Anda di halaman 1dari 28

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Dokumen Penjajaran Kurikulum

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 6

EDISI 2
KATA PENGANTAR

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula
melaksanakan penjajaran kurikulum selaras berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
dengan pengumuman pembukaan semula KSSR serta ditambah baik daripada dokumen penjajaran kurikulum
sekolah berdasarkan Takwim Persekolahan sebelumnya. Kandungan kurikulum disusun berdasarkan kandungan
2020 yang dipinda. Pada ketika itu, Kandungan asas yang perlu dikuasai oleh murid. Manakala, kandungan
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) tambahan dan pelengkap perlu diajar bagi menyokong keseluruhan
telah dijajarkan bagi tujuan kegunaan pembelajaran sesuatu mata pelajaran yang boleh dilaksanakan
pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi melalui pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran.
keperluan pembelajaran murid yang terkesan lanjutan daripada
Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Harapan KPM agar guru dapat terus merancang dan melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran pada tahun 2021 dengan lebih
Susulan penutupan semula sekolah sepenuhnya mulai 9 Novermber berkesan. KPM juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan
2020, sekolah telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam
rumah (PdPR) sehingga hari terakhir persekolahan bagi tahun 2020. melaksanakan kurikulum yang dijajarkan.
Meskipun guru telah berusaha untuk melaksanakan PdPR, namun
masih terdapat cabaran dari aspek pelaksanaannya yang akan
Dr. LATIP BIN MUHAMMAD
memberi implikasi terhadap pembelajaran murid pada tahun 2021. Timbalan Pengarah Kanan
Sehubungan dengan itu, KPM telah memutuskan untuk meneruskan (Kluster Dasar dan Sains & Teknologi)
Bahagian Pembangunan Kurikulum
pelaksanaan Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 bagi tahun 2021. Kementerian Pendidikan Malaysia

Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi


membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran
murid dilaksanakan. Kurikulum yang dijajarkan ini bukanlah
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

KEMAHIRAN Aspek 1 : Aspek 1 : Aspek 2 :


Gimnastik Asas Kemahiran Pergerakan Kemahiran Pergerakan Aplikasi Pengetahuan Dalam
(Domain Psikomotor) (Domain Psikomotor) Pergerakan (Domain Kognitif)

Standard Kandungan Standard Kandungan Standard Kandungan


1.1 Berkebolehan melakukan 1.2 Berkebolehan melakukan 2.2 Berkebolehan mengaplikasi
kemahiran hambur dan pergerakan yang memerlukan konsep kawalan badan dan
pendaratan dengan lakuan yang kawalan badan dan sokongan. sokongan dalam pergerakan.
betul.
1.4 Berkebolehan melakukan Standard Pembelajaran
1.3 Berkebolehan melakukan kemahiran putaran dengan 2.2.1 Mengenal pasti pergerakan
kemahiran gayut dan ayun lakuan yang betul. lokomotor, imbangan, dan
dengan lakuan yang betul. putaran yang digunakan dalam
Standard Pembelajaran rangkaian pergerakan yang
Standard Pembelajaran 1.2.1 Mereka cipta rangkaian direka cipta.
1.1.1 Melakukan lari landas ke pergerakan lokomotor,
peralatan anjal, menghambur, imbangan, dan putaran dalam Aspek 5: Kesukanan
membuat layangan, dan kumpulan kecil. (Domain Afektif)
mendarat dengan kedua-dua
belah kaki. 1.2.2 Mempersembahkan rangkaian Standard Kandungan
pergerakan lokomotor, 5.1 Berkebolehan mematuhi dan
1.3.1 Bergayut pada palang dengan imbangan, dan putaran yang mengamalkan elemen
posisi badan songsang telah direka cipta dalam pengurusan dan keselamatan.
(inverted). kumpulan kecil.
5.4 Berkebolehan membentuk
kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan.

1
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

Aspek 2 : Standard Pembelajaran Standard Pembelajaran


Aplikasi Pengetahuan Dalam 1.4.1 Melakukan putaran menegak 5.1.1 Menerangkan persediaan diri
Pergerakan (Domain Kognitif) 360º di atas trampolin dan dan pakaian berdasarkan jenis
mendarat di atas trampolin. aktiviti yang dijalankan.
Standard Kandungan
2.1 Berkebolehan mengaplikasi Aspek 2 : 5.1.3 Menyenaraikan kebaikan
konsep hambur dan pendaratan Aplikasi Pengetahuan Dalam mematuhi peraturan
dalam pergerakan. Pergerakan (Domain Kognitif) keselamatan.

2.3 Berkebolehan mengaplikasi Standard Kandungan 5.1.4 Menentukan ruang yang selamat
konsep gayut dan ayun dalam 2.4 Berkebolehan mengaplikasi untuk melakukan aktiviti
pergerakan. konsep putaran dalam
pergerakan. 5.4.3 Membimbing ahli dalam
Standard Kandungan kumpulan semasa melakukan
2.1.1 Menerangkan penghasilan daya Standard Pembelajaran aktiviti.
lonjakan bagi melakukan hambur 2.4.1 Menerangkan cara memutarkan
dan layangan di udara. badan.

2.3.1 Mengenal pasti genggaman


yang sesuai dengan posisi
badan songsang semasa
bergayut pada palang.

2
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

KEMAHIRAN Aspek 1 : Aspek 1 :


Pergerakan Kemahiran Pergerakan Kemahiran Pergerakan
Berirama (Domain Psikomotor) (Domain Psikomotor)

Standard Kandungan Standard Kandungan


1.5 Berkebolehan melakukan 1.5 Berkebolehan melakukan
pelbagai corak pergerakan pelbagai corak pergerakan
mengikut irama. mengikut irama.

Standard Pembelajaran Standard Pembelajaran


1.5.3 Melakukan pergerakan tarian 1.5.1 Mereka cipta rangkaian
rakyat atau etnik mengikut pergerakan yang menggunakan
muzik yang didengar. pelbagai langkah lurus mengikut
muzik yang didengar.
Aspek 2: Aplikasi Pengetahuan Dalam
Pergerakan (Domain Kognitif) 1.5.2 Mempersembahkan rangkaian
pergerakan langkah lurus yang
Standard Kandungan telah direka cipta mengikut
2.5 Berkebolehan mengaplikasi muzik yang didengar.
konsep pergerakan mengikut
irama. Aspek 5: Kesukanan
(Domain Afektif)
Standard Pembelajaran
2.5.1 Mengenal pasti langkah lurus Standard Kandungan
yang digunakan dalam 5.2 Menunjukkan keyakinan dan
rangkaian pergerakan yang tanggungjawab kendiri semasa
direka cipta. melakukan aktiviti fizikal.

3
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

2.5.2 Mengenal pasti konsep 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai


pergerakan yang diaplikasikan cara semasa melakukan aktiviti
dalam rangkaian pergerakan fizikal.
langkah lurus.
5.4 Berkebolehan membentuk
2.5.3 Mengenal pasti pergerakan kumpulan dan bekerjasama
lokomotor dan bukan lokomotor dalam kumpulan.
serta konsep pergerakan yang
digunakan dalam tarian rakyat Standard Pembelajaran
atau etnik. 5.2.3 Melibatkan diri dalam
merancang aktiviti fizikal dan
membuat keputusan.

5.3.1 Memberi kritikan membina dan


menerima kritikan secara
terbuka di dalam kumpulan.

5.3.2 Mendengar pendapat orang lain


dan menyumbang idea dalam
menyelesaikan masalah.

5.4.1 Bertanggungjawab sebagai


ketua kumpulan.

5.4.2 Melibatkan diri secara aktif


sebagai ahli kumpulan.

4
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

KEMAHIRAN Aspek 1 : Aspek 1 :


Kemahiran Asas Kemahiran Pergerakan Kemahiran Pergerakan
Permainan (Domain Psikomotor) (Domain Psikomotor)
Kategori
Serangan Standard Kandungan Standard Kandungan
1.6 Berkebolehan melakukan 1.6 Berkebolehan melakukan
kemahiran asas permainan kemahiran asas permainan
kategori serangan dengan kategori serangan dengan
lakuan yang betul. lakuan yang betul.

1.6.4 Memintas bola yang dihantar Standard Pembelajaran


oleh pemain lawan dan 1.6.1 Menghantar bola kepada rakan
menghantar kepada rakan di yang diadang oleh pemain
posisi yang sesuai. lawan.

1.6.5 Melakukan takel, mengawal 1.6.2 Menerima bola ketika diadang


bola, dan menghantar kepada oleh pemain lawan.
rakan di posisi yang sesuai.
1.6.3 Mengelecek bola melepasi
1.6.6 Menjaring dengan melepasi pemain lawan dan menghantar
pengadang yang bergerak. kepada rakan sepasukan.

5
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

Aspek 2: Aspek 5: Kesukanan


Aplikasi Pengetahuan dalam (Domain Afektif)
Pergerakan (Domain Kognitif)
Standard Kandungan
Standard Kandungan 5.2 Menunjukkan keyakinan dan
2.6 Berkebolehan mengaplikasi tanggungjawab kendiri semasa
konsep pergerakan dan prinsip melakukan aktiviti.
mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori serangan. 5.3 Berkebolehan berkomunikasi
dalam pelbagai cara semasa
Standard Pembelajaran melakukan aktiviti fizikal.
2.6.1 Mengenal pasti ruang yang
sesuai untuk menghantar bola 5.4 Berkebolehan membentuk
kepada pemain yang diadang. kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan.
2.6.2 Mengaplikasi strategi yang
sesuai semasa menerima bola Standard Pembelajaran
apabila diadang oleh pemain 5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti
lawan. fizikal untuk mencapai
matlamat yang ditetapkan.
2.6.3 Mengenal pasti situasi dan ruang
yang sesuai untuk mengelecek 5.3.1 Memberi kritikan membina dan
dan menghantar bola kepada menerima kritikan secara
rakan. terbuka di dalam kumpulan.

5.4.2 Melibatkan diri secara aktif


sebagai ahli kumpulan.

6
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

2.6.4 Mengenal pasti posisi pemain 5.4.4 Menerima kemampuan rakan


sepasukan yang sesuai untuk sepasukan sebagai cabaran
dihantar bola selepas takel atau untuk meningkatkan prestasi.
memintas bola.

2.6.5 Menentukan pemasaan yang


sesuai untuk menjaring dengan
melepasi pengadang yang
bergerak.

KEMAHIRAN Aspek 1 : Aspek 1 :


Kemahiran Asas Kemahiran Pergerakan Kemahiran Pergerakan
Permainan (Domain Psikomotor) (Domain Psikomotor)
Kategori Jaring
Standard Kandungan Standard Kandungan
1.7 Berkebolehan melakukan 1.7 Berkebolehan melakukan
kemahiran asas permainan kemahiran asas permainan
kategori jaring dengan lakuan kategori jaring dengan lakuan
yang betul. yang betul.

Standard Pembelajaran Standard Pembelajaran


1.7.4 Melakukan voli pepat dan voli 1.7.1 Melakukan servis ke ruang
kilas menggunakan alatan sasaran menggunakan
dengan gerak kaki yang betul. anggota badan dan alatan.

7
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

1.7.5 Melakukan adangan 1.7.2 Menerima bola yang diservis


menggunakan anggota badan menggunakan anggota badan,
untuk menyekat bola masuk ke menghantar kepada rakan
gelanggang sendiri. sepasukan, atau
mengembalikan ke gelanggang
Aspek 2: Aplikasi Pengetahuan dalam lawan.
Pergerakan (Domain Kognitif)
1.7.3 Menerima bola atau bulu
Standard Kandungan tangkis yang diservis dengan
2.7 Berkebolehan mengaplikasi menggunakan alatan dan
konsep pergerakan dan prinsip menghantar ke gelanggang
mekanik dalam kemahiran asas lawan.
permainan kategori jaring.
Aspek 5: Kesukanan
Standard Pembelajaran (Domain Afektif)
2.7.1 Menyatakan perkaitan antara
pemindahan daya dengan jarak Standard Kandungan
objek ke ruang sasaran semasa 5.1 Berkebolehan mematuhi dan
melakukan servis. mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.
2.7.2 Mengenal pasti arah bola atau
bulu tangkis yang diservis dan 5.3 Berkebolehan berkomunikasi
bertindak balas mengikut situasi. dalam pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti fizikal.
2.7.3 Membezakan lakuan voli pepat
dengan lakuan voli kilas. 5.4 Berkebolehan membentuk
kumpulan dan bekerjasama
2.7.4 Mengenal pasti pemasaan yang dalam kumpulan.
sesuai untuk mengadang.

8
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

2.7.5 Menyatakan perkaitan antara Standard Pembelajaran


sudut mengadang dengan arah 5.1.2 Menerangkan situasi dan
bola jatuh selepas diadang. peralatan yang boleh
membahayakan diri.

5.3.3 Menghormati pendapat orang


lain.

5.4.1 Bertanggungjawab sebagai


ketua kumpulan.

5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan


semasa melakukan aktiviti.

KEMAHIRAN Aspek 1 : Aspek 1 :


Kemahiran Asas Kemahiran Pergerakan Kemahiran Pergerakan
Permainan (Domain Psikomotor) (Domain Psikomotor)
Kategori Pukul
dan Memadang Standard Kandungan Standard Kandungan
1.8 Berkebolehan melakukan 1.8 Berkebolehan melakukan
kemahiran asas permainan kemahiran asas permainan
kategori memadang dengan kategori memadang dengan
lakuan yang betul. lakuan yang betul.

Standard Pembelajaran Standard Pembelajaran


1.8.2 Memukul bola yang dibaling 1.8.1 Melakukan balingan tangan
dengan pelbagai kelajuan. lurus ke sasaran dengan
pelbagai kelajuan.

9
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

1.8.3 Menahan bola yang dibaling Aspek 5: Kesukanan


dengan pelbagai kelajuan (Domain Afektif)
dengan menggunakan alatan
pemukul. Standard Kandungan
5.1 Berkebolehan mematuhi dan
1.8.4 Melakukan balingan dari mengamalkan elemen
pelbagai aras dan kelajuan pengurusan dan keselamatan.
mengikut situasi.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
1.8.5 Menangkap bola dari pelbagai tanggungjawab kendiri semasa
aras dan kelajuan. melakukan aktiviti.

Aspek 2: 5.3 Berkebolehan berkomunikasi


Aplikasi Pengetahuan Dalam dalam pelbagai cara semasa
Pergerakan (Domain Kognitif) melakukan aktiviti fizikal.

Standard Kandungan 5.4 Berkebolehan membentuk


2.8 Berkebolehan mengaplikasi kumpulan dan bekerjasama
konsep pergerakan dan prinsip dalam kumpulan.
mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori memadang. Standard Pembelajaran
5.1.2 Menerangkan situasi dan
Standard Pembelajaran peralatan yang boleh
2.8.1 Menyatakan perkaitan antara membahayakan diri.
mekanik lakuan membaling
dengan kelajuan balingan. 5.1.3 Menyenaraikan kebaikan
mematuhi peraturan
keselamatan.

10
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

2.8.2 Mengenal pasti kelajuan 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa


ayunan pemukul ketika kontak seronok semasa melakukan
dengan bola yang dibaling pada aktiviti.
pelbagai kelajuan.
5.3.2 Mendengar pendapat orang
2.8.3 Mengenal pasti pemasaan lain dan menyumbang idea
memukul bola yang datang dalam menyelesaikan masalah.
pada pelbagai kelajuan.
5.4.4 Menerima kemampuan rakan
2.8.4 Membezakan penggunaan sepasukan sebagai cabaran
daya semasa membaling bola untuk meningkatkan prestasi.
pada pelbagai kelajuan.

2.8.5 Menerangkan penggunaan


serap daya semasa menangkap
bola yang dibaling.

2.8.6 Menerangkan penggunaan


serap daya semasa menahan
bola dengan alatan pemukul.

11
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

KEMAHIRAN Aspek 1 : Aspek 1 : Aspek 1 :


Olahraga Asas Kemahiran Pergerakan Kemahiran Pergerakan Kemahiran Pergerakan
(Domain Psikomotor) (Domain Psikomotor) (Domain Psikomotor)

Standard Kandungan Standard Kandungan Standard Kandungan


1.9 Berkebolehan melakukan 1.9 Berkebolehan melakukan 1.9 Berkebolehan melakukan
kemahiran asas berlari dan kemahiran asas berlari dan kemahiran asas berlari dan
berjalan dengan lakuan yang berjalan dengan lakuan yang berjalan dengan lakuan yang
betul. betul. betul.

1.10 Berkebolehan melakukan Standard Pembelajaran Standard Pembelajaran


kemahiran asas lompatan 1.9.2 Berjalan kaki pada satu jarak 1.9.1 Melakukan lari beritma dengan
dengan lakuan yang betul. yang jauh. pantas dan melepasi halangan
secara berterusan.
1.11 Berkebolehan melakukan Aspek 2:
kemahiran asas balingan Aplikasi Pengetahuan Dalam Aspek 5: Kesukanan
dengan lakuan yang betul. Pergerakan (Domain Kognitif) (Domain Afektif)

Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Kandungan


1.10.1 Melakukan lompat tinggi dengan 2.9 Berkebolehan mengaplikasi 5.1 Berkebolehan mematuhi dan
gaya Fosbury Flop. konsep dan prinsip pergerakan mengamalkan elemen
dalam kemahiran asas berlari pengurusan dan keselamatan.
1.11.1 Berlari, melangkah silang, dan dan berjalan.
merejam objek berbentuk rod 5.2 Menunjukkan keyakinan dan
pada satu jarak. 2.10 Berkebolehan mengaplikasi tanggungjawab kendiri semasa
konsep pergerakan dan prinsip melakukan aktiviti.
1.11.2 Memutar dan membaling objek mekanik dalam kemahiran asas
berbentuk sfera yang bertali lompatan.
pada satu jarak.

12
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

Aspek 2: Standard Pembelajaran 5.3 Berkebolehan berkomunikasi


Aplikasi Pengetahuan Dalam 2.9.1 Mengenal pasti perkaitan antara dalam pelbagai cara semasa
Pergerakan (Domain Kognitif) kelajuan terkawal dengan lari melakukan aktiviti fizikal.
beritma melepasi halangan.
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
2.10 Berkebolehan mengaplikasi 2.9.2 Mengenal pasti teknik berjalan 5.1.1 Menerangkan persediaan diri
konsep pergerakan dan prinsip kaki yang betul. dan pakaian berdasarkan jenis
mekanik dalam kemahiran asas aktiviti yang dijalankan.
lompatan. 2.10.1 Mengenal pasti bahagian badan
yang terlebih dahulu menyentuh 5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang
2.11 Berkebolehan mengaplikasi tilam semasa mendarat dalam aktiviti fizikal dan membuat
konsep pergerakan dan prinsip lompat tinggi dengan gaya keputusan.
mekanik dalam kemahiran asas Fosbury Flop.
balingan. 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa
seronok semasa melakukan
Standard Pembelajaran aktiviti.
2.10.2 Mengenal pasti sudut lonjakan
semasa melakukan lompat tinggi 5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam
dengan gaya Fosbury Flop. pelbagai situasi semasa
melakukan aktiviti.
2.11.1 Mengenal pasti sudut pelepasan
semasa merejam objek
berbentuk rod.

2.11.2 Mengenal pasti kedudukan


badan semasa membaling objek
berbentuk sfera yang bertali.

13
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

KEMAHIRAN Aspek 1 : Aspek 2: Aspek 5: Kesukanan


Akuatik Asas Kemahiran Pergerakan Aplikasi Pengetahuan dalam (Domain Afektif)
(Domain Psikomotor) Pergerakan (Domain Kognitif)
Standard Kandungan
Standard Kandungan Standard Kandungan 5.1 Berkebolehan mematuhi dan
1.12 Melakukan kemahiran keyakinan 2.12 Berkebolehan mengaplikasi mengamalkan elemen
air dan keselamatan dalam air. konsep keyakinan dan pengurusan dan keselamatan.
keselamatan di air.
1.13 Melakukan kemahiran renang 5.4 Berkebolehan membentuk
dengan lakuan yang betul. 2.13 Berkebolehan mengaplikasi kumpulan dan bekerjasama
konsep pergerakan dan prinsip dalam kumpulan.
Standard Pembelajaran mekanik dalam kemahiran
1.12.1 Melakukan tindakan menyelamat renang. Standard Pembelajaran
serta merta dengan cara 5.1.1 Menerangkan persediaan diri
reaching rescue dan throwing Standard Pembelajaran dan pakaian berdasarkan jenis
rescue mengikut situasi 2.12.1 Mengenal pasti tindakan aktiviti yang dijalankan.
kelemasan di dalam kolam. menyelamat serta merta yang
wajar dilakukan bagi menangani 5.1.4 Menentukan ruang yang selamat
1.12.2 Melakukan kemahiran menjejak situasi kelemasan di dalam untuk melakukan aktiviti.
air (water treading) dengan kolam.
bantuan. 5.4.2 Melibatkan diri secara aktif
2.12.2 Mengenal pasti pergerakan sebagai ahli kumpulan.
1.13.1 Melakukan kuak dada atau kuak tangan dan kaki yang boleh
rangkak pada satu jarak. membantu mengekalkan kepala 5.4.4 Menerima kemampuan rakan
di permukaan air semasa sepasukan sebagai cabaran
menjejak air. untuk meningkatkan prestasi.

14
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

2.13.1 Mengenal pasti teknik


pernafasan semasa melakukan
kuak dada atau kuak rangkak
pada satu jarak.

KEMAHIRAN Aspek 1 : Aspek 2: Aspek 1 :


Rekreasi dan Kemahiran Pergerakan Aplikasi Pengetahuan dalam Kemahiran Pergerakan
Kesenggangan (Domain Psikomotor) Pergerakan (Domain Psikomotor)
(Domain Kognitif)
Standard Kandungan Standard Kandungan
1.12 Berkebolehan melakukan aktiviti Standard Kandungan 1.14 Berkebolehan melakukan aktiviti
rekreasi dan kesenggangan. 2.14 Mengaplikasikan pengetahuan rekreasi dan kesenggangan.
dan strategi dalam aktiviti
Standard Pembelajaran rekreasi dan kesenggangan. Standard Pembelajaran
1.14.1 Melakukan aktiviti pandu arah 1.14.2 Bermain permainan tradisional
berdasarkan clue. Standard Pembelajaran yang menggunakan kemahiran
2.14.2 Mengenal pasti strategi yang berlari dan mengelak dalam
Aspek 2: sesuai digunakan semasa permainan Libat dan Hidup
Aplikasi Pengetahuan dalam bermain permainan tradisional Mati.
Pergerakan seperti permainan Libat dan
(Domain Kognitif) Hidup Mati. Aspek 5: Kesukanan
(Domain Afektif)
Standard Kandungan
2.14 Mengaplikasikan pengetahuan Standard Kandungan
dan strategi dalam aktiviti 5.2 Menunjukkan keyakinan dan
rekreasi dan kesenggangan. tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

15
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

Standard Pembelajaran 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai


2.14.1 Mentafsir clue pada kad cara semasa melakukan aktiviti
maklumat semasa melakukan fizikal.
aktiviti pandu arah.
5.4 Berkebolehan membentuk
kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan.

Standard Pembelajaran
5.2.1 Bertanggungjawab melakukan
aktiviti fizikal dalam pendidikan
jasmani sebagai satu cara
meningkatkan tahap
kecergasan.

5.3.3 Menghormati pendapat orang


lain.

5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam


pelbagai situasi semasa
melakukan aktiviti.

5.4.3 Membimbing ahli dalam


kumpulan semasa melakukan
aktiviti.

16
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

KECERGASAN Aspek 4 : Aspek 3 :


Konsep Aplikasi Pengetahuan Konsep Kecergasan meningkatkan Kesihatan
Kecergasan Kecergasan (Domain Kognitif) (Domain Psikomotor)

Standard Kandungan Standard Kandungan


4.1 Berkebolehan mengaplikasi 3.1 Berkebolehan melakukan aktiviti
konsep kecergasan semasa fizikal berdasarkan konsep
melakukan aktiviti fizikal. kecergasan.

Standard Pembelajaran Standard Pembelajaran


4.1.1 Merancang aktiviti memanaskan 3.1.1 Melakukan aktiviti memanaskan
dan menyejukkan badan. badan dan menyejukkan badan.

4.1.2 Menggunakan kadar nadi 3.1.2 Mengira kadar nadi sebelum dan
sebagai petunjuk intensiti dalam selepas melakukan aktiviti fizikal.
merancang aktiviti fizikal.
Aspek 5: Kesukanan
(Domain Afektif)

Standard Kandungan
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti.

5.4 Berkebolehan membentuk


kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan.

17
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

Standard Pembelajaran
5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti
fizikal untuk mencapai matlamat
yang ditetapkan.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa


seronok semasa melakukan
aktiviti.

5.4.2 Melibatkan diri secara aktif


sebagai ahli kumpulan.

5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan


semasa melakukan aktiviti.

18
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

KECERGASAN Aspek 3: Aspek 3: Aspek 3:


Komponen Kecergasan Meningkatkan Kesihatan Kecergasan Meningkatkan Kesihatan Kecergasan Meningkatkan Kesihatan
Kecergasan (Domain Psikomotor) (Domain Psikomotor) (Domain Psikomotor)

Standard Kandungan Standard Kandungan Standard Kandungan


3.6 Berkebolehan mengukur tahap 3.2 Berkebolehan melakukan 3.4 Berkebolehan melakukan
kecergasan fizikal berasaskan senaman meningkatkan kapasiti senaman meningkatkan
kesihatan. aerobik. kekuatan dan daya tahan otot.

Standard Pembelajaran 3.3 Berkebolehan melakukan 3.5 Berkebolehan mengenal pasti


3.6.1 Melakukan ujian kecergasan senaman meningkatkan komposisi badan.
fizikal dengan menggunakan kelenturan.
Bateri Ujian Standard Kecergasan Standard Pembelajaran
Fizikal Kebangsaan Untuk Murid 3.6 Berkebolehan mengukur tahap 3.4.1 Melakukan senaman kekuatan
Sekolah Malaysia (SEGAK). kecergasan fizikal berasaskan dan daya tahan otot yang
kesihatan. menggunakan otot-otot utama.

Standard Pembelajaran 3.5.1 Mengukur ketinggian dan


3.2.1 Melakukan senaman menimbang berat badan.
meningkatkan kapasiti aerobik
dalam jangka masa yang 3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari
ditetapkan pada intensiti rendah segi ketinggian dan berat badan.
dan sederhana.

3.3.1 Melakukan senaman regangan


khusus pada otot-otot yang
terlibat dalam aktiviti fizikal yang
akan dilakukan.

19
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

3.6.2 Merekod keputusan ujian SEGAK. Aspek 4:


Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan
Aspek 4: Kecergasan (Domain Kognitif)
Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan
Kecergasan (Domain Kognitif) Standard Kandungan
4.4 Berkebolehan mengaplikasi
Standard Kandungan konsep asas kekuatan dan daya
4.2 Berkebolehan mengaplikasi tahan otot.
konsep asas kapasiti aerobik.
4.5 Berkebolehan memahami
4.3 Berkebolehan mengaplikasi perkaitan antara komposisi
konsep asas kelenturan. badan dengan kecergasan.

4.5 Berkebolehan memahami Standard Pembelajaran


perkaitan antara komposisi badan 4.4.1 Menamakan otot-otot utama yang
dengan kecergasan. terlibat semasa melakukan aktiviti
kekuatan dan daya tahan otot.
4.6 Berkebolehan mengenal pasti
tahap kecergasan fizikal. 4.4.2 Merancang aktiviti senaman
untuk meningkatkan daya tahan
Standard Pembelajaran otot berdasarkan prinsip FITT.
4.2.1 Menyatakan penggunaan
teknologi dalam memantau 4.5.1 Membanding Indeks Jisim Badan
intensiti latihan semasa (BMI) sendiri dengan norma.
melakukan senaman
meningkatkan kapasiti aerobik.

20
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

4.2.2 Merancang sesi senaman bagi Aspek 5: Kesukanan


meningkatkan kapasiti aerobik (Domain Afektif)
berdasarkan prinsip FITT.
Standard Kandungan
4.3.1 Mengenal pasti senaman 5.1 Berkebolehan mematuhi dan
regangan yang boleh mengamalkan elemen
meningkatkan kelenturan pada pengurusan dan keselamatan.
sendi-sendi tertentu.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
4.3.2 Merancang sesi senaman tanggungjawab kendiri semasa
regangan bagi meningkatkan melakukan aktiviti.
kelenturan berdasarkan prinsip
FITT. 5.3 Berkebolehan berkomunikasi
dalam pelbagai cara semasa
4.5.2 Menyatakan cara-cara untuk melakukan aktiviti fizikal.
mengurangkan risiko penyakit
hipokinetik. Standard Pembelajaran
5.1.1 Menerangkan persediaan diri
4.6.1 Membandingkan skor dan pakaian berdasarkan jenis
pencapaian diri dengan norma aktiviti yang dijalankan.
Ujian SEGAK.
5.2.1 Bertanggungjawab melakukan
4.6.2 Menilai tahap kecergasan fizikal aktiviti fizikal dalam pendidikan
diri dan melakukan tindakan jasmani sebagai satu cara
susulan berdasarkan keputusan meningkatkan tahap
Ujian SEGAK. kecergasan.

21
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti


fizikal untuk mencapai matlamat
yang ditetapkan.

5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam


pelbagai situasi semasa
melakukan aktiviti.

22
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

23
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6

24

Anda mungkin juga menyukai