Anda di halaman 1dari 14

Nama : Tarikh : Masa :

Kelas : Markah :
Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi
tiap-tiap soalan.

Unit 11 : Hubungan Kependudukan Dengan Sumber

1.

Huraian di atas merujuk kepada negara


A India        C Indonesia
B Ethiopia    D Bangladesh

2. Antara berikut, negara yang manakah mempunyai cirri persamaan dengan negara X?
I   India
II  Jepun
III Jerman
IV Nigeria
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

3. Konsep penduduk berlebihan merujuk kepada


A sumber alam yang ada tidak mencukupi untuk
    menampung keperluan penduduk
B sumber alam yang ada tidak dapat diteroka
    oleh penduduk yang ada
C sumber alam yang ada tidak dapat memajukan
    pembangunan negara
D sumber alam yang ada tidak diteroka dan
    dibangunkan dengan terancang

4. Pilih pasangan yang benar.

A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

1
5.

Apakah yang dapat dikaitkan dengan jadual di atas?


A Tanih tidak subur
B Kekurangan golongan muda
C Kekurangan pekerjaan tetap
D Kehilangan kuasa pasaran dalaman

6.

Maklumat di atas merujuk kepada konsep


A kurang penduduk
B penduduk optimum
C perubahan penduduk
D penduduk berlebihan

7.

Masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Y ialah


I kepupusan hutan
II kemiskinan tanih
III kadar pengangguran tinggi
IV kekurangan kemudahan asas
A I dan II    C II dan IV
B I dan III   D III dan IV

8.

2
Ciri-ciri yang berkaitan dengan kawasan berlorek ialah
I kemiskinan
II kekurangan makanan
III kekurangan penduduk
IV kadar pengangguran tinggi
A I, II dan III    C I, III dan IV
B I, II dan IV    D II, III dan IV

9. Apakah kesan terhadap negara yang mempunyai penduduk berlebihan di Asia?


A Kematian yang rendah
B Taraf hidup yang tinggi
C Pengangguran yang tinggi
D Taraf kesihatan yang tinggi

10. Antara berikut, negara yang manakah mengalami masalah kekurangan makanan?
A Brazil    C Ethiopia
B Jepun    D Filipina

11.

Maklumat tersebut berkaitan dengan masalah


A makanan
B petempatan
C komunikasi
D infrastruktur

12. Antara berikut, yang manakah merupakan masalah kependudukan yang berlaku di negara Switzerland dan
Jerman?
A Bayi dilahirkan cacat
B Penduduk sama padat
C Kepadatan penduduk di bandar
D Penyakit kritikal yang membimbangkan

13. Kombinasi yang manakah benar tentang jadual di bawah?

14. Negara yang kurang penduduk mengalami


A kadar kematian yang tinggi
B kadar kelahiran yang tinggi
C kadar kelahiran yang rendah
D peratus warga tua yang rendah

3
15.

Perindustrian kurang maju di negara-negara di atas kerana


I daya beli penduduk rendah
II tahap teknologi rendah
III modal pelabur tinggi
IV sumber asli terhad
A I, II dan III    C I, III dan IV
B I, II dan IV     D II, III dan IV

16.

Antara berikut, negara yang manakah mempunyai persamaan dengan kawasan berlorek?
A P    C R
B Q    D S

17. Antara berikut, negara yang manakah mempunyai penduduk berlebihan?


I India     III Pakistan
II China  IV New Zealand
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

18. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan penduduk berlebihan terhadap alam sekitar?
I Pencemaran
II Peningkatan suhu
III Kepupusan hutan
IV Dataran lanar terbentuk
A I, II dan III     C I, III dan IV
B I, II dan IV     D II, III dan IV

19. Masalah kekurangan makanan dan kebuluran berlaku di Ethiopia kerana


I   penduduk yang ramai
II  teknologi terlalu rendah
III tanaman sekoi yang tidak subur
IV mengharapkan barangan import
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

4
20.

Pernyataan di atas menunjukkan


I taraf kesihatan rendah
II kadar buta huruf rendah
III kekurangan makanan berkhasiat
IV kekurangan kemudahan perubatan
A I, II dan III    C I, III dan IV
B I, II dan IV     D II, III dan IV

21. 'Australia
'Kanada
 
Antara berikut, yang manakah merupakan cirri kependudukan bagi negara di atas?
I Penduduk muda kurang
II Penduduk tua bertambah
III Kadar kenal huruf tinggi
IV Kadar pengangguran tinggi
A I, II dan III     C I, III dan IV
B I, II dan IV     D II, III dan IV

22.

Negara X ialah
A India         C Indonesia
B Ethiopia     D Bangladesh

23. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan perubatan moden di negara maju?
I   Pertumbuhan penduduk yang rendah
II  Peningkatan jumlah warga tua
III Jangka hayat menurun
IV Tiada penyakit kronik
A I dan II                 C III dan IV
B II dan III               D I dan IV

24. Negara yang berpenduduk optimum ialah


A negara yang mempunyai kadar kelahiran
    negatif
B negara yang mempunyai keupayaan menjelajah
    negara lain
C negara yang mengalami masalah pengangguran
    tahap sifar
D negara yang mempunyai saiz penduduk yang
    seimbang dengan pengeluaran sumbernya

5
25. Antara berikut, masalah yang manakah dialami di kawasan bandar yang mempunyai penduduk berlebihan?
I   Kekurangan makanan
II  Kekurangan kemudahan asas
III Peningkatan kawasan setinggan
IV Kesusahan mendapat pekerjaan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

26. Ciri-ciri negara kurang penduduk ialah


I jangka hayat panjang
II kadar kematian tinggi
III kadar kelahiran rendah
IV ramai penduduk tinggal di desa
A I dan II    C II dan IV
B I dan III   D III dan IV

27.

Ciri-ciri penduduk di atas adalah benar bagi negara


A Bangladesh    C Kanada
B Malaysia         D China

28. Antara berikut, negara yang manakah mempunyai kadar pengangguran yang tinggi?
I   Sudan
II  Nigeria
III Sweden
IV Kanada
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

29.

Negara X yang dimaksudkan ialah


A India                    C Kanada
B China                   D Ethiopia

30. Antara berikut, negara yang manakah mengalami masalah setinggan yang serius?
I Tokyo     III Mumbai
II Dhaka    IV Hong Kong

6
A I dan II    C II dan IV
B I dan III   D III dan IV

31. Masalah pencemaran berlaku di kawasan penduduk berlebihan yang berpunca daripada
I pembuangan sisa toksik
II pembebasan asap kilang
III bangunan yang dibina rapat
IV pelepasan asap dari ekzos kereta
A I, II dan III    C I, III dan IV
B I, II dan IV    D II, III dan IV

32.

Maklumat di atas menunjukkan negara Y mengalami


I taraf kesihatan yang rendah
II kekurangan kemudahan perubatan
III bilangan hospital yang mencukupi
IV bilangan kakitangan perubatan yang terhad
A I, II dan III    C I, III dan IV
B I, II dan IV     D II, III dan IV

33.

Negara X mungkin sekali mengalami


I   ramai penduduk warga tua
II  kematian bayi yang tinggi
III pengangguran yang rendah
IV kemudahan asas yang moden
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

34. Apakah ciri negara yang mengalami penduduk berlebihan?


I   Taraf hidup yang rendah
II  Jangka hayat yang tinggi
III Taraf kesihatan yang rendah
IV Kadar kelahiran yang tinggi
A I, II dan III
B I, II dan IV

7
C I, III dan IV
D II, III dan IV

35. Keadaan penduduk berlebihan di sesebuah Negara akan menimbulkan masalah


I kesesakan lalu lintas
II perumahan yang selesa
III pengangguran yang tinggi
IV kemudahan asas yang moden
A I dan II    C II dan IV
B I dan III   D III dan IV

36. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan negara kurang penduduk?
I Bekalan makanan mencukupi
II Tahap teknologi yang tinggi
III Perindustrian kurang maju
IV Hasil keluaran rendah
A I dan II     C III dan IV
B II dan III   D I dan IV

37.

Maklumat di atas memberi kesan dari segi


I   pertambahan warga tua
II  pengangguran yang tinggi
III kadar kematian bayi tinggi
IV kemudahan asas yang lengkap
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

38. Apakah kesan ekonomi terhadap negara kurang penduduk?


I   Pasaran yang terhad
II  Kurang buruh kasar
III Harga barang murah
IV Banyak sumber tidak diterokai
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

39. Antara berikut, yang manakah ciri penduduk berlebihan di Pakistan?


I Jangka hayat yang tinggi
II Taraf hidup yang rendah
III Taraf kesihatan yang rendah
IV Kadar kelahiran yang rendah
A I dan II                C III dan IV
B II dan III              D I dan IV

8
40.

Senarai di atas merujuk kepada kesan-kesan yang dialami oleh negara penduduk berlebihan akibat
A pertanian berterusan
B penghutanan semula
C penerokaan hutan secara berleluasa
D penggunaan semula barangan terpakai

41. Negara-negara yang mengalami kurang penduduk ialah


I Malaysia    III Indonesia
II Australia   IV Kanada
A I, II dan III   C I, III dan IV
B I, II dan IV    D II, III dan IV

42.

Kawasan yang berlorek mempunyai persamaan dari segi


A kemiskinan
B masalah perumahan
C jangka hayat tinggi
D kadar kenal huruf rendah

43. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri negara kurang penduduk?
I Amalan pemakanan yang seimbang
II Kemudahan asas yang lengkap
III Kadar kelahiran tinggi
IV Kadar kematian rendah
A I, II dan III   C I, III dan IV
B I, II dan IV   D II, III dan IV

44.

Apakah ciri-ciri negara X?


I Negara yang luas
II Jumlah penduduk kurang

9
III Kaya dengan sumber alam
IV Taraf hidup penduduk rendah
A I, II dan III    C I, III dan IV
B I, II dan IV     D II, III dan IV

45.

Apakah kesan daripada maklumat di atas?


A Jangka hayat tinggi
B Kekurangan pekerja
C Kekurangan pakar perubatan
D Taraf kesihatan yang rendah

46. Negara yang mempunyai penduduk optimum ialah


A India     C Bangladesh
B Jepun   D Australia

47.

Senarai tersebut menunjukkan situasi yang berlaku di negara


I   Indonesia
II  England
III Jepun
IV India
A I dan II                 C III dan IV
B II dan III               D I dan IV

48.

Masalah kepadatan penduduk di kawasan berlorek boleh dielakkan dengan cara


I   mempelbagaikan sektor pekerjaan
II  mendirikan kilang di kawasan luar bandar
III menggalakkan penghijrahan masuk
IV memodenkan kemudahan asas yang sedia ada
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

10
49.

Huraian di atas menerangkan keadaan di


A Singapura
B Bangladesh
C Australia
D Kanada

50. Golongan warga tua yang semakin meningkat menyebabkan kerajaan Kanada terpaksa menyediakan
I skim pencen
II rumah orang tua
III perkhidmatan kesihatan
IV bantuan makanan percuma
A I, II dan III    C I, III dan IV
B I, II dan IV    D II, III dan IV

51. Antara berikut, yang manakah kesan penduduk kurang terhadap sesebuah negara?
I   Ramai penduduk kebuluran
II  Kurang kuasa beli barangan tempatan
III Kekurangan tenaga kerja produktif
IV Taburan penduduk bandar dan desa yang sama
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

52.

Pernyataan di atas merujuk kepada negara


I Jepun
II Brazil
III Belanda
IV Australia
A I dan II   C II dan IV
B I dan III  D III dan IV

53. Mengapakah Singapura dan Jepun mengalami kadar kelahiran yang rendah?
A Kemiskinan
B Kos hidup tinggi
C Kekurangan kemudahan perubatan
D Pengamalan perancangan keluarga

54.

Apakah masalah yang dialami di negara yang disenaraikan di atas?


I   Tumpuan sektor perindustrian bandar
II  Masalah sosial yang meningkat

11
III Kelembapan sektor industri
IV Terdiri daripada warga tua
A I dan II                 C III dan IV
B II dan III               D I dan IV

55. Masalah kekurangan pekerja di negara kurang penduduk boleh diatasi dengan
I meningkatkan kadar upah
II mengurangkan kegiatan ekonomi
III menggunakan robot dan jentera moden
IV menggalakkan kemasukan pekerja asing
A I dan II     C III dan IV
B II dan III   D I dan IV

56.

Antara berikut, masalah yang manakah timbul di pusat bandar yang disenaraikan di atas?
I   Kesesakan lalu lintas
II  Kekurangan tempat tinggal
III Pengangkutan awam terhad
IV Tambang pengangkutan mahal
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

57. Kadar Kenal Huruf


'Australia - hampir 100%
'Kanada - 99%
 
Apakah kesan daripada keadaan di atas?
I Taraf hidup tinggi
II Tahap teknologi tinggi
III Taraf pendidikan tinggi
IV Kekurangan peluang pekerjaan
A I, II dan III   C I, III dan IV
B I, II dan IV   D II, III dan IV

58. Antara berikut, yang manakah kesan kependudukan di Kanada?


I   Peningkatan jumlah warga tua
II  Pertumbuhan penduduk yang rendah
III Pasaran barangan tempatan terhad
IV Peningkatan kadar jenayah kolar biru
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

12
59.

Mengapakah keadaan di atas berlaku?


I Kadar kelahiran rendah
II Kos rawatan bersalin tinggi
III Kaum wanita mempunyai kerjaya
IV Mengamalkan perancangan keluarga
A I, II dan III   C I, III dan IV
B I, II dan IV   D II, III dan IV

60. Halangan utama bagi penerokaan sumber di negara-negara kurang penduduk ialah
A kekurangan tenaga kerja
B kekurangan sumber alam
C kos penerokaan tinggi
D tahap teknologi rendah

13
Jawapan Unit 11

Question No: Answer: Question No: Answer: Question No: Answer:


1 B 11 A 21 A
2 B 12 C 22 A
3 A 13 B 23 A
4 D 14 C 24 D
5 C 15 B 25 D
6 D 16 B 26 B
7 D 17 A 27 C
8 B 18 A 28 A
9 C 19 A 29 C
10 C 20 C 30 D

Question No: Answer: Question No: Answer: Question No: Answer:


31 B 41 B 51 B
32 B 42 C 52 B
33 C 43 B 53 D
34 C 44 A 54 B
35 B 45 B 55 C
36 A 46 B 56 A
37 D 47 D 57 A
38 B 48 A 58 A
39 B 49 A 59 C
40 C 50 A 60 A

14