Anda di halaman 1dari 16

BACHELOR OF MANAGEMENT WITH HONOURS

SEPTEMBER 2020

BBPW3103

FINANCIAL MANAGEMENT 1

NO. MATRIKULASI :
NO. KAD PENGENALAN :
NO. TELEFON :
E-MEL :

PUSAT PEMBELAJARAN : MIRI LEARNING CENTRE


ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA SURAT


1. TUGASAN 1
Pengenalan 3
Fungsi dan peranan pasaran wang dan pasaran modal 3-6
Peranan-peranan pasaran wang dan pasaran modal 6-8

mempengaruhi pasaran kewangan di Malaysia


Ringkasan 8
2. TUGASAN 2
Pengenalan 9-11
Pengiraan nilai masa depan anuiti (Affin Bank) 12
Pengiraan nilai masa depan anuiti 13

(Hong Leong Bank)


Perbandingan Nilai Simpanan 13
Ringkasan 14
3. RUJUKAN 15-16

TUGASAN 1

1. Pengenalan

Pasaran kewangan adalah nadi kehidupan ekonomi global di mana perubahan dalam satu
bahagian dunia dengan cepat dan ganas akan memberikan impak pada ekonomi negara yang
lain di dunia (Mihajlovic, 2016). Ini boleh dikaitkan dan dilihat apabila berlaku krisis
ekonomi yang di mana bermula di Amerika Syarikat. Pasaran kewangan yang paling hebat,
paling berkembang dan diperluaskan ke negara yang lain. Pasaran kewangan merujuk kepada
mana-mana pasaran yang memperdagangkan sekuriti seperti pasaran bon, pasaran saham,
pasaran forex, dan pasaran derivatif. Pasaran kewangan adalah pasaran yang menyatukan
pembeli dan penjual untuk berdagang aset kewangan dan tujuan pasaran kewangan adalah
untuk memindahkan penggunaan wang dan risiko pengedaran, walaupun terdapat banyak
komponen untuk pasaran kewangan, dua yang paling biasa digunakan adalah pasaran wang
dan pasaran modal (Mohamed Mohie & Abd Elrahman, 2015). Pasaran kewangan terdiri
daripada pasaran wang dan pasaran modal. Pasaran wang boleh di definisikan sebagai
perdagangan yang melibatkan menjual dan membeli sekuriti jangka pendek yang mempunyai
tempoh matang satu tahun atau kurang. Pasaran wang menyumbang kepada kestabilan
ekonomi dan pembangunan negara dengan memberikan kecairan jangka pendek kepada
pemerintah, bank perdagangan, dan organisasi besar lainnya.

A. Fungsi Dan Peranan Pasaran Wang


Pasaran wang adalah pasaran untuk dana pinjaman jangka pendek, yang berbeza dengan
pasaran modal yang berurusan dengan dana jangka panjang dan pasaran wang juga
didefinisikan sebagai mekanisme di mana dana jangka pendek dipinjamkan dan
dipinjam, dan melalui mana sebahagian besar transaksi kewangan negara tertentu
dibersihkan (Dheeraj Rai, n.d).
i. Kelangsungan Pembiayaan

Pasaran wang membantu untuk kelangsungan pembiayaan. Menurut kepada Neha


Puri (2012), pasaran kewangan menyediakan peluang pelaburan yang
menguntungkan untuk lebihan dana jangka masa pendek untuk membantu
meningkatkan keuntungan institusi kewangan. Ini boleh dilihat dimana, apabila
penyimpan telah membuat simpana, bank akan mengenakan kadar faedah untuk
simpanan mereka dan menggunakan simpanan dana ini untuk diberikan sebagai
pinjaman kepada peminjam dengan kadar faedah yang lebih tinggi dimana bank
akan mendapat keuntangan yang lebih. Bank akan menjadi pengantara antara
penyimpan dan peminjam. Ini boleh menjadi platform yang menyediakan kewangan
kepada para pedagang yang sangat memerlukan dana jangka pendek. Keadaan ini
dapat memberi kemudahan untuk mengurangkan bil pertukaran yang dapat
membantu pembiayaan segera untuk membayar barang dan perkhidmatan.

ii. Dasar Kadar Faedah


Kuantum kecairan dalam sistem perbankan sangat penting, kerana ia merupakan
faktor penentu kadar inflasi serta penciptaan kredit oleh bank dalam ekonomi.
Panggilan besar untuk dana menunjukkan bahawa bank memerlukan dana jangka
pendek dan sekiranya berlaku kecairan, kadar faedah akan naik (Goodffriend, 2011).
Di pasaran wang, suku bunga jangka pendek mewakili keadaan yang berlaku di
industri perbankan yang akan dipandu dalam mengembangkan kebijakan suku bunga
yang sesuai. Pasaran wang yang berkembang dengan baik membantu mengelakkan
turun naik kadar faedah bermusim.

iii. Keseimbangan Antara Permintaan dan Bekalan


Dengan menyediakan pelbagai jenis instrumen kredit yang sesuai dan menarik untuk
pelbagai bahagian, pasaran wang menambah bekalan dana (Finmarketguru, 2019).
Pasaran kewangan mencipta keseimbangan antara permintaan dan bekalan. Apabila
bank mempunyai bekalan wang yang telah disimpan oleh peyimpan atau pendeposit,
mereka akan melaburkan kepada peminjam yang meminta dan dengan pinjaman
mereka mendapat keuntungan dengan menggenakan kadar faedah atas pinjaman
tersebut. Ianya juga akan membantu untuk meningkatkan ekonomi negara dimana
apabila banyak pinjaman atau aliran wang, keadaan ekonomi akan meningkat dan
membantu negara dengan akan ada banyak aktiviti ekonomi.
iv. Mengawal Garis Harga Dalam Ekonomi

Kadar pasaran wang memainkan peranan utama dalam mengawal garis harga (Neha
Puri, 2012). Kadar yang lebih tinggi di pasaran wang mengurangkan kecairan dalam
ekonomi dan mempunyai kesan mengurangkan aktiviti ekonomi dalam sistem.
Pengurangan kadar sebaliknya meningkatkan kecairan di pasaran dan menurunkan
kos modal dengan ketara, sehingga meningkatkan pelaburan. Fungsi ini juga
bertujuan untuk mengawal penawaran wang secara umum dalam ekonomi.

B. Fungsi Dan Peranan Pasaran Modal


Sebaliknya, pasaran modal boleh didefinisikan sebagai perdagangan yang melibatkan
menjual dan membeli sekuriti jangka panjang yang mempunyai tempoh matang lebih
dari satu tahun. Pasaran modal memainkan peranan penting dalam menggerakkan
sumber dan mengalihkannya ke saluran produktif. Ini memudahkan dan mendorong
prosedur pertumbuhan ekonomi di negara ini. Fungsi pasaran modal merangkumi
hubungan antara penabung dan pelabur. Pasar modal dirancang untuk membiayai
pelaburan jangka panjang oleh perniagaan, isi rumah, dan pemerintah. Perdagangan dana
di pasaran modal memungkinkan pembinaan kilang, lebuh raya, sekolah, dan kediaman.
Instrumen kewangan mempunyai tempoh matang asal lebih dari satu tahun dan berkisar
dari pinjaman kecil hingga kredit berjuta-juta (Mohamed Mohie & Abd Elrahman,
2015).
Permintaan dan pembekal utama dana di pasaran modal lebih berbeza daripada di
pasaran wang. Keluarga dan individu, misalnya, memanfaatkan pasaran modal ketika
mereka meminjam untuk membiayai kediaman baru. Pemerintah bergantung pada pasar
modal untuk dana untuk membina sekolah, jalan raya, dan menyediakan perkhidmatan
penting kepada masyarakat. Peminjam yang paling penting di pasaran modal adalah
perniagaan dari semua ukuran yang mengeluarkan IOU jangka panjang untuk
menampung pembelian peralatan dan pembinaan kemudahan baru. Berbanding dengan
banyak peminjam di pasaran modal adalah institusi kewangan, seperti syarikat insurans,
dana bersama, peniaga keselamatan, dan dana pencen yang dibekalkan dengan
sebahagian besar dana pasaran modal.

i. Menggerakkan Sumber

Pasaran modal berperanan untuk memfasilitasi dan mendorong prosedur pertumbuhan


ekonomi di setiap negara. Ia jarang didefinisikan sebagai penghubung antara
penyelamat (pemberi pinjaman dana) dan pelabur (peminjam dana). Pasaran modal
menjadi pengantara yang mengerakkan sumber dimana modal diberi sebagai pinjaman
oleh intitusi kewangan kepada mereka yang memerlukan seperti untuk perniagaan,
pinjaman perumahan dan sebagainya dengan kadar faedah yang akan memberikan
keuntungan kepada pihak intitusi kewangan serta penyimpan modal. Ianya akan
menjadi sumber untuk pihak lain untuk memulakan aktiviti perniagaan mereka.
Sumber yang melebihi dari pihak yang tidak mengunakannya akan diberikan kepada
pihak yang tidak mempunyai sumber tapi sangat memerlukan.

ii. Mekanisme Penghantaran

Aliran dana melalui pasaran modal dari kewangan dan individu kemudian diserap ke
dalam pelbagai industri, kerajaan, dan perdagangan, Kemudian, ia akan meningkatkan
pendapatan negara.
iii. Menggalakkan Pembentukan Modal

Pasaran modal bertindak sebagai mekanisme pasaran bagi mereka yang memerlukan
dana dan mereka yang harus menabung untuk pelaburan produktif dengan
mengeluarkan insentif dari segi dividen atau faedah.

iv. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Pasaran modal menukar aset kewangan menjadi aset fizikal yang produktif. Pelbagai
institusi yang beroperasi di pasaran modal akan memberikan kualiti dan kuantiti yang
dapat mengimbangkan peruntukan dan sumber daya. Dengan pertambahan dana
banyak pihak dapat memperolehi manfaat yang akan meningkatkan ekonomi negara
serta membantu untuk meningkat kadar pendapatan negara. Selain itu, ianya juga akan
membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada oleh lain dengan memberikan
pinjaman kepada perniagaan atau membuka lebih banyak pintu kepada yang
memerlukan untuk membuka perniagaan mereka.

2. Bagaimana Pasaran Wang Dan Modal Mempengaruhi Pasaran Kewangan


Malaysia?

Malaysia mempunyai sejarah kestabilan ekonomi dan politik yang panjang, menikmati
pertumbuhan yang tinggi dan menikmati penarafan hutang berdaulat di kalangan agensi
penarafan antarabangsa. Kerajaan komited untuk membuka polisi berkaitan pasaran dan
melihat hubungan antarabangsa sebagai bahagian penting dalam pembangunan ekonomi dan
sosial secara keseluruhan. Ekonomi telah berubah dari kebergantungan ekonomi tradisional
yang bergantung pada komoditi seperti pertanian dan kini berakar kuat dalam perkhidmatan,
didorong oleh permintaan domestik yang kuat.

Pasaran wang Malaysia telah berkembang sejak tahun 1990-an dengan menumpukan pada
pengembangan perdagangan mata wang domestik dan sekuriti, ia membantu melindungi
ekonomi daripada kesan terburuk dari krisis kewangan pada tahun 1998 yang mana sekitar
90% aset bank disimpan dalam aset berdenominasi MYR dan menjadikan Malaysia
perbankan dan pasaran wang muncul dari krisis kewangan Asia 1997/98 jauh lebih kuat.
Pasaran Malaysia lebih baik terlindung dari krisis global walaupun Malaysia menjadi
ekonomi terbuka dengan pendedahan yang ketara terhadap kejatuhan harga komoditi.
Bahagian lain dalam pasaran wang Malaysia termasuk pengenalan kewangan Islam dan
pengembangan pasaran bon cair yang dihuni oleh penerbit domestik dan pelabur,
pengurangan sekatan peraturan, penubuhan pusat perbankan luar pesisir di Labuan, dan Pelan
Induk Sektor Kewangan yang baru dikeluarkan, yang diharapkan dapat mendorong
penyertaan bank asing yang lebih besar serta kemasukan bank asing baru. Pasaran kewangan
Malaysia diharapkan dapat diperkuat dengan inisiatif ini dan jalan pembangunan Malaysia
dapat dilihat sebagai contoh bagi pasaran baru muncul yang ingin mengembangkan pasaran
wang domestik yang cekap.

Kegiatan pasaran modal dengan "jumlah yang lebih tinggi" dan "nilai yang lebih besar"
dijangka pada tahun 2018 dengan jangkaan bahawa aliran urus niaga pertumbuhan ekonomi
yang kuat di pasaran modal ekuiti akan ditopang oleh beberapa transaksi besar yang
ditangguhkan pada tahun 2017 serta beberapa yang baru tawaran yang merangkumi
penawaran awam awal, penempatan ekuiti, dan terbitan hak. Dari segi pasaran hutang,
menjangkakan bon kerajaan bernilai kira-kira RM107 bilion dan bon korporat bernilai
sehingga RM100 bilion akan dikeluarkan tahun ini, berikutan prestasi yang
memberangsangkan pada tahun 2017 (Yvonne Tan, 2018).

Ini akan disokong oleh pelbagai keperluan pembiayaan pekerjaan infrastruktur besar semasa
seperti Lebuhraya Pan Borneo, East Coast Rail Link dan projek MRT dan LRT. "Di antara
bidang-bidang tersebut, Malaysia dapat memberikan kepakarannya (dalam bidang)
pembiayaan PKS dan infrastruktur; sektor kewangan dan pengembangan pasaran modal,
”katanya. Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Malaysia, Datuk Tajuddin Atan serta yang telah
dinytakan oleh Yvonne Tan (2018), mengatakan ekonomi Malaysia yang berbeza-beza dan
berdaya tahan hari ini adalah hasil dari "dasar strategi berpandangan jauh yang diterapkan
selama 60 tahun terakhir".

Instrumen patuh Syariah berjumlah RM1.86 trilion atau 60% daripada Pasaran Modal
Malaysia. Industri pengurusan dana Islam Malaysia adalah yang terbesar dari segi jumlah
dana dan mereka adalah yang kedua terbesar di dunia (Securities Commission Malaysia, n.d).

Securities Commission Malaysia (SC) menganggarkan saiz pasaran modal meningkat kepada
RM4.5 trilion menjelang 2020 dalam Pelan Induk Pasaran Modal 2 (CMP2) dengan Pasaran
Modal Islam (ICM) meningkat kepada RM 2.9 trilion daripada RM 1.86 semasa trilion.
Menurut CMP2, analisis tambahan menunjukkan peningkatan lebih lanjut dalam pasaran
modal Malaysia yang akan dipandu oleh reformasi struktur dan projek pelaburan berimpak
tinggi di bawah Model Ekonomi Nasional (NEM) dan Program Transformasi Ekonomi (ETP)
yang ada serta inisiatif di bawah yang baru memperkenalkan Transformasi Nasional 50 yang
lebih dikenali sebagai N50.

Malaysia dianggap sebagai pasaran berkembang yang maju dan biasanya merupakan antara
lima pasaran teratas di Asia yang diwakili oleh MSCI Asia Pacific Index dan pasaran teratas
di ASEAN untuk penggalangan dana di pasaran sekunder dengan angka RM 11.8 bilion pada
tahun 2016. Malaysia juga mempunyai pasaran bon ketiga terbesar berbanding KDNK di
Asia selepas Jepun dan Korea Selatan. Terdapat sistem pemerintahan yang kuat untuk pasar
modal dengan perundangan khusus yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada
investor dan menjamin kelangsungan kebijakan, peraturan, dan peraturan. SC, pengatur pasar
modal Malaysia dianggap secara global sebagai antara badan pengawalseliaan yang paling
progresif dan telah memastikan bahawa peraturan sesuai dengan praktik-praktik yang
diratakan sebagai piawaian global, baik dari segi peraturan dan mempromosikan
pengembangan yang teratur dan ramah pelabur pasaran modal. Pada bulan Mac 2017,
Pertubuhan Antarabangsa Suruhanjaya Sekuriti (IOSCO) melancarkan Hab Asia Pasifik
pertamanya di Malaysia yang terletak di ibu pejabat SC di Kuala Lumpur. Langkah ini
bertujuan untuk mengembangkan pasaran modal di rantau ini dan memperkukuhkan
kemampuan pengawalseliaan.

3. Ringkasan

Pasaran kewangan memainkan peranan yang sangat penting dalam mengerakkan ekonomi
negara serta membantu dalam memastikan kesedian sumber-sumber untuk setiap urusan
samaada individu atau syarikat termasuk kerajaan. Pasaran wang yang hanya meliputi
pasaran untuk dana pinjaman jangka pendek, yang berbeza dengan pasaran modal yang
berurusan dengan dana jangka panjang dan pasaran wang juga didefinisikan sebagai
mekanisme di mana dana jangka pendek dipinjamkan dan dipinjam, dan melalui mana
sebahagian besar transaksi kewangan negara tertentu dibersihkan. Fungsi pasaran kewangan
adalah termasuk kelangsungan pembiayaan, dasar kadar faedah, menyeimbangkan antara
permintaan dan bekalan dan mengawal garis harga dalam ekonomi. Manakala, fungsi pasaran
modal termasuk menggerakkan sumber, mekanisme penghantaran, menggalakkan
pembentukan modal dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua pasaran ini
memberikan impak yang banyak kepada pasaran kewangan negara.

(1874 patah perkataan)


TUGASAN 2
1. Pengenalan
1.1. Affin Bank

Affin Bank Berhad adalah anak syarikat Affin Islamic Bank Berhad, Affin Hwang
Investment Bank Berhad, dan Affin Moneybrokers Sdn Bhd. ) Dan AXA AFFIN Life
Insurance Berhad (AXA AFFIN Life Insurance Berhad), sementara AXA AFFIN General
Insurance Berhad adalah sekutu Affin Bank Ltd. Affin Bank Co., Ltd.

Affin Bank Berhad menyediakan pelbagai pilihan produk dan perkhidmatan kewangan
untuk memenuhi keperluan pelanggan individu dan korporat. Objektif perniagaan bank
adalah diklasifikasikan ke dalam sektor perniagaan utama bank, seperti Perbankan
Pengguna, Perbankan Korporat dan Perbankan Perusahaan Kecil dan Sederhana.

Cogan kata Affin Bank ialah “Perbankan Tanpa Batasan” menandakan penyingkiran
sempadan dalam proses Bank serta sikap dalam melayani pelanggan, di mana Affin Bank
berusaha untuk menjalin hubungan dengan pelanggan dan mengeratkan hubungan dengan
pelanggan, membuat setiap pelanggan merasa unik, meningkatkan kaedah perbankan baru
dan mengubah wajah perbankan konvensional.

Affin Islamic Bank Berhad (AFFIN ISLAMIC), anak syarikat milik penuh AFFINBANK,
mula beroperasi sebagai entiti perbankan Islam sepenuhnya pada 1 April 2006, dan
menyediakan produk dan perkhidmatan perbankan Islam kepada individu dan pelanggan
korporat yang mematuhi undang-undang Syariah. Sehingga 31 Disember 2019,
AFFINBANK mempunyai 110 cawangan di Malaysia.

Visi Affin Bank adalah “Rakan perdana bagi pertumbuhan kewangan dan perkhidmatan
berinovatif” dan manakala misinya ialah “Untuk menyediakan penyelesaian dan
perkhidmatan kewangan berinovatif kepada pelanggan-pelanggan sasaran untuk
menghasilkan keuntungan dan mewujudkan nilai untuk pemegang saham Affin Bank dan
pemegang kepentingan lain. Sejajar dengan itu, Affin Bank memberi peluang kepada
pekerja untuk menyumbang kepada penyediaan penyelesaian dan perkhidmatan Affin
Bank untuk pelanggan Affin Bank yang dihargai, dengan prestasi dan daya saing yang
luar biasa. Affin Bank akan menjalankan perniagaan Affin Bank dengan penuh integriti
dan profesionalisme untuk mematuhi prinsip dan amalan tadbir urus korporat yang baik.

Affin Bank mempunyai pelbagai aktiviti perniagaan yang berbeza dan menawarkan
perkhidmatan dan servis yang berbeza mengikut kehendak pelanggan. Pertama adalah
perbankan komuniti yang merujuk kepada individu di mana individu yang layak boleh
membuat simpanan wang di bank tersebut dan juga boleh mendapatkan perkhidmatan
pinjaman yang sesuai dengan kehendak seperti pinjaman perumahan, jual beli dan lain-
lain dengan kadar faedah yang rendah. Mereka juga menawarkan perkhidmatan dan
produk kad kredit dan juga insuran yang di mana terdapat pelbagai jenis insuran samada
untuk diri sendiri, keluarga, rumah dan juga kenderaan. Affin bank juga menawarkan
perkhidmatan perlaburan kepada pelanggan mereka. Selain itu, Affin Bank juga
menyediakan perkhidmatan perbankan perusahawanan yang menawarkan servis atau
produk seperti deposit, pinjaman dan pembiayaan, pengurusan tunai, pembiayaan
perniagaan, bancassurance dan bancatakaful, pengiktirafan start-up eksklusif SMEColony
dan perkhidmatan yang lain-lain untuk usahawan di luar sana. Seterusnya terdapat jujga
perkhidmatan perbankan korporat yang menawarkan pinjaman dan pembiayaan,
pembiayaan perniagaan, dan pengurusan dana kewangan untuk syarikat-syarikat dan tidak
ketinggalan juga perkhidmatan yang dinamakan Affin Invest yang merujuk kepada
pelaburan.

1.2. Hong Leong Bank

Hong Leong Bank Berhad ("HLB") disenaraikan di Bursa Malaysia dan merupakan
sebahagian daripada Hong Leong Group. Bank ini mempunyai ibu pejabat di Kuala
Lumpur memiliki warisan keusahawanan Malaysia yang kukuh di malaysia. HLB pada
asalnya ditubuhkan sebagai Kwong Lee Mortgage and Remittance Company pada 1905
di Kuching, Sarawak dan kemudiannya sebagai Kwong Lee Bank Limited pada 1934. Ia
mempunyai warisan sebagai institusi kewangan tempatan yang tertua di Malaysia. Kwong
Lee Bank Berhad telah dibeli oleh MUI Group pada Mei 1982 dan dinamakan semula
sebagai Malayan United Bank Berhad pada 2 Februari 1983. Pada 1989, ia telah
dinamakan semula sebagai MUI Bank. Di bawah nama MUI Bank, ia telah berkembang
dari 11 cawangan menjadi 35 cawangan di seluruh negara.

Pada 3 Januari 1994, Hong Leong Group telah memperoleh MUI Bank Berhad menerusi
Hong Leong Credit Berhad (kini dikenali sebagai Hong Leong Financial Group Berhad)
dan menamakannya Hong Leong Bank Berhad. Bank ini telah tersenarai di Bursa Saham
Kuala Lumpur (kini di bawah Pasaran Utama Bursa Malaysia) pada 17 Oktober 1994 dan
sejak itu telah berkembang pesat secara organik serta menerusi penggabungan dan
pengambilalihan. Penggabungannya dengan EON Bank Group pada 2011 meletakkan
Hong Leong Bank sebagai kumpulan perbankan kelima terbesar di Malaysia, dengan aset
bernilai lebih RM200 bilion pada 30 Jun 2019.

Di peringkat serantau, Hong Leong Bank, melalui pelaburan strategiknya di Bank of


Chengdu Co., Ltd. ("Bank of Chengdu"), menjadi bank Malaysia pertama yang memasuki
industri perbankan China pada tahun 2008, dan Hong Leong Bank memegang 18% saham
dan menjadi Bank Malaysia dan Asia Tenggara pertama diluluskan untuk ditubuhkan. Ia
juga memiliki bank komersial 100% milik penuh di Vietnam. Bank ini mula beroperasi
pada bulan Oktober 2009, dengan cawangan dan pejabat transaksi di Bandar Ho Chi
Minh, dan cawangan di Binh Duong dan Hanoi. Sehingga Mac 2010, HLB turut
memegang 12% pelaburan ekuiti dalam Sichuan JinCheng Consumer Finance Company,
sebuah firma kewangan pengguna berlesen yang ditubuhkan di Chengdu. Pada 2013,
bank komersial 100% milik penuh HLB di Kemboja telah dilancarkan dan sebuah pejabat
perwakilan yang dibuka di Nanjing mula beroperasi pada Februari tahun berikutnya.

Visi HLB adalah untuk menjadi kumpulan perkhidmatan kewangan bersepadu yang
secara konsisten memenuhi keperluan pelanggan kami, manakala misinya ialah untuk
menjadi peneraju industri perkhidmatan kewangan: peneraju di setiap pasaran di mana
kami beroperasi. Antara produk yang ditawarkan oleh HLB perbankan peribadi seperti
deposit, kad debit dan kad kredit, pinjaman, insurans, pelaburan dan kiriman wang.
Seterusnya ialah perbankan utama yang menyediakan deposit premium, penyelesaian
pelaburan dan pinjaman dan pembiayaan. Perbankan perniagaan seperti pinjaman dan
pembiayaan untuk membantu perniagaan untuk melangkah ke hadapan, deposit pilihan
yang terbaik untuk pengurusan kewangan, perkhidmatan perdagangan yang memenuhi
keperluan perniagaan, forex penyelesaian alternatif untuk keperluan forex perniagaan,
bancassurance iaitu perlindungan insurans komprehensif untuk perniagaan, perkhidmatan
pembayaran untuk peniaga majukan perniagaan dengan perkhidmatan pembayaran tanpa
tunai e-perbankan untuk perniagaan. Mereka juga menawarkan perbankan islam dan
pasaran global.
2. Kiraan Annuiti
Anuiti adalah satu siri pembayaran atau penerimaan jumlah yang sama pada selang waktu
yang sama sepanjang tempoh penilaian. Contohnya, aliran tunai RM5 setiap bulan selama
satu tahun adalah anuiti, sementara aliran tunai yang berubah-ubah antara bulan bukanlah
anuiti. Anuiti mempunyai titik permulaan dan akhir yang jelas, dengan kata lain, aliran
tunai anuiti tidak akan kekal. Biasanya, anuiti berlaku pada akhir setiap tempoh dan anuiti
ini dikenali sebagai anuiti biasa sementara anuiti yang berlaku pada awal tempoh adalah
jenis anuiti yang disebut anuiti matang.
Formula yang digunapakai ialah seperti berikut:

FVAn = A [ ((1+i)n – 1) / i ] * (1+i)

2.1. Affin Bank


n = 10
i = 1.90%
A = RM100,000.00
FVAn = 100,000.00 ((1+0.019)10 – 1) * (1+0.019) / 0.019
= 100,000.00 ((1.019)10 – 1) * (1.019) / 0.019
= 100,000.00 ((0.21) * 1.019 / 0.019))
= 100,000.00 (0.21/0.019)
= 100,000.00 (11.05)
= RM 1,105,000.00#

100K 100K 100K 100K 100K 100K 100K 100K 100K 100K

RM1,105,000.00
2.2. Hong Leong Bank
n = 10
i = 1.60%
A = RM100,000.00
FVAn = 100,000.00 ((1+0.016)10 – 1) * (1+0.016) / 0.016
= 100,000.00 ((1.016)10 – 1) * (1.016) / 0.016
= 100,000.00 ((0.17) * 1.016 / 0.016))
= 100,000.00 (0.172/0.016)
= 100,000.00 (10.75)
= RM 1,075,000.00#

100K 100K 100K 100K 100K 100K 100K 100K 100K 100K

RM1,075,000.00

3. Perbandingan Simpanan Affin Bank & Hong Leong Bank


Affin Bank menawarkan kadar faedah untuk simpanan sebanyak 1.90 peratus iaitu lebih
tinggi berbanding dengan kadar faedah yang ditawarkan oleh Hong Leong Bank iaitu
hanya 1.60 peratus sahaja. Berdasarkan kiraan anuiti untuk kedua bank tersebut dengan
simpanan pada setiap awal tahun untuk selama 10 tahun, Affin Bank akan memberikan
jumlah anuiti sebanyak RM 1,105,000.00, dimana R M30,000.00 lebih banyak simpanan
berbanding Hong Leong Bank yang hanya akan memberikan anuiti sebanyak
RM1,075,000.00. Perbezaan ini disebabkan oleh kadar faedah yang berbeza yang
ditawarkan oleh kedua bank tersebut. Jumlah kadar faedah yang tinggi akan memberikan
kadar anuiti simpanan yang tinggi manakala kadar faedah yang rendah akan
menyebabkan jumlah simpanan yang rendah.
4. Ringkasan
Secara keseluruhannya, Affin Bank menawarkan kadar faedah yang tinggi berbanding
dengan Hong Leong Bank bagi simpanan deposit. Kadar faedah yang berbeza akan
memberikan impak dan kesan pada jumlah simpanan anuiti. Lebih tinggi kadar faedah,
lebih banyak jumlah anuiti akan diterima oleh penyimpan.

(1300 patah perkataan)


Rujukan

1. Affin Bank Berhad. (2020). About Affin Bank. Retrieved from

https://www.affinbank.com.my/

2. Hong Leong Bank. (2020). About us. Retrieved from

https://www.hlb.com.my/en/personal-banking/about-us.html?icp=hlb-en-all-menu-
txt-aboutus

3. Yvonne Tan. (2018). More capital market activity seen for this year. TheStarOnline.
Retrieved from https://www.thestar.com.my/business/business-
news/2018/01/22/maybank-ib-more-capital-market-activity-this-year/
4. Securities Commission Malaysia. (n.d). Islamic Fund And Wealth Management
Blueprint. Retrieved from https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?
id=ae2432a7-a0c7-4221-b262-b170827ae703
5. Mihajlovic Ljiljana Stosic. (2016). Functioning Of Financial And Capital Markets In
Modern
6. Conditions. Journal of Process Management – New Technologies, International Vol.
4, No.4, 2016. 30. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/309892261_Functioning_of_financial_and_
capital_markets_in_modern_conditions
7. Mohamed Mohie Eldin & Abd Elrahman Mahdy. (2015). Comparison Study between
Money and Capital Market. Modern University, Faculty of Management. Retrieved
from
https://www.academia.edu/21225433/Comparison_Study_between_Money_and_Capi
tal_Market_Comparison_Study_between_Money_and_Capital_Market

8. Neha Puri. (2012). Role Of Money Market In Context To Growth Of Indian


Economy. IRJC
9. International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research Vol.1
Issue 9, September 2012, ISSN 2277 3622. Retrieved from
http://indianresearchjournals.com/pdf/IJMFSMR/2012/September/11.pdf
10. Dheeraj Rai. (n.d). Money Market: Objectives, Functions and Limitations. Retrieved
from
https://www.yourarticlelibrary.com/business/money-market/money-market-objectives
functions-and-limitations/75923

11. Finmarketguru. (2019). Role of money market in the financial system. Retrieved from

https://www.finmarketguru.com/role-money-market-financial-system/