Anda di halaman 1dari 29

CTU552

FALSAFAH DAN ISU SEMASA

BAB DUA:

DISIPLIN ILMU FALSAFAH

Disediakan oleh:
Disunting oleh:
Akademi Pengajian Islam Kontemporari
(ACIS) Pensyarah ACIS,
Universiti Teknologi MARA, Shah Alam UiTM Cawangan Melaka
HASIL PEMBELAJARAN

Menjelaskan perkembangan disiplin Ilmu Falsafah.

Menghuraikan cabang-cabang utama Falsafah


Teoritikal dan Falsafah Praktikal.

Menganalisis perkembangan dan kemunculan


falsafah terbaru.
FALSAFAH DALAM KEHIDUPAN

PENGENALAN ALIRAN ILMU FALSAFAH


ILMU FALSAFAH FALSAFAH ISLAM

ALIRAN KATEGORI
FALSAFAH ILMU FALSAFAH

o Menurut Ilmu o Falsafah Etika o Teoritikal o Ontologi o Maksud Falsafah


Falsafah dan Kehidupan o Praktikal -Metafizik, Islam
o Falsafah Alam o Falsafah Baru kosmologi, o Falsafah dalam
o Pengertian Tabi’I matematik & al-Quran
umum falsafah o Falsafah kemanusiaan.
Intelektual o Epistemologi
o Ciri falsafah o Aksiologi
yang dikongsi -Logik, Etika, o Ontologi
bersama Estetika o Kosmologi,
o Epistemologi
o Aksiologi
-Logik, Etika,
Estetika
PENGENALAN ILMU FALSAFAH

ETIMOLOGI TERMINOLOGI
 Berasal dari perkataan Yunani : Menurut Ahli Falsafah:
 ‘Philien’ – cinta, kaji atau hargai
atau  Menurut Plato (427 – 347 S.M.):
 ‘Philos’ - cinta
‘Falsafah ialah pengetahuan tentang
 ‘Sophia’ – hikmah, kearifan,
kebijaksanaan atau kebenaran. segala yang ada’.
 ’Philosophy’ bermaksud : Cinta terhadap
Ilmu pengetahuan.  Menurut al-Farabi (870-950 H.):
‘Falsafah ialah ilmu pengetahuan
 Cinta terhadap kearifan: ‘Love of tentang alam maujud dan bertujuan
Wisdom and Truth’ menyelidiki hakikatnya yang sebenar’.
 Menurut Kamus Dewan : Falsafah
merupakan Ilmu tertinggi yang menjadi
dasar bagi Ilmu-ilmu yang lain.
Sambungan…
PENGENALAN ILMU FALSAFAH

Menurut ilmu falsafah……


Menitikberatkan penggunaan
ISLAM AKAL
Ilmu falsafah berkait rapat dengan peranan
AKAL
(iaitu) kurniaan Allah SWT yang perlu digunakan sebaiknya bagi mencapai:
Makrifatullah Ta’atullah

Justeru itu,
FALSAFAH PERLU BERLANDASKAN ISLAM
MENGAPA?
Kerana falsafah boleh memberi impak
sama ada:
Mengukuhkan
Meruntuhkan
agama agama
Falsafah Islam Falsafah Barat
Sambungan…
PENGENALAN ILMU FALSAFAH

Kerangka Akal Fikiran Manusia dari Perspektif Islam


Cabaran sekularisme dan pascamodernisme

Cabaran sekularisme dan pascamodernisme


Cabaran sekularisme dan pascamodernisme

ILMU FALSAFAH
AL-QURAN
Berpandukan akal

Akal manusia mesti


bersumberkan al-
Quran dan
al-Sunnah

Akal perlu
digunakan secara
maksimum tetapi
mesti tidak
melanggar al-Quran
AL-SUNNAH dan al-Sunnah.

Cabaran sekularisme dan pascamodernisme


Sambungan…
PENGENALAN ILMU FALSAFAH

Pengertian umum Falsafah…

Falsafah boleh didefinisikan sebagai usaha ke


arah mencintai, mencari, mengkaji dan
menanggapi sesuatu perkara dengan
menggunakan akal fikiran dan kebijaksanaannya
untuk mendapatkan kebenaran dan keyakinan
yang hakiki.
- Abdullah Ishak (1995), Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia.
- Kuala Lumpur: DBP-
ALIRAN FALSAFAH

Falsafah Falsafah Falsafah Ciri Falsafah


etika dan Alam Tabi’e Intelektual yang
kehidupan (Natural (Intellectual dikongsi
Philosophy) Philosophy) bersama
Sambungan…
ALIRAN FALSAFAH

Beberapa aliran dan pendekatan Falsafah:

Falsafah etika dan Falsafah Alam Tabi’e


kehidupan (Natural Philosophy)
Fokus falsafah pada peringkat awal pada Falsafah beralih fokus daripada
aktiviti berfikir yang memberikan penekanan pemikiran tentang manusia kepada
dan panduan utk melahirkan kehidupan fokus pada Alam tabi’e – wujud
yang baik yang membawa kepada teori-teori tentang sifat alam
kebahagiaan dan melahirkan insan yang atau metafizik. Apakah sifat alam
mulia. dan hubungannya dengan
manusia?
Kegiatan berfalsafah pada peringkat awal Perbahasan metafizik tentang
tamadun Greek; dan tamadun Asia- China hakikat alam.
dan India yang berasaskan faham
keagamaan sebagai panduan menjadi insan
yang mulia dan mencapai kebahagiaan dalam
kehidupan. Fokusnya pada insan dan
kemanusiaan.
Sambungan…
ALIRAN FALSAFAH
Beberapa aliran dan pendekatan Falsafah:

Falsafah Intelektual Ciri Falsafah yang dikongsi


(Intellectual Philosophy) bersama

Ciri Falsafah yang dikongsikan


 Falsafah sebagai satu
bersama dalam aliran yang
aktiviti intelektual untuk
berbeza tersebut:
penyelesaian masalah
 Penekanan terhadap
falsafah – penekanannya
penyelesaian masalah:
beralih arah kepada sesuatu
‘problem solving’ dengan
yang bersifat akademik,
menggunakan hujah rasional
menghuraikan persoalan-
dan logikal.
persoalan intelektual dgn
 Falsafah adalah sesuatu
penyelesaian tertentu; tanpa
yang mempunyai justikasi
mengaitkannya dengan
rasional dan konseptual.
kearifan dan kehidupan
manusia.
ALIRAN ILMU FALSAFAH

TEORITIKAL PRAKTIKAL FALSAFAH


BARU
 Falsafah-
Falsafah Baru

 Falsafah Alam

 Sekitar Falsafah
Bidang
Sambungan…
ALIRAN ILMU FALSAFAH

Falsafah Teoritikal

 Falsafah Teoritikal (Nazariyyah) bertujuan mencari hak kebenaran.

 merujuk kepada semua jenis ilmu tentang kewujudan termasuk


tentang manusia, Tuhan dan alam merangkumi bidang
pengkhususan seperti metafizik, logik dan matematik.

 Merujuk persoalan dasar yang mendalam termasuk metafizik,


epistemologi, logik. Memberi jawapan bagi persoalan asas
kehidupan tentang kewujudan – Tuhan, Alam, Manusia dll
Sambungan…
ALIRAN ILMU FALSAFAH

Falsafah Praktikal
 Falsafah Praktikal (Amaliyyah) bertujuan
mencari kebahagiaan hidup.  Hasil pemikiran tentang keadilan
ekonomi tersebut boleh dijadikan
 merujuk kepada aktiviti menghayati ilmu-ilmu dasar atau polisi kerajaan. Cth :
(tentang manusia, Tuhan dan alam) dalam pembahagian kekayaan negara
segenap lapangan kehidupan manusia
merangkumi bidang pengajian seperti politik,  Perbincangan dalam falsafah politik
ekonomi, akhlak dll. contohnya, apakah konsep kerajaan
dan keadilan dalam pentadbiran?
 Falsafah yang bersifat aplikasi boleh Apakah ciri-ciri pentadbiran yang baik
digunakan dalam disiplin ilmu tertentu – (good governance)?
falsafah politik, falsafah ekonomi, falsafah
sosial  Cth: Falsafah politik Plato dalam
bukunya Republic mencadangkan
 Membincangkan tentang sesuatu bidang sebuah masyarakat yang ideal
yang melibatkan aplikasi, contohnya: Apa
yang dimaksudkan dengan keadilan ekonomi
(economic justice)? Cth : Fahaman ekonomi
Komunisme-Marxism diasaskan Karl Marx
yang merupakan seorang ahli falsafah
Sambungan…
ALIRAN ILMU FALSAFAH

FALSAFAH TEORITIKAL FALSAFAH PRAKTIKAL

Metafizik Etika
Epistemologi Politik
Psikologi Ekonomi
Estetika Peradaban
Sambungan…
ALIRAN ILMU FALSAFAH

Falsafah-falsafah Baru

FALSAFAH FALSAFAH ALAM SEKITAR FALSAFAH


TEKNOLOGI TIMUR
 merujuk kepada persoalan-
persoalan dasar tentang alam  Ada perdebatan
 Munculnya teknologi sekitar sama ada ia
diterima sbg Ilmu
baru dgn Revolusi  Kenapa ia wujud? Kerana Falsafah seperti di
wujudnya masalah alam sekitar
Industri yang memberi
yang menyebabkan krisis –
Barat – ada yg
impak dalam kehidupan ecological crisis – Apakah makna berpendapat ia
manusia. Alam ? Apakah hubungan manusia adalah cara
dengan Alam? Adakah alam masyarakat Timur
 Apakah teknologi dan digunakan untuk kepentingan / membentangkan
apa hubungannya sumber ekonomi semata-mata? pandangan alam
dengan manusia?
mereka.
 Sekiranya manusia Alam ini adalah
ciptaan Tuhan yang mebuktikan  Falsafah tidak
 Adakah teknologi boleh kewujudanNya, ianya tempat kita seharusnya
mengancam kehidupan bernaung dan menjalin hubungan disempitkan
manusia, cth: penciptaan secara harmoni, maka manusia kepada paksi
akan lebih beretika dengan alam barat (eurocentric)
robot, nuclear dsb. sekitar - ‘ecofriendly environment’
semata-mata
KATEGORI ILMU FALSAFAH

FALSAFAH

ONTOLOGI EPISTEMOLOGI AKSIOLOGI


Teori tentang kewujudan Teori tentang ilmu Teori tentang nilai

Metafizik Logik

Kosmologi Etika

Matematik Estetika

Kemanusiaan
Sambungan…
KATEGORI ILMU FALSAFAH

Ilmu Falsafah sebagai suatu


disiplin ilmu merangkumi bidang:
ONTOLOGI EPISTEMOLOGI AKSIOLOGI
 Teori Ilmu,  Teori Nilai yang perlu
ilm al-wujud – teori
 iaitu kajian tentang asas, berasaskan kerangka
kewujudan:
matlamat, sumber dan akal menurut perspektif
Iaitu bidang kajian falsafah
ciri-ciri ilmu pengetahuan. Islam.
yang mencakupi
permasalahan berikut:  Sumber ilmu: al-Quran,
al-Sunnah, wahyu, intuisi.  Mencakupi aspek:
 Metafizik – iaitu falsafah
 Logik : Falsafah yang
ketuhanan – membawa
membahaskan
kepada kefahaman  Matematik – iaitu bidang pendapat benar atau
tentang kewujudan mutlak, kajian dalam arithmetik, salah
iaitu Allah SWT, tidak al-gebra, trigonometri dan  Etika : perbahasan
boleh dilihat, diluar geometri. Keseimbangan tentang tingkah laku
jangkauan manusia. hubungan dengan Tuhan benar atau salah
 Kosmologi – iaitu melalui kadar ukuran dan  Estetika: perbahasan
perbahasan mengenai nisbah terbaik. tentang nilai kecantikan,
hakikat kejadian dan  Ilmu kemanusiaan – iaitu keindahan dan
kewujudan alam semesta. kajian dalam bidang kesenian.
sosiologi dan sejarah.
FALSAFAH ISLAM:

Maksud
Kebanyakan tokoh-tokoh falsafah Islam menyesuaikan istilah
falsafah dengan kata ‘hikmah’ sehingga kata ‘hakim’ ditempatkan
pada kata failasuf, namun demikian mereka menegaskan bahawa
kata hikmah itu berada di atas kata falsafah.
Secara jelas,
Falsafah Islam adalah suatu ilmu yang
disesuaikan dengan roh dan ajaran Islam dalam
membahas hakikat kebenaran segala sesuatu.
Sambungan…
FALSAFAH ISLAM

Falsafah Dalam al-Quran

FALSAFAH

ONTOLOGI EPISTEMOLOGI
Teori tentang Teori tentang ilmu
kewujudan
Teori tentang nilai

KOSMOLOGI AKSIOLOGI
Teori tentang Logik Estetika
ciptaan/kejadian alam
Etika
Sambungan…
FALSAFAH ISLAM
FALSAFAH DALAM AL-QURAN

Ontologi
*Teori tentang kewujudan

METAFIZIK Firman Allah SWT yang bermaksud:


------------------------------------------
“……….Sesungguhnya tidak ada Tuhan (yang
 tidak boleh dilihat, diluar hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu
jangkauan manusia.
sekalian akan Aku.”
 Persoalan mengenai metafizik
menguasai sebahagian besar (Surah al-Abiya’ : 25)
kandungan ayat-ayat al-Quran.
 berkaitan akidah tauhid
merangkumi perbahasan
mengenai hakikat ketuhanan, Firman Allah SWT yang bermaksud:
sehinggalah kepada perkara-
perkara ghaibiyyat, sam’iyyat dan “Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-
sebagainya. tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah
 Huraian persoalan metafizik rosak binasa. Maka Maha Suci Allah yang
dalam al-Qur’an telah mempunyai ‘Arasy daripada apa yang mereka
membezakan falsafah metafizik sifatkan.”
Islam dengan maksud metafizik
menurut pihak-pihak lain, spt (Surah al-Anbiya’ : 22)
metafizik Yunani dan Barat.
Sambungan…
FALSAFAH ISLAM
FALSAFAH DALAM AL-QURAN

Kosmologi
*Teori tentang ciptaan/kejadian alam

Firman Allah SWT yang bermaksud:


Kosmologi merupakan perbahasan
mengenai hakikat kejadian makhluk “Sesungguhnya pada penciptaan langit dan
bumi, silih bergantinya malam dan siang,
ciptaan Allah SWT. Al-Qur’an merupakan bahtera yang berlayar di laut membawa apa
ayat-ayat Tuhan bersifat al-maqru’ (ayat- yang berguna bagi manusia, dan apa yang
ayat yang dibaca), manakala segala Allah turunkan dari langit berupa air, lalu
kejadian alam yang terbentang ini dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati,
merupakan ayat-ayat Tuhan yang bersifat dan Dia sebarkan di bumi segala jenis haiwan,
dan pengisaran angin dan awan yang
al-maftuh (alam yang terbuka). Sifat dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh
alam yang terbuka inilah yang menjadi terdapat tanda-tanda (keesaan dan kebesaran
sasaran kajian demi kajian daripada Allah bagi kaum yang berfikir”.
para intelektual dalam pelbagai bidang, (Surah al-Baqarah : 164)
khususnya bidang-bidang sains seperti
sains tabii, astronomi, sains perubatan Firman Allah SWT yang bermaksud:
dan sebagainya. Menurut Ibn Sina, “Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak
manusia ibarat gambaran alam kecil yang manfaatnya, lalu Kami tumbuhkan dengan air
di dalam kejadian manusia merangkumi itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang
diketam”.
rahsia-rahsia kejadian alam yang luas ini.
(Surah Qaf : 9)
Sambungan…
FALSAFAH ISLAM
FALSAFAH DALAM AL-QURAN

Epistemologi
*Teori tentang ilmu

Al-Quran merupakan sumber


ilmu yang tertinggi yang menjadi
rujukan orang-orang beriman.
Manakala matlamat ilmu dalam Firman Allah SWT yang bermaksud:
Islam adalah untuk mencari “Dan mereka bertanya kepadamu tentang
kebenaran hakiki, mendekatkan diri
kepada Allah dan untuk roh. Katakanlah: “Roh itu termasuk urusan
mendapatkan keredhaan Allah. Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi
pengetahuan melainkan sedikit.”
Firman Allah SWT yang
bermaksud: (Surah al-Isra’: 85)
“Dan sesungguhnya Kami telah Firman Allah SWT yang bemaksud:
mendatangkan sebuah Kitab (al-
Qur’an) kepada mereka yang Kami “Bacalah dengan nama Tuhanmu, Yang
telah menjelaskannya atas dasar telah menciptakan manusia daripada
pengetahuan Kami; menjadi seketul darah.”
petunjuk dan rahmat bagi orang-
orang yang beriman.” (Surah al-’Alaq : 1)
(Surah al-A’raf : 52)
Sambungan…
FALSAFAH ISLAM
FALSAFAH DALAM AL-QURAN

Aksiologi
*Teori tentang nilai

Firman Allah SWT yang bermaksud:


”Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa
sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak
menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini – dengan sebab kejahilan
kamu (mengenainya)- sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang talah kamu
lakukan.” (Al-Hujurat:6)
Firman Allah SWT yang bermaksud:
”Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan (Al-Qur’an) kepada
hamba Kami (Muhammad), maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding
dengan al-Qur’an itu, dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu
selain dari Allah, jika kamu orang-orang yang benar.” (Al-Baqarah:23)
Firman Allah SWT yang bermaksud:
”Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak
menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu
adalah dosa...” (Al-Hujurat:12)
Sambungan…
FALSAFAH ISLAM
FALSAFAH DALAM AL-QURAN: AKSIOLOGI

Logik
 Logik : Asal dari bahasa Yunani logos, bermaksud perkataan yang benar/fikiran
yang betul/benar.
 Mantik: Dari perkataan Nutq ( ‫) ﻧﻄﻖ‬ bermaksud berkata atau bercakap.
Dinamakan mantik kerana ia merujuk kepada lafaz-lafaz atau percakapan yang
membimbing fakulti rasional dalam peranannya ke arah mencari kesimpulan yang
betul serta melindunginya dari kesalahan berfikir.
 Tokoh-tokoh falsafah Muslim telah menyesuaikan istilah logik dengan istilah
mantik.
 Ilmu mantik merujuk kepada perbahasan tentang pemikiran dan sesuatu yang
tergambar dalam akal manusia supaya diterjemahkan menjadi teori yang benar.
Sambungan…
FALSAFAH ISLAM
FALSAFAH DALAM AL-QURAN: AKSIOLOGI

Fakulti akal manusia yang dapat • Hasilnya, penyelidik atau pengkaji


mengenali alam ma’qulat (objek-objek) dapat menghasilkan suatu
perumusan atau kesimpulan yang
• tanggapan secara kulli (umum/universal)
benar serta dapat diyakini
dan juz’i (khusus/particular).
kesahihannya menerusi kaedah
• Perbahasan mengenai lafaz-lafaz serta penalaran, sehingga ditemui
penjelasan tentang makna-makna yang perumusan atau penarikan
terkandung dalam perbahasan al-ta’rif kesimpulan (al-istinbath).
atau pendefinisian.
• Perbahasan mengenai metodologi
• Ringkasnya, logik atau mantik
berfikir secara bersistem, iaitu
merupakan suatu disiplin ilmu yang
merangkumi kaedah-kaedah tasawwur,
berfungsi untuk mengawal dan
tasdik, istidlal sehinggalah kepada
mengatur pemikiran manusia
kaedah-kaedah lanjutan seperti kaedah
daripada tersalah atau terpesong
silogisme, kaedah istiqra’ dan
sewaktu berfikir menerusi kaedah-
sebagainya. Atau dikenali sebagai
kaedah yang tersusun dan
kaedah penalaran untuk menarik
bersistem.
kesimpulan benar serta meyakinkan.
Sambungan…
FALSAFAH ISLAM
FALSAFAH DALAM AL-QURAN: AKSIOLOGI

Etika

 Ilmu yang membincangkan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang
manusia.
 Garis panduan ke arah mengenali perkara baik dan buruk.
 Etika seringkali disebut sebagai ‘falsafah praktis’ (practical philosophy) atau
‘falsafah moral’ (moral philosophy)
 “Moral philosophy : the branch of philosophy that is concern with what is morally
good and bad”
Sambungan…
FALSAFAH ISLAM
FALSAFAH DALAM AL-QURAN: AKSIOLOGI

Estetika

 Ilmu yang membahaskan tentang falsafah seni – apa, bagaimana keindahan


terbentuk dan dirasai.
 Ia meliputi konsep keindahan dan nilai estetika.
 Ia juga disebut sebagai falsafah seni (philosophy of arts)

Anda mungkin juga menyukai