Anda di halaman 1dari 26

CTU552

FALSAFAH DAN ISU SEMASA

BAB TIGA:

Disediakan oleh:

AZIZAH ZAKARIA
Disunting oleh:
Pensyarah ACIS_SSS,
1
Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS)
Universiti Teknologi MARA
UiTM Cawangan Melaka 1
HASIL PEMBELAJARAN:

1. Menjelaskan Definisi Logik dari Sudut Etimologi Dan


Terminologi

2. Menjelaskan Kepentingan Ilmu Logik

3. Menghuraikan Kedudukan Logik/Mantik dari Sudut


Klasifikasi Ilmu

4. Menganalisis Kategori Logik dan Penghujahan serta Jenis


Falasi
3.1 DEFINISI LOGIK
3.1.1 DARI SUDUT ETIMOLOGI DAN TERMINOLOGI

• berasal dari bahasa Yunani logos bermaksud


kalimah, diskusi, akal, peraturan dan
taakul.
Etimologi • Logik didefinisikan sebagai kajian prinsip-
prinsip penaakulan yang betul.
• Perkataan yang benar/fikiran yang betul/benar.

• logik adalah cabang falsafah dalam bahagian


Terminologi aksiologi yang mengkaji prinsip-prinsip
penaakulan yang betul.

3
3.1.2 KEPENTINGAN ILMU LOGIK

Melatih, mendidik dan


mengembangkan potensi akal Membezakan proses berfikir yang
dalam mengkaji objek fikir dengan benar daripada yang salah
menggunakan metodologi berfikir

KEPENTINGAN
ILMU LOGIK

Memelihara akal daripada Menajamkan akal fikiran dan


kesalahan dalam berfikir membina kebenaran dalam berfikir

4
3.1.3 KEDUDUKAN LOGIK DALAM HIERARKI ILMU
 Logik juga boleh diertikan sebagai
 Ilmu ttg huraian pemikiran, ilmu tentang penyimpulan yang sah.
wajar didokong oleh logik kerana
logik merupakan salah satu syarat  Menelaah tentang prinsip prinsip
sifat ilmiah. penyimpulan yang sah
 Syarat ilmiah salah satunya mestilah  Logik juga diertikan sebagai cara
sistematik (punyai susunan menurut mempelajari dan prinsip-prinsip
aturan tertentu). yang digunakan untuk bezakan
 Mempunyai susunan menurut aturan betul salah sesuatu hujah.
tertentu yang saling berhubung  Pemikiran logik: proses mencari
untuk mencapai maksud dan tidak maklumat, data, fakta megenai
kontradik (berlawanan)
kebenaran sesuatu perkara/
 Logik sebagai jambatan alasan yang dikemukakan untuk
penghubung antara falsafah dan kukuhkan sesuatu keadaan/
ilmu. kebenaran yang boleh diterima
akal.

 Logik Akal: juga disebut sebagai logik matematik.5
Logik berdasarkan realiti alam sebenarnya: juga disebut sebagai logik natural
atau logik alam
3.1.4 KATEGORI LOGIK

2 kategori

LOGIK MODEN LOGIK KLASIK


(induksi) (silogisme/qias dan
deduksi)

6
3.2 FALSAFAH ILMU

3.2.1 3.2.2 3.2.3


Epistemologi Ontologi Aksiologi
Teori tentang ilmu Teori tentang kewujudan Teori tentang nilai

Objek apa yg dikaji untuk apa ilmu


oleh ilmu digunakan
penjelasan dari ilmu yang
Bagaimana proses konsep mempelajari hakikat
memperoleh ilmu representasi dan manfaat yang
pengetahuan sebenarnya dari
Cabang filsafat yang
(knowledge base) pengetahuan, ilmu
mempelajari asal
pengetahuan tidak
mula atau sumber,
ada yang sia-sia
struktur, metode dan
jika dimanfaatkan
sahnya (validiti)
dan tentunya
pengetahuan.
asal usul sesuatu dimanfaatkan
teori atau fenomena dengan sebaik-
baiknya dan di jalan
yang berlaku
yang baik 7
3.2.1 Epistemologi- Teori tentang ilmu 3.2 FALSAFAH ILMU

Epistemologi
adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluative, normative, dan kritis.

 Kajian mengenai epistemologi  Epistemologi boleh menentukan


bersangkutan dengan pertanyaan- cara dan arah berfikir seseorang
pertanyaan tentang pengetahuan. individu.
 Apa yang boleh kita ketahui? dan  Cth; A) seseorang yang senantiasa
bagaimana kita mengetahui? condong menjelaskan sesuatu
dengan bertolak dari teori yang
 Epistemologi: teori pengetahuan bersifat umum menuju khusus
(theory of knowledge), ia (detail), bermaksud ia
membincangkan tentang bagaimana menggunakan pendekatan
cara mendapatkan pengetahuan deduktif.
dari objek yang ingin dikaji.  B) Sebaliknya, seseorang yang
cenderung menjelaskan dari
 Epistemologi: didefinisikan sebagai
gejala-gejala yang sama,
cabang filsafah yang mempelajari kemudian ditarik/dikeluarkan
asal mula atau sumber, struktur, kesimpulan pendekatan secara
metode dan sahnya (valid) umum, berarti dia menggunakan
pengetahuan. induktif.
3.2.1 Epistemologi- Teori tentang ilmu-sambungan… 3.2 FALSAFAH ILMU

Epistemologi
adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat
evaluative, normative, dan kritis.

A) B) C)
Evaluatif berguna
untuk menilai Normatif bermaksud Kritis bermaksud banyak
menentukan norma atau persoalan/pertanyaan serta
neraca ukur/asas ukur melakukan kesimpulan
bagi kebenaran suatu hasil daripada kegiatan
pengetahuan. manusia.

Kesimpulan:
epistemologi mempelajari bagaimana cara
mendapatkan pengetahuan tentang hal yang ingin
diketahui
3.2.2 Ontologi- Teori tentang kewujudan 3.2 FALSAFAH ILMU

Ontologi
Bahasa: ilmu tentang kewujudan/ada.
Istilah: Ilmu membahas tentang hakikat ada yg merupakan ultimate reality baik yang
berbentuk jasmani/konkrit mahupun rohani/abstrak.

 Ontologi berarti ilmu atau kajian tentang keberadaan atau ada.


 Di dalam ilmu ontologi terdapat beberapa aliran; Cth, monisme,
dualisme, pluralisme, materialisme, idealisme, nihilisme, dan
agnotisisme.
 Ontologi juga membincangkan tentang realiti super natural, iaitu
aliran mistisisme.

Kesimpulan: ontologi mempelajari hakikat keberadaan


sesuatu yang ingin diketahui
3.2.3 Aksiologi- Teori tentang nilai 3.2 FALSAFAH ILMU

Aksiologi
 aksiologi mempelajari tentang manfaat atau
nilai-nilai yang kita peroleh dari sebuah ilmu
pengetahuan.

Kesimpulan: aksiologi akan menjelaskan tentang manfaat


dari pengetahuan yang diperoleh tersebut. 11
3.3 KLASIFIKASI ILMU

3.3.1

Naqli
- Ilmu yang bersumberkan dari
al-quran dan hadis

3.3.2

Aqli
- Ilmu bersumberkan akal
pemikiran yang sihat
3.4 HIERARKI ILMU
3.4.1 3.4.2 3.4.3
Ilmu Ilmu Ilmu
Wahyu Ilham Emperikal
• Wahyu merupakan • Ilham ialah satu • ilmu yg
sumber segala tanggapan emosi berdasarkan fakta
ilmu yg berasal secara langsung yg ditanggapi oleh
drp Allah dan yg terbit di dlm pancaindera zahir
disampaikan kpd hati manusia spt ilmu sains tabi ,
manusia dgn • Ilham juga berupa geografi dsb.
pelbagai cara utk wahyu (bukan • Akal merupakan
memberi ilmu yg wahyu kenabian), alat utk merumus
tinggi melalui kerana Allah & membuat
RasulNya. masukkan ilmu kesimpulan
terus ke dlm hati terhadap fakta2 tsb
seseorang yg
dikasihiNya spt
para ulama, orang
soleh dsb
3.5 LOGIK DAN PENGHUJAHAN
Logik
• Perkataan logik berasal daripada perkataan Yunani iaitu
logos, yang bermaksud kalimah, diskusi, akal, peraturan dan
taakul. Logik adalah cabang falsafah yang didefinisikan
sebagai kajian prinsip-prinsip penaakulan yang betul.
• Logik menelaah hujah-hujah bagi tujuan membezakan antara
penaakulan yang baik dan buruk dengan menyiasat kriteria
normatif untuk kesimpulan dan demonstrasi yang sah
((Hurley, 2006, Stewart & Blocker, 1992; Copi & Cohen, 1994).

Penghujahan
• Penghujahan terdiri daripada turutan premis di mana satu
kesimpulan cuba dibuat daripada premis premis tersebut
• Premis 1: Semua manusia fana
• Premis 2: Socrates adalah manusia (p2)
• Kesimpulan: Socrates fana 14
3.5 LOGIK DAN PENGHUJAHAN - sambungan

Penghujahan
 Hujahan sebenarnya merujuk
kepada satu pendapat yang  Sekiranya di dalam sesuatu
dikemukakan oleh seseorang pernyataan atau dakwaan itu
bertujuan untuk mempengaruhi mempunyai lebih daripada satu
orang lain agar menerima setiap premis, ianya disebut
perkara yang diperkatakan olehnya.
Setiap hujahan perlulah terbentuk sebagai ‘SILOGISME’.Ia merupakan
daripada premis dan kesimpulan. penuturan tidak langsung (deduktif)
yang mengambil kesimpulan khusus
 Premis boleh diertikan sebagai satu dari premis-premis yang sedia ada.
pernyataan atau dakwaan yang
digunakan dalam sesuatu hujahan.  CTH:
Ia bertujuan memberi sokongan
dan mengukuhkan lagi kenyataan-  Sesiapa yg masuk kelas, bijak
kenyataan yang telah diungkapkan (Premis 1)
serta bertindak sebagai bukti  Ali masuk kelas (Premis 2)
kepada kesimpulan yang
memberikan idea-idea asas untuk  Ali bijak (Kesimpulan)
membuat taakulan.
3.5 LOGIK DAN PENGHUJAHAN - sambungan

Silogisme:
didefinasikan sebagai kesimpulan
yang dibuat berdasarkan dua
premis yang sama
(salah satu daripadanya bersifat
umum)
dan biasanya premis ketiga akan
menyimpulkan kebenaran
pernyataan tersebut
berdasarkan kepada premis satu
dan premis dua.
(Sistematika Filsafat,Drs.Sidi Gazalba)

Kesimpulan:
merujuk kepada penggolongan
ataupun cantuman idea-idea
yang keseluruhannya merujuk
kepada setiap pernyataan yang
dikemukakan
3.5 LOGIK DAN PENGHUJAHAN - sambungan
3.5 LOGIK DAN PENGHUJAHAN - sambungan

3.5.2
3.5.1
Induktif
Deduktif Khusus kepada umum
Umum kpd khusus  Penghujahan di mana kesimpulan
nampaknya berkemungkinan ditarik
 Penghujahan di mana kesimpulan wajib daripada premis.
ditarik daripada premis.  Kesimpulan umum dibuat daripada
 Kesimpulan khusus dibuat daripada pernyataan khsusus
pernyataan umum  Kepentingan: Penekanan terhadap
 Kepentingan: Saring maklumat yang sesuatu perintah.
diterima sehingga dapat kebenaran.  Cth: Siti mempunyai kereta
 Osman mempunyai kereta
 Siapa yang ikut kursus bijak (Premis  Semua staf mempunyai kereta
major)
 Saya ikut kursus (premis minor)  Gajah ada mata
 Saya bijak (kesimpulan)  Kucing ada mata
 Binatang ada mata (rumusan)
 semua binatang ada mata (Premis
major)  Cth aplikasi
 kambing adalah binatang (premis  beli rambutan yg dijual di pasar, kita
minor) rasa sebiji manis dan
 kambing ada mata (kesimpulan)  buat kesimpulan semua rambutan yg
dijual manis
3.6 LOGIK MODEN

 Logik moden muncul di zaman moden era sains dengan metod induksi
sebagai metodologi asas.

 penaakulan secara induksi dimulai daripada kes-kes khusus hingga


meningkat kepada perumusan kesimpulan secara umum.

 Metod kajian induksi adalah dalam bentuk mengkaji sebahagian fakta


atau sampel-sampel yang tertentu sahaja yang boleh dikaji, kemudian
penaakulan kesimpulan dibuat secara menyeluruh dengan meliputi
objek-objek yang dikaji atau tidak dikaji.
3.7 FALASI
(Kesalahan dalam berhujah)
Falasi wujud apabila berlakunya kesilapan dalam berfikir akibat tidak
menggunakan penghujahan/logik secara induktif mahupun deduktif

FALASI KERELEVANAN
falasi penyimpulan tidak relevan FALASI EKUIVOKASI (SAMAR)
(false cause) falasi amfiboli
falasi bersandarkan kekuatan falasi komposisi
(apeal to force) falasi pembahagian fakta
falasi serangan peribadi falasi hujahan berputa
falasi serangan situasi peribadi falasi generalisasi
falasi kejahilan falasi analogi lemah.
falasi menagih simpati
falasi menagih sokongan popular
falasi merujuk kepada autoriti
falasi jamak solat
falasi cerun licin
3.7 FALASI - sambungan
Falasi penyimpulan tidak tepat (false CONTOH FALASI KERELEVANAN
cause)
Falasi kejahilan
cth: semua mamalia berdarah panas,
Falasi kejahilan (mengatakan sesuatu itu mesti tidak
burung berdarah panas,
benar kerana tiada bukti yang mengatakan ia benar)
burung adalah mamalia cth, “oleh sebab tiada yg kritik ttg tulisan saya maka
semua orang puas hati dgn tulisan saya”

Falasi cerun licin Falasi menagih simpati/appeal to pity


Falasi yang memperlihatkan perkara-
 Turning this on its head, an appeal to pity tries to win
perkara kecil menjadi besar,
acceptance by pointing out the unfortunate consequences
adakalanya sehingga tidak masuk akal.
that will otherwise fall upon the speaker and others, for whom
Cth: “Kita perlu bantah yuran tambahan
we would then feel sorry.
kolej daripada meningkat setiap tahun.
Jika tidak, yuran satu semester akan  I am a single parent, solely responsible for the financial
jadi lebih mahal drp bayaran beli support of my children.
rumah.
 If you give me this traffic ticket, I will lose my license and be
unable to drive to work.
 If I cannot work, my children and I will become homeless and
may starve to death.
 Therefore, you should not give me this traffic ticket.
 Again, the conclusion may be false (that is, perhaps I should
be given the ticket) even if the premises are all true, so the
argument is fallacious.
 Ref: http://www.philosophypages.com/lg/e06a.htm
Falasi Amfiboli (Ambiguity)(verbal fallacy)
FALASI EKUIVOKASI
Amphiboly
(UNGKAPAN SAMAR)
occurs when the grammar of a statement is such that
several distinct meanings can obtain (example: “The
governor says, ‘Save soap and waste paper.’ So soap is FALASI ANALOGI LEMAH
more valuable than paper.”).

Falasi Komposisi
Falasi Komposisi (Berhujah Dari
Bahagian Ke Keseluruhan),
Misalnya: “Hampir 70% Tulang
Manusia Ada Bahan Kalsium,
Maka Hampir 70% Tubuh
Manusia Ada Kalsium”

Falasi hujahan berputar


FALASI GENERALISASI
Cth, kisah 3 pencuri dengan 7
Mutiara Falasi Pembahagian Fakta
Pencuri 1 ambil 3 Mutiara, dan
kemudian diberikan kpd pencuri 2
dan 3 masing masing 2 Mutiara,
bila ditanya mengapa, jawab
pencuri 1, dia ketua, ditanya lagi
siapa kata dia ketua? Dia jawab
dia ketua sebab dia ada 3 Mutiara.
Miskin sebab rendah Pendidikan,
kenapa rendah Pendidikan?
Sebab miskin.
24
25
26

Anda mungkin juga menyukai