Anda di halaman 1dari 35

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU
SEKOLAH RENDAH

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH
TAHUN 4
2002

Pusat Perkembangan Kurikulum


PENDAHULUAN memperoleh kemahiran praktis asas dan
pengetahuan berasaskan teknologi
Kemahiran Kemahiran Hidup merupakan satu mata keusahawanan, dan aspek pengurusan diri
Hidup pelajaran bercorak amali yang diajar dalam supaya mereka dapat menjalankan kerja-
Tahap II Kurikulum Bersepadu Sekolah buat-sendiri serta cenderung berusahaniaga
Rendah. Mata pelajaran ini digubal untuk dan mereka cipta
mengembangkan keupayaan dalam bidang reka
bentuk dan teknologi serta perniagaan dan Kemahiran Kurikulum ini masih menuju ke arah
keusahawanan. Bidang ini dapat dikuasai Teknologi, memperkembangkan kebolehan murid dalam
melalui penguasaan kemahiran praktis, Kecenderungan kemahiran teknologi, kecenderungan mereka
pengetahuan serta pemupukan sikap yang Mereka Cipta, cipta dan semangat keusahawanan. Kemahiran
positif berasaskan teknologi dan Semangat asas yang sedemikian dapat digunakan
keusahawanan. Keusahawanan sepenuhnya untuk membolehkan murid
berdikari dan yakin diri serta mampu menjalani
Buku ini disediakan untuk membantu guru kehidupan secara produktif dalam dunia
merancang dan melaksanakan kegiatan teknologi dan ekonomi yang kompleks dan
tersebut melalui aktiviti dan projek yang sentiasa berubah. Murid juga digalakkan
dicadangkan. Kandungannya mendedahkan mengambil inisiatif dan merebut peluang yang
tentang kemahiran asas, pengetahuan yang ada secara bijak, kreatif dan inventif. Nilai
berkaitan serta nilai dan sikap yang perlu murni, sikap yang positif dan budaya kerja
dipupuk seperti berdikari, inovatif, kreatif, tabiat yang baik diterapkan semasa menjalankan
kerja yang baik, dan sikap yang positif. aktiviti amali agar kesepaduan dalam mata
pelajaran ini dapat diwujudkan.
MATLAMAT DALAM EDISI PENYEMAKAN
Perubahan Dari segi kandungan, beberapa tajuk Kemahiran
Matlamat Tidak Dalam edisi semakan, matlamat kurikulum Kandungan Hidup Sekolah Rendah telah disusun semula
Berubah Kemahiran Hidup Sekolah Rendah tidak untuk mengukuhkan kesinambungan dan
berubah dan kebanyakan objektif mata mengelakkan pertindihan serta mengemaskini
pelajaran dikekalkan. kandungannya. Elemen reka bentuk diberi lebih
fokus, elemen ‘Kreativiti dan Reka Cipta’
Mata pelajaran Kemahiran Hidup sekolah ditambah. Terdapat dua bidang dalam
rendah bertujuan membolehkan murid Kemahiran Hidup Sekolah Rendah iaitu bidang

1
‘Reka Bentuk dan Teknologi’ dan ‘Perniagaan 10. Mengenal pasti ciri dan jenis barang yang
dan Keusahawanan’. boleh dijual

OBJEKTIF KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH 11. Merancang jualan dan menyediakan


RENDAH TAHUN 4 barang untuk jualan
12. Menyenaraikan ciri bungkusan yang
Objektif Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun menarik
4 adalah untuk membolehkan murid:
13. Mengira harga jualan dan untung
1. Menggunakan bentuk asas untuk menjana
14. Mengamalkan peraturan dan budaya kerja
idea kreatif dalam penghasilan projek
yang baik dan selamat.
2. Menerangkan hubung kait bentuk dengan
fungsi produk
ORGANISASI KANDUNGAN
3. Membuka dan memasang produk untuk TAHUN EMPAT
mengenal pasti fungsi komponen
Dua Bidang Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua bidang
4. Menghasilkan sesuatu projek gabungan
iaitu :
kayu dengan bahan kitar semula bukan
1. Reka Bentuk dan Teknologi
logam
2. Perniagaan dan Keusahawanan
5. Memilih alatan, perkakas, dan bahan serta
menggunakannya dengan teknik yang Reka Bentuk Bidang Reka Bentuk dan Teknologi
betul dan Teknologi membekalkan murid Tahun Empat dengan
pengetahuan dan kemahiran teknologi untuk
6. Mengenal pasti dan membezakan di menghasilkan projek yang berlainan dengan
antara litar siri dan selari menggunakan proses reka bentuk. Untuk
7. Menghasilkan projek elektrik tujuan ini, murid didedahkan kepada
pengenalan kreativiti serta turut juga melakukan
8. Menyenggaraan alatan tangan dan kajian reka bentuk dan kefungsian produk.
perkakas selepas menggunakannya Murid juga menggunakan teknik dan proses
pembuatan yang melibatkan bahan gabungan
9. Menghasilkan tanaman hiasan

2
kayu dengan bahan kitar semula bukan logam untuk menguasai kemahiran praktis yang boleh
serta penghasilan projek elektrik. Di samping itu, digunakan dalam kehidupan hariannya.
murid juga menghasilkan tanaman hiasan dan Penguasaan kemahiran praktis ini meliputi
melakukan kerja penyenggaraan alatan yang kemahiran :
telah digunakan. Amalan untuk memastikan - membuat lakaran bentuk-bentuk asas
keselamatan diri dan orang lain semasa - mereka bentuk dan penghasilan projek
melakukan aktiviti turut diberi penekanan. - mengenal pasti dan membezakan litar
elektrik
Perniagaan dan Bidang Perniagaan dan Keusahawanan - menyenggara dan membaik pulih alatan
Keusahawanan membekalkan murid dengan pengetahuan - menghasilkan tumbuhan hiasan
mengenai amalan perniagaan dan - mengusahaniaga barang
keusahawanan. Mereka mengenal pasti
kumpulan sasaran bagi sesuatu jenis barang Murid perlu didedahkan kepada pengetahuan
dan mengumpul maklumat untuk mendapatkan yang berkualiti dengan kemahiran yang hendak
sumber bekalan. Murid juga merancang dikuasai. Guru tidak seharusnya
penyediaan jualan dengan menerapkan etika menyampaikan pengetahuan secara tersendiri
jualan semasa aktiviti jual beli. Murid turut atau terasing daripada aktiviti murid.
didedahkan cara membuat promosi jualan,
melayan pelanggan dan merekod jual beli Mata pelajaran ini juga mementingkan
dengan lebih sistematik. Amalan untuk pemupukan nilai dan sikap seperti berdikari,
memupuk nilai dan sikap seperti berdikari, yakin inovatif, kreatif, bekerja tanpa membazir, dan
diri, inisiatif dan berdaya saing turut ditekankan. berminat menjalankan kerja-buat-sendiri.
Murid didedahkan secara tidak langsung
tentang kaedah mencari dan menggunakan Kaedah Pelbagai kaedah seperti tunjuk cara, bercerita,
peluang perniagaan dengan bijaksana. Pengajaran dan kajian, simulasi, sumbang saran, main peranan,
Pembelajaran permainan, temu bual, tinjuan dan lawatan
PENEKANAN DAN KAEDAH PENGAJARAN boleh digunakan mengikut kesesuaian keadaan.
DAN PEMBELAJARAN
Pemilihan kaedah bergantung kepada beberapa
Penekanan Pembelajaran Kemahiran Hidup merupakan faktor iaitu objektif pelajaran, kemudahan, saiz
pembelajaran melalui pengalaman. Murid kelas, dan taraf kebolehan murid. Guru
melakukan sendiri secara aktif pelbagai aktiviti hendaklah mewujudkan suasana pembelajaran

3
yang terbuka supaya kaedah ini dapat 1. Membezakan bentuk-bentuk asas
digunakan dengan berkesan untuk dalam pesekitaran
menggalakan pembelajaran yang lebih
mencabar. 2. Menghubung kait bentuk asas dalam
aktiviti membina bentuk produk
Penggunaan Dalam menjalankan aktiviti atau membuat
Bahan projek, guru tidak seharusnya bergantung hanya 3. Menjana idea kreatif dan inovatif
Terbuang pada bahan yang dibeli sahaja. Bahan terbuang
dan mudah didapati di persekitaran hendaklah 4. Mentafsir lukisan kerja
dikenal pasti dan digunakan seberapa banyak
yang boleh. Antara bahan tersebut termasuklah 5. Menjana idea-idea baru untuk
rotan, buluh, kotak, botol plastik, cengkerang, menyelesaikan masalah dan
reja kayu, reja paip plastik, bahagian atau menghasilkan projek
komponen mesin yang sudah digunakan lagi
6. Membuat keputusan, memilih projek,
seperti skru, bol dan nat, alas bebola dan roda.
alatan tangan dan bahan yang
diperlukan
Penggunaan bahan ini dapat menjimatkan kos
di samping dapat menanamkan sifat jimat
7. Mengkelaskan jenis tanaman hiasan.
cermat dan inovatif kepada murid. Dengan ini
murid akan lebih sedar kepada sumber yang Kaedah Kajian Murid Kemahiran Hidup juga perlu
ada di sekeililing mereka dan berupaya Masa Depan mengembangkan daya berfikir secara kritis dan
menggunakannya untuk mendapat faedah. kreatif ke arah membentuk masa depan yang
lebih sempurna.
Kemahiran Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif
Berfikir (KBKK) harus menjadi satu landasan dalam Unsur penting Kajian Masa Depan harus
pengajaran dan pembelajaran yang mana daya diserapkan dalam pengajaran dan
imaginasi, kreativiti murid perlu dijanakan dan pembelajaran Kemahiran Hidup untuk
diperkembangkan. merangsang daya intelek dan mengupaya murid
untuk menghasilkan produk yang dapat
Contoh kemahiran berfikir yang diberi tumpuan memanfaatkan dan memberi sumbangan ke
dalam Bidang Pembelajaran "Reka Bentuk dan arah menentukan hala tuju masa depan.
Teknologi" termasuk :

4
Contohnya dalam proses mereka bentuk, murid Kerelevanan Aktiviti amali harus dihubung kait dengan amalan
mengkaji keadaan yang sedia ada, mencari dalam kehidupan dan pekerjaan agar sesuatu
alternatif, membuat pilihan dan akhirnya pengajaran dan pembelajaraan lebih bermakna,
menghasilkan produk yang berkenaan Di menyeronokkan dan berguna kepada murid.
samping itu murid juga boleh menjangka dan Teknik ini boleh menarik minat murid terhadap
meramalkan kesan atau impak produk baru sesuatu aktiviti atau tajuk.
mereka dalam senario masa depan.
Teknologi Murid perlu digalakkan menggunakan teknologi
Nilai Murni Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja Maklumat dan maklumat dan komunikasi (ICT) dalam
yang relevan harus merentasi aktiviti yang Komunikasi pembelajaran mereka terutamanya dalam
dikendalikan. Dengan cara ini, nilai murni dan pengumpulan, pemilihan dan pemprosesan
sikap positif seperti berusaha mencapai maklumat. Dengan ini kemahiran ICT murid
kecemerlangan, berfikiran terbuka, bersedia juga boleh diperkembangkan seperti melayari
menimbangkan pelbagai faktor dan berhati-hati laman web, menggunakan perisian, CD-ROM
menggunakan sumber dapat dipupuk supaya dan pengkalan data serta berkomunikasi
menjadi kebiasaan dalam pengendalian dan secara elektronik.
urusan hidup murid. Begitu juga dengan
kesedaran tentang kos sesuatu projek, harus PENGENDALIAN AKTIVITI DAN PENILAIAN
diberi penekanan dalam semua projek yang
dihasilkan. Pengendalian Selaras dengan penekanan mata pelajaran ini
aktiviti kepada penguasaan kemahiran, pencapaiannya
Kemahiran interpersonal seperti menghargai hendaklah dibuat melalui aktiviti. Kadang kala
pendapat dan usaha orang lain, berkomunikasi aktiviti ini dijalankan secara tersendiri. Pada
dengan baik, bersedia menerima ketika yang lain gabungan beberapa aktiviti
kritikan membina, memberi dorongan kepada dijalankan untuk menghasilkan projek.
orang lain yang menemui kegagalan, menjalin Pengendalian aktiviti dicadangkan mengikut
persahabatan, belajar secara koperatif dan peringkat berikut:
bekerja secara kumpulan dan
memupuk semangat kerjasama dengan rakan a. perancangan
sebaya perlu juga diterapkan semasa
pengajaran dan pembelajaran. - merancang aktiviti atau projek
- merancang bahan dan alatan

5
- merancang kaedah pengajaran - dapat diselesaikan dalam dua waktu
pengajaran termasuk waktu untuk murid
b. penyampaian mengemas alatan dan tempat kerja ;

- motivasi - aktiviti yang dirancangkan sebaik-


- tunjuk cara kemahiran baiknya terdiri daripada gabungan
- arahan aktiviti dengan unit lain. Contohnya unit Reka
- pelaksanaan Bentuk dan Penghasilan Projek
- penyeliaan dan bimbingan digabungkan dengan unit Baik Pulih dan
Penyenggaraan.
c. penilaian
- murid mengadakan perbincangan
- dapatan dari segi kemahiran, tentang cara menggunakan alatan dan
pengetahuan, dan nilai bahan serta langkah menjalankan kerja.
- hasil kerja
Semasa murid menjalankan kerja, guru
Aktiviti yang dicadangkan dalam buku ini hendaklah memastikan murid :
merupakan aktiviti contoh untuk membolehkan
murid menguasai kemahiran. Aktiviti boleh - sentiasa mengamalkan langkah
dibuat secara individu atau secara kumpulan. keselamatan diri dan orang lain, alatan,
Murid juga digalakkan mereka cipta projek dan bahan ;
secara individu atau secara kumpulan dengan
persetujuan guru. Dalam pemilihan aktiviti, - memilih alatan dan bahan yang sesuai
beberapa faktor harus diambil kira oleh guru dan menggunakannya dengan betul dan
seperti jumlah alatan dan bahan, masa, cermat ;
bilangan murid, dan kebolehan murid. Guru - sedar tentang kos alatan dan bahan
hendaklah memastikan bahawa : serta menggunakannya secara tidak
membazir ;
- murid yang ditempatkan dalam
kumpulan terdiri daripada murid yang - menjalankan kerja mengikut turutan
pelbagai kebolehan ; yang betul ; dan
- aktiviti yang dipilih seboleh-bolehnya - menggunakan alatan dan bahan dengan

6
- tidak membiarkannya bersepah-sepah. Ketiga-tiga cara ini boleh digunakan untuk
menilai projek atau aktiviti yang dijalankan oleh
Di akhir setiap pelajaran guru hendaklah murid sama ada melalui proses kerja atau hasil
memastikan murid ; kerja murid. Penilaian yang dijalankan
hendaklah mencakupi semua objektif
- mengemaskan alatan dan bahan yang
pengajaran dan pembelajaran. Penilaian yang
telah digunakan ;
dijalankan tidak seharusnya menekankan
- membersihkan alatan dan menentukan konsep lulus atau tidak lulus. Sebaliknya
bilangannya cukup sebelum disimpan ; penilaian itu hendaklah menekankan sama ada
dan seseorang murid telah menguasi aspek yang
dinilai itu atau belum. Penilaian juga seharusnya
- membersihkan tempat kerja dan diri. tidak menekankan perbandingan pencapaian
antara seorang murid dengan seorang murid
Penilaian Penilaian adalah sebahagian proses pengajaran yang lain.
dan pembelajaran. Pengajaran dan
pembelajaran akan lebih berkesan sekiranya Guru boleh menilai tahap penguasaan dan
penilaian dijalankan secara berterusan. pencapaian murid dari segi kemahiran,
Maklumat daripada penilaian yang berterusan perlakuan, amalan, pengetahuan, serta nilai dan
ini akan dapat membantu guru mengatasi sikap murid melalui pemerhatian aktiviti dan
kelemahan pelajar serta mengukuhkan dan projek yang dijalankan oleh mereka.
mempertingkatkan lagi proses pengajaran dan
pembelajaran melalui tindakan susulan yang Penilaian yang dijalankan oleh guru perlu
dijalankan oleh guru. Tujuan tindakan susulan dicatatkan. Guru boleh mencatat dengan cara
adalah untuk memastikan murid akan terus mencatat kenyataan, menanda pada kenyataan,
maju. dan memberi gred. Senarai semak adalah satu
contoh merekod maklumat penilaian. Penilaian
Penilaian bagi mata pelajaran ini boleh yang dijalankan hendaklah direkodkan di dalam
dijalankan melalui : buku rekod mengajar dan rekod profil.

- pemerhatian KESELAMATAN
- lisan
- penulisan Keselamatan Am Peraturan dan langkah keselamatan hendaklah

7
sentiasa diamal dan dipatuhi setiap kali Paparkan poster, ilustrasi, dan
menjalankan kerja amali. Organisasi bengkel peringatan tentang keselamatan supaya
dan pengurusan kerja yang mudah boleh dapat difahami oleh semua murid.
dilakukan secara bergilir-gilir di kalangan murid
bagi memberi mereka pengalaman tambahan 5. Pastikan penjagaan alatan, bahan,
serta menanamkan semangat bekerjasama, perkakas, dan mesin hendaklah
bertanggungjawab dan berdisilpin. dilakukan berterusan supaya
berkeadaan baik dan selamat
Semasa menjalankan kerja praktis, guru digunakan.
hendaklah memastikan tempat kerja bebas
daripada perkara yang boleh mendatangkan 6. Adakan tempat yang sesuai dan selamat
bahaya. Guru hendaklah mengambil segala untuk menyimpan alatan dan bahan
langkah keselamatan sepanjang masa yang mudah terbakar, pecah, dan
pengajaran dan pembelajaran merbahaya.

7. Labelkan semua alatan dan bahan.


Perkara yang perlu diberi perhatian ialah :
8. Pastikan projek yang dijalankan tidak
1. Tunjukkan teladan kerja yang selamat menggunakan kuasa elektrik arus ulang
kepada murid alik.
2. Pastikan peraturan keselamatan 9. Jangan menggunakan bekas bahan
dipatuhi oleh semua pihak dan tanamkan beracun, bahan kimia, dan bahan yang
rasa tanggungjawab terhadap mudah terbakar ;
keselamatan diri dan orang lain.
10. Sediakan kit pertolongan cemas serta
3. Bimbing murid mengenal pasti perkara alat memadam api;
yang boleh mendatangkan bahaya
11. Ambil tindakan keselamatan apabila
4. Pastikan keadaan tempat kerja berlaku kemalangan; dan
mempunyai cahaya yang cukup,
pengudaraan yang baik, dan lantai tidak 12. Sediakan buku log untuk mencatat
licin kemalangan yang berlaku.

8
Keselamatan Perkara berikut hendaklah diambil perhatian untuk pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah
Diri untuk menjaga keselamatan diri semasa Rendah ialah dua waktu seminggu dan minit
menjalankan kerja praktis : dalam sewaktu ialah tiga puluh minit.

1. Patuhi peraturan keselamatan sepanjang


masa.

2. Pakailah pakaian yang sesuai dan


kemas serta kasut yang bertutup.

3. Ikat rambut yang panjang dengan kemas


atau ikat hujung tudung bagi murid dan
guru perempuan.

4. Elakkan bermain atau bergurau di


tempat kerja.

5. Gunakan alatan dan bahan dengan betul


dan selamat

6. Gunakan air dan sabun untuk mencuci


tangan selepas bekerja.

PEMETAAN DAN KESINAMBUNGAN


KANDUNGAN

Pemetaan Susunan kandungan dalam Sukatan Pelajaran


Kandungan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun
Tahun Empat Empat ada ditunjukkan dalam jadual Pemetaan.
Kandungan Sukatan Pelajaran seperti berikut.
Peruntukan masa yang dinyatakan merupakan
cadangan untuk membantu guru dalam
penyediaan perancangan pengajaran. Masa

9
FORMAT HURAIAN Cadangan Lajur ketiga, iaitu Cadangan Aktiviti
Aktiviti Pembelajaran bertujuan membantu guru
Tiga Lajur Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga Pembelajaran merancang dan membekalkan pengalaman
lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran; pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan
Hasil Pembelajaran; dan Cadangan Aktiviti bermakna kepada murid. Guru boleh
Pembelajaran. mengubahsuai cadangan ini dan mereka bentuk
aktiviti tambahan yang bersesuaian dengan
Bidang, Unit Dalam lajur pertama, bidang pembelajaran, unit kebolehan murid dan keadaan sekeliling
dan Hasil pembelajaran dan tajuk berkenaan dinyatakan. mereka.
Pembelajaran Dalam lajur dua dinyatakan mengenai hasil
pembelajaran, keluasan dan kedalaman skop Huraian untuk Tahun Empat diperincikan
setiap unit pembelajaran dihuraikan dalam seperti berikut.
bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur.
Hasil pembelajaran dibahagikan kepada tiga
aras. Pemeringkatan kemahiran dan
pengetahuan kepada aras tertentu bertujuan
untuk membantu guru menyampaikan
pengajaran dan pembelajaran yang lebih
berkesan dengan mengambil kira kadar
pembelajaran dan keupayaan murid.

Aras Aras 1 merupakan aras asas yang mesti


dikuasai oleh semua murid sebelum mereka
meneruskan pembelajaran ke Aras 2. Aras 2
merangkumi kandungan yang perlu dipelajari
oleh semua murid selepas mereka menguasai
kandungan Aras 1.
Aras 3 merupakan aras pengayaan untuk murid
yang berupaya melepasi pembelajaran Aras 1
dan 2. Dengan ini kekompleksian pembelajaran
meningkat dari Aras 1 ke Aras 3.

10
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran :
1. Reka Bentuk dan Teknologi

1.1 Keselamatan dan


Organisasi Bengkel

(Cadangan peruntukan masa


ialah 1 minggu)

a. Peraturan keselamatan Aras 1

x Mengamalkan langkah keselamatan Guru menerangkan dan membincangkan :


semasa menjalankan aktiviti
Langkah keselamatan
x Mempraktikkan cara menyimpan Cara menyimpan alatan dan bahan secara
alatan dan bahan dengan selamat tersusun, teratur dan selamat

Pengenalan kepada kit pertolongan cemas

Murid perlu melaporkan kepada guru jika berlaku


sebarang kecederaan atau kemalangan

Mencatat rekod kemalangan kecil dan


kecederaan dalam buku rekod kecederaan

Memberi penerangan mengenai cara


memadamkan kebakaran

11
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

PERINGATAN :

Carta peraturan keselamatan hendaklah


dipamerkan di dalam bengkel

Rawatan lanjut bagi kecederaan perlulah dirujuk


kepada doktor di hospital atau klinik yang
berdekatan
b. Organisasi bengkel Aras 1

x Menyediakan struktur organisasi Menentukan peranan murid dalam bengkel


tempat kerja seperti melantik ketua formen (ketua kelas),
formen (penolong ketua kumpulan kerja) dan
penolong formen (penolong ketua kumpulan
kerja)

Menyediakan jadual tugas harian di bengkel

Sesi perbincangan dan bercerita tentang cara


perlupusan sisa yang betul

Semua bahan yang dibuang disebut sisa

Cara pelupusan sisa :

Kambus tanah
Insinerator (pembakaran)
Pengkomposan

12
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

1.2 Kreativiti dan Reka Cipta

(Cadangan peruntukan masa


ialah 8 minggu)

a. Pengenalan kreativiti

(Cadangan peruntukan masa


ialah 3 minggu)

i. Pendedahan kepada Aras 1


bentuk asas reka
bentuk x Mengenal pasti bentuk asas reka Menunjuk contoh asas reka bentuk segi empat,
bentuk bulatan, segi tiga dalam 2D dan 3D berasaskan
unsur dan prinsip lukisan
x Melakar bentuk asas
Membuat lakaran bentuk asas

x Menyenaraikan objek di persekitaran Memerhati bentuk asas di dalam kelas dan


yang mempunyai persamaan dengan persekitaran bagi menjana idea
bentuk asas
Membuat lawatan di persekitaran sekolah, taman
pemainan bagi menjana idea
Melakar objek-objek yang berkaitan dengan
bentuk asas
x Membina bentuk asas secara 3D
Membuat bentuk asas 3D menggunakan pensel,
ii. Mengenal idea pen, krayon, arang dan pensel warna.
berdasarkan gambar Aras 1
atau objek
x Mengenal pasti idea berdasarkan Contoh objek ialah : bola(sfera), kotak (kuib atau

13
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

objek kuboid), botol (slinder) dan skitel (piramid)

x Melakar objek berdasarkan bentuk Mencantum bentuk asas bagi menghasilkan


asal objek seperti bulatan membentuk cermin mata
atau segi empat membentuk almari.

Sumber bahan seperti kertas, plastisin, span


x Membina objek berdasarkan lakaran di dan tanah liat
atas dengan menggunakan bahan yang
bersesuaian
iii. Komunikasi tampak
Aras 1
Murid mencatat idea baru daripada
x Membuat persembahan hasil dan persembahan.
binaan secara lisan
b. Kajian reka bentuk dan
kefungsian produk

(Cadangan peruntukan masa


ialah 4 minggu)

i. Kajian bentuk luaran Aras 1


produk
x Mengenal pasti kegunaan produk Produk hasil pengeluaran seperti cawan, gelas,
bekas pensel, beg, kasut, basikal dan barang
kelengkapan domestik

x Menghubungkaitkan bentuk dengan Mengaitkan rupa bentuk dengan fungsi produk


fungsi produk contoh: Bentuk cawan yang bertangkai
supaya mudah dipegang

14
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

x Melakar reka bentuk luaran Tunjuk cara melakar dengan menggunakan


pelbagai produk media seperti pen, pensel, krayon, arang, dan
pensel warna
ii. Memasang model Aras 1
berpandukan manual
Murid membaca arahan dan lukisan dalam
x Membaca manual manual
x Memilih dan memasang komponen
Pelbagai set binaan boleh digunakan serentak
x Membandingkan model yang telah secara berkumpulan, berpasangan atau individu
dipasang dengan manual
Sumber bahan ialah set binaan yang statik
x Menguji dan melaras model

Aras 2
Sumber bahan ialah set binaan yang
x Memasang model yang lebih kompleks mengandungi gear dan roda serta boleh
berpandukan manual berfungsi

Aras 3

x Mereka model baru dari set binaan Murid memberikan penerangan dan membuat
demonstrasi menggunakan model yang telah
x Menerangkan fungsi model baru dipasang
iii. Membuka dan
memasang produk
Aras 1 Alatan tangan yang digunakan seperti pemutar
untuk mengkaji
skru rata, pemutar skru philips, spanar boleh
komponen
x Mengenal pasti jenis dan fungsi alatan laras dan playar muncung tirus
tangan

15
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

x Mengenal pasti jenis dan fungsi Pengikat dan penyantum yang digunakan seperti
pengikat dan penyantum bol dan nat, skru dan sesendal

x Membuka dan mengenal pasti


fungsi komponen

x Memasang semula komponen Contoh aktiviti ialah membuka dan memasang


supaya berfungsi lampu suluh, loceng basikal,pengasah pensel,
pensel mekanikal dan pam basikal
e. Pendokumentasian Aras 1
(Cadangan peruntukan masa x Mengumpul dan merekod Menyimpan maklumat dalam fail
ialah 1 minggu) maklumat

16
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

1.3 Reka Bentuk dan


Penghasilan Projek

(Cadangan peruntukan masa


ialah 5 minggu)

a. Mereka bentuk dan Aras 1


menghasilkan projek
gabungan kayu dengan x Menentukan projek berpandukan kad Lukisan projek dan langkah kerja disediakan
bahan kitar semula kerja dengan jelas dalam kad kerja
bukan logam
x Membaca lukisan projek

x Mengenal pasti alatan tangan Penerangan nama dan fungsi alatan tangan yang
berkaitan
x Menentukan jenis bahan dan kuantiti
Contoh bahan kitar semula seperti botol
x Mengukur, menanda dan memotong minuman plastik, kadbod, polisterin, straw
bahan projek minuman, batang ais krim, dan lidi sate

x Memasang komponen projek Membuat projek berpandukan kad kerja yang


disediakan
x Membuat kemasan

Cadangan bahan untuk kemasan ialah cat


sembur, foil aluminium atau kertas hiasan
Murid perlu mengamalkan langkah keselamatan
semasa menggunakan cat sembur. Gunakan
topeng hidung.

Contoh projek ialah bekas pensel, tabung wang

17
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

dan bekas bunga

Aras 2

x Mereka bentuk dan membuat Persembahan hasil projek


projek berdasarkan minat murid

18
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

1.4 Elektrik dan Elektronik

(Cadangan peruntukan masa


ialah 4 minggu)

a. Penghasilan projek Aras 1


elektrik
x Mengenal pasti nama, fungsi dan Komponen yang digunakan ialah mentol, sel
simbol komponen kering 1.5 V, suis dan buzer

x Mengenal pasti alatan tangan Penerangan fungsi alatan seperti skru rata,
Philips, penjalur wayar dan playar muncung tirus

x Membuat penyambungan litar Sambungan litar siri dan litar selari

x Mengenal pasti litar siri dan litar selari

x Membezakan di antara litar siri dan


litar selari
Catatan :
Mentol L1 dan L2 boleh digantikan dengan
buzer ( simbol buzer )

Memerhati perbezaan kecerahan pada mentol


atau mendengar kekuatan bunyi buzer

Aras 2

x Membaca dan menterjemah


lukisan litar

19
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

x Memilih alatan, bahan dan Penerangan fungsi alatan seperti pemutar skru
komponen rata, philips, penjalur wayar dan playar muncung
tirus
x Mengukur, memotong, membentuk
dan menjalur wayar Tunjuk cara mengukur, memotong dan menjalur
wayar dengan menggunakan alatan tangan
x Memintal dan mengikat wayar
pada tamatan komponen Contoh projek ialah lampu suluh, lampu meja
dan lampu hiasan
x Menguji litar

x Membuat kemasan

20
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

1.5 Baik pulih dan


Penyenggaraan

(Cadangan peruntukan
masa ialah 1 minggu)

a. Penyenggaraan Aras 1
Alatan tangan
x Mengenal pasti bahan dan agen Bahan dan agen pembersih seperti minyak
pembersih tanah, thinner, minyak pelincir dan sabun.
x Membersih alatan tangan Alatan tangan yang berkaitan seperti playar
gabung, playar muncung tirus, gergaji,
pemutar skru, gunting dan penjalur wayar.
x Meminyak untuk tujuan
Kerja pembersihan dan penjagaan berus cat
perlindungan dan perlinciran
yang telah digunakan perlu juga diberi
penekanan oleh guru selepas kerja praktikal.
x Menyimpan alatan tangan Menjalankan aktiviti menyenggara alatan tangan.

21
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

1.7 Tanaman Hiasan

( Cadangan peruntukan masa


ialah 8 minggu )

a. Pengenalan
Aras 1
Tanaman Hiasan dibahagikan kepada beberapa
x Mengenal beberapa jenis tanaman kumpulan mengikut kegunaan bentuk dan ciri
hiasan pertumbuhan : pokok naungan, pokok
hiasan,pokok renek, pokok menjalar dan
memanjat, pokok palma, pokok kaktus, rumput
dan bunga semusim

Tumpuan diberi kepada penanaman bunga


semusim

Mempamerkan beberapa contoh pokok bunga


b. Pemilihan biji benih Aras 1 semusim

x Memilih bijih benih pokok bunga Mempamerkan beberapa contoh biji benih pokok
semusim bunga semusim seperti balung ayam , marigold,
keembong, bunga butang dan zinnia

x Menyedia medium semaian Medium semaian daripada campuran


tanah,bahan organik dan pasir dengan nisbah
2:1:1

x Menyemai biji benih pokok bunga Tunjuk cara menyemai biji benih bunga semusim
semusim

22
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Aras 2

x Membincangkan sifat biji benih Membincangkan sifat-sifat biji benih yang


yang berkualiti berkualiti seperti cukup matang, bernas, bebas
daripada serangga perosak dan penyakit
c. Penanaman Aras 1

x Mengenal dan memilih bekas tanaman Menunjukkan contoh bekas tanaman seperti
pasu, beg politena dan bekas lain (bahan guna
semula)

x Menyediakan bekas penanaman Tunjuk cara membersih, menutup lubang saliran


dan memasukan medium penanaman

x Menyediakan medium penanaman Tunjuk cara menyediakan medium penanaman


‘John Innes Potting Mixture’ dengan nisbah
3:2:1

x Mengubah anak pokok ke dalam Tunjuk cara menanam anak pokok bunga
bekas semusim dalam bekas
Murid menanam anak pokok tanaman hiasan di
Aras 2 dalam bekas secara kumpulan

x Menyediakan batas penanaman Tunjuk cara penyediaan batas


tanaman hiasan
Murid melakukan kerja penyediaan batas di
dalam kumpulan seperti membersih kawasan
dan menggembur tanah membina batas dan
pembajaan asas

23
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

x Menanam anak pokok tanaman Tunjuk cara menanam anak pokok


hiasan
Murid menanam anak pokok di batas secara
kumpulan

c. Penjagaan Aras 1

x Menjaga tanaman hiasan dalam Tunjuk cara penjagaan pokok bunga hiasan
bekas
Murid menjaga tanaman hiasan secara kumpulan
seperti menyiram, merumput, menggembur
tanah, membaja dan memangkas

Aras 2

x Menjaga tanaman hiasan di batas Tunjuk cara penggunaan alat perkebunan seperti
cangkul, tajak, dan pencakar

Murid menjaga tanaman hiasan di batas secara


berkumpulan

24
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
Bidang Pembelajaran :
2. Perniagaan dan
Keusahawanan

2.1 Barang Jualan

Cadangan peruntukan masa ialah 2


minggu)

a. Kumpulan sasaran
Aras 1

x Mengumpul maklumat barang Kumpulan sasaran terbahagi kepada murid dan


keperluan, kesukaan dan yang mampu guru
dibeli oleh murid dan guru

x Mengkelas barang mengikut Kajian melalui pemerhatian, temu bual dan soal
keperluan, kesukaan dan yang mampu selidik murid dan guru
dibeli oleh murid dan guru
Maklumat seperti pendapatan, jantina dan umur
digunakan dalam kajian

b. Jenis barang yang Borang soal selidik disediakan oleh guru


sesuai dijual Aras 1

x Menyenarai jenis barang yang boleh Membuat senarai jenis barang yang boleh dijual
dijual kepada murid dan guru kepada murid dan guru berdasarkan analisis
kajian

Aras 2
x Membuat keputusan barang yang Senarai barang dibuat dengan menggunakan

25
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

boleh dijual kepada murid dan guru Lembaran pengurusan grafik

c. Sumber bekalan Aras 1

x Mengumpul maklumat cara Mengumpul maklumat dan memilih pembekal


mendapatkan bekalan berdasarkan:
- Harga
x Memilih pembekal - Kualiti barang
- Syarat jualan
- Pengangkutan dan jarak
- Boleh dipercayai (reputasi)

26
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

2.2 Merancang dan


menyediakan jualan

(Cadangan peruntukan masa


ialah 2 minggu)

a. Membuat rancangan Aras 1


jualan
x Mengenal pasti cara mendapatkan Maklumat dalam rancangan jualan:
modal - Modal
- Barang
x Menyediakan maklumat barang jualan - Kuantiti
- Pembekal
x Membuat rancangan jualan - Cara jualan
- Lokasi
x Menyediakan jadual kerja
b. Menyediakan Aras 1
barang jualan
x Menyediakan barang jualan Murid diberi latihan menetapkan harga jualan

Harga jualan = harga belian + untung

Aras 2

x Menentukan tujuan membungkus Pecah pukal barang untuk jualan iaitu menyukat,
dan melabel dan menimbang barang dalam unit kecil
Tujuan membungkus :
- daya tarikan
- keselamatan
- membeza dengan barangan lain
Melabel maklumat barang

27
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

2.3 Mempromosi Jualan

(Cadangan peruntukan
masa ialah 1 minggu)

a. Promosi melalui Aras 1


pembungkusan
x Menyatakan maksud dan tujuan Promosi bermaksud usaha penjual
promosi memperkenalkan sesuatu barangan

x Menerangkan ciri bungkusan yang Tujuan promosi :


sesuai untuk promosi - menyebarkan maklumat barangan
- menimbulkan minat terhadap barangan

Ciri bungkusan yang menarik dari segi :


- bentuk
- rupa
- warna
- sesuai dengan jenis barang
- tahan lama
- mudah dibawa
- mengingatkan pelanggan
x Membungkus barang untuk tujuan - meluaskan pasaran barangan
promosi
Menunjukkan pelbagai contoh pembungkusan
Hubungkaitkan aktiviti pecah pukal dengan
Aras 2 pembungkusan

x Membanding beza bungkusan Murid membawa pelbagai jenis pembungkusan


yang menarik dan kurang menarik

28
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Aras 3

x Menilai pembungkusan yang Mengadakan pertandingan membuat


dihasilkan untuk tujuan promosi pembungkusan dan murid menilai hasilnya

29
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

2.4 Mengurus Jualan

Cadangan peruntukan masa ialah 1


minggu)

a. Melayan pelanggan Aras 1

x Menunjukkan cara layanan yang baik Aktiviti simulasi melayan pelanggan


dan cekap

x Mengira dengan cepat dan tepat Mengira jumlah harga barang dan wang baki

Aras 2

x Membuat inferens etika jualan Layanan baik terhadap pelanggan :


- Mengambil hati pembeli
- Jujur
- Peramah
- menghormati
- menghargai pelanggan

Etika penjual:
- Jujur
- Adil
- Menepati masa dan janji

Projek jualan sebenar

30
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

BIDANG / UNIT / TAJUK


HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

2.5 Merekod Jualan

Cadangan peruntukan masa ialah 2


minggu)

a. Merekod barang Aras 1

x Merekod barang jualan Merekod barang jualan dalam kad inventori

x Mengira baki barang jualan Latihan mengisi kad inventori

b. Merekod pendapatandan Aras 1


perbelanjaan
x Menyediakan rekod pendapatan dan Merekod pendapatan dan perbelanjaan jualan
perbelanjaan jualan dalam borang yang disediakan
c. Mengira untung atau
rugi Aras 1

x Mengira untung atau rugi Latihan mengira untung atau rugi

Untung atau rugi = pendapatan –


atau

Untung atau rugi = jualan  belian

31
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

PEMETAAN
BIDANG / UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN
DALAM SUKATAN PELAJARAN
KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6


1. Reka Bentuk dan Teknologi 27 27 27
1.1 Keselamatan Dan Organisasi Bengkel 1
a. Peraturan keselamatan ¥
b. Organisasi bengkel ¥
1.2 Kreativiti dan Reka Cipta 8 7 7
a. Pengenalan kreativiti ¥
b. Kajian reka bentuk dan kefungsian produk ¥ ¥
c. Penyelesaian masalah ¥
d. Penghasilan projek reka cipta ¥
e. Pendokumentasian ¥ ¥ ¥
1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek 5 5
a. Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan
¥
kayu dengan bahan kitar semula bukan logam
b. Mereka bentuk dan menghasilkan projek
¥
berasaskan logam dan bahan kitar semula
1.4 Elektrik dan Elektronik 4 4 5
a. Penghasilan projek elektrik ¥
b. Penghasilan projek elektronik ¥ ¥
1.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan 1 1 5
a. Penyenggaraan alatan tangan ¥
b. Penyenggaraan bahagian bangunan ¥
c. Penyenggaraan dan membaiki
¥
kerosakan pada mesin mudah
d. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada
¥
perabot
1.6 Jahitan 2 2
a. Membaiki pakaian ¥
b. Penghasilan artikel ¥

32
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6


1.7 Tanaman Hiasan 8
a. Pengenalan ¥
b. Pemilihan biji benih ¥
c. Penanaman ¥
d. Penjagaan ¥
1.8 Ikan Hiasan 8
a. Pengenalan ¥
b. Penyediaan bekas ¥
c. Pengurusan ¥
1.9 Tanaman Sayuran 8
a. Penyediaan tapak ¥
b. Penanaman dan penjagaan ¥
c. Pemungutan hasil ¥
2. Perniagaan dan keusahawanan 8 8 8
2.1 Barang Jualan 2
a. Kumpulan sasaran ¥
b. Jenis barang yang sesuai dijual ¥
c. Sumber bekalan ¥
2.2 Merancang dan Menyediakan Jualan 2 2 2
a. Membuat rancangan jualan ¥ ¥ ¥
b. Menyediakan barang jualan ¥ ¥ ¥
2.3 Mempromosi Jualan 1 2 2
a. Promosi melalui pembungkusan ¥
b. Promosi melalui poster ¥
c. Promosi melalui katalog ¥
2.4 Mengurus Jualan 1 2 1
a. Melayan pelanggan ¥
b. Mendapatkan pesanan ¥
c. Menyusun atur barang ¥
2.5 Merekod Jualan 2
a. Merekod barang ¥
b. Merekod pendapatan dan perbelanjaan ¥
c. Mengira untung atau rugi ¥

33
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat

BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6


2.6 Mengurus Perbelanjaan Diri 2
a. Merekod pendapatan dan
¥
perbelanjaan
b. Merancang perbelanjaan ¥
2.7 Risiko Dalam Perniagaan 1
a. Risiko dan cara mengurangkannya ¥
2.8 Sikap Pengguna Yang Bijak 2
a. Mendapatkan maklumat barang ¥
b. Etika perniagaan dan hak pengguna ¥
JUMLAH 35 35 35

34