Anda di halaman 1dari 15

KSSR SEJARAH TAHUN 4

MINGGU:
TAJUK 1 : MARI BELAJAR SEJARAH
1- 4

Standard Standard Prestasi Catatan


Standard Pembelajaran
Kandungan Tahap
Tafsiran
Penguasaan

1.1 Pengertian Murid boleh: Memerihalkan pengertian dan Cadangan


1
dan kemahiran ilmu sejarah.
Kemahiran 1.1.1 Menyatakan pengertian Aktiviti: PAK 21
Ilmu sejarah. Table talkers –
1.1.2 Mengenal pasti sumber dalam Menerangkan pengertian dan
Sejarah 2 Memahami Istilah
sejarah. kemahiran ilmu sejarah.
 Kronologi
1.1.3 Menjelaskan kaedah  Garis Masa
penyelidikan sejarah. Menjelaskan maklumat  Ruang dan waktu
1.1.4 Membezakan konsep ruang 3 pengertian dan kemahiran ilmu  Peristiwa sejarah
dan masa dalam sejarah. sejarah contoh.  Sumber
1.1.5 Menghuraikan sebab dan
akibat dalam peristiwa  Orang Sumber
sejarah.  Kaedah
Menganalisis pengertian dan  Tafsiran
4
kemahiran ilmu sejarah.
K.1.1.6 Menyatakan kepentingan  Kajian Teks,
mempelajari sejarah.  Kajian Lisan
K.1.1.7 Menerangkan kepentingan  Kajian Dokumen
Menilai kepentingan pengertian  Arkeologi
mengambil iktibar daripada
5 dan kemahiran ilmu sejarah.  Arkeologi maritim
peristiwa lalu.
K.1.1.8 Menjelaskan kepentingan
Kajian Kes
meraikan sesuatu peristiwa
Menjana idea tentang Kajian penyediaan
sejarah negara.
pengertian dan kemahiran ilmu dokumen murid, surat
K.1.1.9 Menghurai kepentingan 6 beranak,
memelihara sumber sejarah sejarah untuk memupuk
semangat cinta akan negara. my-kid, borang
untuk generasi akan datang. pendaftaran sekolah.
MINGGU 2 Pendidikan Sivik Nilai Teras: Kasih Sayang
M4 JANUARI Bulan Januari Tajuk: Belas Kasihan dan Adab dalam Keluarga
CUTI TAHUN BARU CINA
(KUMPULAN A: 10 - 13 FEBRUARI 2021, KUMPULAN B: 10 - 13 FEBRUARI 2021)
MINGGU:
TAJUK 1 : MARI BELAJAR SEJARAH
5-8

Standard Standard Prestasi Catatan


Standard Pembelajaran
Kandungan Tahap
Tafsiran
Penguasaan

1.2 Pengertian Murid boleh: Memerihalkan pengertian diri Cadangan Aktiviti:


1
Diri dan dan keluarga.
Keluarga. 1.2.1 Menyatakan biodata diri. PAK 21
1.2.2 Menjelaskan pengertian Chain link.
keluarga asas dan kembangan. Menjelaskan pengertian diri dan
2
1.2.3 Membandingkan peranan keluarga dengan contoh. Kajian Kes
anggota keluarga. Tentang keluarga.
1.2.4 Menghuraikan perkembangan Menerangkan salasilah diri dan
3 Lakonan tentang peranan
diri mengikut garis masa. keluarga.
ahli keluarga
K1.2.5 Menunjuk cara adab yang
Menganalisis pengertian diri dan EMK (TMK)
perlu diamalkan dalam 4
keluarga dalam pelbagai situasi.
keluarga.  Menonton video lagu
K1.2.6 Menjelaskan kepentingan keluarga Keluarga
menghormati peranan setiap Menilai peranan diri dan bahagia RTM/ LPPKN
ahli keluarga. 5 keluarga untuk membina (TMK).
hubungan yang erat.  Sajak “Keluarga
K1.2.7 Menghuraikan kepentingan
Bahagia” (Bahasa)
akhlak yang mulia untuk
mewujudkan hubungan
kekeluargaan yang harmoni. Mencadangkan idea untuk
6 mewujudkan keluarga yang
harmoni.

MINGGU 6 Pendidikan Sivik Nilai Teras: Hormat-menghormati


M4 FEBRUARI Bulan Februari Tajuk: Hormati Keluarga
KSSR SEJARAH TAHUN 4

MINGGU:
TAJUK 1 : MARI BELAJAR SEJARAH
9-10
Standard Prestasi
Standard Catatan
Standard Pembelajaran
Kandungan Tahap
Tafsiran
Penguasaan

Murid boleh: Menyatakan maklumat asas Cadangan Aktiviti:


1.3 Sejarah 1
tentang sekolah.
Sekolah
1.3.1 Menyatakan nama dan alamat Kajian Teks
sekolah. Menjelaskan maklumat tentang  Buku Tahunan Sekolah
1.3.2 Mengenal pasti lokasi sekolah. 2  Majalah Sekolah
sejarah sekolah dengan contoh.
1.3.3 Menjelaskan sejarah sekolah.
1.3.4 Menghuraikan maklumat Kajian gambar/ ilustrasi
sekolah yang lengkap. Menyusun sejarah sekolah  Pelan sekolah
3  Lencana sekolah
secara kronologi.
K1.3.5 Menerangkan kepentingan  Bendera sekolah
tanggungjawab murid terhadap
sekolah. Menganalisis kepentingan EMK (TMK)
4 sejarah sekolah untuk dijadikan  Penggunaan aplikasi
K1.3.6 Menjelaskan kepentingan
iktibar.  Google Earth/ Waze
mengiktiraf jasa dan sumbangan
sekolah kepada diri serta  Melukis pelan
masyarakat. Menilai kepentingan sejarah
5 sekolah untuk melahirkan rasa PAK 21
K1.3.7 Menghuraikan kepentingan
bangga terhadap sekolah.  Pelaksanaan Kajian Kes
sekolah sebagai sebuah
 Gambar sekolah
institusi yang membina
masyarakat dan negara.  Majalah sekolah
Menzahirkan idea peranan  Kejayaan sekolah
dalam melahirkan generasi yang
6
mampu berdaya saing
di peringkat global.
MINGGU 10 Pendidikan Sivik Nilai Teras: Bertanggungjawab
M4 MAC Bulan Mac Tajuk: Sekolahku Rumahku
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 26.03.2021 – 03.04.2021, KUMPULAN B: 27.03.2021 – 04.04.2021)
KSSR SEJARAH TAHUN 4

MINGGU:
TAJUK 1 : MARI BELAJAR SEJARAH
11-12
Standard Prestasi
Standard Catatan
Standard Pembelajaran
Kandungan Tahap
Tafsiran
Penguasaan

Murid boleh: Menyatakan maklumat asas Cadangan Aktiviti:


1.3 Sejarah 1
tentang sekolah.
Sekolah
1.3.5 Menyatakan nama dan alamat Kajian Teks
sekolah. Menjelaskan maklumat tentang  Buku Tahunan Sekolah
1.3.6 Mengenal pasti lokasi sekolah. 2  Majalah Sekolah
sejarah sekolah dengan contoh.
1.3.7 Menjelaskan sejarah sekolah.
1.3.8 Menghuraikan maklumat Kajian gambar/ ilustrasi
sekolah yang lengkap. Menyusun sejarah sekolah  Pelan sekolah
3  Lencana sekolah
secara kronologi.
K1.3.5 Menerangkan kepentingan  Bendera sekolah
tanggungjawab murid terhadap
sekolah. Menganalisis kepentingan EMK (TMK)
4 sejarah sekolah untuk dijadikan  Penggunaan aplikasi
K1.3.6 Menjelaskan kepentingan
iktibar.  Google Earth/ Waze
mengiktiraf jasa dan sumbangan
sekolah kepada diri serta  Melukis pelan
masyarakat. Menilai kepentingan sejarah
5 sekolah untuk melahirkan rasa PAK 21
K1.3.7 Menghuraikan kepentingan
bangga terhadap sekolah.  Pelaksanaan Kajian Kes
sekolah sebagai sebuah
 Gambar sekolah
institusi yang membina
masyarakat dan negara.  Majalah sekolah
Menzahirkan idea peranan  Kejayaan sekolah
dalam melahirkan generasi yang
6
mampu berdaya saing
di peringkat global.
MINGGU:
TAJUK 1 : MARI BELAJAR SEJARAH
13-15

Standard Prestasi Catatan


Standard
Standard Pembelajaran
Kandungan
Tahap
Tafsiran
Penguasaan
Murid boleh:
1.4 Kawasan Menyenaraikan maklumat Cadangan Aktiviti:
Tempat 1.4.1 Menyatakan maklumat 1 kawasan tempat tinggal.
Tinggal lengkap mengenai tempat Kajian gambar
tinggal. Pelbagai lokasi gambar
1.4.2 Menerangkan bentuk muka Menerangkan kawasan tempat tempat tinggal.
bumi kawasan tempat tinggal. 2
tinggal dengan contoh.
1.4.3 Menjelaskan sejarah tempat EMK
tinggal. Seni dan bahasa
1.4.4 Menghuraikan tokoh setempat Menghubungkait kawasan
di tempat anda. 3 tempat tinggal murid dengan PAK 21- Table Talkers
kawasan yang lain.
K1.4.5 Menyatakan kepentingan  Ativititi lakonan:
menjaga kemudahan awam Sampul 1:
di tempat tinggal. Menganalisis maklumat Sebagai guru
4
kawasan tempat tinggal. besar
K1.4.6 Menerangkan kepentingan Sampul 2:
menjaga kebersihan dan Sebagai Ketua
keindahan di tempat tinggal. Menilai kepentingan memelihara Kampung/ketua rumah
5
kawasan tempat tinggal. panjang
K1.4.7 Menjelaskan kepentingan Sampul 3:
sikap menghargai kawasan Sebagai wakil rakyat/
Menghasilkan idea untuk
tempat tinggal. Datuk bandar
6 mengekalkan kelestarian
kawasan tempat tinggal. Sampul 4:
Sebagai Imam masjid /
ketua agama
MINGGU 14 Pendidikan Sivik Nilai Teras: Kegembiraan
M4 APRIL Bulan April Tajuk: Menghargai Pemimpin
KSSR SEJARAH TAHUN 4
SSR SEJARAH TAHUN 4

MINGGU:
TAJUK 2 : ZAMAN AIR BATU
16 - 18
Standard Prestasi
Standard
Standard Pembelajaran Tahap Catatan
Kandungan Tafsiran
Penguasaan

2.1 Zaman Air Murid boleh: Memerihalkan tentang Zaman Air Cadangan Aktiviti;
Batu 1 Kajian Gambar
Batu.
2.1.1 Menyatakan maksud Zaman
 Glasier, binatang
Air Batu.
 Pentas Sunda.
2.1.2 Menyenaraikan garis masa Menerangkan Zaman Air Batu
2  Garis masa Zaman Air
Zaman Air Batu. dengan contoh.
Batu
2.1.3 Menerangkan perubahan
Zaman Air Batu Akhir.  Alat batu
2.1.4 Menghuraikan kesan
Menunjukkan pengaruh fizikal Kajian Peta
perubahan Zaman Air Batu 3
alam dengan Zaman Air Batu.
Akhir di Asia Tenggara.
Asia Tenggara sebelum
Zaman Holesen/ Pentas
K2.1.5 Menerangkan kepentingan
Menganalisis perubahan Zaman Sunda/ Selat Melaka/ Laut
mengambil iktibar perubahan 4
Air Batu. China Selatan/ Laut Sulu
zaman dalam kehidupan
manusia.
PAK 21
K2.1.6 Menjelaskan kepentingan Menilai kepentingan Zaman Air  Table Talkers
langkah memelihara dan 5
Batu kepada manusia.  Binatang Mamoth
memulihara alam sekitar. berbulu
K2.1.7 Menghuraikan kepentingan  Zaman Batu Awal
usaha mengekalkan Menjana idea Zaman Air Batu  Zaman Paleolitik
kelestarian alam sekitar. 6 untuk mengekalkan kelestarian
alam sekitar.
MINGGU 18 Pendidikan Sivik Nilai Teras: Kasih Sayang
M4 MEI Bulan Mei Tajuk: Sayangi Flora dan Fauna
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
(KUMPULAN A: 11 - 14 MEI 2021, KUMPULAN B: 11 - 14 MEI 2021)
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
(KUMPULAN A: 28.05.2021 – 12.06.2021, KUMPULAN B: 29.05.2021 – 13.06.2021)
KSSR SEJARAH TAHUN 4

MINGGU:
TAJUK 3: ZAMAN PRASEJARAH
19-22
Standard Prestasi
Standard
Standard Pembelajaran Tahap Catatan
Kandungan Tafsiran
Penguasaan

3.1 Kehidupan Murid boleh: Memerihalkan kehidupan Cadangan Aktiviti;


1
Manusia manusia Zaman Prasejarah.
Kajian Gambar
Zaman 3.1.1 Menyatakan maksud
Prasejarah  Zaman Neolitik di Kampung
Zaman Prasejarah.
Menerangkan kehidupan Jenderam Hilir
3.1.2 Memberi contoh lokasi
2 manusia Zaman Prasejarah  Rangka Perak Man
Zaman Prasejarah di
dengan contoh.  Bengkel alat batu yang
negara kita.
bertarikh sehingga 74,000
3.1.3 Menghuraikan ciri tahun di Kota Tampan
kehidupan dari aspek  Alat batu dijumpai di Bukit Jawa
Mengkaji maklumat kehidupan
kegiatan sosial dan 3 berusia sekurang-kurang
manusia Zaman Prasejarah.
ekonomi manusia Zaman kurangnya 100,000 tahun lebih
Prasejarah. tua di Vietnam.
3.1.4 Menghuraikan sumbangan
teknologi Zaman Menganalisis maklumat
Kajian Peta
Prasejarah kepada 4 kehidupan manusia Zaman
Tapak Arkeologi Lembah Lenggong
kemajuan inovasi pada Prasejarah. dalam peta arkeologi dunia.
masa kini.
PLBD
K3.1.5 Menyatakan kepentingan Membuat penilaian maklumat  Muzium Arkeologi Lenggong,
memulihara artifak 5 kehidupan manusia Zaman Kota Tampan.
Zaman Prasejarah. Prasejarah.  Muzium Arkeologi Niah
K3.1.6 Menjelaskan sikap bersedia  Muzium Sultan Alam Shah
untuk menghadapi  Lembah Masuli , Lahad Datu
perubahan persekitaran. Merangka idea Zaman
Prasejarah dalam Kajian Kes
K3.1.7 Menghuraikan kepentingan 6 Kepentingan kapak genggam
mengekalkan kelestarian
sumbangan Zaman berusia 1.83 juta tahun.
warisan.
Prasejarah terhadap
peradaban negara.
MINGGU 20 Pendidikan Sivik Nilai Teras: Hormat-menghormati
M4 JUN Bulan Jun Tajuk: Hormat Kepelbagaian Agama, Bangsa, Budaya dan Bahasa di Malaysia
KSSR SEJARAH TAHUN 4

MINGGU:
TAJUK 4 : KERAJAAN MELAYU AWAL
23-26
Standard Prestasi
Standard
Standard Pembelajaran Tahap Catatan
Kandungan Tafsiran
Penguasaan

4.1 Kerajaan Murid boleh: Memerihalkan tokoh terbilang Cadangan Aktiviti;


Melayu Awal 1 Kajian Teks
Kesultanan Melayu Melaka.
4.1.1 Menamakan Kerajaan The Malay Archipelago.
Melayu Awal di Alam Melayu.
4.1.2 Menyatakan lokasi Menjelaskan tentang tokoh
Kajian Peta
Kerajaan Melayu Awal di 2 terbilang Kesultanan Melayu
Melaka dengan contoh. Peta Alam Melayu,
Kepulauan Melayu.
Peta Kepulauan Melayu
4.1.3 Menjelaskan hubungan
diplomatik Kerajaan Melayu Awal abad ke-16.
Mengkaji tokoh terbilang
di Kepulauan Melayu. 3 Kerajaan awal Kutai, Poni dan
Kesultanan Melayu Melaka.
4.1.4 Menghuraikan kegiatan Srivijaya.
ekonomi Kerajaan Melayu Awal di Menganalisis maklumat tokoh
Kepulauan Melayu. 4 terbilang dalam Kesultanan PAK 21
Melayu Melaka. Table Talkers
“I See, I Think, I Wonder”
K4.1.5 Menerangkan kepentingan
menjalin hubungan diplomatik. Membuat penilaian tokoh Rumpun Melayu
5 terbilang dalam Kesultanan Sistem perdagangan maritim Srivijaya.
K4.1.6 Menjelaskan kepentingan Melayu Melaka.
perdagangan jalan laut kepada
EMK (TMK)
negara. Menghasilkan idea tentang  Tamadun Sungai Batu yang
K4.1.7 Menghuraikan kepentingan kepemimpinan yang diiktiraf sebagai tamadun tertua di
6
sumbangan Kerajaan Melayu Awal berwibawa pada masa Malaysia dan Asia Tenggara
terhadap ekonomi negara. hadapan.
MINGGU 24 Pendidikan Sivik Nilai Teras: Bertanggungjawab
M4 JULAI Bulan Julai Tajuk: Celik Cukai
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 16.07.2021 – 24.07.2021, KUMPULAN B: 17.07.2021 – 25.07.2021)
KSSR SEJARAH TAHUN 4

MINGGU:
TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA
27- 28
Standard Prestasi
Standard
Standard Pembelajaran Tahap Catatan
Kandungan Tafsiran
Penguasaan

5.1 Tokoh Murid boleh: Memerihalkan tokoh terbilang Cadangan Aktiviti


Terbilang 5.1.1 Menyatakan struktur 1
Kesultanan Melayu Melaka.
Kesultanan masyarakat Zaman Kajian Gambar
Melayu Kesultanan Melayu  Kepingan wang Zaman
Melaka Melaka. Kesultanan Melayu Melaka.
5.1.2 Menjelaskan maksud Menjelaskan tentang tokoh
tokoh terbilang dalam 2 terbilang Kesultanan Melayu PAK 21
Kesultanan Melayu Melaka dengan contoh. Table talkers
Melaka.
5.1.3 Mengkategorikan peranan  Piramid susun lapis
Mengkaji tokoh terbilang masyarakat raja, pembesar,
Sultan, Bendahara, dan 3 rakyat, hamba
Laksamana dalam Kesultanan Melayu Melaka.
 Piramid pembesar 4 lipatan.
Kesultanan Melayu
Melaka. Peta i-Think
Menganalisis maklumat tokoh
K5.1.4 Menerangkan cara 4 terbilang dalam Kesultanan  Perbandingan peranan dalam
menghargai keistimewaan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka.
tokoh terbilang  Srivijaya kuasa maritim diwarisi
Kesultanan Melayu oleh Kesultanan Melayu
Melaka. Membuat penilaian tokoh Melaka.
5 terbilang dalam Kesultanan
K5.1.5 Menjelaskan kepentingan Melayu Melaka. EMK
mencontohi nilai murni  Menonton video berkaitan
tokoh terbilang. tokoh terbilang dalam
K5.1.6 Menghuraikan kepentingan Kesultanan Melayu Melaka
Menghasilkan idea tentang
menghargai sumbangan (TMK).
kepemimpinan yang
tokoh. 6  Projek modeling lokasi
berwibawa pada masa
strategik Melaka (Kelestarian
hadapan.
global).
MINGGU 28 Pendidikan Sivik Nilai Teras: Kegembiraan
M4 OGOS Bulan Ogos Tajuk: Semangat Patriotik
KSSR SEJARAH TAHUN 4

MINGGU:
TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA
29- 30
Standard Prestasi
Standard
Standard Pembelajaran Tahap Catatan
Kandungan Tafsiran
Penguasaan

5.1 Tokoh Murid boleh: Memerihalkan tokoh terbilang Cadangan Aktiviti


Terbilang 5.1.4 Menyatakan struktur 1
Kesultanan Melayu Melaka.
Kesultanan masyarakat Zaman Kajian Gambar
Melayu Kesultanan Melayu  Kepingan wang Zaman
Melaka Melaka. Kesultanan Melayu Melaka.
5.1.5 Menjelaskan maksud Menjelaskan tentang tokoh
tokoh terbilang dalam 2 terbilang Kesultanan Melayu PAK 21
Kesultanan Melayu Melaka dengan contoh. Table talkers
Melaka.
5.1.6 Mengkategorikan peranan  Piramid susun lapis
Mengkaji tokoh terbilang masyarakat raja, pembesar,
Sultan, Bendahara, dan 3 rakyat, hamba
Laksamana dalam Kesultanan Melayu Melaka.
 Piramid pembesar 4 lipatan.
Kesultanan Melayu
Melaka.
Menganalisis maklumat tokoh Peta i-Think
K5.1.4 Menerangkan cara 4 terbilang dalam Kesultanan  Perbandingan peranan dalam
menghargai keistimewaan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka.
tokoh terbilang  Srivijaya kuasa maritim diwarisi
Kesultanan Melayu oleh Kesultanan Melayu
Melaka. Membuat penilaian tokoh Melaka.
5 terbilang dalam Kesultanan
K5.1.5 Menjelaskan kepentingan Melayu Melaka. EMK
mencontohi nilai murni  Menonton video berkaitan
tokoh terbilang. tokoh terbilang dalam
K5.1.6 Menghuraikan kepentingan Kesultanan Melayu Melaka
Menghasilkan idea tentang
menghargai sumbangan (TMK).
kepemimpinan yang
tokoh. 6  Projek modeling lokasi
berwibawa pada masa
strategik Melaka (Kelestarian
hadapan.
global).
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 10.09.2021 – 18.09.2021, KUMPULAN B: 11.09.2021 – 19.09.2021)
KSSR SEJARAH TAHUN 4

MINGGU:
TAJUK 5 : TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA
31- 34
Standard Prestasi
Standard
Standard Pembelajaran Tahap Catatan
Kandungan Tafsiran
Penguasaan
Murid boleh: Memerihalkan tentang Cadangan Aktiviti;
5.2 Pengasas
Kesultanan 5.2.1 Menyatakan latar Pengasas 1 pengasasan Kesultanan Kajian Teks
Melayu Kesultanan Melayu Melaka. Melayu Melaka.  Salasilah Raja-Raja
Melaka 5.2.2 Menerangkan rentetan Melayu
peristiwa perjalanan Singapura dan Melaka.
Pengasas Kesultanan Menguasai maklumat  Sulalat-Us-Salatin Raja
Melayu. 2 pengasas Kesultanan Melayu Bungsu.
5.2.3 Menjelaskan peristiwa Melaka dengan contoh.
pembukaan Melaka. Kajian Gambar dan EMK
5.2.4 Menghuraikan asal usul (Kelestarian Alam Sekitar)
nama Melaka dari pelbagai Menyusun maklumat  Bentuk muka bumi Melaka.
sumber. 3 pengasas Kesultanan Melayu (pembukaan dan masa
Melaka. kini)
K5.2.5 Menerangkan kepentingan
sifat-sifat kepimpinan tokoh PAK 21
Menganalisis kewibawaan Table Talkers – Daulat, derhaka
yang boleh dicontohi. 4 pengasas Kesultanan Melayu dan Tulah.
K5.2.6 Menjelaskan kepentingan Melaka.
sumbangan Pengasas EMK (TMK)
Kesultanan Melayu Melaka. Menjustifikasi ciri-ciri
 Menonton video berkaitan
5 pemerintah untuk penerusan
K5.2.7 Menghuraikan kepentingan asal usul Melaka.
kestabilan negara.
sikap taat setia kepada raja  Srivijaya: kerajaan
dan negara. berteknologi tinggi.

Mencadangkan idea menjamin


6 keutuhan institusi beraja pada
masa hadapan.
MINGGU 32 Pendidikan Sivik Nilai Teras: Kasih Sayang
M4 SEPT Bulan Sept Tajuk: Pemupukan Jati Diri
KSSR SEJARAH TAHUN 4

MINGGU:
TAJUK 5 : TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA
35-37
Standard Prestasi
Standard
Standard Pembelajaran Tahap Catatan
Kandungan Tafsiran
Penguasaan

5.3 Tun Perak Murid boleh: Memerihalkan maklumat Tun Cadangan aktiviti;
Sebagai Perak sebagai Bendahara Kajian Teks
5.3.1 Menceritakan riwayat 1
Bendahara Melaka.  Buku Sejarah Melayu.
hidup Tun Perak.
Melaka  Hukum Kanun Melaka abad
5.3.2 Menganalisis peranan Tun
Perak sebagai Bendahara Menjelaskan sifat-sifat Tun ke-15.
Melaka. 2 Perak sebagai Bendahara
Kajian gambar PLBD
5.3.3 Menghuraikan Melaka dengan contoh.
 Jamung / Puntung api
kebijaksanaan Tun Perak  Bentuk muka bumi Kota
dalam membina Membuat urutan maklumat
3 Tun Perak sebagai Bendahara Melaka.
kegemilangan Kesultanan Kajian Kes
Melayu Melaka (KMM). Melaka.
 Tun Perak sebagai
Bendahara
K5.3.4 Mengambarkan cara Mentafsir tentang Tun Perak
4 Melaka.
menyatakan penghargaan sebagai tokoh terbilang.
terhadap jasa dan EMK (TMK)
Menjustifikasi Tun Perak yang
sumbangan Tun Perak.
5
melambangkan ciri-ciri  Menonton video berkaitan
K5.3.5 Menjelaskan nilai pemimpin untuk meneruskan filem Tun Perak.
kepimpinan Tun Perak yang kemakmuran negara.
boleh dicontohi. PAK 21
K5.3.6 Menghuraikan kepentingan Merangka idea tentang sikap  Table Talkers-Kerjaya Tun
nilai taat setia kepada 6 dan kepemimpinan Tun Perak Perak secara “rank- and-
pemimpin. kepada generasi muda. file”.
Kerjaya secara vertical.
MINGGU 36 Pendidikan Sivik Nilai Teras: Kasih Sayang
M4 OKT Bulan Oktober Tajuk: Pemupukan Jati Diri
CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)
KSSR SEJARAH TAHUN 4

MINGGU:
TAJUK 5 : TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA
38-40

Standard Standard Prestasi


Standard Pembelajaran Catatan
Kandungan Tahap
Tafsiran
Penguasaan

5.4 Hang Tuah Murid boleh: Memerihalkan Hang Tuah sebagai Cadangan aktiviti;
sebagai 5.4.1 Menyatakan riwayat hidup 1
Laksamana Melaka. Kajian Peta
Laksamana Hang Tuah.
 Melaka sebagai pusat
Melaka 5.4.2 Menjelaskan kualiti diri
perdagangan.
Hang Tuah sebagai Menjelaskan sifat-sifat Hang Tuah
Laksamana Melaka. 2 sebagai Laksamana Melaka Kajian Kes
5.4.3 Menganalisis peranan dengan contoh.  Laksamana Hang
Hang Tuah sebagai
Tuah.
Laksamana Melaka.
Menyusun maklumat Hang Tuah Kajian Dokumen
K5.4.4 Mencontohi kesetiaan 3
sebagai Laksamana Melaka. Surat Raja Negeri Ryukyu
Hang Tuah sebagai
Laksamana Melaka. kepada Raja Melaka.
(sumber: Memorial
K5.4.5 Menjelaskan kebijaksanaan Pengistiharan
tokoh dalam menyelesaikan Menganalisis maklumat Hang Tuah Kemerdekaan)
sesuatu masalah. 4
sebagai tokoh terbilang.
K5.4.6 Mencadangkan sikap EMK (TMK)
bertanggungjawab  Menonton video
mempertahankan berkaitan filem Hang
kedaulatan negara. Menilai ciri-ciri Hang Tuah sebagai Tuah.
5
Laksamana Melaka.
PLBD dan PAK 21
 Lawatan Kota Melaka.
(Sg Duyung, Muzium
Menjana idea tentang sikap Istana Kesultanan
6 kepemimpinan Hang Tuah Melaka dan lain-lain)
pemimpin kepada generasi muda.  Chunking (gabungan).

MINGGU 40 Pendidikan Sivik Nilai Teras: Bertanggungjawab


M4 Nov Bulan November Tajuk: Tepati Janji dan Masa

KSSR SEJARAH TAHUN 4


MINGGU 41-42 PENTAKSIRAN & PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN


(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2020, KUMPULAN B: 11.12.2021 – 31.12.2021)

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN?


TELEGRAM ATAU WHATSAPP : 017-499 1336