Anda di halaman 1dari 25

MINGGU: 1-5 TEMA: INKUIRI DALAM SAINS 1.

0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1.1 Kemahiran Murid boleh: Cadangan aktiviti:
Proses Sains
1.1.1 Memerhati dengan Menjalankan penyiasatan
menggunakan semua deria yang boleh membawa
yang terlibat dan alat jika perlu kepada penguasaan
Mengingat kembali
untuk membuat pemerhatian 1 kemahiran proses sains
kemahiran proses sains.
secara kualitatif bagi seperti:
menerangkan fenomena atau (i) Mengeksperimen
perubahan yang berlaku. untuk menentukan
faktor yang
1.1.2 Mengelas dengan mempengaruhi saiz
membandingkan atau mengenal dan bentuk bayang-
pasti persamaan dan perbezaan bayang.
berdasarkan ciri sepunya. (ii) Membuat kesimpulan
bahagian tumbuhan
1.1.3 Mengukur dan menggunakan yang bergerak balas
nombor dengan menggunakan terhadap rangsangan.
alat dan unit piawai dengan
teknik yang betul. Memerihalkan kemahiran
2 proses sains.
1.1.4 Membuat inferens dengan
menyatakan kesimpulan awal
atau penerangan yang
munasabah bagi sesuatu
pemerhatian dengan
menggunakan maklumat yang
diperoleh.

https://rphsekolahrendah.com
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid boleh:

1.1.5 Meramal dengan membuat


jangkaan tentang sesuatu
peristiwa atau fenomena
berdasarkan pemerhatian,
pengalaman lalu atau data.
Mengaplikasikan kemahiran
3
1.1.6 Berkomunikasi dengan proses sains.
merekod maklumat atau idea
dalam bentuk yang sesuai
dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut
secara sistematik.

1.1.7 Menggunakan perhubungan


ruang dan masa dengan
menyusun kejadian sesuatu
fenomena atau peristiwa
mengikut kronologi Menganalisis kemahiran
berdasarkan masa. proses sains untuk
4 menyelesaikan masalah atau
1.1.8 Mentafsir data dengan melaksanakan sesuatu
memilih idea yang relevan tugasan.
tentang objek, peristiwa atau
pola yang terdapat pada data
untuk membuat penerangan.

CUTI TAHUN BARU CINA (MINGGU 4)


(KUMPULAN A: 10 - 13 FEBRUARI 2021, KUMPULAN B: 10 - 13 FEBRUARI 2021)
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid boleh:

1.1.9 Mendefinisi secara operasi


dengan memerihalkan satu
tafsiran tentang perkara yang
dilakukan dan diperhatikan Menilai kemahiran proses
bagi sesuatu situasi mengikut sains untuk menyelesaikan
5
aspek yang ditentukan. masalah atau melaksanakan
sesuatu tugasan.
Mengawal pemboleh ubah
1.1.10 dengan menentukan
pemboleh ubah bergerak
balas dan dimalarkan setelah
pemboleh ubah dimanipulasi
ditentukan dalam sesuatu
penyiasatan.

Membuat hipotesis dengan


1.1.11 membuat pernyataan umum
yang boleh diuji tentang Mereka bentuk eksperimen
hubungan antara pemboleh bagi menyelesaikan masalah
ubah dalam sesuatu secara sistematik serta
penyiasatan. 6
bertanggungjawab ke atas diri,
rakan dan alam sekitar.
Mengeksperimen dengan
1.1.12 menggunakan kemahiran
proses sains asas bagi
mengumpul dan mentafsir
data serta membuat rumusan
untuk membuktikan hipotesis
dan membuat laporan.

https://rphsekolahrendah.com
MINGGU : 6-7 TEMA : SAINS HAYAT TAJUK: 2.0 MANUSIA

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.1 Pernafasan Murid boleh: Nota:


Manusia 1 Melabel organ yang terlibat
2.1.1 Mengenal pasti organ yang semasa proses pernafasan. Udara disedut masuk
terlibat dalam proses mengandungi lebih
pernafasan. oksigen berbanding
Menerangkan proses udara dihembus keluar.
2.1.2 Memerihalkan proses 2
pernafasan dari aspek
pernafasan dari aspek laluan laluan udara. Udara dihembus
udara dan pertukaran gas
keluar mengandungi
yang berlaku di peparu
melalui pemerhatian lebih karbon dioksida
3 Mengitlak pergerakan dada
menerusi pelbagai media. berbanding udara
semasa proses pernafasan.
disedut masuk.
2.1.3 Membezakan kandungan
oksigen dan karbon dioksida Kadar pernafasan
Membezakan kandungan
semasa menarik dan 4 oksigen dan karbon boleh diperhatikan
menghembus nafas. dioksida semasa proses melalui pergerakan
pernafasan. dada dalam satu minit.

Merumuskan kadar
5 pernafasan bergantung
kepada jenis aktiviti.
MINGGU : 7-8 TEMA : SAINS HAYAT TAJUK: 2.0 MANUSIA
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid boleh: Nota:
2.1 Pernafasan
Manusia Berkomunikasi secara
2.1.4 Memerihalkan pergerakan Situasi yang memberi
kreatif dan inovatif tentang
dada semasa menarik dan kesan kepada pernafasan
situasi yang memberi kesan
menghembus nafas seperti berada di kawasan
baik dan kesan buruk
dengan menjalankan 6 sesak, berhampiran
kepada pernafasan
aktiviti. dengan perokok, udara
manusia dan cadangan
tercemar dan taman
penjagaan kesihatan
rekreasi.
peparu.
Mengitlak bahawa kadar
2.1.5
pernafasan bergantung
kepada jenis aktiviti yang
dilakukan.

Menjelaskan pemerhatian
2.1.6
tentang proses pernafasan
manusia melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan
secara kreatif.

https://rphsekolahrendah.com
MINGGU : 9 TEMA : SAINS HAYAT TAJUK: 2.0 MANUSIA
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
2.2 Perkumuhan dan Murid boleh: Nota:
Penyahtinjaan Menyatakan maksud
1
2.2.1 Menyatakan maksud penyahtinjaan. Organ dan hasil
perkumuhan dan perkumuhan iaitu:
penyahtinjaan. Menyenaraikan hasil (i) Ginjal menyingkirkan
2 perkumuhan dan air kencing.
2.2.2 Mengenal pasti organ dan penyahtinjaan. (ii) Kulit merembeskan
hasil bagi perkumuhan. peluh.
Memerihalkan perkumuhan (iii) Peparu
2.2.3 Membuat inferens 3 membebaskan gas
dan penyahtinjaan.
kepentingan penyingkiran karbon dioksida dan
hasil perkumuhan dan hasil wap air.
penyahtinjaan. Memadankan organ
perkumuhan dengan
4
2.2.4 Menjelaskan pemerhatian hasilnya melalui pengurusan
tentang perkumuhan dan grafik.
penyahtinjaan manusia
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara Menaakul kepentingan
kreatif. manusia menjalani
5
perkumuhan dan
penyahtinjaan.

Berkomunikasi secara kreatif


dan inovatif tentang amalan
baik untuk memastikan
6
perkumuhan dan
penyahtinjaan tidak
terganggu.
MINGGU : 10 TEMA : SAINS HAYAT TAJUK: 2.0 MANUSIA
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
2.3 Manusia Murid boleh: Nota:
Bergerak
Balas 2.3.1 Menyatakan manusia Contoh gerak
Terhadap bergerak balas apabila organ balas terhadap
Rangsangan deria menerima rangsangan. Menyatakan organ deria rangsangan:
1
manusia. (i) Mata terpejam
2.3.2 Menjelas dengan contoh apabila cahaya
gerak balas manusia disuluh ke mata.
terhadap rangsangan dalam (ii) Tangan terangkat
kehidupan harian. secara spontan
apabila tersentuh
2.3.3 Membuat inferens tentang benda panas atau
kepentingan gerak balas tajam.
manusia terhadap (iii) Badan menggigil
Menyatakan manusia bergerak apabila kesejukan
rangsangan.
2 balas apabila menerima yang melampau.
rangsangan.
2.3.4 Memerihalkan tabiat yang
mengganggu proses gerak
balas manusia terhadap
rangsangan.

2.3.5 Menjelaskan pemerhatian


tentang manusia bergerak
balas terhadap rangsangan
melalui lakaran, TMK, Memadankan rangsangan
penulisan atau lisan secara 3 dengan gerak balas dalam suatu
kreatif. situasi.

https://rphsekolahrendah.com
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Memberi contoh cara manusia


bergerak balas terhadap
4 rangsangan yang diterima.

Merumuskan kepentingan gerak


5 balas manusia terhadap
rangsangan.

Berkomunikasi secara kreatif dan


inovatif tentang tabiat yang perlu
6
dihindari supaya kerosakan pada
organ deria dapat dielakkan
serta mempersembahkannya.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


(KUMPULAN A: 26.03.2021 – 03.04.2021, KUMPULAN B: 27.03.2021 – 04.04.2021)
MINGGU : 11 TEMA : SAINS HAYAT TAJUK : 3.0 HAIWAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
3.1 Organ Murid boleh: Nota:
Pernafasan
Haiwan 3.1.1 Mengenal pasti organ Contoh organ
pernafasan haiwan. Melabelkan organ pernafasan haiwan
1
pernafasan pada haiwan. seperti:
3.1.2 Mengelaskan haiwan (i) Peparu: kucing,
berdasarkan organ burung, buaya, katak
pernafasan. dan paus.
(ii) Insang: ikan, berudu,
3.1.3 Mengitlak terdapat haiwan Menyenaraikan contoh ketam dan udang.
yang mempunyai lebih 2 haiwan vertebrata dan (iii) Kulit lembap: katak
daripada satu organ invertebrata. dan cacing.
pernafasan. (iv) Spirakel: lipas,
belalang, rama-rama
3.1.4 Menjelaskan pemerhatian dan beluncas.
tentang organ pernafasan
haiwan melalui lakaran, Memberi contoh ciri khusus
TMK, penulisan atau lisan 3 setiap kelas haiwan
secara kreatif. vertebrata.

https://rphsekolahrendah.com
MINGGU : 12 TEMA : SAINS HAYAT TAJUK : 3.0 HAIWAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
3.2 Haiwan Murid boleh: Nota:
Vertebrata Mengelas haiwan vertebrata
3.2.1 Menyatakan maksud 4 Kelas haiwan vertebrata
mengikut ciri khusus.
haiwan vertebrata dan (bertulang belakang)
invertebrata. terdiri daripada mamalia,
reptilia, amfibia, burung
Merumuskan bahawa dan ikan.
terdapat haiwan yang
5
3.2.2 Memberi contoh haiwan mempunyai lebih daripada
vertebrata dan satu organ pernafasan.
invertebrata.

Mengelaskan haiwan Berkomunikasi secara kreatif


3.2.3 vertebrata berdasarkan ciri dan inovatif tentang organ
khusus bagi mamalia, pernafasan haiwan serta
reptilia, amfibia, burung 6 pengkelasan haiwan
dan ikan. vertebrata dan ciri khusus
bagi setiap kelas serta
Menjelaskan pemerhatian mempersembahkannya.
tentang haiwan vertebrata
3.2.4 melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara
kreatif.
MINGGU : 13-14 TEMA : SAINS HAYAT TAJUK : 4.0 TUMBUHAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
4.1 Tumbuhan Murid boleh: Nota:
Bergerak Balas
Terhadap 4.1.1 Menyatakan tumbuhan Menyatakan bahagian Bahagian tumbuhan yang
Rangsangan bergerak balas terhadap 1 tumbuhan yang bergerak bergerak balas terhadap
rangsangan melalui balas terhadap rangsangan. rangsangan seperti:
pemerhatian menerusi (i) Akar bergerak balas
pelbagai media. terhadap air.
(ii) Akar bergerak balas
4.1.2 Menghubungkait bahagian terhadap graviti.
tumbuhan yang bergerak (iii) Pucuk bergerak balas
Memerihalkan proses
balas dengan jenis 2 terhadap cahaya.
fotosintesis.
rangsangan. (iv) Daun sesetengah
tumbuhan bergerak
4.1.3 Membuat kesimpulan balas terhadap
bahagian tumbuhan yang sentuhan.
bergerak balas terhadap
rangsangan dengan
menjalankan penyiasatan.
Menjelaskan dengan contoh
4.1.4 Menjelaskan pemerhatian 3 gerak balas bahagian
tentang tumbuhan gerak tumbuhan terhadap
balas terhadap rangsangan rangsangan.
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara
kreatif.

https://rphsekolahrendah.com
MINGGU : 15-16 TEMA : SAINS HAYAT TAJUK : 4.0 TUMBUHAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
4.2 Fotosintesis Murid boleh: Nota:
Menaakul kepentingan
4.2.1 Menyatakan maksud 4 fotosintesis terhadap Fotosintesis merupakan
fotosintesis. hidupan. proses tumbuhan
membuat makanan
4.2.2 Menyenaraikan dengan sendiri.
keperluan tumbuhan
semasa proses Hasil fotosintesis ialah
fotosintesis. kanji dan oksigen.
4.2.3 Menguji hipotesis bahawa
Menyatakan hasil 5 tumbuhan bergerak balas
fotosintesis melalui terhadap rangsangan. Cadangan Aktiviti:
pemerhatian menerusi
pelbagai media. Menyediakan simulasi
4.2.4 proses fotosintesis
Menaakul kepentingan dengan menggunakan
fotosintesis terhadap TMK.
hidupan. Berkomunikasi secara
4.2.5 kreatif dan inovatif tentang
Menjelaskan pemerhatian 6 kepentingan gerak balas
tentang fotosintesis melalui tumbuhan dalam membantu
lakaran, TMK, penulisan proses fotosintesis.
atau lisan secara kreatif.
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
(KUMPULAN A: 11 - 14 MEI 2021, KUMPULAN B: 11 - 14 MEI 2021)
MINGGU : 17-18 TEMA : SAINS FIZIKAL TAJUK : 5.0 SIFAT CAHAYA
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
5.1 Cahaya Murid boleh:
Bergerak Lurus
5.1.1 Menyatakan cahaya
bergerak lurus dengan
menjalankan aktiviti.

5.1.2 Membanding dan Menyatakan cahaya


membezakan bayang- 1 bergerak lurus, boleh
bayang yang terhasil dipantulkan dan dibiaskan.
apabila cahaya dihalang
oleh objek lutsinar,
lutcahaya dan legap
dengan menjalankan
aktiviti.
5.1.3
Mengeksperimen untuk
menentukan faktor yang
mempengaruhi saiz dan
bentuk bayang-bayang. Melakar gambar rajah sinar
5.1.4 2 yang menunjukkan pantulan
Menjelaskan pemerhatian cahaya pada cermin.
tentang cahaya bergerak
lurus melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara
kreatif.

https://rphsekolahrendah.com
MINGGU : 18-19 TEMA : SAINS FIZIKAL TAJUK : 5.0 SIFAT CAHAYA
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
5.2 Pantulan Murid boleh: Nota:
Cahaya
5.2.1 Menyatakan cahaya boleh Aplikasi pantulan cahaya
dipantulkan dengan dalam kehidupan harian
menjalankan aktiviti. Memberi contoh situasi seperti periskop, cermin
dalam kehidupan harian muka dan lain-lain.
5.2.2 Memerihalkan kegunaan 3 yang menunjukkan cahaya
pantulan cahaya dalam bergerak lurus, boleh
kehidupan harian. dipantulkan dan dibiaskan.
5.2.3 Melukis gambar rajah
sinar yang menunjukkan
pantulan cahaya pada
cermin.

5.2.4 Menjelaskan pemerhatian


tentang pantulan cahaya
melalui lakaran, TMK,
Menaakul kepentingan sifat
penulisan atau lisan 4
cahaya dalam kehidupan
secara kreatif.
harian.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (SELEPAS MINGGU 18)


(KUMPULAN A: 28.05.2021 – 12.06.2021, KUMPULAN B: 29.05.2021 – 13.06.2021)
MINGGU : 19-20 TEMA : SAINS FIZIKAL TAJUK : 5.0 SIFAT CAHAYA
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
5.3 Pembiasan Murid boleh: Nota:
Cahaya
5.3.1 Menyatakan cahaya boleh Peristiwa atau fenomena
dibiaskan melalui yang menunjukkan
pemerhatian menerusi cahaya boleh dibiaskan
pelbagai media. Membuat kesimpulan seperti:
5 tentang faktor yang (i) Kedudukan duit
5.3.2 Menjelas melalui contoh mempengaruhi saiz dan syiling dalam air.
cahaya boleh dibiaskan bentuk bayang-bayang. (ii) Bentuk pensel dalam
dengan menjalankan gelas berisi air.
aktiviti.

5.3.3 Memerihalkan Berkomunikasi secara kreatif


pembentukan pelangi dan inovatif tentang inovasi
dengan menjalankan 6 alat yang mengaplikasikan
aktiviti. sifat cahaya bagi
menyelesaikan masalah
5.3.4 Menjelaskan pemerhatian dalam kehidupan harian.
tentang pembiasan cahaya
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara
kreatif.
MINGGU : 21 PENTAKSIRAN UNIT 1-5

https://rphsekolahrendah.com
MINGGU : 22-24 TEMA : SAINS FIZIKAL TAJUK : 6.0 BUNYI
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
6.1 Bunyi Murid boleh: Nota:
Menyenaraikan cara untuk
6.1.1 Menyatakan bunyi dihasilkan 1 Bunyi boleh dihasilkan
menghasilkan bunyi.
oleh getaran dengan melalui tiupan, ketukan,
menjalankan aktiviti. petikan, gesekan dan
Menyatakan bunyi
2 tepukan.
dihasilkan oleh getaran.
6.1.2 Memerihalkan bunyi bergerak
ke semua arah. Contoh fenomena bunyi
3 Mengitlak bunyi bergerak ke boleh dipantulkan seperti
6.1.3 Memberi contoh fenomena semua arah. gema, sonar dan ultra
dalam kehidupan harian yang sonik.
menunjukkan bunyi boleh Menjelaskan melalui contoh
dipantulkan. 4 fenomena yang menunjukkan
bunyi boleh dipantulkan
6.1.4 Memerihalkan bunyi yang
berfaedah dan bunyi yang Menyelesaikan masalah bagi
memudaratkan dalam 5 mengurangkan pencemaran
kehidupan harian. bunyi dalam kehidupan
harian.
6.1.5 Menjana idea untuk
menyelesaikan masalah bagi Berkomunikasi secara kreatif
mengurangkan pencemaran 6 dan inovatif tentang kesan
bunyi. bunyi dalam kehidupan harian
serta mempersembahkannya.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (SELEPAS MINGGU 23)
(KUMPULAN A: 16.07.2021 – 24.07.2021, KUMPULAN B: 17.07.2021 – 25.07.2021)
MINGGU : 25-26 TEMA : SAINS FIZIKAL TAJUK : 7.0 TENAGA
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
7.1 Sumber dan Murid boleh: Nota:
Bentuk Tenaga
7.1.1 Menyatakan maksud Bentuk tenaga seperti
tenaga. Menyenaraikan sumber tenaga suria, tenaga
1 tenaga dan bentuk tenaga. haba, tenaga kimia,
7.1.2 Memerihalkan pelbagai tenaga elektrik, tenaga
sumber tenaga melalui kinetik, tenaga bunyi,
pemerhatian menerusi tenaga keupayaan,
pelbagai media. tenaga cahaya dan
tenaga nuklear.
7.1.3 Menjelaskan dengan Memerihalkan sumber
contoh pelbagai bentuk tenaga yang boleh dibaharui
tenaga. 2
dan sumber tenaga yang
tidak boleh dibaharui.
7.1.4 Menjelaskan melalui
contoh perubahan bentuk
tenaga dalam kehidupan
seharian.

7.1.5 Mengitlak tenaga tidak


boleh dicipta dan tidak
boleh dimusnahkan tetapi
boleh berubah bentuk. Menjelas dengan contoh
3
perubahan bentuk tenaga.
7.1.6 Menjelaskan
pemerhatian tentang
sumber tenaga dan
bentuk tenaga melalui
lakaran, TMK, penulisan
atau lisan secara kreatif.
https://rphsekolahrendah.com
MINGGU : 27-28 TEMA : SAINS FIZIKAL TAJUK : 7.0 TENAGA
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
7.2 Sumber Tenaga Murid boleh: Nota:
Boleh Dibaharui
dan Sumber 7.2.1 Menjelaskan dengan contoh Menaakul kepentingan Sumber tenaga boleh
Tenaga Tidak sumber tenaga boleh langkah penjimatan dibaharui ialah sumber
4
Boleh Dibaharui dibaharui dan tenaga tidak penggunaan tenaga untuk tenaga yang boleh dijana
boleh dibaharui melalui kelestarian sumber tenaga. secara berterusan.
pemerhatian menerusi
pelbagai media. Sumber tenaga tidak
boleh dibaharui ialah
7.2.2 Menjana idea kepentingan Menjalankan aktiviti untuk sumber tenaga yang
penggunaan sumber tenaga 5 membuktikan perubahan terhad dan tidak boleh
secara berhemah. bentuk tenaga yang berlaku dijana semula.
dalam kehidupan seharian.
7.2.3 Menjelaskan pemerhatian Tenaga yang boleh
tentang sumber tenaga dibaharui juga berpotensi
boleh dibaharui dan sumber sebagai tenaga masa
tenaga tidak boleh dibaharui depan.
melalui lakaran, TMK, Berkomunikasi secara
penulisan atau lisan secara kreatif dan inovatif tentang
kreatif. inovasi dalam penggunaan
6
sumber tenaga pada masa
depan.
MINGGU : 29 TEMA : SAINS BAHAN TAJUK : 8.0 BAHAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
8.1 Sumber Asas Murid boleh: Nota:
Bahan
8.1.1 Menjelaskan melalui Sumber Bahan Contoh
Memadankan bahan
contoh sumber asas 1 asas Objek
dengan sumber asas.
bagi bahan yang
digunakan untuk Tumbuhan kayu meja
membuat objek. kapas baju
getah tayar
8.1.2 Mengelaskan objek Haiwan kulit beg
berdasarkan sumber Mencirikan objek tangan
asasnya. 2 berdasarkan jenis bulu baju sejuk
bahan dan sumber sutera selendang
8.1.3 Menjelaskan asas. Batuan logam paku
pemerhatian tentang tanih cermin
sumber asas bahan kaca
melalui lakaran, Petroleum plastik baldi
TMK, penulisan atau kain payung
lisan secara kreatif. sintetik
Mengelaskan objek
3 berdasarkan bahan
atau sumber asas.

https://rphsekolahrendah.com
MINGGU : 30 TEMA : SAINS BAHAN TAJUK : 8.0 BAHAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
8.2 Sifat Bahan Murid boleh: Nota:

Mengitlak sifat bahan Sifat bahan seperti:


8.2.1 Memerihalkan sifat bahan
4 dengan menjalankan (i) Menyerap air dan kalis
dengan menjalankan
penyiasatan. air.
aktiviti.
(ii) Terapung dan
8.2.2 Mereka cipta objek dengan tenggelam.
mengaplikasikan (iii) Mengalirkan arus
pengetahuan tentang sifat elektrik.
bahan. (iv) Kebolehan penembusan
5 Membuat inferens tentang
cahaya.
penggunaan bahan setiap
8.2.3 Menaakul pemilihan jenis (v) Mengalirkan haba.
bahagian pada suatu
bahan yang digunakan (vi) Kekenyalan.
objek.
dalam mereka cipta objek.

8.2.4 Menjelaskan pemerhatian


tentang sifat bahan melalui
lakaran, TMK, penulisan
atau lisan secara kreatif.

Mereka cipta objek dengan


6 mengaplikasikan
pengetahuan tentang sifat
bahan dan
mempersembahkan secara
kreatif dan inovatif.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


(KUMPULAN A: 10.09.2021 - 18.09.2021, KUMPULAN B: 10.09.2021 - 18.09.2021)
MINGGU : 31 TEMA : BUMI DAN ANGKASA TAJUK: 9.0 BUMI
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
9.1 Graviti Bumi Murid boleh: Nota:

9.1.1 Memerihalkan daya Menyatakan Bumi berputar Graviti bumi ialah daya
tarikan graviti bumi pada paksinya dan pada masa yang menarik objek ke arah
berdasarkan 1 Bumi.
yang sama beredar mengikut
pemerhatian dengan orbitnya mengelilingi Matahari.
menjalankan aktiviti. Kesan daya tarikan graviti
bumi:
9.1.2 Mengitlak bahawa semua (i) Objek jatuh ke bawah.
objek di Bumi boleh (ii) Objek berada pada
berada pada kedudukkannya.
kedudukannya dengan
2 Menjelaskan tentang daya
menjalankan aktiviti. Objek di Bumi berada pada
graviti bumi.
kedudukannya boleh
9.1.3 Menjelaskan ditunjukkan dengan
pemerhatian tentang menggunakan glob bumi.
tarikan graviti bumi
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan
secara kreatif.

3 Memerihalkan kesan putaran


Bumi.

https://rphsekolahrendah.com
MINGGU : 32-33 TEMA : BUMI DAN ANGKASA TAJUK: 9.0 BUMI
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
9.2 Putaran dan Murid boleh: Nota:
Peredaran Bumi
Kesan putaran Bumi pada
9.2.1 Menyatakan Bumi berputar
pada paksinya dan pada paksinya:
masa yang sama beredar
mengikut orbitnya (i) Kejadian siang dan
Menaakul kepentingan daya malam;
mengelilingi Matahari. 4
graviti bumi. (ii) Kedudukan Matahari
kelihatan seperti
Memerihalkan putaran dan berubah-ubah;
9.2.2
peredaran Bumi dari (iii) Perubahan panjang
aspek arah dan tempoh. Merumus tentang putaran dan arah bayang-
dan peredaran Bumi bayang.
menggunakan lakaran
5
9.2.3 Memerihalkan kesan grafik.
putaran Bumi pada
paksinya dengan
menjalankan aktiviti
.
Cadangan aktiviti:
9.2.4 Menjelaskan pemerhatian Berkomunikasi secara
tentang putaran dan kreatif dan inovatif tentang Galakkan penggunaan TMK
peredaran Bumi melalui 6
kesan lain yang disebabkan untuk melihat peredaran dan
lakaran, TMK, penulisan atau oleh putaran dan peredaran putaran Bumi.
lisan secara kreatif Bumi.
MINGGU : 34 TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN TAJUK : 10.0 MESIN
LESTARI
MINGGU : 35-37 TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN TAJUK : 10.0 MESIN
STANDARD LESTARI STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN STANDARD PRESTASI
STANDARD TAHAP
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN CATATAN
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN
10.1 Tuas Murid boleh: PENGUASAAN Nota :
10.2 Mesin Murid boleh: Nota :
Ringkas dan 10.1.1 Mengenal pasti beban, Reka bentuk model
10.2.1 Menjelas Memberi contoh bagi
Mesin fulkrumdengan contoh
dan daya pada 1 Menjana idea untuk Jenis mesin ringkas
merangkumi pelbagaiiaitu
mesin
jenis dan kegunaan setiap jenis mesin yang
menyelesaikan masalah tuas,
Kompleks tuas dengan menjalankan 4 ringkas dan fungsinyaskru,
gear, takal, baji, dapat
mesin ringkas dengan ringkas.
melibatkan penggunaan satah condong serta roda
aktiviti. dijelaskan.
menjalankan aktiviti. mesin. dan gandar.
10.1.2 Mengitlak hubung kait
10.2.2 Menyelesaikan masalah
jarak beban dari fulkrum Contoh
Cadanganmasalah dalam
aktiviti:
dengan
dengan menggunakan
daya yang kehidupan harian seperti
dua atau lebih mesin
diperlukan. Memerihalkan mesin mengangkat dan
Galakkan penggunaan TMK
Berkomunikasi untuk
ringkas yang terdapat memindahkan beban yang
10.1.3ringkas. 2 untuk melihat hubungkait
5 menunjukkan kepentingan
dalam satu mesin berat.
Menjelaskan pemerhatian jarak beban dari fulkrum
10.2.3 Merumuskan penciptaan mesin yang lestari.
kompleks.
tentang tuasmaksud
melalui dengan daya.
mesin kompleks.
lakaran, TMK, penulisan Mesin kompleks terdiri
atau lisan secara kreatif. daripada gabungan lebih
10.2.4 Menjelaskan daripada satu mesin
pemerhatian tentang ringkas.
mesin ringkas dan mesin Mengitlak
Mereka bentuk hubungkait
satu model
kompleks melalui mesinjarak bebandan
kompleks dari fulkrum
lakaran, TMK, penulisan 6 3 dengan daya yang
mempersembahkan secara
atau lisan secara kreatif. diperlukan.
kreatif dan inovatif.

CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)

https://rphsekolahrendah.com
38-39 PENTAKSIRAN UNIT 6-10 & ULANGKAJI

40 PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN

41-42 PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN


(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN?


Sila order melalui website:- https://rphsekolahrendah.com ATAU WHATSAPP : 0174991336

FREE RPT & DSKP :


https://telegram.me/RPTDSKPSekolahRendah