Anda di halaman 1dari 50

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

REKAAN DAN JAHITAN


PAKAIAN
TINGKATAN EMPAT DAN LIMA

Pusat Perkembangan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia
2002
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak


mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;
memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di
mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan
saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga


dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-
prinsip berikut :-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

i
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke


arah lebih memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian

ii
.$1'81*$1

Pendahuluan 1

Matlamat 1

Objektif 1

Organisasi Kandungan 2

Pendekatan Dan Penekanan 3

Pemetaan Kandungan 5

Format Huraian 6

Huraian Tingkatan Empat 7

Huraian Tingkatan Lima 28

iii
KATA PENGANTAR

Para 1 (kosong)

Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu guru merancang aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran
yang sesuai dengan tahap kematangan murid selaras dengan kehendak Sukatan Pelajaran Pembinaan Domestik untuk
sekolah menengah atas. Buku ini juga menyediakan penerangan bagi membantu guru menguruskan pelaksanaan kurikulum
Pembinaan Domestik dalam bengkel. Guru diharap dapat merancang dan melaksanakan strategi yang berkesan sesuai
dengan kebolehan dan minat murid serta persekitaran sekolah supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih
bermakna.

Para 3 (kosong)

( Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN )


Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
KementerianPendidikanMalaysia
iv
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian

mereka pakaian, mendraf dan mengubahsuai pola


PENDAHULUAN serta menjahit pakaian. Penekanan diberi kepada
kreativiti murid dalam menghasilkan pelbagai pakaian.
Rekaan dan Jahitan Pakaian adalah satu daripada Murid juga digalakkan mengambil inisiatif dan
Apakah mata pelajaran elektif vokasional di sekolah merebut peluang kerjaya dalam industri pakaian.
Mata menengah akademik. Ia merupakan satu mata Penerapan nilai murni, sikap positif dan budaya kerja
Pelajaran pelajaran amali yang berteraskan teknologi untuk
Rekaan dan yang baik turut disepadukan dalam mata pelajaran ini.
tingkatan empat dan tingkatan lima. Mata pelajaran
Jahitan
ini adalah lanjutan dan peluasan kepada mata
Pakaian?
pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di sekolah
menengah rendah. MATLAMAT
Penggubalan mata pelajaran ini yang berdasarkan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dirancang untuk Matlamat mata pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian
mencapai matlamat ke arah mempertingkatkan Matlamat adalah untuk melahirkan murid yang kreatif dan
produktiviti negara dengan membekalkan tenaga Mata berkemahiran dalam mereka dan menjahit pakaian
mahir yang berpengetahuan dalam bidang pembuatan Pelajaran
dengan mengamalkan budaya kerja yang baik dan
pakaian. Rekaan dan
Jahitan
selamat serta boleh menjalankan perniagaan sendiri
Pakaian atau berupaya menjadi penyumbang tenaga kerja
Penawaran mata pelajaran ini merupakan mahir di industri pakaian.
sebahagian usaha Kementerian Pendidikan untuk
memperluaskan pendidikan teknikal dan vokasional di
sekolah akademik. Persediaan awal ini adalah untuk
memenuhi keperluan permintaan tenaga pekerja OBJEKTIF
mahir dan separa mahir dalam pelbagai bidang
industri yang semakin meningkat seperti pembinaan
bangunan, automotif, elektrik elektronik, perabot, Objektif Kurikulum Rekaan dan Jahitan Pakaian adalah untuk
komputer dan multimedia, penghasilan makanan, Mata membolehkan murid :
perkhidmatan hospitaliti, perikanan dan haiwan, Pelajaran
pelandskapan, tekstil dan pakaian, hiasan dalaman, Rekaan dan 1.Menjahit pelbagai jenis pakaian seperti blaus, skirt,
dan perkhidmatan penjagaan. Jahitan seluar dan baju tradisional
Pakaian
2.Mendraf pola asas badan, lengan dan skirt
Dalam kurikulum Rekaan dan Jahitan Pakaian
tumpuan diberi kepada pelbagai kemahiran iaitu

1
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian

3.Mengubahsuai pola asas dan mendraf pola


pakaian mengikut stail pakaian yang direka
RANGKA KONSEP
4.Memilih fabrik mengikut stail pakaian dari segi corak,
warna dan tekstur
5.Mengaplikasikan bahan jahitan dan hiasan yang
sesuai pada pakaian
6.Membuat pengiraan kos pakaian yang dijahit
7.Menggunakan alatan dan bahan mendraf
8.Mereka bentuk dan menghasilkan pakaian rekaan
sendiri Kemahiran
Menjahit Pakaian
9.Menguruskan kerja dengan baik dan berkomunikasi Blaus, skirt ,
dengan berkesan seluar, baju
tradisional
10. Menyediakan rancangan perniagaan dalam projek
kerjaya.

ORGANISASI KANDUNGAN Pola Asas Murid kreatif dan


Pakaian berkemahiran
Rangka Draf dan menjahit
Konsep
ubahsuai pakaian
Mata pelajaran ini terbahagi kepada empat bidang pola
pembelajaran yang diolah mengikut rangka konsep seperti
berikut:
Reka Bentuk
dan Penghasilan
Pengurusan dan Pakaian
Keusahawanan Draf, ubahsuai
Tempahan dan menjahit
pakaian, pakaian mengikut
budaya kerja, kreativiti
komunikasi,
keusahawanan

2
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian

Deskripsi empat bidang pembelajaran bagi Rekaan dan Jahitan mengenal pasti peluang kerjaya. Mereka menonjolkan
Pakaian adalah seperti berikut: daya kreativiti melalui projek tempahan dan peragaan
pakaian.
1. Pola Asas Pakaian
PENDEKATAN DAN
Dalam bidang ini murid menggunakan alatan dan PENEKANAN
bahan mendraf untuk mendraf pola pakaian,
mengambil ukuran badan mengikut prosedur dan Rekaan dan Jahitan Pakaian adalah mata pelajaran
Kemahiran yang memberi tumpuan terhadap menguasai
teknik yang betul. Murid mendraf pola asas, melalui
mengubahsuai pola dan mengenal pasti tanda pola kemahiran melalui pembelajaran yang dikendalikan
Latihan secara amali. Bahagian teorinya diserap secara tidak
serta cara menggunakanya. Amali
langsung semasa menjalankan kerja amali.
Pengetahuan dan kemahiran dilaksanakan melalui
2. Kemahiran Menjahit Pakaian
pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran
seperti perbincangan, sumbangsaran, tunjuk cara dan
Murid menguasai kemahiran menjahit pelbagai jenis
simulasi. Pembelajaran bidang pengurusan dan
pakaian dengan mengikut urutan proses menjahit.
keusahawanan perlu digabungjalinkan untuk
Murid boleh menggunakan alatan dan bahan jahitan
membolehkan murid berdikari dan berkeyakinan
dengan betul. Mereka mengaplikasikan kreativiti untuk
menceburi bidang industri pakaian atau menjalankan
menghias pakaian yang dijahit mengikut
perniagaan sendiri.
perkembangan fesyen.
Kemahiran yang diperolehi oleh murid perlulah seiring
3. Reka Bentuk dan Penghasilan Pakaian Kemahiran dengan apa yang dikehendaki di dalam industri
yang pakaian dan relevan dengan bidang pekerjaan yang
Murid diberi peluang mereka dan menjahit pakaian Relevan
sebenar. Pengajaran dan pembelajaran akan lebih
mengikut idea dan kreativiti sendiri. Mereka
menarik apabila murid dapat mengaitkan apa yang
mengaplikasikan kemahiran yang telah dipelajari
dipelajari dengan bidang kerjaya masa depan.
dalam bidang pembelajaran Kemahiran Menjahit
Pakaian.
Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja yang
4. Pengurusan dan Keusahawanan Nilai Murni baik harus merentasi aktiviti yang dikendalikan.
Tumpuan diberi ke arah murid yang berusaha
Murid mengurus kerja dengan sempurna, mencapai kecemerlangan, bersungguh menghasilkan
mengamalkan etika dan budaya kerja yang baik, produk yang berkualiti dan ingin memberikan
berkomunikasi dan berinteraksi dengan berkesan. perkhidmatan pelanggan yang baik. Keutamaan juga
Murid merancang perniagaan yang mudah dan
3
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian

diberi mengenai kebijaksanaan menggunakan sumber Murid digalakkan menggunakan teknologi maklumat
dalam pengendalian dan urusan kerja serta kesedaran Teknologi dan komunikasi (ICT) dalam pembelajaran
tentang kos setiap projek jahitan. Murid harus Maklumat terutamanya untuk mendapat maklumat tentang
berfikiran terbuka, menepati masa semasa dan perkembangan dunia fesyen yang boleh menjana
menyiapkan kerja, berkeyakinan dalam membuat Komunikasi idea dalam mereka stail pakaian. Kemahiran ICT
keputusan, bekerjasama, bertanggungjawab dan murid diperkembangkan seperti melayari internet dan
sentiasa mengutamakan keselamatan diri dan berkomunikasi secara elektronik. Rujukan buku dan
persekitaran. Guru harus memastikan murid dapat majalah profesional juga digalakkan.
menunjukkan dan mengamalkan nilai tersebut semasa
menjalankan kerja amali.

Peraturan dan langkah keselamatan hendaklah


Keselamatan sentiasa dipatuhi dan diamalkan terutamanya di bilik
dan
Murid yang memilih mata pelajaran Rekaan dan jahitan. Sebarang penggunaan alatan perlu diselia
Pengendalian
Kreativiti dan Jahitan Pakaian perlu mengembangkan daya berfikir Bengkel oleh guru untuk mengelakkan kemalangan.
Kaedah Organisasi bengkel dan pengurusan kerja yang mudah
Kajian Masa
secara kritis dan kreatif ke arah membentuk masa
depan yang lebih sempurna dan berdaya saing. boleh dilakukan oleh murid secara bergilir bagi
Depan menambahkan pengalaman, semangat bekerjasama
Contohnya dalam projek kerjaya, murid perlu mengkaji
fesyen pakaian yang popular pada masa kini dan bertanggungjawab serta mempertingkatkan lagi
berbanding dengan dunia fesyen pakaian yang tahap disiplin murid.
sentiasa berubah. Murid mencari alternatif, membuat
pilihan dan akhirnya menghasilkan produk. Di samping
Guru perlu membuat tunjuk cara pada bahagian yang
itu murid juga boleh menjangka dan meramalkan
Tunjuk Cara diperlukan sebelum murid menjalankan kerja amali.
kesan atau impak produk baru dalam perkembangan
fesyen dan industri pakaian.

Modul Modul Pembelajaran Tingkatan 4 dan Tingkatan 5


Bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang Pembelajaran disediakan untuk membantu murid menguasai tahap
Saiz Kelas berkesan dalam kerja amali, saiz bagi satu kelas mata kemahiran dalam setiap unit pembelajaran. Pendekatan
pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian mestilah tidak dalam modul ini lebih kepada kemahiran praktis di samping
melebihi dua puluh lima orang murid. maklumat rujukan sebagai pengetahuan teori. Setiap modul
mengandungi panduan kerja, maklumat rujukan dan
penilaian.

4
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian

Jadual Pemetaan Kandungan Sukatan Pelajaran


PEMETAAN KANDUNGAN Rekaan Dan Jahitan Pakaian

TINGKATAN 4 TINGKATAN 5
BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN
(minggu) (minggu)
Susunan kandungan dalam sukatan pelajaran Rekaan
1. Pola Asas Pakaian (5)
Pemetaan dan Jahitan Pakaian untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5
1.1 Alatan dan bahan mendraf 9
Kandungan adalah seperti dalam Jadual Pemetaan Kandungan
1.2 Ukuran badan 9
Tingkatan 4 Sukatan Pelajaran. Peruntukan masa yang dinyatakan 1.3 Draf pola asas pakaian 9
dan merupakan cadangan untuk membantu guru dalam a. Pola asas badan
Tingkatan 5 penyediaan rancangan pengajaran. b. Pola asas lengan
c. Pola asas skirt
2. Kemahiran Menjahit Pakaian ( 30 ) ( 16 )
2.1 Blaus longgar 5
Masa pengajaran mata pelajaran Rekaan dan Jahitan a. Ciri 9
Bilangan b. Draf pola 9
Waktu Pakaian ialah dua belas waktu seminggu yang mana
c. Fabrik 9
Seminggu setiap waktu ialah empat puluh minit. 9
d. Bahan jahitan dan hiasan
e. Susun atur pola dan menggunting 9
fabrik
f. Proses menjahit blaus longgar 9
g. Pengiraan kos 9
2.2 Kemeja 6
2.3 Skirt berlisu 5
2.4 Skirt selisih 5
2.5 Sarung susun 4
2.6 Seluar berkasing 5
2.7 Slek 5
2.8 Baju tradisional 11
3. Reka Bentuk dan Penghasilan Pakaian (5)
3.1 Rekaan pakain 9
a. Rekaan pakaian
b. Fabrik
c. Bahan jahitan dan hiasan
3.2 Proses jahitan 9
a. Ukuran badan
b. Draf pola
c. Susun atur pola dan menggunting
fabrik

5
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian

TINGKATAN 4 TINGKATAN 5
BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN
(minggu) (minggu) FORMAT HURAIAN
d. Proses menjahit pakaian
e. Pengiraan kos
4. Pengurusan dan Keusahawanan ( 14 )
Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga lajur
4.1 Pengurusan di tempat kerja 2
Tiga lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran; Hasil
a. Pengurusan yang baik 9
b. Etika dan budaya kerja 9 Pembelajaran; dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran.
c. Peraturan dan undang-undang 9
kerja Dalam lajur pertama bidang pembelajaran, unit
d. Pemeliharaan alam sekitar dalam 9 Bidang, Unit pembelajaran dan tajuk berkenaan dinyatakan.
industri pakaian dan Tajuk Dalam lajur ini juga cadangan peruntukkan masa
4.2 Keusahawanan 2 Pembelajaran
a. Kemahiran berkomunikasi 9 pembelajaran dinyatakan bagi membantu guru.
b. Kemahiran membuat keputusan 9
c. Rancangan perniagaan 9 Dalam lajur dua iaitu Hasil Pembelajaran, keluasan
d. Agensi yang membantu usahawan 9
Hasil dan kedalaman skop setiap unit pembelajaran
e. Pemasaran 9 dihuraikan dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh
Pembelajaran
f. Peluang kerjaya dalam industri 9 diukur.
pakaian
4.3 Projek kerjaya
a. Tempahan pakaian 8
Lajur ketiga iaitu Cadangan Aktiviti Pembelajaran
b. Peragaan hasil jahitan 2 Cadangan bertujuan membantu guru merancang dan
Aktiviti membekalkan pengalaman pengajaran dan
JUMLAH ( 35 minggu ) ( 35 minggu )
Pembelajaran pembelajaran yang sesuai dan bermakna kepada
murid. Guru boleh mengubahsuai cadangan ini dan
mereka bentuk aktiviti tambahan yang bersesuaian
dengan kebolehan murid dan keadaan sekeliling
mereka.

Huraian untuk tingkatan empat dan tingkatan lima


diperincikan seperti berikut:

6
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

REKAAN DAN JAHITAN


PAKAIAN
TINGKATAN EMPAT
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Pola Asas Pakaian


(Cadangan peruntukan masa ialah 5
minggu)

1.1 Alatan dan bahan mendraf x Mengenal pasti alat dan bahan Guru memperkenalkan alat dan bahan
mendraf mendraf.

Alat pengukur seperti pembaris lurus,


pembaris melengkung, pembaris sesiku,
pita ukur dan lengkuk perancis.

Alat penanda seperti pensil dwi warna,


pensil 2B, kapur tukang jahit dan roda
surih.

Bahan mendraf seperti kertas perang


dan kertas surih.

Tunjuk cara menggunakan alat dan bahan


mendraf pola.

x Mengenal pasti fungsi alat dan bahan Guru menerangkan fungsi alat dan bahan
mendraf dalam aktiviti mendraf pola pakaian.

x Menggunakan alat dan bahan Murid menggunakan alat dan bahan


mendraf pola mendraf untuk mendraf pola asas
pakaian.

7
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.2 Ukuran badan x Mengenal pasti bahagian badan Guru menerangkan bahagian badan yang
yang perlu diukur untuk mendraf pola perlu diukur untuk mendraf pola pakaian.
pakaian
Bahagian hadapan iaitu keliling dada,
keliling pinggang, bidang hadapan,
punggung, keliling pangkal leher, jarak
bahu ke mercu dada, jarak mercu, lubang
lengan, bahu, labuh lengan, pangkal
lengan, keliling siku dan pergelangan
tangan.

Bahagian belakang iaitu dari tengkuk ke


pinggang, bidang belakang, labuh
pakaian (dari tengkuk ke tumit ) dan
pinggang ke punggung.

Tunjuk cara mengambil ukuran badan


berpandukan senarai ukuran badan.

x Mengambil ukuran badan dengan Murid mengambil ukuran badan sesama


teknik yang betul sendiri sebanyak dua atau tiga kali untuk
mendapat ukuran yang lebih tepat. Murid
merekodkan ukuran badan.

x Membuat pengiraan pembahagian Murid membuat pengiraan pembahagian


ukuran badan ukuran badan mengikut formula.

8
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.3 Draf pola asas pakaian


a. Pola asas badan x Mendraf pola asas badan belakang Tunjuk cara mendraf pola asas badan
x Mendraf pola asas badan hadapan belakang dan hadapan.

Murid mendraf pola asas badan


belakang dan badan hadapan.

b. Pola asas lengan x Mendraf pola asas lengan Tunjuk cara mendraf pola asas lengan.

Murid mendraf pola asas lengan.


c. Pola asas skirt x Mendraf pola asas skirt belakang Tunjuk cara mendraf pola asas skirt
x Mendraf pola asas skirt hadapan belakang dan skirt hadapan.

Murid mendraf pola asas skirt belakang


dan skirt hadapan.

9
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Kemahiran Menjahit Pakaian


(Cadangan peruntukan masa ialah
30 minggu)

2.1 Blaus longgar


(Cadangan peruntukan masa
ialah 5 minggu)

a. Ciri x Mengenal pasti ciri blaus longgar Guru menerangkan ciri yang dicadangkan
yang hendak dijahit untuk blaus longgar :
- Belah kelepet sama lebar
- Lengan padanan rata
- Kolar lurus
- Butang dan lubang butang
- Kelepet lurus.

Murid mengumpul maklumat ciri tersebut


melalui majalah dan buku rujukan.

b. Draf pola x Mendraf pola blaus longgar Tunjuk cara mendraf pola blaus longgar.

Murid mendraf pola blaus longgar.

x Membuat tanda pola pada pola blaus Murid membuat tanda pola seperti ira
longgar lurus, garisan pemadan, tanda lipatan dan
kancing pada blaus longgar.

10
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Menggunting pola blaus longgar Murid menggunting pola blaus mengikut


teknik yang betul di garisan gunting.

c. Fabrik x Mengenal pasti fabrik yang sesuai Guru menunjukkan beberapa contoh jenis
dengan stail pakaian fabrik.

x Memilih jenis fabrik yang sesuai untuk Murid mengenal pasti dan memilih fabrik
blaus longgar yang sesuai dengan stail blaus longgar
dari segi corak, warna dan tekstur.

d. Bahan jahitan dan hiasan x Mengenal pasti bahan jahitan dan Bahan jahitan seperti benang dan lapik
hiasan yang sesuai dalam. Hiasan seperti butang, renda dan
riben.
x Memilih bahan jahitan dan hiasan Murid mengenal pasti dan memilih bahan
yang sesuai untuk blaus longgar jahitan dan hiasan yang sesuai untuk
blaus longgar.

e. Susun atur pola dan x Mengenal pasti bahagian fabrik Guru menerangkan bahagian fabrik :
menggunting fabrik - benang iaitu benang longsin, benang
pakan
- tepi fabrik.

11
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
x Menyedia dan membentang fabrik Guru menerangkan perkara yang perlu
diambil kira semasa menyedia fabrik
seperti kecacatan fabrik, meluruskan
fabrik dan menekan fabrik.

Guru menerangkan perkara yang perlu


diberi perhatian semasa membentang
fabrik iaitu sebelah luar (SL), sebelah
dalam (SD), ira fabrik dan corak fabrik.

x Menyusun atur pola Tunjuk cara menyusun atur pola mengikut


prinsip dan tanda pola.

Murid menyusun atur pola di atas fabrik


dengan cara yang betul.

x Menggunting fabrik Murid menggunting fabrik mengikut teknik


yang betul di garisan gunting.

x Memindahkan tanda pola ke fabrik Murid memindahkan tanda pola berikut ke


fabrik:
Garis Tengah Hadapan (GTH), Garis
Tengah Belakang (GTB), garisan
pemadan, kedudukan butang dan lubang
butang.

12
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
f. Proses menjahit blaus x Menjahit blaus longgar mengikut Murid menjahit blaus longgar mengikut
longgar urutan proses menjahit proses menjahit. Di antaranya ialah
menjahit kelim bahu, menyediakan belah
kelepet sama lebar, menjahit kolar,
menyedia dan mencantum lengan.

Mengemas dan menjahit kelepet.

Setiap proses jahitan hendaklah ditekan


dengan seterika.

Murid menilai hasil kerja sesama sendiri


dengan bimbingan guru.

Aspek keselamatan hendaklah sentiasa


dititik beratkan.

g. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos projek Murid membuat pengiraan kos sehelai
blaus longgar.

2.2 Kemeja
(Cadangan peruntukan masa
ialah 6 minggu)

13
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
a. Ciri x Mengenal pasti ciri kemeja Guru menerangkan ciri yang dicadangkan
untuk kemeja :
- Belah kelepet sama lebar
- Bahu mendatang
- Lisu bertentang
- Lengan kemeja
- Kolar kemeja
- Kocek tampal
- Butang dan lubang butang
- Kelepet lurus.

Murid mengumpul maklumat berkaitan ciri


tersebut.

b. Draf pola x Mendraf pola kemeja Tunjuk cara mendraf pola kemeja.

Murid mendraf pola kemeja berpandukan


ciri kemeja yang ditetapkan.

x Membuat tanda pola pada pola Murid membuat tanda pola berikut pada
kemeja kemeja :
Garis Tengah Hadapan (GTH), Garis
Tengah Belakang (GTB), ira lurus, tanda
lipatan, garisan pemadan, kedudukan
butang dan lubang butang, lisu
bertentang, nama kepingan pola dan
bilangan guntingan pola.

x Menggunting pola kemeja Murid menggunting pola kemeja dengan


teknik yang betul di garisan gunting.

14
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

c. Fabrik x Mengenal pasti fabrik yang sesuai Guru menunjukkan beberapa contoh jenis
dengan stail pakaian fabrik.

x Memilih fabrik yang sesuai untuk Murid mengenal pasti dan memilih fabrik
kemeja yang sesuai dengan stail kemeja dari
segi corak, warna dan tekstur.

d. Bahan jahitan dan hiasan x Mengenal pasti bahan jahitan dan Bahan jahitan seperti benang dan lapik
hiasan yang sesuai dalam. Hiasan seperti butang, lisu
perhiasan dan sulaman.

x Memilih bahan jahitan dan hiasan Murid mengenal pasti dan memilih bahan
yang sesuai untuk kemeja jahitan dan hiasan seperti butang, lisu
perhiasan dan sulaman untuk kemeja.

e. Susun atur pola dan x Menyedia dan membentang fabrik Semasa menyediakan fabrik pastikan ia
menggunting fabrik diluruskan, ditekan dan tidak cacat atau
rosak.

Semasa membentang fabrik pastikan


kedudukan SL, SD, ira dan corak fabrik
hendaklah betul.

x Menyusun atur pola Murid menyusun atur pola atas fabrik


dengan cara yang betul.

15
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
x Menggunting fabrik Murid menggunting fabrik dengan
menggunakan teknik yang betul di
garisan gunting.

x Memindahkan tanda pola ke fabrik Murid memindahkan tanda pola berikut ke


fabrik :
GTH, GTB, tanda imbangan, garisan
pemadan, kedudukan butang dan lubang
butang dan lisu bertentang.

f. Proses menjahit kemeja x Menjahit kemeja mengikut proses Murid menjahit kemeja mengikut langkah
menjahit proses menjahit. Di antaranya menyedia
dan menjahit kocek tampal, belah kelepet
sama lebar, bahu mendatang, lisu
bertentang, kolar kemeja¸ lengan, butang
dan lubang butang dan kelepet.

Murid menjahit hiasan pada kemeja.

Setiap proses jahitan hendaklah ditekan


dengan seterika.

g. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos projek Murid membuat pengiraan kos sehelai
kemeja.

16
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2.3 Skirt berlisu


(Cadangan peruntukan masa
ialah 5 minggu)

a. Ciri x Mengenal pasti ciri skirt berlisu Guru menerangkan ciri yang dicadangkan
untuk skirt berlisu :
- Lisu terbalik
- Lisu pemadan
- Pinggang mendatang
- Belah berzip
- Ikatan pinggang
- Cangkuk dan palang
- Kelepet.

b. Draf pola x Mendraf pola skirt berlisu Tunjuk cara mendraf pola skirt berlisu.

Murid mendraf pola skirt berlisu.

Bilangan lisu terbalik di bahagian hadapan


skirt bergantung kepada stail skirt dan
bentuk badan.

x Membuat tanda pola pada pola skirt Murid membuat tanda pola seperti lisu
pemadan, lisu terbalik dan tanda lipatan.

c. Fabrik x Mengenal pasti fabrik yang sesuai Guru menunjukkan beberapa contoh jenis
dengan stail pakaian. fabrik.

17
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Memilih fabrik yang sesuai untuk Murid mengenal pasti dan memilih fabrik
skirt berlisu yang sesuai dengan stail skirt berlisu dari
segi corak, warna dan tekstur.

d. Bahan jahitan dan hiasan x Mengenal pasti bahan jahitan dan Bahan jahitan seperti benang dan lapik
hiasan dalam. Hiasan seperti renda, riben dan
pita jalur serong tepat.

x Memilih bahan jahitan dan hiasan Murid mengenal pasti dan memilih bahan
jahitan hiasan yang sesuai untuk skirt
berlisu.

e. Susun atur pola dan x Menyedia dan membentang fabrik Semasa menyediakan fabrik pastikan ia
menggunting fabrik diluruskan, ditekan dan tidak cacat atau
rosak.

Semasa membentang fabrik pastikan


kedudukan SL, SD, ira dan corak fabrik
hendaklah betul.

x Menggunting pola skirt berlisu Murid menggunting pola skirt dengan


teknik yang betul di garisan gunting.

x Menyusun atur pola Murid menyusun atur pola atas fabrik


dengan cara yang betul.

18
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Menggunting fabrik Murid menggunting fabrik dengan


menggunakan teknik yang betul di
garisan gunting.

x Memindahkan tanda pola ke fabrik Murid memindahkan tanda pola berikut ke


fabrik :
Garis Tengah Hadapan (GTH), Garis
Tengah Belakang (GTB), garisan
pemadan dan lisu terbalik.

f. Proses menjahit skirt x Menjahit skirt berlisu mengikut urutan Murid menjahit skirt berlisu mengikut
berlisu proses menjahit proses menjahit. Di antaranya ialah
menjahit lisu pemadan dan lisu terbalik,
mencantum pinggang mendatang,
menjahit kelim, menjahit zip, menyedia
dan mencantum ikatan pinggang, menjahit
kelepet dan menjahit kancing.

Murid menjahit hiasan yang sesuai


mengikut kreativiti pada skirt berlisu.

Setiap proses jahitan hendaklah ditekan


dengan seterika.

Murid menilai hasil kerja sesama sendiri


dengan bimbingan guru.

19
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

g. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos projek Murid membuat pengiraan kos sehelai
skirt berlisu.

2.4 Skirt selisih


(Cadangan peruntukan masa
ialah 5 minggu)

a. Ciri x Mengenal pasti ciri skirt selisih Guru menerangkan ciri yang dicadangkan
untuk skirt selisih :
- Lisu pemadan
- Belah selisih di hadapan
- Belah berzip
- Ikatan pinggang
- Cangkuk dan palang
- Kelepet lurus.

b. Draf pola x Mendraf pola skirt selisih Tunjuk cara mendraf pola skirt selisih.

Murid mendraf pola skirt selisih.

x Membuat tanda pola pada pola skirt Murid membuat tanda pola seperti lisu
selisih pemadan, tanda lipatan dan ira lurus

x Menggunting pola skirt selisih Murid menggunting pola skirt selisih


dengan teknik yang betul di garisan
gunting.

20
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

c. Fabrik x Mengenal pasti jenis fabrik yang Guru menunjukkan contoh beberapa jenis
sesuai dengan stail pakaian fabrik.

x Memilih fabrik yang sesuai untuk skirt Murid mengenal pasti dan memilih fabrik
selisih. yang sesuai dengan stail skirt selisih dari
segi corak, warna dan tekstur.

d. Bahan jahitan dan hiasan x Mengenal pasti bahan jahitan dan Bahan jahitan seperti benang dan lapik
hiasan dalam. Hiasan seperti renda, riben dan
pita jalur serong tepat.

x Memilih bahan jahitan dan hiasan


yang sesuai untuk skirt selisih

e. Susun atur pola dan x Menyedia dan membentang fabrik Semasa menyediakan fabrik pastikan ia
menggunting fabrik diluruskan, ditekan dan tidak cacat atau
rosak.

Semasa membentang fabrik pastikan


kedudukan SL, SD, ira dan corak fabrik
hendaklah betul.

x Menyusun atur pola Murid menyusun atur pola atas fabrik


dengan cara yang betul.

x Menggunting fabrik Murid menggunting fabrik mengikut teknik


yang betul di garisan gunting.

21
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Memindahkan tanda pola ke fabrik Murid memindahkan tanda pola berikut ke


fabrik :
GTH, GTB, tanda lipatan, garisan
pemadan dan kedudukan zip.

f. Proses menjahit skirt selisih x Menjahit skirt selisih mengikut urutan Murid menjahit skirt selisih mengikut
proses menjahit langkah proses menjahit. Diantaranya
adalah menjahit lisu pemadan, menyedia
belah selisih, menjahit kelim, menyedia
dan mencantum ikatan pinggang, menjahit
zip dan kancing.

Murid menjahit hiasan yang sesuai


mengikut kreativiti pada skirt selisih.

g. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos projek Murid membuat pengiraan kos sehelai
skirt selisih.

2.5 Sarung susun


(Cadangan peruntukan masa
ialah 4 minggu)
a. Ciri x Mengenal pasti ciri sarung susun Guru menerangkan ciri yang dicadangkan
untuk sarung susun :
- Belah berzip
- Ikatan pinggang
- Lisu
- Kelepet.

22
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

b. Draf pola x Mendraf pola sarung susun Tunjuk cara mendraf pola sarung susun.

Murid mendraf pola sarung susun.

x Membuat tanda pola pada sarung Murid membuat tanda pola seperti lisu
susun pemadan dan lipatan lisu.

x Menggunting pola sarung susun Murid menggunting pola sarung susun


dengan teknik yang betul di garisan
gunting.

c. Fabrik x Mengenal pasti fabrik yang sesuai Guru menunjukkan beberapa contoh
dengan stail pakaian jenis fabrik.

x Memilih fabrik yang sesuai untuk Murid mengenal pasti dan memilih fabrik
sarung susun yang sesuai dengan stail sarung susun
dari segi corak, warna dan tekstur.

d. Bahan jahitan dan hiasan x Mengenal pasti bahan jahitan dan Bahan jahitan seperti benang dan lapik
hiasan yang sesuai dalam. Hiasan seperti renda, riben dan
pita jalur serong tepat.

x Memilih bahan jahitan dan hiasan Murid mengenal pasti dan memilih bahan
jahitan dan hiasan yang sesuai.

e. Susun atur pola dan x Menyedia dan membentang fabrik Semasa menyedia fabrik pastikan ia
menggunting fabrik diluruskan, ditekan dan tidak cacat atau
rosak.

23
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Semasa membentang fabrik pastikan


kedudukan SL, SD, ira dan corak fabrik
hendaklah betul.

x Menyusun atur pola Murid menyusun atur pola atas fabrik


mengikut cara yang betul.

x Menggunting fabrik Murid menggunting fabrik mengikut teknik


yang betul atas garisan gunting.

x Memindahkan tanda pola ke fabrik Murid memindahkan tanda pola berikut ke


fabrik :
GTH, GTB, tanda lipatan, garisan
pemadan dan kedudukan zip.

f. Proses menjahit sarung x Menjahit sarung susun mengikut Murid menjahit sarung susun mengikut
susun urutan proses menjahit proses menjahit. Diantaranya ialah
menyusun lipatan lisu, menjahit kelim,
menjahit zip, menyedia dan mencantum
ikatan pinggang, menjahit kelepet dan
kancing.

Murid menjahit hiasan yang sesuai


mengikut kreativiti pada sarung susun.

g. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos projek Murid membuat pengiraan kos sehelai
sarung susun yang siap dijahit.

24
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2.6 Seluar berkasing


(Cadangan peruntukan masa
ialah 5 minggu)

a. Ciri x Mengenal pasti ciri seluar berkasing Guru menerangkan ciri yang dicadangkan
untuk seluar berkasing :
- Berkasing dan pita elastik
- Kelim
- Kelepet.

b. Draf pola x Mendraf pola seluar berkasing Tunjuk cara mendraf pola seluar
berkasing.

Murid mendraf pola seluar berkasing.

x Membuat tanda pola pada seluar Murid membuat tanda pola seperti garisan
berkasing pemadan, tanda lipatan dan ira lurus
seluar berkasing.

x Menggunting pola seluar berkasing Murid menggunting pola seluar berkasing


dengan teknik yang betul di garisan
gunting.

c. Fabrik x Mengenal pasti fabrik yang sesuai Guru menunjukkan beberapa contoh jenis
dengan stail pakaian fabrik.

25
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Memilih fabrik yang sesuai untuk Murid mengenal pasti dan memilih fabrik
seluar berkasing yang sesuai dengan stail seluar berkasing
dari segi corak, warna dan tekstur.

d. Bahan jahitan dan hiasan x Mengenal pasti bahan jahitan dan Bahan jahitan seperti benang dan lapik
hiasan dalam. Hiasan seperti renda dan pita.

x Memilih bahan jahitan dan hiasan Murid mengenal pasti dan memilih bahan
yang sesuai untuk seluar berkasing jahitan dan hiasan yang sesuai untuk
seluar berkasing.

e. Susun atur pola dan x Menyedia dan membentang fabrik Semasa menyediakan fabrik pastikan ia
menggunting fabrik diluruskan, ditekan dan tidak cacat atau
rosak.

Semasa membentang fabrik pastikan


kedudukan SL, SD, ira dan corak fabrik
hendaklah betul.

x Menyusun atur pola Murid menyusun atur pola atas fabrik


dengan cara yang betul.

x Menggunting fabrik Murid menggunting fabrik mengikut teknik


yang betul di garisan gunting.

26
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Memindahkan tanda pola ke fabrik Murid memindahkan tanda pola berikut ke


fabrik :
GTH, GTB, tanda lipatan dan garisan
pemadan.

f. Proses menjahit seluar x Menjahit seluar berkasing mengikut Murid menjahit seluar berkasing mengikut
berkasing urutan proses menjahit proses menjahit. Diantaranya ialah
menjahit kelim, membuat kasing dan
menjahit kelepet.

Setiap proses menjahit hendaklah ditekan


dengan seterika.

Murid menilai hasil kerja sesama sendiri


dengan bimbingan guru.

Aspek keselamatan hendaklah sentiasa


dititik beratkan.

g. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos projek Murid membuat pengiraan kos sehelai
seluar berkasing.

27
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

REKAAN DAN JAHITAN


PAKAIAN
TINGKATAN LIMA
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Kemahiran Menjahit Pakaian


(Cadangan peruntukan masa ialah
16 minggu)
2.7 Slek
(Cadangan peruntukan masa
ialah 5 minggu)
a. Ciri x Mengenal pasti ciri slek Guru menerangkan ciri yang dicadangkan
untuk slek :
- Ikatan pinggang
- Lisu pemadan
- Kocek tersembunyi
- Belah berzip
- Kelepet lurus.

Murid mengumpul maklumat ciri tersebut


melalui majalah dan buku rujukan.

b. Draf pola x Mendraf pola slek Tunjuk cara mendraf pola slek.

Murid mendraf pola slek.

x Membuat tanda pola pada pola slek Murid membuat tanda pola seperti garisan
pemadan, tanda lipatan, ikatan pinggang,
ira lurus, lisu pemadan, kancing dan
kedudukan mulut kocek tersembunyi.

x Menggunting pola slek Murid menggunting pola slek dengan


teknik yang betul pada garisan gunting.

28
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

c. Fabrik x Mengenal pasti fabrik yang sesuai Guru menunjukkan beberapa contoh jenis
dengan stail pakaian fabrik.

x Memilih fabrik yang sesuai untuk slek Murid mengenal pasti dan memilih fabrik
yang sesuai dengan stail slek dari segi
corak, warna dan tekstur.

d. Bahan jahitan dan hiasan x Mengenal pasti bahan jahitan dan Bahan jahitan seperti benang dan lapik
hiasan dalam. Hiasan seperti renda, pita dan
butang.

x Memilih bahan jahitan dan hiasan yang Murid mengenal pasti dan memilih bahan
sesuai untuk slek jahitan dan hiasan yang sesuai untuk slek.

e. Susun atur pola dan x Menyedia dan membentangkan fabrik Semasa menyediakan fabrik pastikan ia
menggunting fabrik diluruskan, ditekan dan tidak cacat atau
rosak.

Semasa membentangkan fabrik pastikan


kedudukan SL, SD, ira dan corak fabrik
hendaklah betul.

x Menyusun atur pola Murid menyusun atur pola atas fabrik


dengan cara yang betul.

29
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Menggunting fabrik Murid menggunting fabrik mengikut teknik


yang betul di garisan gunting.

x Memindahkan tanda pola ke fabrik Murid memindahkan tanda pola berikut ke


fabrik :
Lisu pemadan, garisan pemadan,
kedudukan zip dan kedudukan mulut
kocek tersembunyi.

f. Proses menjahit slek x Menjahit slek mengikut urutan proses Murid menjahit slek mengikut urutan
menjahit proses menjahit. Di antaranya ialah
menjahit kelim, zip, lisu pemadan,
membuat kocek tersembunyi, menyedia
dan mencantum ikatan pinggang,
menjahit kelepet dan kancing.

g. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos projek Murid membuat pengiraan kos sehelai
slek.

2.8 Baju tradisional x Mengenal pasti baju tradisional Guru menunjukkan beberapa contoh baju
(Cadangan peruntukan masa tradisional seperti baju kurung, baju
ialah 11 minggu) melayu cekak musang, baju kebaya, baju
stail cheongsam dan choli sari.

NOTA :
Murid dikehendaki menyiapkan DUA jenis
baju tradisional.

30
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

a. Ciri x Mengenal pasti ciri baju tradisional Guru menerangkan ciri yang dicadangkan
untuk beberapa jenis baju tradisional.
Ciri Baju Kurung
- Pesak
- Kekek
- Belah slit berlapik
- Lengan padanan
- Kelepet lurus.

Ciri Baju Melayu Cekak Musang


- Kolar cekak musang
- Pesak
- Kekek
- Belah berplaket
- Lengan padanan
- Kocek tampal
- Lubang butang
- Kelepet lurus.

Ciri Baju Kebaya


- Lisu pemadan
- Belah kelepet sama lebar
- Kolar selendang (shawl)
- Lidah tengah hadapan
- Kancing
- Lengan padanan rata.

31
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Cheongsam
- Kolar Mandarin
- Lengan padanan
- Belah berlapik
- Belah pada kelim
- Kancing – butang cina
- Kelepet lurus.

Choli Sari
- Garis leher berbentuk
- Belah berlapik
- Lengan padanan
- Lisu pemadan
- Kancing – cangkuk dan mata.

b. Draf pola x Mendraf pola baju tradisional Tunjuk cara mendraf pola baju tradisional
yang dipilih mengikut ciri yang
dicadangkan.

x Membuat tanda pola pada pola baju Murid membuat tanda pola pada pola baju
tradisional tradisional yang dipilih.

x Menggunting pola baju tradisional Murid menggunting pola baju tradisional


yang dipilih dengan teknik yang betul pada
garisan gunting.

c. Fabrik x Mengenal pasti fabrik yang sesuai Guru menunjukkan beberapa contoh jenis
dengan stail pakaian. fabrik.

32
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Memilih fabrik yang sesuai untuk baju Murid mengenal pasti dan memilih fabrik
tradisional yang dijahit yang sesuai untuk baju tradisional dari
segi corak, warna dan tekstur.

d. Bahan jahitan dan hiasan x Mengenal pasti bahan jahitan dan Bahan jahitan seperti benang.
hiasan Hiasan seperti renda, pita dan butang.

x Memilih bahan jahitan dan hiasan Murid mengenal pasti dan memilih bahan
yang sesuai untuk baju tradisional jahitan dan hiasan yang sesuai pada baju
yang dijahit tradisional yang dijahit.

e. Susun atur pola dan x Menyedia dan membentangkan fabrik Semasa menyedia fabrik pastikan ia
menggunting fabrik diluruskan, ditekan dan tidak cacat atau
rosak.

Semasa membentangkan fabrik pastikan


kedudukan SL, SD, ira dan corak fabrik
hendaklah betul.

x Menyusun atur pola Murid menyusun atur pola di atas fabrik


dengan cara yang betul.

x Menggunting fabrik Murid menggunting fabrik dengan teknik


yang betul di garisan gunting.

x Memindahkan tanda pola ke fabrik Murid memindahkan tanda pola seperti


GTH, GTB, tanda lipatan fabrik, tanda
imbangan dan garisan pemadan.

33
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

f. Proses menjahit baju x Menjahit baju tradisional yang dipilih Murid menjahit baju tradisional mengikut
tradisional mengikut urutan proses menjahit urutan proses menjahit.

g. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos projek Murid membuat pengiraan kos untuk dua
helai baju tradisional yang siap dijahit.

3. Reka Bentuk dan Penghasilan


Pakaian
(Cadangan peruntukan waktu ialah 5
minggu)

3.1 Rekaan pakaian

a. Stail dan ciri pakaian x Mengenal pasti stail pakaian yang Murid boleh melayari Internet dan majalah
hendak direka untuk menjana idea dalam mereka stail
pakaian mengikut perkembangan dunia
fesyen.

x Menyenaraikan ciri pakaian yang Murid memilih ciri yang sesuai untuk stail
dipilih pakaian yang direka.

b. Fabrik x Mengenal pasti fabrik yang sesuai Murid mengumpul beberapa contoh jenis
dengan stail pakaian yang direka fabrik.

x Memilih fabrik yang sesuai untuk Murid mengenal pasti dan memilih fabrik
pakaian yang telah direka yang sesuai dari segi corak, warna dan
tekstur untuk pakaian yang hendak dijahit.

34
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

c. Bahan jahitan dan hiasan x Mengenal pasti bahan jahitan dan Bahan jahitan seperti benang.
hiasan Hiasan seperti renda, pita dan butang.

x Memilih bahan jahitan dan hiasan Murid mengenal pasti dan memilih bahan
yang sesuai untuk pakaian yang jahitan dan hiasan yang sesuai untuk
direka pakaian yang direka.

3.2 Proses jahitan

a. Ukuran badan x Mengambil ukuran badan Murid mengambil ukuran badan sesama
sendiri dan merekodkan.

x Membuat pengiraan pembahagian Murid membuat pengiraan pembahagian


ukuran badan mengikut formula ukuran badan mengikut formula untuk
mendraf pola asas pakaian.

b. Draf pola x Mendraf pola pakaian Murid mendraf pola pakaian berdasarkan
reka bentuk pakaian yang dihasilkan.

x Membuat tanda pola pada pola Murid membuat tanda pola seperti GTH,
pakaian GTB, ira lurus, tanda lipatan, tanda
imbangan dan garisan pemadan pada
pola pakaian yang direka.

c. Susun atur pola dan x Menyedia dan membentang fabrik Semasa menyedia fabrik pastikan ia
menggunting fabrik diluruskan, ditekan dan tidak cacat atau
rosak.

35
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Semasa membentangkan fabrik pastikan


kedudukan SL, SD, ira dan corak fabrik
betul.

x Menyusun atur pola Murid menyusun atur pola di atas fabrik


dengan cara yang betul.

x Menggunting fabrik Murid menggunting fabrik dengan teknik


yang betul di garisan gunting.

d. Proses menjahit pakaian x Menjahit pakaian mengikut urutan Murid menjahit pakaian mengikut urutan
proses menjahit proses menjahit berdasarkan pakaian
yang direka.

Murid menjahit hiasan seperti renda,


reben, butang dan labuci pada pakaian
yang dijahit.

Murid menghasilkan sehelai pakaian


mengikut kreativiti dan stail pakaian
rekaan sendiri.

e. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos projek Murid membuat pengiraan kos bagi
pakaian yang direka.

36
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
4. Pengurusan dan Keusahawanan
(Cadangan peruntukan masa ialah
14 minggu)

4.1 Pengurusan di tempat kerja


(Cadangan peruntukan masa
ialah 2 minggu)
a. Pengurusan yang baik x Merancang dan menyediakan jadual Membuat jadual kerja dan menyiapkan
kerja kerja mengikut jangka masa yang
ditetapkan untuk sesuatu projek.

x Mengurus perolehan stok Berbincang dalam kumpulan mengenai


perolehan stok untuk projek yang
dilaksanakan seperti bahan dan kuantiti
yang perlu dibeli, pembekal dan
perbelanjaan.

x Merekod stok Cara menyimpan stok gerak pantas dan


stok gerak perlahan.
Menyimpan rekod bahan dan kuantiti yang
dibeli.
Latihan merekod stok.

b. Etika dan budaya kerja x Menerangkan sebab perlunya Sumbangsaran perlunya mengamalkan
mengamalkan etika kerja etika dan budaya kerja.

x Mengamal etika dan budaya kerja Etika kerja ialah disiplin terhadap kerja
untuk menghasilkan kerja dan produk seperti menepati waktu, amanah, patuh
yang berkualiti pada peraturan dan undang-undang
semasa menjalankan tugas.

37
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Budaya kerja ialah cara peradaban yang


menjadi amalan semua pekerja dalam
sesebuah organisasi.

Menilai amalan etika dan budaya kerja


rakan semasa melaksanakan projek
seperti kerja kuat, bertanggungjawab dan
setia kepada organisasi, komited dan
sedia berubah ke arah positif.

Menganalisis ciri pekerja berdasarkan


cerita yang ditonton untuk mengenal pasti
ciri seorang pekerja yang berjaya.

c. Peraturan dan undang- x Menyenarai peraturan yang perlu Mengadakan perbincangan tentang
undang kerja dipatuhi semasa melaksanakan peraturan yang perlu dipatuhi semasa
sesuatu kerja atau projek melaksanakan sesuatu projek tempahan
pakaian.

38
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Menyatakan akta dan undang-undang Perbincangan mengenai akta dan


yang berkaitan dengan pekerja undang-undang dalam bidang Rekaan dan
Jahitan Pakaian. Contoh Akta Pekerjaan
1955, Akta Kumpulan Simpanan Pekerja
1991 dan Akta Keselamatan Sosial
Pekerja 1969.

x Menyatakan kesan mengabaikan Mengumpul maklumat dari pelbagai


peraturan dan undang-undang dalam sumber mengenai kesan pengabaian
mengurus kerja peraturan kerja. Contoh peraturan
keselamatan di tempat kerja yang
diabaikan boleh mengakibatkan
kemalangan dan kerugian.

d. Pemeliharaan alam sekitar x Menyatakan akta yang melindungi Ceramah atau perbincangan mengenai
dalam industri pakaian alam sekitar akta yang melindungi alam sekitar dan
peranan industri pakaian dalam
melindungi alam sekitar.

x Menyenaraikan peranan industri Melibatkan diri dalam pertandingan


pakaian dalam melindungi alam membuat artikel dengan menggunakan
sekitar perca fabrik untuk mengelakkan
pembuangan perca fabrik bagi menjaga
kebersihan alam sekitar.

39
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Menyatakan kesan mengabaikan Mengumpulkan maklumat dari akhbar,


pemeliharaan alam sekitar majalah atau internet mengenai kesan
mengabaikan pemeliharaan alam sekitar
dan peranan setiap pekerja menjaga alam
sekitar.

4.2 Keusahawanan
(Cadangan peruntukan masa
ialah 2 minggu)

a. Kemahiran berkomunikasi x Menyatakan maksud komunikasi Komunikasi ialah perhubungan yang


berlaku antara dua pihak dalam
menyampaikan maklumat mengenai
sesuatu perkara.

x Mengamalkan komunikasi yang jelas, Contoh aktiviti seperti simulasi, main


tepat dan sopan semasa melayan peranan dan menonton video mengenai
pelanggan cara berkomunikasi yang berkesan dalam
konteks perniagaan jahitan pakaian.

x Menerangkan kepentingan menjalin Perbincangan kepentingan membentuk


perhubungan dengan orang lain jaringan hubungan (networking) dalam
konteks perniagaan jahitan pakaian.

Menjalin perhubungan antara rakan dalam


menjalankan projek.

40
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

b. Kemahiran membuat x Mempraktikkan langkah membuat Langkah membuat keputusan ialah


keputusan keputusan dalam projek rekaan dan mengenal pasti masalah, mencari
jahitan pakaian alternatif, memilih penyelesaian yang baik,
bertindak dan menilai semula.
Aktiviti sumbangsaran, main peranan dan
perbincangan.

Sumbangsaran kesan daripada keputusan


yang telah dibuat dan kepentingannya
membuat keputusan yang sesuai.

c. Rancangan perniagaan x Mengenal pasti maksud rancangan Rancangan perniagaan ialah satu pelan
perniagaan yang menggariskan semua aktiviti dan
tindakan yang perlu diambil dalam satu
tempoh masa tertentu.

x Menyatakan tujuan menyediakan Soal jawab untuk mengenal pasti tujuan


rancangan perniagaan menyediakan rancangan perniagaan.

x Menyediakan rancangan perniagaan Membuat rancangan perniagaan yang


yang mudah mengikut format mudah berkaitan projek yang
dilaksanakan mengikut format yang diberi.

Pilih satu peluang perniagaan dan


sediakan rancangan perniagaan yang
berkaitan dengan bidang Rekaan dan
Jahitan Pakaian.

41
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

d. Agensi yang membantu x Mengenal pasti agensi yang terlibat Mengumpul maklumat mengenai jenis
usahawan dalam membantu usahawan perkhidmatan dan agensi yang berkaitan
dengan industri pakaian seperti :
MARA dan MEDEC untuk bimbingan dan
latihan.
FAMA agensi pemasaran.
UDA agensi infrastruktur.
BANK agensi kewangan.

e. Pemasaran x Menentukan harga jualan Harga jualan berdasarkan kos


pengeluaran dan keuntungan.

x Memasarkan produk yang dihasilkan Memasarkan produk yang dihasilkan


dalam projek tempahan.

Tumpuan diberi kepada menggred


mengikut kualiti, membungkus,
menetapkan harga, promosi dan
pengurusan jualan (langsung, pesanan
dan wakil penjual).

f. Peluang kerjaya dalam x Mengenal pasti peluang kerjaya yang Mencari maklumat melalui Internet dan
industri pakaian berkaitan dengan industri pakaian buletin.

x Mengenal pasti potensi industri Perbincangan tentang peluang kerjaya


pakaian dan potensi industri.

42
Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEMBELAJARAN
UNIT PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4.3 Projek kerjaya


(Cadangan peruntukan masa
ialah 10 minggu)

a. Tempahan pakaian x Menerima tempahan pakaian Murid menerima tempahan pakaian.

x Menghasilkan pakaian Murid mengaplikasi kemahiran yang


diperoleh untuk menghasilkan pakaian.

x Memberi khidmat nasihat kepada Murid memberi khidmat nasihat mengenai


pelanggan stail pakaian, pemilihan warna dan hiasan
yang sesuai dengan stail pakaian.

b. Peragaan hasil pakaian x Mengendalikan projek dan Murid mempamerkan hasil pakaian pada
memperagakan hasil pakaian hari keraian sekolah.
Melibatkan diri dalam pertandingan
mereka stail pakaian.

Mengadakan mini butik di sekolah secara


kumpulan.

43