Anda di halaman 1dari 94

Garis Panduan Penyerahan

dan
Penulisan Tesis/Disertasi
Gaya UMS

PUSAT PENGAJIAN PASCASISWAZAH


UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
2020
1. NAMA

Garis panduan ini dinamakan Garis Panduan Penyerahan dan Penulisan Tesis/Disertasi Gaya
UMS.

2. TUJUAN

Tujuan garis panduan ini dihasilkan adalah untuk:

a) membantu pelajar pascasiswazah menulis tesis / disertasi dengan mengikut format yang
seragam.
b) menerangkan secara ringkas konsep yang perlu ada dalam penulisan tesis / disertasi.
c) memberi panduan kepada penyelia dan Pusat Pengajian Pascasiswazah mengenai
keseragaman bentuk penulisan tesis / disertasi.

3. TAKRIFAN

Dalam garis panduan ini, dinyatakan butiran takrifan melainkan jika kandungan ayatnya
mengkehendaki makna lain:

a) Tesis: Laporan kajian akademik yang dikemukakan oleh pelajar bagi


memenuhi syarat keperluan program pengajian Sarjana Secara Penyelidikan dan Doktor
Falsafah.
b) Disertasi: Laporan kajian akademik yang dikemukakan oleh pelajar bagi memenuhi
syarat keperluan program pengajian Sarjana Secara Kerja Kursus.
c) Calon/Pelajar: Seseorang yang telah mendaftar untuk mengikuti Program Pengajian
Pascasiswazah di Universiti Malaysia Sabah (UMS).
d) Penyelia: Ahli Akademik yang dicadangkan oleh Fakulti dan diluluskan oleh
Jawatankuasa Senat untuk menyelia pengajian pelajar.
e) Tesis/Disertasi Lengkap: Naskhah berjilid keras yang telah melalui proses pembaikan.

4. MAKLUMAT TAMBAHAN

Penyerahan Tesis /Disertasi


Calon dikehendaki menyerahkan tesis / disertasi lengkap setelah diperiksa dan
diperbaiki mengikut panduan yang ditetapkan oleh Pusat Pengajian Pascasiswazah.

a) Syarat Penganugerahan Ijazah

Pelajar dikehendaki memenuhi syarat ini bagi membolehkan mereka menerima ijazah masing-
masing. Universiti tidak akan menganugerahkan ijazah kepada calon yang gagal berbuat
demikian.

b) Simpanan Naskhah Tesis / Disertasi

1
Tiga (3) naskhah tesis / disertasi berjilid keras dan satu keping salinan cakera padat (CD)
format PDF perlu diserahkan oleh pelajar kepada pihak berikut:

i. Satu keping salinan cakera padat (CD) bersama satu naskhah berjilid keras disimpan di
Perpustakaan Universiti.
ii. Satu naskhah berjilid keras diserahkan kepada Fakulti.
iii. Satu naskhah berjilid keras diserahkan kepada penyelia.

c) Plagarisme

Pihak Universiti Malaysia Sabah memberikan kemudahan penggunaan perisian penyemak


plagiarisme kepada pelajar untuk membantu mereka dalam menangani masalah
plagiarism. Untuk tujuan penghantaran deraf tesis / disertasi bagi peperiksaan lisan Viva
Voce, calon dikehendaki untuk menghantar satu salinan keputusan penyemak plagiarisme
(tidak melebihi 30% kesamaan) yang telah disahkan oleh penyelia ke Pusat Pengajian
Pascasiswazah. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan peperiksaan lisan Viva Voce
tidak akan dilaksanakan.

d) Hak Milik Universiti

Semua tesis / disertasi menjadi hak milik kekal Universiti Malaysia Sabah, iaitu hak cipta bentuk
asal adalah dipunyai oleh Universiti, bukan penulis tesis / disertasi. Sebarang penerbitan yang
melibatkan tesis / disertasi atau sebahagian daripadanya perlu mendapat kebenaran daripada
pihak Universiti terlebih dahulu.

2
5. PANDUAN PELAJAR

PENCALONAN PEMERIKSA TESIS PELAJAR

PERINGKAT PERTAMA;

TINDAKAN PROSES 1 PROSES 2

PELAJAR Muat turun dan Lengkapkan Borang Menyediakan Tesis


Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (3 set – Sarjana, 4 Set – PhD)
kemudian hantar ke F/P/I masing – *Soft Cover, Double Sided Pages.
masing.

PENYELIA Ulasan dan Pengesahan Borang


Notis Penyerahan Tesis/Disertasi
pelajar.

FAKULTI / PUSAT / Sokongan dan Pengesahan Borang


INSTITUT Notis Penyerahan Tesis/Disertasi
(F/P/I) pelajar di peringkat Mesyuarat F/P/I
bagi Cadangan Pemeriksa Luar dan
Dalam.

PUSAT PENGAJIAN Pengesahan Pemeriksa Tesis Pelantikan Pemeriksa Dalam dan


PASCASISWAZAH pelajar di peringkat Mesyuarat Luar
(PPPS) Jawatankuasa Pascasiswazah.
Memaklumkan kepada pelajar bagi
penghantaran tesis ke PPPS

MESYUARAT SENAT Kelulusan Pemeriksa Tesis pelajar


di peringkat Mesyuarat Senat.

3
PENGHANTARAN TESIS PELAJAR

PERINGKAT KEDUA;

TINDAKAN PROSES 1 PROSES 2 PROSES 3

PELAJAR Muat turun dan Penghantaran Tesis Pemakluman Tarikh


lengkapkan Borang kepada PPPS + Borang Viva Voce
Penyerahan Tesis Penyerahan Tesis untuk
untuk Pemeriksaan Pemeriksaan
kemudian hantar ke F/P/I *Soft Cover, Double
masing – masing. Sided Pages.

PENYELIA Ulasan dan Pengesahan


Borang Penyerahan
Tesis untuk
Pemeriksaan pelajar.

FAKULTI / PUSAT / Sokongan dan


INSTITUT Pengesahan Borang
(F/P/I) Penyerahan Tesis
untuk Pemeriksaan
pelajar.

PUSAT PENGAJIAN Penghantaran Tesis Pemilihan dan


PASCASISWAZAH kepada Pemeriksa Luar Pengesahan Tarikh
(PPPS) dan Dalam. Viva Voce selepas
terima Laporan
Pemeriksa

PEMERIKSA Menerima Tesis Pelajar Hantar Laporan


Tempoh Pemeriksaan; Pemeriksaan kepada
Sarjana – 1 bulan PPPS
PhD – 2 bulan

4
PELAKSANAAN PEPERIKSAAN LISAN (SIDANG VIVA VOCE)

PERINGKAT KETIGA (KEPUTUSAN: 1-3 BULAN/3-6 BULAN);

TINDAKAN PROSES 1 PROSES 2 PROSES 3

PUSAT • Sidang viva voce • Terima tesis selepas • Terima Hardcover


PENGAJIAN berlangsung pembetulan daripada dari pelajar
PASCA • Surat Keputusan pelajar berserta Borang • Nama pelajar disahkan
SISWAZAH dan Borang PPPS/HEA-Pep/0004 dalam Mesyuarat
(PPPS) PPPS/HEA-Pep/0004 [pindaan 2017] untuk JKP dan Mesyuarat
[pindaan 2017] pengesahan dan serahan Senat (Lulus &
diberikan kepada semula tesis kepada Tamat Pengajian)
pelajar pelajar setelah selesai
semakan format / gaya
penulisan

PEMERIKSA • Salinan Surat • Pemeriksa Dalam


Keputusan dihantar tandatangan Borang
kepada Pemeriksa PPPS/HEA-Pep/0004
Luar/Dalam untuk [pindaan 2017]
makluman dan
rujukan

PENYELIA • Salinan Surat • Penyelia tandatangan


Keputusan dihantar Borang PPPS/HEA-
kepada Penyelia Pep/0004 [pindaan 2017]
untuk makluman
dan rujukan

FAKULTI / • Salinan Surat • Dekan tandatangan


PUSAT / Keputusan dihantar Borang PPPS/HEA-
INSTITUT kepada F/P/I untuk Pep/0004 [pindaan 2017]
(F/P/I) makluman dan
rujukan

PELAJAR • Terima Surat • Membuat pembetulan pada • Dimaklumkan


Keputusan, tesis bersama Pemeriksa mengenai Surat Lulus
Borang PPPS/HEA- (Dalam) dalam tempoh & Tamat Pengajian
Pep/0004 masa pembetulan yang
[pindaan 2017] ditetapkan
serta salinan
laporan Pemeriksa
(L/D)

5
PELAKSANAAN PEPERIKSAAN LISAN (SIDANG VIVA VOCE)

PERINGKAT KETIGA (KEPUTUSAN: TANGGUH 12 BULAN) *Tanpa viva voce semula;


TINDAKAN PROSES 1 PROSES 2 PROSES 3 PROSES 4

PUSAT • Sidang viva • Terima tesis selepas • Penghantara • Menerima Laporan


PENGAJIAN voce pembetulan daripada n Tesis Pemeriksaan kali
PASCA berlangsung pelajar berserta Borang kepada kedua
SISWAZAH • Surat Keputusan PPPS/HEA-Pep/0003 Pemeriksa • Mengadakan
(PPPS) dan Borang [pindaan 2016] untuk Luar dan Perbincangan
PPPS/HEA- pengesahan dan Dalam Semula Keputusan
Pep/0003 serahan semula tesis Sidang viva voce
[pindaan 2016] kepada Pemeriksa Luar (Dalaman)
diberikan & Dalam untuk tujuan • Pemakluman
kepada pelajar pemeriksaan semula keputusan
mengikut tempoh kepada Pelajar
pemeriksaan asal:

PEMERIKSA • Salinan Surat Menerima Tesis • Menghantar


Keputusan Pelajar Laporan
dihantar Tempoh Pemeriksaan Tesis
kepada Pemeriksaan; kepada PPPS
Pemeriksa • Doktor
Luar/Dalam Falsafah –
untuk 2 Bulan
makluman dan • Sarjana –
rujukan 1 Bulan

PENYELIA • Salinan Surat • Penyelia tandatangan


Keputusan Borang PPPS/HEA-
dihantar Pep/0003 [pindaan
kepada 2016]
Penyelia untuk
makluman dan
rujukan
FAKULTI / • Salinan Surat • Dekan tandatangan
PUSAT / Keputusan Borang PPPS/HEA-
INSTITUT dihantar Pep/0003 [pindaan
(F/P/I) kepada F/P/I 2016]
untuk
makluman dan
rujukan

PELAJAR • Terima Surat • Membuat pembetulan


Keputusan, pada tesis bersama
Borang penyelia dalam tempoh
PPPS/HEA- masa pembetulan yang
Pep/0003 ditetapkan
[pindaan 2016]
serta salinan
laporan
Pemeriksa (L/D)

6
6. ASPEK TEKNIKAL PENULISAN TESIS/DISERTASI

6.1 BAHASA

Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris (penggunaan selain daripada bahasa utama
hendaklah dicondongkan)

6.2 PENAIPAN DAN PENCETAKAN TEKS

a) Tesis hendaklah ditaip dengan menggunakan komputer dan dicetak dengan pencetak
laser.
b) Menggunakan huruf Tahoma kecuali bahagian yang melibatkan simbol-simbol saintifik.
c) Saiz huruf ialah 11 untuk teks utama manakala untuk nota kaki dan nota hujung ialah 9.
d) Perenggan pertama tidak perlu diengsot (indent). Perenggan seterusnya dimulakan
dengan satu engsotan.
e) Nombor halaman diletakkan di bahagian bawah muka surat pada kedudukan tengah (28
mm dari jidar bawah).
f) Jidar kiri pada kedudukan 38 mm dari birai.
g) Jidar kanan, atas dan bawah pada kedudukan 28mm.
h) Warna huruf teks utama ialah hitam.
i) Penggunaan selain daripada bahasa utama hendaklah dicondongkan.
j) Jumlah perkataan dalam tesis (isi kandungan utama sahaja):

i. Secara Penyelidikan
- Tesis Doktor Falsafah : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan
- Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan

ii. Secara Kerja Kursus


- Disertasi Doktor Falsafah : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan
- Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

6.3 FORMAT TAJUK

a. Tajuk Tesis di Kulit Keras

i. Tajuk tesis ditaip dengan huruf besar, tebal dan bersaiz 18.
ii. Kedudukan tajuk ditaip dengan menggunakan format tengah (piramid terbalik) di
tengah di antara jidar kiri dan jidar kanan.
iii. Tiada langkau jika tajuk melebihi satu baris.
iv. Tidak boleh menggunakan perkataan ringkasan.
v. Nama pelajar ditaip dengan huruf besar, tebal dan bersaiz 18.
vi. Nama fakulti ditaip dengan huruf besar, tebal dan bersaiz 18.
vii. Tajuk tesis tidak boleh melebihi 20 patah perkataan.

7
b. Tajuk Bab

i. Huruf besar, tebal dan bersaiz 14.


ii. Kedudukan tajuk di tengah di antara jidar kiri dan jidar kanan.
iii. Tiada langkau jika tajuk melebihi satu baris.

c. Tajuk kecil dan sub tajuk

i. Huruf kecil, tebal dan bersaiz 11 dan menggunakan huruf besar pada setiap awal
perkataan (kecuali kata sendi nama dan kata hubung)
ii. Kedudukan di kiri.
iii. Tiada langkau jika tajuk melebihi satu baris.

6.4 SELANG BARIS

Teks utama tesis ditaip dalam 1.5 langkau kecuali perkara-perkara berikut:

a. Tajuk Bab dan tajuk kecil/sub tajuk.


b. Teks untuk Pengakuan.
c. Teks untuk Pengesahan.
d. Teks untuk Penghargaan.
e. Abstrak Bahasa Melayu dan terjemahan dalam Bahasa Inggeris.
f. Senarai Kandungan kecuali antara tajuk bab: langkau 1.5 dibenarkan.
g. Keterangan Jadual Rajah, Foto dan Notasi Muzik.
h. Rujukan/ Bibliografi.
i. Nota Kaki/Nota hujung.
j. Teks petikan yang melebihi 40 patah perkataan (diletakkan pada perenggan baru
ditaip berasingan dengan satu engsotan dari kanan dan kiri).

6.5 PERENGGAN DAN AYAT

a. Setiap perenggan hendaklah disama ratakan.


b. Perenggan pertama selepas tajuk dan subtajuk bermula di kiri dan tidak diengsot.
(Perenggan seterusnya dimulakan dengan engsotan sebanyak 12.5 mm (0.5 inci).
c. Selang antara perenggan adalah berjarak 1.5 langkau.
d. Perenggan baharu di bahagian bawah sesuatu halaman mestilah mengandungi
sekurang-kurangnya dua baris ayat. Jika tidak, perenggan tersebut hendaklah
dimulakan di halaman berikutnya.
e. Perkataan terakhir pada sesuatu halaman tidak boleh menggunakan tanda
sempang. Perkataan yang lengkap hendaklah ditaip pada halaman berikutnya. Jika
baris terakhir sesuatu perenggan menjadi baris pertama bagi halaman baru,
panjangnya hendaklah sekurang-kurangnya satu baris.
f. Ayat tidak boleh dimulakan dengan nombor.
g. Angka dalam teks hendaklah ditulis dengan perkataan jika bilangannya kurang
daripada sepuluh (10). Contoh: Lima percubaan, sembilan percubaan.

8
6.6 JIDAR (MARGIN)

6.6.1 Ukuran Jidar Bagi Muka Hadapan Tesis/Disertasi Kulit Luar

a. Jidar atas : 60 mm dari birai atas.


b. Jidar bawah : 60 mm dari birai bawah.
c. Kedudukan tajuk ditaip dengan menggunakan format tengah (piramid
terbalik) dengan menggunakan huruf tahoma 18.

6.6.2 Ukuran Jidar Bagi Halaman Pertama

a. Jidar atas : 60 mm dari birai atas.


b. Jidar bawah : 60 mm dari birai kanan.
c. Kedudukan tajuk ditaip dengan menggunakan format tengah
(piramid terbalik).

6.6.3 Ukuran Jidar Bagi Halaman Senarai Kandungan, Pengakuan, Pengesahan,


Pengesahan Penyelia, Penghargaan, Abstrak, Jadual, Rajah, Senarai Foto,
Notasi Muzik, Istilah dan Lampiran

a. Jidar atas : 28 mm dari birai atas.


b. Jidar kanan : 28 mm dari birai kanan.
c. Jidar kiri : 38 mm dari birai kiri.
d. Jidar bawah : 28 mm dari birai bawah.

6.6.4 Ukuran Bagi Halaman Pertama Setiap Bab Baru

a. Jidar atas : 28 mm dari birai atas.


b. Jidar kanan : 28 mm dari birai kanan.
c. Jidar kiri : 38 mm dari birai kiri.
d. Jidar bawah : 38 mm dari birai bawah.
e. Halaman pertama bagi setiap bab tesis/disertasi hendaklah dikosongkan 28 mm
di bahagian atas tajuknya.

6.7 PENOMBORAN

6.7.1 Halaman Teks Utama

a. Kedudukan nombor halaman diletakkan di bahagian bawah, tengah dan


menggunakan nombor jenis tahoma saiz 11.
b. Halaman bukan teks utama (seperti judul, kandungan, pengesahan) hendaklah
dinomborkan dengan angka kecil roman secara berturut-turut (i, ii, iii dan
seterusnya). Tajuk pada halaman pertama (Lampiran B) adalah halaman “i”
tetapi nombornya tidak ditaip.
c. Halaman teks utama hendaklah dinomborkan dengan angka 1, 2, 3 dan
seterusnya. Halaman pertama bagi setiap bab tidak dinomborkan.

9
6.7.2 Tajuk Bab, Tajuk Utama dan Tajuk Kecil

a. Penulisan tajuk bab dimulakan dengan perkataan dan angka seperti BAB 1, BAB
2 dan seterusnya.
b. Penomboran tajuk utama teks hendaklah dimulakan dengan angka seperti 1.1,
1.2 dan seterusnya
c. Penomboran tajuk kecil hendaklah dimulakan dengan dua angka bulat tetapi
tidak melebihi tiga angka bagi mewakili setiap perkara, dan dipisahkan dengan
titik noktah di antara nombor-nombor tersebut seperti 1.1.1, 1.1.2 dan
seterusnya.
d. Penomboran tajuk kecil yang menggunakan lebih dari tiga angka mesti
menggunakan abjad (huruf kecil) seperti a, b, c atau i, ii, iii (lihat lampiran di
bawah).

1.1.1 Luahan Sungai


Luahan air sungai yang juga dikenali sebagai aliran permukaan adalah
berkadaran terhadap luas keratan rentas sungai berair dan purata halaju air
yang mewakili setiap ketinggian aras air sungai….

a. Keratan Rentas Sungai Berair


Keratan rentas sungai berair adalah…

b. Purata Halaju Air


Purata halaju air adalah mewakili….

e. Penomboran tajuk utama dan tajuk kecil dalam setiap bab adalah dimulakan
dengan nombor yang selari dengan nombor bab seperti Bab 1 tajuk kecilnya 1.1,
Bab 2 tajuk kecilnya 2.1.

6.7.3 Jadual, Rajah dan Foto

a. Tajuk jadual adalah bersaiz 11 tahoma dan ditebalkan.


b. Penomboran rajah dan foto adalah sama seperti format penomboran jadual.
c. Kedudukan tajuk jadual hendaklah diletakkan di tengah bahagian atas dan
sumber diletakkan di kiri di bawah jadual. Sumber daripada kajian sendiri tidak
perlu dinyatakan.

10
Contoh Jadual

Jadual 4.8 : Indeks Kebagusan Penyuaian Model


(Goodness of Fit)

Sumber : Zainudin Awang (2012); Hair et al. (2010, 2017)

11
Contoh Rajah

Tajuk : Di bahagian kiri bawah rajah


Sumber : Di bahagian kiri bawah tajuk rajah

Rajah 1.3 : Pola Perubahan Jumlah Pekerja Berhenti, Masuk dan Jumlah
Pekerja Pada Akhir Tahun Hotel Tang Dynasty Dari Tahun
2010 Sehingga April 2015
Sumber : Pengurusan Hotel Tang Dynasty (Tidak Diterbitkan)

6.8 SENARAI JADUAL/RAJAH/FOTO

Bahagian ini menyenaraikan semua rajah/foto mengikut susunan tertib dalam teks
tesis atau disertasi beserta dengan halaman. Rajah merujuk kepada graf,
lakaran/sketsa, lukisan atau ilustrasi dan sebagainya. Susunan senarai rajah haruslah
mengikut susunan dalam teks.

12
6.9 SENARAI NOTASI MUZIK

Tajuk atau keterangan tajuk berkenaan notasi sama dengan yang terdapat di dalam
tesis/ disertasi calon.

Tajuk: Notasi Muzik

6.10 SENARAI SIMBOL, UNIT, SINGKATAN, FORMULA, TATA NAMA, ISTILAH DAN
NOMBOR

Simbol, singkatan, unit, formula, tata nama, istilah dan nombor yang digunakan dalam
teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Perkataan
hendaklah disusun mengikut abjad dan dicetak tebal.

Contoh:

KPM Kementerian Pendidikan Malaysia


USIA United Sabah Islamic Association
WHO World Health Organisation

6.11 SENARAI LAMPIRAN

Lampiran merupakan data mentah, ringkasan atau kenyataan tambahan yang dapat
menyokong penemuan tesis/disertasi. Ini terdiri daripada sebahagian data yang terlalu
banyak untuk dimuatkan dalam bahagian teks seperti cerapan data dalam bentuk
nombor atau jadual (melebihi dua halaman), penulisan program untuk perisian
komputer dan foto yang dapat menyokong penemuan calon.

13
6.12 SUMBER RUJUKAN UTAMA NOTA KAKI/NOTA HUJUNG

a. Sumber rujukan perlu disebut dalam teks utama.

b. Nota kaki dan nota hujung digunakan untuk penjelasan tambahan dan dibuat
secara berurutan bermula dengan angka satu (1) bagi setiap bab.

6.13 KERTAS

a. Saiz : A4 (210 mm x 297 mm)

b. Jenis : Kertas Simili 80 gsm

c. Warna : Putih

6.14 CETAKAN

6.14.1 Cetakan teks/rajah/foto

a. Cetakan rajah / foto yang berkualiti sahaja diterima.

b. Cetakan teks hendaklah dibuat di sebelah halaman sahaja.

6.14.2 Salinan (fotokopi)

Fotokopi di bahagian lampiran yang baik mutunya sahaja akan diterima.

6.15 PENJILIDAN TESIS

a. Kulit Luar : Kulit Keras


b. Saiz : A4 (210 cm x 297 cm)
c. Warna : i. Biru Gelap (Diploma Pascasiswazah /
Sarjana / Sarjana Falsafah)
ii. Merah tua (Doktor Falsafah)

14
6.15.1 Muka hadapan di kulit keras

Semua maklumat di muka hadapan kulit keras tesis hendaklah ditaip dengan huruf
besar berwarna emas menggunakan huruf Tahoma bersaiz 18.

TAJUK

NAMA CALON

NAMA FAKULTI/PUSAT/INSTITUT

NAMA UNIVERSITI

TAHUN (TAHUN MAJLIS KONVOKESYEN PELAJAR)

6.15.2 Tulang Belakang

Semua maklumat di bawah hendaklah ditaip dengan huruf besar, jenis Tahoma,
berwarna emas, bersaiz 16 dan mengikut susunan seperti berikut;

NAMA CALON

NAMA IJAZAH (SINGKATAN)

TAHUN (TAHUN MAJLIS KONVOKESYEN PELAJAR)

SINGKATAN NAMA UNIVERSITI (UMS)

15
6.16 SINGKATAN NAMA IJAZAH

Singkatan Nama Ijazah

Singkatan Nama Ijazah dalam Nama Ijazah dalam Bahasa


Bahasa Melayu Inggeris

PhD Doktor Falsafah Doctor of Philosophy

MPhil Sarjana Falsafah Master of Philosophy

MSc Sarjana Sains Master of Science

MAgricSc Sarjana Sains Pertanian Master of Agricultural Science

MEng Sarjana Kejuruteraan Master of Engineering

MEnvSc Sarjana Sains Sekitaran Master of Environmental


(Kerja Kursus) Science
(Course Work)
MA Sarjana Sastera Master of Arts

MEd Sarjana Pendidikan Master of Education

MAcc Sarjana Perakaunan Master of Accounting

MEcons Sarjana Ekonomi Master of Economics

MBuss Sarjana Perniagaan Master of Business

MFin Sarjana Kewangan Master of Finance

MBA Sarjana Pentadbiran Perniagaan Master in Business Administration

MHCM Sarjana Pengurusan Modal Master in Human Capital


Manusia Management
MPsy Sarjana Psikologi Master of Psychology

PGDip Diploma Pascasiswazah Postgraduate Diploma

DipEd Diploma Pendidikan Diploma of Education

PGCert Sijil Pascasiswazah Postgraduate Certificate

16
7. STRUKTUR TESIS

7.1 SUSUNAN

Kandungan tesis hendaklah disusun mengikut urutan seperti berikut:

TAJUK
PENGAKUAN
PENGESAHAN
PENGHARGAAN
ABSTRAK
ABSTRACT
SENARAI KANDUNGAN
SENARAI JADUAL
SENARAI RAJAH/ FOTO
SENARAI SINGKATAN/ SIMBOL
SENARAI LAMPIRAN
KANDUNGAN TEKS (BAB)
RUJUKAN
LAMPIRAN
Nota:
* Jika ada perkara yang tercatat di atas tidak diperlukan, maka ianya tidak perlu
dimasukkan di dalam tesis/disertasi. Setiap bahagian di atas hendaklah dimulakan di
halaman baru.

7.2 HALAMAN TAJUK (LAMPIRAN B)

Halaman tajuk ditaip dengan huruf besar mengikut susunan seperti berikut:

a. Tajuk tesis diletak di bahagian tengah (piramid terbalik), berhuruf besar saiz 18 dan
tidak mengandungi singkatan perkataan atau kurungan.
b. Nama pelajar ditaip penuh seperti dalam kad pengenalan dan diletakkan di
bahagian tengah, berhuruf besar saiz 18.
c. Tujuan penyerahan tesis disebut mengikut peringkat pengijazahan.
Contoh:

TESIS INI DISERAHKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN PENGIJAZAHAN


IJAZAH SARJANA EKONOMI

17
d. Nama fakulti / institut ditulis penuh, diletakkan di bahagian tengah (piramid
terbalik) dan berhuruf besar saiz 18.
e. Tahun yang disebut adalah tahun penyerahan tesis kuit keras dan diletakkan di
bahagian tengah saiz 18. Tiada langkau di antara nama fakulti / insitut dan tahun.

7.3 PENGAKUAN (Lampiran F)

Halaman ini hendaklah dimulakan selepas judul ditaip di tengah halaman tersebut dan
mengandungi pengakuan calon bahawa tesis/ disertasi ditulis adalah hasil kerja calon
sendiri dan sebarang nukilan, ringkasan telah diterangkan sumbernya.
Seperti kenyataan yang berikut “Segala nukilan, ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap
satunya telah saya jelaskan sumbernya....”

7.4 PENGHARGAAN (Lampiran G)

Calon boleh merakamkan penghargaan tidak lebih daripada satu halaman kepada orang
perseorangan ataupun pertubuhan / persatuan yang membantu dalam melakukan
kajian.

7.5 ABSTRAK (Lampiran H)

Abstrak dalam penulisan tesis hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu
dan Bahasa Inggeris. Jika tesis ditulis dalam Bahasa Melayu, mesti didahului dengan
abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris dan
sebaliknya. Bagi abstrak yang diterjemahkan, tajuk abstrak berkenaan perlu ditulis
dengan penuh. Abstrak hendaklah ditulis dalam satu perenggan, tidak berlangkau dan
tidak melebihi satu halaman. Lihat contoh di Lampiran K.

7.6 SENARAI KANDUNGAN (Lampiran E)

Semua tajuk kandungan dalam tesis hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut
tertib.

7.7 SENARAI JADUAL (Lampiran I)

Semua jadual di dalam tesis hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib.

7.8 SENARAI RAJAH / FOTO / SIMBOL / SINGKATAN KATA / GLOSARI /


LAMPIRAN (Lampiran J, K, L, M, N,O dan Q)

Semua perkara seperti tajuk di atas hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut
tertib.

18
7.9 TEKS UTAMA

Keperluan bilangan bab dan susunan bab bergantung kepada keperluan disiplin.
Secara umumnya, penulisan teks tesis harus mengandungi:

i. Pengenalan
Pengenalan meliputi latar belakang, pernyataan masalah kajian, soalan kajian,
objektif, kepentingan kajian dan lain-lain yang berkaitan.

ii. Sorotan Literatur


Bab yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik
kajian.

iii. Metodologi
Bab yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang
digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian seperti pendekatan kajian,
persampelan, instrumentasi, kaedah penganalisaan data dan yang berkaitan.
iv. Dapatan Kajian
Dapatan kajian merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam
penulisan teks.
v. Perbincangan dan Kesimpulan
Bab ini membincangkan dan merumuskan hasil penemuan kajian.
vi. Cadangan
Penulisan bab cadangan tertakluk kepada keperluan disiplin dan jenis kajian.

7.10 RUJUKAN (Lampiran U)

Halaman ini mengandungi semua senarai rujukan yang digunakan dalam penulisan
tesis/disertasi pada bahagian teks, jadual data, rajah dan lampiran.

Rujukan yang disediakan dalam lampiran merupakan rujukan calon dalam penulisan
tesis dan perlu mengikut format American Psychological Association (APA) versi
terbaharu kecuali rujukan yang melibatkan penulis Melayu Malaysia.

19
8. FORMAT RUJUKAN DALAM TEKS UTAMA

8.1 PENULISAN RUJUKAN DALAM TEKS


Rujukan ini adalah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan
berkenaan di samping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui
sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan. Cara penulisan rujukan dalam
teks adalah seperti yang disenaraikan di bawah. Fakulti atau Institut boleh memohon
kepada Senat UMS untuk menggunakan format lain seperti APA versi terbaharu.

8.1.1 Sistem Pengarang-Tahun

a. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas, iaitu pengarang


dan tahun terbitan. Sekiranya penulis merujuk kepada halaman tertentu, halaman
tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan
selepas tahun terbitan.

Contoh: (Williams, 2006: 34)

b. Bagi pengarang yang mempunyai nama keluarga (surname), nama keluarga


sahaja digunakan (untuk nama keluarga rujuk contoh vi).

d. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat, hendaklah ditulis
nama pengarang, tahun dan muka surat (sekiranya petikan diambil tanpa
diubahsuai):
Contoh: Williams, 2006

e. Jika nama pengarang pada permulaan ayat, hendaklah ditulis nama pengarang,
tahun dan muka surat (sekiranya petikan diambil tanpa diubahsuai):
Contoh: Williams, 2006

f. Jika diambil dengan pengubahsuaian maka hanya nama pengarang dan tahun
sahaja ditulis.
Contoh: Williams, 2008

g. Jika dua atau lebih daripada dua orang pengarang, hendaklah ditulis nama
pengarang seperti berikut:

- Jika dua orang: contoh (Adam & Ahmad, 1998)


- Jika tiga orang dan lebih:

i. Untuk rujukan pertama: Tulis satu (1) nama penulis utama sahaja
Contoh: (Adam et al., 1998)

ii. Untuk rujukan kali kedua dan seterusnya: ditulis nama keluarga penulis
pertama dan diikuti dengan et al. merujuk kepada pengarang bersama yang
lain.
Contoh: (Schulz, 2015; Schulz et al., 2011; Papacharissi, 2004).

20
h. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan dua (2) karya atau lebih
pada tahun yang sama, maka hendaklah ditulis seperti berikut:
Contoh:

(Cheah, 2005a)

(Cheah, 2005b)

i. Bagi pengarang Melayu, India dan Peribumi Borneo ditulis dengan nama penuh
pengarang tanpa bin / binti / anak lelaki / anak perempuan / anak atau gelaran.

Contoh:

(Ahmat Adam , 2005)

(Sakthivel Krishnan , 2016)

(Agatha Francis , 2018)

k. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan.

Contoh:

(Chye Fook Yee, t.th.)

*Nota: t.th. adalah singkatan bagi tanpa tahun.

l. Bagi rujukan tanpa pengarang, ditulis seperti berikut:

(Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171), 2001: 3)

(Seventh-day Adventist Encyclopedia, 1966: 45)

Rancangan Malaysia Ke-10

21
9. FORMAT SENARAI RUJUKAN

9.1 RUJUKAN

a. Rujukan merangkumi semua sumber yang dibaca dan dirujuk dalam penulisan
tesis.
b. Setiap rujukan ditulis mengikut susunan berikut:
Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting, penyusun atau penyelenggara
- jika berkaitan), tahun diterbitkan, tajuk buku/artikel/jurnal, bilangan edisi (jika
ada). Bilangan Jilid (jika ada). Tempat diterbitkan. Nama Penerbit. Nombor
halaman (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku).
c. Rujukan elektronik dari laman web persendirian, Wikipedia, blog dan Facebook
tidak dibenarkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau
pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.

d. Contoh menulis rujukan adalah seperti yang disenaraikan di bawah. Fakulti atau
Institut boleh memohon kepada Senat UMS untuk menggunakan format lain
seperti APA versi terbaharu.

9.2 CONTOH MENULIS RUJUKAN

a. Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan

Contoh:
i. C.O. 874/466-Immigration.
ii. Colonial Office 874/1104 – War With Japan.

b. Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan

Contoh:
i. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah
dan The Summer Institute of Linguistics.

ii. Kerajaan Negeri Sabah. Sabah Second Agriculture Policy:


1999-2010, Kota Kinabalu: Sabah Government Printers.

c. Laporan-Laporan Kerajaan

Contoh:
i. Perangkaan Perdagangan Luar Sabah. 1986. Jabatan
Perangkaan Malaysia. 3-21.

ii. Rosenberry, R. (ed.). 2002. World shrimp farming 2002. Annual Report
Number 15. San Diego, USA: Shrimp News International.

iii. World Health Report 1998. World Health Organization (WHO). 1998.

22
d. Fail-fail Arkib

Contoh:
i. North Borneo Central Archive. No. 66 – Educational Policy of
State-General.

ii. North Borneo Central Archive, No. 725- Borneo Fishing


Company at Si Amil Island- General.

e. Fail-fail Jabatan

Contoh:
i. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986.

ii. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District,


1986. KO-NELAYAN.

f. Akhbar

Contoh:
i. Berita Harian. 1987. Kebangkitan Masyarakat Melayu. 8 September. Hlm 5.

ii. Parrish, M. 1992. L. A. Firm Helps Utility With Innovative Plan. Los Angeles
Times, 4 August. Pp 2.

g. Tesis / Latihan Ilmiah

Contoh:

i. Siti Ajar Md Noh. 2017. Pengaruh Konsep Kendiri Fizikal, Afektif dan Kognitif
Terhadap Aktiviti Fizikal Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Jasmani Institut
Pendidikan Guru Malaysia. (Kertas Projek) Universiti Malaysia Sabah. (Tidak
diterbitkan) (Tesis Doktor Falsafah)

ii. Cheong, C. H. P. 1999. Perbandingan morfologi Dolichoderus


(Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan
Semenanjung Malaysia serta Potensi Dolichoderus sp. (Kumpulan thoracius)
Sabah Sebagai Agen Kawalan Biologi Serangga Perosak. (Tesis Sarjana)
Universiti Malaysia Sabah.

h. Kertas Kerja

Contoh:

i. Ismail Abas. 1989. Tarian-tarian Ritual Sabah, Fungsinya dan Masa


Depannya. Kertas Kerja Dialog Borneo II. Kota Kinabalu. 12-16 September.
Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. Badan Bahasa Sabah
Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah.

23
ii. Primavera, J. H. 1994. Shrimp farming in the Asia Pasific:
Environmental and trade issues and regional cooperation. Paper presented
at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-
Pacific.: Prospects for regional cooperation. East-West Centre Honolulu,
Philipines, 23-25 September.

iii. Anton, A. 2003. Bioindicators in River Quality Maganegemt. Bengkel Enviro-


course 2002- Kualiti Air. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.

i. Buku

Contoh:

i. Ahmat Adam. 1992. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu
Abad Kesembilan Belas. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

ii. Zimmerman, H. J. 1996. Fuzzy Set Theory and Its Application. 2nd ed. New
Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers.

i. Dhont, J., Lavens, P. & Sorgeloos, P. 1993. Preparation and use of


Artemia as food for shrimp and prawn larvae. In J. P. McVey, (ed.).
CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd Edition,
Volume 1, pp. 289-313. Boca Raton: CRC Press.

j. Ensiklopedia

Contoh:
i. Coolier’s Encyclopedia. Vol. 16. 1985. London: Macmillan Educational
Company.

ii. Bignell, D. E. & Eggleton, P. 1998. Termites. In P. Calow, (ed.)


Encyclopedia of Ecology and Environmental Management. Oxford. Blackwell
Scientific, pp. 744-746.

iii. Treece, S.D. 2000. Shrimp Culture. In R.R. Stickney (ed).


Encyclopedia of Aquaculture, pp. 798-868. New York: John Wiley and Sons.

k. Kamus

Contoh:
Abd. Nuh & Oemar Bakry. 1996. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. Kuala Lumpur:
Victory Agencies.

24
l. Artikel

Contoh:

i. Crain, J.B. 1972. Murut Depopulation and the Sipitang Lun Dayeh. JMBRAS,
45(2), 110-121

ii. Shiau, S.Y. & Liu, J.S. 1994. Quantifying the Vitamin K Requirement of
Juvenile Marine Shrimp, Penaeus Monodon, with Menadione. Journal of
Nutrition 124, 227-282.

m. Filem

Contoh:

i. Nama pengarah diketahui:

Syamsul Yusof. 2016. Munafik (Filem Cereka). Kuala Lumpur : Skop


Production Sdn Bhd.

ii. Nama Pengarah tidak diketahui :

Transit (Filem Cereka). 1955. Kota Kinabalu: Borneo Asia Media Sdn Bhd.

n. Video

Contoh:
i. Nama pengarah diketahui:

Rosli Sareya. 2017. UMS: Di Hatiku (Video Korporat). Vimeo.


Dipetik dari https://vimeo.com/755632 pada 22 April 2017.

ii. Nama Pengarah tidak diketahui:

PNI Insurance. 2017. Kebahagiaan dalam Tangisan (Video Iklan). Youtube.


Dipetik dari https://www.youtube.com/watch?v=ukjp_-YcE pada 26 Mei
2017.

o. Lagu dan karya berbentuk muzik

Contoh:

Sudirman Hj. Arshad. 2002. Merisik Khabar (Penyanyi). Kuala Lumpur : EMI
(Malaysia) Sdn. Bhd.

25
Manan Ngah. 2002. Merisik Khabar (Komposer). Kuala Lumpur : EMI (Malaysia)
Sdn. Bhd.

Adnan Abu Hassan. 2002. Merisik Khabar (Penerbit). Kuala Lumpur : EMI
(Malaysia) Sdn. Bhd.

Habsah Hassan. 2002. Merisik Khabar (Penerbit). Kuala Lumpur : EMI (Malaysia)
Sdn. Bhd.

Mozart, W.A. 1770. “Coronation” mass in C, “Exultate Jubilate: K. 317. Slovak


Philharmonic Chorus and Orchestra, Janos Ferencsik (konduktor), Laserlight
Series 14 098. Santa Monica: Delta Music Incorporated, 1993.

Filem Cereka. 1972. Kabus Malam. Jakarta: Puncak Keris.

*Rujukan berdasarkan konteks penyanyi, komposer, penerbit dan


penulis lirik.

p. Peta

Contoh:

Jabatan Pertanian Sabah. 1996. Peta Taburan Asosiasi Tanah.

q. Internet

Contoh:

i. Salvation Army International Headquaters. (2004). Dipetik dari


http//www.salvation.org.hk/www/what is salvation army/home.htm. pada 26
September 2015.

ii. Potter, L., Brookfield, H. & Byron, Y. 2002. The Eastern Sundaland Region of
South-East Asia, Dipetik dari
www.unu.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14.htm pada 21 Februari
2016.

*Nota:

Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua, termasuk tarikh
bahan tersebut dicetak.

26
r. Responden yang ditemu bual

Contoh:

Razak Janau. 74 tahun. Kampung Padas, Papar. Ketua Kampung Padas. 26


September 2003.

10. LAMPIRAN

Tesis tidak semestinya mengandungi lampiran kecuali jika diperlukan. Lampiran diletakkan
selepas bahagian RUJUKAN di bahagian tengah sebelah atas. Lampiran hendaklah diberikan
tajuk dan menggunakan huruf besar. Contohnya LAMPIRAN A dan LAMPIRAN B.

11. SOALAN LAZIM


a. Saya berhasrat untuk menghantar tesis dalam bulan Oktober tetapi status
pengajian saya akan tamat pada bulan Ogos. Apa perlu saya lakukan?

- Kaedah Pengajian Pascasiswazah menyatakan bahawa status pengajian pelajar perlu aktif
untuk menghantar tesis. Dalam kes ini, pelajar perlu memohon pelanjutan pengajian sekurang-
kurangnya dua (2) bulan sebelum tarikh pendaftaran semester baharu bermula. Borang PPPS-
Reg/002 (Pindaan 2018) yang telah lengkap ditandatangani oleh Dekan/Pengarah dan Penyelia
hendaklah dihantar ke Pusat Pengajian Pascasiswazah (PPPS). Keputusan akan dimaklumkan
oleh PPPS samada permohonan berjaya atau sebaliknya.

b. Saya telah menghantar Notis Penyerahan Tesis pada Februari tapi tidak dapat
menghantar tesis tiga (3) bulan dari notis saya dihantar. Adakah saya perlu
menghantar notis semula?

- Notis Penyerahan Tesis adalah sah selama sembilan (9) bulan dari tempoh penerimaan di
PPPS. Pelajar hanya perlu menghantar notis buat kali kedua sekiranya notis tersebut telah
tamat tempoh.

c. Berapa lama tempoh masa yang diambil untuk pemeriksaan tesis sekiranya saya
ingin konvo pada tahun berkenaan?

- Notis Peyerahan Tesis akan mengambil masa selama tiga (3) bulan untuk diproses. Manakala,
pemeriksaan pula akan mengambil masa satu (1) bulan bagi pelajar Sarjana dan dua (2) bulan
bagi pelajar Doktor Falsafah. Tarikh akhir penghantaran tesis kulit keras adalah pada bulan
Oktober dan biasanya Majlis Konvokesyen akan diadakan pada bulan November.

27
d. Saya telah diberikan enam (6) bulan untuk membuat pembetulan selepas sidang
viva-voce. Apa akan berlaku sekiranya saya tidak dapat menyiapkan pembetulan
tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan?

- Pelajar hendaklah memohon pelanjutan tempoh penghantaran tesis selepas pembetulan


secara bertulis kepada Dekan PPPS sebelum tempoh yang telah ditetapkan tamat dengan
menyatakan sebab yang munasabah. Biasanya tempoh pelanjutan yang diberikan adalah
selama satu (1) bulan sahaja.

e. Adakah saya perlu membayar yuran viva-voce sekiranya saya perlu menghantar
semula tesis saya untuk semakan kali ke-2?

- Pelajar perlu membayar yuran viva-voce sekiranya pelajar dikehendaki untuk membentangkan
semula tesis tersebut dalam sidang viva-voce. Namun, sekiranya pelajar dikehendaki
menghantar tesis sahaja tanpa perlu menjalani viva-voce maka pelajar tidak perlu membayar
yuran.

f. Berapa salinan tesis perlu dihantar ke PPPS sekiranya saya perlu menghantar
semula tesis untuk semakan?

- Pelajar Sarjana perlu menghantar tiga (3) salinan tesis manakala empat (4) salinan bagi
pelajar peringkat Doktor Falsafah.

g. Siapa perlu menandatangani borang Notis Penyerahan Tesis pada ruangan


Dekan/Pengarah sekiranya Penyelia saya adalah Dekan/Pengarah
Fakulti/Pusat/Institut?

- Selain daripada Dekan, Timbalan Dekan/Timbalan Pengarah boleh menandatangani ruang


Dekan/Pengarah yang terdapat dalam borang tersebut.

28
12. LAMPIRAN

LAMPIRAN A

Contoh Tajuk Pada Muka Hadapan

Contoh Tajuk Pada Muka Hadapan Tesis (Kulit Keras)

60mm /
6 cm

Saiz font
18

60mm /
6 cm

29
LAMPIRAN B

Contoh Maklumat Pada Tulang Belakang

60mm /
6 cm

Saiz font
16

60mm /
6 cm

30
LAMPIRAN C

Contoh Tajuk di Halaman Pertama

60mm /
6 cm

Saiz font
18

60mm /
6 cm

31
LAMPIRAN D

Contoh Borang Pengesahan Status Tesis

Nama Tajuk tesis,


Pelajar Nama
*berhuruf Ijazah dan
besar, Bidang
digariskan adalah
dan merujuk
Surat
ditebalkan
Keputusan
yang
diluluskan
Hendaklah
oleh sidang
ditaip Viva Voce
“Doktoral” Pelajar
atau *berhuruf
“Sarjana” besar dan
sahaja ditebalkan
** nama
Tanda bidang dan
tangan, ijazah ditaip
Nama dan dalam
Bahasa
Nombor
Melayu
Pelajar
*berhuruf
besar, Tahun
digariskan pengajian
dan bermula
ditebalkan sehingga
Tahun
bergraduasi
Anggaran
*berhuruf
tarikh
besar,
semasa
digariskan
Tesis
dan
Berkulit
ditebalkan
Keras
diserahkan
kepada
PPPS
Tanda tangan, Nama Penyelia dan Jenis Penyeliaan
*sekiranya penyelia melebihi seorang, hanya nama Penyelia Utama /
Pengerusi Penyeliaan sahaja diletakkan di ruangan tersebut.
Nota Tambahan:
Ditaip menggunakan font ”Tahoma” / saiz ”11” / Jarak langkau ”1.0” / Tiada nombor muka surat / margin
dikecualikan / saiz kertas ”A4” / dibukukan dalam Tesis Berkulit Keras sebelum muka surat ”PENGAKUAN”

32
LAMPIRAN E

Contoh Pengakuan

28mm /
2.8 cm

Tarikh Viva
Voce
dijalankan

Tanda
tangan,
Nama dan
Nombor
Pelajar

28mm /
2.8 cm

38mm / 28mm /
3.8 cm 2.8 cm

33
LAMPIRAN E

Contoh Pengesahan

Contoh lain Pengesahan


Penyelia;

Contoh 1;

PENYELIAAN TUNGGAL

PENYELIA
Prof. Dr. Hjh. Arsiah Bahron

Contoh 2;

PENYELIAAN BERSAMA

1. PENYELIA UTAMA
Prof. Madya Dr. Fauziah
Sulaiman

2. PENYELIA BERSAMA
Dr. Azaze @ Azizi Hj.
Abdul Adis

34
LAMPIRAN F

Contoh Penghargaan

Nama
Pelajar dan
Tarikh Viva
Voce
dijalankan

35
LAMPIRAN G (i)

Contoh Abstrak Bahasa Melayu dan Terjemahan

ABSTRAK

(Tajuk tidak perlu dinyatakan)

Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di


negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada
persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin, taraf sosio-
ekonomi komuniti nelayan, peranan golongan pemodal, bilangan nelayan dan
bot menangkap ikan; jumlah pendaratan sumber marin, teknologi menangkap
ikan; kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi. Penulisan mengenai
pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan
dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya.....

36
LAMPIRAN G (ii)
Contoh Abstrak Terjemahan

ABSTRACT

(Abstrak yang diterjemahkan perlu nyatakan tajuk – Huruf Besar dan


dicondongkan)

Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in
the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of
the fishery industry. These writings have attempted to answer questions such as: the status of
marine sources, the sosio-economic level of fishermen in their community, varieties of marine
species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues. Hence, due
to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level,
this has affected the attention on the issues at the “downstream” level, which have occasionally
been marginalized……

37
LAMPIRAN H

Contoh Senarai Kandungan

ISI KANDUNGAN

Halaman

TAJUK i

PENGAKUAN ii

PENGESAHAN iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

SENARAI KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL x

SENARAI RAJAH xiv

SENARAI SINGKATAN xv

SENARAI LAMPIRAN xvii

BAB 1 : PENGENALAN

1.1 Pengenalan 1
1.2 Latarbelakang Kajian 3
1.3 Pernyataan Masalah 10
1.4 Objektif Kajian 14
1.5 Soalan Kajian 21

38
LAMPIRAN I

Contoh Senarai Jadual

SENARAI JADUAL

Halaman
LAMPIRAN J
Jadual 3.1: Jumlah item bagi setiap aspek kecerdasan 38
emosi Contoh Senarai Rajah

Jadual 3.2: Item-item positif dan negatif dalam soal 39


selidik kecerdasan emosi

39
LAMPIRAN J

Contoh Senarai Rajah

SENARAI RAJAH

Halaman

Rajah 1.1: Model emosi dan pengaruhnya ke atas 64


personality Eisenberg dan Fabes (1992)

Rajah 1.2: Model interaksi dari berbagai komponen yang 74


Sedang terjadi oleh Alber Ellis (1988)

40
LAMPIRAN K

Contoh Senarai Foto

SENARAI FOTO

Halaman

Foto 2.1: Kawasan Pertanian Masyarakat Dusun 46

Foto 2.2: Kulintangan Kayu Sedaman 58

Foto 2.3: Pengantin Lelaki Dipimpin Oleh Pak Andam 88

41
LAMPIRAN L

Contoh Senarai Notasi Muzik

SENARAI SIMBOL NOTASI

- Semibrif

- Minim

- Krocet

- Kuaver

42
LAMPIRAN M

Contoh Senarai Simbol, Unit, Singkatan, Formula


Tata Nama, Istilah dan Nombor

SENARAI SIMBOL

D, d - Garis pusat

e - Dimensi kekusutan

f - Kekusutan turus bagi paip

F - Daya

g - Graviti = 9.81 m/s

H - Jumlah kesusutan turus

I - Momen inertia

k - Angkali kekusutan

l - Panjang

m - Jisim

M - Jisim sarung

N - Halaju pusingan

P - Tekanan

w - Halaju sudut

x - Anjakan

z - Ketinggian

43
LAMPIRAN N

SENARAI SINGKATAN

AFEK - Konstruk Afektif


AFI - Absolute Fit Index
AIC - Akaike Information Criterion
AMOS - Analysis of Moment Structures
ANOVA - Analysis of Varians
AP - Perawakan
BF - Lemak Tubuh
CDC - Centre for Disease Control and Prevention
CFA - Confirmatory Factor Analysis
CFI - Comparative Fit Index
CO - Koordinasi
EN - Daya Tahan
FIZ - Konstruk Aktiviti Fizikal
FL - Kelenturan
LAMPIRAN N

Contoh Senarai Lampiran

44
LAMPIRAN O

Contoh Senarai Lampiran

SENARAI LAMPIRAN

Halaman

Lampiran A: Peta Kawasan Kajian 195

Lampiran B: Borang Soal Selidik 196

Lampiran C: Senarai Ahli JKKK Dan Ketua Kampung Daerah Ranau 205

45
LAMPIRAN P

Contoh Penulisan Tajuk-Tajuk Kecil

BAB 2

2 x 1.5 Langkau

(2 kali ketuk ENTER)

OBJEKTIF KAJIAN

3 x 1.5 langkau baris

(3 kali ketuk ENTER)

1.5 Objektif Kajian (1 x 1.5 langkau)


Penyelidik menggariskan tiga objektif dalam kajian ini:

b. Membuat perbincangan mengenai masyarakat Dusun daripada perspektif komuniti itu


sendiri dari segi......
(2 x 1.5 langkau)

1.6 Konsep Kajian

Terdapat empat konsep yang menjadi asas kepada pengkajian ini dilakukan.......

( 2x 1.5 langkau)

1.6.1 Masyarakat

Dalam mengkaji manusia aspek budaya yang dimiliki dan tingkah laku budayanya dititik
beratkan dalam bidang antropologi. Masyarakat merupakan satu konsep yang abstrak yang
tidak boleh dilihat dan dikira..........
Tiada nombor untuk
mukasurat pertama
setiap Bab

46
LAMPIRAN Q

Contoh Glosari

Gugusan Sains

SENARAI GLOSARI

Agranulosit Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma

Blatofor Lekukan pada gastrula pada peringakt awal embrio

Dendrit Neuron yang menalar impuls

Diastol Tempoh rehat semasa satu kitar kardium

Fagositosis Cara pemakanan yang melibatkan makanan oleh


dilingkungi oleh membran sel dan membentuk satu
vakuol.

Gugusan Sastera/ Sains Sosial

SENARAI GLOSARI

Baptis Upacara untuk mengkristiankan seseorang melalui


upacara pemandian

Ekstrinsik Berasal atau bertindak dari luar

Interpersonal Hubungan sesama manusia

Kolerasi Hubungan atau kaitan secara timbal balik

Transkrip Rekod atau catatan rasmi mengenai kajian

47
LAMPIRAN R

Contoh Penggunaan Ibid

Contoh ayat dalam teks:

....Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1

yang mengamalkan kepercayaan adat.2 Walau bagaimanapun bagi beliau

telah berubah. Semasa beliau tinggal di asrama, beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan
ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut.3...

Contoh penulisan nota kaki dan penggunaan Ibid.

______________________
1
Mohd Farid Linggi, Kehidupan Dalam Tiga Dimensi, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

dan Pustaka, 1998, hlm.9.

2.
Ibid.

3.
Ibid., hlm. 63.

48
LAMPIRAN S

Format Menulis Senarai Rujukan

a. Pengarang Tunggal

Contoh:

i. Ford, H. 1997. The International Jew. Johannesburg: Global Publisher.

ii. Magurran, A. E. 1988. Ecological Diversity and its Measurement. London:


Croom Helm.

b. Pengarang Bersama

Contoh:

i. Ahmad Fawzi Basri, Mohd. Idris Salleh & Shafee Saad. 1991. Bumi Kita Dipijak
Milik Orang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

ii. Maryati, M., Azizah, H. & Arbain, K. 1996. Terrestrial Ants (Hymenoptera:
Formicidea) of Poring, Kinabalu Park, Sabah. In Edwards, D. S., Booth, W. E. &
Choy, S. C. Tropical Rainforest Research-Current Issues. Monographiae
Biologicae (eds), pp. 117-123. Kluwer Academic Publishers, London.

c. Edisi

Contoh:

i. Gilchrist, J. D. 1989. Extractive Metallurgy. (3rd edition). Oxford: Pergamon Press.


ii. Barnes, R.S.K. 1984. Estuarine Biology (2nd edition). London: Edward Arnold.

d. Karya Dengan Judul Sahaja (Tanpa Pengarang)

Contoh:

Akta. 2001. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171). Kuala Lumpur:
International Law Book Service.

49
e. Karya Susunan

Contoh:

Hamzah Hamdani (ed.). 1980. Esei Sastera dalam Pengajaran, Penyelidikan dan
Pentadbiran Universiti. Kumpulan Kertas Kerja 2. Bangi: Universiti
Kebangsaan Malaysia.

f. Karya Suntingan

Contoh:

Rose, R. (ed).1974. Electoral Behavior: A Comparative Handbook. New York: Free


Press.

g. Karya Selenggaraan

Contoh:

Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed). 1996. Alam Pensejarahan dari Pelbagai
Perspektif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

h. Karya Terjemahan

Contoh:

Wheare, K. C. 1980. Kerajaan Persekutuan. Terj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.

i. Karya Berbilang Jilid

Contoh:

Ensiklopedia Pembangunan Sabah. 1981. Jld. 6. Kota Kinabalu: Usaha Baru.

*Nota: Jld. Bermaksud Jilid.

j. Kertas Kadangkala

Contoh:

Sharifah Rofidah Habib Hassan. 2003. Perayaan Di Sabah. Kertas Kadangkala Bil. 2.
Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.

50
k. Monograf

Contoh:

i. Zainah Ahmad. 2003. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. Monograf 3.


Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.
ii. Mohammad Raduan Mohd. Ariff. 1993. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah.
Khazanah. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu, Bil. 3, Kuala Lumpur:
Universiti Malaya.

l. Karya Dalam Jurnal

Contoh:

Mahani Musa. 1999. Malay Secret Societies in Penang: 1830s-1920s. Journal of the
Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. 65(2), 151-182.

m. Berita/Rencana Dalam Akhbar

Contoh (tanpa pengarang):

The Borneo Post. 1999. Crocker Range Expedition Begins. 16 Oktober: 9.

*Nota: Nama Akhbar (.) Tahun (.) Tajuk Berita/ Rencana (.) Hari/Bulan (:) Halaman
(.)

Contoh (dengan pengarang):

Philip Golingai. 2004. Primer on Primates. Star. 18 Januari: 4.

*Nota:
Nama Pengarang (.) Tahun (.) Tajuk Berita/ Rencana (.) Nama
Akhbar (,) Hari/Bulan (:) Halaman (.)

n. Bab Dalam Buku

Contoh:

i. Zaki Tahir. 2003. Pendatang Asing Di Sabah. Dalam Sharifah Habib Hasan dan
Zainah Ahmad (eds.). Kesan Politik. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia
Sabah. Hlm. 18-38.

ii. Mustafa, S. & Ridzwan, A. R. 1998. Nucleic Acid Profiles in Mackerel, Rastrelliger
Kanagurta, from West Coast of Sabah. In M. Mohamed, H. Bernard,
(eds.). Tropical Ecosystem Research in Sabah, Kota Kinablua: UMS. Pp.
50-52.

51
iii. Sabihah Osman. 2000. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. Dalam
Abdul Halim (ed.). Sabah dalam Perluasan Pasaran. Bangi: Penerbit
Universiti Kebangsaan Malaysia., Hlm. 31.42.

o. Karya Dalam Pascasidang

Contoh:

i. Ismail Haji Ibrahim. 2000. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. Borneo
2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference.
UMS. Hlm. 557-586.

ii. Homathevi, R., Maryati, M., Eggleton, P., Jones, D. T. & Davies, R. G. 2000.
Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area,
Sabah, East Malaysia. Borneo 2000: Environment, Conservation and
Land. Proceedings of Sixth Biennial Borneo Research Conference. July
10-14, 2000. Kuching, Sarawak.

p. Karya Dalam Majalah

Contoh:

Aliran. 2000. Sarawak Native Blockade Pulp Mill Project. Aliran 20(10), 33.

q. Ulasan Buku

Contoh:

Badriyah Haji Salleh. 2001. Ulasan Buku J. H. Drabble. 2000. An Economic History of
Malaysia, c. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth.
Hampshire: Macmillan Press. Journal of The Malaysian Branch of The Royal
Asiatic Society 124(1),111-114.

r. Kertas Kerja, Laporan dan Minit Mesyuarat

Contoh:

Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. 2002. Minit Mesyuarat Seminar


Pascasiswazah. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali
Pertama. Kota Kinabalu. Sabah. 5 Jun.

52
s. Tesis

Contoh:

i. Mat Zin Mat Kib. 2000. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah.
Tesis Sarjana, Sekolah Sains Sosial. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia
Sabah.

ii. Yap Beng Liang. 1977. Orang Bajau Pulau Omadal, Sabah: Satu Kajian Tentang
Sistem Budaya. Tesis Sarjana Jabatan Pengajian Melayu: Universiti
Malaya.

t. Filem dan Karya Muzik

i. Filem

Contoh:
Ramlee, P. 1962. Laksamana Do Re Mi. Filem Cereka. Singapura: Shaw Brother.

ii. Video

Contoh:
Muzium Sabah. 1968. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong, Tuaran, Sabah.
Filem Dokumentari. Jabatan Muzium Sabah.

iii. Slaid

Contoh:
Pugh-Kitingan, J. 1976. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. Slaid.
Sekolah Sains Sosial. Universiti Malaysia Sabah.

iv. Karya Muzik


Contoh:
Johari Salleh. 1986. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. Chorus dan Orkestra.
Kassim Masdor (konduktor). Laserlight Series 12036. Santiago: Delta
Music Incorporated.

v. CD-Rom

Contoh:
MacRae, S. 1995. Introduction to Research Design and Statistic. CD Leicester:
British Pshychological Society.

53
vi. Temu bual

Contoh:
Stephens, B. 1998. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. Temu bual. 25 Mei
1998.

vii. Bahan Rujukan Elektronik

Contoh:
a. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan

Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan


Ligitan. Dipetik dari
http://www.dfadeplu.go.id/policy/releases/2002/pr-56-
251001.htm. Dicetak 13 September 2002.

a. Potter, L., Brookfield, H. & Byron, Y. 2002. The Eastern Sundaland region of
South-east Asia, www.unu.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14.htm.
Dicetak 15 Oktober 2017

* Nota:
Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua,
termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.

Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan


melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak
berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.

54
LAMPIRAN T

RUJUKAN

Allison, B, 1997. Preparing Dissertations and Thesis. London: Kogan Page Limited.

Cavina, Kristan, 1995, Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s Guide with
Readings, Belmont : Wadsworth Publishing Company.

Creswell, John W., 1994. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. London:
SAGE Publications.

Centre for Graduate Studies, 2005, The UKM Style Guide (2nd edition). Bangi: Universiti
Kebangsaan Malaysia.

Dewan Bahasa dan Pustaka. 1995. Gaya Dewan (edisi ketiga). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.

Uinversiti Kebangsaan Malaysia. 1998. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). Bangi:
Universiti Kebangsaan Malaysia.

Pusat Pengajian Siswazah. 2006. Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM (edisi semak). Bangi:
UKM.

Sekolah Sains & Teknologi. 2006. Panduan Penulisan Disertasi (edisi ketiga). Kota Kinabalu:
Universiti Malaysia Sabah.

55
CONTOH SUSUNAN DAN PANDUAN
TESIS BERKULIT KERAS

“SKALA SAIZ SEBENAR”

56
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

JUDUL : HUBUNGAN KEMAJUAN KERJAYA, SISTEM KENAIKAN PANGKAT,


SIFAT-SIFAT PERSONALITI, KEPUASAN KERJA DENGAN NIAT
UNTUK MENINGGALKAN ORGANISASI DALAM ‘SKIM
PERKHIDMATAN TERTUTUP’ SEKTOR AWAM MALAYSIA

IJAZAH : DOKTOR FALSAFAH

BIDANG : PENGURUSAN

Saya MOHAMMAD CHIN, Sesi 2015-2018, mengaku membenarkan tesis Doktoral ini
disimpan di Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah dengan syarat-syarat kegunaan seperti
berikut:-

1. Tesis ini adalah hak milik Universiti Malaysia Sabah


2. Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah dibenarkan membuat salinan untuk tujuan
pengajian sahaja.
3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran
antara institusi pengajian tinggi.
4. Sila tandakan ( / ):

SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan


atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di
dalam AKTA RAHSIA 1972)

TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan


oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

TIDAK TERHAD

Disahkan Oleh,

______________________________________________________________ _________________________________________________________________

MOHAMMAD CHIN (Tandatangan Pustakawan)


DB1511013T

______________________________
Tarikh : 18 Mei 2018 (Profesor Dr. Syed Azizi Wafa Syed Khalid Wafa)
Penyelia Utama
PENGAKUAN

Karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan, ringkasan dan rujukan yang
tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

23 Mac 2018
Mohammad Chin
DB1511013T

ii
PENGESAHAN

NAMA : MOHAMMAD CHIN

NO. MATRIK : DB1511013T

TAJUK : HUBUNGAN KEMAJUAN KERJAYA, SISTEM KENAIKAN


PANGKAT, SIFAT-SIFAT PERSONALITI, KEPUASAN
KERJA DENGAN NIAT UNTUK MENINGGALKAN
ORGANISASI DALAM ‘SKIM PERKHIDMATAN TERTUTUP’
SEKTOR AWAM MALAYSIA

IJAZAH : DOKTOR FALSAFAH

BIDANG : PENGURUSAN

TARIKH VIVA : 23 MAC 2018

DISAHKAN OLEH;

Tandatangan

1. PENYELIA UTAMA
Profesor Dr. Syed Azizi Wafa Syed Khalid Wafa
________________

2. PENYELIA BERSAMA
Dr. Ramraini Ali Hassan
________________

iii
PENGHARGAAN

Saya ingin menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan kepada penyelia utama tesis


saya Profesor Dr. Syed Azizi Wafa Syed Khalid Wafa dan penyelia bersama Dr.
Ramraini Ali Hassan di atas tunjuk ajar, dokongan, sokongan dan cadangan
penambahbaikan membina sepanjang pengajian saya di Universiti Malaysia Sabah
(UMS). Terima kasih juga tidak terhingga kepada Encik Rosle@ Awang Mohidin dan
Profesor Madya Dr. Stephen Laison Sondoh (UMS) di atas segala bantuan dan
tunjuk ajar yang diberikan. Ucapan terima kasih ini juga saya sampaikan kepada
kakitangan Pusat Pengajian Pascasiswazah UMS terutama Encik Masrin Samian, Cik
Aliccia Joannes Bianis, Puan Zaiahsheila Sidik, Puan Norjaidah Jaafar, Puan Zuraya
Murny Taufik dan Puan Elizabeth Malanjun. Profesor Dr. Hjh Arsiah Bahron (UMS),
Profesor Dr. Hjh Noormala Dato’ Amir Ishak (Universiti Teknologi MARA) dan Dr.
Sharon Toh Pei Sung (UMS), terima kasih di atas komen dan pandangan membina.
Seterusnya Puan Nelly Anjum dari Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah, terima
kasih diucapkan kerana membantu menyediakan data perjawatan yang sangat
diperlukan untuk kajian ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan penghargaan dan
terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Raman Noordin selaku Dekan Fakulti
Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan, UMS, Dr. Ariff@ Kamisan Pusiran selaku
Timbalan Dekan Pascasiswazah dan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Perniagaan, Ekonomi
dan Perakaunan UMS dan Puan Elizabeth Martin, kakitangan Fakulti Perniagaan,
Ekonomi dan Perakaunan UMS serta Puan Veronica Petrus Atin, Pensyarah Kanan
Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa (UMS).

Akhir sekali setulus penghargaan kepada ibu saya Zarina@ Nona Ginda
yang sentiasa mencurah kasih sayang. Isteri saya, Marina Yusri dan anak-anak
yang sentiasa sabar, menyokong dan menemani perjalanan Ph.D saya di UMS.
Terima kasih di atas kasih sayang, dokongan, semangat dan keprihatinan yang
diberikan.

Mohammad Chin
02 Mei 2018

iv
ABSTRAK

Penyelidikan ini meneroka hubungan di antara kemajuan kerjaya, sistem kenaikan


pangkat, sifat-sifat personaliti, kepuasan kerja dengan niat untuk meninggalkan
organisasi di kalangan kakitangan awam persekutuan yang dilantik di bawah 'Skim
Perkhidmatan Tertutup' sektor awam Malaysia. Walaupun terdapat beberapa kajian
seperti ini telah dilaksanakan di sektor awam dan swasta, namun kajian khusus
untuk penjawat awam yang dilantik di bawah 'Skim Perkhidmatan Tertutup' di
sektor awam Malaysia masih belum dilaksanakan. Sampel yang terlibat dalam
kajian ini adalah terdiri daripada pegawai kerajaan yang berkhidmat di jabatan dan
agensi persekutuan di negeri Sabah, Malaysia dan telah berkhidmat dengan
organisasi semasa sekurang-kurangnya 5 tahun. Paradigma kajian menggunakan
pendekatan positivism. Kaedah kuantitatif sepenuhnya digunakan dalam kajian ini.
Sebanyak 700 borang kaji selidik telah diedarkan kepada kakitangan awam
persekutuan dalam kumpulan pengurusan dan profesional yang terdiri daripada
gred 41 hingga gred 54. Sebanyak 420 soal selidik telah dikembalikan namun
hanya sejumlah 380 borang kaji selidik didapati boleh digunakan untuk tujuan
analisis. Teknik persampelan yang digunakan adalah teknik persampelan purposive.
Item-item soalan yang terdapat dalam borang kaji selidik diadaptasi daripada item-
item soalan yang pernah digunakan oleh penyelidik terdahulu dalam kajian mereka,
tetapi terdapat beberapa item soalan yang telah diubahsuai agar bersesuaian
dengan kajian ini. Data kuantitatif dianalisis menggunakan IBM SPSS versi 23 dan
pelbagai kaedah statistik digunakan untuk menganalisis data; kaedah korelasi,
regresi dan syntax mediation test telah digunakan dalam kajian ini. Hasil kajian
menunjukkan responden berpuas hati dengan pekerjaan mereka dan memilih untuk
terus berkhidmat dengan organisasi semasa. Sub konstruk yang terdapat dalam
pembolehubah bebas yang pertama kemajuan kerjaya terdiri daripada
pembangunan kemahiran profesional, pusingan kerja dan penyeliaan serta
pembolehubah bebas kedua sistem kenaikan pangkat terdiri daripada keadilan
sistem kenaikan pangkat dan kelajuan kenaikan pangkat dan sifat personaliti
neuroticism perlu diberi tumpuan bagi meningkatkan kepuasan kerja dikalangan
penjawat awam persekutuan yang dilantik dalam ‘Skim Perkhidmatan Tertutup’
sektor awam Malaysia. Sistem saraan dan ganjaran serta penyediaan matlamat
kerjaya yang menarik dan ujian personaliti juga harus dipertimbangkan oleh
organisasi yang untuk dilaksanakan bagi meningkatkan dan mengekalkan kepuasan
kerja di kalangan penjawat awam persekutuan yang dilantik di bawah 'Skim
Perkhidmatan Tertutup' sektor awam Malaysia. Kajian ini telah menyumbang
pengetahuan untuk memberikan bukti kajian empirikal serta pemahaman yang
lebih baik tentang hubungan di antara kemajuan kerjaya, sistem kenaikan pangkat,
sifat-sifat personaliti ke atas kepuasan kerja dan niat untuk meninggalkan
organisasi di kalangan penjawat awam persekutuan yang dilantik di bawah 'Skim
Perkhidmatan Tertutup' dalam jabatan dan badan persekutuan Malaysia. Dari
perspektif praktikal, penemuan dari kajian ini boleh digunakan oleh pembuat dasar,
pengurus dan penyelidik yang berminat untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan
awam dan pengurusan sumber manusia di sektor awam.

Kata kunci: kemajuan kerjaya, sistem kenaikan pangkat, sifat-sifat personaliti,


kepuasan kerja, niat untuk meninggalkan organisasi, 'skim perkhidmatan tertutup'

v
ABSTRACT

THE RELATIONSHIP BETWEEN CAREER GROWTH, PROMOTION SYSTEM,


PERSONALITY TRAITS, JOB SATISFACTION WITH INTENTION TO LEAVE
AN ORGANISATION IN ‘CLOSED SERVICE SCHEME’ PUBLIC SECTOR OF
MALAYSIA

This research explores the relationship between career growth, promotion system,
personality traits on job satisfaction and intention to leave an organization among
federal civil servants appointed under the 'Closed Service Scheme' public sector of
Malaysia. While there are some studies like this have been implemented in many
public and private sector, but specifically studies for civil servants under the 'Closed
Service Scheme' in the public sector of Malaysia has not been carried out. The
samples involved in this study are government officers serving in the federal
departments and agencies in the state of Sabah, Malaysia and have served the
current organization for at least 5 years. The research paradigm of this study has
been used a positivism approach. The quantitative method was used in this study.
A total of 700 questionnaires were distributed among federal public servants of
management and professional groups consisting of grade 41 to grade 54. A total of
420 questionnaires have been returned but only 380 questionnaires have been
found useable for analysis in this study. The sampling technique used was
purposive sampling technique. Items of questions in the questionnaire which was
adapted from items questions that have been used by previous researchers in their
study, but there are some items of the question have been modified to be
consistent with in this study. Quantitative data were analysed using IBM SPSS
version 23 and various statistical methods of data analysis were used; correlation,
regression and syntax mediation tests have been used in this study. The findings
indicated that federal public servants appointed under ‘Closed Service Scheme'
satisfied with their job and prefer to remain served in the current organisation. Sub
construct contained in the first independent variable career growth such as
professional ability development, job rotation and supervision as well as the second
independent variables promotion system such as promotion equity and promotion
speed and finally neuroticism personality traits should focus more on improving the
employee job satisfaction in the public sector. Remuneration growth and provide
attractive career goals and also the employee personality tests should also be
considered the organization to implemented to improve, increase and maintain job
satisfaction among federal public servants appointed under 'Closed Service Scheme'
in Malaysia. These studies contributed knowledge to provide empirical evidence and
a better understanding of the relationship between career growth, promotion
system, personality traits on job satisfaction and intention to leave the organization
among civil servants appointed under the ’Closed Service Scheme’ in the federal
departments and agencies in Malaysia. From a practical perspective, the findings
from this study can be used by policy makers, managers and researchers who are
interested in improving the performance of public services and human resource
management in the public sector.

Keywords: career growth, promotion system, personality traits, job satisfaction,


intention to leave an organization, ‘closed service scheme’

vi
ISI KANDUNGAN
Halaman
TAJUK i

PENGAKUAN ii

PENGESAHAN iii

PENGHARGAAN vi

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

SENARAI KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL xiii

SENARAI RAJAH xvi

SENARAI GRAF xvii

SENARAI SINGKATAN xviii

SENARAI LAMPIRAN xx

BAB 1: PENGENALAN 1

1.1 Latar Belakang Kajian 1


1.2 Kenyataan Masalah 4
1.3 Persoalan Kajian 10
1.4 Objektif Kajian 11
1.5 Kepentingan Kajian 12
1.6 Skop Kajian 13
1.7 Definisi Pembolehubah Utama Kajian 15
1.7.1 Kemajuan Kerjaya 15
1.7.1.1 Matlamat Kerjaya 15
1.7.1.2 Pembangunan Kemahiran Profesional 15
1.7.1.3 Sistem Saraan dan Ganjaran 16
1.7.1.4 Pusingan Kerja 16

vii
1.7.1.5 Penyeliaan 16
1.7.2 Sistem Kenaikan Pangkat 16
1.7.2.1 Keadilan Sistem Kenaikan Pangkat 16
1.7.2.2 Kelajuan Kenaikan Pangkat 17
1.7.3 Sifat-sifat Personaliti 17
1.7.4 Kepuasan Kerja 18
1.7.5 Niat Untuk Meninggalkan Organisasi 18
1.8 Kesimpulan 19

BAB 2: SEKTOR AWAM DI MALAYSIA 20

2.1 Pendahuluan 20
2.2 Kerajaan Malaysia 20
2.2.1 Kerajaan Persekutuan 20
2.2.2 Kerajaan Negeri 23
2.2.3 Kerajaan Tempatan 23
2.3 Sektor Awam di Malaysia 24
2.4 Kuasa Melantik Pegawai Awam 26
2.5 Syarat Kemasukan Lantikan di Bawah Sistem Saraan Malaysia 28
(SSM)
2.6 Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam Malaysia 29
2.6.1 Skim Perkhidmatan Sektor Awam di Malaysia 30
2.6.2 ‘Skim Perkhidmatan Tertutup’ Sektor Awam di Malaysia 32
2.6.3 Perbezaan ‘Skim Perkhidmatan Terbuka’ dan ‘Skim 32
Perkhidmatan Tertutup’
2.6.4 Latihan 33
2.6.5 Penilaian Prestasi 34
2.6.6 Pusingan Kerja 37
2.6.7 Polisi Sistem Kenaikan Pangkat 38
2.6.8 Struktur Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam 40
Malaysia Gred 41 Ke atas
2.7 Kesimpulan 43

viii
BAB 3: TINJAUAN LITERATUR 44

3.1 Pendahuluan 44
3.2 Kepentingan Amalan dan Dasar Pengurusan Sumber Manusia Ke 44
Atas Organisasi Sektor Awam
3.3 Teori-teori Asas 51
3.3.1 Kontrak Psikologikal 51
3.3.2 Teori Pertukaran Sosial 55
3.3.3 Theory of Reasoned Action (TRA) dan Theory of Planned 59
Behaviour (TPB)
3.4 Pembolehubah Kajian 64
3.4.1 Kemajuan Kerjaya 64
3.4.1.1 Matlamat Kerjaya 70
3.4.1.2 Pembangunan Kemahiran Profesional 72
3.4.1.3 Sistem Saraan dan Ganjaran 74
3.4.1.4 Pusingan Kerja 75
3.4.1.5 Penyeliaan 77
3.4.2 Sistem Kenaikan Pangkat 79
3.4.2.1 Keadilan Sistem Kenaikan Pangkat 82
3.4.2.2 Kelajuan Kenaikan Pangkat 84
3.4.3 Sifat-sifat Personaliti 85
3.4.4 Kepuasan Kerja 90
3.4.5 Niat untuk Meninggalkan Organisasi 94
3.5 Perhubungan di antara Kemajuan Kerjaya, Sistem Kenaikan 96
Pangkat dengan Kepuasan Kerja
3.6 Perhubungan di antara Sifat-sifat Personaliti dengan Kepuasan 99
Kerja
3.7 Perhubungan di antara Kepuasan Kerja dan Niat Untuk 107
Meninggalkan Organisasi
3.8 Kesimpulan 114

ix
BAB 4: METODOLOGI KAJIAN 115

4.1 Pendahuluan 115


4.2 Pradigma Kaedah Kajian 115
4.2.1 Rasional Pemilihan Pradigma Kajian Positivism 116
4.3 Reka Bentuk Kajian 118
4.4 Kaedah dan Alat Pengumpulan Data 123
4.4.1 Pembangunan Borang Kaji Seldik 124
4.4.1.1 Kemajuan Kerjaya dan Sistem Kenaikan 125
Pangkat
4.4.1.2 Sifat-sifat Personaliti 129
4.4.1.3 Kepuasan Kerja 132
4.4.1.4 Niat Untuk Meninggalkan Organisasi 133
4.5 Populasi dan Sampel Kajian 135
4.5.1 Sampel Kajian 135
4.6 Kerangka Kajian Teoritikal 138
4.7 Pembangunan Hipotesis 145
4.8 Kaedah Analisa Statistik 165
4.8.1 Analisis Faktor 165
4.8.2 Ujian Normaliti 165
4.8.3 Ujian Kebolehpercayaan (Reliability Test) 166
4.8.4 Analisis Bivariate dan Ujian Korelasi 166
4.8.5 Analisis Regresi 166
4.8.6 Analisis Pencelahan (Mediation) 167
4.8.7 Ujian Multicollineraty 167
4.9 Etika Penyelidikan 168
4.10 Kajian Rintis (Pilot Test) 168
4.11 Kesimpulan 171

x
BAB 5: HASIL KAJIAN 172
5.1 Pendahuluan 172
5.2 Pemprosesan Data 173
5.2.1 Maklum Balas Responden 173
5.2.2 Kemasukan Data 174
5.2.3 Saringan Data 174
5.2.4 Profail Responden 175
5.3 Analisis Faktor 177
5.3.1 Ujian Analisis Faktor Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan Nilai 178
Barlett’s Test Sphericity
5.3.1.1 Analisis Faktor Kemajuan Kerjaya 179
(Pembolehubah Bebas Pertama)
5.3.1.2 Analisis Faktor Sistem Kenaikan Pangkat 180
(Pembolehubah Bebas Kedua)
5.3.1.3 Analisis Faktor Sifat-Sifat Personaliti 181
Extraversion, Conscientiousness dan
Neuroticism (Pembolehubah Moderator)
5.3.1.4 Analisis Faktor Kepuasan Kerja 184
(Pembolehubah Mediator)
5.3.1.5 Analisis Faktor Niat untuk Meninggalkan 184
Organisasi (Pembolehubah Bersandar)
5.4 Ujian Kebolehpercayaan 185
5.5 Statistik Deskriptif 187
5.6 Penilaian Terhadap Normality Data Kajian 191
5.7 Analisa Bivariate 191
5.7.1 Ujian Korelasi 191
5.8 Analisis Regresi, Ujian Multiple Syntax Mediation dan Hipotesis 193
5.8.1 Analisis Regresi dan Ujian Multiple Syntax Mediation 193
5.9 Kesimpulan 217

xi
BAB 6: PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 222

6.1 Pendahuluan 222


6.2 Rumusan Analisis Hasil Kajian 224
6.2.1 Perbincangan Hasil Kajian 227
6.3 Implikasi Kajian 246
6.3.1 Implikasi Teori (Theoretical Contribution) 246
6.3.2 Implikasi Praktikal 249
6.4 Sumbangan Kajian 251
6.4.1 Cadangan Penambahbaikan Amalan dan Dasar 252
Pengurusan Sumber Manusia Khusus untuk Penjawat
Awam Persekutuan yang Dilantik Di bawah ‘Skim
Perkhidmatan Tertutup’
6.4.1.1 Kemajuan Kerjaya 252
6.4.1.1.1 Matlamat Kerjaya 252
6.4.1.1.2 Pembangunan Kemahiran 255
Profesional
6.4.1.1.3 Sistem Saraan dan Ganjaran 258
6.4.1.1.4 Pusingan Kerja 260
6.4.1.1.5 Penyeliaan 263
6.4.1.2 Sistem Kenaikan Pangkat 265
6.4.1.2.1 Keadilan Sistem Kenaikan Pangkat 265
6.4.1.2.2 Kelajuan Kenaikan Pangkat 267
6.4.1.3 Ujian Personaliti untuk Penjawat Awam 269
6.5 Kepuasan Kerja dan Niat Untuk Meninggalkan Organisasi 270
6.6 Batasan dan Cadangan Kajian Masa Hadapan 271
6.7 Rumusan Keseluruhan Pengurusan Sumber Manusia Penjawat 272
Awam Persekutuan Yang Dilantik Di Bawah ‘Skim Perkhidmatan
Tertutup’ Sektor Awam Malaysia Di Sabah
6.8 Kesimpulan 274

RUJUKAN 276
LAMPIRAN 329

xii
SENARAI JADUAL

Halaman
Jadual 2.1 : Pihak Berkuasa Melantik Penjawat Awam 27
Persekutuan
Jadual 2.2 : Gred Jawatan dan Syarat Kemasukan di bawah Skim 29
Saraan Malaysia (SSM) Lantikan Suruhanjaya
Perkhidmatan Awam (SPA) Malaysia
Jadual 2.3 : Senarai Klasifikasi Perkhidmatan Pada 1 Januari 2014 31
Jadual 3.1 : Konsep Norma Timbal Balik Kontrak Psikologikal 53
Jadual 4.1 : Soalan Kaji Selidik Kemajuan Kerjaya 126
Jadual 4.2 : Soalan Kajiselidik Sistem Kenaikan Pangkat 126
Jadual 4.3 : Soalan Kaji Selidik Sifat-Sifat Personaliti 130
Jadual 4.4 : Soalan Kaji Selidik Kepuasan Kerja 132

Jadual 4.5 : Soalan Kaji Selidik Niat Untuk Meninggalkan Organisasi 133

Jadual 4.6 : Bilangan Keseluruhan Penjawat Awam Persekutuan 136


Pelbagai Skim Perkhidmatan Gred 41 hingga Gred 54
di Jabatan dan Badan Berkanun Persekutuan Negeri
Sabah
Jadual 4.7 : Bilangan Penjawat Awam Persekutuan Gred 41 hingga 137
Gred 54 yang Berada di Bawah ‘Skim Perkhidmatan
Tertutup’ di Jabatan dan Badan Perkanun
Persekutuan Negeri Sabah
Jadual 4.8 : Taburan Kekerapan Responden Ujian Rintis (Pilot 169
Test)
Jadual 4.9 : Skor Kebolehpercayaan Semua Pembolehubah untuk 171
Kajian Rintis (Pilot Test)
Jadual 5.1 : Taburan Kekerapan Responden 175

Jadual 5.2 : Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 177

Jadual 5.3 : KMO and Bartlett’s Test 178

Jadual 5.4 : Analisis Faktor-Kemajuan Kerjaya 179

xiii
Jadual 5.5 : Analisis Faktor-Sistem Kenaikan Pangkat 181

Jadual 5.6 : Analisis Faktor-Sifat-sifat Personaliti 183

Jadual 5.7 : Analisis Faktor-Kepuasan Kerja 184

Jadual 5.8 : Analisis Faktor-Niat Untuk Meninggalkan Organisasi 185

Jadual 5.9 : Skor Kebolehpercayaan Untuk Semua Pembolehubah 186

Jadual 5.10 : Statistik Deskriptif 190

Jadual 5.11 : Ujian Kolerasi 192

Jadual 5.12 : Ujian Regresi Perkalian Kemajuan Kerjaya, Sistem 193


Kenaikan Pangkat dan Kepuasan Kerja
Jadual 5.13 : Coefficients Kemajuan Kerjaya, Sistem Kenaikan 194
Pangkat dan Kepuasan Kerja
Jadual 5.14 : Ujian Regresi Hierarki Sifat Personaliti Extraversion 197
Penyederhana (Moderator) Hubungan di antara
Kemajuan kerjaya, Sistem Kenaikan Pangkat dan
Kepuasan Kerja
Jadual 5.15 : Coefficients Interaksi Pembolehubah Penyederhana 199
(Moderator) Sifat Personaliti Extraversion dengan
Kemajuan Kerjaya, Sistem Kenaikan Pangkat dan
Kepuasan Kerja
Jadual 5.16 : Ujian Regresi Hierarki Sifat Personaliti 200
Conscientiousness Penyederhana (Moderator)
Hubungan di antara Kemajuan Kerjaya, Sistem
Kenaikan Pangkat dengan Kepuasan Kerja
Jadual 5.17 : Coefficients Interaksi Pembolehubah Penyederhana 202
(Moderator) Sifat Personaliti Conscientiousness
dengan Kemajuan Kerjaya, Sistem Kenaikan Pangkat
dan Kepuasan Kerja
Jadual 5.18 : Ujian Regresi Hierarki Sifat Personaliti Neuroticsm 204
Penyederhana (moderator) Hubungan di antara
Kemajuan Kerjaya, Sistem Kenaikan Pangkat dan
Kepuasan Kerja

xiv
Jadual 5.19 : Coefficients Interaksi Pembolehubah Penyederhana 205
(Moderator) Sifat Personaliti Neuroticsm dengan
Kemajuan Kerjaya, Sistem Kenaikan Pangkat dan
Kepuasan Kerja
Jadual 5.20 : Ujian Pencelahan (Mediator) Kepuasan Kerja dengan 212
Kemajuan Kerjaya, Sistem Kenaikan Pangkat dan Niat
Untuk Meninggalkan Organisasi
Jadual 5.21 : Ujian Regresi Mudah Kepuasan Kerja dan Niat Untuk 215
Meninggalkan Organisasi
Jadual 5.22 : Coefficients Kepuasan Kerja dan Niat Untuk 216
Meninggalkan Organisasi
Jadual 5.23 : Ringkasan Keputusan Ujian Hipotesis Kajian 217

xv
SENARAI RAJAH

Halaman
Rajah 2.1 : Pengasingan Kuasa Kerajaan Persekutuan Malaysia 21
Rajah 3.1 : Theory of Reasoned Action (TRA) 61
Rajah 3.2 : Theory of Planned Behaviour (TPB) 62
Rajah 4.1 : Reka Bentuk Kajian 122
Rajah 4.2 : Kerangka Kajian Teoritikal 145

xvi
SENARAI GRAF

Halaman
Graf 5.1 : Plot Interaksi Sifat Personaliti Neuroticism ke atas 207
Pusingan Kerja dan Kepuasan Kerja
Graf 5.2 : Plot Interaksi Sifat-sifat Personaliti Neuroticism ke atas 210
Keadilan Sistem Kenaikan Pangkat dan Kepuasan Kerja
Graf 5.3 : Plot Interaksi Sifat-sifat Personaliti Neuroticism Ke atas 211
Kelajuan Kenaikan Pangkat dan Kepuasan Kerja

xvii
SENARAI SINGKATAN

BFI - Big Five Inventory

CUEPACS - Congress of Unions of Employees in the


Public and Civil Services

CG - Matlamat Kerja

CON - Conscientiousness

DEB - Dasar Ekonomi Baru

EXTRA - Extraversion

INTL - Niat Untuk Meninggalkan Organisasi

IT - Information Technology

JOBS - Kepuasan Kerja

JPA - Jabatan Perkhidmatan Awam

JR - Pusingan Kerja

KMO - Kaiser-Meyer-Olkin

LNPT - Laporan Nilaian Prestasi Tahunan

NEURO - Neuroticism

PBM - Pihak Berkuasa Melantik

Ph.D - Ijazah Doktor Falsafah

PPK - Pegawai Penilai Kedua

PPP - Pegawai Penilai Pertama

PSM - Pengrusan Sumber Manusia

PTK - Penilaian Tahap Kompetensi

RG - Sistem Saraan dan Ganjaran

SBPA - Saraan Baru Perkhidmatan Awam

SPVR - Penyeliaan

SKT - Sasaran Kerja Tahunan


xviii
SPA - Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

SSB - Skim Saraan Baru

SSM - Skim Saraan Malaysia

TOL - Tolerance

TRA - Theory of Reasoned Action

TPB - Theory of Planned Behaviour

TRAIN - Pembangunan Kemahiran Profesional

VIF - Varians Inflation Factor

xix
SENARAI LAMPIRAN

Halaman
Lampiran A : Borang Kaji Selidik 329
Lampiran B : IBM SPSS Version 23 Research Data Analysis Result 341
Lampiran C : IBM SPSS Version 23 Pilot Test Result 394
Lampiran D : Bilangan Penjawat Awam Jabatan Persekutuan 400
Berkhidmat di Negeri Sabah Tahun 2015
Lampiran E : Bilangan Penjawat Awam Badan Berkanun 407
Persekutuan Berkhidmat di Negeri Sabah Tahun 2015
Lampiran F : Keratan Akhbar Sinar Harian 30 April 2013 410

Lampiran G : Laluan Kerjaya Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 412


di Kementerian Pendidikan Malaysia
Lampiran H : Laluan Kerjaya Bagi Pegawai Perubatan, Pegawai 426
Pergigian dan Pegawai Farmasi di Kementerian
Kesihatan Malaysia
Lampiran I : Surat Pengesahan Pelajar 428

Lampiran J : Surat Kebenaran Melaksanakan Kajian dari Pejabat 429


Setiausaha Persekutuan Sabah

xx
BAB 1

PENGENALAN

1.1 Latar Belakang Kajian

Pada masa kini, kerjaya seseorang individu itu tidak lagi terikat untuk berkhidmat di
dengan satu organisasi tunggal sahaja. Perubahan dan pergerakan kerjaya individu
itu dari satu organisasi ke organisasi lain menjadi satu fenomena biasa (Rousseau,
1998). Adakah niat dan tingkah laku individu meninggalkan organisasi semasa
untuk berkerja dengan organisasi lain disebabkan dasar dan amalan PSM yang
kurang menarik yang disediakan oleh organisasi?. Menurut (Marchington dan
Grugulis, 2000; Monsalve dan Narajo, 2012) dasar dan amalan Pengurusan Sumber
Manusia (PSM) dalam organisasi perlu ditransformasi seiring dengan persekitaran
semasa. Transformasi ini perlu bagi menguruskan fenomena ini agar dasar dan
amalan PSM di tempat kerja sentiasa dikemas kini, fleksibel dan memberi kebaikan
di antara organisasi dan pekerja.

Menurut Maimunah Aminuddin (2009) kemajuan kerjaya dan sistem


kenaikan pangkat merupakan salah satu aktiviti PSM dalam organisasi. Kemajuan
kerjaya merupakan proses peningkatan jawatan semasa ke jawatan lebih tinggi di
masa hadapan (Bedeian, Kemery dan Pizzolatto, 1991).

Menurut Chang (1999), seseorang pekerja mempunyai harapan yang tinggi


terhadap kemajuan kerjaya mereka dalam organisasi. Sekiranya harapan ini tidak
dipenuhi, seseorang pekerja akan berusaha untuk mencari peluang pekerjaan lain
dan seterusnya meninggalkan organisasi. Sekiranya harapan ini dipenuhi maka
individu itu ingin kekal setia berkhidmat dengan organisasi semasa. Organisasi yang
dapat menyediakan pelan matlamat kerjaya individu, pembangunan kerjaya dan
ganjaran kenaikan pangkat serta kemudahan yang menarik kepada setiap pekerja
akan dapat menghalang mereka daripada meninggalkan organisasi. Menurut Weng,
Morrow dan Liu (2010) pelan kemajuan kerjaya yang menarik dapat mengekalkan
pekerja untuk terus berkhidmat dalam organisasi semasa.

Manakala, Salamin dan Hom (2005) juga berpandangan peluang kenaikan


pangkat dan tawaran gaji yang menarik mempunyai hubungan langsung dengan
pusing ganti pekerja dalam organisasi. Sekiranya pekerja itu mendapati
pembangunan kerjaya mereka kurang menarik mereka berpotensi untuk
meninggalkan organisasi kerana tidak berpuas hati dengan organisasi semasa.

Ini menunjukkan pelan kemajuan kerjaya dan sistem kenaikan pangkat


yang ditawarkan dalam organisasi kini telah memberi kesan terhadap tahap
kepuasan kerja dikalangan pekerja. Ini dibuktikan hasil kajian penyelidikan terkini
yang menunjukkan peluang kemajuan kerjaya dan sistem kenaikan pangkat
merupakan sesuatu perkara yang amat penting dalam hubungan di antara pekerja
dengan organisasi. Ini bermakna, organisasi yang baik dan prihatin seharusnya
menyediakan satu pelan mekanisme kemajuan kerjaya dan sistem kenaikan
pangkat yang menarik untuk setiap pekerja bagi meningkatkan kepuasan kerja
mereka agar mereka terus kekal berkhidmat dalam organisasi semasa. Pekerja
merupakan aset kepada organisasi. Pekerja yang meninggalkan organisasi
merupakan satu kerugian kepada organisasi. Ini adalah disebabkan organisasi akan
kehilangan pekerja yang berpengetahuan, berkemahiran dan berpengalaman yang
dapat menyumbang khidmat mereka untuk pembangunan dan kejayaan organisasi
(Danish dan Usman, 2010). Mekanisme pelan pembangunan kerjaya dan sistem
kenaikan pangkat ini merupakan satu pelaburan jangka masa panjang organisasi
bagi mengekalkan pekerja yang berpengalaman dan berpengetahuan (Tsui,
Peasce, Porter dan Tripoli, 1997). Oleh yang demikian, organisasi seharusnya
mempertimbangkan hasrat dan harapan pekerja terhadap organisasi terutamanya
hal-hal yang berkaitan dengan pelan pembangunan kemajuan kerjaya dan kenaikan
pangkat mereka dalam organisasi (Rousseau, 1996; Harzing dan Pininington, 2011)
sebagai menghargai sumbangan yang diberikan selama berkhidmat dalam
organisasi semasa.

2
Kepuasan kerja lahir apabila peranan kerja individu itu telah diiktiraf
(Currivan, 1999; Mathias dan Jackson, 2007), memenuhi keperluan (Maslow, 1943;
Herzberg, Mausner dan Snyderman, 1959) individu. Sementara itu, Dries,
Pepermans dan De Kerpel (2008) pula menyatakan kepuasan kerja individu itu
tercapai apabila semua aspek di dalam pekerjaan individu itu telah tercapai. Niat
untuk meninggalkan organisasi dikatakan berkaitan dengan langsung dengan
kepuasan kerja. Perasaan kekurangan kepuasan kerja mendorong individu itu
meninggalkan organisasi (Olusegun, 2013). Namun begitu, Rayton (2006) pula
berpendapat hubungan kepuasan kerja dan niat untuk meninggalkan organisasi
adalah kompleks masih tidak difahami sepenuhnya. Terdapat pandangan bahawa
kepuasan kerja juga dipengaruhi oleh sifat-sifat personaliti individu itu di tempat
kerja Judge, Heller dan Mount (2002). Sifat-sifat personaliti merupakan satu faktor
yang boleh dinilai kesannya terhadap tahap kepuasan kerja. Menurut Judge et. al.
(2002), personaliti seseorang individu itu boleh menyumbang terhadap tahap
kepuasan kerja. Ini adalah disebabkan sifat-sifat personaliti adalah konsisten untuk
individu itu berkelakuan, berfikir dan merasa (John dan Srivastava, 1999; Cervone
dan Pervin, 2008).

Kajian ini akan memfokuskan organisasi kerajaan sektor awam persekutuan.


Organisasi sektor awam perlu untuk meneliti beberapa isu mengenai kemajuan
kerjaya, sistem kenaikan pangkat, sifat-sifat personaliti dan tahap kepuasan kerja
dikalangan penjawat awam. Isu ini perlu dikaji sama ada dasar dan amalan PSM
yang diamalkan pada masa kini memberi kesan terhadap niat dikalangan penjawat
awam untuk meninggalkan organisasi ataupun sebaliknya, agar satu mekanisme
penambahbaikan dasar dan amalan PSM terutamanya pelan kemajuan kerjaya dan
sistem kenaikan pangkat dalam sektor awam dapat dikemaskini agar memberi
manfaat kepada organisasi dan penjawat awam itu sendiri.

Kerajaan merupakan majikan bagi 1.6 juta penjawat awam (Jabatan


Perkhidmatan Awam, 2015) di Malaysia. Terdapat pelbagai skim perkhidmatan
yang diwujudkan oleh kerajaan untuk penjawat awam. Laluan kemajuan kerjaya
dan sistem kenaikan pangkat bagi setiap skim perkhidmatan yang terdapat di
dalam perkhidmatan awam persekutuan yang ditawarkan kepada penjawat awam
adalah berbeza. Penyelidik akan menjelaskan secara terperinci dasar dan amalan
3
BAB 2

SEKTOR AWAM DI MALAYSIA

2.1 Pendahuluan

Bab ini dimulakan dengan penerangan mengenai keadaan semasa dan faktor yang
mempengaruhi PSM di sektor awam Malaysia. Penerangan akan dimulakan dengan
mengenai struktur sistem pentadbiran kerajaan di Malaysia secara am, pihak
berkuasa melantik pegawai-pegawai awam, kelayakan untuk memasuki jawatan di
sektor awam, klasifikasi skim-skim perkhidmatan dan diakhiri oleh perbincangan
dasar dan amalan PSM khususnya mengenai kemajuan kerjaya dan sistem
kenaikan pangkat di sektor awam Malaysia.

2.2 Kerajaan Malaysia

Kerajaan Malaysia terdiri daripada tiga peringkat iaitu peringkat persekutuan,


negeri dan kerajaan tempatan (Malaysia Fact Book, 2014). Yang Di-Pertuan Agong
merupakan Ketua Negara Malaysia dan Perdana Menteri pula Ketua Kerajaan yang
mempunyai kuasa Eksekutif.

2.2.1 Kerajaan Persekutuan


Kerajaan persekutuan merupakan salah satu prinsip yang terdapat dalam konsep
pengasingan kuasa iaitu kuasa eksekutif, perundangan dan kehakiman. Kuasa
eksekutif terdiri daripada kerajaan persekutuan dan tiga belas buah kerajaan negeri
yang terdapat di Malaysia. Kuasa eksekutif persekutuan diperolehi daripada
Parlimen (Perundangan) dan kuasa eksekutif kerajaan negeri diperolehi daripada
Dewan Undangan Negeri (Perundangan) yang terdapat di setiap Negeri di Malaysia.
Kuasa eksekutif persekutuan adalah seperti bidang pendidikan dan keselamatan,
sementara kuasa eksekutif bawah kerajaan negeri adalah seperti hal ehwal tanah,
pertanian, perhutanan dan hal ehwal islam.

Di Malaysia, eksekutif dan perundangan berkait rapat di antara satu sama


lain, amalan sistem di Malaysia adalah ahli parlimen adalah ahli yang sama di dalam
badan eksekutif.

Yang di-Pertuan Agong

Eksekutif Perundangan Kehakiman

Perdana Menteri dan Dewan Rakyat dan Mahkamah


Kabinet Dewan Negara

Kementerian

Jabatan Perkhidmatan
Awam

Rajah 2.1 : Pengasingan Kuasa Kerajaan Persekutuan Malaysia


Sumber : Ahmad Mokhtar (2011)

21
a. Perundangan
Parlimen Malaysia di peringkat persekutuan terdiri daripada Dewan Rakyat dan
Dewan Negara. Ahli Parlimen dipilih melalui sistem pilihanraya yang diadakan setiap
lima tahun dan mandat seorang ahli parlimen juga adalah tidak lebih daripada lima
tahun bagi setiap penggal, bagi ahli Dewan Negara, ahlinya dipilih daripada individu
yang berkebolehan dan berpengalaman dalam pelbagai bidang. Keanggotaan ahli
Dewan Negara kebiasaannya dicalonkan oleh setiap negeri-negeri di Malaysia.
Keahlian seorang ahli Dewan Negara adalah selama tidak lebih daripada tiga tahun
bagi setiap penggal dan boleh dilantik sebagai ahli Dewan Negara secara
maksimum selama dua penggal sahaja. Bidang tugas perundangan adalah
mengubal undang-undang di Malaysia.

b. Eksekutif
Eksekutif di peringkat persekutuan terdiri daripada Perdana Menteri dan Kabinet.
Perdana Menteri dipilih daripada kalangan ahli Dewan Rakyat dan dilantik oleh
Yang Di-Pertuan Agong, Perdana Menteri dan Kabinet adalah ahli parti politik yang
memperolehi suara majoriti di Parlimen. Pada masa kini, Perdana Menteri Malaysia
adalah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak
semenjak tahun 2009. Ahli-ahli Kabinet terdiri daripada Menteri dalam kalangan
Ahli Parlimen. Perlantikan mereka dibuat oleh Yang Di-Pertuan Agong atas nasihat
Perdana Menteri Malaysia. Setiap Menteri akan memegang tugas-tugas yang
ditetapkan seperti Menteri Belia dan Sukan dan Menteri Pertahanan serta dibantu
oleh Kementerian dan Jabatan yang terdapat bawah bidang tugas dan kuasa
Menteri. Bidang tugas eksekutif adalah melaksanakan dasar dan polisi yang
ditetapkan kerajaan.

c. Kehakiman
Badan kehakiman adalah badan yang bebas daripada pengaruh politik. Tugas-
tugas utama badan kehakiman adalah untuk melaksanakan undang-undang yang
digubal dan diluluskan oleh badan perundangan. Sistem kehakiman di Malaysia
terdiri daripada Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi,
Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret.

22
Jadual 3.1 Konsep Norma Timbal Balik Kontrak Psikologikal

Sumbangan Pekerja Galakan dari Organisasi


Usaha Gaji
Kemahiran Elaun
Kesetiaan Jaminan Pekerjaan (Job Security)
Kepakaran Pembangunan Kemajuan Kerjaya
Masa Status
Kompetensi Peluang Kenaikan Pangkat

Sumber : Griffin dan Moorhead (2010)

Kontrak psikologikal ini muncul apabila satu pihak percaya bahawa


sumbangan yang diberikan mendapat pulangan dan manfaat seperti yang
dijanjikan di masa hadapan (Griffin dan Moorhead, 2010; Farndale, Pai, Sparrow
dan Scullion, 2014). Persepsi ini adalah sangat subjektif dan dinamik. Persepsi ini
bergantung kepada individu itu dan akan berubah sepanjang hubungan di antara
pekerja dan organisasi serta mengikut keadaan persekitaran semasa. Oleh kerana
penekanan kepada persepsi individu ini dinamik dan subjektif, ia boleh membawa
kepada masalah salah tafsiran disepanjang hubungan di antara pekerja dan
organisasi (Rousseau, 1990; Festing dan Schafer, 2014). Oleh itu, amat penting
bagi organisasi untuk memahami dan menguruskan jangkaan pekerja dengan baik
dan berkesan.

Kajian lepas juga bersetuju menyifatkan perhubungan di antara kontrak


psikologikal dan hasil tingkah laku perkerja menggunakan norma timbal balik
(Turnley, Bolino, Leste dan Bloodgood, 2003; Griffin dan Moorhead, 2010; Conway
dan Coyle-Shapiro, 2012). Jika pekerja menyedari telah melakukan kewajipan
dalam tempoh kontrak psikologikal, mereka mengharapkan organisasi untuk
menunaikan janji mereka (Rousseau 1996a, 1998b). Sekiranya pekerja merasakan
organisasi tidak bertindak balas terhadap harapan mereka, pekerja akan
mengurangkan komitmen dan prestasi kerja mereka dalam organisasi (Bunderson,
2001; Riketta, 2002; Kickul, Lester dan Finkl, 2002; Tekleab dan Taylor 2003;
Rosen, Chang, Johnson dan Levy, 2009).

53
Rajah 4.1 merupakan reka bentuk kajian yang telah ditetapkan oleh
penyelidik dalam kajian ini.

Mengenalpasti Pernyataan
Masalah dan Jurang Kajian

Tinjauan Literatur

Merangka Persoalan, Objektif, Kepentingan dan Hipotesis Kajian

Pembangunan Kerangka Kajian Teoritikal

Pembangunan Soalan Kaji Selidik

Kajian Rintis (Pilot Test)

Analisis Hasil Kajian Rintis (Pilot Tinjauan Literatur Kedua


Test)

Pengumpulan Data

Analisis Data dan Hasil Kajian

Perbincangan, Cadangan dan Kesimpulan

Rajah 4.1 : Reka Bentuk Kajian

122
Jadual 4.2: Soalan Kaji selidik Sistem Kenaikan Pangkat
Sub-konstruk Soalan digunakan dalam Penulis
kajian ini

Keadilan 1. Organisasi saya mempunyai dasar kenaikan Folger


Sistem pangkat dalaman yang adil. dan
Kenaikan Konovsky
Pangkat 2. Organisasi saya mempunyai peraturan- (1989)
peraturan yang sangat adil.

3. Prosedur organisasi saya untuk membuat


keputusan mengenai kenaikan pangkat adalah
adil.

Kelajuan 1. Kelajuan kenaikan pangkat saya dalam Weng et.


Kenaikan organisasi ini adalah setiap 5 tahun. al. (2010)
Pangkat
2. Berbanding dengan organisasi sebelumnya,
kedudukan saya sekarang adalah ideal.

3. Berbanding dengan rakan-rakan saya, saya


dinaikkan pangkat dengan lebih cepat.

4.4.1.2 Sifat-sifat Personaliti


Item yang terdapat di dalam borang kaji selidik ini akan diukur menggunakan 5-
Point Likert Scale bermula dari (1) Sangat Tidak Setuju hingga (5) Sangat Setuju.
Item borang kaji selidik ini adalah soalan-soalan yang terkandung dalam Big Five
Inventory (BFI) yang dibangunkan oleh John dan Srivastava, (1999), Soalan-soalan
ini pada asalnya mempunyai 44 soalan merangkumi sifat-sifat personaliti
(Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism dan Openness).
Soalan-soalan ini digunakan secara meluas di dalam kajian mengenai personaliti
individu di tempat kerja (John dan Srivastava, 1999). Kajian ini hanya
menggunakan dimensi extraversion, conscientiousness dan neuroticism. Ketiga-tiga
dimensi ini merupakan penyederhana (moderator) untuk kajian ini. Item dalam
borang kaji selidik ini tidak diubahsuai. Penyelidik menggunakan item asal yang
terdapat dalam Big Five Inventory (BFI). Item-item soalan kaji selidik bagi sifat-
sifat personaliti dipaparkan dalam jadual 4.3.

129
persekutuan terdiri daripada 94 jabatan dan 43 badan berkanun persekutuan
terdapat di negeri Sabah pada masa kini. Data-data bilangan perjawatan gred 41
sehingga gred 54 adalah seperti yang dipaparkan dalam jadual 4.6.

Jadual 4.6 : Bilangan Keseluruhan Penjawat Awam Persekutuan


Pelbagai Skim Perkhidmatan Gred 41 hingga Gred 54
di Jabatan dan Badan Berkanun Persekutuan
Negeri Sabah
Organisasi Gred Jawatan 41 Jumlah
hingga 54
Jabatan-Jabatan Persekutuan 25,102 Orang 25,102 Orang

Badan-Badan Berkanun Persekutuan 1,933 Orang 1,933 Orang

Jumlah 27,035 Orang

Sumber : Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah, 2015

Jadual 4.6 memaparkan jumlah keseluruhan pegawai yang berada di gred


41 sehingga gred 54 adalah seramai 27,035 orang. Walau bagaimanapun, data
perjawatan di atas merupakan gabungan bersama bilangan pegawai yang berada di
‘Skim Perkhidmatan Terbuka’ dan ‘Skim Perkhidmatan Tertutup’ yang berkhidmat di
jabatan dan badan persekutuan di Sabah.

136
Pembolehubah Bebas Pembolehubah Bersandar

Kemajuan Kerjaya
-Matlamat Kerjaya H1
-Pembangunan Kemahiran
Profesional
-Sistem Saraan dan
Ganjaran
-Pusingan Kerja H3
-Penyeliaan

Sifat-sifat H5
Personaliti
-Extraversion Kepuasan H7 Niat Untuk
-Conscientiousness Kerja Meninggalkan
- Neuroticism Organisasi
H6

H4
Sistem Kenaikan
Pangkat H2
-Keadilan Sistem Kenaikan
Pangkat
-Kelajuan Kenaikan Pangkat

Rajah 4.2 : Kerangka Kajian Teoritikal


Sumber : Blau (1964), Fishbein dan Ajzen (1975), Folger dan Konovksy
(1989), Rosuseau (1989), Spector (1997), Judge et. al. (2002),
Judge dan Illes (2002), Ajzen, (2005), Kavanaugh et. al. (2006),
Ho et. al. (2009, Weng et. al. (2010), Griffin dan Moorhead
(2010) dan Olusegun (2013)

4.7 Pembangunan Hipotesis

Menurut Sekaran dan Bougie (2016), hipotesis merupakan kenyataan hubungan di


antara pembolehubah yang terdapat dalam kajian. Ujian hipotesis diperlukan bagi
menentukan sama ada terdapat sebarang hubungan di antara pembolehubah.
Pembangunan hipotesis menyediakan ruang bagi penyelidik untuk mengkaji

145
RUJUKAN

Ab. Rahim Aris. 2002. Kajian ke atas Faktor-faktor yang Mempengaruhi Stres
(Tekanan) dan Niat untuk Meninggalkan Profesion Pergunaan di kalangan
Guru Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah di Daerah Kota Tinggi Johor.
Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana. (Tidak diterbitkan).

Abbasi, Sami M and Hollman, Kenneth W. 2000. Turnover: The Real Bottom Line.
Public Personnel Management; Fall, 29(3).

Abdulla, J, Djebarni, R & Mellahi, K. 2011. Determinants of job satisfaction in the


UAE: a case study of the Dubai police, Personnel Review. 40 (1): pp.126-46.

Adnan Aminudin, Zaherawati Zakaria, Nazni Noordin, Azrul Shaimy Bin Mohd Yusof,
Mahazril Aini Yaacob and Nor Azira Ayob. 2012. Contributory effects of HR
Practice on Employees Job Satisfaction in Local Government. Asian Jounal of
Business and Management Science. 1(8): 53-61.

Adler, S. 1996. Personality and Work Behaviour: Exploring the Linkages. Applied
Psychology, 45(3): 207-224.

Albaugh, J. A. 2003. Keeping nurses in nursing: The profesions's challenge for


today. Urologic Nursing. 23: 193-199.

Agarwala, T. 2003. Innovative human resource practices and organizational


commitment: an empirical investigation. International Journal of Human
Resource Management. 14(2): 175-97.

Aggarwal, U & Bhargava, S. 2009. Reviewing the relationship between human


resource practices and psychological contract and their impact on employee
attitude and behaviours: a conceptual model. Journal of European Industrial
Training. 33 (1): pp. 4-31.

276
Agho, AO, Mueller, C & Price, JL. 1993. Determinants of employee job satisfaction:
an empirical test of a causal model. Human Relations. 46(8): 1007-27.

Ahangar, R. G. 2010. A study of resilience in relation to personality, cognitive styles


and decisions making style of management. African Journal of Business
Management. 4(6): 953-961.

Ahmad, R dan Ali, NA. 2004. Performance appraisal decision in Malaysian public
service. International Journal of Public Sector Management. 17 (1): 48-64.

Ahmad Mahdzan Ayob. 2004. Malay images in economic affairs: viewing through
the lenses of a Malay. Paper Presented at the Second International
Conference on Malay Civilization, Kuala Lumpur, Malaysia.

Aida Mehrad, Halimatussadiah Hamsan, Ma’rof Redzuan dan Haslinda Abdullah.


2015. The Role of Personality Factors on Job Satisfaction among Academic
Staff at Public Research University. Journal of Educational, Health and
Community Psychology. 4(1): 16-24.

Ahmad Mokhtar, R. 2011. Quality of Work-life orientation: Antecedents and effects


on organizational commitment in Malaysia public service. University Malaya.

Ajzen, I. & Fishbein, M. 1980. Understanding attitudes and predicting social


behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Ajzen, I. & Fishbein, M. 1991. The Theory of Planned Behavior. Organizational


behavior and human decision processes. 50: 179-211.

Ajzen, I. 2005. Attitudes, Personality and Behavior. McGraw-Hill International.

Akpofure RR, Ikhifa OG, Imide OI, and Okokoyo IE. 2006. Job satisfaction among
educatos in colleges of education in Southern Nigeria. Journal of Applied
Sciences. 6(5): 1094- 1098.

277
LAMPIRAN A: BORANG KAJI SELIDIK

Tuan/Puan yang dihormati,

Saya adalah pelajar Ph.D di Universiti Malaysia Sabah (UMS), saya sedang menjalankan
kajian mengenai “kemajuan kerjaya, sistem kenaikan pangkat dan sifat-sifat personaliti
keatas kepuasan kerja dan niat untuk meninggalkan organisasi: Kajian ' Skim Perkhidmatan
Tertutup’ di sektor awam Malaysia di Sabah ". Soal Selidik ini disasarkan untuk
pegawai ‘Skim Perkhidmatan Tertutup' yang bekerja di mana-mana jabatan
kerajaan dan badan berkanun persekutuan khususnya pegawai-pegawai yang
berada di Gred 41-54 dan telah berkhidmat 5 tahun ke atas. Saya ingin
memaklumkan bahawa penyertaan anda dalam kajian ini adalah secara sukarela dan semua
maklumat akan digunakan untuk tujuan akademik sahaja. Semua maklumat yang diberikan
adalah sulit dan persendirian. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut mengenai
penyertaan tuan/puan di dalam soal selidik ini, sila hubungi penyelidik dengan
menggunakan nombor telefon atau e-mel berikut.

Penyertaan anda adalah sangat dihargai.

Dear Participant,
I am Doctor of Philosophy (Ph.D) student at Universiti Malaysia Sabah (UMS), I am
conducting a study on “ Career growth, promotion system and personality traits, job
satisfaction and intention to leave an organization: A study of ‘Closed Service Scheme’ in
public sector of Malaysia in Sabah”. This Questionnaire is meant for ‘Closed Service
Scheme’ officers working in any federal governments departments and agencies
at the present grade 41-54 and served in current organization for more 5 years
above. I want to stress that your participation in this study is voluntary and was used for
educational purpose only. All the information provided is private and confidential. If you
have any further queries concerning your participation in this questionnaire, please contact
the researcher by using telephone number or email.

Your participation will be greatly appreciated.

Sincerely,
MOHAMMAD CHIN (DB1511013T)
Faculty of Business, Economic and Accountancy
Centre of Post Graduate Studies, Universiti Malaysia Sabah
Email :db1511013t@student.ums.edu.my
Tel: 013-8702509

Supervisor:
Professor Dr. Syed Azizi Wafa Syed Khalid Wafa
Dr. Ramraini Ali Hassan

329
SOALAN KAJI SELIDIK/ SURVEY

Tajuk : Kemajuan kerjaya, sistem kenaikan pangkat, sifat-sifat personaliti, kepuasan kerja
dan niat untuk meninggalkan organisasi: Kajian ‘Skim Perkhidmatan Tertutup’ sektor awam
Malaysia di Sabah.

Title: Career growth, promotion system, personality traits, job satisfaction and intention to
leave an organization: A study of ‘Closed Service Scheme’ public sector of Malaysia in
Sabah.

Bahagian 1

Bahagian 1A:

Arahan/ Instruction: Sila tandakan jawapan anda dengan tanda (X) didalam kolum yang
disediakan/ Please mark with an (X) on the scale column.

Sangat Tidak Tidak Setuju/ Tidak Pasti/ Setuju/ Agree Sangat Setuju/
Setuju/ Disagree Uncertain Strongly Agree
Strongly
Disagree

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Tidak Setuju/ Sangat


Tidak Setuju/ Pasti/ Agree Setuju/
Setuju/ Disagree Uncertain Strongly
Strongly Agree
Disagree
No Soalan/ Question 1 2 3 4 5
1. Jawatan saya masa kini
menetapkan asas bagi
merealisasikan matlamat kerjaya
saya/ My present job sets the
foundation for the realization of
my career goals.

2. Jawatan saya masa kini


menyediakan peluang yang baik
untuk mencapai matlamat kerjaya
saya/ My present job provides me
with good opportunities to realize
my career goals.

3. Jawatan saya masa kini adalah


releven dengan matlamat kerjaya
saya/ My present job is relevant
to my career goals.

330