Anda di halaman 1dari 30

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 1: 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, dan EMK:
KEMASYARAKATAN memberikan respons semasa menyebut sesuatu yang diujarkan semula dalam • Nilai Murni:
berkomunikasi dalam situasi situasi tidak formal. - Kerjasama
UNIT 1 formal dan tidak formal - Kerajinan
2.1.1 Membaca dan memahami petikan dengan - Prihatin
Tajuk: 2.1 Asas membaca dan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. • Kreativiti dan Inovasi
Jiran Tetangga memahami.
3.1.1 Menulis secara mekanis menggunakan KBAT:
3.1 Asas menulis. tulisan berangkai dalam bentuk ayat. • Mengaplikasi
• Menganalisis
4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita dan mengujarkan dialog yang
keindahan dan kesantunan mengandungi peribahasa. STRATEGI PDP
bahasa dalam bahan sastera. • Kecerdasan Pelbagai
M1 5.1.1 (i) Memahami dan menggunakan kata • Belajar Cara Belajar
M2 5.1 Memahami dan nama am mengikut konteks tidak formal • Pembelajaran
menggunakan golongan kata Kontekstual
mengikut konteks.

PENDIDIKAN SIVIK
JANUARI

TEMA:
KASIH SAYANG
PKJR 1.1 Kenderaan persendirian, HP PKJR: PKJR
TEMA 1: kenderaan awam, kenderaan 1.1.4 Berbincang maksud ketidakbolehlihatan BAM m/s 1
Pengangkutan darat berat dan jentera dan impaknya terhadap pejalan kaki dan -Aktiviti 1
penunggang basikal.
TAJUK:-
Ketidakbolehlihatan
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 1: 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan EMK:
KEMASYARAKATAN respons semasa berkomunikasi respon terhadap ujaran yang terdapat dalam • Nilai Murni:
dalam situasi formal dan tidak situasi tidak formal. - Semangat
UNIT 2 formal bermasyarakat
2.2.1 Membaca dan memahami bahan grafik - Prihatin
Tajuk: 2.2 Membaca, memahami, dan daripada multimedia untuk membuat • TMK
Prihatinnya kita menaakul bahan multimedia gambaran. • Patriotisme
• Kelestarian Global
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis ayat daripada
ayat yang bermakna bahan multimedia KBAT:
• Menilai
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan • Menganalisis
M3 kesantunan bahasa dalam bahan menjelaskan maksud sajak • Mengaplikasi
sastera.
5.1.1 (ii) Memahami dan menggunakan kata STRATEGI Pdp:
5.1 Memahami dan menggunakan nama khas mengikut konteks tidak formal. • Pembelajaran
golongan kata mengikut konteks. Kontekstual
• Belajar Cara Belajar
• Pembelajaran
Kontruktivisme
• Kecerdasan Pelbagai
PKJR 2.1 Jenis-jenis jalan raya HP PKJR: PKJR
TEMA 2: 2.1.3 Menjelaskan had laju kenderaan yang BAM m/s 2
Persekitaran Jalan Raya bergerak di setiap jalan. -Aktiviti 2

TAJUK – Had Laju di


Jalan Raya
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

STANDARD STANDARD
MINGGU TEMA / UNIT CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 1: KEMASYARAKATAN 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan EMK:
respons semasa berkomunikasi memberikan respons terhadap soalan • Nilai Murni
UNIT 3 dalam situasi formal dan tidak formal secara kritis - Kerajinan
• Sains dan Teknologi
Tajuk: 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan menganalisis • Kelestarian Global
Masyarakat Berilmu karya sastera dan bukan kandungan teks karya sastera • TMK
sastera.
3.2.1 Membina dan menulis ayat dan KBAT:
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan perenggan daripada bahan multimedia. • Menganalisis
ayat yang bermakna. • Mengaplikasi
4.2.2 Menyanyikan lagu mengikut irama
4.2 Menghayati keindahan dan lagu rakyat, dan menjelaskan maksud lirik STRATEGI Pdp:
M 4,5
kesantunan bahasa dalam bahan lagu. • Kecerdasan Pelbagai
sastera. • Belajar Cara Belajar
5.1.1 (iii) Memahami dan menggunakan • Pembelajaran
5.1 Memahami dan menggunakan kata ganti nama mengikut konteks tidak Kontekstual
golongan kata mengikut konteks. formal

PKJR
HP PKJR:
TEMA 2: PKJR
2.1.4 Mendefinisi dan mengenal pasti
Persekitaran Jalan Raya BAM m/s 3
2.1 Jenis-jenis jalan raya perabot jalan raya iaitu pagar, pasu
-Aktiviti 3
bunga, rel adang, batas kebun, lampu
TAJUK – Persekitaran Jalan -buku latihan
jalan
Raya
CUTI TAHUN BARU CINA
(KUMPULAN A: 10 - 13 FEBRUARI 2021, KUMPULAN B: 10 - 13 FEBRUARI 2021)
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 2: 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menilai, dan EMK:
KESIHATAN DAN maklumat dan idea bagi pelbagai memberikan alasan tentang sesuatu • Nilai Murni
KEBERSIHAN tujuan. perkara secara bertatasusila mengikut - Baik Hati
konteks. - Kesyukuran
UNIT 4 2.3 Membaca dan mengapresiasi - Hormat-
karya sastera dan bukan 2.3.1 Membaca dan menganalisis menghormati
Tajuk: sastera. kandungan teks karya bukan - Rasional
Saya Sihat sastera. • Bahasa
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan
ayat yang bermakna. 3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman KBAT:
berdasarkan soalan bertumpu secara kritis • Menilai
4.3 Menghasilkan bahan sastera dan kreatif. • Menganalisis
dengan menyerapkan keindahan • Mengaplikasi
dan kesantunan bahasa serta 4.3.1 Mengubah suai puisi secara
M 6-7
mempersembahkannya secara berpandu, dan mempersembahkannya STRATEGI Pdp:
kreatif. secara kreatif. • Pembelajaran
Kontekstual
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.1 (iv) Memahami dan menggunakan • Belajar Cara Belajar
PENDIDIKAN SIVIK golongan kata mengikut konteks. penjodoh bilangan mengikut konteks tidak • Kecerdasan Pelbagai
FEBRUARI formal. • Pembelajaran Masteri
TEMA: 5.1.2 (i) Memahami dan menggunakan
HORMAT MENGHORMATI kata kerja aktif transitif mengikut konteks.

PKJR 2.2 Prasarana jalan raya HP PKJR: PKJR


TEMA 2: 2.2.3 Mendefinisi dan mengenal pasti BAM m/s 4
Persekitaran Jalan Raya perabot jalan raya: -Aktiviti 4 A
PKJR – Perabot Jalan Raya • Pagar • Lampu jalan
• Rel hadang • Pasu bunga
• Batas kebun
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 2: 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza EMK:
KESIHATAN DAN maklumat dan idea bagi pelbagai maklumat tersurat dengan menggunakan • Nilai Murni:
KEBERSIHAN tujuan. idea yang kritis dan kreatif. - Bertanggungjawab
• Kelestarian Gobal
UNIT 5 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca karya sastera dengan • Kreativiti & Inovasi
karya sastera dan bukan gaya penyampaian yang sesuai.
Tajuk: sastera. KBAT:
Persekitaran Bersih Hidup 3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman • Menilai
Ceria 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan berdasarkan soalan bercapah secara kritis • Menganalisis
ayat yang bermakna. dan kreatif. • Mengaplikasi

4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.2 Mengubah suai cerita secara STRATEGI Pdp:
M 7-8 dengan menyerapkan keindahan dan berpandu, dan mempersembahkannya • Pembelajaran
kesantunan bahasa serta secara kreatif. Kontekstual
mempersembahkannya secara • Belajar Cara Belajar
kreatif. 5.1.2 (i) Memahami dan menggunakan • Kecerdasan Pelbagai
kata kerja aktif tak transitif mengikut
• Pembelajaran
5.1 Memahami dan menggunakan konteks.
Konstruktivisme
golongan kata mengikut konteks.

PKJR 2.2 Prasarana jalan raya HP PKJR: PKJR


TEMA 2: 2.2.3 Mendefinisi dan mengenal pasti BAM m/s 5
Persekitaran Jalan Raya perabot jalan raya: -Aktiviti 4 B
PKJR – Perabot Jalan Raya • Pagar • Lampu jalan
• Rel hadang • Pasu bunga
• Batas kebun

\
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 2: 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menjelaskan dan membanding EMK:
KESIHATAN DAN maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. beza maklumat tersirat dengan • Nilai Murni:
KEBERSIHAN menggunakan idea yang kritis dan - Rasional,
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya kreatif. - Kasih Sayang
UNIT 6 sastera dan bukan sastera. • Kelestarian Global
2.3.2 Membaca karya bukan sastera • Kreativiti & Inovasi
Tajuk: 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan gaya penyampaian yang
Pilih Gaya Hidup Sihat yang bermakna. sesuai. KBAT: -
• Menganalisis
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 3.2.3 Menganalisis dan mencatat • Mengaplikasi
menyerapkan keindahan dan kesantunan maklumat tentang sesuatu perkara
bahasa serta mempersembahkannya yang dirujuk. STRATEGI Pdp:
secara kreatif. • Pembelajaran
4.3.3 Mengubah suai seni kata lagu Kontekstual
M 8,9
5.1 Memahami dan menggunakan dan mempersembahkannya secara • Kecerdasan Pelbagai
golongan kata mengikut konteks. kreatif. • Pembelajaran
Konstruktivisme
5.1.2 (ii) Memahami dan
menggunakan kata kerja pasif
mengikut konteks.

PKJR PKJR
TEMA 2: HP PKJR: BAM m/s 6
Persekitaran Jalan Raya 2.3.3 Mengenal pasti tanda isyarat -Aktiviti 5 A (M8)
2.3 Isyarat keselamatan jalan raya.
dan fungsinya untuk meningkatkan
TAJUK – Isyarat keselamatan pejalan kaki BAM m/s 7
Keselamatan Jalan Raya -Aktiviti 5 A (M9)
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 3: 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan EMK:
KESELAMATAN menyampaikan maklumat dan penjelasan. • Nilai Murni
idea bagi pelbagai tujuan. - Rasional
UNIT 7 2.1.1 Membaca dan memahami petikan - Kasih Sayang
2.1 Asas membaca dan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang • Bahasa
Tajuk: Waspada Selalu memahami. sesuai. .
KBAT:
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.4 Menulis ayat dalam perenggan yang • Mengaplikasi
ayat yang bermakna. diimlakkan. • Menganalisis

4.4 Mengaplikasikan, menghayati 4.4.1 Mengenal, mengecam, dan menyebut STRATEGI Pdp:
dan menghasilkan unsur huruf tunggal yang ditulis mengikut tulisan • Kecerdasan Pelbagai
keindahan dalam seni tulisan jawi. jawi dalam simpulan bahasa dan • Belajar Cara Belajar
M 10-11 mempersembahkannya.
5.1 Memahami dan
PENDIDIKAN SIVIK (MAC) menggunakan golongan kata 5.1.3 (i) Memahami dan menggunakan kata
mengikut konteks. adjektif cara mengikut konteks.
TEMA:
BERTANGGUNGJAWAB 5.1.3 (ii) Memahami dan menggunakan kata
adjektif perasaan mengikut konteks.

PKJR
TEMA 2:
Persekitaran Jalan Raya HP PKJR:
PKJR
2.3 Isyarat keselamatan jalan 2.3.4 Mengenal pasti tanda isyarat dan
BAM m/s 8
TAJUK – Isyarat raya. fungsinya untuk meningkatkan keselamatan
-Aktiviti 6
Keselamatan untuk penunggang basikal.
Penunggang Basikal

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


(KUMPULAN A: 26.03.2021 – 03.04.2021, KUMPULAN B: 27.03.2021 – 04.04.2021)
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 3: 1.3 Bercerita, dan menceritakan perkara 1.3.1 Bercerita dengan sebutan dan EMK:
KESELAMATAN yang didengar, ditonton dan dibaca intonasi yang sesuai. • Nilai Murni:
dengan sebutan dan intonasi yang betul. - Kasih Sayang
UNIT 8 2.2.1 Membaca dan memahami - Rasional
2.2 Membaca, memahami, dan bahan grafik daripada multimedia - Semangat
Tajuk: menaakul bahan multimedia. untuk membuat gambaran. Bermasyarakat
Hargai Diri • Bahasa
3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan
penulisan imaginatif. KBAT:
• Mengaplikasi
4.4 Mengaplikasikan, menghayati dan 4.4.2 Mempersembahkan keindahan • Menganalisis
menghasilkan unsur keindahan dalam seni tulisan jawi melalui simpulan
seni tulisan jawi. bahasa. STRATEGI Pdp:
M 11-12
• Kecerdasan Pelbagai
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.3 (iii) Memahami dan • Kajian Masa Depan
golongan kata mengikut konteks. menggunakan kata adjektif • Pembelajaran
pancaindera mengikut konteks. Kontekstual
• Belajar Cara Belajar
5.1.3 (iv) Memahami dan • Pembelajaran
menggunakan kata adjektif cara Konstruktivisme
mengikut konteks.

PKJR
TEMA 2: HP PKJR:
PKJR
Persekitaran Jalan Raya 2.3.5 Menerangkan akibat tidak
2.3 Isyarat Keselamatan Jalan Raya BAM m/s 9
TAJUK – Akibat Tidak mematuhi isyarat keselamatan jalan
-Aktiviti 7
Mematuhi Isyarat raya.
Keselamatan Jalan Raya
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 3: 1.3 Bercerita, dan menceritakan 1.3.2 Menceritakan sesuatu bahan yang EMK:
KESELAMATAN perkara yang didengar, ditonton dan ditonton dengan sebutan dan intonasi yang • Nilai Murni: Rasional,
dibaca dengan sebutan dan intonasi sesuai. - Kasih Sayang
UNIT 9 yang betul. - Semangat
2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan Bermasyarakat
Tajuk: 2.3 Membaca dan mengapresiasi teks karya sastera.
Patuh dan Selamat karya sastera dan bukan KBAT:
sastera. 3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan • Menganalisis
M 12-13 penulisan deskriptif. • Menilai
3.3 Menghasilkan penulisan. • Mengaplikasi
5.1.4 (i) Memahami dan menggunakan kata
5.1 Memahami dan hubung mengikut konteks. STRATEGI Pdp:
menggunakan golongan kata • Kecerdasan Pelbagai
mengikut konteks. 5.1.4 (ii) Memahami dan menggunakan kata • Belajar Cara Belajar
sendi nama mengikut konteks.

PKJR
TEMA 2: PKJR
Persekitaran Jalan Raya HP PKJR: BAM m/s 10
2.3 Isyarat Keselamatan Jalan Raya 2.3.5 Menerangkan akibat tidak mematuhi -Aktiviti 8A (M12)
(Salin semula)
TAJUK – Patuhi Lampu isyarat keselamatan jalan raya.
Isyarat
BAM m/s 11
-Aktiviti 8B (M13)
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 4: 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, EMK:
KEBUDAYAAN, KESENIAN respons semasa berkomunikasi dan menyebut sesuatu yang diujarkan • Nilai murni:
DAN ESTETIKA dalam situasi formal dan tidak semula dalam situasi tidak formal. - Hormat-menghormati
formal. - Patriotisme,
UNIT 10 2.3.1 Membaca dan menganalisis - Hemah tinggi
2.3 Membaca dan mengapresiasi kandungan teks karya bukan sastera. - Kerajinan
Tajuk: Semarakkan Budaya karya sastera dan bukan sastera.
Kita 3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat KBAT:
3.3 Menghasilkan penulisan. daripada aspek ejaan, tanda baca dan • Menganalisis
penggunaan imbuhan. • Mengaplikasi
4.1 Megaplikasikan unsur keindahan
dan kesantunan bahasa dalam bahan 4.1.1 Bercerita dan mengujarkan dialog STRATEGI Pdp:
M 14-15
sastera. yang mengandungi peribahasa. • Kecerdasan Pelbagai
• Belajar Cara Belajar
PENDIDIKAN SIVIK (APRIL) 5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 (iii) Memahami dan menggunakan
golongan kata mengikut konteks. kata nafi mengikut konteks.
TEMA: KEGEMBIRAAN

PKJR PKJR
TEMA 2: HP PKJR: BAM m/s 12
Persekitaran Jalan Raya 2.4.2 Memberi penerangan tentang -Aktiviti 9
2.4 Aliran lalu lintas
isyarat keselamatan yang mengawal
TAJUK-Isyarat Peronda aliran lalu lintas
Lintasan Sekolah
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 4: 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami dan EMK:
KEBUDAYAAN, KESENIAN semasa berkomunikasi dalam situasi memberikan respons terhadap ujaran • Nilai murni:
DAN ESTETIKA formal dan tidak formal. yang terdapat dalam situasi tidak - Kasih Sayang
formal. - Semangat Patriotisme
UNIT 11 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya - Semangat
sastera dan bukan sastera. 2.3.2 Membaca karya sastera dengan Bermasyarakat
Tajuk: gaya penyampaian yang sesuai. - Kerajinan
Indah Seni Sepanjang Zaman 3.3 Menghasilkan penulisan.
3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat KBAT
5.2 Memahami dan menggunakan daripada aspek penggunaan imbuhan. • Menilai
bentuk kata mengikut konteks. • Menganalisis
5.2.1(i) Memahami dan menggunakan • Mencipta
kata berimbuhan awalan mengikut • Mengaplikasi
M 15-16 konteks.
STRATEGI Pdp:
5.2.1(ii) Memahami dan menggunakan • Kecerdasan Pelbagai
kata berimbuhan akhiran mengikut • Belajar Cara Belajar
konteks.

PKJR
TEMA 2: HP PKJR:
Persekitaran Jalan Raya 2.4.3 Menerangkan waktu/masa PKJR
2.4 Aliran lalu lintas boleh mempengaruhi kesesakan BAM m/s 13
TAJUK- Pengaruh Waktu trafikdan keselematan pengguna -Aktiviti 10
Terhadap Kesesakan Lalu jalan raya.
Lintas

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI


(KUMPULAN A: 11 - 14 MEI 2021, KUMPULAN B: 11 - 14 MEI 2021)
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 4: 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan memberikan EMK:
KEBUDAYAAN, KESENIAN respons semasa berkomunikasi respons terhadap soalan secara kritis. • Nilai murni:
DAN ESTETIKA dalam situasi formal dan tidak - Semangat Patriotisme
formal. 2.3.2 Membaca karya bukan sastera dengan - Semangat
UNIT 12 gaya penyampaian yang sesuai. Bermasyarakat
2.3 Membaca dan mengapresiasi • Keusahawanan
Tajuk: karya sastera dan bukan sastera. 3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat daripada
Adat Dijunjung Budaya aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan KBAT
Disanjung 3.3 Menghasilkan penulisan. imbuhan. • Menilai
• Menganalisis
4.2 Menghayati keindahan dan . 4.2.1 Melafazkan dan menjelaskan maksud Mengaplikasi
kesantunan bahasa dalam bahan sajak.
PENDIDIKAN SIVIK (MEI) sastera. STRATEGI Pdp:
5.2.1 (iii) Memahami dan menggunakan kata • Belajar Cara Belajar
M 17-18 TEMA: KASIH SAYANG 5.2 Memahami dan menggunakan berimbuhan apitan mengikut konteks. • Kecerdasan Pelbagai
bentuk kata mengikut konteks. • Pembelajaran
Kontruktivisme

4.4 Melintas dengan Selamat


PKJR
TEMA 3
Peraturan dan PKJR
undang-undang BAM m/s 14
3.1 Mengetahui tentang HP PKJR
jalan raya -Aktiviti 11 (A)
peraturan dan undang-undang 3.1.4 Menjelaskan peraturan dan undang-
jalan raya serta menggunakannya undang jalan raya di persekitaran mereka
TAJUK- Akibat Tidak BAM m/s 15
Mematuhi Peraturan dan -Aktiviti 11(B)
Undang-undang Jalan
Raya
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
(KUMPULAN A: 28.05.2021 – 12.06.2021, KUMPULAN B: 29.05.2021 – 13.06.2021)
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 5: 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menilai dan EMK:
JATI DIRI, PATRIOTISEME & maklumat dan idea bagi pelbagai memberikan alasan tentang sesuatu • Nilai Murni:
KEWARGANEGARAAN tujuan. perkara secara bertatasusila mengikut - Hemah tinggi
konteks. - Kerajinan
UNIT 13 2.1 Asas membaca dan memahami. - Kesyukuran
2.1.1 Membaca dan memahami Baik hati
Tajuk: 3.1 Asas menulis petikan dengan sebutan yang betul • Kreativiti dan Inovasi
Jadikan Inspirasi dan intonasi yang sesuai.
4.2 Menghayati keindahan dan KBAT:
kesantunan bahasa dalam bahan 3.1.1 Menulis secara mekanis • Mengaplikasi
sastera. menggunakan tulisan berangkai dalam • Menganalisis
bentuk ayat.
5.2 Memahami dan menggunakan STRATEGI Pdp:
M 19
bentuk 4.2.2 Menyanyikan lagu mengikut • Kecerdasan Pelbagai
kata mengikut konteks. irama lagu rakyat, dan menjelaskan • Belajar Cara Belajar,
maksud lirik lagu. Pembelajaran
Kontekstual
5.2.2 (i)(ii) Memahami dan
menggunakan kata majmuk bebas
dan kata majmuk mantap mengikut
konteks;

PKJR HP PKJR
TEMA 4 4.4.1 Mengenal pasti dan
PKJR
Tingkah Laku Pejalan Kaki menerangkan bahagian-bahagian
4.4 Melintas dengan selamat BAM m/s 16
persekitaran jalan raya yang dapat
- Aktiviti 12
TAJUK- Melintas secara meningkatkan keselamatan sewaktu
selamat melintas.
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD CATATAN


PEMBELAJARAN

Tema 5: 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menjelaskan dan membanding EMK:
JATI DIRI, PATRIOTISEME & maklumat dan idea bagi pelbagai beza maklumat tersurat dan tersirat • Nilai Murni:
KEWARGANEGARAAN tujuan. dengan - Patriotisme
menggunakan idea yang kritis dan - Kerjasama
UNIT 14 2.2 Membaca, memahami, dan kreatif.
menaakul bahan multimedia. KBAT:
Tajuk: 2.2.1 Membaca dan memahami bahan • Menganalisis
Demi Tanah Airku 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat grafik daripada multimedia untuk • Menilai Mengaplikasi
yang membuat gambaran.
bermakna. STRATEGI Pdp:
3.2.2 Menghasilkan jawapan • Kecerdasan Pelbagai
5.2 Memahami dan menggunakan pemahaman berdasarkan soalan • Belajar Cara Celajar
bentuk kata mengikut konteks. bertumpu dan bercapah secara kritis • Pembelajaran
dan kreatif Kontekstual
M 20-21
PENDIDIKAN SIVIK (JUN) 5.2.3 (i) Memahami dan menggunakan
kata ganda penuh mengikut konteks.
TEMA:
HORMAT MENGHORMATI 5.2.3 (ii) Memahami dan
menggunakan kata ganda separa
mengikut konteks.

PKJR HP PKJR
TEMA 4 PKJR
Tingkah Laku Pejalan Kaki 4.4 Melintas dengan selamat 4.4.3 Menyatakan langkah-langkah BAM m/s 17
untuk menangani situasi rumit ketika - Aktiviti 13
Berfikir Sebelum Melintas melintas.
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 5: 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.3 Bersoal jawab untuk EMK:
JATI DIRI, PATRIOTISEME & maklumat dan idea bagi pelbagai mendapatkan penjelasan. • Nilai murni:
KEWARGANEGARAAN tujuan. - Bertanggungjawab
2.3.1 Membaca dan menganalisis - Patriotisme
UNIT 15 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya kandungan teks karya sastera. - Prihatin
sastera dan bukan sastera.
Tajuk: 3.2.4 Menulis ayat dalam perenggan KBAT:
Aku Anak Watan 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang diimlakkan. • Menganalisis
yang • Mengaplikasi
bermakna. 4.3.1 Mengubah suai puisi secara peta iThink
berpandu, dan
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan mempersembahkannya secara kreatif. STRATEGI Pdp:
menyerapkan keindahan dan kesantunan • Kecerdasan Pelbagai
M 21-22 bahasa serta mempersembahkannya 5.2.2 (i)(ii) Memahami dan • Belajar Cara Celajar
secara kreatif. menggunakan kata majmuk bebas dan • Pembelajaran
kata majmuk mantap mengikut Konstruktivisme
5.2 Memahami dan menggunakan konteks;
bentuk kata mengikut konteks.
5.3.1 Memahami dan membina
5.3 Memahami dan membina ayat pelbagai ayat tunggal mengikut
mengikut konteks. konteks.

PKJR
PKJR
TEMA 4 HP PKJR
BAM m/s 18
Tingkah Laku Pejalan Kaki 4.4 Melintas dengan selamat 4.4.4 Mengetahui lima langlah untuk
-Aktiviti 14 (M20)
melintas jalan dengan selamat.
Berfikir Sebelum Melintas
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
EMK:
Tema 6: 1.3 Bercerita, dan menceritakan perkara 1.3.1 Bercerita dengan sebutan dan • Sains dan Teknologi
SAINS ,TEKNOLOGI DAN yang didengar, ditonton dan dibaca intonasi yang sesuai. • Sains Teknologi dan
INOVASI dengan sebutan dan intonasi yang betul. Inovasi
2.3.1 Membaca dan menganalisis • TMK
UNIT 16 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya kandungan teks karya bukan sastera. • Kreativiti dan Inovasi
Tajuk: sastera dan bukan sastera • Nilai Murni
Kehebatan Sains 3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan - Bersyukur
3.3 Menghasilkan penulisan penulisan imaginatif .
KBAT:
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan membina • Mengaplikasi
mengikut konteks. pelbagai ayat majmuk mengikut • Mencipta
konteks.
• Mempelbagaikan
Tajuk : Fikirkan Boleh 5.3.2 (i) Memahami dan membina ayat
STRATEGI Pdp:
M 23 penyata mengikut konteks.
• Kecerdasan Pelbagai
• Pembelajaran Masteri
• Pembelajaran
Konteks :Diri, Sekolah, Masyarakat Konstruktivisme
• Pembelajaran
Konstekstual

PKJR
TEMA 5
Tingkah laku penunggang
HP PKJR PKJR
basikal
5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.4 Menyatakan peraturan dan BAM m/s 19
undang-undang ketika berbasikal. -Aktiviti 15 (M21)
Isyarat Tangan Penunggang
Basikal

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (SELEPAS MINGGU KE 23)


(KUMPULAN A: 16.07.2021 – 24.07.2021, KUMPULAN B: 17.07.2021 – 25.07.2021)
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 6: 1.3 Bercerita, dan menceritakan perkara 1.3.2 Menceritakan sesuatu bahan EMK:
SAINS ,TEKNOLOGI DAN yang didengar, ditonton dan dibaca yang ditonton dengan sebutan dan • STEM
INOVASI dengan sebutan dan intonasi yang betul intonasi yang sesuai • TMK
• Sains dan Teknologi
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca karya sastera dengan • Kreativiti dan Inovasi
UNIT 17 sastera dan bukan sastera gaya penyampaian yang sesuai • Pendidikan
Keselamatan Jalan Raya
Tajuk: 3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat
Teknologi dalam Kehidupan daripada aspek ejaan, tanda baca dan KBAT: -
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan penggunaan imbuhan. • Mengaplikasi
menyerapkan keindahan dan kesantunan • Menganalisis
bahasa serta mempersembahkannya 4.3.2 Mengubah suai cerita secara
secara kreatif. berpandu, dan STRATEGI Pdp :
M 24-25 mempersembahkannya secara kreatif • Kecerdasan Pelbagai
5.3 Memahami dan membina ayat • Pembelajaran Masteri,
mengikut konteks 5.3.2 Memahami dan membina ayat
• Pembelajaran
PENDIDIKAN SIVIK (JULAI) tanya mengikut konteks.
Konstruktivisme
6.1 Tingkah laku yang selamat dan
• Belajar Cara Belajar
TEMA: tanggungjawan seseorang penumpang 5.3.3 Memahami dan membina ayat.
• Kajian Masa Depan
BERTANGGUNGJAWAB

PKJR
TEMA 5
Tingkah laku penunggang HP PKJR PKJR
basikal 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.5 Menunjukkan cara menunggang BAM m/s 20
basikal yang selamat -Aktiviti 16 (M22)
Berbasikal Secara Selamat
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 6: 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, dan EMK:
SAINS ,TEKNOLOGI DAN respons semasa berkomunikasi menyebut sesuatu yang diujarkan semula dalam • Kreativiti dan Inovasi,
INOVASI dalam situasi formal dan tidak situasi tidak formal. • Sains dan Teknologi
formal • TMK
UNIT 18 2.3.2 Membaca karya bukan sastera dengan gaya • Kewangan
2.3 Membaca dan mengapresiasi penyampaian yang sesuai.
Tajuk: karya sastera dan bukan sastera KBAT:
Inovasi Untuk Kita 3.2.1 Membina dan menulis ayat, dan perenggan • Menilai
3.2 Menulis perkataan, frasa, daripada bahan multimedia • Mengaplikasi
dan ayat yang bermakna • Menganalisis
5.3.4 Memahami dan membina ayat susunan
biasa dan susunan songsang. STRATEGI Pdp:
5.3 Memahami dan membina • Kecerdasan Pelbagai
M 25-26
ayat mengikut konteks 5.1.1 (i,ii,iii,iv) Memahami dan menggunakan kata • Belajar Cara Belajar
nama am, kata nama khas, kata ganti nama dan
• Pembelajaran
5.1 Memahami dan penjodoh bilangan mengikut konteks tidak formal.
Konstekstual
menggunakan golongan kata
• Pembelajaran Masteri
mengikut konteks 6.1.2 Menjelaskan cara penumpang boleh
menyumbang kepada keselamatan orang lain.

PKJR
TEMA 6 PKJR
TINGKAH LAKU BAM m/s 21
HP PKJR
PENUMPANG 6.1 Tingkah laku yang selamat - Aktiviti 17 (M23)
6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi
dan tanggungjawab seseorang
penumpang yang selamat dan bertanggungjawab.
Tingkah Laku Penumpang penumpang BAM m/s 22
yang Bertanggungjawab - Aktiviti 18 (M24)
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
Tema 7:
PERTANIAN DAN 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan EMK:
PENTERNAKAN respons semasa berkomunikasi respons terhadap ujaran yang terdapat dalam • Sains dan Teknologi
dalam situasi formal dan tidak situasi tidak formal. • Bahasa
UNIT 19 formal. • Kreativiti dan Inovasi
2.3.2 Membaca karya sastera dan karya bukan • Keusahawanan
Tajuk:Kreatifnya Petani 2.3 Membaca dan mengapresiasi sastera dengan gaya penyampaian yang sesuai. • Nilai murni:
Kita karya sastera dan bukan sastera. - Berhemah Tinggi
3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman
3.2 Menulis perkataan, frasa, berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah KBAT:
dan ayat yang bermakna secara kritis dan kreatif. • Mengaplikasi
• Menganalisis
4.4 Mengaplikasikan, 4.4.1 Mengenal, mengecam, dan menyebut huruf
menghayati dan menghasilkan tunggal yang ditulis mengikut tulisan jawi dalam STRATEGI Pdp:
unsur keindahan dalam seni simpulan bahasa dan mempersembahkannya. • Kecerdasan Pelbagai
M 27-28 tulisan jawi • Pembelajaran
4.4.2 Mempersembahkan keindahan seni tulisan Konstuktivisme
5.1 Memahami dan jawi melalui simpulan bahasa.
• Belajar Cara Belajar
menggunakan golongan kata
• Kajian Masa Depan
mengikut konteks 5.1.2 (i) Memahami dan menggunakan kata kerja
aktif transitif dan tak transitif mengikut konteks.

PKJR TEMA 6
TINGKAH LAKU
PENUMPANG HP PKJR
6.2.2 Menyenaraikan dan membincangkan PKJR
PKJR – Jenis-jenis Alat pelbagai jenis alat penahan untuk penumpang BAM m/s 23
6.2 Penggunaan alat penahan
Penahan berlainan usia dan menerangkan kesesuaian Aktiviti 19
setiap satunya.
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 7: 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan memberikan EMK :
PERTANIAN DAN respons semasa berkomunikasi dalam respons terhadap soalan secara kritis. • Keusahawanan
PENTERNAKAN situasi formal dan tidak formal. • Kreativiti dan Inovasi
2.1.1 Membaca dan memahami petikan • Nilai murni:
UNIT 20 : 2.1 Asas membaca dan memahami. dengan sebutan yang betul dan intonasi yang - Baik Hati
Tajuk : Mari Bertani sesuai. - Rasional
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat - Bersyukur
yang bermakna. 3.2.3 Menganalisis dan mencatat maklumat
tentang sesuatu perkara yang dirujuk. KBAT :
5.1 Memahami dan menggunakan • Menilai
golongan kata mengikut konteks. 5.1.3 (i)(ii) Memahami dan menggunakan kata • Mengaplikasi
adjektif cara dan perasaan mengikut konteks. • Menganalisis
M 28-29 PENDIDIKAN SIVIK 5.1.3 (iii)(iv) Memahami dan menggunakan STRATEGI Pdp:
(OGOS) kata adjektif waktu dan pancaindera mengikut • Pembelajaran
konteks. Konstruktivisme
TEMA: • Pembelajaran
KEGEMBIRAAN Konstektual

PKJR TEMA 6
HP PKJR
TINGKAH LAKU
6.2.4 Membincangkan tanggungjawab PKJR
PENUMPANG
penumpang supaya memakai tali pinggang BAM m/s 24
6.2 Penggunaan alat penahan
keledar dengan betulnya. Aktiviti 20
Penggunaan tali
pinggang keledar.
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menilai, dan EMK :
maklumat dan idea bagi pelbagai memberikan alasan tentang sesuatu perkara • Kreativiti dan Inovasi
Tema 7: tujuan. secara bertatasusila mengikut konteks. • Kelasterian Global
PERTANIAN DAN • Teknologi Maklumat
PENTERNAKAN 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan dan Komunikasi
sastera dan bukan sastera. teks karya sastera dan karya bukan sastera. • Nilai Murni :
Unit 21 - Rasional
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.4 Menulis ayat dalam perenggan yang - Keberanian
Tajuk : bermakna diimlakkan.
Ternakan Jana Pendapatan KBAT :
4.4 Mengaplikasikan, menghayati dan 4.4.1 Mengenal, mengecam, dan menyebut • Menilai
menghasilkan unsur keindahan dalam seni huruf tunggal yang ditulis mengikut tulisan • Menganalisis
tulisan jawi. jawi dalam simpulan bahasa dan • Mengaplikasi
M 29 mempersembahkannya.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan STRATEGI Pdp:
kata mengikut konteks. 5.1.4 (i)(ii) Memahami dan menggunakan • Pembelajaran
kata hubung dan kata sendi nama mengikut Konstektual
konteks; • Belajar Cara Belajar
• Kecerdasan Pelbagai
6.2.4 Membincangkan tanggungjawab
• Pembelajaran
penumpang supaya memakai tali pinggang
Konstruktivisme
keledar dengan betulnya.

PKJR TEMA 6 HP PKJR


PKJR
TINGKAH LAKU PENUMPANG 6.2.4 Membincangkan tanggungjawab
BAM m/s 25
6.2 Penggunaan alat penahan penumpang supaya memakai tali pinggang
Aktiviti 21
Penggunaan alat penahan keledar dengan betulnya.
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menilai, dan EMK :
maklumat dan idea bagi pelbagai memberikan alasan tentang sesuatu • Kreativiti dan Inovasi
Tema 7: tujuan. perkara secara bertatasusila mengikut • Kelasterian Global
PERTANIAN DAN konteks. • Teknologi Maklumat
PENTERNAKAN 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya dan Komunikasi
sastera dan bukan sastera. 2.3.1 Membaca dan menganalisis • Nilai Murni :
Unit 21 kandungan teks karya sastera dan karya - Rasional
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat bukan sastera. - Keberanian
Tajuk : yang bermakna
Ternakan Jana Pendapatan 3.2.3 Menganalisis dan mencatat KBAT :
4.4 Mengaplikasikan, menghayati dan maklumat tentang sesuatu perkara yang • Menilai
menghasilkan unsur keindahan dalam dirujuk. • Menganalisis
seni tulisan jawi. • Mengaplikasi
3.2.4 Menulis ayat dalam perenggan
M 30 5.1 Memahami dan menggunakan yang diimlakkan. STRATEGI Pdp:
golongan kata mengikut konteks. • Pembelajaran
4.4.1 Mengenal, mengecam, dan Konstektual
menyebut huruf tunggal yang ditulis • Belajar Cara Belajar
mengikut tulisan jawi dalam simpulan
• Kecerdasan Pelbagai
bahasa dan mempersembahkannya.
• Pembelajaran
Konstruktivisme
5.1.4 (i)(ii) Memahami dan
menggunakan kata hubung dan kata
sendi nama mengikut konteks;.
PKJR TEMA 6 HP PKJR
TINGKAH LAKU
PKJR
PENUMPANG 6.2.6 Menerangkan akibat kepada
BAM m/s 26
6.2 Penggunaan alat penahan penumpang di dalam kenderaan apabila
Aktiviti 22
Akibat Tidak Menggunakan kenderaan tersebut membelok dengan
Alat Penahan tajam atau melanggar objek.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 10.09.2021 - 18.09.2021, KUMPULAN B: 10.09.2021 - 18.09.2021)
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 8: 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza EMK:
EKONOMI, menyampaikan maklumat tersurat dengan menggunakan idea • TMK
KEUSAHAWANAN DAN maklumat dan idea bagi yang kritis dan kreatif. • Kreativiti dan Inovasi
PENGURUSAN KEWANGAN pelbagai tujuan. • Keusahawanan
2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan • Kelestarian Global
UNIT 22 2.3 Membaca dan teks karya sastera dan karya bukan sastera. • Nilai Murni :
mengapresiasi karya sastera - Baik Hati
Tajuk: dan bukan sastera. 3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan penulisan
Menjanakan Ekonomi imaginatif. KBAT: -
3.3 Menghasilkan penulisan. • Menilai
4.4.2 Mempersembahkan keindahan seni • Menganalisis
4.4 Mengaplikasikan, tulisan jawi melalui simpulan bahasa. • Mencipta
menghayati dan menghasilkan • Mengaplikasi
unsur keindahan dalam seni 5.1.4 (iii)(iv) Memahami dan menggunakan kata
M 31 khat. nafi dan kata bilangan tugas mengikut konteks. STRATEGI Pdp:
• Kecerdasan Pelbagai
5.1 Memahami dan 5.2.1 (i)(ii)(iii) Memahami dan menggunakan
• Belajar Cara Belajar
menggunakan golongan kata kata berimbuhan awalan,akhiran dan apitan
• Pembelajaran
mengikut konteks. mengikut konteks.
Konstruktivisme
• Pembelajaran
5.2 Memahami dan
Konstektual
menggunakan bentuk kata
mengikut konteks.

PKJR TEMA 6
TINGKAH LAKU
PKJR
PENUMPANG 6.3.1 Membincangkan kepentingan pemakaian
BAM m/s 27
6.3 Penggunaan Topi Keledar topi keledar dengan betulnya untuk melindungi
Aktiviti 23 (A)
Kepentingan pemakaian pembonceng.
topi keledar
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza EMK:
Tema 8: maklumat dan idea bagi pelbagai maklumat tersirat dengan menggunakan • Keusahawanan
EKONOMI, tujuan. idea yang kritis dan kreatif. • Kreativiti dan Inovasi
KEUSAHAWANAN DAN • Kelestraian Global
PENGURUSAN KEWANGAN 2.3.2 Membaca karya sastera dan karya
2.3 Membaca dan mengapresiasi bukan sastera dengan gaya penyampaian KBAT:
UNIT 23 karya sastera dan bukan sastera. yang sesuai. • Menilai
• Mengaplikasi
Tajuk: • Menganalisis
Usahawan Kita 3.3 Menghasilkan penulisan.
3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan STRATEGI Pdp:
penulisan deskriptif. • Kecerdasan Pelbagai
M 32
5.2 Memahami dan menggunakan • Pembelajaran
bentuk kata mengikut konteks. 5.2.2 (i) Memahami dan menggunakan kata Konstruktivisme
majmuk bebas mengikut konteks • Pembelajaran Masteri
PENDIDIKAN SIVIK (SEPT) 5.2.2 (ii) Memahami dan menggunakan kata
majmuk mantap mengikut konteks.
TEMA: KASIH SAYANG

PKJR TEMA 6
TINGKAH LAKU PENUMPANG PKJR
6.3.1 Membincangkan kepentingan
BAM m/s 27
6.3 Penggunaan Topi Keledar pemakaian topi keledar dengan betulnya
Kepentingan pemakaian Aktiviti 23 (B)
untuk melindungi pembonceng.
topi keledar
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 8: 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan EMK:
EKONOMI, menyampaikan maklumat dan penjelasan. • Kewangan
KEUSAHAWANAN DAN idea bagi pelbagai tujuan. • Pendidikan Kewangan
PENGURUSAN KEWANGAN • Nilai Murni :
2.3 Membaca dan - Bertanggungjawab
UNIT 24 mengapresiasi karya sastera 2.3.2 Membaca karya sastera dan karya bukan
dan bukan sastera. sastera dengan gaya penyampaian yang sesuai. KBAT: -
Tajuk: • Menganalisis
Pengurusan Perbelanjaan • Mengaplikasi
3.3 Menghasilkan penulisan.
3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat daripada STRATEGI Pdp:
aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan • Kecerdasan
5.2 Memahami dan imbuhan. • Pelbagai
M 33-34
menggunakan bentuk kata • Belajar Cara Belajar
mengikut konteks. 5.2.3 (i) Memahami dan menggunakan kata • Pembelajaran Masteri
ganda separa mengikut konteks;
5.3 Memahami dan membina
ayat mengikut konteks.
5.3.1 Memahami dan membina pelbagai ayat
tunggal dan ayat majmuk mengikut konteks.

PKJR HP PKJR PKJR


TEMA 6 6.3 Penggunaan topi keledar 6.3.2 Menerangkan cara pemakaian topi keledar BAM m/s 28
TINGKAH LAKU PENUMPANG yang betul. - Aktiviti 24 (31)

Cara Memakai Topi Keledar 6.3.3 Kepentingan memakai topi keledar yang BAM m/s 29
sesuai - Aktiviti 25 (32)
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
Tema 9:
INTEGRITI 1.3 Bercerita, dan menceritakan 1.3.1 Bercerita dengan sebutan dan EMK:
perkara yang didengar, ditonton intonasi yang sesuai. • Nilai murni:
UNIT 25 dan dibaca dengan sebutan dan - Prihati
intonasi yang betul. 2.1.1 Membaca dan memahami petikan - Baik Hati
Tajuk: dengan sebutan yang betul dan intonasi - Bertanggungjawab
Tanggungjawab Digalas 2.1 Asas membaca dan memahami. yang sesuai. - Kejujuran
- Patriotisme
3.1.1 Menulis secara mekanis
menggunakan tulisan berangkai dalam KBAT:
bentuk ayat. • Mengaplikasi
3.1 Asas Menulis • Menilai
4.1.1 Bercerita dan mengujarkan dialog
yang mengandungi peribahasa. STRATEGI Pdp:
M 35 • Pembelajaran
4.1 Mengaplikasikan unsur 5.3.2 (i)(ii) Memahami dan membina ayat Konstekstual
keindahan dan kesantunan bahasa penyata dan ayat tanya mengikut konteks. • Belajar Cara Belajar
dalam bahan sastera. • Kecerdasan Pelbagai
5.3.3 Memahami dan membina ayat.
5.3 Memahami dan membina ayat
mengikut konteks.

PKJR
HP PKJR PKJR
TEMA 6
6.3.4 Menunjukkan kepekaan tentang BAM m/s 30
TINGKAH LAKU PENUMPANG
6.3 Penggunaan Topi Keledar kepentingan dan strategi untuk membuat - Aktiviti 26 (A)
orang lain peka tentang penggunaan topi
Kesedaran Pemakaian Topi
keledar dengan betulnya.
Keledar yang Selamat
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
Tema 9:
INTEGRITI 1.3 Bercerita, dan menceritakan 1.3.2 Menceritakan sesuatu bahan yang EMK:
perkara yang didengar, ditonton ditonton dengan sebutan dan intonasi yang • Kreativiti dan Inovasi
UNIT 26 dan dibaca dengan sebutan dan sesuai. • TMK
intonasi yang betul. • Kelestarian Global
Tajuk: • Nilai Murni:
Ibarat Pedang 2.2 Membaca, memahami, dan - Bekerjasama
menaakul bahan multimedia. - Bertanggungjawab
Tajuk Kecil: 2.2.1 Membaca dan memahami bahan
Hari Minggu Saya 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan grafik daripada multimedia untuk KBAT:
ayat yang bermakna. membuat gambaran. • Mengaplikasi
Rancang Masa Cuti • Menganalisis
5.3 Memahami dan membina ayat
Kejayaanku mengikut konteks. 3.2.1 Membina dan menulis ayat dan STRATEGI Pdp:
perenggan daripada bahan multimedia. • Kecerdasan Pelbagai
Kuiz Pintar Ayat 5.1 Memahami dan menggunakan • Belajar Cara Belajar
M 36-37
golongan kata mengikut konteks. • Pembelajaran
Dedikasi Penjaga Jam 5.3.4 Memahami dan membina ayat Konstruktivisme
susunan biasa dan ayat susunan songsang.
• Pembelajaran Masteri
5.1.2 (i)(ii) Memahami dan menggunakan
PENDIDIKAN SIVIK kata kerja aktif dan kata kerja pasif
OKTOBER mengikut konteks;

TEMA:
HORMAT MENGHORMATI

PKJR
HP PKJR PKJR
TEMA 6
6.3.4 Menunjukkan kepekaan tentang BAM m/s 30
TINGKAH LAKU PENUMPANG
6.3 Penggunaan Topi Keledar kepentingan dan strategi untuk membuat - Aktiviti 26 (A)
orang lain peka tentang penggunaan topi
Kesedaran Pemakaian Topi
keledar dengan betulnya.
Keledar yang Selamat
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 9: 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, dan EMK:
INTEGRITI respons semasa berkomunikasi menyebut sesuatu yang diujarkan semula • Nilai murni:
dalam situasi formal dan tidak dalam situasi tidak formal. - Keusahawanan
UNIT 27 formal. - Bahasa
2.3.1 Membaca dan menganalisis - Patriotisme
Tajuk: 2.3 Membaca dan mengapresiasi kandungan teks karya sastera dan karya - Berdedikasi
Seribu Impian karya sastera dan bukan sastera. bukan sastera.
KBAT:
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman • Mengaplikasi
ayat yang bermakna. berdasarkan soalan bertumpu dan • Menganalisis
bercapah secara kritis dan kreatif.
4.2 Menghayati keindahan dan STRATEGI Pdp:
kesantunan bahasa dalam bahan 4.2.1 Melafazkan dan menjelaskan maksud • Kecerdasan Pelbagai
sastera. sajak. • Pembelajaran
M 37-38
Konstruktivisme
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 (iii) Memahami dan menggunakan • Pembelajaran
golongan kata mengikut konteks. kata nafi mengikut konteks. Kontekstual

PKJR HP PKJR PKJR


TEMA 6 6.4 Menaiki dan menuruni 6.4.1 Membincangkan tingkah laku yang BAM m/s 32
TINGKAH LAKU PENUMPANG kenderaan dengan selamat. selamat untuk menaiki dan menuruni - Aktiviti 27
kenderaan.
Tingkah Laku Penumpang Glosari
yang Selamat -ulangkaji
RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)

39 ULANGKAJI

40 PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN

41-42 PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN


(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)