Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MUZIK TAHUN 5 SJK CHUNG HUA NO.1.

Mata pelajaran : Muzik


Tahun :5
Tarikh : 16 /2/2011
Masa : 12.00 – 01.00 p.m.
Bilangan murid : 48
Tema : Nyanyian diiringi perkusi badan.
Tajuk lagu : Kalau anda gembira
Konsep muzik :
a) Irama
b) Jenis-jenis imitasi
c) Improvisasi
d) Perkusi badan
e) Kawalan melodi
f) Ekspresi
g) Tempo – Allegro / Adagio
h) Perkusi semula jadi

Hasil Pembelajaran:
1. Fokus:
a) Dapat memperkembangkan potensi kanak-kanak yang semula jadi mengikut kebolehan tahap masing-masing.
b) Mengalakkan kanak-kanak mencipta idea muzikal yang baru.
c) Membolehkan kanak-kanak merasai muzik pada keseluruhannya dengan badan mereka sambil bermain,
terutamanya ritma dan dinamik mereka.

Objektif Eksplisit:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran:
a) Sekurang-kurangnya 80% murid-murid dapat mengaplikasikan perkusi badan sambil menyanyi dalam pelbagai jenis
aktiviti dan dapat mengimprovisasikannya.
b) Murid-murid dapat mengikuti pengajaran guru dan kemahiran serta pengalaman ini kemudian dipindahkan kepada
permainan alat muzik lain seperti piano, rekoder, flute dan sebagainya.

Penerapan Nilai:
a) Bekerjasama
b) Berdisiplin
c) Hormat-menghormati
d) Berkeyakinan

Masa/
Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Langkah
1. Memainkan lagu. 1. Guru memainkan melodi lagu ”Kalau Anda Gembira” Konsep muzik
2. Meneka tajuk lagu dan meter dan menyuruh murid mencari detik lagu ini dengan yang
lagu. menepuk jari. diterapkan:
Induksi
Apakah meter lagu? 4/4 Tempo(meter)
Set
2. Guru memainkan melodi lagu sambil menyanyi dan
(5 minit)
murid meneka tajuk lagu. Nilai:
berdisiplin

Langkah 1 1. Pengenalan satu lagu yang 1. Guru menyoal murid ”Apakah perkara yang boleh Konsep muzik
(7 minit) bertajuk ”Kalau Anda membuat anda berasa gembira?” (pilih beberapa yang
Gembira”. murid menjawab) makan / cuti / perayaan. diterapkan:
2. Imitasi perbuatan guru dan 2. Guru menunjukkan lirik lagu dan mengajar murid Perkusi
menghafalkan lirik lagu. menyebutkan lirik lagu dengan mengikuti tempo lagu semula jadi,
3. Improvisasi dengan iaitu pertuturan irama. eskpresi,
menukarkan dua perkataan di 3. Guru menyanyi sambil membuat kawalan melodi irama, tempo
akhir frasa 1, 2 dan 4 bagi lirik (menggunakan jari menunjukkan pic lagu) frasa
lagu dengan nama gerakan demi frasa. Murid membuat imitasi pergerakan guru. Nilai:
badan lain. Ulangan satu kali. bekerjasama,
Lirik lagu asal: 4. Setelah murid dapat mengikuti tempo dan pic lagu berdisiplin
Kalau anda gembira tepuk serta dapat menyanyi lagu dengan baik, maka guru
tangan, akan menyeru murid menyanyi dengan aksi
kalau anda gembira tepuk tangan, mengikuti maksud lirik lagu di akhir frasa 1, 2 dan 4.
kalau anda gembira, 5. Guru akan menukarkan dua perkataan di akhir frasa
beginilah caranya, 1, 2 dan 4 lirik lagu dengan nama perkusi badan
kalau anda gembira tepuk tangan. lain.
6. Murid menyanyi lagu dengan menggunakan perkusi
Improvisasi lagu: semula jadi iaitu guna pensel ketuk meja tetapi
Kalau anda gembira kelip mata, murid membuat aksi mengikuti maksud lirik lagu
kalau anda gembira tarik rambut, bagi akhir frasa 1, 2, 4.
kalau anda gembira, 7. Murid akan mengulangi aktiviti tersebut dengan
beginilah caranya, menyanyikan lagu secara lambat atau cepat dengan
kalau anda gembira buka mulut. suara besar atau suara kecil mengikuti arahan guru.

Langkah 2 1. Pengenalan perkusi badan 1. Guru mengajar murid menyanyi sambil membuat Konsep muzik
(7 minit) iaitu tepuk tangan, petik jari, pergerakan perkusi badan. yang
hentak kaki dan tepuk paha. 2. Apabila menyanyi, murid membuat gerakan diterapkan:
2. Improvisasi lagu dengan mengikuti guru dan membuat gerakan aksi pertuturan
menambahkan jenis perkusi mengikuti maksud lirik lagu di akhir frasa 1, 2 dan 4. irama, perkusi
badan dalam satu lagu. Ulangan nyanyian 1 kali. Di samping menyanyi dan badan,
Improvisasi lagu: membuat gerakan, murid perlu hafal lirik lagu. improvisasi,
Kalau anda gembira tarik rambut, 3. Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan tempo
kalau anda gembira goyang untuk menjalankan aktiviti menyanyi secara soal
tangan, jawab. Contoh aktiviti: Nilai:
kalau anda gembira, Kumpulan 1 (nyanyian + Kumpulan 2 (nyanyian jawab bekerjasama,
perkusi badan) + pergerakan aksi megikuti
beginilah caranya, maksud lirik lagu di akhir berdisiplin
frasa 1, 2 dan 4)
kalau anda gembira buka mulut. Kalau anda gembira + Tarik rambut
tepuk paha
Kalau anda gembira + Goyang tangan
Kalau anda gembira kelip mata, tepuk tangan
Kalau anda gembira, Nyanyi bersama-sama tanpa
kalau anda gembira goyang kaki, beginilah caranya + hentak pergerakan perkusi badan
kaki
kalau anda gembira, Kalau anda gembira + Buka mulut
petik jari
beginilah caranya,
kalau anda gembira picit hidung.
Kumpulan 2 (nyanyian + Kumpulan 1 (nyanyian jawab
perkusi badan) + pergerakan aksi megikuti
maksud lirik lagu di akhir
frasa 1, 2 dan 4)
Kalau anda gembira + Kelip mata
tepuk paha
Kalau anda gembira + Goyang kaki
tepuk tangan
Kalau anda gembira, Nyanyi bersama-sama tanpa
beginilah caranya + hentak pergerakan perkusi badan
kaki
Kalau anda gembira + Picit hidung
petik jari

4. Satu permainan mengimprovisasikan lirik lagu di


kalangan murid diadakan.
5. Cara permainan ialah setiap murid secara bergilir-
gilir menyanyi sambil membuat gerakan bagi satu
frasa lagu dengan menggantikan dua perkataan
akhir dengan nama gerakan perkusi badan yang
lain. Murid lain mengikuti. Gerakan perkusi badan
tidak boleh diulangi.

1. Aktiviti kumpulan mencipta lirik 1. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan Konsep muzik
lagu dan pergerakan diikuti (diketuai seorang murid lelaki) dan bagi masa yang
dengan persembahan. perbincangan kumpulan 3 minit. diterapkan:
2. Setiap kumpulan diberi satu borang penilaian improvisasi,
persembahan (Lampiran 1). perkusi badan
3. Murid akan berbincang dan bekerjasama untuk
mencipta lirik lagu dan gerakan badan. Nilai:
Langkah 3
4. Apabila 3 minit tamat, setiap kumpulan membuat bekerjasama,
(8 minit)
persembahan masing-masing di hadapan kelas. berdisiplin,
5. Semasa persembahan dilakukan, kumpulan lain hormat-
membuat pemerhatian dan membuat penilaian menghormati
merujuk kepada borang penilaian. Selepas
persembahan semua kumpulan, murid perlu pilih
kumpulan yang membuat persembahan terbaik dan
menyatakan sebab memilih kumpulan tersebut.
1. Membuat rumusan dengan 1. Setiap kumpulan diminta mencatat nama ketua
meminta murid memilih kumpulan terbaik pada belakang kertas borang
kumpulan yang terbaik dalam penilaian dan memasukkan kertas ke dalam kotak.
membuat persembahan dan 2. Guru keluarkan satu kertas demi satu kertas sambil
sebab memilihnya. menunjukkan nombor pada kertas.
3. Kumpulan yang mendapat undian terbanyak dikira
sebagai kumpulan persembahan terbaik.
Penutup 4. Guru membuat kesimpulan dengan murid tentang
(3 minit) ciri-ciri kumpulan persembahan terbaik.
Mengapa: bekerjasama / seragam
5. Apakah nama lagu yang kita belajari hari ini?
a) Mud – riang / gembira
b) Tempo – cepat / lambat (mana satu sesuai)
c) Dinamik – suara besar / kecil
d) Meter – 4/4
6. Semua murid menyanyi lagu asal bersama-sama.
BORANG PENILAIAN PERSEMBAHAN KUMPULAN (Lampiran 1)
1. Sila membuat penilaian bagi persembahan semua kumpulan termasuklah kumpulan sendiri.
2. Markah penilaian ialah 1, 2, 3, 4 dan 5 di mana markah 5 merupakan markah yang terbaik.

KRITERIA KUMPULAN KUMPULAN KUMPULAN KUMPULAN


1 2 3 4
Kesesuaian gerakan
dengan ciptaan lagu
Keseragaman
persembahan kumpulan
Kreativiti

Keseronokan menikmati
persembahan
JUMLAH
MARKAH
Penambahbaikkan bagi
persembahan kumpulan
sendiri: