Anda di halaman 1dari 9

Nama : Tarikh : Masa :

Kelas : Markah :
Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi
tiap-tiap soalan.

Unit 3 : Skala Dan Jarak

1. Antara berikut, yang manakah menunjukkan skala 1 cm mewakili 0.5 km?

2.

Tiga sentimeter bagi skala di atas mewakili


A 1 kilometer C 4 kilometer
B 2 kilometer D 6 kilometer

3.

Sekiranya skala lurus ialah 1 cm mewakili 5 km, berapakah jarak pada peta?
A 2 cm C 7 cm
B 4 cm D 10 cm

4.

Skala lurus di atas menunjukkan


A 1 cm : 0.5 km
B 1 cm : 1 km
C 1 cm : 1 cm
D 1 cm : 2 km

5.

Skala lurus di atas menunjukkan


A 1 cm mewakili 1 km
B 1 cm mewakili 5 km
C 1 cm mewakili 10 km
D 1 cm mewakili 20 km

1
6. Antara berikut, skala yang manakah menunjukkan 1 sentimeter mewakili 1 kilometer?

7.

Berdasarkan skala di atas, apakah ukuran bagi landasan kereta api jika panjang dalam peta ialah 8 cm?
A 4 km C 16 km
B 8 km D 24 km

8. Antara berikut, skala yang manakah menunjukkan 1 sentimeter mewakili 2 kilometer?

9. Berapakah jarak dari balai bomba ke balai polis?


A 2.8 kilometer
B 3.8 kilometer
C 12 kilometer
D 21 kilometer

10. Alat yang terbaik bagi mendapatkan ukuran jarak di atas peta ialah
A kertas C pembaris

2
B benang D jangka lukis

11.

Antara berikut, skala lurus yang manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?

12. Skala peta boleh menentukan


I jarak antara dua buah kampung
II panjang landasan kereta api
III arah masjid dari sekolah
IV kedudukan pejabat pos
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

13.

Berapakah panjang X dari Y?


A 4 km C 12 km
B 7 km D 15 km

14. Jarak rumah Halim dari sekolah dalam peta ialah 4 cm. Apakah skala peta yang sesuai digunakan jika jarak
sebenar rumah Halim dari sekolah ialah 40 km?

15. Alat pengukur jarak yang digunakan untuk mengukur jarak melengkung ialah
I pembaris III perambulator
II jangka lukis IV opisometer
A I dan II C III dan IV

3
B II dan III D I dan IV

16.

Antara berikut, skala lurus yang manakah dapat dikaitkan dengan skala di atas?

17. Skala dalam peta membolehkan kita mengukur


A ketinggian bukit
B kepadatan penduduk
C jarak antara dua tempat
D kedudukan sebuah tempat

18. Jarak pada peta : 2 cm


Jarak sebenar : 1 km

Berdasarkan maklumat di atas, skala peta ialah


A 1 cm mewakili 0.5 km
B 1 cm mewakili 1 km
C 1 cm mewakili 1.5 km
D 1 cm mewakili 2 km

19. Antara berikut, skala yang manakah paling besar?


A 1 cm : 1 km
B 1 cm : 10 km
C 1 cm : 100 km
D 1 cm : 1 000 km

4
20. Jarak dari simpang tiga Kampung Aman ke Kampung Ehsan ialah
A 1 km C 3 km
B 2 km D 4 km

21. Panjang jalan raya dalam peta ialah


A 9 km C 13.5 km
B 10.5 km D 14 km

22.

Dengan menggunakan skala di atas, berapakah jarak sebenar antara X dengan Y jika jarak dalam peta ialah 4
cm?
A 3 km C 9 km
B 6 km D 12 km

23. Jarak lurus boleh diukur dengan menggunakan


I pembaris III benang
II jangka tolok IV tali
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

24. Maksud skala yang paling tepat ialah


A nisbah jarak sebenar di permukaan bumi
B nisbah jarak permukaan bumi dengan jarak di
atas peta
C nisbah semua jarak di kawasan tanah tinggi dan
tanah rendah
D nisbah jarak antara dua tempat pada peta yang

5
mewakili jarak sebenar pada permukaan bumi

25. Jarak di atas peta dapat diukur dengan menggunakan


I jangka tolok III pita ukur
II pembaris IV benang
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

26. Kira jarak lurus antara Bukit Jambu dengan Bukit Langat.
A 2.1 km C 4.3 km
B 3.8 km D 8.5 km

27. Berapakah jarak lurus antara Pulau Kambing dengan jeti?


A 2.4 km C 5.0 km
B 4.5 km D 6.7 km

28. Berapakah jarak dalam peta antara simpang Pekan Jambu dengan kilang?
A 5.5 cm C 13 cm
B 6 cm D 14.5 cm

29. Panjang benteng ialah


A 1.5 km C 3.5 km
B 3 km D 5 km

30. Kira jarak mengikut jalan raya antara Pantai Indah dengan Pekan Jambu.
A 1.8 km
B 2.9 km

6
C 5.8 km
D 6.0 km

31. Panjang Sungai Mawar ialah


A 4.4 km
B 5.5 km
C 8.4 km
D 10.0 km

32. Jika jarak lurus antara Kampung Jati dengan lokasi X ialah 2.5 km, apakah lokasi X?
A Bukit Jambu C Bukit Langat
B Pantai Indah D Pulau Kambing

33. Yang manakah menunjukkan skala 1 : 300 000 mm?

34. Skala lurus penting bagi kita semasa menjalankan ukuran


I luas kawasan ladang
II panjang sungai
III jarak jalan raya
IV ketinggian bukit
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

35.

Pernyataan bagi skala tersebut ialah


A 0.5 cm di atas peta bersamaan 0.5 km di
permukaan bumi
B 1 cm di atas peta bersamaan 1.0 km di
permukaan bumi
C 0.5 cm di atas peta bersamaan 2.0 km di
permukaan bumi
D 1 cm di atas peta bersamaan 2.0 km di
permukaan bumi

7
36. Jarak sebenar dari perhentian bas ke rumah Amin ialah
A 1 km C 4.5 km
B 2.5 km D 6 km

37. Berapakah jarak di atas peta dari rumah Tilaga ke bandar melalui jalan raya?
A 2 km C 5 km
B 3.5 km D 12 km

38. Jarak yang manakah paling jauh?


A Dari bandar ke perhentian bas
B Dari rumah Amin ke rumah Tilaga
C Dari perhentian bas ke rumah Amin
D Dari Tasik Bangau ke perhentian bas

39. Antara berikut, alat yang manakah digunakan untuk mengukur jarak melengkung antara lokasi dalam peta
tersebut?
I Benang
II Jalur kertas
III Jangka tolok
IV Pembaris
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

40. Antara berikut, lokasi yang manakah mempunyai jarak melebihi 3 kilometer?
I Dari rumah Amin ke rumah Tilaga
II Dari rumah Tilaga ke perhentian bas
III Dari perhentian bas ke bandar
IV Dari Tasik Bangau ke bandar
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

8
Jawapan Unit 3

Question No: Answer: Question No: Answer: Question No: Answer:


1 A 11 A 21 C
2 D 12 A 22 D
3 B 13 B 23 A
4 D 14 C 24 D
5 B 15 C 25 B
6 B 16 A 26 C
7 B 17 C 27 A
8 C 18 A 28 A
9 B 19 A 29 A
10 C 20 D 30 B

Question No: Answer:


31 A
32 C
33 B
34 A
35 D
36 C
37 C
38 D
39 A
40 D