Anda di halaman 1dari 14

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Dokumen Penjajaran Kurikulum

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TAHUN 3

EDISI 2

1
KATA PENGANTAR

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula
melaksanakan penjajaran kurikulum selaras berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
dengan pengumuman pembukaan semula KSSR serta ditambah baik daripada dokumen penjajaran kurikulum
sekolah berdasarkan Takwim Persekolahan sebelumnya. Kandungan kurikulum disusun berdasarkan kandungan
2020 yang dipinda. Pada ketika itu, Kandungan asas yang perlu dikuasai oleh murid. Manakala, kandungan
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) tambahan dan pelengkap perlu diajar bagi menyokong keseluruhan
telah dijajarkan bagi tujuan kegunaan pembelajaran sesuatu mata pelajaran yang boleh dilaksanakan
pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi melalui pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran.
keperluan pembelajaran murid yang terkesan lanjutan daripada
Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Harapan KPM agar guru dapat terus merancang dan melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran pada tahun 2021 dengan lebih
Susulan penutupan semula sekolah sepenuhnya mulai 9 Novermber berkesan. KPM juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan
2020, sekolah telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam
rumah (PdPR) sehingga hari terakhir persekolahan bagi tahun 2020. melaksanakan kurikulum yang dijajarkan.
Meskipun guru telah berusaha untuk melaksanakan PdPR, namun
masih terdapat cabaran dari aspek pelaksanaannya yang akan
Dr. LATIP BIN MUHAMMAD
memberi implikasi terhadap pembelajaran murid pada tahun 2021. Timbalan Pengarah Kanan
Sehubungan dengan itu, KPM telah memutuskan untuk meneruskan (Kluster Dasar dan Sains & Teknologi)
Bahagian Pembangunan Kurikulum
pelaksanaan Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 bagi tahun 2021. Kementerian Pendidikan Malaysia

Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi


membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran
murid dilaksanakan. Kurikulum yang dijajarkan ini bukanlah
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 3

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang / Aktiviti
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

1. Menggambar 1.1 Bahasa Seni Visual 3.1 Penghasilan Karya Kreatif 5.1 Persembahan Hasil Karya
1.1.1 Mengenal pasti dan 3.1.1 Menghasilkan karya 5.1.1 Merancang persediaan
i. Lukisan menghubungkait kreatif dalam Bidang pameran seni visual
penggunaan garisan, Menggambar dalam kumpulan
ii. Montaj ruang, kepelbagaian berdasarkan: dengan:
serta ritma dan
iii. Kolaj pergerakan melalui (i) penentuan tema (i) menentukan lokasi
karya lukisan dalam dan tajuk. pameran.
iv. Gurisan Bidang Menggambar.
(ii) penjanaan idea. (ii) mengumpul dan
1.1.2 Mengenal pasti dan memilih karya.
menyatakan (iii) pelaksanaan proses.
penggunaan bentuk, (iii) membuat kapsyen.
ruang, imbangan dan (iv) kemasan akhir.
kesatuan melalui karya (iv) melabel kapsyen.
montaj dalam Bidang 4.1 Penghayatan Karya Seni
Menggambar. Visual (v) menyusun atur
4.1.1 Mempamerkan karya karya.
1.1.3 Menghuraikan dan yang dihasilkan.
menghubungkaitkan 5.1.2 Menjalankan proses
penggunaan jalinan, 4.1.2 Membuat ulasan karya persediaan pameran
warna, kontra dan sendiri dan rakan seni visual berdasarkan
kepelbagaian melalui berpandukan bahasa perancangan.
karya kolaj dalam seni visual, teknik dan
Bidang Menggambar. proses serta 5.1.3 Menceritakan karya
menghubungkaitkan sendiri dan memberi
1.1.4 Mengecam dan seni dengan diri sendiri, pandangan karya rakan
menjelaskan alam sekitar dan disiplin semasa pameran.
penggunaan garisan, ilmu yang lain.
rupa, kepelbagaian

1
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 3

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang / Aktiviti
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap
serta harmoni. melalui
karya gurisan dalam 5.1.4 Memastikan karya dan
Bidang Menggambar. alat pameran selamat
dan terpelihara semasa
2.1 Kemahiran Seni Visual pameran dijalankan.
2.1.1 Mengaplikasikan
pengetahuan bahasa 5.1.5 Menyusun bahan dan
seni visual melalui alatan pameran seni
penerokaan media, serta memastikan ruang
teknik dan proses dalam pameran bersih selepas
penghasilan karya pameran dilaksanakan.
Bidang Menggambar
menggunakan:

(i) teknik garisan


silang pangkah
dalam penghasilan
karya lukisan.

(ii) teknik guntingan


dan tampalan
dalam penghasilan
karya montaj.

(iii) teknik tampalan


dalam penghasilan
karya kolaj.

(iv) teknik gurisan


dalam penghasilan
karya gurisan.

2
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 3

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang / Aktiviti
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

2. Membuat Corak 1.1 Bahasa Seni Visual 3.1 Penghasilan Karya Kreatif 5.1 Persembahan Hasil Karya
dan Rekaan 1.1.5 Mengenal pasti dan 3.1.2 Menghasilkan corak 5.1.1 Merancang persediaan
mengkelaskan rekaan kreatif dalam pameran seni visual
i. Capan penggunaan rupa, Bidang Membuat Corak dalam kumpulan
jalinan, kontra dan dan Rekaan dengan:
ii. Renjisan dan kepelbagaian melalui berdasarkan:
Percikan karya capan dalam (i) menentukan lokasi
Bidang Membuat Corak (i) penentuan tema pameran.
dan Rekaan. dan tajuk.
(ii) mengumpul dan
1.1.6 Menyatakan dan (ii) penjanaan idea. memilih karya.
menjelaskan
penggunaan jalinan, (iii) pelaksanaan proses. (iii) membuat kapsyen.
warna, harmoni dan
kontra melalui karya (iv) kemasan akhir. (iv) melabel kapsyen.
renjisan dan percikan
dalam Bidang Membuat 3.1.3 Menghasilkan rekaan (v) menyusun atur
Corak dan Rekaan. produk yang berfungsi karya.
secara kreatif dan inovatif
2.1 Kemahiran Seni Visual dalam Bidang Membuat 5.1.2 Menjalankan proses
2.1.2 Mengaplikasikan Corak dan Rekaan persediaan pameran
pengetahuan bahasa berdasarkan: seni visual berdasarkan
seni visual melalui (i) penentuan tema perancangan.
penerokaan media, dan tajuk.
teknik dan proses dalam (ii) penjanaan idea. 5.1.3 Menceritakan karya
penghasilan karya (iii) pelaksanaan proses. sendiri dan memberi
Bidang Membuat Corak (iv) kemasan akhir. pandangan karya rakan
dan Rekaan semasa pameran.
menggunakan:

3
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 3

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang / Aktiviti
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap
(i) teknik capan 4.1 Penghayatan Karya Seni 5.1.4 Memastikan karya dan
dalam merancang Visual alat pameran selamat
penghasilan reka 4.1.1 Mempamerkan karya dan terpelihara semasa
corak bagi rekaan yang dihasilkan. pameran dijalankan.
produk berfungsi.
4.1.2 Membuat ulasan karya 5.1.5 Menyusun bahan dan
(ii) teknik renjisan dan sendiri dan rakan alatan pameran seni
percikan dalam berpandukan bahasa serta memastikan ruang
merancang seni visual, teknik dan pameran bersih selepas
penghasilan reka proses serta pameran dilaksanakan.
corak bagi rekaan menghubungkaitkan
produk berfungsi. seni dengan diri sendiri,
alam sekitar dan disiplin
ilmu yang lain.

3. Membentuk dan 1.1 1.1 Bahasa Seni Visual 3.1 Penghasilan Karya Kreatif 5.1 Persembahan Hasil Karya
Membuat Binaan 1.1.7 Menghuraikan dan 3.1.4 Menghasilkan karya 5.1.1 Merancang persediaan
membezakan kreatif dalam Bidang pameran seni visual
i. Mobail penggunaan bentuk, Membentuk dan dalam kumpulan
warna, kepelbagaian Membuat Binaan dengan:
ii. Boneka serta ritma dan berdasarkan:
pergerakan melalui (i) menentukan lokasi
karya mobail dalam (i) penentuan tema dan pameran.
Bidang Membentuk tajuk.
dan Membuat Binaan. (ii) mengumpul dan
(ii) penjanaan idea. memilih karya.
1.1.8 Menunjukkan dan
menjelaskan (iii) pelaksanaan proses. (iii) membuat kapsyen.
penggunaan bentuk,
jalinan, imbangan dan (iv) kemasan akhir. (iv) melabel kapsyen.

4
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 3

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang / Aktiviti
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap
penegasan melalui 4.1 Penghayatan Karya Seni
karya boneka dalam Visual (v) menyusun atur
Bidang Membentuk 4.1.1 Mempamerkan karya karya.
dan Membuat Binaan. yang dihasilkan.
5.1.2 Menjalankan proses
2.1 Kemahiran Seni Visual 4.1.2 Membuat ulasan karya persediaan pameran
2.1.3 Mengaplikasikan sendiri dan rakan seni visual berdasarkan
pengetahuan bahasa berpandukan bahasa perancangan.
seni visual melalui seni visual, teknik dan
penerokaan media, proses serta 5.1.3 Menceritakan karya
teknik dan proses dalam menghubungkaitkan sendiri dan memberi
penghasilan karya seni dengan diri sendiri, pandangan karya rakan
Bidang Membentuk dan alam sekitar dan disiplin semasa pameran.
Membuat Binaan ilmu yang lain.
menggunakan: 5.1.4 Memastikan karya dan
alat pameran selamat
(i) teknik ikatan dan dan terpelihara semasa
teknik asemblaj pameran dijalankan.
dalam merancang
karya mobail.
5.1.5 Menyusun bahan dan
(ii) teknik potongan dan alatan pameran seni
teknik asemblaj serta memastikan ruang
dalam merancang pameran bersih selepas
karya boneka. pameran dilaksanakan.

5
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 3

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang / Aktiviti
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

4. Mengenal Kraf 1.1 Bahasa Seni Visual 3.1 Penghasilan Karya Kreatif 5.1 Persembahan Hasil Karya
Tradisional 1.1.9 Menyenaraikan dan 3.1.5 Menghasilkan kraf kreatif 5.1.1 Merancang persediaan
menghubungkait dalam Bidang Mengenal pameran seni visual
i. Anyaman penggunaan Kraf Tradisional dalam kumpulan
garisan, jalinan, berdasarkan: dengan:
ii. Alat kontra dan harmoni
Pertahanan melalui karya (i) penentuan tema dan (i) menentukan lokasi
Diri anyaman dalam tajuk. pameran.
Mengenal Kraf
Tradisional. (ii) penjanaan idea. (ii) mengumpul dan
memilih karya.
1.1.10 Mengecam dan (iii) pelaksanaan proses.
menjelaskan (iii) membuat kapsyen.
penggunaan jalinan, (iv) kemasan akhir.
bentuk, imbangan (iv) melabel kapsyen.
dan kepelbagaian 4.1 Penghayatan Karya Seni
melalui karya alat Visual (v) menyusun atur
pertahanan diri 4.1.1 Mempamerkan karya karya.
dalam Bidang yang dihasilkan.
Mengenal Kraf 5.1.2 Menjalankan proses
Tradisional. 4.1.2 Membuat ulasan karya persediaan pameran
sendiri dan rakan seni visual berdasarkan
2.1 Kemahiran Seni Visual berpandukan bahasa perancangan.
2.1.4 Mengaplikasikan seni visual, teknik dan
pengetahuan bahasa proses serta 5.1.3 Menceritakan karya
seni visual melalui menghubungkaitkan sendiri dan memberi
penerokaan media, seni dengan diri sendiri, pandangan karya rakan
teknik dan proses alam sekitar dan disiplin semasa pameran.
dalam penghasilan ilmu yang lain.
karya Bidang

6
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 3

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran


Bidang / Aktiviti
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap
Mengenal Kraf 5.1.4 Memastikan karya dan
Tradisional alat pameran selamat
menggunakan: dan terpelihara semasa
pameran dijalankan.
(i) teknik anyaman
dalam 5.1.5 Menyusun bahan dan
merancang alatan pameran seni
penghasilan serta memastikan ruang
produk pameran bersih selepas
berfungsi. pameran dilaksanakan.

(ii) teknik binaan


dalam
penghasilan
model alat
pertahanan diri.

7
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Tahun 3