Nama : Kelas

:

Tarikh :

Masa : Markah :

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. Unit 10 : Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar 1. Aktiviti penebusgunaan di atas dijalankan di I Ipoh III Kuching II Puchong IV Alor Setar A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 2. Masalah penggondolan tanih yang menyebabkan ketidakseimbangan ekologi disebabkan oleh aktiviti A pembalakan haram B pengusahaan ikan sangkar C penutupan kawasan lombong D penanaman tanaman tutup bumi

3.

Aktiviti di atas boleh menimbulkan kesan seperti I tanih berasid II pencemaran air III hidupan air terancam IV tanaman semakin membesar A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 4. Aktiviti-aktiviti yang boleh memusnahkan flora dan fauna ialah I pembalakan haram II pembinaan empangan III pembinaan lebuh raya IV penubuhan ladang hutan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Mengapakah kerajaan mengambil langkah mewartakan hutan simpan dan taman negara?

5.

1

A Mengawal kawasan tadahan hujan B Menghalang kegiatan pembalakan haram C Memberi keseimbangan pada ekosistem hutan D Menggalakkan penerokaan sumber secara terancang 6. Mesej penting melalui Deklarasi Langkawi 1999 diadakan untuk menangani masalah A pembalakan haram B keseimbangan ekonomi C pembangunan luar bandar D keseimbangan alam sekitar Pembakaran Jerami Padi Apakah kesan daripada aktiviti di atas? I Hakisan tanih II Pencemaran udara III Peningkatan suhu bumi IV Keasidan tanah meningkat A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 8.

7.

Kaedah pertanian di atas dijalankan di kawasan bertanda A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 9. Kesan perubahan alam sekitar berlaku jika terdapat pertambahan penduduk yang ketara di kawasan A FELDA B pedalaman C pusat bandar D kampung baru

10. Tanih diteroka untuk menghasilkan pasir dalam industri I automobil
2

II pembinaan III pembuatan kaca IV pembuatan tembikar A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 11. Perubahan landskap berlaku selepas pembinaan empangan besar seperti Temenggor dan Kenyir untuk tujuan A bandar satelit B tanaman makanan C perumahan mewah D kuasa hidroelektrik 12. Aktiviti penanaman padi yang dijalankan secara berterusan akan menyebabkan A tanih tidak subur B hidupan air terancam C suhu semakin meningkat D hasil keluaran bertambah 13. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan negatif akibat penebangan hutan secara tidak terancang? I Flora dan fauna akan pupus II Eksport kayu balak berkurang III Kawasan tadahan hutan terjejas IV Banjir berlaku di kawasan rendah A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 14. Antara berikut, empangan yang manakah dibina untuk menjana kuasa hidroelektrik di Malaysia? I Empangan Kenyir, Terengganu II Empangan Batang Ai, Sarawak III Empangan Kemubu, Kelantan IV Empangan Muda, Kedah A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 15.

Kawasan berlorek di atas mungkin sekali berkaitan dengan A Empangan Muda B Empangan Kenering C Empangan Kenyir D Empangan Klang Gate 16.

3

Maklumat di atas berkaitan dengan kesan perubahan penduduk terhadap A sumber air B sumber hutan C sumber tanah D sumber makanan 17. Apakah kesan aktiviti pembalakan terhadap alam sekitar? A Kehilangan spesies hidupan liar B Kurang cahaya matahari sampai ke permukaan bumi C Mempercepat proses larut resap air ke dalam tanah D Kurang cahaya matahari sampai ke permukaan bumi 18. Antara berikut, lokasi yang manakah menunjukkan perubahan kesan penerokaan sumber?

A I dan II B II dan III

C III dan IV D I dan IV

19. Apakah kesan buruk akibat daripada penebangan hutan secara berlebihan? I Mencemarkan sungai II Menyebabkan banjir kilat III Mengurangkan kesuburan tanih IV Mendedahkan lapisan tanih pada hakisan air A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

4

20.

Rajah di atas menerangkan masalah kependudukan yang berlaku di A Lembah Klang B Kota Damansara C Dataran Kelantan D Tanah Tinggi Cameron 21. Kepadatan penduduk di kawasan luar bandar telah menyebabkan I pengangguran di kalangan belia II petempatan di rumah pangsa III pertambahan kawasan setinggan IV hakisan tanih di kawasan pertanian A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 22. Pilih pernyataan yang benar tentang kawasan bekas lombong. I Kawasan bekas lombong ditebus guna untuk aktiviti pertanian II Kawasan yang berpasir dibaja dengan sisa tumbuhan III Kawasan pertanian dilengkapkan dengan bantuan sistem pengairan IV Membolehkan tanaman seperti kacang tanah, ubi kayu, dan limau ditanam A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 23. Antara berikut, langkah yang manakah sesuai bagi mengelakkan pembuangan sampah di merata-rata tempat? A Pembakaran sampah secara terbuka B Menghanyutkan sampah melalui sungai C Membiar sampah reput di kawasan pelupusan sampah D Menggiatkan kesedaran kitar semula bahan terbuang 24. Apakah kegunaan empangan di atas? I Mengawal banjir

5

II Menternak ikan III Mengairi tanaman IV Menjana kuasa hidroelektrik A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 25. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah penerokaan sumber air secara terancang? I Mengawal kualiti air II Menambak pinggir laut III Mengawal kebocoran paip IV Mengawasi kawasan tadahan hujan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 26. Kesan perubahan alam sekitar di Malaysia menjadi lebih ketara apabila terdapat eksploitasi terhadap sumber I air II tanih III hutan IV pergunungan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 27. Antara berikut, langkah yang manakah dapat memelihara sumber hutan di Malaysia? I Rawatan silvikultur II Membina empangan III Penghutanan semula IV Mewartakan hutan simpan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 28.

Antara berikut, yang manakah merupakan kesan positif apabila sumber tersebut diteroka? I Air sungai tercemar II Banjir berlaku di kawasan rendah III Mengawal banjir di kawasan sekitar IV Menggalakkan perindustrian di kawasan tersebut A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV

6

29. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

A I, II dan III B I, II dan IV

C I, III dan IV D II, III dan IV

30. Sumber air semakin tercemar disebabkan oleh I pembuangan sisa toksik II pembuangan sisa kumbahan III penangkapan ikan air tawar IV pelepasan asap kenderaan A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 31. Antara berikut, pernyataan yang manakah menerangkan kepentingan sungai terhadap perubahan penduduk di Malaysia? I Mengairi kawasan pertanian II Menjana kuasa hidroelektrik III Mengangkut barangan pukal utama IV Membekalkan air untuk kegunaan harian A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 32.

Aktiviti di atas akan menimbulkan kesan seperti I banjir II tanah runtuh III hakisan tanah IV air sungai semakin jernih A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 33.

7

X dalam rajah di atas berkaitan dengan aktiviti manusia terhadap A eksploitasi sumber galian B penerokaan sumber hutan C pembinaan bangunan tinggi D sektor perindustrian sekunder 34. Tanaman X ialah A padi C getah B koko D kelapa 35.

Antara berikut, yang manakah benar tentang tanaman X dan tanaman Y?

36. Empangan Kemubu di Kelantan dibina untuk A aktiviti pelancongan B membekalkan air domestik C menjana kuasa hidroelektrik D mengairi kawasan penanaman padi 37. Antara berikut, kawasan yang manakah ditebus guna bagi tujuan pembangunan? I Kamunting di Perak II Bukit Tinggi di Pahang III Pantai Juru dan Perai di Pulau Pinang IV Pinggir Pantai Pulau Kapas di Terengganu A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 38. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah penerokaan sumber air secara terancang? I Memulihara sungai II Mengawal kebocoran paip air III Mengawal kawasan tadahan hujan IV Meneroka air laut untuk dijadikan air tawar A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 39. Kawasan yang manakah berfungsi sebagai lokasi pemeliharaan alam flora dan fauna? I Bandar Kerteh
8

II Tasik Titiwangsa III Hutan Simpan Endau – Rompin IV Pusat Pemuliharaan Orang Utan, Sepilok Sabah A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 40. Berdasarkan rajah di atas, apakah jenis pokok yang ditanam untuk tujuan pembalakan? I Getah II Gelam III Akasia IV Tembusu A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 41. Antara berikut, yang manakah kesan pembinaan empangan terhadap alam sekitar? I Hakisan tanih II Hutan ditenggelami air III Hutan terpaksa dimusnahkan IV Hidupan liar kehilangan habitat A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 42. Apakah tujuan bandar lestari diwujudkan? I Mengurangkan oksigen II Mengeksport bunga tempatan III Menyerap karbon dioksida IV Mengekalkan keseimbangan alam A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 43.

X dalam rajah di atas berkaitan dengan kesan penerokaan terhadap A sumber air B sumber hutan C sumber tanah

9

D sumber makanan 44.

Apakah kebaikan sistem pertanian di atas? I Menjimatkan kos II Menjimatkan kawasan tanah III Mempelbagaikan hasil tanaman IV Menambahkan bekalan makanan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 45. Kawasan di atas ditambak kerana A lokasi yang strategik B kawasan yang terlindung C menambah kawasan daratan D tanah pamah yang semakin terhad 46. Antara berikut, yang manakah kesan kemajuan dan pembangunan yang pesat di bandar? I Tahap kepanasan yang tinggi II Pembebasan gas CFC yang bertambah III Kekurangan daya serapan karbon dioksida IV Kekurangan hasil tanaman kontan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 47.

Kesan penerokaan sumber di atas akan menyebabkan

10

I kemusnahan habitat hidupan liar II kekurangan kayu bernilai tinggi III kekurangan tiupan angina lazim IV gangguan kawasan tadahan air A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 48. Kempen-kempen mencintai hutan melibatkan agensi seperti I Jabatan Alam Sekitar (JAS) II Persatuan Pencinta Alam (MNS) III Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) IV Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 49. Langkah-langkah yang boleh diambil untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan hutan ialah I kempen cinta hutan II kempen kitar semula III pendidikan alam sekitar IV kempen “cintailah sungai kita” A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 50. Apakah kebaikan penggunaan tenaga elektrik berbanding dengan penggunaan kuasa hidroelektrik? I Melibatkan modal yang kecil II Sumber tidak akan kehabisan III Tidak ada pencemaran udara IV Memerlukan kawasan yang luas A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 51. Tindakan yang diambil untuk membina tempat di atas ialah A menimbun bekas lombong B menebus guna kawasan paya C menambak kawasan pinggir laut D meratakan kawasan tanah tinggi 52.

11

Maklumat di atas dapat diatasi dengan kaedah I menyediakan pengangkutan awam yang cekap II menggalakkan perkongsian kenderaan III melebarkan jalan dan laluan kenderaan IV menurunkan harga tambang kenderaan awam A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 53. Langkah-langkah yang diambil untuk menjamin bekalan kayu balak berkekalan ialah I rawatan silvikultur II penubuhan ladang hutan III meningkatkan eksport kayu balak IV pembukaan kawasan pembalakan yang baru A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 54. Apakah teknologi pertanian yang diamalkan untuk meningkatkan hasil tanaman? I Baja kimia III Benih bermutu II Racun serangga IV Kitaran biologi A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 55. Antara berikut, yang manakah kesan tumpuan penduduk terhadap kawasan baru? I Eksploitasi tanah yang berlebihan II Pergerakan yang kurang selesa III Banyak kawasan baru yang diteroka IV Semua barang dikitar semula A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 56. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah penerokaan sumber alam secara terancang? I Menebus guna bekas lombong dan paya II Mengadakan kempen “Cintailah Sungai Kita” III Menggunakan teknik tanaman secara hidroponik IV Menggunakan baja dan racun serangga secara berleluasa A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 57. Antara berikut, yang manakah kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar? I Pertambahan kawasan pertanian II Penerokaan sumber hutan III Pembuangan sisa kilang
12

IV Hujan lebat A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 58. Agensi-agensi di atas dapat dikaitkan dengan A mengawal aktiviti pembalakan B menjalankan penyelidikan tentang pokok C menyediakan kawasan rekreasi untuk orang ramai D menyedarkan masyarakat tentang kepentingan Hutan 59. Senarai di atas merujuk kepada masalah yang berlaku di pusat bandar akibat I asap kilang II kekurangan jejantas III penebangan hutan semula jadi IV pertambahan bilangan kenderaan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 60.

Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas? I Kadar kelahiran dapat dikawal II Pencemaran udara akibat pembakaran sampah III Pencemaran udara akibat kesesakan lalu lintas IV Peningkatan kawasan petempatan setinggan di kawasan bandar A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

13

Jawapan bab 10
Question No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Question No: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Answer: A A A A D D B D A B Answer: B A B A B D A A C D Question No: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Question No: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Answer: D A C A D C A A C C Answer: D C A B C A B A A B Question No: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Question No: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Answer: C C D D C A C D A A Answer: C A A A A A A D D D

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful