Anda di halaman 1dari 31

CTU552

FALSAFAH DAN ISU SEMASA

BAB EMPAT:

KONSEP INSAN
DARI PERSPEKTIF
FALSAFAH

Disediakan oleh: Disunting oleh:


Akademi Pengajian Islam Kontemporari
(ACIS) Pensyarah ACIS,
Universiti Teknologi MARA, Shah Alam UiTM Cawangan Melaka
HASIL PEMBELAJARAN
KONSEP INSAN DARI PERSPEKTIF
FALSAFAH

ASAL USUL HAKIKAT KEDUDUKAN MANUSIA


MANUSIA KEINSANAN..dll DALAM AL-QURAN

HAKIKAT PEMBINAAN
INSAN INSAN
SEJAHTERA

o Hakikat Kejadian o Dari Mana?


o Maksud Insan
Insan Menurut o Untuk Apa?
CABARAN INSAN
o Insan Menurut o Konsep Insan
Pandangan Pelbagai Agama o Ke Mana?
Sejahtera (JERI)
SEJAHTERA
Ahli Falsafah o Matlamat
- Jasmani
o Pandangan Penciptaan Insan
- Emosi
sains Menurut Pelbagai
- Rohani
Agama o Diri Sendiri
- Intelektual
o Konsep Insan o Masyarakat
Kamil. o Negara
o Global
4.1 ASAL-USUL MANUSIA
4.1.1 MAKSUD INSAN

 Kata Insan yang berasal dari kata al-Uns )‫ (األنس‬dinyatakan dalam al-Qur’an
sebanyak 65 kali dalam 43 surah. Insan dalam istilah ini secara etimologis
bermaksud harmonis, lemah lembut, tampak atau pelupa.

 Kata insan digunakan dalam al-Qur’an untuk menunjukkan kepada manusia


dengan jiwa dan raganya. Kata ini dinyatakan dalam al-Qur’an sebanyak 73 kali.
Di antaranya terdapat dalam surah an-Nisa’ ayat 28.

 “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu


dari seorang diri (Adam), dan daripadanya Allah menciptakan isterinya dan dari
keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu.”
4.1.2 Maksud Insan menurut pandangan Ahli Falsafah
4.2 HAKIKAT INSAN
4.2.1 HAKIKAT KEJADIAN INSAN
Kejadian Insan Kejadian Insan
Menurut Islam Menurut Sains
4.2.2 MATLAMAT PENCIPTAAN INSAN
Manusia Sebagai Hamba dan Khalifah

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengabdi kepada-Ku”
(al-Zariyat: 56)

‘Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “sesungguhnya Aku


hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. “mereka berkata :”
Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akn
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami
enantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan
berfirman : ”sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”
(al-Baqarah : 30)
Peranan Hamba Allah Peranan Khalifah
Tujuan Penciptaan Manusia Tujuan Penciptaan Manusia
Mengikut Barat/Kristian Mengikut Hindu

 Matlamat kehidupan manusia menurut


ajaran Hindu adalah untuk mencapai
Moksha.

 Mokhsa bermaksud pelepasan iaitu baik


dan buruknya amal perbuatan akan
melahirkan sebuah kehidupan baru yang
berulang, agar dalam kehidupan itu, roh
diberi pahala atau seksa yang sesuai
dengan apa yang telah dilakukannya pada
putaran pertama kehidupannya terdahulu.
 Sesiapa yang tidak suka mengikut
kongkongan hawa nafsu, jiwanya menjadi
tenteram dan dia tidak akan dikembalikan
kepada indranya, tetapi rohnya terlepas
bebas untuk bersatu dengan Tuhan Agong
Brahma.
Tujuan Penciptaan Manusia Tujuan Penciptaan Manusia
Mengikut Buddha Mengikut Konficius
Matlamat kehidupan manusia menurut Matlamat hidup tertinggi manusia ialah
ajaran Buddha adalah untuk mencapai untuk mencapai tahap manusia yang
Nirvana iaitu tercapainya suatu sempurna dan teragung (Chun
kebahagiaan, baik kebahagiaan yang Hze/Junzi).
bersifat duniawi iaitu memadamkan nafsu,
‘Seorang Jun Zi memegang kebenaran
kebodohan dan kebencian.
sebagai pokok pendiriannya, kesusilaan
Alkitab menyuruh supaya manusia tidak sebagai pedoman perbuatannya,
dikuasai oleh hawa nafsu (Roma 6:12). mengalah dalam pergaulan dan
Kebencian dan kebodohan juga dikecam menyempurnakan diri dengan sikap
dalam Alkitab. Ada setidaknya 71 pepatah dapat dipercaya’… Kong Fu Tze
yang membahas “orang bodoh,” dan tidak
satupun darinya bernada positif. Kebencian
juga merupakan keadaan yang negatif
dalam Alkitab. “Kebencian menimbulkan
pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala
pelanggaran” (Amsal 10:12).
4.3 HAKIKAT KEINSANAN

4.3.1 Dari mana?

4.3.2 Untuk apa?

4.3.3 Kemana?
Dari Mana Manusia Datang? Untuk Apa Manusia Diciptakan?

• Al-Quran dan para Rasul untuk • “Dan aku tidak menciptakan jin dan
memberikan penjelasan dalam manusia melainkan supaya mereka
menjawab pertanyaan ini. Seluruh mengabdi kepada-Ku”
manusia berasal dari Allah, dalam arti
(al-Zariyat: 56)
bahawa Allah yang menciptakan dan
menghidupkan mereka dari asalnya
tidak ada.
• “Dan Kami tidak menciptakan langit dan
• “Bukankah telah datang atas manusia bumi dan apa yang di antara keduanya
satu waktu dari masa, sedang ia ketika dengan bermain-main. Kami tidak
itu belum merupakan sesuatu yang menciptkan keduanya melainkan
dapat disebut? Sesungguhnya Kami dengan kebenaran. Tetapi kebanyakan
telah menciptakan manusia dari setetes mereka tidak mengetahui.”
mani yang bercampur yang Kami (Ad-Dukhan : 38-39)
hendak mengujinya (dengan perintah
dan larangan), karena itu Kami jadikan
Dia mendengar dan melihat.”
(Al Insan: 1-2)
Ke Mana Manusia Akan Pergi ?

Kematian adalah suatu yang pasti di dalam mana-mana


kepercayaan. Dalam Islam kematian adalah pintu yang
memisahkan antara alam dunia dan akhirat yang merupakan
tempat pembalasan di atas apa jua amalan semasa hidup di
dunia.

Firman Allah :
Apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka,
tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaatpun
dan tidak pula mendahulukannya”.
(An Nahl : 61)
Kematian dalam Kristian Kematian dalam Hindu

 Secara umum dalam Bible, kematian  Dalam ajaran Hindu atman (jiwa) tidak
adalah peralihan status “hidup” akan mengalami kematian. Kematian
kepada status “tidak hidup”, Orang- hanya akan berlaku kepada fizikal
orang yang meninggal bukan lagi “jiwa manusia sahaja. Jiwa seseorang akan
yang hidup” sebagaimana statusnya sentiasa hidup dan merasai suka dan
sejak ia tercipta (1 Kor 15:45), sebab ia duka, bahagia dan derita, akan terbabit
sudah ditinggalkan oleh Roh yang dengan hukum Karma.
kembali kepada Allah, satu-satunya  Kematian bukanlah bencana besar, ia
yang tidak pernah mati (Pkh 12:7; 1 Cuma perjalanan jiwa yang nanti akan
Tim 6:16). menjelma semula di alam nyata dalam
 Dalam Perjanjian Baru, kematian paling fizikal yang baru.
sering muncul dalam konteks
kebangkitan, bukan dalam konteks
kebinasaan.
Kematian dalam Buddha Kematian dalam Konfucius

 Kematian dalam pandangan  Ajaran Konfucius tidak pernah mengkaji


Buddhis bukanlah akhir dari mengenai kematian atau sebarang perkara
segalanya, namun kematian yang melibatkan kematian atau ilmu ghaib.
berarti putusnya seluruh ikatan Ajaran konfusianisme menekankan bahawa
yang mengikat kita terhadap manusia agung mestilah mempunyai sifat yang
keberadaan kita yang sekarang. tetap penuh dengan perasaan kasih sayang
 Dalam Buddhis, sesungguhnya dan segala pergerakannya bebas daripada
kematian tidak dapat dipisahkan penyelewengan dan sifat kekerasan.
dari kelahiran, dan juga  Mereka yang mempunyai sifat yang
sebaliknya dimana setiap yang sedemikian mempunyai peribadi yang agung
mengalami kelahiran akan juga dan budiman serta dikenali sebagai Chun Tze.
mengalami kematian. Chun Tze merupakan matlamat utama dalam
ideologi kemanusiaan Konfusianisme.
4.4 PEMBINAAN INSAN SEJAHTERA
4.4.1 KONSEP INSAN SEJAHTERA
Konsep Insan Kamil

Pengertian Al-Insan Al-Kamil

Insan kamil artinya manusia yang sempurna. Adapun yang


dimaksudkan dengan manusia sempurna adalah sempurna
dalam hidupnya. Seseorang dianggap sempurna dalam
hidupnya apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Umat
Islam sepakat bahwa di antara manusia.

Nabi Muhammad SAW. adalah manusia yang telah


mencapai darjat kesempurnaan dalam hidupnya.
4.5 KEDUDUKAN MANUSIA DALAM
PANDANGAN AL-QUR'AN
1) Makhluk termulia (Al-Israa':70)  ..dan jiwa serta penyempurnaannya
 Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak- (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada
anak Adam, Kami angkut mereka di daratan jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketaqwaan,
dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari sesungguhnya beruntunglah orang yang
yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya
dengan kelebihan yang sempurna atas merugilah orang yang mengotorinya.
kebanyakan makhluk yang telah Kami
ciptakan. (QS. 91:7-10)
(QS. 17:70)
4) Makhluk yang diberi kemampuan untuk
2) Makhluk yang paling indah bentuk kejadiannya.
mendapatkan ilmu pengetahuan dan dibekali dengan
 Sesungguhnya Kami telah menciptakan alat-alat yang mendukungnya dalam meraih objektif
manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
itu:
(QS. 95:4)
 Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu
3) Makhluk yang diberikan kebebasan memilih
Yang menciptakan, Dia telah menciptakan
dan boleh membezakan antara yang baik dan
manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan
yang buruk.
Rabbmulah Yang Paling Pemurah.
(QS. 96:1-3)
4.6 CABARAN INSAN SEJAHTERA
4.5.1 CABARAN TERHADAP DIRI

Perlu berusaha gigih untuk mencapai  Sentiasa bermujahadah


insan sejahtera dengan ciri berikut: melawan hawa nafsu
(Continence)
 Aqidah yang sejahtera (Good
 Menjaga ketepatan waktu (Good
faith)
time management)
 Ibadah yang sahih (Strong
 Tersusun dalam semua urusan
Devotion) (Well organized)
 Keperibadian yang mulia (Strong  Mempunyai kemampuan
Character) berusaha untuk dirinya
 Fizikal yang kuat (Physical power) (Independent)
 Daya intelek yang tinggi (Thinking  Memberi manfaat kepada orang
Brilliantly) lain (giving contribution)
4.5.2 CABARAN 4.5.3 CABARAN
TERHADAP TERHADAP NEGARA
MASYARAKAT
• Melantik kepimpinan yang
 Membina masyarakat yang aman
dan harmoni kompeten dan berintegriti
 Membina masyarakat yang berilmu • Tadbir Urus yang baik
 Membina masyarakat yang berakhlak • Pembangunan yang lestari
 Membina masyarakat yang menjaga
alam sekitar • Agihan kekayaan yang sama
 Membina masyarakat yang maju dan rata
progresif • Pembangunan ekonomi yang
 Membina masyarakat yang mapan
penyayang dan prihatin
 Membina masyarakat yang • Kebajikan dan kesihatan rakyat
bekerjasama dan bertolak ansur yang terjamin
4.5.4 CABARAN TERHADAP
GLOBAL

 Keamanan sejagat
Video perang yang meletus
 Isu kemanusiaan
Video pelarian
 Cuaca dunia yang tidak stabil
CABARAN INSAN SEJAHTERA
DALAM KRISIS KEMANUSIAAN
CADANGAN AKTIVITI

1. Perbincangan isu semasa berkaitan


keinsanan.
2. Aktiviti kemasyarakatan untuk menyerlahkan
potensi keinsanan.
3. Bedah buku berkaitan tanggungjawab insan.
4. Tayangan video untuk memantapkan jati diri
insan.

Anda mungkin juga menyukai