Anda di halaman 1dari 46

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

Huraian Sukatan Pelajaran

SAINS
Tahun 6

Pusat Perkembangan Kurikulum


Kementerian Pelajaran Malaysia
2003
Kementerian Pendidikan Malaysia
Pesiaran Duta
50604 Kuala Lumpur

Cetakan Pertama 2003

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenar mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum dapat izin bertulis daripada
Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia. Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Malaysia. Pusat Perkembangan Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum,


Kementerian Pendidikan Malaysia.
ISBN
1.
2.
KANDUNGAN

Rukun Negara v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan vii
Falsafah Pendidikan Sains Negara ix
Kata Pengantar xi
Pendahuluan 1
Matlamat dan Objektif 3
Kemahiran Saintifik 4
Kemahiran Berfikir 5
Sikap Saintifik dan Nilai Murni 10
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 12
Organisasi Kandungan 16
Bidang Pembelajaran
Interaksi Antara Hidupan 22
Daya dan Gerakan 25
Pengawetan Bahan Makanan 28
Pengendalian Bahan Buangan 30
Astronomi 32
Mesin 34

Penyumbang 36
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di
kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana
kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif
yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-
cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

? KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


? KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
? KELUHURAN PERLEMBAGAAN
? KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
? KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii
FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan,


pendidikan sains di Malaysia memupuk
budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan
kepada perkembangan individu yang kompetitif,
dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta

dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.

ix
KATA PENGANTAR Kandungan mata pelajaran Sains Sekolah Rendah Tahun 6
diolah dalam lima tema iaitu Menyiasat Alam Kehidupan, Menyiasat
ALam Fizikal, Menyiasat Alam Bahan, Menyiasat Bumi dan Alam
Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Semesta dan Menyiasat Dunia Teknologi. Organisasi kandungan
Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni Sains Tahun 6 dapat mewujudkan perkaitan antara pelbagai
dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan pengetahuan dalam bidang sains dan merangkumi ilmu sains yang
murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan diperlukan dalam pendidikan sains di peringkat sekolah rendah. Di
pengetahuan pada abad ke-21. samping itu, kandungan Sains Tahun 6 menyepadukan
pemerolehan dan aplikasi pengetahuan, penguasaan kemahiran
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan berfikir dan saintifik, penerapan sikap saintifik dan nilai murni.
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan Kesepaduan ini memberi kefahaman yang lebih bermakna dalam
sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, pembelajaran sains.
menyusun dan mengolah aktiviti mengikut keperluan pengajaran
dan pembelajaran. Huraian ini akan dapat membantu guru Dalam penyediaan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak
merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran pihak yang terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab,
secara berkesan. pensyarah universiti, pegawai Kementerian Pendidikan, dan
individu yang mewakili organisasi tertentu. Kepada semua pihak
Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru perlu yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa, dan tenaga
memberikan penekanan pada unsur seperti kemahiran berfikir, sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini, Kementerian
pembelajaran masteri, kemahiran belajar cara belajar, kecerdasan Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan
pelbagai, pembelajaran kontekstual, konstruktivisme, teknologi terima kasih.
maklumat dan komunikasi, pembelajaran akses kendiri dan kajian
masa depan. Di samping itu, nilai murni, semangat patriotik dan
kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua unsur ini dapat
mewujudkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)
melahirkan murid yang dapat mengaplikasikan kemahiran dan Pengarah
pengetahuan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

xi
PENDAHULUAN ingin tahu dan ingin mencuba, celik sains,
bersifat terbuka, membuat keputusan
berdasarkan fakta yang nyata, menghargai
Hasrat Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha sumbangan sains dan teknologi, menghargai
Pendidikan berterusan untuk memperkembangkan lagi keseimbangan alam, mempunyai iltizam dan
di Malaysia potensi individu secara menyeluruh dan kesanggupan untuk menyumbang terhadap
bersepadu supaya dapat melahirkan insan kemajuan sains dan teknologi.
yang seimbang, harmonis dan bermoral tinggi.
Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Sains sebagai Sains adalah satu bidang yang merangkumi
Pendidikan Kebangsaan. Dalam merealisasikan bidang ilmu pengetahuan, kemahiran, sikap saintifik dan
pembinaan insan seperti yang dihasratkan itu, pengetahuan nilai murni. Integrasi antara tiga elemen ini amat
pendidikan sains dalam Kurikulum Bersepadu penting untuk menjamin mutu pendidikan sains.
Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Sebagai satu bidang ilmu pengetahuan, sains
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) membekalkan satu rangka konsep yang
diwacanakan agar berupaya membentuk rakyat membolehkan murid memahami alam sekeliling
Malaysia yang seimbang daripada segi mereka. Ilmu pengetahuan sains ini menjadi
jasmani, emosi, rohani dan intelek. lebih bermakna kepada murid apabila mereka
dibimbing untuk menghubungkaitkan fakta
Masyarakat Sebagai sebuah negara yang sedang dengan konsep, membuat pengitlakan,
berilmu, melangkah ke arah status negara maju, mengaitkan pembelajaran baru dengan ilmu
saintifik dan Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang sedia ada serta mengaplikasikan ilmu ini
progresif yang saintifik dan progresif serta berilmu, dalam kehidupan harian.
yakni masyarakat yang mempunyai daya
perubahan yang tinggi, memandang jauh ke Sains sebagai Sains juga merupakan satu proses yang
hadapan, inovatif serta menjadi penyumbang proses inkuiri mengutamakan kaedah inkuiri dan
kepada tamadun sains dan teknologi masa penyelesaian masalah. Justeru, ia
depan. Di samping itu, masyarakat ini juga memperkembangkan kemahiran untuk
berkebolehan untuk mengurus alam dan menyiasat alam sekitar yang melibatkan
sumbernya secara optimum dan kemahiran berfikir dan strategi berfikir serta
bertanggungjawab. Bagi mencapai hasrat ini, kemahiran saintifik. Ilmu pengetahuan diperoleh
kita perlu membentuk warganegara kritis, sebagai hasil penyiasatan. Inkuiri secara
kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan saintifik juga memerlukan dan membolehkan
budaya sains dan teknologi. Warganegara murid memperkembangkan sikap yang positif.
yang berbudaya sains dan teknologi Pembelajaran sains menggalakkan sikap
mempamerkan ciri-ciri seperti bersemangat saintifik dan nilai murni termasuk semangat

1
ingin tahu, berfikiran terbuka, tabah, prihatin sumber tenaga manusia dalam bidang sains
terhadap hidupan dan menghargai alam sekitar. dan teknologi yang memainkan peranan
penting dalam pembangunan negara.
Kurikulum Kurikulum Sains KBSR dan KBSM digubal
sains dari untuk murid dari sekolah rendah hingga ke Fokus mata Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah
sekolah sekolah menengah. Kurikulum ini digubal pelajaran merupakan program tiga tahun untuk murid
rendah ke berdasarkan penguasaan kemahiran dan Sains Rendah Tahap II. Ia bertujuan untuk membolehkan
sekolah
penerapan sikap saintifik dan nilai murni. murid mempelajari tentang diri sendiri dan alam
menengah
Fokusnya adalah pada pembelajaran sains sekitar mereka melalui pengalaman dan juga
yang berfikrah dan mengoptimumkan hasil penyiasatan. Melalui program ini murid
pembelajaran. Kurikulum sains terdiri daripada berpeluang memahami sesuatu konsep atau
dua mata pelajaran teras dan empat mata fenomena yang berlaku di sekeliling mereka
pelajaran elektif. Mata-mata pelajaran teras dan memberi penjelasan secara saintifik
adalah Sains untuk sekolah rendah, dan Sains tentang kejadian fenomena tersebut.
untuk sekolah menengah. Mata-mata pelajaran
elektif ditawarkan di sekolah menengah atas. Program ini memberikan asas yang kukuh
Mata-mata pelajaran ini adalah Biologi, Fizik, kepada murid dalam pengetahuan sains,
Kimia dan Sains Tambahan. kemahiran berfikir, kemahiran saintifik serta
sikap saintifik dan nilai murni untuk
Tujuan mata- Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah dan menyediakan mereka mempelajari sains di
mata Sains untuk sekolah menengah rendah direka sekolah menengah. Melalui program ini murid
pelajaran bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains dapat menghubungkan fakta dengan konsep,
sains di kepada murid, menyediakan murid supaya celik membuat pengitlakan dan menghubungkaitkan
sekolah sains dan mampu mengikuti sains di peringkat pembelajaran baru dengan pengetahuan sedia
rendah dan
menengah atas. Sains untuk sekolah ada mereka.
sekolah
menengah
menengah atas pula di samping menghasilkan
murid yang celik sains, inovatif, juga Kandungan Kurikulum diperjelaskan dalam dua dokumen
menyediakan murid untuk menceburi bidang dokumen iaitu Sukatan Pelajaran(SP) dan Huraian
sains dan teknologi yang lebih umum. kurikulum Sukatan Pelajaran (HSP) untuk setiap mata
Manakala mata-mata pelajaran sains elektif pelajaran. SP menggariskan penekanan
bertujuan untuk menyediakan murid yang matlamat, objektif dan kandungan kurikulum
cenderung, berminat dan berupaya dalam secara umum. HSP memperincikan kehendak
bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang kurikulum mengikut Tahun. HSP mengandungi
sains dan teknologi yang khusus dan maklumat tentang matlamat dan objektif
profesional. Golongan murid ini akan menjadi kurikulum, penerangan ringkas tentang

2
kemahiran berfikir dan strategi berfikir, OBJEKTIF
kemahiran saintifik, sikap saintifik dan nilai
murni, strategi pengajaran dan pembelajaran,
dan isi kandungan.
Kurikulum Sains untuk sekolah rendah membolehkan murid:
Isi kandungan memberi spesifikasi tentang 1. Memperoleh pengetahuan asas sains dan teknologi dan
kurikulum melalui Hasil Pembelajaran yang dapat menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan
dihasratkan dan Cadangan Aktiviti fenomena alam semula jadi dan pengalaman harian.
Pembelajaran. Di samping itu bahan sokongan 2. Memperoleh kefahaman tentang fakta dan konsep sains
kurikulum yang bertujuan untuk membantu guru bagi membantu mereka memahami diri sendiri serta alam
melaksanakan kurikulum dengan berkesan juga sekeliling.
disediakan.
3. Menguasai kemahiran berfikir dan strategi berfikir melalui
pembelajaran berfikrah.
4. Menguasai kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses dan
kemahiran manipulatif melalui pendekatan inkuiri
MATLAMAT penemuan.
5. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis
dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam
Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai penyelesaian masalah, membuat keputusan dan
minat murid terhadap sains dan teknologi dan memberi asas mengkonsepsikan.
pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi. Justeru, 6. Menilai maklumat berkenaan sains dan teknologi dengan
murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan bijak dan berkesan.
teknologi dalam kehidupan harian untuk mengikuti pelajaran
sains di peringkat yang lebih tinggi di samping mengamalkan 7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni .
budaya sains dan teknologi ke arah pembentukan masyarakat 8. Mengembangkan minat dalam bidang sains dan teknologi.
bersifat prihatin, dinamik, progresif, bertanggungjawab 9. Menghargai sumbangan dalam sains dan teknologi untuk
terhadap alam sekeliling serta mengagumi penciptaan alam. pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.
10. Menyedari saling hubungan antara kehidupan dan
pengurusan alam semula jadi untuk kebeterusan hidup.
11. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains
adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk
memahami fenomena alam ke arah mencapai
kesejahteraan hidup manusia sejagat.

3
KEMAHIRAN SAINTIFIK

Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif


Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian menggunakan dengan menggunakan nombor dan alat
masalah. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, nombor berunit piawai atau alat yang
kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. diseragamkan sebagai unit rujukan.
Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk Pengukuran menjadikan pemerhatian
menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. lebih jitu.
Kaedah seperti eksperimen, penyelidikan, projek merupakan
Membuat Membuat kesimpulan awal yang
aktiviti yang menggunakan kemahiran saintifik. Kemahiran
inferens munasabah, yang mungkin benar atau
saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan
tidak benar, untuk menerangkan sesuatu
kemahiran manipulatif.
peristiwa atau pemerhatian.
Kemahiran Proses Sains
Meramal Membuat jangkaan tentang sesuatu
peristiwa berdasarkan pemerhatian
Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan
dan pengalaman yang lalu atau data
murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara
yang boleh dipercayai.
bersistem. Kemahiran proses sains terdiri daripada kemahiran
yang mudah kepada yang kompleks. Berkomunikasi Menerima, memilih, menyusun dan
mempersembahkan maklumat atau
Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi idea dalam pelbagai bentuk seperti
seperti yang berikut:: tulisan, lisan, jadual, graf, rajah
atau model.
Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan,
pendengaran, sentuhan, rasa atau bau Menggunakan Memerihalkan perubahan parameter
untuk mengumpulkan maklumat tentang perhubungan seperti lokasi, arah, bentuk, saiz,
objek dan fenomena. ruang dan masa isi padu, berat dan jisim sesuatu
objek dengan masa.
Mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek Mentafsirkan Memberi penerangan yang rasional
atau fenomena kepada kumpulan data tentang objek, peristiwa atau pola
masing-masing berdasarkan kriteria daripada data yang dikumpulkan.
tertentu seperti ciri atau sifat.
Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri
atau sifat sepunya.

4
Mendefinisikan Memberi tafsiran tentang sesuatu ? Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan
secara operasi konsep dengan menyatakan perkara selamat.
yang dilakukan dan diperhatikan.
? Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah ? Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
pembolehubah dimanipulasikan, pemboleh ubah
bergerak balas dan pemboleh ubah ? Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan
yang dimalarkan. Dalam sesuatu tepat.Store science apparatus.
penyiasatan satu pemboleh ubah
dimanipulasikan untuk KEMAHIRAN BERFIKIR
memerhatikan hubungannya dengan
pemboleh ubah yang bergerak
balas. Pada masa yang sama
Berfikir merupakan satu proses mental yang
pemboleh ubah yang lain
memerlukan individu menggabungjalinkan
dimalarkan.
pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada pada
Membuat Membuat sesuatu pernyataan umum dirinya bagi membolehkannya memahami dan
hipotesis tentang hubungan antara pemboleh mencorakkan alam sekelilingnya. Salah satu objektif
ubah yang difikirkan benar bagi sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan
menerangkan sesuatu perkara atau daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh
peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji dicapai melalui kurikulum yang menekankan
untuk membuktikan kesahihannya. pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh
dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini
aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang
Kemahiran Manipulatif dirancangkan dapat mencungkil minda murid dan
mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat
Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan
dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid membuat keputusan. Pengajaran dan pembelajaran
melakukan perkara yang berikut: yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi
berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah.
? Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan
sains dengan betul. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada
pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang
berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu

5
idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat
Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai mengikut tertib berdasarkan kualiti
daya imaginasi tinggi, berupaya menjanakan idea atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti
yang inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea saiz, masa, bentuk atau bilangan.
dan produk yang sedia ada. Strategi berfikir
merupakan proses berfikir yang lebih tinggi Menyusun Menyusun objek atau maklumat
peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan mengikut mengikut tertib berdasarkan
setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran keutamaan kepentingan atau kesegeraan.
berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan
Menganalisis Mengolah maklumat dengan
fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses
menghuraikannya kepada bahagian
berfikir.
yang lebih kecil bagi memahami
sesuatu konsep atau peristiwa serta
mencari makna yang tersirat.
Kemahiran Berfikir Kritis
Mengesan Mengesan pandangan atau pendapat
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kecondongan yang berpihak kepada atau
kritis adalah seperti yang berikut : menentang sesuatu.

Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, Menilai Membuat pertimbangan tentang
sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsep sesuatu perkara dari segi kebaikan
atau objek. dan keburukan, berdasarkan bukti
atau dalil yang sah.
Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan
dan membezakan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, Membuat Membuat pernyataan tentang hasil
kualiti dan unsur sesuatu objek atau kesimpulan sesuatu kajian yang berdasarkan
peristiwa. kepada sesuatu hipotesis atau
mengukuhkan sesuatu perkara
Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan berdasarkan penyiasatan.
dan mengelaskan objek atau fenomena kepada
kumpulan masing-masing
berdasarkan kriteria tertentu seperti
ciri atau sifat. Pengumpulan ini
adalah berdasarkan ciri atau sifat
sepunya.

6
Kemahiran Berfikir Kreatif Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang
berasingan untuk menghasilkan satu
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif gambaran menyeluruh dalam bentuk
adalah seperti yang berikut: seperti pernyataan, lukisan dan
artifak.
Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan
dengan sesuatu perkara. Membuat Membuat sesuatu pernyataan umum
hipotesis tentang hubungan antara pemboleh
Menghubungkait- Membuat perkaitan dalam sesuatu ubah yang difikirkan benar bagi
kan keadaan atau peristiwa untuk mencari menerangkan sesuatu perkara atau
sesuatu struktur atau corak peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji
perhubungan. untuk membuktikan kesahihannya.
Membuat Membuat kesimpulan awal yang Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang
inferens munasabah, yang mungkin benar sesuatu konsep yang kompleks atau
atau tidak benar untuk menerangkan mujarad secara mengaitkan konsep
sesuatu peristiwa atau pemerhatian. itu dengan konsep yang mudah atau
Meramal Membuat jangkaan tentang sesuatu maujud yang mempunyai ciri yang
peristiwa berdasarkan pemerhatian serupa.
dan pengalaman yang lalu atau data
yang boleh dipercayai. Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau
melakukan pengubahsuaian kepada
Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu yang sedia ada untuk
sesuatu perkara untuk keseluruhan mengatasi masalah secara terancang.
kumpulan berdasarkan pemerhatian
ke atas sampel atau beberapa Strategi Berfikir
maklumat daripada kumpulan itu.
Membuat Membuat tanggapan atau Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti
gambaran mental membayangkan sesuatu idea, yang berikut:
konsep, keadaan atau gagasan dalam
minda atau fikiran. Menkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina
pengertian, konsep atau model
berdasarkan ciri spesifik sepunya yang
saling berhubung kait.

7
Membuat Memilih satu alternatif penyelesaian Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan
keputusan yang terbaik daripada beberapa Pembelajaran Sains.
alternatif berdasarkan kriteria tertentu
bagi mencapai matlamat yang Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains
ditetapkan.
Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara Kemahiran Berfikie
masalah terancang terhadap situasi yang tidak
pasti atau mencabar ataupun kesulitan
yang tidak dijangkakan.

Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang Kritis Kreatif
tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi
kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah ? Mencirikan ? Menjanakan idea
kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan ? Membandingkan & ? Menghubungkait-
secara logik, rasional, adil dan saksama. Penguasaan membezakan kan
kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi ? Mengumpulkan & ? Membuat inferens
lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat mengelaskan ? Meramalkan
? Membuat urutan ? Membuat hipotesis
penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi Menaakul
? Menyusun ? Mensintesiskan
gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi mengikut ? Membuat
berfikir. keutamaan gambaran mental
? Menganalisis ? Menganalogikan
Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir ? Mengesan ? Mereka cipta
(KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh kecondongan
dikembangkan melalui peringkat berikut: ? Menilai
1. KBSB diperkenalkan. ? Membuat
2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. kesimpulan
3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.
4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan
dengan bimbingan guru. Strategi Berfikir
5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain ? Mengkonsepsikan
untuk mencapai tugasan berfikir. ? Menyelesaikan masalah
? Membuat keputusan
Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam
sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran

8
Perkaitan antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Kemahiran Proses Kemahiran
Proses Sains Sains Berfikir
Meramalkan Menghubungkaitkan
Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan
untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau Membuat gambaran mental
membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu Menggunakan Membuat urutan
proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis, perhubungan ruang Menyusun mengikut keutamaan
kreatif, analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses dan masa
sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai
menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Mentafsirkan data Membandingkan dan membezakan
Menganalisis
Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang Mengesan kecondongan
perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Membuat kesimpulan
Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap Mengitlakkan
kemahiran proses sains adalah seperti yang berikut: Menilai
Mendefinisi secara Menghubungkaitkan
operasi Menganalogikan
Kemahiran Proses Kemahiran Membuat gambaran mental
Sains Berfikir Menganalisis
Memerhatikan Mencirikan Mengawal Mencirikan
Membandingkan dan membezakan pembolehubah Membandingkan dan membezakan
Menghubungkaitkan Menghubungkaitkan
Menganalisis
Mengelaskan Mencirikan
Membandingkan dan membezakan Mebuat hipotesis Mencirikan
Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan
Mengukur dan Menghubungkaitkan Menjanakan idea
menggunakan Membandingkan dan membezakan Membuat hipotesis
nombor Meramalkan
Membuat inferens Menghubungkaitkan Mensintesiskan
Membandingkan dan membezakan
Menganalisis Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir
Membuat inferens
Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir

9
Pengajaran dan Pembelajaran yang berteraskan Contoh 2:
Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Sainstifik
Hasil Pembelajaran Mengawal pemboleh ubah untuk
Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang mengkaji faktor yang menyebabkan
berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam pengaratan.
kurikulum ini, hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis
Kemahiran Proses Mengawal pemboleh ubah
secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan
Sains
penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran
saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu Penerangan:
menitikberatkan penguasaan kemahiran bersama dengan
pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni Sebelum hasil pembelajaran ini, murid telah membuat membuat
dan sikap saintifik. pemerhatian, membuat inferens, membuat hipotesis dan
mengenal pasti faktor yang menyebabkan pengaratan. Untuk
Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan ini, murid perlu
berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berpandukan hipotesis yang telah dibuat, menentukan apakah
berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta pemboleh ubah yang terlibat, pemboleh ubah mana yang perlu
penerangannya. dimanipulasikan dan pemboleh ubah mana yang perlu diukur.
Contohnya pemboleh ubah yang perlu dimanipulasikan adalah
Contoh 1: kehadiran air manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah
karat yang diperhatikan.
Hasil Pembelajaran : Membandingkan dan membezakan
haiwan berdasarkan ciri
Kemahiran Berfikir : Membandingkan dan membezakan SIKAP SAINSTIFIK DAN NILAI MURNI

Penerangan:
Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan
Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut, nilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang
pengetahuan tentang kepelbagaian, persamaan dan perbezaan dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap
ciri haiwan dipelajari melalui aktiviti membandingkan dan saintifik dan nilai murni seperti yang berikut:
membezakan. Penguasaan kemahiran membandingkan dan
membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan ? Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.
tentang ciri haiwan.
? Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.

10
? Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai
sesuatu perkara. murni berlaku secara berkesan.
? Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan
serta terhadap alam sekitar. Dalam kurikulum ini, hasil pembelajaran untuk domain
afektif dieksplisitkan di akhir setiap bidang pembelajaran.
? Menyedari bahawa sains merupakan satu dripada cara
untuk memahami alam. Walau bagaimanapun, dalam pengajaran dan
? Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih pembelajaran, penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus
dan sihat. berlaku secara berterusan. Contohnya semasa pelajaran yang
? Menghargai keseimbangan alam semula jadi. melibatkan kerja amali, guru perlu sentiasa mengingatkan
murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara
? Berhemah tinggi dan hormat-menghormati.
teliti, cermat, bekerjasama, jujur dan tabah.
? Menghargai sumbangan sains dan teknologi.
? Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk
? Berfikiran kritikal dan analitis. mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni
semasa pelajaran sains. Adalah digalakkan guru meneliti
? Luwes dan berfikiran terbuka. semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang
? Baik hati dan penyayang. pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran
? Bersifat objektif. tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum
memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran.
? Sistematik. Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan
? Bekerjasama. dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni.
? Adil dan saksama.
The following is an example of a learning outcome pertaining
? Berani mencuba.
to the inculcation of scientific attitudes and values.
? Berfikir secara rasional.
? Yakin dan berdikari. Contoh 1

Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum Hasil Pembelajaran : Mensyukuri peranan daya dan
berlaku mengikut peringkat berikut iaitu menyedari dan tenaga dalam kehidupan manusia
memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai
murni, memberi perhatian serta respons, menghayati, Sikap saintifik dan nilai Mensykuri kurniaan Tuhan
mengamalkan dan seterusnya menjadikan sikap saintifik dan murni :
nilai murni sebagai budaya kehidupan. Peringkat ini perlu
diambil kira semasa merancang aktiviti pengajaran dan

11
digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yang
Contoh 2 beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta
menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis
Hasil Pembelajaran : Mengamalkan penyiasatan dan mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan
penyelesaian masalah secara pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan
sistematik pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan nilai
murni dan sikap saintifik.
Sikap saintifik dan nilai Sistematik
murni : Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan
seperti inkuiri, konstruktivisme, sains, teknologi dan
masyarakat, pembelajaran kontekstual, pembelajaran masteri

Penerapan Unsur Patriotisme


Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains
Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur
patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi Pendekatan Inkuiri Penemuan
meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan
negara. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi, Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang
kekayaan dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri
sains dan teknologi di negara kita, semangat mencintai negara secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan
dapat dikukuhkan. menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling.
Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran
secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti
seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan
mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing
Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri
mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran penemuan tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik
berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini. Namun
kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri penemuan
mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan
optimum. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai
berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri
kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar penemuan terbimbing.
secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang

12
Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual

Konstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan
bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri dengan kehidupan harian murid. Pendekatan kontekstual
pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti
Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. Dalam pembelajaran
berikut: kontekstual, kaitan di antara bahan yang diajar dengan
kehidupan harian dieksplisitkan. Dalam konteks ini, murid
? Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati
? Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka.

? Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea


asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea Pembelajaran Masteri
mereka.
? Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang
pengalaman serta membuat refleksi. memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran
yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip
bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang.
Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut
Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat
kadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan
sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.
Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat
menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan
harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran
pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan
Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh
pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan
kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi,
melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan projek, penggunaan sumber luar bilik darjah, kajian masa
teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi depan dan penyelesaian masalah. Dalam kurikulum ini,
dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk
implikasi kepada masyarakat. mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan
secara eksplisit dalam bentuk cadangan aktiviti pembelajaran.
Walau bagaimanapun guru boleh mengubahsuaikan
cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu.

13
Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran - menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan
seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum, kebolehan - menentukan langkah menjalankan eksperimen,
dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data
prasarana yang ada. Di samping berperanan sebagai ? Melakukan eksperimen
penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang ? Mengumpulkan data
pengajarannya, guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam ? Menganalisis data
pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap ? Mentafsirkan data
kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah ? Membuat kesimpulan
dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang ? Membuat pelaporan
berbeza kecerdasan . Contoh kecerdasan ini adalah visual
dan ruang, verbal linguistik, muzik dan irama, logikal Dalam kurikulum ini, adalah dicadangkan selain daripada
matematik, kinestetik, perhubungan antara individu, eksperimen yang di bimbing oleh guru, murid diberi peluang
perhubungan dengan diri sendiri, perhubungan antara insan mereka bentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang
dengan Penciptanya, pemahaman tentang alam sekitar. merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan,
data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data
Berikut diberikan penerangan ringkas tentang kaedah serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka.
ini. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara
kumpulan kecil.
Eksperimen Perbincangan
Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan
pelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang
untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah sahih. Semasa perbincangan, murid perlu mempunyai fikiran
saintifik digunakan semasa eksperimen. Menjalankan terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Perbincangan
eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran perlu dijalankan semasa dan selepas menjalankan
proses dan kemahiran manipulatif. eksperimen, projek, aktiviti mengumpulkan dan mentafsirkan
data, simulasi, penggunaan sumber luar bilik darjah,
Secara kebiasaan, langkah yang diikuti semasa penyelesaian masalah dan lain-lain.
menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut:
Simulasi
? Mengenal pasti masalah
? Membuat hipotesis Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang
? Merancang eksperimen sebenarnya. Simulasi boleh dilaksanakan melaui main
- mengawal pemboleh ubah

14
peranan, permainan dan penggunaan model. Dalam main Kajian Masa Depan
peranan, murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan
berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk
Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa
Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan.
untuk memahami proses membuat keputusan. Model boleh Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan
digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid pelbagai bidang seperti pendidikan moral dan pendidikan alam
dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya sekitar. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan
memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini.

Projek Penyelesaian Masalah

Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau se Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan
kumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk
mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu mencapai sasaran tertentu. Semasa penyelesaian masalah,
pembelajaran yang formal. Murid dikehendaki mengenal pasti aktiviti seperti simulasi, perbincangan dan eksperimen boleh
kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan dijalankan. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan
seterusnya merancang keseluruhan projek. Hasil projek langkah seperti yang berikut:
dalam bentuk laporan, artifak atau lain-lain perlu dibentangkan
kepada guru dan murid lain. ? Kenal pasti dan faham masalah
? Jelaskan masalah
? Cari alternatif penyelesaian masalah
Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah ? Lakukan operasi penyelesaian
? Nilaikan penyelesaian
Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo,
muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan
kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan,
Pembelajaran Sains
menyeronokkan dan bermakna. Untuk mengoptimumkan
pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang secara rapi
Kemahiran memilih, mengumpul, mentafsir dan menilai data
di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan
merupakan kemahiran yang dihasratkan dalam kurikulum
tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu
sains ini. Data yang telah ditafsir dan diproses akan menjadi
diadakan. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk
maklumat. Data tidak semestinya wujud dalam bentuk
ekologi merupakan satu daripada contoh kaedah ini.
maklumat berangka. Proses pengumpulan data dan data yang
diperoleh masing-masing akan membawa murid ke arah

15
pencapaian hasil pembelajaran. Murid boleh mengumpul data Bahan yang boleh membantu pengajaran dan
daripada bahan cetak, bahan elektronik, pakar rujuk atau pembelajaran sains
sumber lain. Dalam konteks ini, teknologi maklumat
memainkan peranan yang penting sebagai sumber data. Bersama dengan dokumen Sukatan Pelajaran dan Huraian
Contoh teknologi maklumat dan komunikasi ialah televisyen, Sukatan Pelajaran ini, Pusat Perkembangan Kurikulum juga
radio, video, perisian komputer, perisian kursus, Internet dan menerbitkan beberapa bahan untuk membantu meningkatkan
kemudahan telesidang. keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Bahan ini
adalah seperti yang berikut:
Simulasi dan animasi berkomputer merupakan satu lagi
kaedah untuk mengajar konsep sains yang mujarad dan 1. Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi
sukar. Simulasi dan animasi berkomputer boleh Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains
dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui 2. Buku Panduan Pembelajaran Masteri
pembelajaran melalui laman web. Dalam konteks ini, teknologi 3. Buku Panduan Pengurusan Makmal
maklumat berpotensi menjadikan pembelajaran lebih 4. Buku Panduan Kemahiran Proses Sains
menyeronokkan dan berkesan. Selain daripada ini, teknologi 5. Sistem Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran
maklumat seperti komputer juga digunakan sebagai peralatan Sains
pemprosesan perkataan dan persembahan.
Selain daripada bahan ini, bahan seperti buku teks,
Penggunaan teknologi lain seperti penggunaan antara perisian dan laman web yang dihasilkan oleh Kementerian
muka berkomputer amat membantu dalam meningkatkan Pendidikan atau agensi lain yang berwibawa juga boleh
minat murid belajar sains dan meningkatkan keberkesanan dirujuk dalam membantu meningkatkan mutu pengajaran dan
pengajaran dan pembelajaran sains. Antara muka pembelajaran sains.
berkomputer boleh digunakan semasa menjalankan
eksperimen untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran
dan pembelajaran. ORGANISASI KANDUNGAN
Teknologi maklumat digunakan sebagai satu saluran
untuk mengoptimumkan hasil pembelajaran. Selain daripada Kurikulum sains KBSR Tahap II disusun atur mengikut
itu, penggunaan teknologi secara umum memudahkan beberapa tema yang terdiri dari lima Bidang Penyiasatan (BP)
pembelajaran terarah kendiri dan pembelajaran mengikut iaitu Menyiasat Alam Kehidupan, Menyiasat Alam Fizikal,
kadar sendiri yang seterusnya membenarkan integrasi Menyiasat Alam Bahan, Menyiasat Bumi dan Alam Semesta
mengufuk dan ntegrasi menegak berlaku dalam sistem dan Menyiasat Dunia Teknologi. Setiap BP mempunyai
persekolahan kita. beberapa Hasil Pembelajaran (HP). HP terdiri daripada HP
umum dan HP khusus.

16
HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain pembelajaran. Pada masa yang sama, lebih daripada satu
kognitif dan afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran.
mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan
mensintesiskan dan menilai. Peringkat dalam domain afektif jenis kecerdasan, tahap kebolehan murid dan juga keadaan
adalah menyedari, menghargai, menghayati, mengagumi, sekeliling mereka. Guru digalakkan mereka bentuk aktiviti
menyayangi, mensyukuri dan mengamalkan. Hasil tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan
pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersirat dalam mutu pengajaran dan pembelajaran sains.
aktiviti pembelajaran yang dicadangkan.
Penulisan Hasil Pembelajaran
Setiap HP umum seterusnya diperincikan kepada HP Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus
khusus yang ditulis dalam tiga aras, iaitu Aras 1 (A1), Aras 2 dalam domain kognitif dan domain psikomotor ditulis
(A2) dan Aras 3 (A3). Hasil pembelajaran khusus dalam A1, menggunakan perkataan mengikut prinsip yang telah digubal
A2 dan A3 ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh bersesuaian dengan hierarki aras berfikir seperti dalam
diukur. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur
pengetahuan, kemahiran saintifik, kemahiran berfikir, sikap Jadual 1: Perkataan atau Frasa Yang Digunakan dalam Hasil
saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan objektif Pembelajaran Domain Kognitif dan Domain
pembelajaran umum yang dinyatakan dalam HP. A1, A2 dan Psikomotor
A3 merujuk kepada kedalaman dan skop HP yang berkenaan.
A1 adalah aras yang asas dan harus dikuasai oleh murid Perkataan atau Frasa Yang Perkataan atau Frasa Yang
sebelum melanjut ke A2 dan seterusnya ke A 3. Digunakan Dalam Hasil Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran
Pembelajaran Umum Khusus
Secara am, HP dalam sesuatu BP disusun secara Mengetahui ? Mentakrifkan
berurutan daripada mudah ke kompleks. HP sebaik-baiknya - mengingat kembali ? Memerihalkan
dipelajari mengikut urutannya dalam setiap BP. Walau ? Mengenal pasti
bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaran, urutan ? Melabelkan
HP dan BP boleh diubahsuai mengikut keperluan atau ? Menyenaraikan
konteks. ? Memadankan
? Menamakan
Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan ? Menyatakan
pengalaman pembelajaran yang akan dilalui oleh murid. Ia ? Melukis
juga memberi maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu ? Menulis
hasil pemblajaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi ? Melakar
untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan
bagi mencapai HP yang berkaitan. Satu aktiviti mungkin
dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil

17
Perkataan atau Frasa Yang Perkataan atau Frasa Yang Perkataan atau Frasa Yang Perkataan atau Frasa Yang
Digunakan Dalam Hasil Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran Digunakan Dalam Hasil Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran
Pembelajaran Umum Khusus Pembelajaran Umum Khusus
Memahami ? Mengubah ? Menggunakan perhubungan ruang
- menterjemahkan bahan ? Menganggar dan masa
atau idea daripada satu ? Menerangkan ? Membuat kesimpulan
bentuk ke bentuk lain; ? Memberi contoh ? Mengawal pemboleh ubah
mentafsir bahan atau idea, ? Mengukur
menganggar trend masa Mensintesiskan ? Menggabungkan
? Menyukat
depan. - menggabungkan ? Merancang
? Menentukan komponen-komponen ? Meringkaskan
? Menukar untuk menghasilkan ? Membina
? Membandingkan dan keseluruhan idea atau
membezakan ? Merangkakan
struktur yang baru dan ? Mereka cipta
? Meramalkan kreatif
? Membuat inferens ? Mereka bentuk
? Menghubungkaitkan ? Mengkonsepsikan
? Mencirikan ? Menganalogikan
? Mengelaskan ? Mebuat gambaran mental
? Mendefinisikan secara operasi
Mengaplikasikan ? Mengira ? Berkomunikasi
- menggunakan bahan/idea ? Menghitung ? Mengeksperimen
dalam situasi yang baru ? Menunjuk cara ? Membuat hipotesis
dan konkrit ? Mengubah suai Menilai ? Menaksir
? Menjanakan idea - menilai idea/ ? Mengkritik
? Mengitlakkan bahan/maklumat/ kaedah ? Mentafsir
? Menjelaskan dengan contoh berdasarkan kriteria yang ? Menyokong
spesifik untuk tujuan yang ? Mewajarkan
Menganalisis ? Mencerakinkan tertentu ? Mengesan kecondongan
- mengasingkan ? Menjelaskan melalui contoh
? Membuat keputusan
maklumat kepada ? Memilih
komponen- ? Mengasingkan
komponennya untuk ? Membuat andaian Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus
memahami struktur ? Menghuraikan dalam domain afektif ditulis menggunakan perkataan mengikut
organisasinya dan ? Menyelesaikan masalah satu prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan peringkat
perhubungan antara penerapan sikap saintifik dan nilai murni seperti dalam
? Membuat urutan
komponen Jadual 2:
? Menyusun mengikut keutamaan

18
Jadual 2: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Perkataan atau Frasa Yang Perkataan atau Frasa Yang
Pembelajaran Domain Afektif Digunakan Dalam Hasil Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran
Pembelajaran Umum Khusus
Perkataan atau Frasa Yang Perkataan atau Frasa Yang ? Memulihara
Digunakan Dalam Hasil Digunakan Dalam Hasil Pembelajaran ? Mengendalikan
Pembelajaran Umum Khusus ? Memelihara
Menyedari ? Memerihalkan ? Menyertai
? Menjawab ? Membantu
? Melaporkan ? Menggunakan
? Memberitahu ? Menyelesaikan
? Menyoal ? Melaksanakan
? Menerangkan ? Menyediakan
? Mengenali ? Mengucapkan
? Menyatakan ? Mengambil
? Mengenal pasti ? Menjaga
Menghargai ? Memilih ? Menghormati
Menghayati ? Menunjukkan minat
Mengagumi ? Mempertahankan Tajuk dan Bidang Pembelajaran
? Membandingkan dan
membezakan Kandungan pengetahuan mata pelajaran Sains Sekolah
? Mencadangkan Rendah Tahun 4, 5 dan 6 di olah dalam lima tema seperti
? Mengitlakkan berikut:
? Menyepadukan A. Menyiasat Alam Kehidupan
? Menghubungkaitkan
B. Menyiasat Alam Fizikal
? Mewajarkan
C. Menyiasat Alam Bahan
? Menerima
D. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta
? Meramalkan
E. Menyiasat Dunia Teknologi
Menyayangi ? Menolong
Mensyukuri ? Mengambil bahagian Pendekatan bertema ini dapat mewujudkan perkaitan antara
Mengamalkan ? Menderma
pelbagai pengetahuan untuk memahami diri dan fenomena
? Memberi
yang berlaku dalam alam. Di samping itu pendekatan ini juga
? Mempraktikkan
menyepadukan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan,
? Melakukan
penguasaan kemahiran berfikir dan saintifik, penerapan sikap
? Membina
? Mengerjakan

19
saintifik dan nilai murni. Kesepaduan ini memberi kefahaman 8. Daya dan Gerakan.
yang lebih bermakna dalam pembelajaran sains.
C. Menyiasat Alam Bahan
Berikut diberikan kandungan pengetahuan dalam setiap tema.
Tema ini membolehkan murid menyiasat bahan semula jadi
A. Menyiasat Alam Kehidupan dan bahan buatan. Murid menggunakan pengetahuan mereka
tentang sifat bahan dan mengaitkan dengan kegunaannya.
Tema ini bertujuan memberikan asas kefahaman tentang Selain daripada itu murid juga dapat memahami konsep di
kepelbagaian hidupan, proses hidup, interaksi antara hidupan sebalik kejadian awan dan hujan.
dan bagaimana hidupan memastikan kemandirian spesiesnya
bagi keseimbangan alam secara semula jadi. Tema ini juga Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah:
memberi tumpuan tentang proses hidup yang berlaku pada 1. Bahan Asli dan Bahan Sintetik.
manusia bagi membolehkan murid memahami diri mereka 2. Pepejal, Cecair dan Gas.
sendiri. 3. Asid dan Alkali.
4. Pengaratan.
Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 5. Pengawetan Bahan Makanan.
1. Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam 6. Pengendalian Bahan Buangan.
2. Hidupan dan Proses Hidup.
3. Kemandirian Hidupan. D. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta
4. Interaksi Antara Hidupan.
Tema ini memberi peluang kepada murid memahami tentang
B. Menyiasat Alam Fizikal Bumi, Bulan dan Matahari serta jasad lain dalam Sistem Suria.
Murid juga berpeluang kesan pergerakan Bumi, Bulan dan
Murid didedahkan kepada kuantiti fizik yang asas. Tema ini Matahari dan bagaimana pergerakan ini dapat memberi
juga membincangkan fenomena cahaya, haba, bunyi, daya, manfaat kepada manusia.
gerakan, elektrik, magnet dan tenaga.
Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah:
Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Bumi, Bulan dan Matahari.
1. Kuantiti Fizik. 2. Fenomena Alam.
2. Kemagnetan. 3. Astronomi.
3. Elektrik.
4. Haba E. Menyiasat Dunia Teknologi
5. Cahaya
6. Bunyi Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menyiasat
7. Tenaga sejarah perkembangan teknologi dan teknologi semasa yang

20
digunakan dalam bidang pertanian, komunikasi, pengangkutan Menyiasat Alam Bahan
dan pembinaan. Selain dari itu murid juga berpeluang mereka
cipta alat dengan menggunakan prinsip sains yang telah Pengawetan Bahan Makanan
mereka pelajari. 1. Memahami pengawetan makanan.
2. Menghargai sumbangan teknologi dalam pengawetan
Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: makanan untuk kesejahteraan hidup.
1. Perkembangan Teknologi.
2. Struktur Binaan. Pengendalian Bahan Buangan
3. Mesin. 1. Memahami kesan pembuangan bahan buangan secara
tidak terancang ke atas alam sekitar.
2. Mengaplikasikan guna semula dan kitar semula bahan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN SAINS TAHUN ENAM buangan.
3. Mengamalkan budaya guna semula dan kitar semula
Objektif Pembelajaran untuk setiap tema dan Bidang bahan buangan.
Pembelajaran ditulis dalam bentuk Hasil Pembelajaran seperti
berikut: Menyiasat Bumi Dan Alam Semesta

Menyiasat Alam Kehidupan Astronomi


1. Memahami fenomena gerhana bulan dan gerhana
Interaksi Antara Hidupan matahari.
1. Memahami persaingan sebagai satu bentuk interaksi 2. Memahami Sistem Suria.
antara hidupan. 3. Memahami buruj.
2. Memahami manusia diamanahkan untuk memelihara dan 4. Mengagumi keindahan alam semesta ciptaan Tuhan.
memulihara alam kehidupan dengan bertanggungjawab.
3. Mensyukuri bahawa manusia adalah sebaik-baik kejadian Menyiasat Dunia Teknologi
ciptaan Tuhan.
Mesin
Menyiasat Alam Fizikal 1. Menganalisis mesin ringkas.
2. Mensintesiskan model yang direka cipta bagi
Daya dan Gerakan menyelesaikan masalah.
1. Mensintesiskan konsep kelajuan. 3. Menghargai sumbangan teknologi dalam kehidupan.
2. Menganalisis konsep daya.
3. Menghargai tindakan daya dalam kehidupan harian.

21
MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN

Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Interaksi Antara Hidupan 1. Memahami persaingan sebagai satu bentuk Menjalankan aktiviti sumbang saran tentang
interaksi antara hidupan. persaingan sebagai salah satu bentuk interaksi antara
hidupan dalam persekitaran yang mempunyai sumber
yang terhad.
Aras 1
• Menerangkan persaingan sebagai satu bentuk Menjalankan eksperimen untuk mengkaji persaingan
interaksi antara hidupan dalam persekitaran.. anak benih.

Aras 2
• Menghubungkaitkan keperluan hidupan dengan Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang
sumber yang terhad. persaingan antara hidupan dalam habitat.

Membincangkan hubungkait antara keperluan hidupan


dengan sumber yang terhad dalam sesuatu habitat.

Aras 3
• Memerihalkan kesan persaingan ke atas hidupan. Membincangkan kesan persaingan ke atas hidupan.

22
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2. Memahami manusia diamanahkan untuk Membincangkan maksud kepupusan


memelihara dan memulihara alam
kehidupan dengan bertanggung jawab. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang haiwan
dan tumbuhan yang telah dan sedang mengalami
Aras 1 ancaman kepupusan.
• Menyatakan maksud kepupusan.
• Menyatakan haiwan dan tumbuhan Mengadakan perbincangan sebab berlakunya
mengalami ancaman kepupusan. kepupusan haiwan dan tumbuhan.
• Memberi contoh haiwan dan tumbuhan yang
telah pupus dan yang sedang mengalami ancaman Membincangkan kesan kepupusan haiwan dan
kepupusan. tumbuhan kepada hidupan lain.

Aras 2 Membincangkan usaha yang perlu untuk memelihara


• Menyatakan sebab berlakunya kepupusan haiwan dan memulihara hidupan dan peranan manusia
dan tumbuhan. sebagai khalifah dalam pengurusan alam..
• Meramalkan kesan kepupusan sesuatu haiwan.
• Meramalkan kesan kepupusan sesuatu tumbuhan. Menjalankan projek pemeliharaan dan pemuliharaan
hidupan di persekitaran.
Aras 3
• Menerangkan usaha yang perlu untuk memelihara Menghasilkan buku skrap tentang kepupusan dan
dan memulihara hidupan. usaha memelihara dan memulihara hidupan.
• Menerangkan peranan manusia dalam
pengurusan alam.

23
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

3. Mensyukuri bahawa manusia adalah sebaik-baik Mengarang puisi atau prosa tentang keistimewaan
kejadian ciptaan Tuhan. manusia.

• Menerangkan keistimewaan manusia berbanding Mengadakan perbahasan tentang keistimewaan


dengan hidupan lain. manusia memberi manfaat kepada manusia dan
• Menerangkan bahawa keistimewaan manusia hidupan lain.
memberi manfaat kepada manusia dan hidupan
lain.

24
MENYIASAT ALAM FIZIKAL

Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Daya dan Gerakan 1. Mensintesiskan konsep kelajuan. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan jarak
yang dilalui oleh objek yang bergerak pada kelajuan
Aras 1 yang berlainan dalam satu tempoh masa yang
• Membuat hipotesis tentang jarak dilalui oleh objek ditetapkan.
yang bergerak dalam masa yang ditetapkan pada
kelajuan yang berbeza. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan masa
• Membuat hipotesis tentang masa dilalui oleh objek yang diambil oleh objek yang bergerak pada kelajuan
yang bergerak dalam jarak yang ditetapkan pada yang berlainan bagi jarak yang ditetapkan.
kelajuan yang berbeza.
Membincangkan kelajuan sebagai
Aras 2
• Mengawal pemboleh ubah untuk mengkaji jarak
hubungan antara kelajuan, masa dan jarak. masa
• Membuat kesimpulan tentang hubungan antara
kelajuan dengan masa dan jarak. Mengira kelajuan objek yang bergerak melalui jarak
yang ditetapkan.
Aras 3
• Menyatakan definisi kelajuan.
• Menentukan kelajuan sesuatu objek yang
bergerakmelalui jarak yang ditetapkan.

25
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2. Menganalisis konsep daya. Menjalankan aktiviti menolak tapak tangan dan


menarik secara berpasangan dan berbincang bahawa
Aras 1 daya terlibat semasa tarikan dan tolakan.
• Menghubungkaitkan daya adalah tarikan dan
tolakan. Menyiasat kesan daya terhadap perubahan bentuk
• Menjelaskan dengan contoh daya menyebabkan objek.
perubahan bentuk dan pergerakan objek.
Menyiasat kesan daya terhadap kelajuan dan arah
Aras 2 pergerakan sesuatu objek seperti bola yang pegun,
• Menjelaskan dengan contoh kesan daya geseran bola yang sedang bergerak dan glob yang sedang
dalam kehidupan harian. berputar.
• Menyatakan kebaikan dan
keburukan daya geseran dalam Membincangkan contoh atau situasi di mana daya
kehidupan. geseran bertindak dalam kehidupan harian.

Aras 3
• Mengawal pemboleh ubah untuk mengkaji Membincangkan kebaikan dan keburukan daya
pergerakan objek di atas pelbagai permukaan geseran dalam kehidupan harian.
• Membuat kesimpulan kesan pelbagaI
permukaan ke atas pergerakan objek. Menjalankan eksperimen untuk menyiasat pergerakan
objek di atas pelbagai jenis permukaan iaitu
permukaan licin atau kasar.

Membincangkan pelbagai cara untuk mengurangkan


geseran.

26
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

3. Menghargai tindakan daya dalam Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang


kehidupan harian. tindakan daya dalam aktiviti harian.

• Menghubungkaitkan tindakan daya dengan aktiviti


harian.

27
MENYIASAT ALAM BAHAN

Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Pengawetan Makanan 1. Memahami pengawetan makanan. Memerhatikan pertumbuhan kulapok pada roti dan
makanan basi.
Aras 1
• Menerangkan tindakan bakteria dan kulat pada Membincangkan secara ringkas faktor yang diperlukan
makanan. untuk pertumbuhan bakteria dan kulat iaitu air, udara,
• Menerangkan faktor yang diperlukan untuk makanan dan suhu yang sesuai.
pertumbuhan bakteria dan kulat.
Membincangkan bahawa pengawetan merupakan satu
cara pemeliharaan makanan supaya makanan tahan
lama.
Aras 2
• Menyatakan maksud pengawetan makanan. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang kaedah
• Menyatakan kaedah pengawetan makanan. pengawetan makanan seperti pengasinan, penjerukan,
• Menghubungkaitkan kaedah pengawetan dengan penyejukbekuan, pengetinan, pembotolan,
faktor yang diperlukan untuk pertumbuhan bakteria pengeringan, pendinginan dan pembungkusan vakum.
dan kulat.
Mengadakan pameran pelbagai makanan yang telah
diawet dengan cara-cara di atas.
Aras 3
• Menerangkan cara mengawet makanan. Membincangkan hubungkait kaedah pengawetan
dengan faktor yang diperlukan untuk pertumbuhan
bakteria dan kulat.
Menjalankan projek mengawet makanan seperti
penjerukan buah-buahan.
Melawat kilang memproses makanan untuk
mengumpulkan maklumat tentang pengawetan
makanan.

Melukis mengikut urutan langkah yang terlibat dalam


pengetinan dan pembotolan makanan.

28
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2. Menghargai sumbangan teknologi dalam Menjalankan aktiviti sumbang saran tentang faedah
pengawetan makanan untuk kesejahteraan hidup. mengawet makanan.

• Menghubungkaitkan pengawetan makanan Mengadakan perbincangan untuk mewajarkan


dengan pengagihan, pembaziran dan nilai kepentingan teknologi pengawetan makanan bagi
komersil. memenuhi keperluan bekalan makanan.
• Mewajarkan kepentingan teknolog
pengawetan makanan bagi memenuhi Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang
keperluan bekalan makanan. kebuluran dan bagaimana teknologi pengawetan
makan dapat membantu mengatasi masalah ini.

29
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Pengendalian Bahan 1. Memahami kesan pembuangan bahan Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang jenis
Buangan buangan secara tidak terancang ke atas bahan buangan seperti kaca, kayu, kertas, plastik,
alam sekitar. logam dan sisa makanan.

Aras 1 Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang:


• Mengenal pasti pelbagai jenis bahan buangan di (a) pembuangan bahan buangan secara tidak
persekitaran. terancang
(b) kesan pembuangan bahan buangan secara tidak
Aras 2 terancang terhadap kesihatan manusia dan alam
• Menerangkan kesan pembuangan bahan buangan sekitar.
secara tidak terancang.
Membuat folio tentang pembuangan bahan buangan
Aras 3 secara tidak terancang dan kesannya terhadap alam
• Menerangkan cara pembuangan bahan buangan sekitar dan kesihatan.
secara terancang.
Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang cara
pembuangan bahan buangan secara terancang seperti
ditanam dan pembakaran tertutup.

30
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2. Mengaplikasikan guna semula dan kitar semula Membincangkan maksud guna semula dan kitar
bahan buangan. semula.

Aras 1 Menyenaraikan bahan buangan yang boleh diguna


• Menerangkan maksud guna semula dan kitar semula dan dikitar semula.
semula.
• Mengenal pasti bahan buangan yang boleh diguna Membincangkan pelbagai barangan yang boleh
semula dan dikitar semula. dihasilkan daripada guna semula dan kitar semula.

Aras 2 Membincangkan atau menulis karangan tentang


• Menjanakan idea tentang pelbagai barangan yang faedah mengguna semula dan mengitar semula
boleh dihasilkan daripada guna semula dan kitar bahan buangan untuk pemeliharaan dan pemuliharaan
semula. alam sekitar.
• Menerangkan faedah kitar semula dan guna
semula. Menjalankan projek untuk mengguna semula bahan
buangan.
Aras 3
• Menerangkan cara kitar semula kertas. Menjalankan projek kitar semula kertas.

3. Mengamalkan budaya guna semula dan kitar Mengadakan kempen kesedaran guna semula dan
semula bahan buangan. kitar semula bahan buangan.

• Mengambil bahagian dalam aktiviti guna semula Menjalankan projek guna semula dan kitar semula
dan kitar semula. bahan buangan.

31
MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA

Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Astronomi 1. Memahami fenomena gerhana bulan dan gerhana Membincangkan:


matahari. (a) gerhana matahari berlaku pada waktu siang dan
Matahari kelihatan gelap
Aras 1 (b) gerhana bulan berlaku pada waktu malam dan
• Menerangkan maksud gerhana bulan. Bulan kelihatan gelap.
• Menerangkan maksud gerhana matahari.
Menjalankan simulasi untuk menerangkan bagaimana
Aras 2 gerhana bulan dan gerhana matahari berlaku.
• Menerangkan kedudukan Bumi, Bulan dan
Matahari semasa gerhana bulan. Melukis rajah untuk menunjukkan kedudukan Bumi,
• Menerangkan kedudukan Bumi, Bulan dan Bulan dan Matahari semasa gerhana bulan dan
Matahari semasa gerhana matahari. gerhana matahari.

Aras 3 Membincangkan tentang keadaan di Bumi semasa


• Meramalkan keadaan di Bumi semasa gerhana gerhana bulan seperti malam yang gelap gulita dan
bulan dan gerhana matahari. gerhana matahari seperti keadaan yang gelap, haiwan
pulang ke sarang, ayam berkokok.
2. Memahami Sistem Suria.

Aras 1
• Mengenal pasti planet dalam Sistem Suria Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang planet
mengikut urutan jarakdari Matahari. yang terdapat dalam Sistem Suria.

Aras 2 Menjalankan simulasi untuk memerhatikan putaran


• Menyatakan pergerakan planet berputar pada planet pada paksinya dan edaran planet mengelilingi
paksinya dan pada masa yang sama beredar Matahari.
mengelilingi Matahari.
Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang ahli-ahli
Aras 3 Sistem Suria seperti Matahari, planet-planet, satelit
• Menyatakan ahli Sistem Suria. semula jadi, asteroid, meteoroid dan komet.

32
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

3. Memahami buruj. Memerhatikan carta, slaid atau perisian komputer


mengenai bintang dan menerangkan maksud buruj.
Aras 1
• Menyatakan maksud buruj. Mengenal pasti corak buruj Belantik, Biduk, Pari dan
Skorpio dengan menyambungkan titik-titik pada
Aras 2 rajah.
• Mengenal pasti buruj Belantik, Biduk, Pari dan
Skorpio. Membuat gambaran mental untuk memerhatikan buruj
Belantik, Biduk, Pari dan Skorpio di langit pada masa-
Aras 3 masa tertentu.
• Menyatakan kegunaan buruj.
Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang
kegunaan buruj dalam penentuan arah.

4. Mengagumi keindahan alam semesta ciptaan Menulis puisi atau prosa tentang keindahan dan
Tuhan. ketertiban alam semesta.

• Memerihalkan keindahan alam semesta.


• Mengitlak alam semesta wujud dalam keadaan
yang tertib dan sistematik.

33
MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI

Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Mesin 1. Menganalisis mesin ringkas. Membincangkan maksud mesin dan kegunaannya


dalam kehidupan.
Aras 1
• Menyatakan maksud mesin. Membincangkan contoh mesin ringkas iaitu tuas, roda
• Mengenal pasti jenis mesin ringkas. dan gandar, takal, gear,baji, satah condong dan skru.

Aras 2 Mengkaji beberapa alat atau situasi yang


• Mengenal pasti situasi yang menggunakan mesin menggunakan mesin ringkas seperti penaikan
ringkas. bendera, papan gelongsor, jongkang-jongkit,
penyendal pintu, pengapak kayu dan kasut roda.
Aras 3
• Mencerakinkan mesin kompleks kepada mesin Memerhatikan beberapa alat atau model seperti
ringkas. basikal, kereta sorong dan jam untuk mengenal pasti
• Membuat kesimpulan bahawa mesin kompleks mesin ringkas dan membuat kesimpulan bahawa
terdiri daripada gabungan beberapa mesin ringkas. mesin kompleks terdiri daripada beberapa mesin
ringkas.

34
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2. Mensintesiskan model yang direka cipta bagi Mengenal pasti masalah, merancang dan membina
menyelesaikan masalah. model.

Aras 1
• Menjanakan idea untuk menghasilkan model yang
menggunakan mesin ringkas bagi menyelesaikan
masalah.

Aras 2
• Membuat lakaran model yang menggunakan mesin
ringkas bagi menyelesaikan masalah.

Aras 3
• Membina model yang menggunakan mesin ringkas
bagi menyelesaikan masalah.

3. Menghargai sumbangan teknologi dalam Menjalankan aktiviti melakukan kerja tanpa


kehidupan. menggunakan mesin dalam kehidupan harian.

• Mewajarkan penggunaan mesin dalam kehidupan. Mengadakan perbincangan untuk mewajarkan


kegunaan mesin dalam kehidupan.

35
PENYUMBANG

Penasihat Sharifah Maimunah Syed Zin (Ph. D) Pengarah


Pusat Perkembangan Kurikulum

Rohani Abdul Hamid (Ph. D) Timbalan Pengarah


Pusat Perkembangan Kurikulum
Penasihat Editorial Ahmad Hozi H. A. Rahman Ketua Penolong Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Yeap Chin Heng (Ph. D) Penolong Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Cheah Eng Joo Penolong Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Editor Zainon Abd Majid Penolong Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum

36
PANEL PENULIS
Ahmad Hozi H.A. Pusat Perkembangan Kurikulum Tuan Zubaidah Tuan SK. Kayang Perlis
Rahman Hussain

Cheah Eng Joo Pusat Perkembangan Kurikulum Indon Sulong SK. Merfong 2, Kedah

Yeap Chin Heng (Ph.D) Pusat Perkembangan Kurikulum Shamsir Jemain SK. Sungai Nyior
Pulau Pinang

Zainon Abd Majid Pusat Perkembangan Kurikulum Narajan Karupayah SK. King George V
Perak

Johari Shamsudin Pusat Perkembangan Kurikulum Rohana Husein SK. Seri Selamat
Selangor

Rohana Mahmood Pusat Perkembangan Kurikulum Adonie Adnan SK. Taman Ceupacs
Selangor

Rosli Sulaiman Pusat Perkembangan Kurikulum Mohd Yatim Dolir SK. Lembah Keramat
Selangor

Rusilawati Othman Pusat Perkembangan Kurikulum Azalawati Safar SK. Pengkalan Tentera
Kuala Lumpur

Salbiah Mohd Som Pusat Perkembangan Kurikulum Leo@Leon Mariadass SJKT Ladang Linsum
Negeri Sembilan

Salina Hanum Osman Pusat Perkembangan Kurikulum Insha’ary Haji Ahmad SK. Alor Gajah
Mohamad Melaka

Zaidah Mohd Yusof Pusat Perkembangan Kurikulum Kamal Huzaimi Haji Khamis SK. Felda Semechu
Johor

37
Ho Heng Leng Pusat Perkembangan Kurikulum Wahab Abu Bakar SK. Felda Rentang
Pahang

Zaidi Yazid Pusat Perkembangan Kurikulum Nik Ahmad Suhaidi SK. Pulau Rusa
Terengganu

Salehuddin Mustaffa Pusat Perkembangan Kurikulum Hanafi Mohd Yunus SK. Nik Daud
Kelantan

Aizatul Adzwa Mohd Pusat Perkembangan Kurikulum Imberan Yunus SK. Patau-Patau
Basri Labuan

Cheah Ghaik Khim SJKC Chung Sin Awang Zakaria Awang SK. Tambirat
Perak Jabai Sarawak

Pereka Bentuk dan Penyusun Atur


Zainon Abd Majid Pusat Perkembangan Kurikulum

Pereka Bentuk Kulit

Mohd Lufti Mahfudz Pusat Perkembangan Kurikulum

38
Curriculum Development Centre
Ministry of Education
2003