Anda di halaman 1dari 42

Tajuk 6

Epistemologi

Mohammad Mahyuddin Khalid


2

Epistemologi

Perkembangan
Hasil Pembelajaran
Kandungan
Epistemologi Dan Kesan
Terhadap Kehidupan • Menjelaskan perkembangan
Pelbagai Kaedah Dan Revolusi Sains serta kesan-kesan
Sumber Perolehan Ilmu epistemologi yang tercetus darinya
• Menjelaskan pelbagai kaedah
Teori-teori Tentang epistemologi
Kebenaran
• Menghuraikan teori-teori tentang
Epistemologi Untuk Kebenaran iaitu Teori
Kemajuan Kehidupan Koresponden, Teori Koheren dan
Teori Pragmatik, Agama dan Tradisi
Jenis Dan Sifat Ilmu
3

Epistemologi Dari Sudut Etimologi

• Berasal dari bahasa Yunani: episteme dan logos


> Episteme bermaksud pengetahuan atau kebenaran.
> Logos bermaksud ilmu/teori.
• Maka, epistemologi bermaksud teori pengetahuan yang benar.
• Pengetahuan berbanding ilmu pengetahuan
4

Epistemologi Dari Sudut Terminologi

• Menurut Oxford Dictionary of Sociology (2009), epistemologi bermaksud


> “The philosophical theory of knowledge on how we know what we know”
• Ini bermakna epistemologi adalah mengenai bagaimana pengetahuan yang
dimiliki diperolehi oleh seseorang individu
• Permasalahan hakikat ilmu pengetahuan, kebenaran, kepastian pengetahuan,
serta hakikat kehendak dan kebebasan manusia dalam pengetahuan.
• Suatu upaya rasional untuk menimbang dan menentukan nilai kognitif
pengalaman manusia dalam interaksinya dengan diri dan lingkungan
sekitarnya.
• Suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluative (menilai), normative (tentukan
standard) dan critical (menguji) serta membahas tentang keabsahan
pengetahuan.
• Epistemologi mempersoalkan perkara
seperti:
> Apa itu pengetahuan?
> Dari mana asalnya atau sumber
pengetahuan itu?
> Untuk apa pengetahuan tersebut
Epistemologi Ilmu dan kegunaannya?
> Apakah nilai pengetahuan tersebut?
> Bagaimana hendak membentuk
pengetahuan yang benar dan tepat?
> Apa itu kebenaran?
> Apa yang diketahui oleh manusia itu
sendiri?

5
• Menjawab apa yang benar dan sudah
diketahui
• Menjawab bagaimana cara untuk
Fokus Utama mengetahuinya.
Epistemologi • Melihat kepada perkara yang boleh
dilihat secara realiti dan kemudian
diteliti secara saintifik melalui
pengetahuan yang dimiliki.

6
7

Kesan Epistemologi

Membantu seseorang untuk


mengetahui perkara yang
ada dalam sesuatu bidang Membantu memahami cara Mempengaruhi peradaban
termasuklah perkara yang dan arah manusia berfikir. manusia.
tidak berkaitan dengan
sesuatu bidang tersebut.

Mendorong manusia untuk


Modal dasar dan alat yang
sentiasa berfikir dan
strategik dalam merekayasa
menciptakan sesuatu yang
pengembangan alam.
baharu.
8

Falsafah Ilmu dan Pengetahuan (Knowledge)

• Pengetahuan merujuk kepada kefahaman manusia terhadap sesuatu


perkara, yang mana ia merupakan kefahaman yang sistematik dan
diusahakan secara sedar.
• Pengetahuan yang tersusun akan meningkat menjadi ilmu atau sains.
• Ahli falsafah mengatakan ilmu adalah pengecaman bentuk maklumat
dalam jiwa.
• Imam al-Ghazali menjelaskan "pengetahuan adalah pengetahuan yang
sistematik, benar dan meyakinkan".
9

Ilmu Sains

• Ilmu sains merupakan sebuah proses pengumpulan ilmu atau maklumat


dan penyusunannya.
• Dari sudut etimologi, ‘sains’ berasal daripada bahasa Latin iaitu scientia
yang bermaksud mendapatkan sesuatu ilmu atau maklumat.
Ilmu Sains

• Dari sudut terminologi, sains didefinisikan


sebagai:
> ilmu pengetahuan yang bersistem yang
berdasarkan kepada cerapan, kajian,
eksperimen atau uji kaji dan sebagainya.
> longgokan teknik, kemahiran, kebolehan
berasaskan kepada latihan, disiplin dan
pengalaman malahan sains juga berupaya
analisis fenomena secara bersistematik
dan objektif dengan kaedah yang khusus
dipraktikkan untuk mewujudkan tumpuan
pengetahuan yang boleh dipercayai.

10
11

Hubungan Falsafah dengan Sains

• Sains pada awalnya merupakan sebahagian daripada cabang falsafah


kerana falsafah merupakan induk bagi segala ilmu pengetahuan yang ada.
• Falsafah dan sains mengalam perubahan di mana subjek sains dan
falsafah itu telah berkembang dan mempunyai cabang-cabangnya
tersendiri.
> Sebahagian dari subjek sains telah berdiri sebagai satu disiplin ilmu yang
tersendiri seperti ilmu fizik, ilmu matematik, ilmu kimia dan ilmu mengenai
biologi.
Revolusi Sains/ Saintifik

• Revolusi Saintifik berlaku di Eropah sekitar tahun 1500 hingga


1750M.
• Pada waktu ini, pembangunan sains berlaku dengan rancaknya.
• Seiringan dengan itu, proses pemisahan ilmu pengetahuan
daripada nilai-nilai agama Kristian turut bermula
• Kesannya, penyelidikan di Barat mula disesuaikan dengan
keadaan neutral nilai atau dikenali sebagai konsep bebas nilai.
• Konsep Bebas Nilai
> mempunyai makna yang berbeza-beza bergantung kepada
konteks.
> Ia memberi impak kepada pengertian sebenar
penyelidikan saintifik masa kini.

12
13

Aliran Falsafah Ilmu

• Kesan daripada revolusi sains menjadikan falsafah pemikiran barat


menjurus kepada aliran Rasionalism, Emperisisme dan Skeptisime.
> Rationalists claim that there are significant ways in which our concepts and knowledge
are gained independently of sense experience.
> Empiricists claim that sense experience is the ultimate source of all our concepts and
knowledge.
Sejarah
• Dipelopori ahli falsafah pada abad ke-17 dan 18 seperti Rene Descartes (1596-1650)

Definisi
• Menekankan kepada kemampuan akal atau autoriti akal fikiran untuk memperolehi ilmu dan
mencari kebenaran.
• Ianya bersifat fitrah di mana idea mengenai kebenaran dikatakan sudah ada pada diri manusia
secara a priori tanpa perlu melalui pengetahuan dan pengalaman.
Kelebihan
• Kemampuan dapat menyusun sistem-sistem kefalsafahan terutama ilmu logik dan matematik
yang lahir sejak zaman Aristotle.
Rasionalisme Kelemahan
• Mementingkan subjek daripada objek.
• Menyingkap melalui cubanya untuk memahami objek atau sesuatu di luar kesanggupan
rasionaliti
Pola Aliran Rasionalisme
• Kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian logik dan analisis berdasarkan ratio
berbanding dengan analisis melalui iman dan ajaran agama.
• Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan kerana ia
merangsang akal dan memberi bahan-bahan untuk akal bekerja. Tetapi sampainya manusia
kepada kebenaran adalah melalui akal.
• Dalam menyusun data-data, akal menggunakan konsep-konsep rasional atau idea-idea
universal.

14
Sejarah
• Dipelopori oleh ahli falsafah British pada abad ke-18 seperti David
Hume (1711-1776)
Definisi
• Berasal dari bahasa Yunani empeirikos yang bermaksud pengalaman.
• Ia menolak pandangan falsafah rasionalisme bahawa akal manusia
mempunyai konsep terhadap sesuatu objek sebelum proses
tanggapan di alam dunia
Empirisme
Kelemahan
• Objek yang menipu.
• Indera terbatas.
• Indera menipu.
Implikasi
• Dunia fikiran seseorang.
• Dunia di luar minda yang mengandungi zat.

15
Sejarah
• Dipelopori David Hume (1711-1776)

Definisi
• Berasal dari bahasa Yunani skeptomai yang bermaksud untuk melihat sekitar dan untuk
mempertimbangkan
• Doktrin dalam ilmu pengetahuan yang menekankan ketidakpastian dalam wilayah ilmu.
• Merangkumi tindakan mempertanyakan , sikap ketidakpercayaan dan sikap keraguan.

Falsafah Skeptisisme Hume


Skeptisisme • Membawa kepada penerimaan terhadap doktorin fenomenalisme.
• Ia membataskan kewujudan kepada fenomena sahaja iaitu dunia yang dapat ditanggapi.
• Menolak idea atau hakikat metafizik.
• Apa yang ditanggapi oleh pancaindera sahaja dianggap wujud.
• Hanya menerima 2 jenis kebenaran:
i. Fakta yang jelas.
ii.Kebenaran yang boleh diterima akal.
• 3 jenis pengalaman pancaindera yang bersifat ilusi:
i. Ilusi garapan pancaindera; penglihatan fatamorgana di padang pasir.
ii.Garapan pancaindera bersifat relatif; objek yang bulat akan dilihat bujur dari sudut
yang tertentu.
iii.Halusinasi; sesuatu yang dilihat, dirasa, dibau, didengari yang sebenarnya tidak wujud.

16
17

Sumber Perolehan Ilmu

• Sumber perolehan ilmu menurut Kneller (1971):


> Pengetahuan wahyu.
> Pengetahuan intuitif atau diperoleh melalui gerak hati
> Pengetahuan rasional/logikal.
> Pengetahuan yang bersumberkan autoriti dan merujuk kepada sesuatu
kepakaran dalam sesuatu bidang ilmu tertentu.
18

Sumber Perolehan Ilmu

Wahyu dan Tradisi

Intuisi dan Ilham

Ilmu Hudhuri

Kearifan Tempatan

Hikmah
19

Wahyu

• Dari sudut etimologi berasal dari perkataan Arab yang bermaksud


memberitahu dengan segera atau segala yang disampaikan secara rahsia
kepada pihak lain supaya dapat diketahuinya.
• Dari sudut terminologi, bermaksud segala yang disampaikan Allah kepada nabi
dan rasul yang berupa ajaran atau perkhabaran dalam bentuk sejarah, hukum-
hakam, peristiwa akan datang, perkara-perkara ghaibiyyat dan lain-lain
• Peranan wahyu:
> Menjaga dan memelihara syariat Islam dan petunjuk kepada manusia dan seluruh alam.
> Sebagai mukjizat kepada nabi S.A.W.
> Sebagai rujukan dan penyelesai masalah. Ia adalah sumber rujukan ke atas kebenaran
pengetahuan rasional, empirikal atau intuisi.
> Mengeluar kejahilan dan kegelapan kepada iman.
20

Wahyu

• Hakikat wahyu:
> Wahyu pengalaman yang diperolehi golongan yang terkhusus.
> Wahyu urusan Allah yang tidak boleh difikirkan dan diusahakan.
> Ia juga bukan pengalaman pancaindera yang dapat difahami oleh akal.
> Wahyu merupakan pengalaman kerohanian yang tidak dapat diketahui
hakikatnya.
21

Ilham/ Intuisi

• Intuisi adalah pengetahuan yang diperolehi tanpa melalui proses


penalaran (pemikiran).
• Intuisi juga boleh berlaku dalam keadaan tidak sepenuhnya sedar iaitu
datang ketika tidak difikirkan atau dikehendaki.
• Intuisi bersifat personal, datang secara tiba-tiba dan tidak boleh
diramalkan.
• Al-Ghazali menyatakan bahawa ilham adalah berupa cahaya yang datang
kepada nurani, bersih dan lembut.
• Ia adalah ilmu yang didapati tanpa jalan mengkaji dan mencari dalil.
22

Ilham/ Intuisi

• Ahi sains tidak mengakui kaedah ini untuk memperoleh pengetahuan


sains.
• Namun intuisi tetap kaedah pertama yang memberi cetusan dan idea.
• Intuisi mempunyai banyak nama dan istilah yang pelbagai seperti:
> Basirah
> Kasyaf
> Wujdan
> Ilmu ladunni/hudhuri
> dan lain-lain.
23

Ilmu Hudhuri

• Ilmu hudhuri merupakan satu bentuk ilmu dalam epistemologi Islam


yang menyandarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara kehadiran
(al-ilmu al-hudhuri)/(knowledge by presence) yang berbeza dengan
pengetahuan melalui konsep atau konseptualisasi (al-Ilmu al-
husuli)/(acquired knowledge).
• Ilmu hudhuri adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh seseorang yang
soleh dari Allah SWT melalui ilham, inspirasi dan tanpa dipelajari lebih
dahulu.
• Ilmu hudhuri bukan terhasil daripada pemikiran, melainkan sepenuhnya
hadir/wujud melalui kehendak dan kurniaan Allah SWT.
24

Akal

• Akal atau rasio merupakan fungsi daripada organ yang secara fizik bertempat
di dalam kepala iaitu otak.
• Keunggulan otak yang paling utama adalah kemampuannya menangkap esensi
atau hakikat dari sesuatu tanpa terikat pada fakta-fakta khusus.
• Manusia dapat membuat pertimbangan antara baik dan buruk melalui akal.
• Aliran yang mengagungkan-agungkan penggunaan akal dipanggil rasionalisme
• Aliran ini banyak menggunakan kaedah deduktif dalam menyusun
pengetahuannya, serta tidak menitikberatkan pengalaman manusia yang
konkrit dan kejadian alam tabii dalam usaha untuk memahami hakikat
kewujudan.
25

Akal

Akal Ilham
Kaedah induktif dan deduktif Pengalaman jiwa
Bercorak objektif dan dapat disaksikan Bersifat subjektif dan pengalaman
ramai peribadi
Boleh digambarkan dengan perkataan Tidak boleh digambarkan dengan
perkataan secara tepat
26

Pancaindera

• Indera digunakan untuk berhubung dengan dunia fizik atau lingkungan di


sekitar kita.
• Pengetahuan pancaindera ialah semua pengetahuan yang diperolehi
manusia melalui kelima-lima pancainderanya iaitu mata, hidung, perasaan
(kulit), telinga dan lidah.
• Pengetahuan ini disebut pengetahuan empiris.
• Pengetahuan empiris amat bergantung kepada pengalaman dan
pengamatan.
• Gejala-gejala alamiah (semulajadi) yang bersifat konkrit dan mempunyai
ciri-ciri tertentu dapat dinyatakan melalui tangkapan pancaindera
manusia.
27

Kearifan Tempatan

• Kearifan tempatan merujuk kepada disiplin ilmu dan kepakaran yang


berasal daripada budaya asli tempatan, berkembang sejak zaman silam,
dan telah dipraktikkan sebagai sebahagian daripada cara hidup
masyarakat.
• Kearifan tempatan telah menjadi warisan turun-temurun.
• Dalam konteks Malaysia dan nusantara, kearifan ini boleh berasal
daripada budaya masyarakat Malaysia secara khusus, ataupun dari
kepulauan Melayu secara amnya.
• Kajian terhadap kearifan tempatan ini bertujuan memudahkan proses
transformasi sosial melalui perubahan paradigma yang ditangani oleh
epistemologi tempatan.
28

Hikmah

• Dari sudut etimologi, al-hikmah merupakan perkataan bahasa Arab yang


bermaksud kebijaksanaan, pendapat atau pemikiran yang bagus, pengetahuan,
falsafah, kenabian, keadilan, peribahasa (kata-kata bijak), dan al-Quran.
• Dalam tradisi ilmu Islam, hikmah difahami sebagai suatu ilmu yang dikurniakan
Tuhan kepada hambaNya yang terpilih, mengikut darjat dan martabat masing-
masing dan yang tertinggi merupakan Baginda Nabi Muhammad SAW.
• Imam al-Jurjani mendefinisikan al-hikmah sebagai ilmu yang disertai amal
(perbuatan), atau perkataan yang logik dan tidak sia-sia.
• Secara umumnya, al-hikmah adalah merujuk kepada sesuatu yang membawa
kebaikan dan manfaat kepada kehidupan manusia termasuklah apa jua bidang
ilmu yang membawa kesejahteraan hidup manusia.
29

Kesepaduan Sumber Ilmu Islam

• Islam mengiktiraf indera sebagai satu alat untuk mengkaji pengetahuan


alam
• Islam menyeru penganutnya agar menggunakan akal dengan sebaik-
baiknya
• Allah menyuruh manusia menggunakan secara optimum kedua-dua daya
akal dan pancaindera untuk sampai kepada pengetahuan yang sahih.
• Islam mengakui ilmu yang bersumberkan dari hati yang berbentuk ilham
atau intuisi
• Wahyu merupakan sumber pengetahuan tertinggi dalam Islam
• Namun, jika berlaku pertembungan maka wahyu akan menjadi
pemutusnya.
30

Kebenaran Ilmu

Kebenaran Ilmu
berasaskan kepada
beberapa teori kebenaran:

Teori Teori
Agama dan
Kebenaran Kebenaran Teori Pragmatik
Tradisi
Korespondensi Koherensi
• Kebenaran adalah kesesuaian atau sepadan
antara pernyataan (idea) tentang kenyataan
(realiti) atau fakta.
• Benar atau salah terletak pada kesesuaian
antara subjek (apa yang diketahui) dan objek
Teori Kebenaran (realiti sebagaimana adanya).
Korespondensi
• Bermakna: suatu pernyataan adalah benar
jika isi kandungan pengetahuan bersesuaian
dengan objek.
• Misalnya: penyataan “Shah Alam terletak di
Selangor”.

31
• Terdapat lima unsur yang perlu dipenuhi iaitu
> Pernyataan
> Kesesuaian
> Situasi
Teori Kebenaran > Kenyataan
> Keputusan
Korespondensi
• Teori ini terdapat kelemahan tersendiri.
> Contohnya, bagaimana kita boleh membuat
perbandingan antara idea dengan teori jika kita
tidak berhadapan dengan realiti ataupun realiti
tersebut tidak jelas contohnya alam kubur.

32
• Suatu pernyataan dianggap benar bila ia bersifat
koheren atau konsisten dengan pernyataan-
pernyataan sebelumnya yang dianggap benar (tetap)
> Pertimbangan adalah benar jika ia bersifat
konsisten dengan pertimbangan lain yang telah
diterima kebenarannya atau berkesinambungan
menurut logik.
Teori Kebenaran
• Lebih mirip kebenaran rasional dan idealisme
Koherensi / subjektif.
Konsistensi • Kebenaran adalah persetujuan antara idea dengan
idea sebelumnya atau keputusan dengan keputusan
sebelumnya yang dianggap logik.
• Teori ini dianggap benar jika boleh dibuktikan benar
melalui uji kaji tetapi jika sebaliknya iaitu, jika
bertentangan dengan maklumat baharu, maka teori
ini akan digugurkan atau dibatalkan.

33
• Contoh:
> Jika A = B dan B = C, maka C = A.
> Premis 1: Genap adalah bilangan habis bilangan
dibahagi 2,
> Premis 2: 4 adalah habis dibahagi 2,
Teori Kebenaran > Natijah: 4 adalah bilangan genap (melengkapkan
teori korespondensi)
Koherensi /
Konsistensi • Kelemahan teori ini
> Antara idea pertama dan kedua, hanya ada
kerahsian dan bukannya kebenaran.
> Terdapat pernyataan yang boleh mengelirukan.
> Suatu penyataan hanya akan benar jika tiada
penyataan yang berlawanan dengan pernyataan
yang sebelumnya.

34
• Teori pragmatik adalah teori kebenaran yang
memiliki kriteria suatu pengetahuan adalah benar
apabila memiliki kegunaan yang praktikal atau
bermanfaat dalam kehidupan.
• Teori ini mementingkan idea berguna walaupun
palsu. Justeru, kebenaran bukanlah keutamaan.
• Kepalsuan boleh dijelmakan dengan hujah-hujah
Teori rasional sedangkan tarikan pragmatisme adalah
manfaat jangka pendek yang sengaja diada-adakan.
Pragmatik
Dilaksanakan
Ujian Manfaat (workability)/
kebenaran (utility) kesan yang
memuaskan

35
• Contoh:
> Seiring berkembangnya zaman, teknologi pun
semakin canggih. Para ilmuwan menemukan
teknologi-teknologi baru untuk mempermudah
pekerjaan manusia, smartphone contohnya.
Penemuan dan pengaplikasian smartphone
tersebut dikatakan benar kerana berguna untuk
mempermudah pekerjaan manusia.
Teori Pragmatik
• Kelemahan teori ini:
> Bersifat relatif dan berubah ubah mengikut
peredaran zaman
> Idea atau penyataan tidak semestinya benar dan
hanya berfungsi dalam keadaan tertentu sahaja
> Hanya mementingkan idea yang berguna
walaupun idea tersebut palsu.
36
• Agama
> Kebenaran mutlak yang bersumberkan dari
Tuhan & dihayati dengan keimanan &
kepercayaan.
Kebenaran Ilmu • Tradisi
melalui Agama > Manusia mempunyai tanggungjawab sepanjang
hayatnya dan untuk melaksanakannya maka usaha
dan Tradisi keilmuan adalah jelas dilakukan / diusahakan
sepanjang hidup.
> Kesinambungan tradisi ilmu - berkesinambungan
ilmu dengan mengetahui khazanah ilmu generasi
terdahulu.

37
38

Epistemologi Untuk Kemajuan Kehidupan

• Epistemologi mengajar kita tentang jenis-jenis ilmu dan klasifikasinya.


> Contohnya, klasifikasi ilmu kepada ilmu sains kemanusiaan dan ilmu sains tulen.
> Sains tulen: Fizik, kimia, biologi, matematik dan lain-lain
> Sains sosial: politik, ekonomi, undang-undang, pendidikan, komunikasi, linguistik, antropologi,
psikologi, sains sosial.
• Kegagalan integrasi ilmu akibat program sekularisasi dan liberalisasi.
39

Sintesis Ilmu-Ilmu Baharu

• Kegagalan menyatupadukan ilmu mempunyai 3 peringkat:


> Kesepaduan antara falsafah, ilmu dan agama.
> Kesepaduan antara ilmu naqli (wahyu) dan aqli (akal rasional).
> Kesepaduan antara ilmu aqli dan ilmu sains.
40

Kesimpulan

• Bukan lagi mono disiplin tetapi trans disiplin.


• Kelemahan mono disiplin:
> Keterbatasan seseorang memahami isu.
> Sudut pandangan berbeza bersesuaian dengan bidang masing-masing.
> Para ilmuwan bekerjasama dalam menghubungkan disiplin ilmu. Justeru, perlu
penawaran trans disiplin ilmu dan masing-masing mempunyai pengkhususan.
41

Ringkasan

Perkembangan Epistemologi
Dan Kesan Terhadap Kehidupan

Di dalam Aliran Falsafah Ilmu


tajuk ini, kita
sudah Pelbagai Kaedah Dan Sumber
Perolehan Ilmu

mempelajari Teori-teori Tentang Kebenaran


tentang:
Epistemologi Untuk Kemajuan
Kehidupan
42

Sekian, Terima Kasih


Epistemologi

emkay@uitm.edu.my

Anda mungkin juga menyukai