Anda di halaman 1dari 47

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

KEREMBAI TURAI PELAJAR TAUN 3

JAKU IBAN

Pusat Perkembangan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia
RIPIH ISI PEKARA

Rukun Negara v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan vii

Kata Pengantar ix

Pelasar Jaku 1

Juluk, Tuju enggau Turai Pelajar 1

Kerembai Kurikulum 2

Pengisi Kurikulum 3

Pekara ti Patut Diperati dalam Pengawa Ngajar enggau Belajar 4

Strategi Ngajar enggau Belajar Bagi Taun 3 5

Sempama 7

Pengenap Tesa 8

Asil Pelajar Ba Pengelandik Bahasa enggau Kerembai Turai 9 - 42


Pelajar

iii
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak


mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat;
memelihara satu cara demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana
kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan
saksama; menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan
yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat yang
progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpahkan seluruh tenaga


dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas
prinsip-prinsip berikut :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan bangsa
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

vii
KATA PENGANTAR

Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang Guru perlu sentiasa peka terhadap tahap penggunaan dan
memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk penguasaan bahasa Iban murid dengan mengambil kira
memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan kesepaduan ilmu, nilai dan amalan. Pengajaran dan
Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi arus pembelajaran dirancang supaya dapat melahirkan murid yang
globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad boleh berkomunikasi serta meneruskan w arisan budaya Iban
ke-21. yang sesuai dengan kesejahteraan diri, masyarakat dan
negara.
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan disemak semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru,
kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti pensyarah maktab dan universiti, pegaw ai Kementerian
mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharapkan dapat Pendidikan, dan individu yang mew akili badan-badan tertentu.
membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran
dan pembelajaran secara berkesan. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan
kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan
diharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilai setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.
tambah yang difikirkan sesuai dalam aspek pedagogi. Di
samping itu, nilai murni dan semangat patriotik serta
kew arganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini
diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan
boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia
pekerjaan. (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)
Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

ix
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

PELASAR JAKU

Bahasa Iban diajar nitih ke ti ditetap dalam Akta Pendidikan 1996 dikena napi pinta ari bansa Iban di Sarawak ti ngena bahasa tu
nyadi ke kereban dikena bekomunikasi antara raban bansa Iban engau bansa Ibanlalu mega antara raban bansa Iban enggau raban
bansa ti bukai. Berindik ari nya, pelajar Bahasa Iban tau mega dipelajar ulih nembiak ari raban bansa bukai ti sama-sama rindu,
angkun sereta menatika bahasa tu.

Kurikulum Bahasa Iban ngemeranka pengelanchar lebuh ngena bahasa tu lalu ulih bekomunikasi ngena atur jalai jaku ti engkeman
sereta menuku. Nembiak ke ngembuan pengelanchar dalam bahasa tu tau ngambi iya nyadi ke pelasar alai ngerembaika
pengelandik dikena napi pengidup tiap-tiap hari nitih ke pemansang dunya ba alaf ti baru.

Kurikulum Bahasa Iban tu ngemeranka semengat ti temegah, angkun sereta talukka bansa enggau menua, saum siti wawasan
pengidup ti dikunsi semua pupu raban bansa Malaysia. Nambahka nya, penemu enggau penau pasal jerita asal enggau pesaka
bansa Iban ti ditusui tauka ditulis dikemeratka dalam konteks pengisi kurikulum.

JULUK

Juluk Kurikulum Bahasa Iban sekula primari nyendiaka nembiak ti ulih bekomunikasi enggau lanchar ngena Bahasa Iban antara
orang ti bejaku ngena Bahasa Iban ngenataika guna diri dalam pengidup sida besehari-hari sereta neruska waris daya idup Iban.

TUJU

Udah tembu kurikulum Bahasa Iban ba sekula primari, nembiak ulih :

i. mending enggau meretika utai ti didinga dalam mayuh leman situasi dalam pengidup besehari-hari;

ii. bejaku dikena ngenataika runding, asai ati enggau penemu dalam kaul sosial;

iii. macha enggau meretika mayuh leman kereban bacha ke guna tuju siti-siti;

1
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

iv. ngelala sereta meretika enggau dalam daya idup enggau waris ari jerita asal enggau gaya siti-siti pengawa lama;

v. ngena enggau meretika enggau dalam nilai-nilai ti menuku, angkun, temegah sereta talukka menua enggau bansa.

TURAI PELAJAR

Turai Pelajar Bahasa Iban sekula primari ngundan isi ajar enggau belajar ari Taun 3 ngagai Taun 6. Pengelandik bahasa mungkur
pengelandik mending, pengelandik bejaku, pengelandik macha, enggau pengelandik nulis. Nyadi isi sistem bahasa mungkur jalai
jaku, atur sepil, sistem munyi sebut enggau intonasi, pengaya leka jaku, pengenap tesa enggau sempama. Dalam Kurikulum Bahasa
Iban sekula primari mega bisi diperambu diisi ngena pengisi kurikulum baka: rampa pendiau nembiak, rukun daya idup, lalau
pendiau, enggau semengat temegah, angkun sereta talukka menua enggau bansa dikena nyukung pengawa ngajar enggau
belajarka pengelandik bahasa enggau sistem bahasa.

KEREMBAI KURIKULUM

Kerembai Kurikulum Bahasa Iban nyadi dokumen ti beguna nyadi ke pelasar pengajar senentang pengelandik ti patut ditemu,
ngupas isi tauka topik ti ditaga, atur jalai jaku, atur sepil, sistem munyi sebut enggau intonasi, pengaya leka jaku, pengenap tesa,
enggau sempama ti patut ditemu nembiak ngambi ke sida ulih belajarka Bahasa Iban.

Tu dokumen Kerembai Kurikulum sekula primari. Isi dokumen tu mungkur pengelandik bahasa enggau sistem bahasa seeta enggau
konteks pengisi kurikulum ti engkeman ba pengidup nembiak besehari-hari. Isi Kerembai Kurikulum dikerembaika dalam tiga iti siti.

Sitak keterubah ngundan ASIL PELAJAR ti alai ngareka pengelandik bahasa enggau sistem bahasa ti udah ditagaka dalam Turai
Pelajar ti disadang ditemu nembiak sekula primari.

Sitak kedua ngundan KEREMBAI ASIL PELAJAR ti ngerembaika Asil Pelajar ngagai pengelandik enggau pechah pengelandik ti
mudah diatur ngena pengisi kurikulum. Kerembai tu menatika pemesai guna apak pengelandik ti patut ditemu ulih nembiak Taun 3.

Nambahka nya, pechah pengelandik dikategorika ngagai 3 tikas belabuh ari tikas baruh, tikas jelan enggau tikas tinggi.

2
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

Tikas 1 nya tikas ti pemadu baruh ti patut dulu ditemu nembiak. Nembiak ke bulih pemaju dalam pelajar terus niki ngagai Tikas 2
diungkupka ngagai nembiak ke jelan, lalu udah nya ngagai Tikas 3, tikas ti tinggi ti endang diungkupka nembiak ke pandai. Belabuh
ari tikas baruh , nembiak dibantu pengajar meretika pengelandik ti diungkupka dia lalu niki ngagai tikas ti tinggi agi abis kurang
ngagai Tikas 2.

Sitak ketiga ngundan sekeda perambu LANGGUR PENGAWA enggau KEREBAN. Perambu tu digaga ke kena pengajar alai
ngemasukka penerang, isi-isi ti beguna dalam pengawa ngajar enggau belajar sereta chunto-chunto langgur pengawa ti tau mantu
nembiak nguasa pengelandik ti bekait enggau nya.

Pengelandik Bahasa

Pengelandik Bahasa mungkur pengelandik mending enggau bejaku, pengelandik macha, enggau pengelandik nulis nyadi ke pelasar
Kurikulum Bahasa Iban. Nembiak patut ngena pengelandik bahasa ke guna bekomunikasi enggau waris daya idup.

Sistem Bahasa

Dalam sistem bahasa, Bup Atur Sepil Jaku Iban ti dikeluarka Yayasan Kebudayaan Dayak 1995 diambi nyadi ke pelasar. Sistem
bahasa ti dikena ngajar enggau belajarka Bahasa Iban mungkur jalai jaku, sistem munyi sebut enggau intonasi, atur sepil, pengaya
leka jaku, pengenap tesa enggau sempama.

PENGISI KURIKULUM

Pengisi Kurikulum ngemeranka kereban ti diambi ari mayuh bidang enggau atur penemu. Pengisi Kurikulum ngembuan tuju dikena
ngukuhka pengawa ngajar enggau belajarka Bahasa Iban setipak enggau status sereta rampa pendiau kemaya hari tu.

3
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

PEKARA TI PATUT DIPERATI DALAM PENGAWA NGAJAR ENGGAU BELAJAR

Sekeda pekara ti patut diperati dalam pengawa ngajar enggau belajarka Bahasa Iban ianya:

Strategi enggau Organisasi Pelajar

Berindik ari faktor jam dalam pengawa ngajar enggau belajarka Bahasa Iban, Kerembai Kurikulum tu ditusun dalam atur ti mudah,
bepelasarka pengelandik mending enggau bejaku, pengelandik macha, enggau pengelandik nulis.

Bepusatka Nembiak

Proses ngajar Bahasa Iban ngemeranka atur bepusatka nembiak. Berindik ari nya, mayuh leman rapat enggau kereban kurikulum
dikena ngajar ditaga nipak penau nembiak ti bebida. Tunyu langgur pengawa enggau kereban ti engkeman sigi beguna dikena nipak
profil pelajar nembiak ti bebida-bida ngambika potensi sida ulih dikemansang lalu dikena ngagai tikas ti optimum.

Turu ( Kesepaduan )

Rapat ti beturu dikena dalam Kurikulum Bahasa Iban. Ambi ke chunto, siti-siti pelajar tau belabuh ngena cherita pasal pekara ti nyadi
ba nembiak empu. Pengajar mega tau bepelasarka utai ti dibacha dikena ngajar jaku padah baka ‘ diatu mupuk kitai ke kebun’ tauka
sebut asai ati baka ‘Kemaya nuan meli kasut bansa tu?’. Penerang tauka tanya tu mega tau dikena dalam latih pengelandik bejaku
tauka nulis lebuh pengajar deka ke nembiak bejaku tauka nulis pasal pengidup di rumah.

Nambahka nya, elemen nilai-nilai murni, semengat temegah, angkun sereta talukka menua enggau bansa mesti diterenakka dalam
pelajar ari ti milih lalu ngena langgur pengawa enggau kereban ti engkeman.

4
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

Langgur Ngajar Enggau Belajar

Nembiak patut diberi peluang ngambi bagi dalam langgur pengawa ti begunaka sida ngena pengelandik ti diajar. Mayuh perambu
langgur pengawa enggau kereban disimpan dalam dokumen tu. Taja pia, pengajar diperansang ngiga, nambah, nengkebang enggau
ngena perambu langgur pengawa nitih ke gaya tengkebang diri bepelasarka guna enggau pengerindu nembiak.

Menilai

Pengawa menilai nya apak ti beguna amat dalam pengawa ngajar enggau belajar. Pengawa menilai ti diatur betangkan-tangkan
sechara formatif ngemudahka pengajar bulih penerang tauka menatika pemaju nembiak. Ari nyapengajar ulih ngaga perambu
langgur pengawa nitih ke pemansang enggau pengulih nembiak ti ulih mekal sida enggau pengelandik dikena ngemansangka diri.

Timbang Pekara Bukai

Pengajar patut ngaga langkar pelajar ngena latar Malaysia. Pengajar mega diperansang ngena kereban ti menatika nilai-nilai murni,
chara idup Malaysia ti menuku enggau prinsip ti temegah, angkun sereta talukka menua.

Kerembai kurikulum semina ngareka sekeda perambu langgur pengawa dikena nentuka pengelandik bahasa ti patut ditemu
nembiak. Enggau nya pengajar patut ngena daya tengkebang, inisiatif enggau imaginasi dikena ngerembaika penemu enggau
penau nembiak.

STRATEGI NGAJAR ENGGAU BELAJAR BAGI TAUN 3

Kurikulum Bahasa Iban Taun 3 ngemeranka pengelandik bejaku, pengelandik macha enggau pengelandik nulis. Atur nyendiaka
pemun literasi dalam Bahasa Iban mega bisi diperatika, nyengkaum ti menatika apak ti beguna baka agih pengaya leka jaku enggau
guna bahasa ti suah dikena dalam pengidup besehari-hari.

5
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

Pengelandik Mending Enggau Bejaku

Mending nya siti pngelandik ti beguna amat laban nama-nama utai ti didingan deka nyadi ke batang sumber tuju bahasa ti deka
dipelajar.

Pengelandik Mending menatika penau nembiak milih, manding lalu mida isi plajar ti didinga dalam mayuh pekara ti diajar enggau
dipelajar. Pengelandik bejaku menatika penau nembiak bejaku mansutka buah pikir ti berurun dalam bahasa ti menuku, belapikka
adat enggau basa seret ngena entak sebut ti betul.

Lebuh ti nembaika pengelandik mending, nembiak dibai ningka lagu, rima, enggau cherita ti ngerindu ati. Dikena mandangka sida
meretika utai ti didinga, nembiak tau diasuh belagu, mantaika rima, ngechat, nipak, ngelukis, nulis enggau ngingatka baru idea ti
udah dikena.

Nembiak mega patut diberi peluang bajaku enggau chukup dalam klas ngambi ke sida patih ngena sistem sepil enggau munyi ti
betul sereta meri peransang enggau pengarap lebuh bejaku dalam Bahasa Iban. Dalam nya mega, langgur pengawa ti dikereja
bepasang enggau beraban tau meransang pengawa bejaku. Nembiak mega patut diperansang bejaku dalam Bahasa Iban enggau
nembiak tauka pengajar ke ari raban bansa bukai.

Ari nya, nembiak tau ngembuan pengarap lebuh mansutka penemu ti berurun ngena bahasa ti menuku, belapikka adat enggau basa
sereta ngena entak sebut ti betul.

Pengelandik Macha

Pengelandik Macha menatika penau nembiak macha kereban ti dibacha enggau terang, lanchar ngena serengut enggau entak sebut
ti betul. Pengelandik tu mega nyengkaum penau nembiak mereti enggau nyara isi dalam kereban ti dibacha.

6
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

Sekula diperansang ngena program macha ti menuku. Pengajar mega diperanang ngena rapat ti semitan lalu ngembuan inisiatif
enggau daya tengkebang diri ngaga kereban bacha ke guna nembiak baka ke ngaga Bup Besai tauka ngumpul kereban bacha bukai
ti ditulis dalam Bahasa Iban ke guna nembiak. Nembiak diajar nyebut leka jaku nitih ke sepil ngena sistem munyi ti menuku.
Pengelandik ti diterenak tau ngasuh nembiak nemu nyebut sekeda leka jaku ti sebaka sepil taja pan bebida ari munyi baka munyi
vowel panjai enggau vowel pandak. Apak munyi sebut tu amat beguna laban iya tau mai reti ti bebida enti enda betul disebut.
Nambahka nya guna tanda bacha mega tau ngasuh munyi enggau entak sebut bebida. Ari nya nembiak patut diajar ngena tanda
bacha enggau betul

Pengelandik Nulis

Ba tikas tu, nembiak patut udah nemu atur nulis sechara mekanis ngena bentuk urup, meri ruang ti chukup antara urup enggau leka
jaku ngambi ke tulis sida dipeda kemas sereta mudah dikelala. Udah nya nembiak diajar pengelandik nulis ngagai tikas ti tinggi agi
baka ke nulis leka jaku, lumpung ayat enggau ayat.

SEMPAMA

Sempama iya nya bansa jaku ti bisi beinsilupka reti. Iya mega bansa jaku ti manah dikena mandingka gaya tauka gamal, ulah tauka
perangai, pengawa enggau diambika teladan nyadika lalau pendiau. Sempama mega ngambarka dayaidup, adat basa enggau gaya
pendiau bansa sesiti (Iban).

Tuju ti belajar enggau ngajar sempama iya nya dikena ngambika nembiak tau ulih nemu sereta nguna enggau nelebaka sida ngena
bansa jaku ti besempama lebuh ti bejaku enggau kerejalatih betulis.

Ba tingkat sekula primari sempama tu patut diajar enggau dipelajarka iya nya:

i. Jaku Silup
ii. Jaku Kelaung
iii. Jaku Sema

7
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

Ba Taun 3, sempama ti sekira ke ulih sereta patut ditemu tauka patut dipelajar enggau diajar iya nya:

i. Jaku Silup
ii. Jaku Kelaung

i. Chunto Jaku Silup

panjai jari alus jari tau jari kasar jari


kaki bangku mata engkudu tajam mata lansik mata
ati hari ati batu bisi ati bebulu ati
tau mulut gatal mulut berat mulut mayuh mulut
bengal isi rangkai isi bengkak jari tinggi jaku
nanam tebu buruk siku idup isi tinggi tungku

ii. Chunto Jaku Kelaung

aki sirat apai Sali utai malam


utai terebai lembayar anak ulat
buah lemba daun kayu utai tinggi
bulu babas dinding bulu udah ninggal
enda lantang rangkang batu

PENGENAP TESA

Pengenap tesa iya nya leka jaku ti dikena madahka penyampau. Pengenap tesa ti patut ditemu nembiak dalam kelas Taun 3 nya
baka chunto ti ditusun di baruh tu. Taja pia, pengajar tau nambahka agi.

8
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

Pengenap
Chunto
Tesa
batang Sebatang pen, dua batang tiang
bentuk Sebentuk tinchin, dua bentuk selung
bidang Dua bidang tanah, sebidang kajang
igi Seigi telu, dua igi labu
bilah Sebilah duku, dua bilah pedang
iku Dua iku chapi, tiga iku pengajar
lambar Selambar tikai, empat lambar kain
singkap Sesingkap papan
tekang Dua tekang batu, lima tekang ais
kuntum Tiga kuntum bunga
pasang Sepasang tanchut, dua pasang kasut
puchuk Sepuchuk tubu, dua puchuk upa
sikat Sesikat pisang
tandan Setandan buah nyiur
tangkai Setangkai padi
ulas Seulas nangka
utas Seutas tali, dua utas rantai

ASIL PELAJAR BA PENGELANDIK BAHASA ENGGAU KEREMBAI TURAI PELAJAR

Asil pelajar tu bepanggai ba pengarap nembiak sekula dikena ngenanka kaul diri sama diri ti sama ngasaika isi ati, buah runding
enggau penemu dikena nuju jalai sejalai enggau berandau sereta neruska tusun jalai pengidup.

9
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

1.1 Ngenataika pesan ngagai orang Tikas 1


bukai. Ngenataika pesan ngagai diri sebilik. Indai ngasuh Dom ngangau makai.

Tikas 2
Ngenataika pesan ngagai pangan. Bebai pangan
- nurun bemain, belajar, makai, mandi,
etb…
Tikas 3
Ngenataika pesan ngagai pengajar Madahka pesan ti enda ulih datai
besekula laban bisi penanggul.

Nampung pesan apai-indai tauka orang


bukai ngagai pengajar.

1.2 Nanya ngambika bulih penerang. Tikas 1


Ngaga tanya ngena leka jaku tanya: Betanya saut enggau pangan diri pasal
- Nama? Sapa? pekara ti bisi nyadi ba sida besehari-
hari.
Tikas 2
Ngaga tanya ngena leka jaku tanya:
- Dini? Kemaya? Berapa? Kini?

10
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

Tikas 3
Ngaga tanya ngena leka jaku
- Nama kebuah? Bakani?

1.3 Nyaut terus tauka tekalanya. Tikas 1


Nyaut tanya ngena seleka tauka dua leka Betanya saut enggau pangan diri ngena
jaku. leka jaku ti mudah.
- Agi, Apin, Udah, Enda nemu, etb..
Betanya saut pasal penempat tauka
Tikas 2 tunga.
Nyaut tanya ngena ayat pandak.
- Dini endur nuan meli bup nya? x Alai sekula
- Ba kedai. x Alai ngalu
x Ke kebun
Tikas 3 x Ke pasar
Nyaut tanya ngena ayat penuh ti mudah.
- Nama kebuah nuan gaga? Betanya saut pasal pengasai
- Aku gaga laban pas dalam peresa. x Gaga
x Ketawa
x Nyabak
x Ringat

11
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

1.4 Meri saut ngagai tanya ti enda Tikas 1


besekat. Nyaut tanya ngena ayat penerang ti Nyaut tanya pangan pasal diri sebilik.
ngundan siti tauka dua leka jaku
penyambung.

Tikas 2
Nyaut tanya belalauka kereban ti dibacha Betanya saut ngena jalai randau ti
ngena jalai penerang pandak. mudah.

Tikas 3
Nyaut tanya pengajar ngena chara Besebutulis.
becherita belalauka isi kereban ti dibacha.

1.5 Ngenang siti-siti pekara ngena leka Tikas 1


jaku diri empu. Becherita pasal diri empu. Pengawa ti suah dikereja maya lapang.

Tikas 2
Nerangka pekara ti bisi nyadi ba diri Tempat, jam, orang ti bisi meda, ninga
sebilik. tauka enda.

Tikas 3
Ngenang utai ti bisi nyadi ba endur kelingi Ngeluluka pekara ti bisi nyadi.
pendiau.
Betanya saut.

Besebutulis

12
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

1.6 Nipak leka jaku ajar nitih ke utai ti Tikas 1


dibacha. Nipak siti-siti ulah enggau pendiau orang ti Mendingka cherita tauka ensera ti
disebut dalam cherita tauka ensera ti ditusui tauka dibacha orang bukai.
didinga.

1.7 Ngaga tanya mudah. Tikas 1


Nanya ngena jaku tanya: Ngaga tanya ti mudah pasal:
x Nama? Sapa? x Utai ti dikemisi diri empu.
x Utai ti dikemisi dalam kelas.
Tikas 2
Nanya ngena jaku tanya:
x Dini? Berapa?

Tikas 3
Nanya ngena jaku tanya:
x Dini alai?
x Nama kebuah?

1.8 Ngeluluka pendiau enggau perangai Tikas 1 Bekelulu pasal:


orang dalam siti cherita. Ngeluluka perangai orang ti dalam cherita x Perangai
ti udah didinga. x Munyi

13
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

1.9 Ngenataika peminta ngarika orang Tikas 1


bukai. Ngenataika peminta ngarika pangan. Ngeanataika peminta ngarika orang
bukai.
Tikas 2
Ngenataika peminta ngarika diri sebilik.

Tikas 3
Ngenataika peminta ngarika pengajar
tauka orang bukai.

1.10 Ngaga saut enda besekat ngagai Tikas 1


tanya ari utai ti udah dibacha. Ngaga saut ti mudah. Ngaga tanya ti mudah belalauka:
x Kereban bacha
Tikas 2 x Utai ti didinga
Ngaga bemacham saut ti mudah
belalauka kereban ti udah dibacha.

1.11 Nyaut sereta meri simpul Tikas


penemu Nyaut tanya ti mudah. Meri saut enggau simpul penemu ti
ti mudah. mudah.
Tikas 2
Nyaut tanya ti mar agi

Tikas 3
Nyaut enggau meri simpulpenemu ti
mudah.

14
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

1.12 Becherita pasal siti pekara ngena Tikas 1


leka jaku diri empu. Becherita pasal diri sebilik. Becherita pasal siti-siti pekara ngena
leka jaku diri empu.
Tikas 2
Becherita pasal sekula.

Tikas 3
Becherita pasal pengawa luar.

1.13 Nyebut chara ngaga tai nitih ke Tikas 1


ripih. Betanya saut pasal ngaga utai nitih ke Betanya saut pasal jalai ngaga siti-siti
ripih. utai nitih ke ripih.
x Perau keretas

Tikas 2
Betanya saut pasal ngaga utai nitih ke
ripih.
x Bilun keretas

Tikas 3
Betanya saut pasal ngaga utai nitih ke
ripih.
x Gasing

15
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

1.14 Meri saut nitih ke penerang. Tikas 1


Meri saut ti mudah nitih ke penerang Meri saut belalauka penerang ti didinga.
pasal:
Ngaga bup skrap

Tikas 2
Meri saut ti mudah nitih ke penerang
pasal:
Ngaga sarang pensil

Tikas 3
Meri saut ti mudah nitih ke penerang
pasal:
Guna librari

1.15 Nyambung pun cherita ti diberi Tikas 1


ngambika tau nyadi siti cherita ti Nyambung pun cherita ti diberi ngena ayat Nyambung cherita ti di beri ngena leka
pandak. diri empu. jaku diri empu.

1.16 Nusui pekara ti didinga tauka Tikas 1


dipeda enggau nyemetak sereta Nusui pekara belalauka gambar. Nusui cherita tauka pekara pasal:
pandak. x Lumba darat sekula
i. meretika leka jaku, lumpung Tikas 2 x Hari nyauka perais enggau sijil
ayat enggau ayat dalam utai Nusui cherita belalauka utai ti didinga.
ti dibacha.

16
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

1.17 Nitih ke jalai besebar ti patut Tikas 1


lebuh berandau. Ngena jaku besebar: Ngena jaku besebar:
Di rumah x Minta ampun, ulih aku…
x Ulih nuan nulung…
Tikas 2
Ngena jaku besebar:
Di sekula

Tikas 3
Ngena jaku besebar:
Di luar sekula

1.18 Nembuka cherita ti ditusui Tikas 1


ngambika tau nyadi cherita pandak. Nembuka cherita ti didinga ngena siti-siti Nembuka cherita ti didinga ngena leka
ayat. jaku diri empu.

Tikas 2
Nembuka cherita ti didinga ngena dua
tauka tiga ayat.

Tikas 3
Nembuka cherita ti didinga ngena leka
jaku diri empu.

17
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

1.19 Nunjukka jaku puntang ti bisi Tikas 1


ditemu dalam jaku randau tauka Ngelala leka jaku puntang ti selalu dikena. Chunto:
kelulu. Enggi aku – engku
Ke ulu – kulu

1.20 Ngena aku besebar nitih ke Tikas 1


situasi. Ngena jaku besebar di rumah. Ngena jaku besebar nitih ke situasi.

Tikas 2 x Ulih nuan…


Ngena jaku besebar di sekula. x Tau aku…
x Minta ampun…
Tikas 3
Ngena jaku besebar di sebarang endur
bukai.

1.21 Ngena jaku basa ti patut lebuh Tikas 1


maya berandau. Ngena jaku basa ti patut lebuh berandau Chunto;
enggau diri serebak. x Unggal, aya, akih, aki,…

Tikas 2
Ngena jaku basa ti patut lebuh berandau
enggau diri orang bukai ti enda serebak.

Tikas 3
Ngena jaku basa ti patut lebuh berandau
enggau pengajar tauka orang ke tuai.

18
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

1.22 Nyebut randau ti digaga nembiak Tikas 1


tauka pengajar ngena jalai kelulu. Berandau ke pasal gambar tunggal. Ngelakunka randau ti udah didinga
tauka didinga.
Tikas 2
Berandau ke pasal gambar ti betangkan-
tangkan.

Tikas 3
Ngena jaku besebar:
Di luar sekula

1.23 Nyebut leka main nembiak nitih Tikas 1


ke rentak sebut enggau sebut ti Nyebut leka main entudika pengajar. Chunto;
betul. x Chai juai…etb.
Tikas 2
Ngapal leka main.

Tikas 3
Ngesuhka leka main ngena entak sebut ti
betul.

19
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

1.24 Nanya nitih ke ripih dalam Tikas 1


cherita. Nyebut leka jaku tanya ti tau dikena. Ngaga tanya belalauka gambar
betangkan-tangkan.
Tikas 2
Ngaga tanya ngena ayat penuh.

1.25 Nentuka batang penemu Tikas 1


Nyebut batang penemu ari utai ti udah Nentuka batang penemu dalam
dibacha enggau didinga. kereban ti dibacha.

Tikas 2
Nyebut batang penemu ngena ayat penuh.

Tikas 3
Nyebut batang penemu dalam leka jaku
diri empu.

1.26 Meri penemu diri pasal cherita. Tikas 1


Meri siti saut ngagai cherita ti didinga. Meri penemu diri pasal cherita ti
udah didinga tauka dibacha.
Tikas 2
Meri penemu ngena dua tauka tiga iti ayat. Chunto:
Padahka runding nuan pasal cherita
Tikas 3 ti udah didinga.
Meri simpul penemu ti mudah pasal
cherita.

20
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

1.27 Nembuka penerang ti diberi Tikas 1


ngambika nyadi siti cherita pandak. Nembuka ayat. Nembuka penerang ti diberi pasal
pengawa ba sekula enggau di rumah.
Tikas 2
Besambungka ayat diberi nyadi siti
cherita.

Tikas 3
Ngaga ayat ngatika diri.
1.28 Ngeluluka enggau penuh gaya. Tikas 1
Ngelulu belalauka jaku asuh. Ngelulu pengawa ti selalu dikereja di
sekula.
Tikas 2
Ngelulu nitihka situasi ti diberi.

Tikas 3
Ngelulu nitihka cherita ti kala didinga tauka
dibacha.
1.29 Nerangka reti leka jaku ti patut nitih Tikas 1
ke konteks. Ngelala leka jaku ti patut diberi penerang. Nerangka reti leka jaku nitih ke
konteks.
Tikas 2
Nyepil leka jaku Chunto:
Nama reti leka jaku ti begaris dalam
Tikas 3 ayat.
Nerangka reti leka jaku nitih ke konteks.

21
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

1.30 Milih lalu ngena leka jaku ti patut Tikas 1


nitih ke konteks. Nembiak madahka leka jaku ti enda Ngaga ayat ari leka jaku.
ditemu reti.
Ngisi lapang dalam ayat ngena leka jaku
Tikas 2 nitih ke konteks.
Nembiak nyangka reti leka jaku ti udah
disebut.

Tikas 3
Ngena leka jaku ti udah diterang nitih ke
konteks dalam ayat.

1.31 Nukar ayat matematik ngagai Tikas 1


ayat selama. Ngelala ayat matematik 2 angka. Nukar ayat matematik nyadi ayat
selama.
Tikas 2
Ngelala ayat matematik ti ngundan 3 Chunto:
angka 18, 28, 129, etb..

Tikas 3 33 – 24 = 9
Ngelala tanda matematik. (Tiga puluh tiga buai dua puluh
empat nyadi semilan)

1.32 Ngingat sereta nyebut baru Tikas 1 Nyebut baru tusun asuh ti baru udah
tusun asuh ti baru udah dibacha. Ngingatka tusun asuh. dibacha.

22
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

Tikas 2
Nyebut tusun asuh. Nyebut baru tusun asuh ti baru udah
dibacha.
Tikas 3
Ngereja tusun asuh ti baru udah dibacha. Ngaga kelulu ari tusun asuh ti baru udah
dibacha.
2.1 Nyepil leka jaku ti ngundan vowel Tikas 1
enggau konsonan berimbai ti ngundan Nyebut leka jaku ti ngundan vowel enggau Nyebut lalu macha leka jaku ti ngundan
patah sebut ba pun. konsonan berimbai. vowel enggau konsonan berimbai ba
pun leka jaku.
Tikas 2
Nyepil leka jaku ti ngundan vowel enggau Chunto:
konsonan berimbai
x Umbang, ampit, insak
Tikas 3
Macha sereta nyepil leka jaku ti ngundan
vowel enggau konsonan berimbai.
2.2 Macha cherita pandak ti bekaul Tikas 1
enggau jaku silup ti dipelajar. Macha entudika pengajar. Berandauka reti jaku silup ti bisi dalam
kereban bacha.
Tikas 2
Macha ngati ke diri.

Tikas 3
Macha lalu ngelala jaku silup dalam
kereban bacha.

23
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

2.3 Meretika reti ayat mudah ti bisi Tikas 1 Macha lalu nerangka reti leka jaku ti
ngundan leka jaku ti udah dipelajarka. Macha ayat entudika pengajar. udah dipelajar.

Tikas 2
Macha ayat ngatika diri.

Tikas 3
Macha lalu meretika ayat ti ngundan leka
jaku ti udah dipelajar.
2.4 Nyambung leka jaku ti disebut Tikas 1
enggau leka jaku ti ditulis. Macha semua leka jaku ti diberi. Sambung leka jaku di baruh tu .

Tikas 2 Chunto:
Nipak leka jaku enggau sambung iya.
x Jalai…
Tikas 3 x Chermin..
Ngiga sambung leka jaku kediri empu.
2.5 Magi penerang ti betul enggau ti Tikas 1 Bagi penerang ti diberi ngagai ke salah
salah. Macha penerang entudika pengajar. enggau ke betul.

Tikas 2
Macha inggar ngati ke diri.

Tikas 3
Mida penerang ti betul enggau salah.

24
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

2.6 Nyebut tusun isi ari langgur tauka Tikas 1


langkar penemu. Macha nitih ke pengajar. Macha lalu nusun isi ari langgur tauka
Tikas 2 langkar penemu ti udah dibacha.
Macha ngati ke diri.

Tikas 3
Nusun isi ari langgur tauka langkar
penemu.

2.7 Milih urat leka jaku ari lka jaku ti Tikas 1


udah diberi penambah. Nyepil leka jaku ti udah diberi penambah. Macha lalu nentuka urat leka jaku ti
udah diberi penambah ba pun.
Tikas 2
Macha leka jaku ti udah diberi penambah. Chunto:
x Bejalai-jalai
Tikas 3 x Bemain-main
Nentuka urat leka jaku ti udah diberi
penambah.

2.8 Nyeritaka gambar ngena leka jaku Tikas 1 Nyeritaka gambar ngena leka jaku diri
diri empu bekaul enggau ti dibacha. Meretika gambar lalu becherita pasal empu.
gambar ngena leka jaku diri empu.

25
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

2.9 Meretika leka jaku ti ngundan mayuh Tikas 1 Macha lalu meretika leka jaku ti
reti. Nyepil leka jaku. ngundan mayuh reti.
Tikas 2
Macha leka jaku ngena patah sebut. Chunto:
x buruk
Tikas 3 x nulung
Meri reti ngagai leka jaku. x banggar

2.10 Madahka reti leka jaku baru nitih ke Tikas 1 Macha kereban bacha ti disedia lalu
konteks. Macha ari kereban bacha entudika nerangka reti leka jaku ti mar nitih ke
pengajar. konteks.
Tikas 2
Macha inggar ngati kediri

Tikas 3
Meri reti ngagai leka jaku baru nitih ke
konteks.

2.11 Nusui baru cherita ti udah dibacha. Tikas 1 Nusui baru cherita ti dibacha ari kereban
Macha cherita entudika pengajar. bacha ngena leka jaku diri empu.

Tikas 2
Macha ngati ke diri.

Tikas 3
Nusui baru cherita ti udah dibacha ngena
leka jaku diri empu.

26
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

2.12 Milih isi ti beguna ti ditemu dalam Tikas 1 Milih isi ti beguna ti ditemu dalam
kereban bacha. Macha entudika pengajar. kereban bacha.

Tikas 2
Macha cherita ngati kediri.

Tikas 3
Milih isi ti beguna ti ditemu dalam kereban
bacha.

2.13 Nentuka tusun isi ari jaku asuh. Tikas 1 Nusun isi ari jaku asuh ti diberi.
Macha entudika pengajar.
Tikas 2
Nyepil lalu macha.

Tikas 3
Nusun isi ari jaku asuh.

2.14 Nyepil leka jaku ti ngundan Tikas 1 Nyepil lalu macha leka jaku ti ngundan
konsonan berimbai. Nyepil leka jaku ti ngundan konsonan konsonan berimbai.
berimbai.
Chunto:
Tikas 2
Macha leka jaku ti ngundan konsonan x Chabi
berimbai entudika pengajar. x Menang
x Tambai

27
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

Tikas 3
Macha ngati kediri.
2.15 Nipak penerang ti patut dalam utai Tikas 1 Macha lalu nipak penerang ti patut
ti dibacha enggau gambar. Macha penerang entudika pengajar. enggau gambar.

Tikas 2
Macha penerang ngati kediri.

Tikas 3
Macha lalu nipak penerang enggau
gambar ti diberi.

2.17 Nusun atur nitih ke ripih . Tikas 1 Nusun atur nitih ke ripih
Macha atur main entudika pengajar
x Nampal tiub basikal
Tikas 2 x Nyeruk buah mangga
Macha tusun atur main ngati kediri.

Tikas 3
Macha lalu nusun atur main nitih ke ripih.

28
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

2.18 Nusun penerang enggau atur ti Tikas 1 Macha lalu nusun penerang enggau atur
betul. Macha penerang enggau atur entudika ti betul.
pengajar.

Tikas 2
Macha penerang enggau atur ngati kediri.

Tikas 3
Nusun penerang enggau atur ngati kediri.

2.19 Ngiga isi penemu ari utai ti udah Tikas 1 Ngiga isi penemu ari utai ti udah
dibacha. Macha entudika pengajar. dibacha.

Tikas 2
Macha ngati kediri.

Tikas 3
Nulis isi penemu ari kereban bacha.

2.20 Nerangka leka jaku/ rambai jaku ti Tikas 1 Nerangka reti rambai jaku ngena jaku
dipilih ai utai ti udah dibacha. Macha teks entudika pengajar diri empu.

Tikas 2
Ngiga rambai jaku.

Tikas 3
Nerangka leka jaku / rambai jaku.

29
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

2.21 Macha skrip randau enggau entak Tikas 1 Macha lalu ngeluluka skrip randau
sebut ti betul. Macha skrip randau entudika pengajar. enggau entak sebut ti betul.

Tikas 2
Macha skrip randau enggau entak sebut ti
betul.

Tikas 3
Ngeluluka skrip randau.

2.23 Macha inggar enggau penuh gaya Tikas 1 Macha teks ti diberi enggau penuh gaya
ngena patah sebut ti betul enggau tanda Macha entudika pengajar. ngena patah nyawa enggau tanda
bacha ti patut. bacha ti betul.
Tikas 2
Macha ngena patah nyawa ti betul.

Tikas 3
Macha inggar enggau penuh gaya ,patah
nyawa enggau tanda bacha ti patut.

2.24 Macha dalam ati dalam kandang Tikas 1 Macha dalam ati teks ti diberi dalam
pengelama ti udah diletak dikena Macha dalam ati ayat ti diberi. pengelama ti diletak.
pengawa betulis.
Tikas 2
Macha dalam ati teks ti diberi.

30
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

2.25 Macha dalam ati cherita ti udah Tikas 1 Macha dalam ati teks diberi.
dikerandau. Macha dalam ati cherita ti udah
dikerandau.

Macha lalu nerangka reti leka jaku ti Tikas 1 Macha lalu nerangka reti leka jaku nitih
patut nitih ke konteks. Macha entudika pengajar. ke konteks.

Tikas 2
Macha nitih ke konteks.

Tikas 3
Nerangka reti leka jaku ti patut nitih ke
konteks.

2.27 Ngiga isi ti beguna ti ditemu dalam Tikas 1 Macha isi ti beguna dalam kereban
utai ti bacha. Macha entudika pengajar. bacha.

Tikas 2
Macha isi ti begaris dalam ayat.

Tikas 3
Macha isi ti beguna ti ditanda dalam utai ti
dibacha.

31
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

2.28 Meri reti siti genteran ti diambi ari Tikas 1 Macha lalu nerangka reti utai ti dibacha.
utai ti bacha. Macha genteran entudika pengajar.

Tikas 2
Macha ngati kediri.

Tikas 3
Macha lalu nerangka reti isi dalam
genteran.

3.1 Ngisi lapang dalam ayat ngena leka Tikas 1 Ngisi lapang dalam ayat ngena leka jaku
jaku ti ngundan vowel dua berimbai Ngisi lapang dalam ayat ngena leka jaku ti ti diberi.
enggau konsonan belalauka gambar. disedia.

Tikas 2
Ngisi lapang dalam ayat ngena leka jaku Ngisi lapang ngena leka jaku diri empu.
diri empu.

3.2 Ngaga saut belalauka utai ti udah Tikas 1 Nyaut tanya belalauka teks ti udah
dibacha. Nyaut ngena chara nanda ( — ) tauka ( x ). dibacha.

Tikas 2
Nyaut belalauka saut mayuh pilih.

Tikas 3
Nyaut ngena leka jaku diri empu.

32
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

3.3 Nulis leka jaku ti diambi ke sebutulis Tikas 1 Nulis leka jaku.
(dictation). Nulis leka jaku enggau chara ngisi urup a. _k_ b_j_
vowel ba lapang ti disedia. b. nulis leka jaku ti disebutulis.

Tikas 2
Nulis leka jaku ti ngundan 2 patah sebut.

Tikas 3
Nulis leka jaku ti ngundan dua tauka lebih
patah sebut.

3.4 Nulis pesan ti diberi pengajar tauka Tikas 1 Pesan:


orang bukai ngambika dikereja udahnya. Ngisi lapang dalam ayat dikena nembuka x Madahka pangan iya enda ulih
pesan. datai besekula.

Tikas 2 x Mai pangan iya bemain.


Nulis 2 tauka 3 iti pesan.

Tikas 3
Nulis pesan ti diberi ngena lebih ari 3 iti
ayat.

3.5 Nulis leka jaku ti baru ari utai ti Tikas 1 Nulis leka jaku baru ke dalam bup
dibacha ke dalam bup pengaya jaku. Nulis leka jaku ti baru ari kereban bacha pengaya leka jaku.
ke dalam bup pengaya leka jaku.

33
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

3.6 Nyambung cherita ngena ayat diri Tikas 1


empu. Ngisi ayat ngena leka jaku ti diberi Nyambung cherita ti diberi.
ngambika nyadi siti cherita.

Tikas 2
Ngisi ayat ti diberi ngena leka jaku diri
empu.

Tikas 3
Nyambung cherita ti udah dipunka nyadi
siti cherita pandak.

3.7 Ngaga lalu nulis ayat belapis mudah. Tikas 1 Chunto:


Nulis ayat belapis enggau nipak lumpung Aku enggau Apai aku ke kebun.
ayat ti diberi.
Endu meli pensil enggau bupba kedai.
Tikas 2
Nulis 3 tauka 4 iti ayat belapis ngena leka
jaku diri empu.

Tikas 3
Nulis 5 iti ayat belapis ngena leka jaku diri
empu.

3.8 Nukar ayat selama ngagai ayat Tikas 1 Nukar sereta nuliska ayat matematik
matematik. Nukar ayat selama ngagai ayat matematik ngagai ayat selama.
ke ngundan siti angka.

34
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

Tikas 2 Nukar ayat matematik ngagai ayat


Nukar ayat matematik ke ngundan nombor selama.
siti angka enggau tanda matematik ngagai
ayat selama.

3.9 Ngena tanda bacha ba endur ti Tikas 1 Nabakka tanda bacha ti betul dalam
patut. Ngena urup besai enggau tanda ngetu ba ayat.
ayat.
x Tanda ngetu
Tikas 2
Ngena urup besai ,tanda koma enggau x Urup besai
tanda ngetu ba ayat.
x Tanda koma
Tikas 3
Ngena tanda bacha ba tempat ti betul
dalam siti genteran.

3.10Nusun sekeda ayat nitih ke ripih ti Tikas 1 Nusun sereta nulis ayat nitih ke ripih.
udah didinga tauka dikereja. Nusun dua tauka tiga ayat belalauka
nombor ti diberi.

Tikas 2
Nusun ayat nitih ke ripih ti udah didinga.

Tikas 3
Nusun sereta nulis ayat nitih ke ripih ti
udah didinga tauka dikereja.

35
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

3.11 Nusun penerang nitih ke tusun ti Tikas 1 Nusun lalu nulis penerang.
betul. Nusun penerang belalauka nombor ti
diberi. Chunto:
x Penerang pasal pengawa.
Tikas 2 x Penerang pasal penemuai.
Nusun sereta nulis penerang kediri empu
nitih ke tusun ti berurun.

3.12 Nusun ayat enggau betul nitih ke Tikas 1 Nulis ayat nitih ke ripih dalam cherita.
ripih cherita ti udah didinga tauka Nulis 2 tauka 3 iti ayat nitih ke ripih dalam
dibacha. cherita ti didinga.

Tikas 2
Nusun sereta nulis 4 tauka 5 iti ayat nitih
ke ripih dalam cherita.

Tikas 3
Milih sereta nulis ayat kediri empu ari
cherita ti udah didinga.

3.13 Nulis saut sereta meretika reti utai Tikas 1 Nulis saut ngagai tanya belalauka teks
ti udah dibacha. Nulis saut ngena saut mayuh pilih..

Tikas 2
Nulis saut ngena jalai ti mudah

36
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

3.14 Ngarang cherita tauka hal ti amat Tikas 1 Nulis siti cherita pandak.
bisi nyadi. Nusun lalu nulis ka ayat ti diberi nombor
ngambika nyadi siti cherita pandak.

Tikas 2
Ngisi lapang dalam ayat ngena leka jaku ti
diberi ngambi ke nyadi siti cherita.

Tikas 3
Nulis karang pandak ngena leka jaku diri
empu.

3.15 Nyambung pun cherita ti diberi Tikas 1 Nyambung cherita diberi ngambi ke
ngambika tau nyadi siti cherita pandak. Ngisi lapang dalam ayat ngena leka jaku ti nyadi cherita pandak.
diberi ngambi ke nyadi siti cherita pandak.

Tikas 2
Nyambung siti cherita ti diberi ngena leka
jaku diri empu awak ke nyadi siti cherita
pandak.

Tikas 3
Milih sereta nulis ayat kediri empu ari
cherita ti udah didinga.

37
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

3.16 Ngisi lapang dalam genteran jaku ti Tikas 1 Penerang pasal ripih ngereja pengawa.
nerangka ripih atur kereja. Ngisi lapang dalam ayat ngena leka jaku ti
diberi. x Berapi

Tikas 2 x Ngaga ai kopi


Ngisi lapang dalam ayat ngena leka jaku
diri empu.

Tikas 3
Ngisi lapang dalam genteran jaku ti
nerangka ripih atur kereja ngena leka jaku
diri empu.

3.17 Nulis ayat ti diambi ke sebutulis. Tikas 1 Besebutulis.


Nulis 3 ngagai 5 iti leka jaku ti mudah.

Tikas 2
Nulis 3 ngagai 5 iti ayat ti mudah.

Tikas 3
Nulis ayat ti disebut ngena leka jaku diri
empu.

38
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

3.18 Nulis cherita belalauka siti Tikas 1 Nulis siti cherita belalauka penerang ti
penerang tauka hal ti amat bisi nyadi. Nuliska ayat ti diberi ngambi ke nyadi siti diberi.
cherita.

Tikas 2
Ngisi lapang dalam ayat ngena leka jaku ti
diberi belalauka penerang ti udah didinga.

Tikas 3
Ngisi lapang dalam ayat ngena leka jaku
iri empu belalauka cherita ti udah diberi.
3.19 Nulis karang pandak belalauka Tikas 1 Nulis karang belalauka gambar ti diberi.
gambar tunggal tauka betangkan- Nulis 2 tauka tiga iti ayat mudah belalauka
tangkan. gambar tunggal.

Tikas 2
Nulis ayat ti mudah ngena leka jaku diri
empu belalauka gambar tunggal.

Tikas 3
Nulis ayat ngena leka jaku diri empu
belalauka gambar betangkan-tangkan.
3.20 Nembuka cherita ti ditusui ngambi Tikas 1 Nulis cherita ti udah diberi pun.
ke nyadi cherita pandak. Nembuka cherita ngena 2 tauka 3 iti ayat.

39
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

Tikas 2 Cherita Pelanduk enggau Tekura.


Nembuka cherita ngena 6 tauka7 iti ayat..

Tikas 3
Nembuka cherita pandak ngena leka jaku
diri empu.

3.21Ngena tanda bacha baka tanda Tikas 1 Nulis ayat ngena tanda bacha ti betul.
tanya, tanda tekenyit, koma, kolon Nabakka tanda bacha ba 2 tauka 3 iti ayat
enggau tanda pengikat jaku. baka tanda ngetu enggau koma.

Tikas 2
Nulis ayat ngena tanda bacha baka
koma,tanda ngetu enggau tanda tekenyit.

Tikas 3
Nulis ayat ngena tanda bacha baka tanda
ngetu, koma, kolon enggau tanda pengikat
jaku.

3.22 Meri tiga ngagai lima iti ayat ti patut Tikas 1 Nulis simpul penemu ngagai cherita
dikena nyimpul cherita pandak. Nulis 2 iti ayat dikena nyimpul cherita pandak.
pandak.

Tikas 2
Nulis empat iti ayat dikena nyimpul cherita.

40
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

Tikas 3
Nuli lima iti ayat dikenanyimpul cherita
pandak.

3.23 Nabakka urup besai dikena nganti Tikas 1 Nukar urup mit ngagai urup besai ba
urup mit ba leka jaku tipatut ba ayat. Nulis 3 iti ayat ti bisi ngundan nama rama. endur ti patut.

Tikas 2
Nulis 4 ngagai 5 iti ayat ti bisi ngundan
nama rama.

Tikas 3
Nulis 5 ngagai 6 iti ayat ti bisi ngundan
nama rama.

3.24 Ngaga enggau nulis tanya ti patut Tikas 1 Nulis ayat tanya belalauka berita ti udah
ari berita ti udah dibacha. Nulis 3 iti tanya belalauka berita ti udah dibacha dalam surat khabar.
dibacha.

Tikas 2
Nulis 4 iti tanya belalauka berita ti udah
dibacha.

Tikas 3
Nuliska 5 iti tanya belalauka berita ti udah
dibacha.

41
Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban
Taun 3

ASIL PELAJAR KEREMBAI ASIL PELAJAR LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

3.25 Ngelukis gambar belalauka cherita Tikas 1 Ngelukis gambar belaluka cherita
ti udah dibacha. Ngelukis siti gambar belalauka cherita ti
udah didinga. Nulis ayat belalauka cherita.

Tikas 2
Ngelukis lalu ngaga 2 tauka 3 iti ayat
belalauka cherita ti udah dibacha.

Tikas 3
Ngelukis lalu nulis 5 iti ayat tauka lebih
belalauka cherita ti dibacha.

3.26 Nusun leka main ti udah Tikas 1 Nusun leka main ti diberi.
dipelajarkanembiak. Nusun lalu nuliska baru segenteran leka
main ti diberi .

Tikas 2
Nulis segenteran leka main ti udah diapal.

Tikas 3
Nengkebang siti leka main ti mudah.

ABIS - iD

42