Anda di halaman 1dari 86

KEMENT ERIAN PENDIDIKAN

MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

PENJAGAAN MUKA DAN


DANDANAN RAMBUT
TINGKATA N EMPAT DAN LIMA

Pusat Perkembangan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia
2003.
Kementerian Pendidikan Malaysia

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

PENJAGAAN MUKA DAN


DANDANAN RAMBUT
TINGKATAN EMPAT DAN LIMA
2003.

Pusat Perkembangan Kurikulum

i
ISBN

Diusahakan
oleh
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementeri an Pendidikan Malaysia

Cetakan Pertama 2003.


©Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana


bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan deng an cara apa jua sama ada secara el ektronik, fotokopi,
mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis
daripada Kem enterian Pendidikan Malaysia. Perundingan tertakluk
kepada perkiraan royalti atau honorarium.

ii
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih
erat di kalangan seluruh masyarakat; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat
yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-
bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi
moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, ber ikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk
mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPA DA TUHAN


KESETIAAN KEPA DA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDA NG- UNDANG
KESOPANAN DA N KESUSILAAN

iii
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahir kan insan yang seimbang dan har monis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bertujuan untuk melahir kan w arganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjaw ab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap kehar monian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

iv
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

KATA PENGANTAR pembelajaran akses kendiri. Di samping itu, nilai murni dan
semangat patriotik dan kew arganegaraan tetap diutamakan.
Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan
kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi kepada mur id dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan
cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dunia pekerjaan.
dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta
ekonomi berasaskan pengetahuan dan kemahiran pada abad Guru perlu peka terhadap tahap kecergasan murid dan serius
ke-21 dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Mata
Pelajaran Vokasional Menservis Motosikal dengan mengambil
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan kira kesepaduan ilmu, kemahiran dan amalan keselamatan.
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan Pengajaran dan pembelajaran hendaklah dilakukan secara
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti berkesan dengan memberi tumpuan kepada penglibatan murid
untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut secara aktif dalam suasana yang kondusif dan menyeronokkan.
kesesuaian murid. Huraian ini diharap akan dapat membantu
guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini banyak
pembelajaran secara berkesan. pihak terlibat terutama guru, pensyarah maktab dan universiti
serta pegaw ai Kementerian Pendidikan, dan individu yang
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru mew akili badan-badan tertentu.
diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai
tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan
penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, kecerdasan kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian
pelbagai, pembelajaran masteri, pembelajaran secara Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan
kontekstual, pembelajaran secara konstruktivisme, dan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

( Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN )


Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

1
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

KANDUNGAN

Kata Pengantar .. .. .. .. .. i Pendekatan Dan Penekanan .. .. .. 3

Pendahuluan .. .. .. .. .. 1 Pemetaan Kandungan .. .. .. .. 5

Matlamat Mata Pelajaran Penjagaan Muka dan .. 1 Format Huraian .. .. .. .. .. 8


Dandanan Rambut
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka dan .. 11
Objektif .. .. .. .. .. .. 1 Dandanan Rambut Tingkatan Empat

Organisasi Kandungan .. .. .. .. 2 Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka dan .. 41


Dandanan Rambut Tingkatan Lima

2
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

.. Dalam kurikulum Penjagaan Muka dan Dandanan


PENDAHULUAN Rambut, tumpuan diberi kepada pelbagai
kemahiran menyolek dan meraw at muka serta
Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut ialah kemahiran mensyampu, menggaya, menggunting,
Apakah satu daripada mata pelajaran elektif vokasional di mengeriting dan meraw at rambut. Penekanan
Mata sekolah menengah dalam Kurikulum Bersepadu diberi kepada kreativiti murid dalam menghasilkan
Sekolah Menengah (KBSM). Ia merupakan satu solekan dan mereka cipta fesyen rambut. Di
Pelajaran
mata pelajaran amali yang berteraskan teknologi samping itu aspek pengurusan dan keusahaw anan
Penjagaa
untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Mata pelajaran juga ditekankan sebagai persediaan untuk
n Muka menceburi bidang perniagaan.
ini membekalkan murid dengan kemahiran dalam
Dan solekan dan raw atan muka serta dandanan dan
raw atan rambut. Murid digalakkan merebut peluang kerjaya dalam
institusi kecantikan. Penerapan nilai murni, sikap
Penggubalan mata pelajaran ini yang positif dan budaya kerja yang baik turut
berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan disepadukan dalam mata pelajaran ini.
dirancang untuk mencapai matlamat ke arah
mempertingkatkan produktiviti negara dengan
membekalkan tenaga mahir yang MATLAMAT
berpengetahuan dalam bidang industri kos metik
dan kecantikan. Matlamat mata pelajaran Penjagaan Muka dan
Matlamat Dandanan Rambut adalah untuk melahir kan
Penaw aran mata pelajaran ini merupakan Mata murid yang kreatif dan berkemahiran dalam kerja
sebahagian usaha Kementerian Pendidikan untuk Pelajaran solekan dan raw atan muka, dandanan dan
memperluaskan pendidikan teknikal dan raw atan rambut dengan mengamalkan budaya
Penjagaan
vokasional di sekolah akademik. Persediaan kerja yang baik dan selamat serta boleh
aw al ini adalah untuk memenuhi keperluan Muka Dan
menjalankan perniagaan sendiri atau berupaya
permintaan tenaga pekerja mahir dan separa Dandanan menjadi penyumbang tenaga kerja mahir dalam
mahir dalam pelbagai bidang industri yang industri kos metik dan kecantikan.
semakin meningkat seperti elektrik elektronik,
komputer dan multimedia, perkhidmatan
hospitaliti, tekstil dan pakaian dan perkhidmatan
penjagaan.

1
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

9. Membuat pengiraan kos dalam per khidmatan


OBJEKTIF penjagaan muka dan dandanan rambut

Objektif Kurikulum Penjagaan Muka dan Dandanan 10. Menyediakan rancangan perniagaan yang
Mata Rambut adalah untuk membolehkan murid : mudah dan ber komunikasi dengan
Pelajaran berkesan.
Penjagaan
Muka dan
1. Menyolek muka w aktu siang, w aktu malam
dan untuk majlis tertentu
Dandanan ORGANISASI KANDUNGAN
Rambut
2. Membuat raw atan asas dan raw atan khas Mata pelajaran ini terbahagi kepada lapan bidang
Rangka
muka pembelajaran yang diolah mengikut rangka konsep
Konsep
seperti berikut:
3. Mensyampu, menggaya, menggunting,
mengeriting dan mengeset rambut

4. Meraw at rambut dan kulit kepala

5. Mew arna dan meluruskan rambut

6. Mereka cipta fesyen rambut yang kreatif


untuk majlis tertentu

7. Memilih, menyedia dan menggunakan alat


dan
bahan yang sesuai untuk penjagaan muka
dan
dandanan rambut

8. Menguruskan ker ja dengan baik dan


mengamalkan langkah keselamatan dan
kebersihan semasa melakukan tugas

2
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

Deskripsi lapan bidang pembelajaran bagi


RANGKA KONSEP Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut adalah
seperti berikut:
PENJAGAAN MUKA DAN DANDANAN
RAMBUT 1. Pengurusan

Pengurusan
Dalam bidang pembelajaran pengurusan salun, murid
Pengurusan
Salun
PENGURUSAN
PENGURUSAN didedahkan dengan langkah keselamatan, raw atan asas
Tempat Kerja
pertolongan cemas untuk kecederaan ringan, kaedah
Solekan Muka Rawatan Khas penjagaan kebersihan dan pensterilan secara kimia dan
(siang, malam, fizikal serta pengurusan penyimpanan rekod raw atan. Di
Muka
majlis) PENJAGAAN
PENJAGAAN (alat frekuensi tinggi, samping itu murid mengamalkan pengurusan kerja yang
Rawatan Asas MUKA
MUKA alat sedut vakum,
(nor mal, berminyak, baik di tempat kerja, beretika, mematuhi peraturan dan
mesin galvanik)
ker ing, kombinasi) undang-undang kerja, pengurusan stok yang
Pensyampuan &
bersistematik dan berusaha memelihara alam sekitar
Keriting dalam institusi kecantikan.
(dingin, susuk) Pengeringan
(cara tiup kering,
Rawatan kering sendiri)
Rambut & Kulit DANDANAN
DANDANAN 2. Solekan Muka
Kepala RAMBUT
RAMBUT Penggayaan
(pengetak elektrik, Dalam bidang pembelajaran ini, murid mempraktikkan
Pewarnaan pengikal elektrik, set,
& Pelurusan
kemahiran solekan muka pada w aktu siang, w aktu
sanggul, jalinan)
Mereka Cipta
malam dan untuk majlis tertentu seperti majlis
Gunting
Fesyen Rambut (stail selapis, lapisan
perkahw inan, pertunjukkan fesyen dan majlis anugerah
terhad, berlapis) kecermerlangan. Kerja solekan muka dijalankan dengan
mengikut prosedur yang dimulai dengan analisis kulit
KEUSAWANAN
KEUSAWANAN && muka, persediaan peralatan dan bahan mengikut jenis
PROJEK
PROJEK KERJAYA
KERJAYA
solekan, pembersihan, penyegaran dan pelembapan
muka. Murid juga dilatih merekod butiran peribadi
JURUSOLEK PENDANDAN GAYA RAMBUT pelanggan dan keperluan bahan solekan dalam kad
(BEAUT ICIAN) (HAIR STYLIST) raw atan dan membuat pengiraan kos mengikut jenis
solekan muka.

3
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

3. Rawatan Asas Muka 5. Pensyampuan dan Pengga yaan


Rambut
Raw atan asas dipraktikkan pada muka yang berjenis
kulit nor mal, ber minyak, kering dan kombinasi dengan Murid menguasai kemahiran cara mensyampu
menggunakan peralatan dan bahan raw atan yang dengan mempraktikkan teknik urutan kulit kepala
sesuai. Murid dilatih proses raw atan seperti dengan teknik yang betul, mengeset dan
pembersihan muka, pengeluaran bintik, urutan, menggayakan rambut. Mereka mempraktikkan
penyediaan dan penyapuan pupur, penyegaran dan beberapa teknik pengeringan dan penggayaan
pelembapan muka dengan teknik yang betul. Mereka rambut cara tiup kering, cara kering sendiri,
juga didedahkan cara membuat pengiraan kos menggunakan pengetak elektrik, pengikal elektrik
mengikut jenis kulit muka. serta penggayaan rambut dengan sanggul dan
jalinan. Murid juga mempelajari cara membuat
4. Rawatan Khas Muka pengiraan kos mengikut jenis perkhidmatan.

Murid didedahkan dengan pengetahuan dan 6. Guntingan dan Keriting Rambut


kemahiran untuk memberi raw atan khas muka
mengikut prosedur rawatan. Mereka mempraktikkan Murid memperoleh pengetahuan dan menguasai
proses raw atan khas dengan menggunakan alat kemahiran menggunting rambut mengikut
frekuensi tinggi untuk raw atan kulit ber minyak stail selapis, lapisan terhad dan berlapis
terutama bagi mematikan jeraw at. Mereka dengan teknik yang betul. Mereka mempraktikkan
menggunakan alat sedut vakum untuk menegangkan teknik mengeriting rambut melalui cara keriting
kulit, menambah peredaran darah dan menanggalkan dingin asas menggunakan rod keriting dan perm
kekotoran. Mesin galvanik digunakan untuk accelerator. Kemahiran keriting ini juga ter masuk
menghilangkan minyak pada kulit muka serta body Perm dan menggayakan rambut dengan
membantu memasukan bahan ke dalam kulit muka cara tiup kering atau kering sendiri. Langkah
untuk tujuan raw atan. Murid juga membuat pengiraan keselamatan penggunaan alat elektrik ditekankan.
kos mengikut jenis raw atan khas. Di samping itu murid membuat pengiraan kos
mengikut jenis guntingan dan keriting rambut.

4
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

7. Rawatan, Pewarnaan dan Pelurusan


PENDEKATAN DAN PENEKANAN
Rambut

Murid meraw at rambut dan kulit kepala jenis Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut adalah
normal, berminyak, kering dan berkelemumur Kemahiran mata pelajaran yang memberi tumpuan terhadap
dengan menggunakan alat seperti alat melalu i menguasai kemahiran melalui pembelajaran yang
pengew ap rambut, lampu sinar merah dan alat Latihan dikendalikan secara amali. Bahagian teorinya
frekuensi tinggi terus. Seterusnya murid Amali diserap secara tidak langsung semasa
mempraktikkan prosedur mew arna dan menjalankan kerja amali. Pengetahuan dan
meluruskan rambut dengan mengunakan bahan kemahiran dilaksanakan melalui pelbagai kaedah
yang sesuai dan teknik yang betul. Di samping pengajaran dan pembelajaran seperti
itu murid membuat pengiraan kos untuk setiap perbincangan, sumbang saran, tunjuk cara dan
jenis perkhidmatan. simulasi. Pembelajaran bidang keusahaw anan dan
projek kerjaya perlu digabung jalinkan untuk
membolehkan murid berdikari dan berkeyakinan
8. Keusahawanan dan Projek Kerjaya menceburi bidang kecantikan dan menjalankan
perniagaan sendir i.
Murid diberi pendedahan cara berkomunikasi
yang berkesan dan membuat keputusan. Di Kemahiran yang diperoleh oleh murid seiring
samping itu murid mempelajari cara Kemahiran dengan apa yang dikehendaki dalam industri
menyediakan rancangan perniagaan yang yang kosmetik dan institusi kecantikan serta relevan
Relevan dengan bidang pekerjaan sebenar.
mudah, mengenal pasti organisasi yang
membantu usahaw an dan pemasaran. Murid
didedahkan dengan peluang kerjaya yang
terdapat dalam industri kos metik dan institusi Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja
kecantikan. Mereka hendaklah mempunyai sifat Nilai Murni yang baik harus merentasi aktiviti yang
yakin diri untuk menaw arkan perkhidmatan yang dikendalikan. Tumpuan diberi ke arah murid yang
terbaik serta diberi peluang menonjolkan daya berusaha mencapai kecemerlangan, bersungguh
kreativiti melalui projek kerjaya seperti raw atan menghasilkan per khidmatan yang ber kualiti dan
muka, raw atan rambut dan kulit kepala serta boleh memberikan perkhidmatan pelanggan yang
peragaan fesyen rambut dan solekan. baik. Keutamaan juga diberi mengenai
kebijaksanaan menggunakan sumber dalam
pengendalian dan urusan kerja serta pemeliharaan

5
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

alam sekitar. Murid perlu kreatif, yakin diri, tekun, Guru perlu membuat tunjuk cara pada tajuk dan
sabar dan mengutamakan keselamatan. Guru Tunjuk Cara aktiviti yang sesuai sebelum murid menjalankan
harus memastikan murid dapat menunjukkan dan kerja amali.
mengamalkan nilai tersebut semasa menjalankan
kerja amali. Modul Pembelajaran Tingkatan 4 dan Tingkatan 5
Modul disediakan untuk membantu murid menguasai
Bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran Pembela jaran tahap kemahiran dalam setiap unit pembelajaran.
Saiz Kelas yang berkesan dalam kerja amali, saiz bagi satu Pendekatan dalam modul ini lebih kepada
kelas mata pelajaran Penjagaan Muka dan kemahiran praktis di samping maklumat rujukan
Dandanan Rambut mestilah tidak melebihi 25 sebagai pengetahuan teori. Setiap modul
orang mur id. mengandungi panduan kerja, maklumat rujukan
dan penilaian.
Peraturan dan langkah keselamatan hendaklah
Keselamatan sentiasa dipatuhi dan diamalkan semasa
dan
Pengendalian menjalankan kerja amali di bengkel kecantikan. PEMETAAN KANDUNGAN
Bengkel Sebarang penggunaan peralatan dan bahan kimia
perlu diselia oleh guru untuk mengelakkan Susunan kandungan dalam sukatan pelajaran
kemalangan. Organisasi bengkel dan pengurusan Pemetaan Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut untuk
kerja hendaklah dijalankan secara berjadual oleh Kandungan Tingkatan 4 dan 5 adalah seperti dalam Jadual
murid bagi menambahkan pengalaman, semangat Tingkatan 4 Pemetaan Kandungan Sukatan Pelajaran.
bekerjasama dan bertanggungjaw ab serta dan Tin gkatan Peruntukan w aktu yang dinyatakan merupakan
mempertingkatkan lagi tahap disiplin murid dan 5 cadangan untuk membantu guru dalam
sifat kepimpinan. penyediaan rancangan pengajaran.
Selain daripada membuat rujukan buku dan Bilangan Waktu Masa pengajaran mata pelajaran Penjagaan Muka
Teknolo gi majalah, murid digalakkan melayari laman w eb Seminggu dan Dandanan Rambut ialah 12 w aktu seminggu
Maklumat untuk mendapatkan maklumat tambahan yang mana setiap w aktu ialah 40 minit. Peruntukan
dan mengenai industri kos metik dan institusi waktu pembelajaran dicadangkan 6 w aktu setiap
Komunikasi kecantikan. Rujukan seperti ini boleh membantu sesi.
murid menjana idea baru dalam penjagaan muka
dan mereka cipta fesyen rambut.

6
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

Jadual Pemetaan Kandungan Sukatan Pelajaran BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJ ARAN TINGKATAN 4 TINGKATAN 5
Penjagaaan Muka dan Dandanan Ram but (minggu) (minggu)
sendiri
TINGKATAN 4 TINGKATAN 5
BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJ ARAN 5.4 Penggayaan rambut dengan 1
(minggu) (minggu)
pengetak elektrik
1. Pengurusan ( 1)
5.5 Penggayaan rambut dengan 2
1.1 Pengurusan sal un
pengi kal el ektrik
1.2 Pengurusan di tempat kerja
5.6 Set dan penggayaan rambut 2
2. Solekan Muka (2) (2)
5.7 Penggayaan rambut dengan 2
2.1 Solekan muka waktu siang 1
sanggul
2.2 Solekan muka waktu malam 1
5.8 Penggayaan rambut dengan 2
2.3 Solekan muka untuk majlis 2
jalinan
Tertentu
6. Guntingan dan Keriting Rambut (9) (6)
3. Rawatan Asas Muka (9)
6.1 Gunti ngan rambut stail selapis 3
Rawatan as as muka untuk kulit
3.1 3 6.2 Gunti ngan rambut stail lapis an 3
normal
3.2 Rawatan as as muka untuk kulit 2 terhad
berminyak 6.3 Gunti ngan rambut stail berlapis 3
3.3 Rawatan as as muka untuk kulit 2 6.4 Keriting dingin (cold w aving ) asas 3
kering 6.5 Keriting sus uk (body per m) 3
3.4 Rawatan as as muka untuk kulit 2 Rawatan, Pewarnaan dan
7. (13)
kombinasi Pelurusan Rambut
7.1 Rawatan rambut dan kulit kepala 2
4. Rawatan Khas Muka (8)
Rawatan khas muka kulit jenis normal
4.1 2
berminyak menggunakan alat 7.2 Rawatan rambut dan kulit kepal a 2
frekuensi tinggi terus jenis berminyak
4.2 Rawatan khas muka kulit kering 2 7.3 Rawatan rambut dan kulit kepal a 2
menggunakan al at s edut vakum jenis kering
4.3 Rawatan desinkrustasi 2 7.4 Rawatan rambut dan kulit kepal a 2
menggunakan mesin galvani k ber kelemumur
4.4 Rawatan iontoforesis 2 7.5 Pewarnaan rambut dengan 3
menggunakan mesin gal vani k pewarna kekal
Pen syampuan dan Penggayaan 7.6 Pelurus an rambut 2
5. (14)
Rambut Keusahawanan dan Projek
5.1 Pens yampuan rambut 2 8. (6)
Kerjaya
5. 2 Pengeringan dan penggayaan 2 8.1 Keus ahawanan 2
rambut dengan car a tiup kering 8.2 Projek kerjaya 4
5.3 Pengeringan dan penggayaan 1
JUMLAH ( 35 minggu ) ( 35 minggu )
rambut dengan car a kering

7
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

FORMAT HURAIAN

Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga lajur


Tiga lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran; Hasil
Pembelajaran dan Cadangan Aktiviti
Pembelajaran.

Dalam lajur pertama bidang pembelajaran, unit


Bidang, Unit pembelajaran dan tajuk berkenaan dinyatakan.
dan Tajuk Dalam lajur ini juga cadangan peruntukan masa
Pembela jaran pembelajaran dinyatakan bagi membantu guru.

Dalam lajur kedua iaitu Hasil Pembelajaran,


Hasil keluasan dan kedalaman skop setiap unit
Pembela jaran pembelajaran dihuraikan dalam bentuk objektif
perlakuan yang boleh diukur.

Lajur ketiga iaitu Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Cadangan bertujuan membantu guru merancang dan
Aktiviti membekalkan pengalaman pengajaran dan
Pembela jaran pembelajaran yang sesuai dan bermakna kepada
murid. Guru boleh mengubahsuai cadangan ini
dan mereka bentuk aktiviti tambahan yang
bersesuaian dengan kebolehan murid dan
keadaan sekeliling mereka.

Huraian untuk Tingkatan 4 dan 5 diperincikan


seperti berikut:

8
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

PENJAGAAN MUKA DAN


DANDANAN RAMBUT
TINGKATAN EMPAT

1
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Pengurusan

(Cadangan peruntukan w aktu ialah 1


minggu)
1.1 Pengurusan salun

a. Langkah keselamatan x Menyatakan langkah keselamatan yang Perbincangan kumpulan untuk


perlu diamalkan di salun menyenaraikan langkah keselamatan dalam
salun.

x Mengamalkan langkah keselamatan untuk Mengamalkan aktiviti 4 M iatu membersih,


setiap aktiviti yang dilakukan menyusun atur, menilai dan mendisiplin.

Nota:
Amalan 4 M perlu dipraktikkan setiap masa
pengajaran dan pembelajaran.
Membersih seperti membersih diri dari aspek
fizikal dan minda, menyusun atur seperti
menyediakan jadual tugasan dan
melaksanakan sistem penyimpanan alatan
dengan baik, menilai seperti menilai sendiri
tentang diri, hasil kerja dan tempat kerja,
serta mendisiplin seperti mempraktikkan
peraturan keselamatan dan mematuhi masa.

b. Pertolongan cemas x Menyenaraikan peralatan dan bahan Guru menerangkan kegunaan peralatan dan
dalam peti pertolongan cemas dan bahan dalam peti pertolongan cemas.
kegunaannya

1
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Melakukan raw atan asas pertolongan Tunjuk cara raw atan asas pertolongan
cemas untuk kecederaan ringan cemas untuk meraw at kecederaan ringan
baw ah bimbingan jurulatih Persatuan Bulan
Sabit Merah ( PBSM) seperti melecur,
melepuh dan pitam.

Murid melakukan raw atan kecederaan ringan


dalam pertolongan cemas

c. Pensterilan x Menyatakan kaedah pensterilan Guru menerangkan kaedah pensterilan


secara fizikal dan secara kimia.

Secara fizikal seperti haba lembap, haba


kering dan sinar ultralembayung.
Secara kimia seperti antiseptik, disinfektan
dan w ap fumigan.

x Menyenaraikan cara mensteril peralatan Tunjuk cara pensterilan secara fizikal dan
secara kimia kimia.

x Mensteril peralatan dengan kaedah fizikal Murid mensteril peralatan dengan kaedah
dan kimia fizikal dan kimia semasa melakukan aktiviti di
bengkel.

d. Penyimpanan rekod raw atan x Menyenaraikan butiran rekod raw atan Guru menerangkan cara mencatat rekod
raw atan.

2
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.2 Pengurusan di tempat kerja

a. Pengurusan yang baik

i. Pengurusan masa x Merancang dan menyedia jadual kerja Murid membuat jadual kerja dan
menyediakan kerja mengikut jangka masa
yang ditetapkan untuk sesuatu tugasan.

ii. Pengurusan stok x Mengurus perolehan stok Berbincang dalam kumpulan mengenai
perolehan stok untuk tugasan yang
dilaksanakan seperti bahan dan kuantiti yang
perlu dibeli, pembekal dan perbelanjaan.

Perbincangan mengenai dokumen-dokumen


yang berkaitan seperti borang pesanan, nota
serahan dan invois.

x Merekod stok Guru menerangkan cara merekod stok


barang kekal dan stok bahan habis guna.

Murid merekod stok bahan dan kuantiti bahan


yang dibeli berdasarkan dokumen
perniagaan seperti nota serahan dan invois.

Latihan merekod stok dalam komputer


dengan menggunakan aplikasi Word atau
Excel.

3
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Latihan merekod stok ke dalam Buku Stok


atau Kad Inventori kew . 312 dan kew . 314

b. Etika dan budaya kerja x Menerangkan kepentingan mengamalkan Guru menerangkan maksud etika dan budaya
etika dan budaya ker ja kerja.

Etika ialah disiplin terhadap kerja seperti


menepati w aktu, amanah, patuh pada
peraturan dan undang-undang semasa
menjalankan tugas.

Budaya kerja ialah cara peradaban yang


menjadi amalan semua pekerja dalam
sesebuah organisasi.

Aktiviti sumbangsaran berhubung dengan


etika dan budaya ker ja.

x Mengamalkan etika dan budaya kerja Menilai amalan etika dan budaya kerja rakan
untuk menghasilkan perkhidmatan yang semasa melaksanakan tugasan seperti
berkualiti kreatif, yakin diri, tekun, sabar dan
mengamalkan keselamatan.

Menganalisis ciri pekerja berdasarkan


pemerhatian yang dijalankan untuk mengenal
pasti ciri seseorang pekerja yang berjaya

4
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

c. Peraturan dan undang-undang x Menyenaraikan peraturan yang perlu di Perbincangan mengenai peraturan yang
kerja patuhi semasa melaksanakan perlu dipatuhi semasa melaksanakan
perkhidmatan perkhidmatan.

x Menyatakan akta dan undang-undang Guru menerangkan peraturan dan undang-


yang berkaitan pekerja undang yang berkaitan dengan pekerjaan.
Contohnya Akta Peker jaan 1955 mengenai
upah atau gaji, tempoh bekerja, cuti dan
penamatan perkhidmatan. Akta Kumpulan
Wang Simpanan Peker ja 1991 mengenai hak
mencarum ahli dan majikan dan Akta
Keselamatan Sosial Pekerja 1969 mengenai
Skim Insurans Bencana Pekerjaan dan Skim
Pencen Ilat
( kecederaan kekal seperti lumpuh)

x Menyatakan kesan mengabaikan Murid mengumpul maklumat dari pelbagai


peraturan dan undang-undang pekerjaan sumber mengenai kesan pengabaian
semasa beker ja peraturan kerja dan undang-undang
pekerjaan. Contoh pekerja yang tidak datang
ke pejabat tanpa memaklumkan atau
memohon cuti boleh diambil tindakan
Tatatertib.

d. Pemeliharaan alam sekitar dalam x Menyatakan kepentingan memelihara alam Guru dan murid bekerjasama menganjurkan
institusi kecantikan sekitar dalam institusi kecantikan ceramah oleh pegaw ai dari

5
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
Jabatan Alam Sekitar di sekolah atau
mengadakan law atan.

Akta yang melindungi alam sekitar sepert


Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang
meliputi pencemaran tanah, udara dan air.

x Menyatakan kesan mengabaikan Kesan mengabaikan pemeliharaan alam


pemeliharaan alam sekitar sekitar seperti pencemaran udara dan sistem
perparitan tidak berfungsi dengan
baik kerana dipenuhi dengan sampah sarap.

Murid diberi penerangan bagaimana


membersihkan ruang kerja dan pelupusan
sisa buangan dengan betul.

x Menyenaraikan peranan institusi Peranan institusi dalam melindungi alam


kecantikan dalam perlindungan alam sekitar seperti pelupusan sampah sarap dan
sekitar mengamalkan konsep kitar semula.

Perbincangan mengenai cara memelihara


alam sekitar dalam konteks industri kos metik
dan institusi kecantikan.

Menyertai kempen mengenai pemeliharaan


alam sekitar.

6
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Solekan Muka

(Cadangan peruntukan w aktu ialah 2


minggu)

2.1 Solekan muka w aktu siang Murid melakukan asas penjagaan kulit muka
(Cadangan peruntukan w aktu 1 secara berpasangan
minggu)

a. Analisis kulit muka x Menganalisis kulit muka mengikut Tunjuk cara meyediakan pelanggan sebelum
prosedur menyolek.

Menganalisis kulit muka rakan dengan


menggunakan skin scanner / magnifying
lamp / Wood’s lamp.

b. Persediaan peralatan dan x Mengenal pasti peralatan yang digunakan Guru mengenalkan peralatan seperti berus
bahan untuk menyolek muka persolekan dan span muka.

Bahan yang digunakan untuk solekan muka


seperti losen pembersih, losen penyegar,
pelembap, bedak asas, pemerah pipi dan
gincu.

Murid memilih serta menyediakan peralatan


dan bahan yang sesuai digunakan untuk
menyolek muka

7
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Guru menunjukkan pilihan w arna bahan


kosmetik yang sesuai untuk solekan siang
bagi menghasilkan solekan yang nipis

x Memilih bahan kos metik yang sesuai Murid disarankan merujuk laman w eb seperti
dengan jenis kulit : www.paralumum.com.

c. Pembersihan muka x Membersih muka menggunakan losen Guru menunjuk cara meyolek muka dan
pembersih dengan teknik yang betul diikuti mur id menyolek muka.

Murid membersih muka menggunakan losen


pembersih dengan teknik urutan membersih
yang betul.

d. Penyegaran muka x Menyegarkan muka menggunakan losen Murid menyegar muka menggunakan losen
penyegar dengan teknik yang betul penyegar dengan cara tepukan, sapuan dan
semburan.

e. Pelembapan muka x Melembapkan muka menggunakan losen Murid melembap muka menggunakan losen
pelembap dengan teknik yang betul pelembap.

f. Prosedur menyolek muka x Menyolek muka mengikut prosedur dan Murid menyolek bahagian muka, kelopak
teknik yang betul mata dan bibir untuk w aktu siang sesama
sendiri dengan bimbingan guru.
Solekan hendaklah nipis supaya w ajah
kelihatan semulajadi.

8
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid mengamalkan langkah keselamatan


dan kebersihan semasa menyolek muka.

x Merekodkan butiran peribadi pelanggan Murid mencatat kad raw atan selepas
dan keperluan bahan dalam kad raw atan memberi perkhidmatan.

g. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos solekan muka
waktu siang.

2.2 Solekan muka w aktu malam


( Cadangan peruntukan w aktu
1 minggu )

a. Analisis kulit muka x Menganalisis kulit muka mengikut Tunjuk cara menyediakan pelanggan
prosedur sebelum menyolek.

Menganalisis muka rakan dengan


menggunakan skin scanner / magnifying
lamp / Wood’s lamp.

b. Persediaan peralatan dan x Mengenal pasti peralatan yang digunakan Guru mengenalkan peralatan seperti berus
bahan untuk menyolek muka persolekan dan span muka.

Bahan yang digunakan untuk solekan muka


seperti losen pembersih, losen penyegar,
pelembap muka, bedak asas, pemerah pipi
dan pembayang mata.

9
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Memilih bahan kos metik yang sesuai Murid memilih serta menyediakan peralatan
dengan jenis kulit dan bahan yang sesuai digunakan untuk
menyolek muka.

Guru menunjukkan pilihan w arna bahan


kosmetik yang sesuai untuk solekan malam
bagi menghasilkan solekan yang lebih tebal
dan terang.

c. Pembersihan muka x Membersih muka menggunakan losen Murid membersih muka menggunakan losen
pembersih dengan teknik yang betul pembersih dengan teknik urutan membersih
yang betul.

d. Penyegaran muka x Menyegarkan muka menggunakan losen Murid menyegar muka menggunakan losen
penyegar dengan teknik yang betul penyegar dengan cara tepukan, sapuan dan
semburan.

e. Pelembapan muka x Melembapkan muka menggunakan losen Murid melembap muka menggunakan losen
pelembap dengan teknik yang betul pelembap.

f. Prosedur menyolek muka x Menyolek muka mengikut prosedur dan Murid menyolek muka untuk w aktu malam
teknik yang betul sesama sendiri dengan bimbingan guru.
Solekan malam hendaklah lebih tebal dan
terang.

Murid digalakkan merujuk laman w eb seperti:


www.visagebeauty-com/

10
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid mengamalkan langkah keselamatan


dan kebersihan semasa menyolek muka.

x Merekodkan butiran peribadi pelanggan Murid mencatat kad raw atan selepas
dan keperluan bahan dalam kad raw atan memberi perkhidmatan.

g. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos solekan muka
waktu malam.

3. Raw atan Asas Muka

(Cadangan peruntukan w aktu ialah


9 minggu)

3.1 Raw atan asas muka untuk kulit


normal
(Cadangan w aktu yang
diperuntukan 3 minggu )

a. Persediaan peralatan dan x Mengenal pasti dan memilih peralatan Tunjuk cara persediaan pelanggan untuk
bahan yang digunakan raw atan muka.

Guru mengenalkan alat raw atan asas muka


kulit nor mal seperti span muka.

11
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Memilih bahan untuk raw atan asas muka Murid memilih dan menyedia bahan yang
kulit nor mal sesuai untuk raw atan asas muka kulit nor mal
seperti losen pembersih, losen penyegar dan
pelembap muka.

b. Pembersihan muka x Membersih muka menggunakan losen Tunjuk cara raw atan asas muka dan diikuti
pembersih dengan teknik yang betul murid untuk meraw at muka kulit normal.

Murid membersih muka menggunakan losen


pembersih dengan teknik urutan membersih
yang betul.

c. Urutan muka x Mengurut dada, bahu, belakang, leher dan Tunjuk cara mengurut oleh guru.
muka menggunakan krim urut mengikut Urut usap di bahagian dada, bahu, belakang
langkah berurutan dengan teknik yang dan tengkuk.
betul

x Mengurut dengan teknik yang betul Murid mengurut dengan mengaplikasikan


menggunakan lima gerakan asas urutan lima jenis gerakan asas urutan.
iaitu urut usap, urut tekan, urut gegar, urut
tepuk dan geseran Guru memerhati dan membimbing murid
mengurut.

d. Pupur muka x Menyediakan pupur tanah liat untuk kulit Menyediakan bancuhan pupur tanah liat
normal dengan teknik yang betul untuk kulit nor mal :
1 bah. kaolin + 1 bah. mg. karbonat + air
suling dan beberapa titik w itch hazel.

12
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Menyediakan pupur biologi untuk kulit Menyediakan pupur biologi seperti timun.
normal dengan teknik yang betul
Tunjuk cara membubuh pupur tanah liat iaitu
menyapu bancuhan pupur pada seluruh
muka dan leher kecuali mata, bibir dan
lubang hidung.
Pupur biologi pula dipakai dengan mengalas
kain gauze di atas muka dan bubuh pupur
pada seluruh muka dan leher kecuali mata
dan lubang hidung.

x Membubuh pupur pada muka dan leher Murid membubuh pupur tanah liat atau pupur
dengan teknik yang betul biologi pada muka.

Murid membubuh pupur pada seluruh muka


dan leher kecuali mata, bibir dan lubang
hidung dengan teknik yang betul.

Murid disarankan untuk merujuk laman w eb


bagi mencari maklumat cara menyediakan
pupur biologi

www.ivillage.co.uk/health/beauty/skin/articles
/0,12709,181478_183890,00.html

13
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Membersih pupur dengan teliti Tunjuk cara membersih pupur oleh guru.

Murid membersihkan pupur pada muka dan


leher menggunakan span muka dan air suam
dengan teliti.

e. Penyegaran dan pelembapan x Menyegar muka menggunakan losen Murid menyegar dan melembapkan muka
muka penyegar dengan teknik yang betul menggunakan bahan penyegar dan bahan
pelembap menggunakan kapas dengan
teknik yang betul.
x Melembapkan muka menggunakan losen Guru memerhati dan membimbing tugasan
pelembap dengan teknik yang betul murid.

Murid mengamalkan langkah keselamatan


dan kebersihan semasa meraw at asas muka
untuk kulit nor mal.

Murid mensteril peralatan yang digunakan.

x Merekodkan butiran peribadi pelanggan, Murid merekodkan kad raw atan selepas
jenis raw atan dan keperluan bahan dalam memberi perkhidmatan.
kad raw atan

f. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos raw atan.

14
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3.2 Raw atan asas muka untuk kulit


ber minyak

(Cadangan peruntukan w aktu 2


minggu )

a. Persediaan peralatan dan x Mengenal pasti dan memilih peralatan Guru mengenalkan peralatan raw atan asas
bahan yang digunakan kulit ber minyak seperti pengew ap muka.

x Memilih bahan untuk raw atan asas muka Murid memilih dan menyedia bahan yang
kulit ber minyak sesuai untuk raw atan asas muka kulit
berminyak seperti losen pembersih, losen
penyegar dan pelembap muka.

Tunjuk cara raw atan asas muka dan diikuti


murid untuk meraw at muka kulit

berminyak.

b. Pembersihan muka x Membersih muka menggunakan losen Murid membersih muka menggunakan losen
pembersih dengan teknik yang betul pembersih dengan teknik urutan membersih
yang betul.

c. Pengew apan muka x Mengendalikan alat pengew ap Guru menunjukkan cara mengendalikan alat
pengew ap muka.

15
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Mengew ap muka menggunakan w ap Murid mengew ap muka menggunakan w ap


ozon dengan teknik yang betul dan ozon dengan teknik yang betul.
selamat

d. Pengeluaran bintik x Mengeluarkan bintik dengan teknik yang Bintik merangkumi bintik putih (milia) dan
betul bintik hitam (comedone).

Murid mengeluarkan bintik dengan


menggunakan ibu jari yang dibalut dengan
kapas lembap.

e. Urutan muka x Mengurut dada, bahu, belakang, leher dan Tunjuk cara mengurut oleh guru.
muka menggunakan krim urut mengikut Urut usap di bahagian dada, bahu, belakang
langkah berurutan dengan teknik yang dan tengkuk.
betul

x Mengurut dengan teknik yang betul Murid mengurut dengan mengaplikasikan


menggunakan lima gerakan asas urutan lima jenis gerakan asas urutan.
iaitu urut usap, urut tekan, urut gegar, urut
tepuk dan geseran
Guru memerhati dan membimbing murid
mengurut.

f. Pupur muka x Menyediakan pupur tanah liat untuk kulit Menyediakan bancuhan pupur tanah liat
berminyak dengan teknik yang betul untuk kulit ber minyak:

16
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3 bah. kalamin + 2 bah. kaolin dan + dengan


witch hazel hingga sebati.
atau
Fuller’s earth + w itch hazel hingga sebati

x Menyediakan pupur biologi untuk kulit Pupur biologi seperti putih telur dan oat.
berminyak dengan teknik yang betul

x Membubuh pupur pada muka dan leher Murid membubuh pupur tanah liat atau pupur
dengan teknik yang betul biologi pada muka.

Murid membubuh pupur pada seluruh muka


dan leher kecuali mata, bibir dan lubang
hidung dengan teknik yang betul.

Murid disarankan untuk merujuk laman w eb


bagi mencari maklumat cara menyediakan
pupur biologi

x Membersih pupur dengan teliti Tunjuk cara membersih pupur oleh guru.

Murid membersihkan pupur pada muka dan


leher menggunakan span muka dan air suam
dengan teliti.

g. Penyegaran dan pelembapan x Menyegar muka menggunakan losen Murid menyegar dan melembapkan muka
muka penyegar dengan teknik yang betul menggunakan bahan penyegar dan bahan
pelembap menggunakan kapas dengan
teknik yang betul.

17
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Guru memerhati dan membimbing tugasan


murid.

x Melembapkan muka menggunakan losen Murid digalakkan melayari laman w eb


pelembap dengan teknik yang betul seperti :

//ky.essrtment.com/facialtreatment_rzt.htm

Murid mengamalkan langkah keselamatan


dan kebersihan semasa meraw at asas muka
untuk kulit ber minyak.

Murid mensteril peralatan yang digunakan

x Merekodkan butiran peribadi pelanggan, Murid merekodkan kad raw atan selepas
jenis raw atan dan keperluan bahan dalam memberi perkhidmatan.
kad raw atan

h. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos raw atan asas
muka untuk kulit ber minyak.

18
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3.3 Raw atan asas muka untuk kulit


kering

( Cadangan peruntukan w aktu 2


minggu )

a. Persediaan peralatan dan x Mengenal pasti dan memilih peralatan Guru mengenalkan peralatan raw atan asas
bahan yang digunakan kulit kering seperti pengew ap muka.

x Memilih bahan untuk raw atan asas muka Murid memilih dan menyedia alat dan bahan
kulit kering yang sesuai untuk raw atan asas muka kulit
kering seperti losen pembersih muka, losen
penyegar dan pelembap muka

Tunjuk cara raw atan asas muka dan diikuti


murid untuk meraw at muka kulit kering.

b. Pembersihan muka x Membersih muka menggunakan krim Murid membersih muka menggunakan krim
pembersih dengan teknik yang betul pembersih dengan teknik urutan membersih
yang betul.

c. Pengew apan muka x Mengendalikan alat pengew ap Tunjukcara mengendali alat pengew ap muka
dengan teknik yang betul dan selamat.

x Mengew ap muka menggunakan w ap biasa Murid mengew ap muka menggunakan w ap


dengan teknik yang betul dan selamat biasa (tanpa ozon) dengan teknik yang betul.

19
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

d. Pengeluaran bintik x Mengeluarkan bintik dengan teknik yang Murid mengeluarkan bintik dengan teknik
betul yang betul.

e. Urutan muka x Mengurut dada, bahu, belakang, leher, dan Tunjuk cara mengurut oleh guru.
muka menggunakan krim urut mengikut Urut usap di bahagian dada, bahu, belakang
langkah berurutan dengan teknik yang dan tengkuk.
betul

x Mengurut dengan teknik yang betul Murid mengurut dengan mengaplikasikan


menggunakan lima gerakan asas urutan lima jenis gerakan asas urutan.
iaitu urut usap, urut tekan, urut gegar, urut
tepuk dan geseran Guru memerhati dan membimbing tugasan
murid.

f. Pupur muka x Menyediakan pupur tanah liat untuk kulit Menyediakan bancuhan pupur tanah liat
kering dengan teknik yang betul untuk kulit kering:
1 bah. kaolin + 1 bah. magnesium karbonat +
air maw ar hingga sebati.

x Menyediakan pupur biologi untuk kulit Menyediakan pupur biologi seperti kuning
kering dengan teknik yang betul telur dan madu

x Membubuh pupur pada muka dan leher Murid membubuh pupur tanah liat atau pupur
dengan teknik yang betul biologi pada muka.

Murid membubuh pupur pada muka dan leher


kecuali mata dan lubang hidung dengan
teknik yang betul.

20
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Membersih pupur dengan teliti Murid membersihkan pupur pada muka dan
leher menggunakan span muka dan air suam
dengan teliti.

g. Penyegaran dan pelembapan x Menyegar muka menggunakan losen Murid menyegar dan melembapkan muka
muka penyegar dengan teknik yang betul seluruh bahagian muka dan leher dengan
dengan bahan penyegar dan bahan
pelembap yang sesuai dengan teknik yang
betul.

x Melembapkan muka menggunakan krim Guru memerhati dan membimbing tugasan


pelembap dengan teknik yang betul murid.

Murid mengamalkan langkah keselamatan


dan kebersihan semasa meraw at asas
muka untuk kulit kering.

Murid mensteril peralatan yang digunakan.

x Merekodkan butiran peribadi pelanggan, Murid merekodkan kad raw atan selepas
jenis raw atan dan keperluan bahan dalam memberi perkhidmatan.
kad raw atan

h. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos raw atan asas
muka untuk kulit kering:

21
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3.4 Raw atan asas muka untuk kulit


kombinasi
(Cadangan peruntukan w aktu 2
minggu)

a. Persediaan peralatan x Mengenal pasti dan memilih peralatan Guru mengenalkan peralatan raw atan asas
yang digunakan kulit kombinasi seperti pengew ap muka.

b. Pembersihan muka x Membersih muka menggunakan losen Murid membersih muka menggunakan losen
pembersih dengan teknik yang betul pembersih dengan teknik urutan membersih
yang betul.

c. Pengew apan muka x Mengendalikan alat pengew ap Murid mengew ap muka dengan teknik yang
betul.

x Mengew ap muka dengan teknik yang betul


dan selamat

d. Pengeluaran bintik x Mengeluarkan bintik dengan teknik yang Murid mengeluarkan bintik putih.
betul

e. Urutan muka x Mengurut dada, bahu, belakang, leher Murid mengurut dengan mengaplikasikan
dan muka menggunakan krim urut lima jenis gerakan asas urutan.
mengikut langkah berurutan dengan
teknik yang betul

22
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Mengurut dengan teknik yang betul Guru memerhati dan membimbing tugasan
menggunakan lima gerakan asas urutan murid.
iaitu urut usap, urut tekan, urut gegar, urut
tepuk dan geseran

f. Pupur muka x Menyedia pupur tanah liat untuk kulit Guru menerangkan contoh kulit kombinasi
kombinasi dengan teknik yang betul seperti zon T iaitu kulit ber minyak di kaw asan
dahi, hidung dan dagu. Bahagian selebihnya
kulit kering atau nor mal.

Menyediakan bancuhan pupur tanah liat


untuk kulit kombinasi ( 2 jenis pupur
mengikut jenis kulit yang dianalisis).

x Menyediakan pupur biologi untuk kulit


kombinasi dengan teknik yang betul

x Membubuh pupur pada muka dan leher Murid membubuh pupur tanah liat atau pupur
dengan teknik yang betul biologi pada muka.

x Membersih pupur dengan teliti Murid membersihkan pupur pada muka dan
leher menggunakan span muka dan air suam
dengan teliti.

g. Penyegaran dan pelembapan x Menyegar muka menggunakan losen Murid menyegar dan melembapkan muka
muka penyegar dengan teknik yang betul dengan teknik yang betul.

23
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Melembapkan muka menggunakan losen Guru memerhati dan membimbing tugasan


pelembap dengan teknik yang betul murid.

Murid mengamalkan langkah keselamatan


dan kebersihan semasa meraw at asas muka
untuk kulit kombinasi.

Murid mensteril peralatan yang digunakan

x Merekodkan butiran peribadi pelanggan, Murid merekodkan kad raw atan selepas
jenis raw atan dan keperluan bahan dalam memberi perkhidmatan.
kad raw atan

h. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos raw atan asas
muka untuk kulit kombinasi:

5. Pensyam puan dan Penggayaan


Ram but

(Cadangan peruntukan w aktu ialah


14 minggu)

3.5 Pensyampuan rambut


(Cadangan peruntukan w aktu 2
minggu )

24
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

a. Persediaan peralatan dan x Mengenal pasti dan memilih alat yang Tunjuk cara persediaan pelanggan.
bahan digunakan Guru mengenalkan peralatan yang
digunakan semasa mensyampu rambut
seperti berus rambut dan sikat ekor.

x Memilih bahan mensyampu yang sesuai Murid menyediakan bahan yang sesuai
dengan jenis rambut seperti syampu dan perapi.

Murid disarankan melayari laman w eb


seperti:
www.geocities.com/HotSprings/4266/shampo
o.html

b. Prosedur mensyampu rambut x Mensyampu rambut dan manipulasi kulit Murid mensyampu rambut dan manipulasi
kepala dengan teknik yang betul kulit kepala dengan teknik yang betul.

x Membilas dan merapi rambut dengan Murid membilas rambut dengan meratakan
teknik yang betul air pada keseluruhan bahagian rambut.
Merapi rambut dengan cara meratakan
bahan perapi pada seluruh rambut.

Guru memerhati dan membimbing hasil


tugasan mur id.

Murid mengamalkan langkah keselamatan


dan kebersihan semasa mensyampu rambut.
Murid mensteril peralatan yang digunakan.

25
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Merekodkan butiran peribadi pelanggan, Murid merekodkan kad raw atan selepas
jenis raw atan, keperluan bahan dan alat memberi perkhidmatan.
dalam kad raw atan

c. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos mensyampu
rambut.

5.2 Pengeringan dan penggayaan


rambut dengan cara tiup kering

( Cadangan peruntukan w aktu 2


minggu )

a. Persediaan peralatan dan x Mengenal pasti dan memilih peralatan Tunjuk cara menyediakan pelanggan
bahan yang digunakan sebelum mensyampu rambut.

Guru mengenalkan peralatan yang


digunakan untuk menger ing dan
menggayakan rambut dengan cara tiup
kering seperti pengering rambut tangan dan
berus rambut.

x Memilih bahan untuk mengering dan Murid menyediakan bahan yang sesuai
menggayakan rambut secara tiup kering seperti mousse, losen tiup ker ing, gel, krim
rambut dan penyembur rambut.
Tunjuk cara mengering dan menggayakan
rambut secara tiup kering.

26
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

b. Teknik meniup ker ing dan x Meniup kering rambut mengunakan Guru menunjukkan cara mengendalikan
menggayakan rambut pengering dengan teknik yang betul dan pengering rambut dengan cara yang betul
selamat dan selamat.

x Menggaya rambut dengan teknik yang Murid meniup kering dan menggayakan
betul dengan teknik yang betul.

Guru memerhati dan membimbing tugasan


murid.

Murid mengamalkan langkah keselamatan


dan kebersihan semasa meniup kering dan
menggayakan rambut.

Murid mensteril alat yang digunakan.

c. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos mengering
dan menggayakan rambut secara tiup kering.

5.3 Pengeringan dan penggayaan


rambut dengan cara kering sendiri
( Cadangan peruntukan w aktu 1
minggu )

a. Persediaan peralatan dan x Mengenal pasti dan memilih peralatan Guru mengenalkan peralatan yang
bahan yang digunakan digunakan untuk menger ing dan
menggayakan rambut secara kering

27
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

sendiri seperti pengering rambut berserkup


dan perm acceleratur

x Memilih bahan yang sesuai untuk Murid menyediakan bahan yang sesuai
mengering dan menggayakan rambut cara seperti mousse, losen tiup ker ing, jel, krim
kering sendiri rambut dan penyembur rambut.

Tunjuk cara mengering dan menggayakan


rambut cara kering sendiri.

b. Teknik kering sendiri dengan x Mengering dan menggayakan rambut Guru menunjukkan cara mengendalikan
menggunakan alat elektrik dengan cara kering sendiri mengikut peralatan elektrik yang boleh digunakan
langkah dan teknik yang betul untuk mengering rambut cara kering
sendiri seperti pengering rambut dan roller
Ball.

Murid mengamalkan langkah keselamatan


dan kebersihan semasa mengering dan
menggayakan rambut cara kering sendiri.

Murid mensteril alat yang digunakan

c. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat kos menggayakan rambut
dengan cara kering sendiri.

28
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

5.4 Penggayaan rambut dengan pengetak


elektrik
( Cadangan peruntukan w aktu 1 w aktu )

a. Persediaan peralatan dan bahan x Mengenal pasti dan memilih alat yang Guru mengenalkan pengetak elektrik yang
digunakan digunakan untuk menggayakan rambut.

x Memilih bahan yang sesuai untuk Murid menyediakan bahan yang sesuai
menggayakan rambut dengan pengetak seperti mousse, losen tiup ker ing dan
elektrik penyembur rambut.

b. Teknik menggayakan rambut x Menggayakan rambut dengan pengetak Guru menunjukkan cara mengendalikan
dengan pengetak elektrik elektrik mengikut langkah dan teknik yang pengetak elektrik dengan cara yang betul dan
betul selamat.

Murid menggayakan rambut dengan


pengetak elektrik mengikut langkah dan
teknik yang betul.

Guru memerhati dan membimbing tugasan


murid.

Murid mengamalkan langkah keselamatan


dan kebersihan semasa menggayakan
rambut dengan pengetak elektrik.

Murid mensteril alat yang digunakan.

29
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

c. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos menggayakan
rambut dengan pengetak elektrik.

5.5 Penggayaan rambut dengan pengikal


elektrik
( Cadangan peruntukan w aktu 2
minggu )

a. Persediaan peralatan dan bahan x Mengenal pasti dan memilih alat yang Guru mengenalkan alat pengikal elektrik yang
digunakan digunakan untuk menggayakan rambut.

x Memilih bahan yang sesuai untuk Murid menyediakan bahan yang sesuai
menggayakan rambut dengan pengikal seperti mousse, losen tiup ker ing dan
elektrik penyembur rambut.

b. Teknik menggayakan rambut x Menggayakan rambut dengan pengikal Guru menunjukkan cara mengendalikan
dengan pengikal elektrik elektrik mengikut langkah dan teknik yang pengikal elektrik dengan cara yang betul dan
betul selamat.

Murid menggayakan rambut dengan pengikal


elektrik mengikut langkah dan teknik yang
betul.

Guru memerhati dan membimbing


tugasan mur id.

30
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid mengamalkan langkah keselamatan


dan kebersihan semasa menggayakan
rambut dengan pengikal elektrik.

Murid mensteril alat yang digunakan.

c. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos menggayakan
rambut dengan pengikal elektrik.

5.6 Set dan penggayaan rambut


( Cadangan peruntukan w aktu 2
w aktu)

a. Persediaan peralatan dan bahan x Mengenal pasti dan memilih alat yang Guru mengenalkan peralatan yang
digunakan digunakan untuk mengeset dan
menggayakan rambut seperti pengering
rambut berserkup dan penggulung rambut
pelbagai saiz.

Murid menyediakan alat yang sesuai.

x Memilih bahan untuk mengeset dan Murid menyediakan bahan seperti losen set
menggayakan rambut dan penyembur rambut.

31
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

b. Teknik membahagi dan menggulung x Membahagi rambut mengikut stail yang Tunjuk cara mengeset dan menggayakan
rambut sesuai rambut oleh guru dan diikuti oleh murid.

Murid membahagi rambut mengikut stail iaitu


kepada 9 bahagian.

x Menggulung rambut dengan teknik yang Murid menggulung rambut dengan


betul, kemas, licin dan seimbang penggulung dengan teknik yang betul,
kemas, licin dan seimbang.

c. Pengeringan rambut x Mengering rambut dengan teknik yang Guru menunjukkan cara mengendalikan alat
betul dan mengikut tempoh masa yang pengering rambut berserkup dengan cara
sesuai yang betul dan selamat.

Murid mengeringkan rambut dengan teknik


yang betul dalam tempoh masa yang sesuai.

d. Teknik memberus dan menggaya x Memberus rambut dengan teknik yang Murid memberus rambut dengan teknik yang
rambut betul betul.

x Menggayakan rambut dengan stail yang Murid menggayakan rambut dengan stail
sesuai dengan bentuk muka pelanggan yang sesuai dengan bentuk muka pelanggan.

Guru memerhati dan membimbing tugasan


murid.

32
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid mengamalkan langkah keselamatan


dan kebersihan semasa mengeset dan
menggayakan rambut.

Murid mensteril alat yang digunakan.

e. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos mengeset dan
menggayakan rambut.

5.7 Penggayaan rambut dengan sanggul


( Cadangan peruntukan w aktu 2
minggu)

a. Persediaan peralatan dan x Mengenal pasti dan memilih alat yang Guru mengenalkan peralatan yang
bahan sesuai untuk menggaya rambut dengan digunakan untuk menggayakan rambut
sanggul dengan sanggul seperti pin rambut dan sikat
sungsang.

x Memilih bahan yang sesuai untuk Murid menyediakan bahan yang sesuai
menggayakan rambut dengan sanggul seperti mousse, jel dan penyembur rambut.

b. Prosedur mengeset rambut x Mengeset rambut mengikut langkah


berturutan dengan teknik yang betul

c. Pembahagian rambut x Membuat pembahagian rambut mengikut Murid membahagikan rambut mengikut stail
stail sanggul sanggul.

33
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

d. Teknik menyikat songsang x Menyikat songsang dengan teknik yang Tunjuk cara menyikat songsang dan
betul pada rambut yang telah diset membuat sanggul dengan teknik yang betul.

e. Prosedur membuat sanggul x Membuat sanggul mengikut langkah Murid menyikat songsang dan membuat
berturutan dengan kemas, licin, seimbang sanggul mengikut kreativiti sendiri.
dan dihiasi dengan hiasan
yang sesuai Guru memerhati dan membimbing tugasan
murid.

Law atan ke salun dandanan rambut untuk


melihat tunjuk cara membuat sanggul yang
kreatif.

Mengumpul gambar pelbagai stail sanggul


untuk dijadikan buku skrap.

Murid mengamalkan langkah keselamatan


semasa menggayakan rambut dengan
sanggul.

Murid mensteril alat yang digunakan.

f. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos membuat
sanggul.

34
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

5.8 Penggayaan rambut dengan jalinan


( Cadangan peruntukan w aktu 2
minggu )

a. Persediaan peralatan dan x Mengenal pasti dan memilih peralatan Guru mengenalkan peralatan yang
bahan yang digunakan digunakan untuk menggayakan rambut
dengan jalinan seperti ekor dan klip
pembahagi rambut.

Murid menyediakan peralatan seperti sikat


ekor, getah rambut, r iben dan manik hiasan.

b. Prosedur menjalin rambut x Memilih bahan untuk menggayakan Murid menyerdiakan bahan seperti mousse
rambut dengan jalinan dan gel.

x Membuat jalinan mengikut langkah Tunjuk cara membuat membuat jalinan


berurutan dengan kemas, licin dan di hiasi rambut.
dengan hiasan
Murid membuat jalinan rambut dengan
kemas, licin dan dihiasi dengan hiasan yang
sesuai.

Guru memerhati dan membimbing tugasan


murid

Murid mengamalkan langkah keselamatan


semasa menggayakan rambut dengan
jalinan.

35
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid mensteril alat yang digunakan

b. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos


Menggayakan rambut dengan jalinan.

6. Guntingan dan Keriting Rambut


(Cadangan peruntukan w aktu
ialah 9 minggu)

6.1 Guntingan rambut stail selapis


( Cadangan peruntukan w aktu 3
minggu)

a. Persediaan peralatan x Mengenal pasti dan memilih alat yang Guru mengenalkan alatan yang digunakan
digunakan untuk menggunting rambut seperti gunting
rambut dan sikat guntingan.

b. Pembahagian rambut x Membahagi rambut dengan kemas dan Tunjuk cara membahagi rambut kepada 4
lurus bahagian dan prosedur menggunting rambut
stail selapis.

c. Pengguntingan stail selapis x Menggunting rambut stail selapis dengan Murid menggunting rambut stail selapis
teknik yang betul dengan teknik yang betul.

d. Penggayaan stail rambut x Menggayakan rambut mengikut stail Murid menggaya rambut mengikut stail
guntingan guntingan.

36
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Guru memerhati dan membimbing tugasan


murid.

Murid disarankan melayari laman w eb


seperti: www.yestheyrefake.net/haircare.html

Mengumpul gambar stail guntingan selapis


melalui media cetak untuk dibuat buku skrap.

Murid mengamalkan langkah keselamatan


semasa menggunting rambut stal selapis.

Murid mensteril alat yang digunakan.

37
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

PENJAGAAN MUKA DAN


DANDANAN RAMBUT
TINGKATAN LIMA

38
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Solekan Tajuk 2.1 dan 2.2 telah diajar di Tingkatan


empat
(Cadangan peruntukan w aktu ialah
2 minggu )

2.3 Solekan muka untuk majlis tertentu


( Cadangan peruntukan w aktu 2
minggu)

a. Bentuk muka x Mengenal pasti pelbagai bentuk muka Murid melakar pelbagai bentuk muka.

b. Persediaan peralatan dan bahan x Mengenal pasti dan memilih peralatan Murid memilih serta menyediakan peralatan
yang digunakan untuk menyolek muka seperti berus persolekan dan span muka.

Bahan yang digunakan untuk menyolek muka


x Memilih bahan kos metik yang sesuai seperti losen pembersih, losen penyegar,
dengan jenis kulit pelembap muka, bedak asas, pemerah pipi
dan pembayang mata.

Guru menunjukkan pilihan bahan kos metik


yang sesuai untuk solekan majlis tertentu
seperti bedak berw arna dengan bedak asas
penyembunyi.

Murid menyediakan pelanggan dengan


kemas dan selesa.

39
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid disarankan merujuk laman w eb seperti:


www.beautycenter.co.uk/liste_rayon.php?id_r
ayon=14

c. Pembersihan muka x Membersih muka menggunakan losen Murid membersih muka menggunakan losen
pembersih dengan teknik yang betul pembersih dengan teknik urutan membersih
yang betul.

d. Penyegaran muka x Menyegarkan muka menggunakan losen Murid menyegar muka menggunakan losen
penyegar dengan teknik yang betul penyegar dengan cara tepukan, sapuan atau
semburan.

e. Pelembapan muka x Melembapkan muka menggunakan losen Murid melembap muka menggunakan losen
pelembap dengan teknik yang betul pelembap.

f. Prosedur menyolek muka x Menyolek muka mengikut langkah dan Tunjuk cara solekan untuk majlis tertentu
teknik yang betul seperti solekan pengantin, majlis pertunjukan
fesyen dan majlis makan malam.

Murid menyolek muka untuk majlis tertentu


sesama sendiri dengan bimbingan guru.

Murid mengamalkan langkah kebersihan


semasa menyolek muka.

40
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Merekod butiran peribadi pelanggan dan Murid mencatat kad raw atan selepas
keperluan bahan dalam kad raw atan memberi perkhidmatan.

g. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos solekan muka
untuk majlis tertentu.

4. Raw atan Khas Muka Raw atan khas muka adalah raw atan khusus
untuk muka yang mempunyai masalah yang
(Cadangan peruntukan w aktu ialah serius.
8 minggu)

4.1 Raw atan khas muka kulit


ber minyak menggunakan alat
frekuensi tinggi terus
(Cadangan peruntukan w aktu 2
minggu)

a. Persediaan peralatan dan x Mengenal pasti dan memilih peralatan Guru mengenalkan alatan frekuensi tinggi
bahan yang sesuai digunakan untuk raw atan khas muka.

x Memilih bahan yang sesuai untuk raw atan Murid memilih dan menyedia bahan yang
khas muka sesuai untuk raw atan khas muka seperti
losen pembersih, losen penyegar dan
pelembap muka.

Tunjuk cara mengendalikan alat frekuensi


tinggi secara terus oleh guru.

41
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Tunjuk cara raw atan khas muka


menggunakan alat frekuensi tinggi terus.

b. Pembersihan muka x Membersih muka menggunakan losen Murid membersih muka menggunakan losen
pembersih dengan teknik yang betul pembersih dengan teknik urutan membersih
yang betul.
c. Pengew apan muka x Mengendalikan alat pengew ap dengan Murid mengew ap muka menggunakan w ap
teknik yang betul dan selamat ozon dengan teknik yang betul.

x Mengew ap muka menggunakan w ap ozon


dengan teknik yang betul dan selamat

d. Pengeluaran bintik x Mengeluarkan bintik dengan teknik yang Murid mengeluarkan bintik dengan teknik
betul yang betul.

e. Raw atan frekuensi tinggi terus x Melakukan raw atan frekuensi tinggi terus Murid melakukan raw atan menggunakan alat
dengan teknik yang betul dan selamat frekuensi tinggi terus dengan teknik yang
betul dan selamat.

f. Urutan muka x Mengurut dada, bahu, belakang, leher dan Tunjuk cara mengurut oleh guru.
muka menggunakan krim urut mengikut Urut usap di bahagian dada, bahu, belakang
langkah berurutan dengan teknik yang dan tengkuk.
betul

x Mengurut dengan teknik yang betul Murid mengurut dengan mengaplikasikan


menggunakan lima gerakan asas urutan lima jenis gerakan asas.
iaitu urut usap, urut tekan, urut gegar, urut
tepuk dan geseran

42
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

g. Pupur muka x Menyedia pupur tanah liat untuk kulit Menyediakan bancuhan pupur tanah liat
berminyak dengan teknik yang betul untuk kulit ber minyak:

3 bah. kalamin + 2 bah. kaolin + w itch


hazel hingga sebati.
atau
Fuller’s earth + w itch hazel hingga sebati.

x Menyediakan pupur biologi untuk kulit Pupur biologi seperti putih telur dan oat.
berminyak

x Membubuh pupur pada muka dan leher Murid membubuh pupur tanah liat atau pupur
dengan teknik yang betul biologi pada muka.

Murid membubuh pupur pada muka dan leher


kecuali mata, bibir dan lubang hidung
dengan teknik yang betul.

x Membersih pupur dengan teliti Murid membersihkan pupur pada muka dan
leher menggunakan span muka dan air suam
dengan teliti.

h. Penyegaran dan pelembapan muka x Menyegar muka menggunakan losen Murid menyegar dan melembapkan muka
penyegar dengan teknik yang betul mengunakan bahan penyegar dan bahan
pelembap dengan teknik yang betul.

x Melembapkan muka menggunakan losen Guru memerhati dan membimbing tugasan


pelembap dengan teknik yang betul murid.

43
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid mengamalkan langkah keselamatan


dan kebersihan semasa melakukan raw atan
khas muka.

Murid mensteril peralatan yang digunakan.

x Merekodkan butiran peribadi pelanggan, Murid merekodkan kad raw atan selepas
jenis raw atan, keperluan alat dan bahan memberi perkhidmatan.
dalam kad raw atan

i. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos.

4.2 Raw atan khas muka kulit kering


menggunakan alat sedut vakum
(Cadangan peruntukan w aktu
2 minggu )

a. Persediaan peralatan dan x Mengenal pasti dan memilih peralatan Guru mengenalkan alat sedut vakum untuk
bahan yang digunakan raw atan khas muka.

x Memilih bahan untuk raw atan khas muka Murid memilih dan menyedia alat dan bahan
menggunakan alat sedut vakum yang sesuai seperti losen pembersih, losen
penyegar dan pelembap muka.

Tunjuk cara raw atan khas muka


menggunakan alat sedut vakum.

44
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

b. Pembersihan muka x Membersih muka menggunakan losen Murid membersih muka menggunakan losen
pembersih dengan teknik yang betul pembersih dengan teknik yang betul.

c. Pengew apan muka x Mengew ap muka dengan teknik yang betul Murid mengew ap muka dengan teknik yang
dan selamat betul dan selamat.

d. Pengeluaran bintik x Mengeluarkan bintik dengan teknik yang Murid mengeluarkan bintik dengan teknik
betul yang betul.

e. Raw atan sedut vakum x Melakukan raw atan sedut vakum dengan Murid melakukan raw atan sedut vakum
teknik yang betul dan selamat dengan teknik yang betul.

f. Pupur muka x Menyedia pupur tanah liat untuk kulit Murid menyedia bancuhan pupur tanah liat
kering dengan teknik yang betul untuk kulit kering: 1 bah. Kaolin + 1 bah.
magnesium karbonat + air maw ar hingga
sebati.

x Menyediakan pupur biologi untuk kulit Menyediakan pupur biologi seperti kuning
kering dengan teknik yang betul telur dan madu

x Membubuh pupur muka dan leher dengan Murid membubuh pupur tanah liat atau pupur
teknik yang betul biologi pada muka.

Murid membubuh pupur pada muka dan


leher kecuali mata dan lubang hidung
dengan teknik yang betul.

45
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Membersih pupur dengan teliti Murid membersih pupur pada muka dan
leher menggunakan span muka dan air suam
dengan teliti.

g. Penyegaran dan pelembapan muka x Menyegar muka menggunakan losen Murid menyegar dan melembapkan muka
penyegar dengan teknik yang betul menggunakan bahan penyegar dan
pelembap dengan teknik yang betul.

x Melembap muka menggunakan losen Murid mengamalkan langkah keselamatan


pelembap dengan teknik yang betul kebersihan semasa meraw at muka.

Murid mensteril peralatan yang digunakan.

x Merekodkan butiran peribadi pelanggan, Murid merekodkan kad raw atan selepas
jenis raw atan, keperluan alat dan bahan memberi perkhidmatan.
dalam kad raw atan
Guru memerhati dan membimbing tugasan
murid.

h. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos raw atan khas
muka menggunakan sedut vakum.

4.3 Raw atan desinkrustasi menggunakan


mesin galvanik

( Cadangan peruntukan w aktu 2


minggu)

46
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

a. Persediaan peralatan dan bahan x Mengenal pasti dan memilih peralatan Guru mengenalkan mesin galvanik untuk
yang digunakan raw atan desinkrustasi.

x Memilih bahan untuk raw atan khas muka Murid memilih dan menyedia bahan yang
menggunakan mesin galvanik sesuai untuk raw atan desinkrustasi seperti
losen pembersih, losen penyegar dan
pelembap muka.

Tunjuk cara raw atan khas muka desinkrustasi


menggunakan mesin galvanik

Nota:
Raw atan desinkrustasi merupakan raw atan
elektrik untuk menghilangkan minyak
daripada kulit dengan menggunakan mesin
galvanik

b. Pembersihan muka x Membersih muka menggunakan losen Murid membersih muka menggunakan losen
pembersih dengan teknik yang betul pembersih dengan teknik urutan membersih
muka dengan betul.

c. Pengew apan muka x Mengew ap muka menggunakan w ap ozon Murid mengew ap muka menggunakan w ap
dengan teknik yang betul dan selamat ozon dengan teknik yang betul.

d. Pengeluaran bintik x Mengeluarkan bintik dengan teknik yang Murid mengeluarkan bintik dengan teknik
betul yang betul.

47
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

e. Raw atan desinkrustasi x Melakukan raw atan desinkrustasi dengan Murid melakukan raw atan desinkrustasi
teknik yang betul dan selamat dengan teknik yang betul dan selamat.

f. Urutan muka x Mengurut dada, bahu, belakang, leher dan Tunjuk cara mengurut oleh guru.
muka menggunakan krim urut mengikut Urut usap di bahagian dada, bahu, belakang
langkah berurutan dengan teknik yang dan tengkuk.
betul

x Mengurut dengan teknik yang betul Murid mengurut dengan mengaplikasikan


menggunakan lima gerakan asas urutan lima jenis gerakan asas.
iaitu urut asap, urut tekan, urut gegar, urut
tepuk dan geseran

g. Pupur muka x Menyedia pupur tanah liat untuk kulit Murid menyediakan bancuhan pupur tanah
berminyak dengan teknik yang betul liat untuk kulit ber minyak: 3 bah. kalamin + 3
bah. kaolin + w itch hazel hingga sebati.
atau
Fuller’s earth + w itch hazel hingga sebati.

x Menyediakan pupur biologi untuk kulit Pupur biologi seperti putih telur dan oat.
berminyak dengan teknik yang betul

x Membubuh pupur pada muka dan leher Murid membubuh pupur tanah liat atau pupur
dengan teknik yang betul biologi pada muka.

Murid membubuh pupur pada muka dan leher


kecuali mata, bibir dan lubang hidung dengan
teknik yang betul.

48
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Membersih pupur dengan teliti Murid membersihkan pupur pada muka dan
leher menggunakan span muka dan air suam
dengan teliti.

h. Penyegaran dan pelembapan muka x Menyegar muka menggunakan losen Murid menyegar dan melembapkan muka
penyegar dengan teknik yang betul menggunakan bahan penyegar dan bahan
pelembap yang sesuai dengan teknik yang
betul.

x Melembapkan muka menggunakan losen Guru memerhati dan membimbing tugasan


pelembap dengan teknik yang betul murid.

Murid mengamalkan langkah keselamatan


dan kebersihan semasa bekerja.

Murid mensteril peralatan yang digunakan.

x Merekodkan butir peribadi pelanggan, jenis Murid merekodkan kad raw atan selepas
raw atan, keperluan alat dan bahan dalam memberi perkhidmatan.
kad raw atan

i. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos raw atan
desinkrustasi.

49
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4.4 Raw atan iontoforesis menggunakan


mesin galvanik

( Cadangan peruntukan w aktu


2 minggu )
a. Persediaan peralatan dan bahan x Mengenal pasti dan memilih peralatan Guru mengenalkan mesin galvanik untuk
yang digunakan untuk raw atan iontoforesis raw atan iontoforesis.

x Memilih bahan yang sesuai dengan jenis Murid memilih dan menyedia bahan yang
kulit muka untuk raw atan iontoforesis sesuai untuk raw atan iontoforesis seperti
losen pembersih, losen penyegar dan
pelembap muka.

Tunjuk cara raw atan khas muka iontoforesis


menggunakan mesin galvanik.

Nota:
Raw atan iontoforesis merupakan proses
memasukkan bahan raw atan ke dalam kulit
muka dengan menggunakan mesin galvanik.

b. Pembersihan muka x Membersih muka menggunakan losen Murid membersih muka menggunakan losen
pembersih dengan teknik yang betul pembersih dengan teknik yang betul.

c. Pembersihan muka dengan skrub x Membersih muka menggunakan skrub Murid membersih muka menggunakan skrub
mengikut teknik yang betul dengan teknik urutan membersih yang betul.

50
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

d. Pengew apan muka x Mengew ap muka menggunakan w ap Murid mengew ap muka menggunakan w ap
dengan teknik yang betul dan selamat dengan teknik yang betul dan selamat.

e. Pengeluaran bintik x Mengeluarkan bintik dengan teknik yang Murid mengeluarkan bintik dengan teknik
betul yang betul.

f. Raw atan iontoforesis x Melakukan raw atan iontoforesis dengan Murid melakukan raw atan iontoforesis
teknik yang betul dan selamat dengan teknik yang betul dan selamat.

g. Urutan muka x Mengurut dada, bahu, belakang, leher dan Mengurut bahagian dada, bahu, belakang
muka menggunakan krim urut mengikut dan tengkuk dengan teknik urutan usap.
langkah berurutan dengan teknik yang
betul

x Mengurut muka dengan teknik yang betul Murid mengurut dengan mengaplikasikan
menggunakan lima gerakan asas urutan lima jenis gerakan asas urutan.
iaitu urut usap, urut tekan, urut gegar, urut
tepuk dan geseran

h. Pupur muka x Menyediakan pupur tanah liat untuk kulit Murid menyediakan bancuhan pupur tanah
berminyak dengan teknik yang betul liat untuk kulit ber minyak: 3 bah. kalamin + 2
bah, kaolin + w itch hazel hingga sebati.
atau
fuller’s earth + w itch hazel hingga sebati

51
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Menyediakan pupur biologi untuk kulit Pupur biologi seperti putih telur dan oat.
berminyak dengan teknik yang betul

x Membubuh pupur pada muka dan leher Murid membubuh pupur tanah liat atau pupur
dengan teknik yang betul biologi pada muka.

Murid membubuh pupur pada muka dan


leher kecuali mata, bibir dan lubang hidung
dengan teknik yang betul.

x Membersih pupur dengan teliti Murid membersihkan pupur pada muka dan
leher menggunakan span muka dan air suam
dengan teliti.

i. Penyegaran dan pelembapan muka x Menyegar muka menggunakan losen Murid menyegar dan melembapkan muka
penyegar dengan teknik yang betul menggunakan bahan penyegar dan bahan
pelembap yang sesuai dengan teknik yang
betul.

x Melembapkan muka menggunakan losen Murid disarankan merujuk laman Web


pelembap dengan teknik yang betul www.dermaculture.com/der ma/machine.htm

Guru memerhati dan membimbing tugasan


murid.

Murid mengamalkan langkah keselamatan


semasa melakukan raw atan muka.

52
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid mensteril peralatan yang digunakan.

x Merekodkan butiran peribadi Murid merekodkan kad raw atan selepas


pelanggan, jenis raw atan, keperluan alat memberi perkhidmatan.
dan bahan dalam kad raw atan

j. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos raw atan
iontoforesis.

6. Guntingan dan Keriting Rambut

(Cadangan peruntukan w aktu


ialah 6 minggu)

6.4 Keriting dingin (cold waving) asas Keriting dingin (cold waving) dikenali juga
(Cadangan peruntukan w aktu 3 sebagai keriting sejuk
minggu )

a. Persediaan peralatan dan bahan x Mengenal pasti dan memilih peralatan Menganalisis jenis rambut untuk disesuaikan
yang sesuai dengan losen keriting.

Guru mengenalkan peralatan yang


digunakan untuk menger iting rambut seperti
rod keriting pelbagai saiz dan perm
accelerator.

53
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Memilih bahan yang sesuai untuk Murid memilh bahan yang sesuai untuk
mengeriting rambut keriting rambut seperti losen keriting, losen
peneutral dan perapi rambut.

b. Prosedur mengeriting rambut x Mengeriting rambut mengikut prosedur dan Tunjuk cara prosedur mengeriting rambut
teknik yang betul seperti membahagi rambut kepada 9
bahagian dan menggulung rambut dengan
kemas, rata, licin dan seimbang.

Murid mengeriting rambut mengikut prosedur


dan teknik yang betul.

c. Penggayaan stail rambut x Mengayakan stail rambut sesuai dengan Murid menggayakan stail rambut sesuai
hasil keriting dan bentuk muka dengan hasil keriting dan bentuk muka.

Guru memerhati dan membimbing tugasan


murid.

x Mengamalkan langkah keselamatan dan Murid mengamalkan langkah keselamatan


kebersihan semasa bekerja semasa mengeriting rambut.

Murid mensteril peralatan yang digunakan.

x Merekodkan butiran peribadi pelanggan Murid merekod kad raw atan.


dan keperluan peralatan dan bahan dalam
kad raw atan Murid digalakkan melayari laman w eb seperti:
www.geocities.com/HotSprings/4266/per m.ht
ml

54
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

d. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos keriting dingin
asas rambut.

6.5 Keriting susuk(body perm)

(Cadangan peruntukan w aktu 3


minggu)

a. Persediaan peralatan dan bahan x Mengenal pasti dan memilih peralatan Guru mengenalkan peralatan yang sesuai
yang sesuai untuk membuat ker iting susuk seperti rod
keriting, sikat ekor dan perm accelerator.

x Memilih bahan yang sesuai untuk keriting Murid memilih serta menyediakan bahan
susuk yang sesuai untuk keriting susuk.

b. Prosedur mengeriting rambut x Mengeriting susuk mengikut langkah dan Tunjuk cara mengeriting rambut dengan
teknik yang betul teknik yang betul.

Murid melakukan prosedur keriting susuk


dengan teknik yang betul.

c. Penggayaan stail rambut x Menggayakan stail rambut sesuai dengan Murid mengering dan menggayakan stail
hasil keriting rambut sesuai dengan keriting susuk dengan
cara tiup kering atau kering sendiri.

55
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Guru memerhati dan membimbing tugasan


murid.

Murid mengamalkan langkah keselamatan


semasa mengeriting.

Murid mensteril peralatan yang digunakan

x Merekodkan butiran peribadi, keperluan Murid merekod kad raw atan.


peralatan dan bahan dalam kad raw atan

Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos keriting
susuk.

7. Raw atan, Pew arnaan dan


Pelurusan Rambut

(Cadangan peruntukan w aktu ialah 13


minggu)

7.1 Raw atan rambut dan kulit kepala


jenis normal

( Cadangan peruntukan w aktu 2


minggu)

56
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

a. Persediaan peralatan dan bahan x Mengenal pasti dan memilih peralatan Guru mengenalkan peralatan yang sesuai
yang sesuai untuk meraw at rambut dan kulit kepala jenis
normal seperti pengew ap rambut dan lampu
sinar inframerah.

x Menyediakan bahan yang sesuai untuk Murid memilih dan menyediakan bahan yang
meraw at rambut dan kulit kepala jenis sesuai seperti bahan raw atan dan tonik
normal rambut.
Tunjuk cara penggunaan alat inframerah.

b. Analisis rambut dan kulit kepala x Menganalisis rambut dan kulit kepala jenis Murid menganalisis rambut dan kulit kepala
normal untuk kulit nor mal.

c. Prosedur meraw at rambut dan kulit x Meraw at rambut dan kulit kepala jenis Tunjuk cara prosedur meraw at rambut dan
kepala jenis normal normal mengikut langkah dan teknik yang kulit kepala jenis nor mal.
betul
Murid mempraktikkan prosedur meraw at
rambut dan kulit kepala jenis nor mal dengan
teknik yang betul.

Murid disarankan melayari laman w eb


seperti:
www.pantene.com/haircare/hair_tw h_1.htm

d. Penggayaan stail rambut x Menghasilkan stail rambut yang sesuai Murid menggayakan stail rambut yang
sesuai.
Guru memerhati dan membimbing tugasan
murid.

57
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Mengamalkan langkah keselamatan dan Murid mengamalkan langkah keselamatan


kebersihan semasa berkerja semasa beker ja.
Murid mensteril peralatan yang digunakan.

x Merekodkan butiran peribadi pelanggan, Murid merekod kad raw atan.


keperluan peralatan dan bahan dalam kad
raw atan

e. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos raw atan
rambut dan kulit kepala jenis nor mal.

7.2 Raw atan rambut dan kulit kepala jenis


berminyak
( Cadangan peruntukan w aktu 2
minggu)

a. Persediaan peralatan dan x Mengenal pasti dan memilih peralatan Guru mengenalkan peralatan yang sesuai
bahan yang sesuai untuk meraw at rambut dan kulit kepala jenis
berminyak seperti lampu inframerah dan alat
frekuensi tinggi terus.

x Menyediakan bahan untuk meraw at Murid memilih dan menyediakan alat dan
rambut dan kulit kepala jenis ber minyak bahan yang sesuai seperti bahan raw atan
dan tonik yang mengandungi astringen.

Guru menunjukkan cara mengendalikan


lampu infra merah dan alat frekuensi tinggi
secara terus.

58
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

b. Analisis rambut dan kulit kepala x Menganalisis rambut dan kulit kepala jenis Murid menganalisis rambut dan kulit kepala
berminyak untuk jenis ber minyak.

c. Prosedur meraw at rambut dan x Meraw at rambut dan kulit kepala jenis Tunjuk cara langkah meraw at rambut dan
kulit kepala jenis ber minyak berminyak mengikut langkah dengan kulit kepala jenis ber minyak oleh guru.
teknik yang betul
Murid mempraktikkan prosedur meraw at
rambut dan kulit kepala jenis ber minyak
dengan teknik yang betul.

d. Penggayaan stail rambut x Menggayakan stail rambut yang sesuai Murid menggayakan rambut dengan stail
dengan teknik yang betul yang sesuai seperti kering sendiri, jalinan
dan tiub kering.

Guru memerhati dan membimbing tugasan


murid.

Murid mengamalkan langkah keselamatan


dan kebersihan semasa melakukan tugasan.

Murid mensteril alat yang digunakan.

x Merekodkan butiran peribadi pelanggan, Murid merekod kad raw atan.


keperluan peralatan dan bahan dalam kad
raw atan

e. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos raw atan
rambut dan kulit kepala ber minyak.

59
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

7.3 Raw atan rambut dan kulit kepala jenis


kering
(Cadangan peruntukan w aktu 2
minggu )

a. Persediaan peralatan dan bahan x Mengenal pasti dan memilih peralatan Murid menyediakan peralatan yang sesuai
yang sesuai seperti pengew ap rambut.
Tunjuk cara penggunaan alat pengew ap
rambut.

x Memilih bahan untuk meraw at rambut dan Murid memilih dan menyediakan alat dan
kulit kepala jenis kering bahan seperti minyak sayuran dan krim
pelembap.

b. Analisis rambut dan kulit kepala x Menganalisis rambut dan kulit kepala jenis Murid menganalisis rambut dan kulit kepala
kering untuk jenis kering.

c. Prosedur meraw at rambut dan kulit x Meraw at rambut dan kulit kepala jenis Guru menunjukkan prosedur meraw at
kepala jenis kering kering mengikut langkah dan teknik yang rambut dan kulit kepala jenis kering dengan
betul teknik yang betul.

Murid mempraktikkan prosedur meraw at


rambut dan kulit kepala jenis kering.

d. Penggayaan stail rambut x Menggayakan stail rambut yang sesuai Murid menggayakan stail rambut yang sesuai
dengan teknik yang betul dengan teknik yang betul.

Guru memerhati dan membimbing tugasan


murid.

60
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid mengamalkan langkah keselamatan


semasa melakukan tugasan.

Murid mensteril peralatan yang digunakan.

x Merekodkan butiran peribadi pelanggan, Murid merekod kad raw atan.


keperluan peralatan dan bahan dalam kad
raw atan

e. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos raw atan
rambut dan kulit kepala ker ing.

7.4 Raw atan rambut dan kulit kepala


berkelemumur
( Cadangan peruntukan w aktu 2
minggu )

a. Persediaan peralatan dan bahan x Mengenal pasti dan memilih peralatan Guru mengenalkan peralatan yang
yang sesuai digunakan untuk meraw at rambut dan kulit
kepala berkelemumur seperti alat frekuensi
tinggi terus dan lampu inframerah.

x Memilih bahan untuk meraw at rambut dan Murid menyediakan alat dan bahan seperti
kulit kepala berkelemumur bahan raw atan dan tonik rambut.

Murid disaran melayari laman w eb seperti:


www.herbalremedies.com/dandruff.html

61
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

b. Analisis rambut dan kulit kepala x Menganalisis rambut dan kulit kepala Murid menganalisis rambut dan kulit kepala
berkelemumur jenis berkelemumur

c. Prosedur meraw at rambut dan kulit x Meraw at rambut dan kulit kepala Tunjuk cara meraw at rambut dan kulit
kepala berkelemumur berkelemumur mengikut langkah dengan kepala berkelemumur mengikut langkah
teknik yang betul menggunakan arus frekuensi tinggi terus dan
lampu sinar inframerah.

Murid melakukan prosedur meraw at rambut


dan kulit kepala berkelemumur menggunakan
arus frekuensi tinggi terus dan lampu sinar
inframerah dengan teknik yang betul.

d. Penggayaan stail rambut x Menggayakan stail rambut yang sesuai Murid menggayakan stail rambut yang
sesuai.
Guru memerhati dan membimbing
tugasan murid.
Murid mengamalkan langkah
keselamatan semasa menjalankan
tugasan.
Murid mensteril peralatan yang digunakan.

x Merekod butiran peribadi pelanggan, Murid merekod kad raw atan.


keperluan peralatan dan bahan dalam kad
raw atan

e. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Muridf membuat pengiraan kos raw atan
rambut dan kulit berkelemumur.

62
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

7.5 Pew arnaan rambut dengan pew arna


kekal
( Cadangan peruntukan w aktu 3
minggu )

a. Persediaan peralatan dan bahan x Mengenal pasti dan memilih peralatan Guru mengenalkan peralatan yang
yang sesuai digunakan untuk mempercepatkan proses
mew arna rambut dengan pew arna kekal
seperti accelerator.

x Memilih bahan untuk mew arna rambut Murid memilih bahan seperti pew arna kekal,
dengan pew arna kekal perapi dan syampu rambut.

Perbincangan dalam kumpulan mengenai


pemilihan w arna yang sesuai dengan
pelanggan.

b. Ujian kulit x Melakukan ujian kulit menggunakan Guru menunjukkan cara melakukan ujian
pew arna kekal pada pelanggan dengan kulit.
teknik yang betul
Murid melakukan ujian kulit kepada
pelanggan.

b. Prosedur mew arna rambut dengan x Mew arna rambut menggunakan pew arna Tunjuk cara mew arna rambut dengan
pew arna kekal kekal mengikut langkah dan teknik yang pew arna kekal.
betul
Murid mew arnakan rambut pelanggan
dengan pew arna kekal mengikut langkah dan
teknik yang betul.

63
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

d. Penggayaan stail rambut x Menggayakan stail rambut yang sesuai Murid menggayakan stail rambut yang
sesuai.

Guru memerhati dan membimbing tugasan


murid.

Murid mengamalkan langkah keselamatan


dan kebersihan semasa melakukan tugasan.

Murid mensteril alat yang digunakan.

x Merekodkan butir peribadi, keperluan Murid merekod kad raw atan selepas
peralatan dan bahan dalam rekod raw atan memberi perkhidmatan.

e. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos pew arnaan
rambut dengan pew arna kekal.

7.6 Pelurusan rambut


( Cadangan peruntukan w aktu 2
minggu )

a. Persediaan peralatan dan bahan x Mengenal pasti dan memilih peralatan Guru menunjukkan peralatan yang
yang sesuai digunakan untuk meluruskan rambut seperti
alat pelurus rambut.

x Memilih bahan yang sesuai untuk melurus Murid memilih dan menyediakan bahan yang
rambut sesuai seperti bahan pelurus kimia, peneutral
dan krim pelindung.

64
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

b. Prosedur melurus rambut x Melurus rambut menggunakan bahan Tunjuk cara prosedur melurus rambut.
kimia mengikut langkah dan teknik yang
betul Murid meluruskan rambut menggunakan
bahan kimia dengan teknik yang betul.

c. Penggayaan stail rambut x Menggayakan stail rambut yang sesuai Murid menggayakan stail rambut yang
sesuai.

Guru memerhati dan membimbing tugasan


murid.

x Mengamalkan langkah keselamatan dan Murid mengamalkan langkah keselamatan


kebersihan semasa bekerja semasa melakukan tugasan.

Murid mensteril peralatan yang digunakan.

x Merekodkan butiran peribadi, keperluan Murid merekod kad raw atan selepas
peralatan dan bahan dalam kad raw atan memberi perkhidmatan.

d. Pengiraan kos x Membuat pengiraan kos Murid membuat pengiraan kos pelurusan
rambut.

8. Keusahaw anan dan Projek Kerjaya


(Cadangan peruntukan w aktu ialah
6 minggu)

65
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

8.1 Keusahaw anan


( Cadangan peruntukan w aktu 2
minggu)

a. Kemahiran berkomunikasi x Menyatakan maksud komunikasi Guru menerangkan maksud komunikasi.

Komunikasi ialah perhubungan yang berlaku


antara dua pihak dalam menyampaikan
maklumat mengenai sesuatu perkara.

x Mengamalkan komunikasi yang jelas, tepat Contoh aktiviti seperti simulasi, main peranan
dan bertatasusila semasa berurusan dan menonton video mengenai cara
dengan pelanggan berkomunikasi yang berkaitan dalam konteks
perniagaan.

Simulasi cara berkomunikasi yang berkesan


dalam perbincangan dengan pelanggan
mengenai cita rasa pelanggan dari segi
harga dan skim bayaran, kualiti, ketahanan,
estetika, reka bentuk, w arna, trend terkini,
masa perkhidmatan dan perkhidmatan
selepas jualan.

x Menerangkan kepentingan menjalin Perbincangan kepentingan membentuk


perhubungan dengan orang lain jaringan hubungan (networking) dalam
konteks perniagaan.

66
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

b. Kemahiran membuat keputusan x Mempraktikkan langkah membuat Langkah membuat keputusan ialah
keputusan dalam perniagaan yang diceburi mengenal pasti masalah, mencari alternatif,
memilih penyelesaian yang baik, bertindak
dan menilai semula.

Contoh masalah adalah seperti ketiadaan


bahan yang dikehendaki untuk menghasilkan
produk, kekurangan modal untuk perniagaan
dan taw ar- menaw ar harga produk.

Aktiviti sumbangsaran, main peranan atau


perbincangan.

Perbincangan kesan daripada keputusan


yang telah dibuat dan kepentingan membuat
keputusan yang sesuai.

c. Rancangan perniagaan x Mengenal pasti tujuan menyediakan Sumbangsaran tujuan menyediakan


rancangan perniagaan rancangan perniagaan.

x Menyediakan rancangan perniagaan yang Membuat rancangan perniagaan mudah


mudah berkaitan projek.

67
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

d. Agensi yang membantu x Mengenal pasti agensi yang terlibat dalam Perbincangan jenis perkhidmatan dan agensi
usahaw anan membantu usahaw anan yang terlibat. Contohnya bimbingan dan
latihan oleh IKM, IKBN, MARA dan MEDEC,
perlesenan oleh Majlis Kerajaan Tempatan
(MKT), Kementerian Sumber Manusia
(MLUK), institusi kecantikan dan kew angan
oleh bank.
Melayari laman w eb : www.kpun.gov.my

e. Pemasaran x Mengenal pasti unsur pemasaran Unsur pemasaran ialah produk, harga,
promosi dan tempat.

x Mengenal pasti cara mempromosi produk Perbincangan cara mempromosi produk


yang ditaw arkan yang ditaw arkan.

Menghasilkan iklan seperti pengiklanan


menerusi media elektronik dan laman w eb.

f. Peluang kerjaya dalam industri x Mengenal pasti peluang ker jaya dalam Perbincangan mengenai kerjaya yang boleh
kecantikan industri kecantikan diceburi seperti perniagaan sendiri, jurusolek,
pendandan rambut, tenaga pengajar atau
perunding kecantikan.

Law atan ke industri kos metik dan institusi


kecantikan.

Ceramah kerjaya dari agensi berkaitan.

68
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

8.2 Projek Kerjaya


( Cadangan peruntukan w aktu 4
minggu )

a. Raw atan muka x Melakukan per khidmatan raw atan muka Murid mengambil upah untuk meraw at muka.
yang di0perlukan oleh pelanggan

x Memberi khidmat nasihat mengenai Murid memberi khidmat nasihat mengenai


penjagaan muka penjagaan muka.

x Membuat pengiraan kos perkhidmatan Murid membuat pengiraan kos mengikut


yang ditaw arkan jenis perkhidmatan yang diberi.

b. Raw atan rambut dan kulit kepala x Melakukan per khidmatan yang diperlukan Murid mengambil upah untuk meraw at
oleh pelanggan rambut dan kulit kepala.

x Memberi khidmat nasihat mengenai Murid memberi khidmat nasihat mengenai


penjagaan rambut dan kulit kepala dandanan rambut kepada pelanggan.

x Membuat pengiraan kos perkhidmatan Membuat pengiraan kos mengikut jenis jenis
yang ditaw arkan raw atan yang diberi.

c. Peragaan fesyen rambut dan x Mereka cipta fesyen rambut yang kreatif Murid mereka cipta fesyen rambut dan
solekan dan solekan yang sesuai untuk majlis solekan mengikut majlis yang dipilih seperti
majlis perkahw inan, pertunjukkan fesyen dan
majlis makan malam.

69
Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / CADANGAN


HASIL PEM BELAJARAN
UNIT PEM BELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Memperagakan hasil ciptaan Murid pemperagakan hasil ciptaan fesyen


rambut dan solekan pada minggu
kokurikulum atau pada hari pameran kerjaya.

Guru membimbing dan menilai menilai hasil


kreativiti projek murid.

70