pendidikan bukan sekadar
memberi tumpuan kepada aspek
kognitif semata-mata
 Pendidikan bertujuan melahirkan
insan yang seimbang dan
berjiwa mulia merangkumi
keempat-empat aspek: jasmani,
emosi, rohani dan intelek (JERI)
 FPK selari dengan Konsep
pendidikan Islam dalam
melahirkan Insan Beradab
 Jasmani - ditekankan dalam
pendidikan jasmani dan kegiatan-
kegiatan ko-kurikulum
Falsafah  Emosi (emotional quotient) - yang
Pendidikan mendasari pemikiran kognitif –
kerana kognitif dipengaruhi oleh
Kebangsaan keadaan emosi yang stabil.
(FPK)  Rohani - penekanan dalam
bertujuan subjek agama dan moral, di
melahirkan samping aktiviti keagamaan di
Insan sekolah
 Intelek - melalui subjek-subjek
seimbang akademik; di samping kreativiti
merangkumi dalam berfikir.
aspek:  Penilaian pelajar bersifat
menyeluruh meliputi kempat-
empat aspek di atas : jasmani,
emosi, rohani, intelek (JERI).
• Konsep dan Matlamat Pendidikan
dalam Islam adalah untuk melahirkan
Insan Beradab yang berilmu dan
beramal dengan ilmunya. Insan yang
Falsafah Adil yang sentiasa meletakkan
Pendidikan sesuatu pada tempatnya dan
Kebangsaan menunaikan hak pada setiap sesuatu
(FPK) untuk yang berhak ke atas dirinya.
melahirkan
insan
seimbang • Insan yang baik (good man) adalah
adalah selari Insan Beradab atau Insan Adabi;
dengan bukan sekadar menunaikan
Konsep dan tanggungjawab kenegaraan sebagai
Matlamat Warganegara yang baik (good
Pendidikan citizen); tetapi ia menunaikan hak
dalam Islam yang paling utama terhadap Tuhan
dan Rasulnya, hak pada dirinya,
ibubapa, ahli keluarga,
masyarakatnya dan alam
persekitarannya. (Al-Attas, 2019)
 Matlamat pendidikan dalam Islam adalah
bertepatan dengan matlamat diutuskan para
rasul

Matlamat  Apakah tujuan diutuskan para Rasul?


Pendidikan Tujuan Rasulullah saw diutuskan adalah
Islam untuk untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia
(makarim al-akhlaq)
melahirkan
insan
beradab
ِ َ‫َ) األ َ ْخال‬
 ُ‫ق‬ َُ ُ‫إنَّ َما بُ ِعثْتُُ ألُت َ ِم َُم َمك َِار َُم ( َوفِي ِر َوايَة‬
َُ ِِ ‫صا‬
“Sesungguhnya aku (Nabi s.a.w.) diutus untuk
menyempurnakan akhlak yang mulia (dalam
riwayat yang lain dengan lafaz untuk
memperbaiki akhlak)” (Riwayat al-
Bukhari dalam Adab al-Mufrod no. 273)
Insan Beradab
FALSAFAH RUKUN NEGARA
 Dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh
Majlis Gerakan Malaysia (MAGERAN)
berdasarkan pindaan Draf Rukun
Negara yang terbentuk melalui Majlis
Perundangan Negara (MPN)
 Rukun Negara sebagai ideologi
nasional Malaysia merupakan panduan
untuk merencana program dan dasar
negara
 Rukun Negara digunakan sebagai
instrumen mengatasi garis pemisah
antara etnik dalam membentuk dan
membimbing masyarakat Malaysia ke
arah mewujudkan perpaduan
 Rukun Negara menjadi peraturan dan
norma hidup kepada masyarakat di
Malaysia dan pematuhan kepadanya
dapat mewujudkan perpaduan antara
etnik di negara ini.
Sejarah pembentukan…
Kepentingan
Menghayati
Peranan Rukun Negara
 Rukun Negara bukan sekadar prinsip
yang yang hanya dilafazkan dengan
ikrar tetapi menuntut kesungguhan
setiap warganegara untuk menghayati
dan mengamalkannya.

 Impak -
 Melahirkan masyarakat yang bersatu
padu
 Muhibah tanpa mengira kaum
 Bersikap saling menghormati antara
satu sama lain.
 Kestabilan politik
 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
FALSAFAH KESEJAHTERAAN

FS
RN

FPK
Sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan
negara

KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN

Difahami
Dihayati
Diamalkan

KELUARGA MASYARAKAT NEGARA

Memberi kesan positif terhadap kesejahteraan


masyarakat selaras dengan Maqasid Syariah

AGAMA AQAL KETURUNAN HARTA JIWA

Anda mungkin juga menyukai