Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Kaedah Pengajaran Pendidikan Kesihatan


Kursus/Modul Health Education Teaching Methods

2. Kod Kursus PKES3063

3. Nama Staf
Zainab Bee binti Hamid
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan kepada pelajar supaya mereka dapat menguasai ilmu pengetahuan
Kursus/Modul dan kefahaman berkaitan prinsip pengajaran dan pembelajaran serta sebagai agen
dalam Program transformasi Pendidikan Kesihatan selaras dengan Falsafah Pendidikan Guru dan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.

5. Semester dan
Semester 1 Tahun 2
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali 124.25
P= Pentaksiran
15 15 30 2.25 15 30 - 17

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuhkan kandungan
Outcomes, CLO) pengetahuan pedagogi dalam Pendidikan Kesihatan. (C2, PLO1).
2. Membentangkan rancangan pengajaran harian Pendidikan Kesihatan
mengunakan pedagogi yang sesuai mengikut tajuk dalam sukatan pelajaran.
(C6, PLO3, PLO4, CTPS2, CS1).
3. Menganalisis kandungan sukatan pelajaran dan pendekatan yang digunakan
dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan (C4, A4,
PLO3, CTPS2).

4. Mereka bentuk bahan bantu belajar untuk menyokong pengajaran dan


pembelajaran Pendidikan Kesihatan secara berkumpulan (C6, A2, PLO3, PLO5,
CTPS2, TS1).

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x

2 x

3 x x x

4 x x

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

1
10. Kemahiran Boleh
Pindah Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah (CTPS2)
(Transferable Skills, Kemahiran Berkomunikasi (CS1)
TS): Kemahiran Bepasukan (TS1)

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
1. Kuliah
2. Tutorial
3. Pembentangan
4. Perbincangan

Strategi Pentaksiran:

Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi:

1. Kerja Kursus (60%)


2. Peperiksaan Akhir (40%)

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran

PLO1 – Pengetahuan Kuliah dan Tutorial Peperiksaan Akhir

PLO3 – Kemahiran Pemikiran


Penulisan RPH
Kritis dan Kemahiran Amali dan Demonstrasi
Peperiksaan Akhir
Menyelesaikan Masalah
PLO4 – Kemahiran
Berkomunikasi
Perbincangan Pembentangan RPH

PLO5 – Kemahiran Kerja


Berpasukan
Kuliah dan Tutorial BBM

12. Sinopsis Kursus ini merangkumi konsep asas dalam pendidikan kesihatan, falsafah, objektif, sejarah,
kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan; konsep, prinsip dan objektif pembinaan
kurikulum; stail pembelajaran, kaedah, strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan
kesihatan; amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan.
This course covers the basic concepts in health education, its philosophy, objectives, history
and curriculum of health education, learning styles, methods and approaches in teaching
health education as well as micro teaching.

13. Mod Penyampaian Kuliah, Tutorial dan Amali

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 60%


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 40%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian Bertulis Peperiksaan Akhir 40

Penulisan RPH 30

Kerja Kursus Pembentangan RPH 10


Bahan Bantu Mengajar (BBM)
20
(Kumpulan)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran Kursus
(Course Learning PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Outcomes, CLO)
dengan CLO 1 X
Objektif Pendidikan
CLO 2 X X
Program (Programme
Educational CLO 3 X
Objectives, PEO)
CLO 4 X X

PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang


keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai
sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan menyedari
keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO 1
Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuhkan kandungan
pengetahuan pedagogi dalam Pendidikan Kesihatan. (C2, PLO1).
CLO 2
Membentangkan rancangan pengajaran harian Pendidikan Kesihatan
mengunakan pedagogi yang sesuai mengikut tajuk dalam sukatan
pelajaran. (C6, PLO3, PLO4, CTPS2, CS1).
CLO 3
Menganalisis kandungan sukatan pelajaran dan pendekatan yang
digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
Kesihatan (C4, A4, PLO3, CTPS2).
CLO 4 Mereka bentuk bahan bantu belajar untuk menyokong pengajaran dan
pembelajaran Pendidikan Kesihatan secara berkumpulan (C6, A2, PLO3,
PLO5, CTPS2, TS1).

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran Kursus PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9
(Course Learning
Outcomes, CLO) CLO 1 X
dengan Hasil X X
Pembelajaran Program CLO 2
(Programme Learning CLO 3 X
Outcomes, PLO)
CLO 4 X X

PLO1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori


dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang
Pendidikan Kesihatan.
PLO2 Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam
bidang Pendidikan Kesihatan bagi membina pengalaman pembelajaran
yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
PLO3 Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
PLO4 Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
PLO5 Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
PLO6 Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
PLO7 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak
balas kepada keperluan perubahan semasa.
PLO8 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
PLO9 Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO 1
Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuhkan kandungan
pengetahuan pedagogi dalam Pendidikan Kesihatan. (C2, PLO1).
CLO 2
Membentangkan rancangan pengajaran harian Pendidikan Kesihatan
mengunakan pedagogi yang sesuai mengikut tajuk dalam sukatan
pelajaran. (C6, PLO3, PLO4, CTPS2, CS1).
CLO 3 Menganalisis kandungan sukatan pelajaran dan pendekatan yang
digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
Kesihatan (C4, A4, PLO3, CTPS2).
CLO 4 Mereka bentuk bahan bantu belajar untuk menyokong pengajaran dan
pembelajaran Pendidikan Kesihatan secara berkumpulan (C6, A2, PLO3,
PLO5, CTPS2, TS1).

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

4
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka

Interaksi
Interaksi

Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Konsep, teori dan falsafah pembentukan kurikulum
Pendidikan Kesihatan di Malaysia
• Teori dan falsafah pembentukan kurikulum
• Konsep, definisi dan matlamat Pendidikan Kesihatan 2 2 4
• Pendidikan Kesihatan dan amalan sepanjang hayat
untuk semua

2. Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan


Kesihatan KSSR; modul pembelajaran
• Pentaksiran, pemetaan dan pembahagian mengikut
tahap pembelajaran 2 2 2 4 10
• Menguasai topik-topik dalam dokumen standard
kurikulum
• Menguasai kaedah dan teknik pengajaran dan
pembelajaran

3. Pendidikan Kesihatan dan kepentingannya dalam sistem


pendidikan di Malaysia
• Mengenal pasti penyakit berjangkit 2 2 4
• Permasalahan kesihatan dan sosial di peringkat pra
sekolah, sekolah rendah dan awal remaja.

4. Persediaan dan Pelaksanaan pengajaran dan


pembelajaran Pendidikan Kesihatan
• Rancangan Pengajaran Tahunan 2 4 10 2 8 26
• Rancangan Pengajaran Harian (RPH)
• Pembentangan dan pelaksanaan RPH

5. Inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran


• Peralatan yang bersesuaian 1 2 8 1 4 16
• Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

6. Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran


Pendidikan Kesihatan
• Teknik 2 2 10 2 4 20
• Kaedah
• Strategi

7. Asas sains dalam Pendidikan Kesihatan


• Aspek biologi
• Aspek sosiologi 1 1 1 2 5
• Aspek psikologi
• Aspek fisiologi

8. Hubungan kurikulum dan program kesihatan sekolah


• Program Kesihatan Sekolah 1 2 1 4 8
• Hubungan program dengan kurikulum

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

5
9. Kriteria pemilihan aktiviti Pendidikan Kesihatan
• Infrastruktur dan tenaga pengajar
• Perkembangan Murid 1 2 1 4 8
• Peralatan dan kemudahan
• Persekitaran budaya dan tempat

10. Pentaksiran dalam Pendidikan Kesihatan


• Pelaporan Dokumen Standard Kurikulum 1 2 1 4
terkini dan Prestasi Pendidikan Kesihatan

Kerja Kursus 0.25 11 11.25

Ulangkaji Peperiksaan 6 6

Peperiksaan 2 2

Jumlah 15 15 30 2.25 15 30 17 124.25

Bersemuka Bukan Bersemuka


JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 15 15

Tutorial 15 30

Amali 30 0

Penulisan RPH 6

Pembentangan RPH 0.25 1.0

Bahan Bantu Mengajar


4
(BBM)

Peperiksaan Akhir 2 6

Jumlah 62.25 62

Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar 124.25
(SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas


Gilbert, G. G., Sawyer, R. G., & McNeill, E. B. (2014). Health education: creating strategies for
school & community health. Barlington: John & Bartlett.

Telljohann, S., Symons, C., Pateman, B., & Seabert, D. (2012). Health education: elementary
and middle school applications (7th ed). Chicago: Humanities & Social Sciences.

Wiles J. W., & Bondi, J. C. (2014). Curriculum development: a guide to practice (9th ed). New
York: Allyn and Bacon.

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

6
Rujukan Tambahan Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (2008). Health behavior and health education: theory,
research, and practice. San Francisco: John Willey and Sons Inc.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2014). Panduan pengajaran pendidikan kesihatan:


kurikulum standard sekolah rendah. Bahagian Pembangunan Kurikulum: Kementerian
Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2014) Standard kandungan dan pembelajaran kesihatan


KSSR. Bahagian Pembangunan Kurikulum: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Prever, M. (2006). Mental health in school. London: Paul Chapman Publishing.

Telljohann, S., & Symons, C. (2008). Health education: elementary and middle school
applications. New York: McGraw and Hills.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

PKES3063 : KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Menghuraikan teori pembelajaran
yang memperkukuhkan
kandungan pengetahuan Kuliah &
X Peperiksaan Akhir
pedagogi dalam Pendidikan Tutorial
Kesihatan. (C2, PLO1).

2. Membentangkan rancangan
pengajaran harian Pendidikan
Kesihatan mengunakan pedagogi Kuliah & Penulisan RPH
yang sesuai mengikut tajuk X X Tutorial Pembentangan RPH
dalam sukatan pelajaran. (C6, Perbincangan Peperiksaan Akhir
PLO3, PLO4, CTPS2, CS1).

3. Menganalisis kandungan
sukatan pelajaran dan
pendekatan yang digunakan
dalam proses pengajaran dan Kuliah & Peperiksaan Akhir
X
pembelajaran Pendidikan Tutorial
Kesihatan (C4, A4, PLO3,
CTPS2).

4. Mereka bentuk bahan bantu


belajar untuk menyokong
pengajaran dan pembelajaran Kuliah dan BBM
Pendidikan Kesihatan secara X X Tutorial Peperiksaan Akhir
berkumpulan (C6, A2, PLO3,
PLO5, CTPS2, TS1).

Penulisan RPH
Kuliah Pembentangan RPH
KESELURUHAN X X X X
Tutorial BBM
Perbincangan Peperiksaan Akhir

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

7
Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan


1.
AHMAD YANI BIN MAT YUSOF Ijazah Sarjana (Pendidikan Jasmani Kesihatan) UM
Ijazah Sarjana Muda (Pendidikan Jasmani Kesihatan) UM
Pusat Pembangunan Akademik Diploma Perguruan Khas (Pendidikan Jasmani Kesihatan) MPBR
Institut Pendidikan Guru Malaysia Sijil Perguruan Asas ( Pengajian Melayu) MPTI
Kementerian Pendidikan Malaysia
2. Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
KHAIRUDDIN BIN MAT HASSAN Sijil Perguruan Khas (Pendidikan Jasmani Kesihatan)
Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu & Geografi)

3 Sarjana Pendidikan (Pengurusan Sukan)


MAZLINA INTI MAHMOOD Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani)

4 AHLI PANEL
YAKCOB BIN MAMAT Kelulusan:
Sarjana Sains (Pentadbiran Pendidikan)
Email: Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani) U
yakcob@ipgmksm.edu.my Sijil Perguruan PPAR (Pendidikan Jasmani & Pendidikan
013-9266781 Kesihatan)

5 AHLI PANEL
CHE ISHAK BIN ISMAIL Kelulusan:
Sarjana Sains (Sains Sukan) USM
017-8115810 Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani) UPM
Diploma Pendidikan Jasmani (IPSI)
Sijil Perguruan PPAR (Sains)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

Anda mungkin juga menyukai