Anda di halaman 1dari 3

PENILAIAN 5 BAHASA JAWA

A. Garap soal kanthi bener !


1. Pak Andri (bali) sekang semarang jam 10.30. Tembung sing dikurungi yen diowahi manut undha-
usuking basa sing bener dadine.......
a. Wangsul
b. Kesah
c. Tindhak
d. Kondur
2. Merga nginum es mbah jono dadi pilek. Tembung nginum yen diowahi manut unggah-unggahing basa
kang bener yakuwe...
a. Ngunjuk
b. Ngombe
c. Damel
d. Tumbas
3. Tembung pacelathon asale sekang tembung lingga yakuwe...
a. Clathon
b. Clatho
c. Celathu
d. Latu
4. Basa Ngoko lugu lumrahe dienggo guneman tumrap...
a. Karo wong sing tembe kenal
b. Wong tuwa maring sing diajeni
c. Wong enom marang wong tuwa
d. Kanca karo kanca sing wis akrab
5. Ibu arep lunga maring pasar. Tembung lunga yen diowahi nganggo krama inggil dadi..... *
a. tindak
b. rawuh
c. kesah
d. mlampah
6. Farah arep (ditukokna) sepatu dening ibu sebab sepatune Farah wis jebol. Tembung sing dikurung yen
diowahi nganggo krama alus dadi.... *
a. ditukokna
b.ditumbasna
c. ditukukke
d.dimundhutna
7. Merga kakehen nginum es, (wetenge) mbaeh dadi kembung. Tembung sing dikurung yen diowahi
dadi...
a. wetenge
b. padharane
c. awake
d. perute
8. Pak Guru :"Jenengmu sapa le?". Wangsulane siswa sing bener yakuwe....
a. Jenengku Febri, Pak.
b. Nami kulo Febri, Pak.
c. Asma kulo Febri, Pak.
d. Aran kulo Febri, Pak.
9. Wulan September Risa melebu sekolah SMA. Wengine karo nonton TV, dheweke dedangu nang mbah
kakung. Tembung dedangu nang ukara kasebut tegese...
a. deomongi
b. deundang
c. detakoni
d. deomehi
10. Mbah Roso wis ora (weruh) tulisan nang koran yen ora nganggo kaca mata. Tembung weruh yen
diowahi dadi....
a. ningali
b. ndeleng
c. melek
d. mriksani
11. Wacan/crita sing mbudidaya nyritakna prastawa kanthi maca kaya-kaya weruh dewek utawa
ngrasakna dhewek prastawa kang dicritakna lan biyasane nyritakna urip sing tansah dinamis
kanthi nggatekaken urutaning wektu diarani……
a. cerita eksposisi
b. Cerita argumentasi
c. Cerita narasi
d. Cerita deskripsi
12. Cerita narasi sing duwe tujuan utawa maksud supaya wong sing maca percaya lan yakin
marang prastawa sing dicritakna. Jenenge narasi….
a. Narasi informatif
b. Narasi ekspositoris
c. Narasi artistic
d. Narasi sugestif
13. Unsur-unsur cerita narasi ana 3 yakuwe…
a. Tokoh, pengenalan, konflik,
b. Pengenalan, latar, konflik
c. Tokoh, latar, alur
d. Tokoh, konflik, alur
14. Urutane struktur narasi yakuwe…
a. Pengenalan, wiwitan konflik, klimaks, anti klimaks
b. Pengenalan, tokoh, latar, konflik, anti klimaks
c. Tokoh, latar, konflik, anti klimaks
d. Konflik, pengetahuan, anti klimaks, alur
15. Tembung sing esih asli utawa during olih imbuhan (wuwuhan) apa-apa kasebat….
a. Tembung lingga
b. Tembung dwilingga
c. Tembung andhahan
d. Tembung majemuk
16. Tembung sing wis owah saka asale sing olih imbuhan kasebat tembung….
a. Tembung lingga
b. Tembung dwilingga
c. Tembung andhahan
d. Tembung majemuk
17. Pitik mlayu banter ngasi tekan kali. Tembung mlayu kuwe tembung andhahan. Tembung
linggane mlayu yaiku….
a. layu
b. Playu
c. Ayu
d. Mlayu
18. Duwit kiye rencanane arep ditukokna bahan masker gratis. Neng ukara (kalimat) kasebat ana
tembung andhahan kang olih wuwuhan ater-ater lan panambang yakuwe….
a. Rencanane
b. Bahan
c. Ditokokna
d. Gratis
19. Neng ngisor kang kalebu tembung dwilingga salin swara yaiku….
a. Udan-udan
b. Wengi-wengi
c. Cekakak
d. Bola-bali
20. Ibune Susi wong kang dawa ususe gole ndidik anak-anake kanthi dadi sarjana kabeh.
Tembung dawa ususe nduweni teges….
a. Seneng nyolong
b. Sabar
c. Teliti
d. Ngati-ngati

B. Wangsulana pitaokon- pitakon ngisor kiye karo wangsulan sing bener !


1. Crita utawa wacan narasi kue wacan sing kepriwe !
2. Sebutna lan jelasna struktur crita narasi !
3. Gawekna loro ukara sing nganggo ater-ater tripurusa!
4. Gawekna papat ukara sing nganggo panambang
5. Benerna ukaran ngisor kya nganggo undha usuke basa sing pas
a. Bapak ora teyeng mangkat ngode jalaran sirahe puyeng
b. Mbah Budi wis ora weruh Tulisa ning koran yen ora nganggo kacamata