Anda di halaman 1dari 93

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Huraian Sukatan Pelajaran


SAINS
Tingkatan Lima

Pusat Perkembangan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia
2002
© 2002 Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
Pesiaran Duta
50604 Kuala Lumpur

Cetakan Pertama 2002

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenar mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum dapat izin
bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia. Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Malaysia. Pusat Perkembangan Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum,


Kementerian Pendidikan Malaysia.
ISBN
1.
2.
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan


yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik;
mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama
secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif
yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan,


pendidikan sains di Malaysia memupuk
budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan
kepada perkembangan individu yang kompetitif,
dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta
dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.
KANDUNGAN

Kata Pengantar ix
Pendahuluan 1
Matlamat dan Objektif 5
Kemahiran Saintifik 7
Kemahiran Berfikir 10
Sikap Saintifik dan Nilai Murni 19
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 21
Organisasi Kandungan 28
Bidang Pembelajaran
Mikroorganisma dan Kesannya ke atas Kehidupan 41
Sebatian Karbon 48
Nutrisi dan Pengeluaran Makanan 55
Gerakan 60
Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar 68
Peningkatan Pengeluaran Makanan dan Teknologi Makanan 72
Bahan Buatan dalam Perindustrian 76
Elektronik dan Teknologi Maklumat 79
Penyumbang 82

vii
Kata Pengantar enam tema iaitu Manusia dan Kepelbagaian Hidupan, Jirim
dalam Alam, Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup,
Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang Daya dan Gerakan, Keseimbangan dan Pengurusan Alam
memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk Sekitar, dan Perkembangan Teknologi Industri dalam
memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Masyarakat. Tema ini seterusnya dikembangkan kepada
Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid bidang pembelajaran. Organisasi kandungan Sains
menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan Tingkatan 5 dapat mewujudkan perkaitan antara pelbagai
pengetahuan pada abad ke-21. pengetahuan dalam bidang sains dan merangkumi ilmu
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan sains yang diperlukan dalam pendidikan sains di peringkat
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan menengah atas. Di samping itu, kandungan Sains
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan Tingkatan 5 menyepadukan pemerolehan dan aplikasi
kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti pengetahuan, penguasaan kemahiran berfikir dan saintifik,
mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran. Huraian penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Kesepaduan ini
ini akan dapat membantu guru merancang dan memberi kefahaman yang lebih bermakna dalam
melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara pembelajaran sains.
berkesan.
Dalam penyediaan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak
Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru perlu pihak yang terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab
memberikan penekanan pada unsur seperti kemahiran pensyarah universiti, pegawai Kementerian Pendidikan,
berfikir, pembelajaran masteri, kemahiran belajar cara dan individu yang mewakili organisasi tertentu. Kepada
belajar, kecerdasan pelbagai, pembelajaran kontekstual, semua pihak yang telah memberikan sumbangan
konstruktivisme, teknologi maklumat dan komunikasi, kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian
pembelajaran akses kendiri dan kajian masa depan. Di Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan
samping itu, nilai murni, semangat patriotik dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan
kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua unsur ini terima kasih.
dapat mewujudkan pengajaran dan pembelajaran yang
berkesan untuk melahirkan murid yang dapat
mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan dalam (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)
kehidupan harian dan dunia pekerjaan. Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kandungan mata pelajaran Sains Tingkatan 5 diolah dalam Kementerian Pendidikan Malaysia.

ix
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PENDAHULUAN tamadun sains dan teknologi masa depan. Di
samping itu, masyarakat ini juga berkebolehan
Hasrat Pendidikan di Malaysia adalah suatu untuk mengurus alam dan sumbernya secara
Pendidikan
di Malaysia usaha berterusan untuk memperkembangkan optimum dan bertanggungjawab. Bagi
lagi potensi individu secara menyeluruh dan mencapai hasrat ini, kita perlu membentuk
bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang warganegara kritis, kreatif dan berketerampilan
seimbang, harmonis dan bermoral tinggi. Hasrat yang mengamalkan budaya sains dan teknologi.
ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Warganegara yang berbudaya sains dan
Kebangsaan. Dalam merealisasikan pembinaan teknologi mempamerkan ciri-ciri seperti
insan seperti yang dihasratkan itu, pendidikan bersemangat ingin tahu dan ingin mencuba,
sains dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah celik sains, bersifat terbuka, membuat
Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu keputusan berdasarkan fakta yang nyata,
Sekolah Menengah (KBSM) diwacanakan agar menghargai sumbangan sains dan teknologi,
berupaya membentuk rakyat Malaysia yang menghargai keseimbangan alam, mempunyai
seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani iltizam dan kesanggupan untuk menyumbang
dan intelek. terhadap kemajuan sains dan teknologi.

Masyarakat Sebagai sebuah negara yang sedang Sains adalah satu bidang yang Sains sebagai
berilmu, bidang ilmu
saintifik melangkah ke arah status negara maju, merangkumi pengetahuan, kemahiran, sikap pengetahuan
dan progresif Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan nilai murni. Integrasi antara tiga
saintifik dan progresif serta berilmu, yakni elemen ini amat penting untuk menjamin mutu
masyarakat yang mempunyai daya perubahan pendidikan sains. Sebagai satu bidang ilmu
yang tinggi, memandang jauh ke hadapan, pengetahuan, sains membekalkan satu rangka
inovatif serta menjadi penyumbang kepada konsep yang membolehkan murid memahami

1
alam sekeliling mereka. Ilmu pengetahuan sains Kurikulum Sains KBSR dan KBSM Kurikulum
sains dari
ini menjadi lebih bermakna kepada murid digubal untuk murid dari sekolah rendah hingga sekolah
apabila mereka dibimbing untuk ke sekolah menengah. Kurikulum ini digubal rendah ke
sekolah
menghubungkaitkan fakta dengan konsep, berlandaskan keperluan negara dan ciri sejagat menengah
membuat pengitlakan, mengaitkan sains, iaitu mengintegrasikan pemerolehan dan
pembelajaran baru dengan ilmu yang sedia ada aplikasi pengetahuan, penguasaan kemahiran
serta mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni.
harian. Fokusnya adalah pada pembelajaran sains yang
berfikrah dan mengoptimumkan hasil
Sains sebagai Sains juga merupakan satu proses yang pembelajaran. Kurikulum sains terdiri daripada
proses inkuiri
mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian dua mata pelajaran teras dan empat mata
masalah. Justeru, ia memperkembangkan pelajaran elektif. Mata-mata pelajaran teras
kemahiran untuk menyiasat alam sekitar yang adalah Sains untuk sekolah rendah dan Sains
melibatkan kemahiran berfikir dan strategi untuk sekolah menengah. Mata-mata pelajaran
berfikir serta kemahiran saintifik. Ilmu elektif ditawarkan di sekolah menengah atas.
pengetahuan diperoleh sebagai hasil Mata-mata pelajaran ini adalah Biologi, Fizik,
penyiasatan. Inkuiri secara saintifik juga Kimia dan Sains Tambahan.
memerlukan dan membolehkan murid
memperkembangkan sikap yang positif. Mata-mata pelajaran Sains untuk sekolah Tujuan mata-
mata pelajaran
Pembelajaran sains menggalakkan sikap rendah dan Sains untuk sekolah menengah rendah sains di
saintifik dan nilai murni termasuk semangat direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sekolah
rendah dan
ingin tahu, berfikiran terbuka, tabah dan prihatin sains kepada murid, menyediakan murid supaya sekolah
menengah
terhadap hidupan dan menghargai alam sekitar. celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat

2
menengah atas. Sains untuk sekolah menengah atas Kurikulum diperjelaskan dalam dua dokumen iaitu
pula di samping menghasilkan murid yang celik Sukatan Pelajaran (SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP)
sains, inovatif, juga menyediakan murid untuk untuk setiap mata pelajaran. SP menggariskan matlamat,
menceburkan diri dalam bidang sains dan objektif, penekanan dan kandungan kurikulum secara umum. Kandungan
HSP memperincikan lagi kehendak kurikulum mengikut dokumen
teknologi yang lebih umum. Manakala mata-mata kurikulum
pelajaran sains elektif bertujuan untuk tingkatan. HSP mengandungi maklumat tentang matlamat dan
menyediakan murid yang cenderung, berminat dan objektif kurikulum, penerangan ringkas tentang kemahiran
berupaya dalam bidang sains untuk menceburkan berfikir dan strategi berfikir, kemahiran saintifik, sikap saintifik
diri dalam kerjaya bidang sains dan teknologi yang dan nilai murni, strategi pengajaran dan pembelajaran dan isi
khusus dan profesional. Golongan murid ini akan kandungan. Isi kandungan memberi spesifikasi tentang
menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang kurikulum melalui Hasil Pembelajaran yang dihasratkan dan
sains dan teknologi yang memainkan peranan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Di samping itu bahan
penting dalam pembangunan negara. sokongan kurikulum yang bertujuan untuk membantu guru
melaksanakan kurikulum dengan berkesan juga disediakan.
Fokus mata Mata pelajaran Sains Sekolah Menengah
pelajaran
sains sekolah merupakan program lima tahun bermula dari
menengah tingkatan satu hingga ke tingkatan lima. Program
ini memberi penekanan kepada pengetahuan dan
kefahaman tentang sains serta aplikasinya dalam
kehidupan harian dan kemajuan teknologi
berlandaskan nilai murni. Kemahiran saintifik
diperlukan dalam usaha mencari, memahami dan
menggunakan ilmu pengetahuan sains.

3
4
MATLAMAT
2. Memahami pengetahuan sains yang berkaitan dengan
Kurikulum Sains untuk sekolah menengah bertujuan untuk perkembangan bidang sains dan teknologi, pengurusan
melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan dan alam semula jadi dan sumbernya.
kemahiran dalam bidang sains dan teknologi dan mampu
mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ini 3. Menguasai kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.
berlandaskan sikap saintifik dan nilai murni untuk membuat
keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan 4. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara
kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai
harian. Justeru, murid mempunyai landasan sains dan
murni dalam penyelesaian masalah, membuat keputusan
teknologi untuk melanjutkan pelajaran di samping dan mengkonsepsikan.
mengamalkan budaya sains dan teknologi ke arah
pembentukan masyarakat bersifat dinamik, progresif, prihatin 5. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi
dan bertanggungjawab terhadap alam sekeliling, serta dan bersedia memberi sumbangan kepada
mengagumi penciptaan alam. perkembangan sains dan teknologi.

OBJEKTIF 6. Menilai maklumat berkenaan dengan sains dan teknologi


secara bijak dan berkesan.

Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan 7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.
murid:
8. Menyedari kepentingan saling hubungan antara hidupan
1. Memperoleh pengetahuan sains dan teknologi dan dapat dan pengurusan alam semula jadi untuk keberterusan
menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena hidup manusia sejagat.
alam semula jadi dan pengalaman harian.

5
9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap
pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.

10. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan


sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan
akal untuk memahami fenomena alam ke arah
mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat.

6
KEMAHIRAN SAINTIFIK Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan,
pendengaran, sentuhan, rasa atau bau
untuk mengumpulkan maklumat
Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian
tentang objek dan fenomena.
masalah. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah,
kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan
Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting objek atau fenomena kepada kumpulan
untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah masing-masing berdasarkan kriteria
saintifik. Kaedah seperti eksperimen, penyelidikan, dan tertentu seperti ciri atau sifat.
projek merupakan aktiviti yang menggunakan kemahiran Pengumpulan ini adalah berdasarkan
saintifik. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran ciri atau sifat sepunya.
proses sains dan kemahiran manipulatif.
Mengukur dan Membuat pemerhatian secara
Kemahiran Proses Sains menggunakan kuantitatif dengan menggunakan
nombor nombor dan alat berunit piawai atau alat
Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan yang diseragamkan sebagai unit rujukan.
murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih
bersistem. Kemahiran proses sains terdiri daripada kemahiran jitu.
yang mudah kepada yang kompleks.
Membuat Membuat kesimpulan awal yang
Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains inferens munasabah, yang mungkin benar atau
diberi seperti yang berikut: tidak benar, untuk menerangkan sesuatu
peristiwa atau pemerhatian.

7
Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah
peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pemboleh dimanipulasikan, pemboleh ubah
pengalaman yang lalu atau data yang ubah bergerak balas dan pemboleh ubah
boleh dipercayai. yang dimalarkan. Dalam sesuatu
penyiasatan satu pemboleh ubah
Berkomunikasi Menerima, memilih, menyusun dan dimanipulasikan untuk memerhatikan
mempersembahkan maklumat atau idea hubungannya dengan pemboleh ubah
dalam pelbagai bentuk seperti tulisan, yang bergerak balas. Pada masa yang
lisan, jadual, graf, rajah atau model. sama pemboleh ubah yang lain
dimalarkan.
Menggunakan Memperihalkan perubahan parameter
perhubungan seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi Membuat Membuat sesuatu pernyataan umum
ruang dan padu, berat dan jisim sesuatu objek hipotesis tentang hubungan antara pemboleh
masa dengan masa. ubah yang difikirkan benar bagi
menerangkan sesuatu perkara atau
Mentafsirkan Memberi penerangan yang rasional peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji
data tentang objek, peristiwa atau pola untuk membuktikan kesahihannya.
daripada data yang dikumpulkan.

Mendefinisikan Memberi tafsiran tentang sesuatu


secara operasi konsep dengan menyatakan perkara
yang dilakukan dan diperhatikan.

8
Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti
untuk menguji sesuatu hipotesis,
mengumpulkan data, mentafsirkan data
sehingga mendapat rumusan daripada
aktiviti itu.

Kemahiran Manipulatif
Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor
dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan
perkara yang berikut.

• Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan


sains dengan betul.
• Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan
selamat.
• Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
• Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
• Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan
tepat.

9
KEMAHIRAN BERFIKIR berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi tinggi, berupaya
menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubah
Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan suai idea dan produk yang sedia ada. Strategi berfikir
individu menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang
sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan
memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Salah satu beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir
objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses
daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai berfikir.
melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran
berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid Kemahiran Berfikir Kritis
dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis
pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan
adalah seperti yang berikut :
pembelajaran yang dirancangkan dapat mencungkil minda
murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat,
mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat
kualiti dan unsur sesuatu konsep atau
keputusan. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan
objek.
kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada
pembelajaran berfikrah. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan
dan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat,
Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada
membezakan kualiti dan unsur sesuatu objek atau
pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang peristiwa.
berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea
dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang

10
Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan Mengesan Mengesan pandangan atau pendapat
dan objek atau fenomena kepada kumpulan kecondongan yang berpihak kepada atau menentang
mengelaskan masing-masing berdasarkan kriteria sesuatu.
tertentu seperti ciri atau sifat.
Pengumpulan ini adalah berdasarkan Menilai Membuat pertimbangan tentang
ciri atau sifat sepunya. sesuatu perkara dari segi kebaikan dan
keburukan, berdasarkan bukti atau dalil
Membuat Menyusun objek dan maklumat yang sah.
urutan mengikut tertib berdasarkan kualiti atau
kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz, Membuat Membuat pernyataan tentang hasil
masa, bentuk atau bilangan. kesimpulan sesuatu kajian yang berdasarkan kepada
sesuatu hipotesis atau mengukuhkan
Menyusun Menyusun objek atau maklumat sesuatu perkara berdasarkan
mengikut mengikut tertib berdasarkan penyiasatan.
keutamaan kepentingan atau kesegeraan.

Menganalisis Mengolah maklumat dengan


menghuraikannya kepada bahagian
yang lebih kecil bagi memahami sesuatu
konsep atau peristiwa serta mencari
makna yang tersirat.

11
Kemahiran Berfikir Kreatif Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap
sesuatu perkara untuk keseluruhan
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif kumpulan berdasarkan pemerhatian ke
adalah seperti yang berikut: atas sampel atau beberapa maklumat
daripada kumpulan itu.
Menjanakan Menghasilkan idea yang berkaitan
idea dengan sesuatu perkara. Membuat Membuat tanggapan atau
gambaran membayangkan sesuatu idea, konsep,
Menghubungkait Membuat perkaitan dalam sesuatu mental keadaan atau gagasan dalam minda atau
-kan keadaan atau peristiwa untuk mencari fikiran.
sesuatu struktur atau corak
perhubungan. Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan
untuk menghasilkan satu gambaran
Membuat Membuat kesimpulan awal yang menyeluruh dalam bentuk seperti
inferens munasabah, yang mungkin benar atau pernyataan, lukisan dan artifak.
tidak benar untuk menerangkan sesuatu
peristiwa atau pemerhatian. Membuat Membuat sesuatu pernyataan umum
hipotesis tentang hubungan antara pemboleh
Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu ubah yang difikirkan benar bagi
peristiwa berdasarkan pemerhatian dan menerangkan sesuatu perkara atau
pengalaman yang lalu atau data yang peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk
boleh dipercayai. membuktikan kesahihannya.

12
Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu Membuat Memilih satu alternatif penyelesaian
konsep yang kompleks atau mujarad keputusan yang terbaik daripada beberapa
secara mengaitkan konsep itu dengan alternatif berdasarkan kriteria tertentu
konsep yang mudah atau maujud yang bagi mencapai matlamat yang
mempunyai ciri yang serupa. ditetapkan.

Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara
melakukan pengubahsuaian kepada masalah terancang terhadap situasi yang tidak
sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi pasti atau mencabar ataupun kesulitan
masalah secara terancang. yang tidak dijangkakan.

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif tersebut digunakan Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi
dalam strategi berfikir. berfikir yang tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu
lagi kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah
Strategi Berfikir kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan
secara logik, rasional, adil dan saksama. Penguasaan
Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang
kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi
berikut: lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat
penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi
Mengkonsepsi Membuat pengitlakan ke arah membina
-kan gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan
pengertian, konsep atau model
strategi berfikir.
berdasarkan ciri spesifik sepunya yang
saling berhubung kait.

13
Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains
(KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh
dikembangkan melalui peringkat berikut: Kemahiran Berfikir

1. KBSB diperkenalkan. Kritis Kreatif


2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.
• Mencirikan • Menjanakan idea
3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.
• Menbandingkan & • Menghubungkaitkan
4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan membezakan • Membuat inferens
diperkembangkan dengan bimbingan guru. • Mengumpulkan & • Meramalkan
mengelaskan Menaakul • Membuat hipotesis
5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang
• Membuat urutan • Mensintesiskan
lain untuk mencapai tugasan berfikir. • Menyusun mengikut • Mengitlakkan
keutamaan • Membuat gambaran
Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan • Menganalisis mental
• Mengesan • Menganalogikan
KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kecondongan • Mereka cipta
Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran • Menilai
dan Pembelajaran Sains. • Membuat kesimpulan

Strategi Berfikir
• Mengkonsepsikan
• Menyelesaikan masalah
• Membuat keputusan

14
Perkaitan antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir
Kemahiran Proses Sains Sains
Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan Mengelaskan Mencirikan
untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau Membandingkan dan
membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu membezakan
proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis, Mengumpulkan dan
kreatif, analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses mengelaskan
sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai
Mengukur dan Menghubungkaitkan
menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.
menggunakan nombor Membandingkan dan
membezakan
Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang
perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan.
Membuat inferens Menghubungkaitkan
Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap
Membandingkan dan
kemahiran proses sains adalah seperti yang berikut: membezakan
Menganalisis
Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir Membuat inferens
Sains
Memerhatikan Mencirikan Meramalkan Menghubungkaitkan
Membandingkan dan Membuat gambaran mental
membezakan
Menggunakan Membuat urutan
Menghubungkaitkan
perhubungan ruang dan Menyusun mengikut
masa keutamaan

15
Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir
Sains Sains
Mentafsirkan data Membandingkan dan Membuat hipotesis Mencirikan
membezakan Menghubungkaitkan
Menganalisis Membandingkan dan
Mengesan kecondongan membezakan
Membuat kesimpulan Menjanakan idea
Mengitlakkan Membuat hipotesis
Menilai Meramalkan
Mensintesiskan
Mendefinisi secara Menghubungkaitkan
operasi Menganalogikan Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir
Membuat gambaran mental
Menganalisis Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir

Mengawal pemboleh Mencirikan


ubah Membandingkan dan Pengajaran dan Pembelajaran yang
membezakan Berteraskan Kemahiran Berfikir dan
Menghubungkaitkan Kemahiran Saintifik
Menganalisis
Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah
yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.
Dalam kurikulum ini, hasil pembelajaran yang dihasratkan

16
ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan perubahan kimia dipelajari melalui aktiviti membandingkan
dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan dan membezakan. Penguasaan kemahiran membandingkan
kemahiran saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan
guru perlu menitikberatkan penguasaan kemahiran bersama perbezaan antara perubahan fizik dengan perubahan kimia.
dengan pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan
nilai murni dan sikap saintifik. Contoh (ii):

Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran Hasil Pembelajaran: Mengkonsepsikan sistem
yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang pengelasan mikroorganisma.
berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik
Strategi Berfikir: Mengkonsepsikan.
serta penerangannya.
Penerangan:
Contoh (i):
Sebelum hasil pembelajaran ini, murid telah mengelaskan
Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan mikroorganisma kepada pelbagai kumpulan.
membezakan perubahan kimia
Untuk mencapai hasil pembelajaran ini, murid membuat refleksi
dengan perubahan fizik.
tentang langkah yang telah dilalui semasa mengelaskan
Kemahiran Berfikir: Membandingkan dan mikroorganisma. Seterusnya, murid membuat pengitlakan ke
membezakan. arah membina prinsip dalam sistem pengelasan mikroorganisma.
Peluang perlu diberi kepada murid untuk membina pemahaman
Penerangan: sendiri tentang sistem pengelasan melalui pelbagai aktiviti dan
Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut, bukan secara menghafal sistem pengelasan mikroorganisma
pengetahuan tentang perbezaan perubahan fizik dan sahaja.

17
Contoh (iii):

Hasil Pembelajaran: Mengawal pemboleh ubah


dalam penyiasatan berkaitan
dengan faktor yang
mempengaruhi aktiviti
mikroorganisma.

Kemahiran Proses Sains: Mengawal pemboleh ubah

Penerangan:

Sebelum hasil pembelajaran ini, murid telah membuat hipotesis


tentang faktor yang mempengaruhi aktiviti mikroorganisma,
contohnya faktor suhu.

Untuk mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan ini, mu-


rid perlu berpandukan hipotesis yang telah dibuat, mengenal
pasti pemboleh ubah yang terlibat, seterusnya menentukan
pemboleh ubah yang perlu dimanipulasikan dan pemboleh ubah
yang bergerak balas. Contohnya pemboleh ubah yang perlu
dimanipulasikan adalah suhu persekitaran manakala pemboleh
ubah bergerak balas adalah jumlah koloni mikroorganisma.

18
SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI • Luwes dan berfikiran terbuka.
• Baik hati dan penyayang.
MURNI • Bersifat objektif.
• Sistematik.
Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan • Bekerjasama.
nilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang • Adil dan saksama.
dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap • Berani mencuba.
saintifik dan nilai murni seperti yang berikut: • Berfikir secara rasional.
• Yakin dan berdikari.
• Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.
• Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara
• Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi umum berlaku mengikut peringkat berikut iaitu menyedari dan
sesuatu perkara. memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan
• Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan nilai murni, memberi perhatian serta respons, menghayati,
serta terhadap alam sekitar. mengamalkan, dan seterusnya menjadikan sikap saintifik dan
• Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara nilai murni sebagai budaya kehidupan. Peringkat ini perlu
untuk memahami alam. diambil kira semasa merancang aktiviti pengajaran dan
• Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni
dan sihat. berlaku secara berkesan.
• Menghargai keseimbangan alam semula jadi.
• Berhemah tinggi dan hormat-menghormati. Dalam kurikulum ini, hasil pembelajaran untuk domain
• Menghargai sumbangan sains dan teknologi. afektif dieksplisitkan di akhir setiap bidang pembelajaran.
• Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Walau bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaran,
• Berfikiran kritis dan analitis. penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara

19
berterusan. Contohnya semasa pelajaran yang melibatkan Sikap saintifik dan nilai Mensyukuri nikmat yang
kerja amali, guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang murni: dikurniakan Tuhan.
kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti, cermat,
bekerjasama, jujur dan tabah.
Contoh (ii):
Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk Hasil Pembelajaran: Mengamalkan sikap
mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni bertanggungjawab ke atas
semasa pelajaran sains. Adalah digalakkan guru meneliti semua keselamatan diri dan rakan
hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang serta alam sekitar.
berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap
saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk Bertanggungjawab ke atas
Sikap saintifik dan nilai
sesuatu bidang pembelajaran. Berikut diberi contoh objektif
murni: keselamatan diri dan rakan
pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik
serta terhadap alam sekitar.
dan nilai murni.

Contoh (i): Penerapan Unsur Patriotisme


Hasil Pembelajaran: Mensyukuri nikmat makanan
Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur
yang dikurniakan Tuhan untuk
patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid
kesihatan dan kesejahteraan
bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan
hidup.
negara. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi,
kekayaan dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan
sains dan teknologi di negara kita, semangat mencintai negara
dapat dikukuhkan.

20
dan masyarakat, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran
STRATEGI PENGAJARAN DAN
masteri.
PEMBELAJARAN
Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran
Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains Sains
mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran
berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan Pendekatan Inkuiri Penemuan
kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat
mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang
optimum. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri
berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan
dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling.
sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran
yang digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama
yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti
diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan
dan kritis mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing
pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri
pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penemuan tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik
penerapan nilai murni dan sikap saintifik. dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini. Namun
demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri penemuan
Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan
pendekatan seperti inkuiri, konstruktivisme, sains, teknologi pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai

21
didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam
penemuan terbimbing. pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan
Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif
Konstruktivisme pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam
kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran
Konstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu
bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri sains dan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan
pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi
Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah seperti serta implikasi kepada masyarakat.
berikut:
• Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.
• Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Pembelajaran Kontekstual
• Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea
asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan
mereka. dengan kehidupan harian murid. Pendekatan kontekstual
• Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam
pengalaman serta membuat refleksi. pendekatan inkuiri-penemuan. Dalam pembelajaran
kontekstual, kaitan antara bahan yang diajar dengan kehidupan
harian dieksplisitkan. Dalam konteks ini, murid tidak belajar
Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan
pembelajaran sains dengan kehidupan mereka.
Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat
menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan

22
Pembelajaran Masteri Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai
dapat meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains
Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang yang tidak menarik akan membosankan murid dan seterusnya
memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran mempengaruhi pencapaian murid dalam sains. Penentuan
yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan
bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang kandungan kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis
perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Di
tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar
daripada proses pengajaran dan pembelajaran. rujuk bidang pengajarannya, guru juga berperanan sebagai
fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu
prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk
murid yang berbeza kecerdasan. Contoh kecerdasan ini adalah
Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh visual dan ruang, verbal linguistik, muzik dan irama, logikal
dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan matematik, kinestetik, perhubungan antara individu,
pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, perhubungan dengan diri sendiri, perhubungan antara insan
projek, lawatan dan kajian masa depan. Dalam kurikulum dengan Penciptanya dan pemahaman tentang alam sekitar.
ini, cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk
mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan
secara eksplisit dalam bentuk cadangan aktiviti pembelajaran. Berikut diberikan penerangan ringkas tentang kaedah
Walau bagaimanapun guru boleh mengubahsuaikan ini.
cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu.

23
Eksperimen Dalam kurikulum ini, adalah dicadangkan selain
daripada eksperimen yang di bimbing oleh guru, murid diberi
Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam peluang mereka bentuk eksperimen iaitu mereka sendiri yang
pelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan,
untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta
saintifik digunakan semasa eksperimen. Menjalankan bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Aktiviti
eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan
proses dan kemahiran manipulatif. kecil.

Secara kebiasaan, langkah yang diikuti semasa


Perbincangan
menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut:
• Mengenal pasti masalah. Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan
• Membuat hipotesis. mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang
• Merancang eksperimen: sahih. Semasa perbincangan, murid perlu mempunyai fikiran
- Mengawal pemboleh ubah. terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Perbincangan
- Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan. perlu dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen,
- Menentukan langkah menjalankan eksperimen, projek, aktiviti mengumpulkan dan mentafsirkan data, simulasi,
kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data. penggunaan sumber luar bilik darjah, penyelesaian masalah dan
• Melakukan eksperimen. lain-lain.
• Mengumpulkan data.
• Menganalisis data.
• Mentafsirkan data.
• Membuat kesimpulan.
• Membuat pelaporan.

24
Simulasi Lawatan

Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo,
sebenarnya. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang
peranan, permainan dan penggunaan model. Dalam main boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan,
peranan, murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan menyeronokkan dan bermakna. Untuk mengoptimumkan
berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Permainan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang secara rapi
pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Murid bermain di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan
untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu
proses membuat keputusan. Model boleh digunakan untuk diadakan. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam
mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat tajuk ekologi merupakan satu daripada contoh kaedah ini.
membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami
konsep dan prinsip yang dipelajari.
Kajian Masa Depan
Projek
Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau
Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa sekarang dan
sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan meramalkan keadaan pada masa depan. Pedagogi ini
mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang
pembelajaran yang formal. Murid dikehendaki mengenal pasti seperti pendidikan moral, pendidikan alam sekitar. Nilai murni
kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui
seterusnya merancang keseluruhan projek. Hasil projek dalam kaedah ini.
bentuk laporan, artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada
guru dan murid lain.

25
Penyelesaian Masalah lapangan, menggunakan spesimen yang sebenar dan
mendapat maklumat daripada pakar dalam bidang yang
Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan
berkaitan.
murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk
mencapai sasaran tertentu. Semasa penyelesaian masalah, Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan
aktiviti seperti simulasi, perbincangan dan eksperimen boleh
dijalankan. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan
Pembelajaran Sains
langkah seperti yang berikut:
Kemahiran memilih, mengumpul, mentafsir dan menilai data
• Kenal pasti dan faham masalah. merupakan kemahiran yang dihasratkan dalam kurikulum sains
• Jelaskan masalah. ini. Data yang telah ditafsir dan diproses akan menjadi
• Cari alternatif penyelesaian masalah. maklumat. Data tidak semestinya wujud dalam bentuk
• Lakukan operasi penyelesaian. maklumat berangka. Proses pengumpulan data dan data yang
• Nilaikan penyelesaian. diperoleh masing-masing akan membawa murid ke arah
pencapaian hasil pembelajaran. Murid boleh mengumpul data
Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah dalam
daripada bahan cetak, bahan elektronik, pakar rujuk atau
Pengajaran dan Pembelajaran
sumber lain. Dalam konteks ini, teknologi maklumat memainkan
Selain daripada menggunakan strategi yang pelbagai dalam peranan yang penting sebagai sumber data. Contoh teknologi
pengajaran dan pembelajaran, sumber luar bilik darjah yang maklumat dan komunikasi ialah televisyen, radio, video, perisian
sesuai boleh digunakan untuk menjadikan pelajaran sains komputer, perisian kursus, Internet dan kemudahan telesidang.
lebih menarik dan kontekstual.
Simulasi dan animasi berkomputer merupakan satu lagi
Penggunaan sumber luar bilik darjah merangkumi kaedah untuk mengajar konsep sains yang mujarad dan sukar.
aktiviti seperti menjalankan lawatan ke tempat yang Simulasi dan animasi berkomputer boleh dipersembahkan
berorientasikan sains dan teknologi, menjalankan kajian dalam bentuk perisian atau melalui pembelajaran melalui laman

26
web. Dalam konteks ini, teknologi maklumat berpotensi Bahan yang boleh membantu pengajaran dan
menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. pembelajaran sains
Selain daripada ini, teknologi maklumat seperti komputer juga
digunakan sebagai peralatan pemprosesan perkataan dan Bersama dengan dokumen Sukatan Pelajaran dan Huraian
persembahan. Sukatan Pelajaran ini, Pusat Perkembangan Kurikulum juga
menerbitkan beberapa bahan untuk membantu meningkatkan
Penggunaan teknologi lain seperti penggunaan antara keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Bahan ini
muka berkomputer amat membantu dalam meningkatkan minat adalah seperti yang berikut:
murid belajar sains dan meningkatkan keberkesanan pengajaran
dan pembelajaran sains. Antara muka berkomputer boleh 1. Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan
digunakan semasa menjalankan eksperimen untuk Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan
meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran Sains.
2. Buku Panduan Pembelajaran Masteri.
3. Buku Panduan Pengurusan Makmal.
Teknologi maklumat digunakan sebagai satu saluran 4. Buku Panduan Kemahiran Proses Sains.
untuk mengoptimumkan hasil pembelajaran. Selain daripada 5. Sistem Maklumat dalam Pengajaran dan
itu, penggunaan teknologi secara umum memudahkan Pembelajaran Sains.
pembelajaran terarah kendiri dan pembelajaran mengikut kadar
kendiri yang seterusnya membenarkan integrasi mengufuk dan Selain daripada bahan ini, bahan seperti buku teks, perisian
integrasi menegak berlaku dalam sistem persekolahan kita. dan laman web yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan
atau agensi lain yang berwibawa juga boleh dirujuk dalam
membantu meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran
sains.

27
ORGANISASI KANDUNGAN
kedalaman dan skop HP yang berkenaan. A1 adalah aras
yang asas dan harus dikuasai oleh murid sebelum melanjut ke
Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema.
A2 dan seterusnya ke A3.
Setiap tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran
(BP). Setiap BP mempunyai beberapa Hasil Pembelajaran
Secara am, HP dalam sesuatu BP disusun secara
(HP). HP terdiri daripada HP umum dan HP khusus.
berurutan daripada mudah ke kompleks. HP sebaik-baiknya
HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain dipelajari mengikut urutannya dalam setiap BP. Walau
kognitif dan afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaran, urutan
mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, HP dan BP boleh diubahsuai mengikut keperluan atau konteks.
mensintesiskan dan menilai. Peringkat dalam domain afektif
adalah menyedari, menghargai, menghayati, mengagumi, Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan
menyayangi, mensyukuri dan mengamalkan. Hasil pengalaman pembelajaran yang akan dilalui oleh murid. Ia
pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersirat juga memberi maklumat tentang skop dan kedalaman
dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. sesuatu hasil pembelajaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran
diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu
Setiap HP umum seterusnya diperincikan kepada HP dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. Satu aktiviti
khusus yang ditulis dalam tiga aras, iaitu Aras 1 (A1), Aras 2
mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil
(A2) dan Aras 3 (A3). Hasil pembelajaran khusus dalam A1,
pembelajaran. Pada masa yang sama, lebih daripada satu
A2 dan A3 ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh
aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran.
diukur. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan,
kemahiran saintifik, kemahiran berfikir, sikap saintifik dan nilai Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai
murni yang sesuai dengan objektif pembelajaran umum yang dengan jenis kecerdasan, tahap kebolehan murid dan juga
dinyatakan dalam HP. A1, A2 dan A3 merujuk kepada keadaan sekeliling mereka. Guru digalakkan mereka bentuk

28
aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang
meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains. digunakan dalam Hasil digunakan dalam Hasil
Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus

Penulisan Hasil Pembelajaran • Melabelkan


• Menyenaraikan
Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus • Memadankan
dalam domain kognitif dan domain psikomotor ditulis • Menamakan
menggunakan perkataan mengikut prinsip yang telah digubal • Menyatakan
bersesuaian dengan hierarki aras berfikir seperti dalam Jadual • Melukis
1: • Menulis
• Melakar
Jadual 1: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil
Pembelajaran Domain Kognitif dan Domain Psikomotor. Memahami • Mengubah
• Menganggar
- menterjemahkan bahan
Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang • Menerangkan
atau idea daripada satu
digunakan dalam Hasil digunakan dalam Hasil • Memberi contoh
bentuk ke bentuk lain;
Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus • Mengukur
mentafsir bahan atau
• Menyukat
Mengetahui • idea, menganggar trend
Mentakrifkan • Menentukan
• masa depan
Memerihalkan • Menukar
- mengingat kembali • Mengenal pasti • Membandingkan dan
membezakan

29
Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang
digunakan dalam Hasil digunakan dalam Hasil digunakan dalam Hasil digunakan dalam Hasil
Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus
• Meramalkan memahami struktur • Mengasingkan
• Membuat inferens organisasinya dan • Membuat andaian
• Menghubungkaitkan perhubungan antara • Menghuraikan
• Mencirikan komponen • Menyelesaikan
• Mengelaskan masalah
• Membuat urutan
• Mengira • Menyusun mengikut
Mengaplikasikan
keutamaan
• Menghitung
- menggunakan bahan/ • Menggunakan
• Menunjuk cara perhubungan ruang
idea dalam situasi yang • Mengubah suai dan masa
baru dan konkrit • Menjanakan idea • Membuat kesimpulan
• Mengitlakkan • Mengawal pemboleh
• Menjelaskan dengan ubah
contoh
Mensintesiskan • Menggabungkan
Menganalisis • Mencerakinkan • Merancang
• - menggabungkan
Menjelaskan melalui • Meringkaskan
- mengasingkan maklumat komponen-komponen
contoh • Membina
kepada komponen- untuk menghasilkan
• Memilih • Merangkakan
komponennya untuk keseluruhan idea atau

30
Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang
digunakan dalam Hasil digunakan dalam Hasil digunakan dalam Hasil digunakan dalam Hasil
Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus

struktur yang baru dan • Mereka cipta • Membuat


kreatif • Mereka bentuk keputusan
• Mengkonsepsikan
• Menganalogikan
• Mebuat gambaran Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran
mental khusus dalam domain afektif ditulis menggunakan perkataan
• Mendefinisikan mengikut satu prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan
secara operasi peringkat penerapan sikap saintifik dan nilai murni seperti
• Berkomunikasi dalam Jadual 2:
• Mengeksperimen
Jadual 2: Frasa yang Digunakan dalam Hasil Pembelajaran
• Membuat hipotesis
Domain Afektif.

Menilai • Menaksir Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang
• Mengkritik digunakan dalam Hasil digunakan dalam Hasil
- menilai idea/ bahan/ • Mentafsir Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus
maklumat/ kaedah • Menyokong
berdasarkan kriteria • Mewajarkan Menyedari • Memerihalkan
yang spesifik untuk • Mengesan • Menjawab
tujuan yang tertentu kecondongan • Melaporkan

31
Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang
digunakan dalam Hasil digunakan dalam Hasil digunakan dalam Hasil digunakan dalam Hasil
Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus

• Memberitahu Menyayangi • Menolong


• Menyoal Mensyukuri • Mengambil bahagian
• Menerangkan Mengamalkan • Menderma
• Mengenali • Memberi
• Menyatakan • Mempraktikkan
• Mengenal pasti • Melakukan
• Membina
• Mengerjakan
Menghargai • Memilih • Memulihara
Menghayati • Menunjukkan minat • Mengendalikan
Mengagumi • Mempertahankan • Memelihara
• Membandingkan dan • Menyertai
membezakan • Membantu
• Mencadangkan • Menggunakan
• Mengitlakkan • Menyelesaikan
• Menyepadukan • Melaksanakan
• Menyediakan
• Menghubungkaitkan
• Mengucapkan
• Mewajarkan
• Mengambil
• Menerima
• Menjaga
• Meramalkan • Menghormati

32
Tema dan Bidang Pembelajaran Berikut diberikan kandungan pengetahuan dalam setiap tema.

Kandungan pengetahuan mata pelajaran Sains untuk sekolah A. Memperkenalkan Sains


menengah telah diolah dalam sembilan tema seperti yang
berikut: Tema ini memperkenalkan murid kepada pengertian sains dan
A. Memperkenalkan Sains. teknologi di mana sains dilihat sebagai suatu susunan ilmu
pengetahuan yang sentiasa berkembang dan teknologi sebagai
B. Manusia dan Kepelbagaian Hidupan.
aplikasi pengetahuan sains. Murid juga diperkenalkan kepada
C. Jirim dalam Alam.
kaedah pemerolehan pengetahuan sains secara saintifik melalui
D. Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup. penyiasatan saintifik. Murid dilatih menjalankan penyiasatan
E. Daya dan Gerakan. yang sistematik untuk memahami fenomena alam dan menguji
F. Tenaga dalam Kehidupan. kebenaran dan kesahihannya. Di samping itu, tema ini juga
G. Keseimbangan dan Pengurusan Alam Sekitar. membincangkan tentang kuantiti fizik dan pengukuran di mana
H. Perkembangan Teknologi Industri dalam Masyarakat. murid didedahkan kepada prinsip penggunaan alat pengukur
I. Astronomi dan Penerokaan Angkasa Lepas. dan penggunaan unit Sistem Antarabangsa (SI) serta perlunya
penggunaan unit piawai untuk memudahkan perhubungan
antarabangsa.
Pendekatan bertema ini dapat mewujudkan perkaitan antara
pelbagai pengetahuan dalam bidang sains. Tema ini merangkumi
Bidang pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang
ilmu sains yang diperlukan dalam pendidikan sains di peringkat berikut:
menengah. Di samping itu, pendekatan ini juga menyepadukan
pemerolehan dan aplikasi pengetahuan, penguasaan kemahiran 1. Pengenalan kepada Sains.
saintifik dan kemahiran berfikir, penerapan sikap saintifik dan 2. Penyiasatan Saintifik.
nilai murni. Kesepaduan ini memberi kefahaman yang lebih
bermakna dalam pembelajaran Sains.

33
B. Manusia dan Kepelbagaian Hidupan Pendedahan kepada isu pencemaran dan kesusutan bahan api
semula jadi adalah untuk memberi kesedaran bahawa manusia
Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang sel perlu memainkan peranan dan bertanggungjawab dalam usaha
sebagai unit asas hidupan, kepelbagaian hidupan dan mengurus alam dengan bijaksana demi kesejahteraan hidup.
pengelasannya, mikroorganisma dan faedah serta kesannya
terhadap kesihatan. Tema ini juga memberi tumpuan tentang Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang
manusia bagi membolehkan murid memahami dirinya untuk berikut:
menghargai kesihatan dan juga tentang keistimewaan manusia
mempunyai akal dan roh serta telah dicipta untuk mengurus 1. Jirim.
alam ini. 2. Kepelbagaian Sumber di Bumi.
3. Udara di Sekeliling Kita.
Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang 4. Air dan Larutan.
berikut: 5. Tanah dan Sumbernya.
1. Sel sebagai Unit Asas Hidupan. 6. Jirim dan Bahan.
2. Kepelbagaian Hidupan dan Pengelasannya. 7. Sebatian Karbon.
3. Mikroorganisma dan Kesannya ke atas Hidupan.
D. Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup
C. Jirim dalam Alam
Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang proses
Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang hidup yang dilalui oleh hidupan bagi meneruskan kehidupan
kepelbagaian sumber di Bumi dan kepentingannya untuk dan kepentingan deria kepada manusia dan hidupan lain bagi
menyokong hidupan. Tema ini juga merangkumi kajian tentang mengesan alam sekelilingnya. Tema ini juga bertujuan untuk
jirim serta struktur dan sifat pelbagai bahan. Ini adalah untuk menunjukkan bagaimana badan kita mengkoordinasi melalui
membolehkan murid memahami bagaimana pelbagai jenis sistem saraf dan sistem endokrin di samping memberi
bahan dihasilkan daripada sumber Bumi untuk membuat kefahaman tentang keturunan dan variasi di kalangan manusia
pelbagai jenis barangan buatan manusia melalui teknologi. dan hidupan.

34
Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang berikut: Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang
berikut:
1. Dunia Melalui Deria Kita.
2. Cahaya dan Penglihatan. 1. Dinamik.
3. Bunyi dan Pendengaran. 2. Sokongan dan Pergerakan.
4. Pengesanan Rangsangan dan Gerak Balas 3. Gerakan.
Tumbuhan.
5. Nutrisi. F. Tenaga dalam Kehidupan
6. Peredaran Darah dan Pengangkutan.
7. Respirasi. Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang
8. Perkumuhan. kewujudan pelbagai bentuk tenaga serta penjimatan dan
9. Pembiakan. kecekapan tenaga, dan kepentingan tenaga dalam kehidupan.
10. Pertumbuhan. Tema ini juga bertujuan memberi kefahaman tentang penyusutan
11. Koordinasi Badan. tenaga dan tenaga alternatif. Di samping itu, tema ini memberi
12. Keturunan dan Variasi. kefahaman tentang cahaya dan warna serta peranannya dalam
13. Nutrisi dan Pengeluaran Makanan. kehidupan dan sumbangan teknologi optik dalam usaha
meningkatkan keupayaan deria manusia.
E. Daya dan Gerakan Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang
berikut:
Tema ini bertujuan untuk memberi pengenalan kepada kajian
tentang prinsip asas daya dan gerakan di darat, air dan udara. 1. Sumber dan Bentuk Tenaga.
Tema ini juga bertujuan memberi kefahaman tentang sokongan 2. Haba dan Pemindahannya.
pada manusia dan hidupan serta kebolehan anggota badan kita 3. Keelektrikan.
bergerak. 4. Kemagnetan dan Keelektromagnetan.
5. Penjanaan dan Bekalan Elektrik.
6. Tenaga Nuklear.

35
7. Tenaga dan Perubahan Kimia. perkembangan teknologi industri dalam masyarakat. Tema ini
8. Cahaya, Warna dan Penglihatan. meliputi pemahaman tentang mesin dan kestabilan objek, alat
elektronik dan penghasilan pelbagai jenis bahan daripada
G. Keseimbangan dan Pengurusan Alam Sekitar sumber Bumi untuk membuat barangan melalui teknologi.
Tumpuan diberikan kepada sumbangan teknologi dalam
Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang pengeluaran dan pemprosesan makanan serta sumbangan
keseimbangan alam dan saling bersandaran antara hidupan bidang elektronik dalam mempertingkatkan lagi keupayaan
dengan alam sekitar, kitar semula jadi yang berlaku dalam alam penghantaran maklumat. Tumpuan diberikan juga kepada
serta kesan pengurusan alam sekitar yang tidak sistematik. masalah pembuangan sisa industri dan kesannya terhadap alam
Tema ini juga bertujuan memberi kesedaran bahawa manusia sekitar.
memainkan peranan yang penting dalam memelihara dan
memulihara keseimbangan alam dan perlu mengurus alam ini Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang berikut:
dengan bijaksana.
1. Kekuatan dan Kestabilan.
Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang 2. Mesin.
berikut: 3. Elektronik.
4. Bahan Kimia dalam Industri.
1. Saling Bersandaran Antara Hidupan dengan 5. Peningkatan Pengeluaran dan Teknologi Makanan.
Persekitaran. 6. Bahan Buatan dalam Industri.
2. Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar. 7. Elektronik dan Teknologi Maklumat.

I. Astronomi dan Penerokaan Angkasa Lepas


H. Perkembangan Teknologi Industri dalam
Masyarakat Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang alam
semesta dan perkaitannya dengan Bumi dan Bulan meliputi
Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang fenomena seperti gerhana, dan kejadian siang dan malam.

36
Di samping itu, tema ini juga bertujuan untuk memberi kesedaran
bahawa suatu ketertiban wujud dalam alam dan perlunya
manusia meneruskan usaha untuk meluaskan pengetahuan
tentang alam ini.

Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang berikut:

1. Astronomi.
2. Sains Angkasa Lepas.

37
Objektif Pembelajaran Sains Tingkatan Lima 8. Mengamalkan sikap bertanggungjawab ke atas
keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar.

Objektif Pembelajaran untuk setiap tema dan Bidang


Pembelajaran ditulis dalam bentuk Hasil Pembelajaran seperti
yang berikut: JIRIM DALAM ALAM

Sebatian Karbon
MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN
1. Memahami kepelbagaian sebatian karbon di Bumi.
Mikroorganisma dan Kesannya ke atas Hidupan
2. Menganalisis alkohol dan kesannya kepada kesihatan.
1. Mensintesiskan pengelasan mikroorganisma. 3. Menganalisis lemak dan kesannya kepada kesihatan.
2. Mensintesiskan idea tentang kesan faktor yang 4. Menganalisis kelapa sawit serta kepentingannya
kepada pembangunan negara.
mempengaruhi aktiviti mikroorganisma.
5. Menganalisis pembuatan sabun daripada minyak dan
3. Mengaplikasikan pengetahuan tentang peranan
tindakan pencucian sabun.
mikroorganisma yang berfaedah dalam kehidupan harian.
6. Menganalisis polimer asli.
4. Menganalisis kesan mikroorganisma yang berbahaya 7. Menghargai kebijaksanaan manusia menggunakan akal
kepada manusia.
fikiran dalam memanfaatkan sebatian karbon untuk
5. Memahami pencegahan jangkitan penyakit yang
kesejahteraan hidup.
disebabkan oleh mikroorganisma.
6. Memahami cara merawat penyakit yang disebabkan oleh
mikroorganisma.
7. Mengagumi keagungan Tuhan mencipta organisma seni
yang mempunyai kesan yang menakjubkan ke atas
kehidupan manusia dan alam.

38
PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN 6. Mengaplikasikan prinsip operasi sistem hidraulik dalam
HIDUP kehidupan harian.
7. Menganalisis gerakan kenderaan di air.
Nutrisi dan Pengeluaran Makanan 8. Menganalisis gerakan kenderaan di udara.
9. Mensyukuri anugerah Tuhan yang memberikan manusia
1. Menilai kepentingan amalan pengambilan nutrisi yang akal fikiran dalam mereka cipta dan mereka bentuk
baik dan seimbang. kenderaan untuk kesejahteraan hidup.
2. Mensistesiskan idea tentang pengeluaran makanan dan
keperluan nurien oleh tumbuhan.
KESEIMBANGAN DAN PENGURUSAN ALAM
3. Menganalisis kitar nitogen dan kepentingan.
SEKITAR
4. Menghargai peranan tumbuhan sebagai pengeluar
makanan.
Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar
5. Mensyukuri nikmat Tuhan yang mengurniakan makanan
untuk kesihatan dan kesejahteraan hidup.
1. Menganalisis keseimbangan alam sekitar.
DAYA DAN GERAKAN 2. Menganalisis kesan pencemaran terhadap alam sekitar.
3. Mensintesiskan idea tentang pemeliharaan dan
Gerakan pemuliharaan alam sekitar untuk mengawal pencemaran.
4. Menilai kepentingan pengolahan dan pengurusan sumber
1. Memahami konsep jisim dan inersia. alam yang terancang dalam mengekalkan kesimbangan
2. Memahami gerakan kenderaan di darat. alam.
3. Mengaplikasikan konsep laju, halaju dan pecutan dalam 5. Mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam usaha
kehidupan harian. memelihara dan memulihara alam sekitar melalui
4. Mensintesiskan idea tentang momentum dan
perkaitannya dengan kehidupan harian.
5. Mensintesiskan konsep tekanan.

39
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI DALAM Elektronik dan Teknologi Maklumat
MASYARAKAT
1. Memahami gelombang radio.
Peningkatan Pengeluaran dan Teknologi Makanan 2. Menganalisis sistem komunikasi radio.
3. Memahami perkembangan teknologi penghantaran
1. Menganalisis perkembangan dalam teknologi makanan. maklumat.
2. Menganalisis peningkatan pengeluaran makanan segera. 4. Menghargai kegigihan ahli sains mereka cipta alat
3. Menghargai sumbangan teknologi dalam pengeluaran komunikasi untuk kesejahteraan hidup.
makanan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.
4. Mengamalkan pemikiran kritis dan analitis dalam
membuat pemilihan makanan yang diproses.

Bahan Buatan dalam Industri

1. Memahami polimer sintetik.


2. Menganalisis plastik.
3. Menghargai sumbangan manusia mencipta polimer
sintetik yang mempunyai banyak kegunaan dalam
kehidupan.
4. Mengamalkan sikap bertanggungjawab terhadap
pelupusan polimer sintetik tanpa mencemarkan alam.

40
MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN SAINS TINGKATAN 5
HIDUPAN
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Mikroorganisma 1. Mensintesiskan pengelasan mikroorganisma. Menjalankan aktiviti mengkaji dan mengelaskan
dan Kesannya ke pelbagai jenis mikoorganisma daripada segi rupa
atas Hidupan Aras 1 bentuk dan saiz.
• Mengelaskan pelbagai jenis
mikroorganisma ke dalam kumpulan Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang
berdasarkan ciri sepunya. perkara berikut:
(a) Pelbagai jenis mikroorganisma.
Aras 2 (b) Ciri mikroorganisma iaitu rupa bentuk, saiz, cara
• Mengelaskan pelbagai mikroorganisma pembiakan, nutrisi dan habitat.
kepada bakteria, kulat, protozoa, virus
dan alga. Membina pengelasan mikroorganisma berdasarkan
ciri rupa bentuk, saiz, cara pembiakan, nutrisi dan
Aras 3 habitat.
• Mengkonsepsikan pengelasan
mikroorganisma.

2. Mensintesiskan idea tentang kesan faktor Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang faktor
yang mempengaruhi aktiviti mikroorganisma. yang mempengaruhi aktiviti pertumbuhan dan
pembiakan mikroorganisma.
Aras 1
• Mengenal pasti faktor persekitaran yang Membincangkan keperluan nutrien dalam aktiviti
mempengaruhi aktiviti mikroorganisma. mikroorganisma.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan faktor


pH terhadap aktiviti mikroorganisma.

41
MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN SAINS TINGKATAN 5
HIDUPAN
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
• Menerangkan keperluan nutrien dalam Merancang dan menjalankan eksperimen mengkaji
aktiviti mikoorganisma. kesan faktor selain daripada pH terhadap aktiviti
mikoorganisma.
Aras 2
• Mengawal pemboleh ubah dalam kajian Menjalankan aktiviti berikut:
kesan faktor pH terhadap aktiviti (a) Membuat ramalan kesan faktor persekitaran dan
mikroorganisma. nutrien terhadap aktiviti mikroorganisma.
• Mereka bentuk eksperimen untuk (b) Perbincangan tentang situasi dalam kehidupan
mengkaji kesan faktor lain yang harian di mana aktiviti mikroorganisma dipengaruhi
mempengaruhi aktiviti mikroorganisma. oleh faktor persekitaran dan nutrien.
• Meramalkan kesan faktor persekitaran
dan nutrien terhadap aktiviti Nota :
mikroorganisma.
• Membuat kesimpulan kesan faktor Langkah keselamatan semasa mengendalikan
persekitaran dan nutrien terhadap aktiviti eksperimen yang melibatkan mikrooganisma mesti
mikroorganisma. dipatuhi.

Aras 3
• Menjelaskan melalui contoh situasi dalam
kehidupan harian di mana aktiviti
mikrooorganisma dipengaruhi oleh faktor
persekitaran dan nutrien.

42
MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN SAINS TINGKATAN 5
HIDUPAN
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran

3. Mengaplikasikan pengetahuan tentang Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang jenis,


peranan mikroorganisma yang berfaedah kegunaan dan peranan mikroorganisma yang
dalam kehidupan harian. berfaedah dalam perkara berikut:
(a) Pencernaan makanan.
Aras 1 (b) Pereputan.
• Memberi contoh kegunaan (c) Bidang perubatan, pertanian dan perindustrian.
mikroorganisma dalam kehidupan harian.
Menjalankan aktiviti perbincangan tentang potensi
Aras 2 penggunaan mikroorganisma dalam pelbagai bidang.
• Menerangkan peranan mikroorganisma
yang berfaedah dalam kehidupan. Nota:
Nama saintifik mikroorganisma tidak diperlukan.
Aras 3
• Menjanakan idea tentang potensi
penggunaan mikroorganisma dalam
pelbagai bidang.

43
MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN SAINS TINGKATAN 5
HIDUPAN
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran

4. Menganalisis kesan miroorganisma yang Membincangkan tindakan mikroorganisma yang


berbahaya kepada manusia. berbahaya dalam menyebabkan perkara berikut:
(a) Penyakit pada manusia.
Aras 1 (b) Kerosakan pada makanan.
• Menyatakan kesan mikroorganisma yang
berbahaya kepada manusia. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang jenis
• Menerangkan kesan mikroorganisma mikroorganisma, penyakit yang disebabkannya serta
berbahaya ke atas makanan. gejala penyakit, pada manusia.

Aras 2 Contoh mikroorganisma dan penyakit yang


• Menghubungkaitkan jenis disebabkannya adalah seperti berikut:
mikroorganisma dengan penyakit. (a) Bakteria menyebabkan penyakit seperti
• Memerihalkan gejala penyakit yang tuberkulosis, kolera dan pelbagai penyakit
disebabkan oleh mikroorganisma. kelamin.
(b) Virus menyebabkan penyakit seperti selesema,
Aras 3 demam denggi, hepatitis A dan B, sindrom kurang
• Menyenaraikan cara jangkitan penyakit. daya tahan (AIDS).
• Menghuraikan cara jangkitan penyakit (c) Kulat menyebabkan penyakit seperti panau dan
yang disebabkan oleh mikroorganisma. kurap.
(d) Protozoa menyebabkan penyakit seperti malaria.

Nota:
Nama saintifik mikroorganisma terlibat tidak
perlu dinyatakan.

44
MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN SAINS TINGKATAN 5
HIDUPAN
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Membincangkan tentang cara jangkitan penyakit yang
disebabkan oleh mikroorganisma iaitu melalui udara,
air, makanan, sentuhan dan vektor.

5. Memahami pencegahan jangkitan penyakit Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang cara
yang disebabkan oleh mikroorganisma. pencegahan jangkitan penyakit iaitu kawalan vektor
pensterilan dan pengimunan.
Aras 1
• Menyenaraikan cara mencegah jangkitan Menggambar kisahkan tabiat dan kitar hidup vektor
penyakit. iaitu nyamuk dan lalat serta mengaitkannya dengan
pengawalan dan pencegahan jangkitan penyakit.
Aras 2
• Menghubungkaitkan pengawalan vektor Membincangkan pelbagai kaedah pensterilan seperti
dengan tabiat dan kitar hidupnya. berikut:
• Menerangkan pelbagai kaedah (a) Penggunaan haba iaitu melalui pendidihan dan
pensterilan. autoklaf.
(b) Penggunaan bahan kimia iaitu antiseptik dan
Aras 3 disinfektan.
• Menerangkan maksud keimunan. (c) Penggunaan sinaran iaitu sinaran gama dan sinaran
• Menerangkan jenis keimunan. ultra ungu.

45
MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN SAINS TINGKATAN 5
HIDUPAN
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
• Menerangkan kepentingan keimunan Menjalankan aktiviti main peranan, membincangkan
kepada manusia. perkara berikut:
• Membandingkan dan membezakan jenis (a) Maksud keimunan
keimunan. (b) Jenis keimunan.
(c) Kepentingan keimunan.

Menjalankan aktiviti perbincangan membandingkan


keimunan aktif dengan keimunan pasif.

6. Memahami cara merawat penyakit yang Membincangkan cara merawat penyakit yang
disebabkan oleh mikroorganisma. disebabkan oleh mikroorganisma.

Aras 1 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindakan


• Menyatakan cara merawat penyakit yang antibiotik terhadap bakteria.
disebabkan oleh mikroorganisma.
Menulis rencana tentang bahaya rawatan tanpa
Aras 2 pengawasan dan preskripsi doktor.
• Menerangkan kesan antibiotik terhadap
mikroorganisma.

Aras 3
• Menerangkan bahaya rawatan tanpa
pengawasan dan preskripsi.

46
MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN SAINS TINGKATAN 5
HIDUPAN
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
7. Mengagumi keagungan Tuhan mencipta Membincangkan tentang perkara berikut:
organisma seni yang mempunyai kesan yang (a) Perkaitan antara mikroorganisma dengan
menakjubkan ke atas kehidupan manusia dan kesejahteraan dan kesengsaraan hidup manusia.
alam. (b) Perkaitan antara mikroorganisma dengan
keseimbangan alam.
• Menghubungkaitkan kehadiran
mikroorganisma dengan kehidupan
manusia dan keseimbangan alam.

8. Mengamalkan sikap bertanggungjawab ke Memastikan semula langkah keselamatan semasa


atas keselamatan diri dan rakan serta mengendalikan eksperimen yang melibatkan
terhadap alam sekitar. mikroorganisma dipatuhi.

• Mempraktikkan langkah keselamatan


semasa mengendalikan eksperimen yang
melibatkan mikroorganisma.

47
JIRIM DALAM ALAM SAINS TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Sebatian Karbon 1. Memahami kepelbagaian sebatian karbon di Membincangkan tentang perkara berikut:
Bumi. (a) Maksud sebatian karbon.
(b) Jenis sebatian karbon iaitu sebatian karbon
Aras 1 organik dan sebatian karbon tak organik.
• Menyatakan maksud sebatian karbon.
• Menyatakan jenis sebatian karbon. Menjalankan aktiviti perbincangan membandingkan
• Menyenaraikan contoh sebatian karbon sebatian karbon organik dengan sebatian karbon tak
organik. organik.
• Menyenaraikan contoh sebatian karbon
tak organik. Menjalankan aktiviti membuat pengelasan pelbagai
bahan kepada sebatian karbon organik dan sebatian
Aras 2 karbon tak organik.
• Membandingkan dan membezakan
sebatian karbon organik dengan sebatian Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang
karbon tak organik. hidrokarbon dan sumbernya.
• Mengelaskan bahan kepada sebatian
karbon organik dan sebatian karbon tak
organik.

Aras 3
• Menerangkan maksud hidrokarbon.
• Menyenaraikan sumber hidrokarbon.

48
JIRIM DALAM ALAM SAINS TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran

2. Menganalisis alkohol dan kesannya kepada Membincangkan unsur dalam alkohol serta memberi
kesihatan. contoh alkohol iaitu etanol dan metanol.

Aras 1 Menjalankan aktiviti berikut:


• Menyatakan unsur dalam alkohol. (a) Menghasilkan etanol yang tulen melalui proses
• Memberi contoh alkohol. penapaian dan penyulingan.
(b) Mengkaji sifat alkohol seperti kelarutcampuran
Aras 2 dengan air, kebolehbakaran dan tindak balas
• Menghuraikan proses pembentukan dengan asid untuk menghasilkan ester.
alkohol.
• Menyatakan sifat umum alkohol. Nota:
• Menyenaraikan kegunaan alkohol. Untuk tindak balas pengesteran, hanya
persamaan perkataan umum diperkenalkan.
Aras 3
• Menghuraikan kesan alkohol kepada Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang
kesihatan manusia. perkara berikut:
• Menghubungkaitkan kesan ketagihan (a) Pelbagai kegunaan alkohol dalam kehidupan
alkohol dengan masalah sosial. harian.
(b) Kesan alkohol kepada manusia iaitu pada otak,
sistem saraf dan hati.
(c) Masalah sosial akibat daripada ketagihan
alkohol.

49
JIRIM DALAM ALAM SAINS TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
3. Menganalisis lemak dan kesannya kepada Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang
kesihatan. perkara berikut:
(a) Unsur dalam lemak.
Aras 1 (b) Jenis lemak iaitu lemak tepu dan lemak tak tepu
• Menyatakan unsur dalam lemak. serta sumbernya.
• Menyatakan jenis lemak dan sumbernya.
Menjalankan aktiviti perbincangan membandingkan
Aras 2 lemak tepu dengan lemak tak tepu termasuk daripada
• Membandingkan dan membezakan lemak aspek sumber, keadaan pada suhu bilik, takat lebur
tepu dengan lemak tak tepu. dan kesan ke atas kesihatan.

Aras 3 Membincangkan kesan memakan makanan yang


• Menghuraikan kesan memakan makanan mengandungi lemak tepu dan lemak tak tepu ke atas
yang mengandungi lemak tepu dan lemak kesihatan.
tak tepu ke atas kesihatan.
Menyediakan folio tentang kesan memakan makanan
yang mengandungi lemak tepu dan lemak tak tepu ke
atas kesihatan.

50
JIRIM DALAM ALAM SAINS TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran

4. Menganalisis kelapa sawit serta Memerhati dan meneliti struktur buah kelapa sawit.
kepentingannya kepada pembangunan
negara. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang
proses pengekstrakan minyak kelapa sawit.
Aras 1
• Melukis struktur buah kelapa sawit. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji proses
• Membuat urutan proses pengekstrakan pengekstrakan minyak daripada buah kelapa sawit.
minyak kelapa sawit.
Menjalankan aktiviti perbincangan tentang perkara
Aras 2 berikut:
• Menyenaraikan kegunaan minyak kelapa (a) Kegunaan minyak kelapa sawit.
sawit. (b) Bahan berkhasiat dalam minyak kelapa sawit
• Mengenal pasti bahan berkhasiat dalam seperti lemak, vitamin dan pengantioksida.
minyak kelapa sawit.
• Menerangkan kepentingan industri kelapa Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang
sawit kepada pembangunan negara. kepentingan industri kelapa sawit, kepada
pembangunan negara.
Aras 3
• Memerihalkan aktiviti penyelidikan Membuat lawatan ke kilang yang memproses minyak
kelapa sawit oleh institusi tempatan. kelapa sawit dan institusi penyelidikan yang berkaitan
• Menjanakan idea tentang potensi kelapa dengan kelapa sawit.
sawit.
Membincangkan potensi kelapa sawit.

51
JIRIM DALAM ALAM SAINS TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran

5. Menganalisis pembuatan sabun daripada Membincangkan sabun sebagai garam natrium bagi
minyak dan tindakan pencucian sabun. asid lemak.

Aras 1 Menjalankan aktiviti untuk mengkaji proses


• Menyatakan kandungan sabun. pembuatan sabun melalui tindak balas minyak dengan
larutan natrium hidroksida.
Aras 2
• Menghuraikan proses pembuatan sabun. Menggambarkisahkan tindakan pencucian sabun.

Aras 3
• Menerangkan tindakan pencucian sabun.

52
JIRIM DALAM ALAM SAINS TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran

6. Memahami polimer asli. Membincangkan tentang perkara berikut:


(a) Takrif polimer dan monomer.
Aras 1 (b) Jenis polimer iaitu polimer asli dan polimer sintetik
• Mentakrifkan polimer dan monomer. serta contoh.
• Menyatakan jenis polimer serta contoh. (c) Memberi contoh polimer dan monomernya.
• Memberi contoh polimer dan monomer.
• Menerangkan proses pempolimeran. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji perkara berikut:
• Menerangkan proses penyahpolimeran. (a) Proses pempolimeran dan penyahpolimeran.
(b) Sifat getah asli.
Aras 2 (c) Penggumpalan lateks oleh tindakan asid.
• Menyatakan sifat getah asli. (d) Pencegahan penggumpalan lateks oleh ammonia.
• Menerangkan tindakan asid ke atas (e) Pemvulkanan getah dengan menggunakan sulfur.
lateks.
• Menerangkan tindakan larutan ammonia Melukis gambar rajah skema untuk menunjukkan
ke atas lateks. tindakan asid ke atas lateks.

Aras 3 Menjalankan aktiviti perbincangan


• Menerangkan proses pemvulkanan getah. menghubungkaitkan sifat getah tervulkan dengan
• Menghubungkaitkan sifat getah tervulkan struktur molekulnya.
dengan struktur molekulnya.

53
JIRIM DALAM ALAM SAINS TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
• Memerihalkan perindustrian getah asli dan Nota:
kepentingannya terhadap pembangunan Hanya gambar rajah skema yang menunjukkan
negara. struktur molekul getah tervulkan diperlukan.

Membuat lawatan ke kilang dan institusi penyelidikan


getah asli untuk mengumpul maklumat tentang
perindustrian getah asli dan sumbangannya terhadap
hasil pendapatan negara.

7. Menghargai kebijaksanaan manusia Membincangkan peranan manusia dalam usaha


menggunakan akal fikiran dalam memanfaatkan memanfaatkan sebatian karbon untuk kesejahteraan
sebatian karbon untuk kesejahteraan hidup. hidup.

• Menerangkan kepentingan menggunakan Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang


akal fikiran dalam usaha memanfaatkan pengalaman dan usaha gigih ahli sains dalam mencapai
sebatian karbon. kejayaan semasa menjalankan penyelidikan tentang
• Menghubungkaitkan kebijaksanaan dan sebatian karbon.
usaha gigih ahli sains dengan pencapaian
mereka dalam penyelidikan tentang
sebatian karbon.

54
PENYENGGARAAN DAN SAINS TINGKATAN 5
KESINAMBUNGAN HIDUP
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Nutrisi dan 1. Menilai kepentingan amalan pengambilan nutrisi Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang nilai
Pengeluaran yang baik dan seimbang. kalori dalam kelas makanan protein, karbohidrat dan
Makanan lemak.
Aras 1
• Menyatakan nilai kalori dalam kelas Menjalankan aktiviti menentukan jumlah kalori yang
makanan. diambil oleh pelajar dalam satu hari.

Aras 2 Membincangkan tentang perkara berikut:


• Menaksir nilai kalori makanan yang (a) Faktor yang mempengaruhi keperluan kalori
berbeza. individu iaitu jantina, saiz badan, umur, keadaan
• Mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kesihatan, aktiviti fizikal dan iklim persekitaran.
keperluan kalori individu. (b) Masalah kesihatan berkaitan dengan nutrisi
• Menerangkan faktor yang mempengaruhi seperti malnutrisi, kegendutan, anoreksia dan
keperluan kalori individu. penyakit yang berkaitan dengan tabiat makan.
Tabiat makan yang kurang sihat adalah seperti
Aras 3 memakan lebih daripada yang diperlukan oleh
• Menghubungkaitkan masalah kesihatan badan, memakan kurang daripada keperluan
dengan amalan pengambilan nutrisi. tenaga badan dan pengambilan makanan yang
• Mewajarkan kepentingan amalan kaya dengan kolesterol, garam dan gula secara
pengambilan nutrisi yang seimbang. berlebihan.

55
PENYENGGARAAN DAN SAINS TINGKATAN 5
KESINAMBUNGAN HIDUP
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Menjalankan aktiviti perbincangan tentang perkara
berikut:
(a) Menghubungkaitkan masalah kesihatan dengan
amalan pengambilan nutrisi.
(b) Mewajarkan pentingnya amalan pengambilan
nutrisi yang seimbang.

Nota:
Hanya penerangan ringkas perlu diberikan
tentang gejala penyakit, sebab berlaku dan cara
mengawal setiap masalah.

2. Mensintesiskan idea tentang pengeluaran Menjalankan aktiviti perbincangan


makanan dan keperluan nutrien oleh tumbuhan. menghubungkaitkan proses fotosintesis dengan
pengeluaran makanan oleh tumbuhan.
Aras 1
• Menghubungkaitkan proses fotosintesis Nota:
dengan pengeluaran makanan oleh Hanya penerangan ringkas tentang proses
tumbuhan. fotosintesis diperlukan.

56
PENYENGGARAAN DAN SAINS TINGKATAN 5
KESINAMBUNGAN HIDUP
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 2 Mengumpul dan mentafsirkan data tentang perkara
• Menjelaskan dengan contoh makronutrien. berikut:
• Menjelaskan dengan contoh mikronutrien. (a) Makronutrien iaitu karbon (C), hidrogen (H),
• Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji oksigen (O), nitrogen (N), fosforus (P), kalium
keperluan nutrien oleh tumbuhan. (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg) dan sulfur
• Mengawal pemboleh ubah dalam kajian (S).
tentang keperluan nutrien oleh tumbuhan. (b) Mikronutrien iaitu boron (B), molibdenum (Mb),
zink (Zn), mangan (Mn), kuprum (Cu) dan ferum
Aras 3 (Fe).
• Menghuraikan kesan kekurangan nutrien,
nitrogen, fosforus dan kalium terhadap Merancang dan menjalankan eksperimen untuk
proses pertumbuhan tumbuhan. mengkaji keperluan nutrien NPK oleh tumbuhan.

Membincangkan kesan kekurangan nutrien NPK


terhadap pertumbuhan tumbuhan.

3. Menganalisis kitar nitrogen dan kepentingannya. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang kitar
nitrogen semula jadi.
Aras 1
• Membuat urutan aliran nitrogen dan Melukis dan melabel rajah kitar nitrogen.
sebatiannya dalam alam semula jadi.
Membincangkan tentang perkara berikut:
(a) Proses yang terlibat dalam kitar nitrogen.

57
PENYENGGARAAN DAN SAINS TINGKATAN 5
KESINAMBUNGAN HIDUP
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran

Aras 2 (b) Kepentingan kitar nitrogen.


• Menerangkan kepentingan kitar nitrogen.
Nota:
Aras 3 Nama saintifik bakteria yang terlibat tidak
• Mencerakinkan proses yang terlibat dalam diperlukan.
kitar nitrogen.

4. Menghargai peranan tumbuhan sebagai Menjalankan aktiviti perbincangan mewajarkan


pengeluar makanan. kepentingan memelihara dan memulihara tumbuhan
dalam alam sekitar.
• Mewajarkan kepentingan memelihara dan
memulihara tumbuhan dalam alam sekitar.

5. Mensyukuri nikmat Tuhan yang mengurniakan Membincangkan pengamalan sikap kesederhanaan


makanan untuk kesihatan dan kesejahteraan dalam pengambilan makanan seharian oleh individu.
hidup.

• Mengamalkan sikap kesederhanaan Menjanakan idea tentang pengendalian sumber


dalam pengambilan makanan. makanan secara terancang untuk mengelakkan
pembaziran.

58
PENYENGGARAAN DAN SAINS TINGKATAN 5
KESINAMBUNGAN HIDUP
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran

• Mengendalikan sumber makanan secara Membincangkan kehidupan manusia jika berlaku


terancang untuk mengelakkan kekurangan sumber makanan.
pembaziran.
• Memerihalkan kehidupan manusia jika Menyertai aktiviti kebajikan untuk membantu individu
kekurangan sumber makanan. yang memerlukan makanan.
• Mengamalkan sikap bermurah hati untuk
membantu orang yang memerlukan.

59
DAYA DAN GERAKAN SAINS TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Gerakan 1. Memahami konsep jisim dan inersia. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang jisim
dan inersia.
Aras 1
• Mentakrifkan jisim. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji perkaitan
• Mentakrifkan inersia. antara jisim dengan inersia.
• Memberi contoh inersia dalam kehidupan
harian. Membincangkan contoh dalam kehidupan harian
yang menunjukkan perkara berikut:
Aras 2 (a) Inersia.
• Menghubungkaitkan jisim dan inersia. (b) Kaitan antara jisim dengan inersia.
• Memberi contoh kaitan antara jisim dengan (c) Ciri keselamatan dalam kenderaan yang
inersia dalam kehidupan harian. berkaitan dengan inersia.

Aras 3
• Menerangkan ciri keselamatan dalam
kenderaan yang berkaitan dengan inersia.

2. Memahami gerakan kenderaan di darat. Membincangkan prinsip gerakan kenderaan di


darat.
Aras 1
• Menyatakan prinsip gerakan kenderaan di Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang
darat. struktur dan prinsip operasi kenderaan tidak
berenjin iaitu basikal.

60
DAYA DAN GERAKAN SAINS TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
• Menerangkan struktur dan prinsip operasi Menggunakan simulasi dan animasi berkomputer
kenderaan tidak berenjin. untuk mengkaji struktur dan prinsip operasi enjin
berikut:
Aras 2 (a) Enjin petrol empat lejang.
• Menerangkan struktur dan prinsip operasi (b) Enjin diesel empat lejang.
enjin petrol empat lejang. (c) Enjin petrol dua lejang.
• Menerangkan struktur dan prinsip operasi
enjin diesel empat lejang. Melukis gambar rajah skema menunjukkan struktur
• Menerangkan struktur dan prinsip operasi dan prinsip operasi enjin petrol empat lejang, enjin
enjin petrol dua lejang. diesel empat lejang dan enjin petrol dua lejang.

Aras 3 Menjalankan aktiviti perbincangan membandingkan


• Membandingkan dan membezakan struktur struktur, prinsip operasi enjin dan kecekapan enjin
dan prinsip operasi enjin petrol empat lejang bagi enjin berikut:
dengan enjin diesel empat lejang. (a) Enjin petrol empat lejang dengan enjin diesel empat
• Membandingkan dan membezakan struktur lejang.
dan prinsip operasi enjin petrol empat lejang (b) Enjin petrol empat lejang dengan enjin petrol dua
dengan enjin petrol dua lejang. lejang.
• Menghubungkaitkan prinsip operasi enjin
dengan pergerakan kenderaan. Mengkaji hubungkait prinsip operasi enjin dengan
pergerakan kenderaan melalui simulasi dan animasi
berkomputer.

61
DAYA DAN GERAKAN SAINS TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
3. Mengaplikasikan konsep laju, halaju dan Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang laju,
pecutan dalam kehidupan harian. halaju dan pecutan serta kaitannya dengan kehidupan
harian.
Aras 1 Menjalankan eksperimen untuk menentukan laju
• Mentakrifkan laju dan halaju. objek yang bergerak dengan kelajuan seragam.
• Menyatakan unit laju dan halaju.
• Mentakrifkan pecutan. Menjalankan aktiviti berikut:
• Menyatakan unit pecutan. (a) Menghubungkaitkan laju, halaju dan pecutan
dengan kehidupan harian.
Aras 2 (b) Membuat perbandingan antara laju, halaju dan
• Menentukan laju objek yang bergerak pecutan.
dengan kelajuan seragam. (c) Menyelesaikan masalah penghitungan berkaitan
• Menghubungkaitkan laju, halaju dan dengan halaju dan pecutan objek yang bergerak.
pecutan dengan kehidupan harian.

Aras 3
• Membandingkan dan membezakan antara
laju, halaju dan pecutan.
• Menghitung halaju dan pecutan objek yang
bergerak.

62
DAYA DAN GERAKAN SAINS TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran

4. Mensintesiskan idea tentang momentum dan Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang
perkaitannya dengan kehidupan harian. momentum.

Aras 1 Merancang dan menjalankan eksperimen untuk


• Mentakrifkan momentum. mengkaji perkaitan antara momentum dengan jisim
dan halaju.
Aras 2
• Membuat hipotesis tentang perkaitan Membincangkan prinsip keabadian momentum.
antara momentum dengan jisim dan halaju.
• Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji Menggunakan simulasi dan animasi berkomputer
perkaitan antara momentum dengan jisim untuk mengkaji perkaitan momentum dengan
dan halaju. kehidupan harian seperti berikut:
• Mengawal pemboleh ubah dalam kajian (a) Rekabentuk kenderaan yang mengambil kira ciri
tentang perkaitan antara momentum dengan keselamatan.
jisim dan halaju. (b) Penggunaan pelantak cerucuk.

Aras 3
• Menyatakan prinsip keabadian momentum.
• Menghubungkaitkan momentum dengan
kehidupan harian.

63
DAYA DAN GERAKAN SAINS TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
5. Mensintesiskan konsep tekanan. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang
tekanan.
Aras 1
• Mentakrifkan tekanan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan
tekanan dengan daya dan luas permukaan.
Aras 2
• Menghubungkaitkan tekanan dengan daya Menjalankan aktiviti perbincangan tentang perkara
dan luas permukaan. berikut:
(a) Membina konsep tekanan.
Aras 3 (b) Menghubungkaitkan konsep tekanan dengan
• Mengkonsepsikan tekanan. kehidupan harian.
• Menghubungkaitkan konsep tekanan
dengan kehidupan harian.

6. Mengaplikasikan prinsip operasi sistem hidraulik Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang prinsip
dalam kehidupan harian. pemindahan tekanan oleh cecair.

Aras 1 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan


• Menyatakan prinsip pemindahan tekanan pemindahan tekanan oleh cecair dalam operasi sistem
oleh cecair. hidraulik.
• Menerangkan kesan pemindahan tekanan
oleh cecair.

64
DAYA DAN GERAKAN SAINS TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran

Aras 2 Menjalankan aktiviti perbincangan


• Menghubungkaitkan tekanan pada omboh menghubungkaitkan tekanan pada omboh kecil
kecil dengan tekanan pada omboh besar dengan tekanan pada omboh besar dalam operasi
dalam operasi sistem hidraulik. sistem hidraulik.
• Menghitung pemindahan tekanan oleh
cecair. Menyelesaikan masalah penghitungan berkaitan
dengan pemindahan tekanan oleh cecair.
Aras 3
• Menyatakan kegunaan sistem hidraulik dan Membincangkan perkara berikut:
memberi contoh. (a) Kegunaan sistem hidraulik serta contoh.
• Menjelaskan dengan contoh penggunaan (b) Penggunaan prinsip operasi sistem hidraulik dalam
prinsip operasi sistem hidraulik dalam jek hidraulik dan brek hidraulik.
kehidupan harian.

7. Menganalisiskan gerakan kenderaan di air. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang jenis
kenderaan di air seperti kapal, hidrofoil dan hoverkraf
Aras 1 serta prinsip gerakannya.
• Menyatakan prinsip gerakan kenderaan di
air.

65
DAYA DAN GERAKAN SAINS TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 2 Menjalankankan projek mereka bentuk suatu objek
• Menghubungkaitkan bentuk yang sesuai yang boleh bergerak dengan berkesan di dalam air.
bagi gerakan di air dengan reka bentuk
kenderaan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji perkara
berikut:
Aras 3 (a) Perubahan berat objek apabila direndam dalam
• Menerangkan prinsip Archimedes. bendalir.
• Menjelaskan melalui contoh penggunaan (b) Hubungan antara tujah ke atas dengan berat cecair
prinsip Archimedes dalam kehidupan yang disesarkan.
harian.
Membincangkan penggunaan prinsip Archimedes
dalam kapal selam dan kapal laut.

8. Menganalisis gerakan kenderaan di udara. Membincangkan prinsip gerakan kenderaan di udara.

Aras 1 Menjalankan aktiviti perbincangan membandingkan


• Menerangkan prinsip gerakan kenderaan struktur dan prinsip operasi enjin jet dengan roket.
di udara.

Aras 2 Menjalankan aktiviti mengkaji prinsip Bernoulli.


• Membandingkan dan membezakan struktur
dan prinsip operasi enjin jet dengan roket.
• Menjelaskan dengan contoh prinsip
Bernoulli.

66
DAYA DAN GERAKAN SAINS TINGKATAN 5

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 3 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan
• Menjelaskan melalui contoh penggunaan antara kelajuan bendalir dengan tekanan yang terhasil.
prinsip Bernoulli dalam gerakan kenderaan
di udara. Membincangkan penggunaan prinsip Bernoulli dalam
rekabentuk kenderaan yang bergerak di udara seperti
kapal terbang.

9. Mensyukuri anugerah Tuhan yang memberikan Menjalankan aktiviti perbincangan mewajarkan


manusia akal fikiran dalam mereka cipta perlunya manusia mereka cipta kenderaan untuk
kenderaan untuk kesejahteraan hidup. keselamatan dan keselesaan hidup manusia.

• Mewajarkan keperluan mereka cipta Menyertai industri pembuatan dan pemasangan kereta.
kenderaan untuk keselamatan dan
keselesaan hidup manusia. Menyertai kempen kesedaran tentang perkara berikut:
• Mengamalkan sikap bertanggungjawab (a) Kepentingan menjaga keselamatan dalam
dalam mengendalikan kenderaan. mengendalikan kenderaan.
• Memerihalkan kepentingan menjaga (b)Kepentingan menjaga kemudahan sistem
kemudahan sistem pengangkutan awam. pengangkutan awam.

67
KESEIMBANGAN DAN SAINS TINGKATAN 5
PENGURUSAN ALAM SEKITAR
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Pemeliharaan dan 1. Menganalisis keseimbangan alam sekitar. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang
Pemuliharaan Alam perkara berikut:
Sekitar. Aras 1 (a) Maksud keseimbangan alam.
• Menerangkan maksud keseimbangan alam. (b) Peranan kitar semula jadi sumber alam yang
merangkumi kitar nitrogen, kitar karbon dan kitar
Aras 2 air dalam mengekalkan keseimbangan alam.
• Menerangkan peranan kitar semula jadi (c) Peranan siratan makanan dalam mengekalkan
sumber alam dalam mengekalkan keseimbangan alam.
keseimbangan alam.
• Menerangkan peranan siratan makanan Membincangkan kesan bencana alam terhadap
dalam mengekalkan keseimbangan alam. keseimbangan alam.

Aras 3
• Menjelaskan melalui contoh kesan bencana
alam terhadap keseimbangan alam.

2. Menganalisis kesan pencemaran terhadap alam Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang
sekitar. pencemaran alam sekitar.

Aras 1 Membincangkan punca yang boleh menyebabkan


• Menjanakan idea punca pencemaran alam alam sekitar tercemar seperti berikut:
sekitar. (a) Penggunaan bahan api fosil.

68
KESEIMBANGAN DAN SAINS TINGKATAN 5
PENGURUSAN ALAM SEKITAR
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
(b) Pembuangan hasil sampingan, bahan sisa, bahan
toksik, bahan radioaktif, asap dan haba daripada
kilang.
Aras 2 (c) Penggunaan baja kimia dan pestisid dalam bidang
• Menghuraikan kesan pencemaran alam pertanian.
sekitar. (d) Penghasilan bunyi, asap dan gas beracun daripada
• Memerihalkan fenomena pemanasan kenderaan dan jentera.
global. (e) Pembuangan sampah sarap seperti plastik, sisa
• Menghubungkaitkan kesan rumah hijau makanan dan bahan pepejal.
dengan fenomena pemanasan global. (f) Pembuangan kumbahan.
(g) Penggunaan klorofluorokarbon seperti dalam
aerosol dan peti sejuk.

Aras 3 Menjalankan aktiviti untuk mengkaji perkara berikut:


• Menerangkan kepentingan lapisan ozon (a) Kesan pencemaran alam sekitar ke atas kesihatan
kepada kehidupan. manusia, pemusnahan habitat, kepupusan spesies,
• Memerihalkan punca penipisan lapisan kehilangan sumber ekonomi serta keindahan alam.
ozon. (b) Hubungkait fenomena kesan rumah hijau dengan
• Menerangkan kesan penipisan lapisan ozon fenomena pemanasan global.
terhadap hidupan. (c) Kepentingan lapisan ozon serta punca dan kesan
penipisan lapisan ozon terhadap hidupan.

69
KESEIMBANGAN DAN SAINS TINGKATAN 5
PENGURUSAN ALAM SEKITAR
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
3. Mensintesiskan idea tentang pemeliharaan dan Menjalankan aktiviti perbincangan tentang pengawalan
pemuliharaan alam sekitar untuk mengawal punca pencemaran alam sekitar.
pencemaran.
Menyediakan pelan tindakan memelihara dan
Aras 1 memulihara alam sekitar setempat bagi mengurangkan
• Menjanakan idea tentang pengawalan pencemaran alam sekitar.
punca pencemaran alam sekitar.
Menjalankan aktiviti main peranan dalam
Aras 2 menyelesaikan masalah pencemaran yang berlaku di
• Merancang pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan setempat.
alam sekitar setempat untuk mengurangkan
pencemaran alam sekitar. Menjalankan projek mengkaji dan menyelidik suatu
kawasan untuk mengenal pasti punca pencemaran dan
Aras 3 masalah yang timbul akibat pencemaran serta
• Menyelesaikan masalah pencemaran alam memberi cadangan bagi mengurangkan masalah
sekitar dalam mengekalkan keseimbangan pencemaran.
alam.

4. Menilai kepentingan pengolahan dan Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang


pengurusan sumber alam yang terancang dalam pengolahan sumber alam melalui aktiviti pembalakan,
mengekalkan keseimbangan alam. penangkapan hidupan akuatik, pembukaan tanah dan
perlombongan.

70
KESEIMBANGAN DAN SAINS TINGKATAN 5
PENGURUSAN ALAM SEKITAR
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 1 Menjalankan aktiviti perbincangan tentang perkara
• Menjanakan idea tentang aktiviti berikut:
pengolahan sumber alam oleh manusia. (a) Menaksir kesan pengolahan sumber alam tanpa
perancangan.
Aras 2 (b) Mewajarkan keperluan menguruskan alam
• Menaksir kesan pengolahan sumber alam sekitar secara terancang.
tanpa perancangan.

Aras 3
• Mewajarkan perlunya menguruskan alam
sekitar secara terancang.

5. Mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam Menjalankan projek pemeliharaan dan pemuliharaan


usaha memelihara dan memulihara alam sekitar alam sekitar dalam komuniti setempat.
melalui pengurusan yang baik dan terancang.
Menjalankan kempen kesedaran memelihara dan
• Melaksanakan aktiviti memelihara dan memulihara alam sekitar.
memulihara alam sekitar tanpa menjejaskan
keharmonian dan keseimbangan alam.

71
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SAINS TINGKATAN 5
INDUSTRI DALAM MASYARAKAT
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Peningkatan 1. Menganalisis perkembangan teknologi Membincangkan tujuan memproses makanan
Pengeluaran makanan. termasuk membunuh mikroorganisma dan parasit,
Makanan dan memudahkan pencernaan dan menjadikan makanan
Teknologi Makanan Aras 1 tahan lama.
• Menerangkan tujuan memproses makanan.
• Menjelaskan dengan contoh perkembangan Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang
teknologi dalam pemprosesan makanan. perkara berikut:
(a) Perkembangan teknologi dalam pemprosesan
Aras 2 makanan iaitu pengetinan, pempasteuran,
• Menyatakan jenis bahan kimia yang pendehidratan, penyejukbekuan, pendinginan,
digunakan dalam pemprosesan makanan. pembungkusan- vakum, dan penyinaran.
• Menerangkan fungsi bahan kimia yang (b) Jenis bahan kimia yang digunakan dalam
digunakan dalam pemprosesan makanan. pemprosesan makanan iaitu bahan awet,
pewarna, peluntur, perisa, penstabil, pemanis,
Aras 3 pengantioksida dan pengemulsi.
• Membuat kesimpulan tentang kesan (c) Fungsi bahan kimia yang digunakan dalam
penggunaan bahan kimia yang berlebihan pemprosesan makanan.
dalam pemprosesan makanan. (d) Kuantiti bahan kimia yang dibenarkan dalam
makanan.
(e) Kesan penggunaan bahan kimia secara berlebihan
dalam pemprosesan makanan terhadap kesihatan
manusia.

72
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SAINS TINGKATAN 5
INDUSTRI DALAM MASYARAKAT
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2. Menganalisis peningkatan pengeluaran Membincangkan tentang perkara berikut:
makanan negara. (a) Keperluan meningkatkan kualiti dan kuantiti
pengeluaran makanan.
Aras 1 (b) Pelbagai usaha yang dijalankan untuk
• Menerangkan keperluan mempertingkatkan meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan
kualiti pengeluaran makanan. termasuk yang berikut:
(i) Penggunaan baka yang bermutu.
Aras 2 (ii) Penggunaan teknologi moden.
• Menjanakan idea usaha yang boleh (iii) Pendidikan dan bimbingan untuk para petani.
dijalankan untuk meningkatkan kualiti dan (iv) Penyelidikan dan pembangunan berterusan.
kuantiti makanan. (v) Penggunaan tanah dan kawasan perairan
secara optimum.
Aras 3 (iv) Pengurusan tanah yang cekap.
• Menghuraikan setiap usaha yang boleh
dijalankan untuk meningkatkan kualiti dan Membuat lawatan ke institusi yang menjalankan
kuantiti makanan. penyelidikan peningkatan kualiti dan kuantiti makanan.

Membahaskan isu berkaitan dengan makanan yang


diubahsuai secara genetik sebagai salah satu cara
meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan.

73
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SAINS TINGKATAN 5
INDUSTRI DALAM MASYARAKAT
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
3. Menghargai sumbangan teknologi dalam Membuat lawatan ke kilang pengeluaran makanan
pengeluaran makanan untuk meningkatkan serta institusi penyelidikan pengeluaran makanan
kesejahteraan hidup. untuk mengumpulkan maklumat tentang teknologi yang
digunakan.
• Menunjukkan minat terhadap kemajuan
teknologi dalam pengeluaran makanan. Membincangkan kesulitan yang akan dihadapi oleh
• Meramalkan kehidupan manusia jika manusia jika berlaku ketidakseimbangan antara
berlaku ketidakseimbangan antara pertambahan penduduk dengan kemajuan teknologi
penambahan penduduk dengan kemajuan pengeluaran makanan.
teknologi pengeluaran makanan.

4. Mengamalkan pemikiran kritis dan analitis Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang Akta
dalam membuat pemilihan makanan yang Makanan dan Peraturan Makanan.
diproses.
Membincangkan perkara yang perlu diambil kira
• Mengenal pasti maklumat tentang makanan semasa memilih makanan yang diproses seperti
yang telah diproses untuk membuat berikut:
pemilihan secara bijaksana. (a) Maklumat pada label dan pembungkus makanan.
• Mempraktikkan pemikiran kritis dan analitis (b) Bahan yang terkandung dalam makanan.
semasa memilih makanan yang diproses (c) Tarikh luput makanan.
berdasarkan maklumat daripada sumber
yang berwibawa.

74
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SAINS TINGKATAN 5
INDUSTRI DALAM MASYARAKAT
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
• Mewajarkan keperluan pendidikan tentang Menjalankan aktiviti untuk mengesan kecondongan
amalan pemilihan makanan yang diproses. dalam maklumat pada label dan pembungkus
makanan.

Menjalankan aktiviti perbincangan mewajarkan


keperluan pendidikan pengguna daripada segi amalan
pemilihan makanan yang diproses.

75
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SAINS TINGKATAN 5
INDUSTRI DALAM MASYARAKAT
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Bahan Buatan dalam 1. Memahami polimer sintetik. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang
Industri. perkara berikut:
Aras 1 (a) Polimer sintetik dan kegunaannya.
• Menyenaraikan polimer sintetik dan (b) Proses pembuatan polimer sintetik iaitu getah
kegunaannya. sintetik secara ringkas.
• Menyatakan proses pembuatan polimer (c) Sifat umum getah sintetik.
sintetik.
Menjalankan aktiviti membandingkan getah sintetik
Aras 2 dengan getah asli.
• Menyenaraikan sifat umum getah sintetik.
• Membandingkan dan membezakan getah Menyediakan buku skrap tentang barangan yang
sintetik dengan getah asli. diperbuat daripada getah asli, getah sintetik dan
gabungan getah asli dengan getah sintetik.
Aras 3
• Memberi contoh barangan yang diperbuat
daripada getah sintetik dan gabungan getah
asli dengan getah sintetik.

76
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SAINS TINGKATAN 5
INDUSTRI DALAM MASYARAKAT
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2. Menganalisis plastik. Membincangkan maksud plastik dan pelbagai contoh
plastik serta kegunaannya dalam kehidupan harian.
Aras 1
• Menerangkan maksud plastik. Mengkaji ciri termoplastik dan plastik termoset.
• Menyenaraikan pelbagai contoh plastik dan
kegunaannya. Menjalankan aktiviti perbincangan tentang perkara
berikut:
Aras 2 (a) Membandingkan termoplastik dengan plastik
• Menyatakan jenis plastik. termoset.
• Mencirikan termoplastik dan plastik (b) Mengelaskan pelbagai barangan plastik kepada
termoset. termoplastik dan plastik termoset.
• Membandingkan dan membezakan
termoplastik dengan plastik termoset. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang
• Mengelaskan pelbagai barangan plastik perkara berikut:
kepada termoplastik dan plastik termoset. (a) Penggunaan baru plastik.
(b) Pembuangan plastik termasuk pembakaran plastik
Aras 3 secara terbuka dan kesannya terhadap alam
• Menjanakan idea berkaitan dengan sekitar serta cara pengawalannya.
penggunaan baru plastik.
• Menghuraikan kesan pembuangan bahan
plastik terhadap alam sekitar dan cara
pengawalannya.

77
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SAINS TINGKATAN 5
INDUSTRI DALAM MASYARAKAT
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
3. Menghargai sumbangan manusia mencipta Menjalankan aktiviti perbincangan mewajarkan
polimer sintetik yang mempunyai banyak kepentingan penciptaan pelbagai polimer sintetik
kegunaan dalam kehidupan. dalam pelbagai bidang untuk mempertingkatkan
kesejahteraan hidup manusia.
• Mewajarkan kepentingan penciptaan
pelbagai polimer sintetik dalam
mempertingkatkan kesejahteraan hidup
manusia.

4. Mengamalkan sikap bertanggungjawab Membincangkan kesan pembuangan polimer sintetik


terhadap pelupusan polimer sintetik tanpa secara tidak terkawal.
mencemarkan alam.

• Menerangkan kesan pembuangan polimer Menghadiri ceramah tentang cara pengurusan


sintetik secara tidak terkawal terhadap pembuangan sampah terutamanya polimer sintetik.
kehidupan.
• Memelihara dan memulihara alam sekitar Menjalankan aktiviti gotong-royong membersihkan
daripada dicemari oleh pembuangan kawasan setempat.
polimer sintetik.

78
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SAINS TINGKATAN 5
INDUSTRI DALAM MASYARAKAT
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Elektronik dan 1. Memahami gelombang radio. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang
Teknologi Maklumat perkara berikut:
Aras 1 (a) Sifat gelombang merangkumi amplitud, frekuensi,
• Menerangkan sifat gelombang. panjang gelombang dan halaju gelombang.
(b) Gelombang radio, kedudukannya dalam spektrum
Aras 2 gelombang elektromagnet dan sifatnya berhubung
• Menerangkan gelombang radio serta dengan komunikasi.
sifatnya berhubung dengan komunikasi.
• Mengenal pasti kedudukan gelombang Membincangkan kegunaan gelombang radio dalam
radio dalam spektrum gelombang penghantaran maklumat.
elektromagnet.

Aras 3
• Menerangkan kegunaan gelombang radio
dalam penghantaran maklumat.

79
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SAINS TINGKATAN 5
INDUSTRI DALAM MASYARAKAT
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2. Menganalisis sistem komunikasi radio. Memerhati dan mengenal pasti komponen
elektronik termasuk perintang, kapasitor, diod,
Aras 1 transistor, induktor dan transformer yang terdapat
• Mengenal pasti komponen elektronik serta dalam radio dan alat elektronik yang lain.
simbol.
• Menerangkan fungsi komponen elektronik. Membincangkan komponen elektronik serta
fungsinya.
Aras 2
• Memerihalkan sistem pemancar radio. Membincangkan fungsi setiap bahagian dalam
• Memerihalkan sistem penerima radio. sistem komunikasi radio.
• Mengenal pasti fungsi setiap bahagian
dalam sistem komunikasi radio. Melukis gambar rajah blok untuk
menggambarkankisahkan perkara berikut:
Aras 3 (a) Sistem pemancar radio.
• Menghuraikan penghantaran dan (b) Sistem penerimaan radio.
penerimaan isyarat dalam sistem (c) Penghantaran dan penerimaan isyarat dalam
komunikasi radio. sistem komunikasi radio.

80
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SAINS TINGKATAN 5
INDUSTRI DALAM MASYARAKAT
Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
3. Memahami perkembangan teknologi Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang
penghantaran maklumat. perkara berikut:
(a) Sejarah perkembangan teknologi dalam
Aras 1 penghantaran maklumat.
• Memerihalkan perkembangan teknologi (b) Penggunaan sistem komunikasi satelit dalam
penghantaran maklumat. penerimaan dan penghantaran maklumat.

Aras 2 Membincangkan kelebihan menggunakan satelit dalam


• Menerangkan sistem komunikasi satelit. penghantaran maklumat serta kegunaan lain satelit.

Aras 3
• Menerangkan kelebihan penggunaan satelit
dalam penghantaran maklumat.
• Menerangkan kegunaan lain satelit.

4. Menghargai kegigihan ahli sains mereka cipta Menjalankan aktiviti perbincangan mewajarkan
alat komunikasi untuk kesejahteraan hidup. kepentingan alat komunikasi untuk keselesaan hidup
manusia.
• Mewajarkan kepentingan alat komunikasi
untuk keselesaan hidup manusia. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang
• Menerangkan usaha gigih ahli sains dalam pengalaman dan usaha gigih ahli sains dalam mencapai
mereka cipta alat komunikasi. kejayaan mereka cipta alat komunikasi.

81
PENYUMBANG

Penasihat Sharifah Maimunah Syed Zin (Ph.D) Pengarah


Pusat Perkembangan Kurikulum

Rohani Abd. Hamid (Ph.D) Timbalan Pengarah


Pusat Perkembangan Kurikulum

Penasihat Ahmad Hozi H.A. Rahman Ketua Penolong Pengarah


Pusat Perkembangan Kurikulum

Editorial Cheah Eng Joo Penolong Pengarah


Pusat Perkembangan Kurikulum

Yeap Chin Heng (Ph.D) Penolong Pengarah


Pusat Perkembangan Kurikulum

Editor Rusilawati Othman Penolong Pengarah


Pusat Perkembangan Kurikulum

Penulis
Ahmad Hozi H.A. Rahman Pusat Perkembangan Rusilawati Othman Pusat Perkembangan
Kurikulum Kurikulum

Cheah Eng Joo Pusat Perkembangan Zaidah Mohd. Yusof Pusat Perkembangan
Kurikulum Kurikulum

82
Johari Shamsudin Pusat Perkembangan Zaidi Yazid Pusat Perkembangan
Kurikulum Kurikulum

Ng Soo Boon Pusat Perkembangan Rohana Mahmood Pusat Perkembangan


Kurikulum Kurikulum

Nooraini Kamaruddin Pusat Perkembangan Emily Ng Joo Lee SMJK Chung Hwa,
Kurikulum Klang, Selangor

Roslena Zakaria Pusat Perkembangan Faridah Abu Bakar SMK Sultan Abdul
Kurikulum Aziz Shah, Kajang, Selangor

Rosli Suleiman Pusat Perkembangan Fauziah Talib Lembaga Peperiksaan


Kurikulum

Salbiah Mohd. Som Pusat Perkembangan Habsah Abd. Kadir Bahagian Pendidikan Guru
Kurikulum

Salina Hanum Pusat Perkembangan Haris Wagiman SMK Datuk Mustaffa,


Osman Mohamed Kurikulum Sekinchan, Selangor

Zainon Abdul Majid Pusat Perkembangan Ho Heng Leng SMK Manjalara,


Kurikulum Kuala Lumpur

Aizatul Adzwa Mohd Basri Pusat Perkembangan Jalilah Jaafar SMK Victoria,
Kurikulum Kuala Lumpur
83
Jamalulail Abdul Wahab Fakulti Pendidikan, Norliza Zainal Sekolah Alam Shah,
Universiti Kebangsaan Kuala Lumpur
Malaysia
Jayasothy a/p Ratnasingam SMK Maxwell, Nurul Uyun Abdullah SMK Dato’ Harun,
Kuala Lumpur Tanjong Karang,
Selangor
Lam Moong Lan SMK Assunta, Selangor Rohaida Mohd. Saat Fakulti Pendidikan,
Universiti Malaya

Lee Bao Ling Bahagian Buku Teks Rosita Wati Abd. Aziz SMK Sultan Salahuddin
Abdul Aziz Shah,
Shah Alam, Selangor
Lilian Tan Lee Lin SMK Damansara Jaya, Roziah Abdullah Bahagian Perancangan dan
Selangor Penyelidikan Dasar
Pendidikan
Mohd. Tah Talib Jemaah Nazir Sekolah Salmiah Che’Lah SMK Kepong,
Kuala Lumpur

Nabihah Badar SMK Raja Zarina, Shahrizan Abdul Kadir Bahagian Buku Teks
Klang, Selangor
Shariah Jamaluddin SMK Bandar Baru
Norhapizah Hadis MRSM Kulim, Kedah Bangi, Selangor

Suhaimi Rashid Pejabat Pendidikan


Norhayati Ismail MRSM Melaka Daerah Ulu Selangor
Yusoff Ismail Lembaga Peperiksaan

84
Pereka Bentuk Rusilawati Othman Pusat Perkembangan Kurikulum
dan Penyusun Atur
Mohd Razif Hashim Pusat Perkembangan Kurikulum

Pereka Bentuk Mohd. Lufti Mahfudz Pusat Perkembangan Kurikulum


Kulit

85

Anda mungkin juga menyukai