· -' J \ b · \ ~ . ~ ,~~. )ij ", l> ~~v ~ ~v. ~.

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS JALAN DATa' HAMZAH KARUNG BERKUNCI NO.6

70990 SEREMBAN~ NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Tel: 06-7653100 Fax: 06-7639969

Ruj. Kami: JPNS/SKPP.100-1/2(35)

Tarikh

-:z,l

Oktober 2010

Semua Ketua Sektor Semua Ketua Unit

Semua Pejabat Pelajaran Daerah Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan

Tuan,

UCAPAN PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH SEMPENA PERSARAAN WAJIB

Saya dengan hormatnya merujuk kepada surat KP.BPS.UP 500-7/40 (82) dari Bahagian Pendidikan Swasta Kementerian Pelajaran Malaysia bertarikh 1 Oktober 2010 yang menjelaskan maksudnya.

2. Bersama-sama ini disertakan surat yang berkenaan untuk makluman

tuan.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "

Saya yang menurut perintah,

.~

(ISMAIL Y BIN J Unit Khidmat Pe urusan

Sektor Khidmat Pengurusan Dan Pembangunan b.p. Pengarah Pelajaran

Jabatan Pelajaran Negeri Sembi Ian

IBJ/mazJsurat siaran 120.10.2010

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ~ \ 1 8 0(; I 28ID mB

~:~S;~I:o;pE~~g~/:NM~~;~~A ~ ,

PRIVATE EDUCATION DIVISION IDO - , i : ~'%...... ,l~'<-

ARAS 3, BLOK E2, KOMPLEKS E<IIt.tVPEw,,,,,,"'·

, Telefon 603-8884 9000

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN (Telephone) 603-88849536/9571

62604 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA Faks (Fax) 603-88886676

603-8888 6679

No. Ruj. Tarikh

: KP.BPS.UP 500-7/40 (g~J I Oktober 2010

Semua Pengarah 1 Setiausaha Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia

Semua Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri

Y. Bhg. DatuklDato'/Tuan,

UCAPAN PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH SEMPENA PERSARAAN WAJIB

Dengan ini dimaklumkan bahawa saya akan bersara sebagai Pengarah di Bahagian Pendidikan Swasta, Kementerian Pelajaran Malaysia mulai 10 Oktober 2010.

2. Sehubungan itu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas segala sokongan dan tunjuk ajar yang diberikan kepada saya semasa menjadi Pengarah di BP Swasta mulai 26 Januari 2010 hingga kini.

3. Saya juga ingin memohon maaf sekiranya ada sebarang tingkah laku atau kata-kata saya yang secara tidak langsung menyakitkan hati mana-mana pihak. Didoakan semoga Y. Bhg. DatuklDato'/Tuan, keluarga dan semua warga dl bawahjagaan Y. Bhg. DatuklDato'/Tuan akan sentiasa dirahmati dan diberkati Allah S.W.T dalam menjalankan tugas-tugas seharian.

Sekian, Selamat Maju Jaya.

" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "

Dengan Ikhlas,

,

(SA IN Peng ah Bahagian Pendidikan Swasta

Kementerian Pelajaran Malaysia

Tel: 03-88849570/71

Faks : 03-88886679

Mobile: 012-2123333

E-mel : satinah@hotmail.com

LV! IV LV IV I r . l'f rl\/\ 000" oJ" 10

VL.W unvnll UIJU VI-I· .... _ ""

~..," I, v..,-,

PEJABAT KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA Office oj DireCTor-General Of Education Malaysia

AR4.S 8, BLOK E8

Level 8, Block E8,

KOMPL£I{S KERAJAAN PARCEL 11:

Govemmeru Complex Parcel E,

PllSAT PEN'fADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Federal Govemrnent Admlnlstra!ive Cemre

62604 PUTRAJAYA

Tel: 03-8884 6077 Fax: 03.8889 4548

Laman lveb: http: ";ww.moe.go-v. I.

-~~-----------------------...;__--- .. '-~

i CA:t5 KP/KPPM/5 (651

-r~ ~~ fy14 Oktober 2010

~{~~~

sernua Pengarah Petajaran Jabatan Pelajaran Negeri

_.

H.JR. KALS~~ BlN:\!~HALm

Ketue Sektor Iaminan Kl.a.,L

b/p Pengarah PelaJatan . <;'0 .••. 1<';'11 !(~batfin Pelajaran Negen ._) .. _,Lu,U'11,-·1

Y.Bhg. Dato'/Datuk/Datin/TuanjPuan,

CADANGAN CUTI BERGANTI DAN CUTI PERISnWA SEMPENA PERAYAAN-PERAYAAN 2011

Kementerian Pelajaran Malaysia bersetuju untuk rnernberi kebenaran kepada sekolahJsekolah-=- ..!.

memohon untuk mengambil (uti Peristiwa dan/atau Cuti Berganti bagi rnarnastikan ssrnua murid dan

mengelakkan kesesakan lalulintas yang berlaku setiap kall sesuatu peravaan disambut.

2. Sehubungan itu, berikut adalah cadangan Cuti Tambahan (Cutl Peristiwa dan/atau (uti

Bergarrti) yang boleh di pohon oleh pihak sekclah.

Tarikh Cuti Jenis Cuti Tarikh Ganti
30.1.2011 Cuti Berganti 22,1.2011
! I (Ahad) (Sabtu)
UNIT PERHUBUNGAN DAN *1.1.2011 19.2.2011
,..,r---.,1"''' r-T'r. D h t..i IUf\'_ (uti Berzanti
I ,... 1.11 I~V . , , H :eo. p.~n~,arah

1 t==1 ;:~::::: ~an~!l

L J Penyeiia 2

Ed ;:; :::::::

G.WWfi; j__q_IJ'7a/i Weh J-flNS

\._ . ~ ·J,4oSi .t' 4 ~ O •••••••••

" .

!:~! 1 ~! ~~111!~ Ii ;;,..,-;:.;~-;, •• ,;",.-" .. ",.-;1', ~ Ie •••••

2.1 Kurnpulan A

(Negeri-negeri yang had hujung rnlnggunva hari Jurnaat dan Sabtu.)

A. Tahun Baru Cina - 3 Februari (Khamis) dan" ,;ebruari (rumaat) 2011

!(Ismn)

(Sabtu)

~,2,2011

i iC.o.i~t"~ ~ \...r~la';;)QJ'

Cl)ti Bergarrti

5.3,2011

.2.2011 (Rabu)

____ ~ L_ ~ ~

Cuti Peristiwa

Tak perlu gantl

I

5. Pesta KJamataro - 30 Mei (Isnin) dan 31 Mei (Selasa) ZOl1

I ,(J&e

C. Had Gawai -1 JUri (Rahu) dan 2 Jun (Khasmis) 2011

[uti Tarnbahan tidak perlu, karana Hart Gawa! jatuh dalam Cut I Pertengahan Tahun jaitu dari 27.5.2011 hingga 11.6.2011

D. Harl Raya AidHfitri - 30 Ogos (Selasa] dan 31 OgO$ (Rabu) ZOl1

Cutl Tarnbahan tldak perlu, kerana Hari Raya Aldilfitri [atun dalam Cuti Pertengahan Penggal2 ialtu dari 26.8.2011 hingga 3.9.2011

E. Deepavali - 26 Oktober (Rabu) 2011

'Taiiktl €uti ' , '. , Jenis Cutl' . Jarlith Gal'fti
23.10.2011 Cuti Berganti 9,4.2011
(Ahad) (Sabtu)
24.10.2011 Cuti Bergantl 23.4.2011
(Isnin) (Sabtu)
25.10.2011 Cuti Peristiwa Tldak Perlu gantl
(Selasa)
27.10.2.011 Cuti Bargantl 7.S.2011
I ;lI'h"'ml~i I (Sabtu) I 2.2 Kumpulan B

(Negeri-negeri yang hart hujung minggunya hari Sabtu dan Ahad.)

A. Tahun saru clna- 3 Februari(Khamis) dan 4 Februari (Jumaat) 2011

Tarlkh Cutl Jenls Cutl Tarlkh Gant:1
31.1.2011 Cut] Berganti 22.1.2011
(lsnin) (Sa btu)
1,2.2011 Cuti Berganti 19.2.2011
(Selasa) (Sabtu)
! 2.2.2011 Cutl Peristiwa Tak perlu ganti I
(Rabll)
, , B. Pesta keamatan (30 Mei dan 31 Mei zOU)

Cuti Tambahan tidak perlu, kerana Pesta Keamatan jatuh dalam Cuti Pertengahan Tahun iaitu dar! 2.7.52011 ningg<l i:l.i5.2011

c. H<!r'i G~wa! (1 JUIl ~~n 2 Jun 2011)

Cuti Tambahan tidak perlu, kerana Hari Gawi~~ jatuh dalarn Cuti Pertengahan Tahun iaitu dari 27.5.2011 h[ngga 11.6.2011

D. Karl RayGi Aidilfitr~ (31 Og05 dan 1 September 2011)

Cut I Tarnbanan tidak periu, kerana Hari Raya Aidtlfitri jatuh dalarn Cuti Pertengahan Penggal 2 iaitu dan 26.8.2011 hingga 3.9.2011

E. Deepavali ~ 26 OktQber [Rabu) 2011

..
: . Tarll{hJ~l:Jtl ,1:'- ~e;nls ·CI:(t!.: . ,Tarlkh ?0i1r.!-tl
-:,' . '., '" ..
24.10.2011 Cuti Berganti ~l 9.4.2011
(Isnin) (Sabtu)
25.10.2011 Cuti Peristiwa Tidak Perlu gantt
(Selasa)
27,10.2011 Cutl Berganti 23.4.2011
(Khamis) (Sabtu)
28.10.2011 Cuti Berganti 7.5.2011
[Jumaat) (Sa btu} 3. Cuti tamhahan ini hendaklah digantikan pada hsri-hari Sabtu yang telah ditetapkan, walaupun bilangan hari persekolahan telah mencukupi atau melebihl minimum 190 harl. sehubungan dengan lni,

Cuti Bergantl terse but rnenglkut kes-kes yang memohon sahaja dan kelulusan ini, tidak diberikan secara menyeluruh. Sernua Pejabat Pelajaran Daerah hendsklah diarah supaya memantau pelaksanaan cuti berganti ini.

4. Sila maklumkan kandungan Surat Siaran ini kapada pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pelalaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, Pengetua dan Gun: Besar di bawah pentadbiran Y.Bhg.

Dato'/Datuk/Datin/Tuan/Puan. 0

Sekian, terima kasih,

"BERKHIDMAT UN K NEGARA"

s.k,

1.

VAB Tan Sri Data' Haji Muhyiddin bin Mohd Yassin

Tirnh~'~t'\ Do.,.rI!:ln!:J I\lIar'\tot"i 1"'Y'\~~::Jnalt-~n ~I1Q,...tQ~i Dt!lI~i;:U"~n M!:lJ~\I(:i::.

'IIIILI'UIUII' _1""'1.4/· , "-'., "'_''"'I'b' ~ " _J_._ .. ···~·""'la ...

2, VB Datuk Dr. Ir. Wee Ka Siong Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia

3. YB Dr, Mohd Puad bin Zarkash!

Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia

4. ~etlla Setlausaha

Kementerian Pelajaran Malaysia

5. Timbalan-Tlmbalan Ketua Setlausaha xernentenan Pelajaran Malaysia

6. Tlmbalan-Tlmbalan Ketua Pengarah Pelajaran MC1iGysia Kernenterian Pelajaran Malaysia

7. Ketua-Kstua Sahagian Kementerian Pelajaran Malaysia

8. Ketua Nazir

Jernaah Nazir dan Jaminan Kualiti Kementerian Pelajaran Maaysia

9. Penasihat Undang-Undang Kementerian Pelajaran Malaysia

10. Pegawi'!i Perhubungan Awam Kernenterlan peiajaran Maiaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful