Anda di halaman 1dari 12

BAHASA MELAYU TAHUN 4

MATA PELAJARAN BaBahasa Melayu MINGGU

KELAS 4B MASA

TARIKH HARI

BIDANG Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan: Jadikan Inspirasi– Setia Kepada Raja
KOD STANDARD 1.2 1.2.1 Murid memberikan alasan tentang sesuatu perkara
Ksp
KANDUNGAN secara bertatasusila
Diakhir pdp, murid akan dapat :
OBJEKTIF Memberikan alasan tentang sesuatu . murid memberikan alasan dengan betul
KJ
PEMBELAJARAN perkara secara bertatasuila 1.

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

1. Murid membaca dialog situasi ms 88 dengan guru.

2. Berdasarkan dialog, murid memberi alasan secara berpasangan.


3. Respons murid ditulis pada papan putih.
AKTIVITI 4. Perbincangan.
5. Murid menulis dalam buku tulis.
6. Murid membuat refleksi pembelajaran har ini

7. Murid membaca dialog situasi ms 88 dengan guru.

BAHASA MELAYU TAHUN 5


MATA
PELAJARAN
Bahasa Melayu MINGGU

KELAS 5B MASA

BIDANG : Kebudayaan Kesenian dan EstetikaTajuk : Semarakkan Budaya Kita– Pejuang Tanjak Masa Kini

SK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan
dapat: SP menyampaikan pelbagai pesanan megikut urutan
1.3
Mendengar, memahami dan memberikan respons 1. Murid mengenal pasti maklumat yang terdapat dalam
OBJEKTI dengan menyampaikan pelbagai pesanan megikut
F
bahan
PEMBELA urutan KK
JARAN 2. Murid menyampaikan pesanan mengikut urutan

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN


1. Murid mengenal pasti maklumat yang terdapat dalam bahan
2. Murid menyampaikan pesanan mengikut urutan
3. Murid mencatat maklumat yang betul mengikut urutan
AKTIVITI 4. Murid mendengar penerangan dan penilaian guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
PERMULAAN pelajaran.
AKTIVITI 5. Murid mengenal pasti maklumat yang terdapat dalam bahan
UTAMA 6. Murid menyampaikan pesanan mengikut urutan
AKTIVITI 7. Murid mencatat maklumat yang betul mengikut urutan
PENUTUP 8. Murid mendengar penerangan dan penilaian guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran

REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 4


MATA PELAJARAN BaBahasa Melayu MINGGU

KELAS 4B MASA

TARIKH HARI

BIDANG Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan: Jadikan Inspirasi– Setia Kepada Raja

KOD STANDARD KANDUNGAN 2.1 Ksp 2.1.1 Melengkapkan peta pokok dengan betul
Diakhir pdp, murid akan dapat :
1. Melengkapkan peta pokok dengan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Melengkapkan peta pokok dengan betul KJ
betul

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

1. Murid membaca petikan ms89.

2. Murid disoal berkenaan pemahaman murid


3. Murid melengkapkan peta pokok
AKTIVITI 4. Perbincangan
5. Murid menulis dalam buku tulis.
6. Murid membuat refleksi tajuk pelajaran hari ini

REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 5


MATA
PELAJARAN
Bahasa Melayu MINGGU

KELAS 5B MASA
PERTANIAN DAN PENTERNAKAN DI MALAYSIA Kejayaan Tanaman Kita

SK 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan
Pada akhir pengajara dan pembelajaran, murid dapat SP tepat daripada pelbagai bahan untuk ulasan yang betul
2.4
:
1. Murid dapat mengelurkan isi penting dalam bentk peta minda.
OBJEKTIF Membaca dan memahami maklumat yang tersurat (mind map) dan murid berbicara untuk mendapatkan maklumat
PEMBELA dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan KK yang tepat
JARAN untuk ulasan yang betul

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN


AKTIVITI 1. Murid diberi bahan bacaan dan dikehendaki mengenalpasti dan menanda ayat-ayat/isi penting/utama. Read and
PERMULAAN highlight (baca dan tanda)
2. Murid berbincang untuk mengenal pasti maklumat tersurat
AKTIVITI 3. Murid kelurkan isi penting dalam bentk peta minda. (mind map) dan murid berbicara untuk mendapatkan maklumat yang
UTAMA tepat
4. Murid di minta menulis nota / catatan /pendapat “kepentingan inovasi”
AKTIVITI di atas kertas dan kemudian menapal di peta minda kumpulan.
PENUTUP
Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
REFLEKSI dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

Nilai
emk

BAHASA MELAYU TAHUN 4


MATA PELAJARAN BaBahasa Melayu MINGGU
KELAS 4B MASA

TARIKH HARI

BIDANG Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan: Jadikan Inspirasi– Setia Kepada Raja
KOD STANDARD KANDUNGAN 3.1. Ksp 3.1.1
Diakhir pdp, murid akan dapat :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN KJ
2. Menulis peribahasa menggunakan
Menulis peribahasa menggunakan tulisan berangkai tulisan berangkai
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

1. Murid membaca petikan 90 bersama guru.

2. Murid dikumpulkan dalam kumpulan


AKTIVITI
3. Murid menulis tulisan berangkai pada buku teks mengikut kreativiti kumpulan.
REFLEKSI 4. Setiap kumpulan menunjukkan tulisan berangkai masing-masing
5. Perbincangan
6. Murid menyalin peribahasa berserta dengan maksud.
7. Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.

REFLEKSI

TEMA PERTANIAN DAN PENTERNAKAN DI MALAYSIA

TAJUK Kejayaan Tanaman Kita

SUBJEK MASA: BILANGAN MURID :


B.MELAYU
TAHUN 22

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara 3.2.6 Menulis teks puisi secara mekanis dengan betul dan kemas
mekanis dengan betul dan kemas

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF Menulis 2 rangkap pantun tentang padi berdasarkan peta alir yang diberi

AKTIVITI 1. Murid menulis pantun dengan kemas secara mekanisdengan aktiviti penulisan pantas(rocket writing)

2. Murid melafazkan dan memahami pantun

3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

4. Murid membuat latihan di buku tulis.

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.
REFLEKSI
PdP ditunda kerana………………………………………

BAHASA MELAYU TAHUN 4


MATA PELAJARAN BaBahasa Melayu MINGGU

KELAS 4B MASA

TARIKH HARI

BIDANG Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan: Jadikan Inspirasi– Setia Kepada Raja
KOD STANDARD 4.2
Ksp 4.2.2
KANDUNGAN Diakhir pdp, murid akan dapat :
OBJEKTIF Menyanyikan lagu mengikut irama dan menyatakan
KJ
1. Menyanyikan lagu mengikut irama dan
PEMBELAJARAN maksud menyatakan maksud
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

1. Murid membaca petikan ms91.

2. Murid menyanyikan lagu berpandukan lirik.

AKTIVITI 3. Murid mencari maksud lagu tersebut.


4. Pebrincangan jawapan antara guru dan murid
5. Murid menulis maksud lagu dalam buku tulis
6. Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.

refleksi

TEMA PERTANIAN DAN PENTERNAKAN DI MALAYSIA

TAJUK Kejayaan Tanaman Kita

TAHUN MASA: BILANGAN MURID :

22

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni kata lagu secara berpandu dan
melalui nyanyian secara didik hibur mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF Memahami dan mengubah suai seni kata lagu secara berpandu dan mempersembahkannya melalui nyanyian
secara didik hibur

1. Murid menyanyikan lagu dengan bimbingan guru. Persembahan

2. Murid berbincang dengan guru maksud lagu yang dinyanyikan.

3. Setiap kumpulan mengubah suai seni kata lagu secara berpandu


AKTIVITI
4. Satu kumpulan ke hadapan untuk mempersembahkan lagu yang telah digubah (persembahan)

5. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

6. Murid membuat latihan di buku tulis.

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan
REFLEKSI khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

BAHASA MELAYU TAHUN 5 MASA

TAJUK Kejayaan Tanaman Kita

TEMA PERTANIAN DAN PENTERNAKAN DI MALAYSIA


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubungan pancangan relative dan
betul mengikut konteks kata hubung komplemen mengikut konteks yang betul

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat


Memahami dan menggunakan kata hubungan pancangan relative dan kata hubung komplemen mengikut konteks
OBJEKTIF
yang betul

1. Guru berikan murid gambar atau keratan akhbar tentangpertanian di Malaysia.


2. Murid berbincang secara berpasangan da nisi maklumat dan idea yang dibincangkan dalam borang chart and
share. Chart and Share (Catat dan kongsi)
3. Murid memindahkan maklumat dengan menggunakan kata hubung dalam bentuk karangan
AKTIVITI
4. Murid mengenal pasti kata hubung dan membina ayat menjadi perenggan kemudian beri pada guru untuk
disemak.
5. Murid mendengar penerangan dan penilaian guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan
khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU

KELAS 4C MASA

BIDANG : Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan: Jadikan Inspirasi– Sapaan Mesra

KOD STANDARD KOD STANDARD


5.2 5.2.2 (i) – menggunakan kata majmuk
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
Diakhir pdp, murid akan dapat :
OBJEKTIF Mengenalpasti kata majmuk dan menggunakan KRITERIA 1. Mengenalpasti kata majmuk dan
PEMBELAJARAN dengan betul KEJAYAAN membina ayat

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

1. Murid membaca teks ms92

2. Murid diterangkan dengan maksud kata majmuk


AKTIVITI 3. Murid menuils kata majmuk berdasarkan buku teks.
4. Murd membina ayat menggunakan kata majmuk tersebut
5. Perbincangan
6. Murid menyalin jawapan yang betul pada buku tulis.

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.
REFLEKSI
PdP ditunda kerana………………………………………

HARI

TARIKH:

MASA:

BIL:
TEMA

PERTANIAN DAN PENTERNAKAN DI MALAYSIA

TAJUK

Hasil Ternakan Kita

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila

1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal secara
bertatasusila

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

Berbual tentang ikan kelah dan melengkapkan dialog dengan ayat yang sesuai dalam situasi formal secara bertatasusila

AKTIVITI

1. Murid duduk dalam 5 kumpulan setiap kumpulan diberikan maklumat tentang ikan kelah
2. Murid mengarang dialog..
3. Setiap kumpulan menghantar seorang wakil sebagai hakim.
4. Murid membuat persembahan. Learning Modalities ( Gaya Persembahan )
5. Persembahan tamat Pengadil umumkan pemenang.
6. Murid kemudian mendengar penerangan dan penilaian guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Murid diberikan reward kad.
REFLEKSI

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan
datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

KELAS
4b
MASA

TARIKH

HARI

BIDANG : Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan: Demi Tanah Airku– Jelajah Merdeka
KOD STANDARD KANDUNGAN
1.2
KOD STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.2 Murid memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Diakhir pdp, murid akan dapat :
Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara
KRITERIA KEJAYAAN
1. Murid memberikan penjelasan dengan betul

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI

1. Murid membaca dialog situasi ms 95 dengan guru.


2. Berdasarkan dialog, murid memberi penjelasan berdasarkan persoalan yang diutarakan berpandukan bahan rangsangan.
3. Respons murid ditulis pada papan putih.
4. Perbincangan.
5. Murid menulis dalam buku tulis.

REFLEKSI

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan
datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

HARI

TARIKH:

MASA:

BIL:

TEMA

PERTANIAN DAN PENTERNAKAN DI MALAYSIA

TAJUK

Era Biodiversiti dan Bioteknologi

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul
2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang terdapat dalam bahan puisi dengan betul

OBJEKTIF

Pada akhir pengajara dan pembelajaran, murid dapat :

Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang terdapat dalam bahan puisi dengan betul DAN
1.Memberikan duasumbangan biotekonlogi dalam bidang penternakan.
2.Menyatakan dua sumbangan bioteknologi dalam bidang pertanian
AKTIVITI
Rubiah pergi ke pasar tani,
Hendak membeli buku dan terhasil,
Bioteknologi ternak dan tani,
Baka terbaik akan terhasil.

Singgah sekejap ditepi taman,


Terserempak dengan kawan lama,
Maju Industri keluaran makanan.
Rasa yang sedap tahan lama.
1. Dengan menggunakan bahan bacaan murid diminta Senaraikan apa yang mereka baca . kemudian Fikirkan apa yang mereka
baca dan kaitkan dengan kehidupan seharian seterusnya bertanya soalan berkaitan apa yang telah dipelajari sebelum ini.
(Saya lihat, Saya fikir dan saya bertanya)
2. Murid berbicara tentang maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan pantun.
3. Seorang murid dipilih ke hadapan kelas. Dia bertindak untuk menjawab soalan atau menyatakan pendangan daripada
pertanyaan rakan-rakannya di dalam kelas berkaitan dengan tajuk yang diperbincangkan. (Hot seating)
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
REFLEKSI

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan
datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

KELAS 4C MASA

TARIKH HARI

BIDANG : Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan: Demi Tanah Airku– Jelajah Merdeka

KOD STANDARD KOD STANDARD 1.2.2 Murid memberikan penjelasan tentang


1.2
KANDUNGAN PEMBELAJARAN sesuatu perkara
Diakhir pdp, murid akan dapat : 1. Murid memberikan penjelasan dengan
OBJEKTIF KRITERIA
betul
PEMBELAJARAN Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara KEJAYAAN

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

1. Murid membaca dialog situasi ms 95 dengan guru.

2. Berdasarkan dialog, murid memberi penjelasan berdasarkan persoalan yang diutarakan berpandukan bahan rangsangan.
AKTIVITI 3. Respons murid ditulis pada papan putih.
4. Perbincangan.
5. Murid menulis dalam buku tulis.
6. Murid membuat refleksi pembelajaran har ini

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
REFLEKSI dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

HARI TARIKH: MASA: BIL:


TEMA PERTANIAN DAN PENTERNAKAN DI MALAYSIA

TAJUK Era Biodiversiti dan Bioteknologi

Kisah Penternak Aranab

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan 3.3.4 Membina kerangka dan menulis karangan berbentuk naratif dan
betul imaginative dengan betul.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF
Membina kerangka dan menulis karangan berbentuk naratif dan imaginative dengan betul.

1. Murid mengenal pasti isi berdasarkan bahan untuk membina kerangka karangan
2. Murid membina kerangka kemudian susun isi karang dan hubungkan isi dengan cerita seterusnya
dan menulis karangan jenis autobiografi . Constructivism (Konstruktivisme) (PAK21)
3. Beberapa murid dipilih ke hadapan kelas dan bacakan karangan mereka Hot Seating (Kerusi Panas)
4. Guru dan murid menilai dengan berikan komen yang membina

Pada akhir pengajaran;

REFLEKSI ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

KELAS 4C MASA

TARIKH HARI

BIDANG : Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan Tajuk : Demi Tanah Airku– Megahnya Jalur Gemilang

KOD STANDARD KOD STANDARD 2.2.1 Memahami bahan grafik daripada multimedia
2.2
KANDUNGAN PEMBELAJARAN untuk membuat gambaran
OBJEKTIF Di akhir pdp, murid akan dapat : KRITERIA
2. Melukis jalur gemilang dengan betul
PEMBELAJARAN Memahami bahan grafik untuk membuat gambaran KEJAYAAN
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

1. Murid membaca petikan ms96-97.

2. Murid disoal berkenaan pemahaman murid


AKTIVITI 3. Murid melukis jalur gemilang.
4. Murid menjelaskan kembali berkenaan dengan jalur gemilang.
5. Perbincangan
6. Murid membuat refleksi tajuk pelajaran hari ini

Pada akhir pengajaran;

REFLEKSI ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

HARI TARIKH: MASA: BIL:


TEMA PERTANIAN DAN PENTERNAKAN DI MALAYSIA
TAJUK Era Biodiversiti dan Bioteknologi

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul mempeR...kan, mempeR...i, dipeR...kan, dipeR...i, serta imbuhan
sisipan dalam pelbagai situasi dengan betul
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
OBJEKTIF Memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja mempeR...kan, mempeR...i, dipeR...kan,
dipeR...i, serta imbuhan sisipan dalam pelbagai situasi dengan betul

AKTIVITI 1. Murid membaca dan mengenal pasti imbuhan apitan kerja dan sisipan. (read and highlight)
7. Murid bercerita tentang teks dan gambar dengan menggunakan bahasa yang betul serta menyelitkan
kata imbuhan yang bersesuaian. Presentations (Persembahan)
8. Murid perlu mengenal pasti kata imbuhan apitan kerja dan sisipan yang terdapat dalam teks dan
menyenaraikannya dalam bentuk grafik. Graphic Organiser ( Pengurusan grafic )
9. Murid mendengar penerangan dan penilaian guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
2. Murid yang hasilkan grafik terbaik diberikan mata ganjaran.(reward card)

Pada akhir pengajaran;

REFLEKSI ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

KELAS 4B MASA
BIDANG : Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan Tajuk : Demi Tanah Airku– Idola di Litar
KOD STANDARD KOD STANDARD
3.2 3.2.2
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
Diakhir pdp, murid akan dapat :
OBJEKTIF KRITERIA
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan 3. Menghasilkan jawapan pemahaman
PEMBELAJARAN KEJAYAAN
soalan
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

2. Murid membaca petikan 98 bersama guru.

1. AKTIVITI 3. Murid menjawab soalan pemahaman pada buku teks.


4. Perbincangan
5. Murid menyalin jawapan yang betul.
6. Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
REFLEKSI
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

HARI TARIKH: MASA: BIL:


TEMA PERTANIAN DAN PENTERNAKAN DI MALAYSIA
TAJUK Era Biodiversiti dan Bioteknologi -Lembu Brakmas

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan
dengan betul bertumpu dan bercapah secara kritis dengan betul.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF Membina dan menulis 4 jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara
kritis dengan betul.

AKTIVITI 1. Murid baca petikan teks bersama-sama.


2. Kmudian murid dikehendaki mengenalpasti dan menandakan ayat-ayat/isi penting. Read
and highlight (baca dan tanda)
3. Murid membina dan menulis jawapan pemahaman
4. Murid menulis jawapan pemahaman secara kritis dan kreatif berdasarkan soalan
bertumpu dan bercapah secara kritis dengan betul.
5. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
6. Murid membuat pembetulan dan salin di buku tulis..

Pada akhir pengajaran;

REFLEKSI ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

KELAS 4B MASA
BIDANG : Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan Tajuk : Demi Tanah Airku– Nusaku
KOD STANDARD KOD STANDARD
5.2 5.2.3
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
Diakhir pdp, murid akan dapat :
OBJEKTIF KRITERIA 2. Menggunakan kata ganda penuh
PEMBELAJARAN Menggunakan kata ganda penuh mengikut KEJAYAAN dengan betul mengikut konteks
konteks dengan betul
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

1. Murid membaca petikan ms99.

2. Murid diterangkan dengan kata ganda penuh.


AKTIVITI 3. Murid mengisi tempat kosong pada buku tulis petikan tersebut.
4. Perbincangan.
5. Murid menulis ayat menggunakan kata ganda penuh
6. Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
REFLEKSI dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

BIDANG : Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan Tajuk : Demi Tanah Airku– Nusaku
KOD STANDARD 5.2 KOD 5.2.3
KANDUNGAN STANDARD
PEMBELAJARA
N

OBJEKTIF Diakhir pdp, murid akan dapat : KRITERIA 3. Menggunakan kata ganda penuh
PEMBELAJARAN Menggunakan kata ganda penuh mengikut KEJAYAAN dengan betul mengikut konteks
konteks dengan betul
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI 1. Murid membaca petikan ms99.


PERMULAAN
2. Murid diterangkan dengan kata ganda penuh.
3. Murid mengisi tempat kosong pada buku tulis petikan tersebut.
AKTIVITI UTAMA
4. Perbincangan.
AKTIVITI 5. Murid menulis ayat menggunakan kata ganda penuh
PENUTUP 6. Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.

Anda mungkin juga menyukai