Anda di halaman 1dari 122

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Huraian Sukatan Pelajaran


BIOLOGI
Tingkatan Empat

Pusat Perkembangan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia
2002
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;
memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara
adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan
prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak
mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan,


pendidikan sains di Malaysia memupuk
budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan
kepada perkembangan individu yang kompetitif,
dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta
dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.
KANDUNGAN

Kata Pengantar ix
Pendahuluan 1
Matlamat dan Objektif 5
Kemahiran Saintifik 7
Kemahiran Berfikir 10
Sikap Saintifik dan Nilai Murni 19
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 21
Organisasi Kandungan 28
Bidang Pembelajaran
Pengenalan kepada Biologi 39
Struktur Sel dan Fungsi Bahagian Sel 43
Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma 45
Komposisi Kimia dalam Sel 51
Pembahagian Sel 55
Organisasi Sel 60
Nutrisi 63
Respirasi 91
Ekosistem Dinamik 101
Ekosistem Terancam 112
Penyumbang 119
Kata Pengantar

Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Organisasi kandungan Biologi Tingkatan 4 dapat mewujudkan
Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni perkaitan antara pelbagai pengetahuan dalam bidang biologi dan
dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan merangkumi ilmu biologi yang diperlukan dalam pendidikan biologi
murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan di peringkat menengah atas. Di samping itu, kandungan Biologi
pengetahuan pada abad ke-21. Tingkatan 4 menyepadukan pemerolehan dan aplikasi
pengetahuan, penguasaan kemahiran berfikir dan saintifik,
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Kesepaduan ini memberi
yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru kefahaman yang lebih bermakna dalam pembelajaran biologi.
digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan Dalam penyediaan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak pihak
mengolah aktiviti mengikut keperluan pengajaran dan yang terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab, pensyarah
pembelajaran. Huraian ini akan dapat membantu guru merancang universiti, pegawai Kementerian Pendidikan, dan individu yang
dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. mewakili organisasi tertentu. Kepada semua pihak yang telah
memberikan sumbangan kepakaran, masa, dan tenaga sehingga
Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru perlu terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan
memberikan penekanan pada unsur seperti kemahiran berfikir, merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.
pembelajaran masteri, kemahiran belajar cara belajar, kecerdasan
pelbagai, pembelajaran kontekstual, konstruktivisme, teknologi
maklumat dan komunikasi, pembelajaran akses kendiri dan kajian
masa depan. Di samping itu, nilai murni, semangat patriotik dan
kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua unsur ini dapat
mewujudkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)
melahirkan murid yang dapat mengaplikasikan kemahiran dan Pengarah
pengetahuan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. Pusat Perkembangan Kurikulum
Kandungan mata pelajaran Biologi Tingkatan 4 diolah dalam empat Kementerian Pendidikan Malaysia.
tema iaitu Pengenalan kepada Biologi, Menyiasat Sel Sebagai Unit
Asas Kehidupan, Menyiasat Fisiologi Kehidupan, dan Menyiasat
Hidupan dan Perhubungan dengan Persekitaran. Tema ini
seterusnya dikembangkan kepada bidang pembelajaran.
PENDAHULUAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan yang nyata, menghargai sumbangan sains dan teknologi,
Hasrat
Pendidikan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menghargai keseimbangan alam, mempunyai iltizam dan
di Malysia
menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang kesanggupan untuk menyumbang terhadap kemajuan sains dan
seimbang, harmonis dan bermoral tinggi. Hasrat ini termaktub teknologi.
dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dalam merealisasikan Sains adalah satu bidang yang merangkumi pengetahuan,
Sains bidang
kemahiran, sikap saintifik dan nilai murni. Integrasi antara tiga ilmu
pembinaan insan seperti yang dihasratkan itu, pendidikan sains
elemen ini amat penting untuk menjamin mutu pendidikan sains. pengetahuan
dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Sebagai satu bidang ilmu pengetahuan, sains membekalkan satu
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diwacanakan rangka konsep yang membolehkan murid memahami alam
agar berupaya membentuk rakyat Malaysia yang seimbang sekeliling mereka. Pengetahuan sains ini menjai lebih bermakna
daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. kepada murid apabila mereka dibimbing untuk menghubungkaitkan
fakta dengan konsep, membuat pengitlakan, mengaitkan
Masyarakat
Sebagai sebuah negara yang sedang melangkah ke pembelajaran baru dengan ilmu yang sedia ada serta
berilmu arah status negara maju, Malaysia perlu mewujudkan mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan harian.
saintifik dan
progresif masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu, yakni Sains juga merupakan satu proses yang mengutamakan Sains
masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi, kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Justeru, oa sebagai
memperkembangkan kemahiran untuk menyisat alam sekitar yang proses
memandang jauh ke hadapan, inovatif serta menjadi penyumbang inkuiri
melibatkan kemahiran berfikir dan strategi berfikir serta kemahiran
kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Di samping itu, saintifik. Ilmu pengetahuan diperoleh sebagai hasil penyiasatan.
masyarakat ini juga berkebolehan untuk mengurus alam dan Inkuiri secara saintifik juga memerlukan dan membolehkan murid
sumbernya secara optimum dan bertanggungjawab. Bagi mencapai memperkembangkan sikap yang positif. Pembelajaran sanis
hasrat ini, kita perlu membentuk warganegara kritis, kreatif dan menggalakkan sikap saintifik dan nilai murni termasuk semangat
ingin tahu, berfikiran terbuka, tabah dan prihatin terhadapa hidupan
berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. dan hargai alam sekitar.
Warganegara yang berbudaya sains dan teknologi mempamerkan
ciri-ciri seperti bersemangat ingin tahu dan ingin mencuba, celik
sains, bersifat terbuka, membuat keputusan berdasarkan fakta

1
Kurikulum Kurikulum Sains KBSR dan KBSM digubal untuk murid dari Biologi adalah satu bidang dalam sains yang mengkaji tentang Biologi dan
sains dari kepentingan
sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. Kurikulum ini digubal hidupan, persekitaran, interaksi antara hidupan dengan nya
sekolah
rendah ke berlandaskan keperluan negara dan ciri sejagat sains, iaitu persekitaran danfenomena yang berkaitan dengannya.
sekolah
menegah mengintegrasikan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan, Perkembangan dalam bidang biologi berlaku dengan begitu pesat
penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai terutama dalam bidang bioteknologi, kejuruteraan genetik dan
murni. Fokusnya adalah pada pembelajaran sains yang berfikrah teknologi makanan. Perkembangan ini memesatkan lagi
dan mengoptimumkan hasil pembelajaran. Kurikulum sains terdiri sumbangan terhadap kemajuan dalam bidang perubatan, petanian
daripada dua mata pelajaran teras dan empat mata pelajaran dan perindustrian yang secara langsung atau tidak langsung
elektif. Mata-mata pelajaran teras adalah Sains untuk sekolah mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh itu ilmu biologi perlu
rendah dan Sains untuk sekolah menengah. Mata-mata pelajaran dikuasai oleh murid supaya mereka dapat menangani perubahan
elektif ditawarkan di sekolah menengah atas. Mata-mata pelajaran yang berlaku dan memberi sumbangan terhadap perkembangan
ini adalah Biologi, Fizik, Kimia dan Sains Tambahan. ilmu demi menjamin kemandirian hidupan.
Tujuan
Mata-mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah dan Mata pelajaran Biologi merupakan satu program yang
Fokus mata
mata-mata Sains untuk sekolah menengah rendah direka bentuk untuk dilaksanakan dalam tempoh dua tahun untuk murid tingkatan empat pelajaran
pelajaran Biologi
sains di memberi pengetahuan asas sains kepada murid, menyediakan dan lima sekolah menengah atas. Ia bertujuan untuk membolehkan
sekolah
rendah dan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat murid memahami bidang biologi dengan lebih mendalam daripada
sekolah
menengah
menengah atas. Sains untuk sekolah menengah atas pula di aspek teori, konsep dan aplikasinya dalam kehidupan harian.
samping menghasilkan murid yang celik sains, inovatif, juga Pemerolehan pengetahuan dan penguasaan kemahiran berkaitan
menyediakan murid untuk menceburi bidang sains dan teknologi dengan biologi menyediakan murid untuk memahami
yang lebih umum. Manakala mata-mata pelajaran sains elektif tanggungjawabnya sebagai pengurus alam demi keharmonian dan
bertujuan untuk menyediakan murid yang cenderung, berminat dan kesejahteraan hidupan sejagat. Mata pelajaran ini menyediakan
berupaya dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang murid dengan asas pendidikan biologi untuk melanjutkan pelajaran
sains dan teknologi yang khusus dan profesional. Golongan murid dalam bidang biologi dan bidang yang memerlukan pengetahuan
ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan dan kemahiran yang berkaitan dengan biologi di peringkat yang
teknologi yang memainkan peranan penting dalam pembangunan lebih tinggi serta ke kerjaya yang berkaitan dengan sains dan
negara. teknologi.

2
Kandungan Kurikulum diperjelaskan dalam dua dokumen iaitu Sukatan
dokumen Pelajaran (SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) untuk setiap
kurikulumk
mata pelajaran. SP menggariskan matlamat, objektif, penekanan
dan kandungan kurikulum secara umum. HSP memperincikan lagi
kehendak kurikulum mengikut tingkatan. HSP mengandungi
maklumat tentang matlamat dan objektif kurikulum, penerangan
ringkas tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir, kemahiran
saintifik, sikap saintifik dan nilai murni, strategi pengajaran dan
pembelajaran dan isi kandungan. Isi kandungan memberi
spesifikasi tentang kurikulum melalui Hasil Pembelajaran yang
dihasratkan dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Di samping itu
bahan sokongan kurikulum yang bertujuan untuk membantu guru
melaksanakan kurikulum dengan berkesan juga disediakan.

3
MATLAMAT 5. Menggunakan pengetahuan biologi untuk meningkatkan taraf
kesihatan dan kesejahteraan diri.
Kurikulum Biologi bertujuan untuk melahirkan murid yang
mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang biologi dan 6. Menyedari kepentingan saling hubungan antara hidupan,
perhubungan hidupan dengan persekitaran dan kepentingan
mampu mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ini
pengurusan alam sekitar yang bijak demi menjamin
berlandaskan sikap saintifik dan nilai murni untuk membuat kemandirian hidupan.
keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian.
Justeru, murid mempunyai landasan biologi untuk melanjutkan 7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.
pelajaran di samping mengamalkan budaya sains dan teknologi ke
8. Menilai maklumat berkenaan sains dan teknologi dengan bijak
arah pembentukan masyarakat bersifat dinamik, progresif, prihatin
dan berkesan.
dan bertanggungjawab terhadap alam sekeliling serta mengagumi
penciptaan alam. 9. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi dan
bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains
OBJEKTIF
dan teknologi.
Kurikulum Biologi membolehkan murid :
10. Menyedari bahawa segala pengetahuan yang diperolehi
1. Memperoleh pengetahuan tentang konsep dan prinsip biologi
dan menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk
alam dan pengalaman harian. memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam
2. Memahami pengetahuan biologi dan aplikasi dalam bidang berasaskan kemampuan dan keupayaan akal.
sains dan teknologi dan kehidupan harian.

3. Menguasai kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.

4. Mengaplikasikan pengetahuan biologi, kemahiran berfikir dan


kemahiran saintifik secara analitis dan kreatif untuk
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang rasional
dan bertanggungjawab berkaitan dengan isu biologi dalam
kehidupan harian.

4
masing berdasarkan kriteria tertentu seperti
KEMAHIRAN SAINTIFIK
ciri atau sifat. Pengumpulan ini adalah
berdasarkan ciri atau sifat sepunya.
Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah.
Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiran Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif
saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik menggunakan dengan menggunakan nombor dan alat
merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang nombor berunit piawai atau alat yang di
aktiviti mengikut kaedah saintifik. Kaedah seperti eksperimen, seragamkan sebagai unit rujukan.
penyelidikan, dan projek merupakan aktiviti yang menggunakan Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih
kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran jitu.
proses sains dan kemahiran manipulatif.
Kemahiran Proses Sains Membuat Membuat kesimpulan awal yang
Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid inferens munasabah, yang mungkin benar atau tidak
mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. benar, untuk menerangkan sesuatu
Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah peristiwa atau pemerhatian.
kepada yang kompleks.
Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu
yang berikut: peristiwa berdasarkan pemerhatian dan
pengalaman yang lalu atau data yang boleh
Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan, dipercayai.
pendengaran, sentuhan, rasa atau bau
untuk mengumpulkan maklumat tentang
objek dan fenomena.
Berkomunikasi Menerima, memilih, menyusun dan
mempersembahkan maklumat atau idea
Mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek dalam pelbagai bentuk seperti tulisan, lisan,
atau fenomena kepada kumpulan masing- jadual, graf, rajah atau model.

5
Menggunakan Memperihalkan perubahan parameter
perhubungan seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu,
ruangҏdan masa berat dan jisim sesuatu objek dengan Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk
masa. menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan
data, mentafsirkan data sehingga mendapat
Mentafsirkan Memberi penerangan yang rasional tentang rumusan daripada aktiviti itu.
data objek, peristiwa atau pola daripada data
yang dikumpulkan.
Kemahiran Manipulatif
Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam
Mendefinisikan Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep
penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara
secara operasi dengan menyatakan perkara yang
yang berikut:
dilakukan dan diperhatikan.
x Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains
dengan betul.
Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah
x Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan
pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak
selamat.
balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan.
x Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh
x Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan
x Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat.
hubungannya dengan pemboleh ubah yang
bergerak balas. Pada masa yang sama KEMAHIRAN BERFIKIR
pemboleh ubah yang lain dimalarkan.
Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu
Membuat Membuat sesuatu pernyataan umum menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada
hipotesis tentang hubungan antara pemboleh ubah pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan
yang difikirkan benar bagi menerangkan alam sekelilingnya. Salah satu objektif sistem pendidikan negara
sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan

6
adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat,
ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek.
berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan
secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan
proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancangkan dan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti
dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir membezakan dan unsur sesuatu objek atau peristiwa.
agar mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan
membuat keputusan. Pengajaran dan pembelajaran yang Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan objek
menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras dan atau fenomena kepada kumpulan masing-
kepada pembelajaran berfikrah. mengelaskan masing berdasarkan kriteria tertentu seperti
ciri atau sifat. Pengumpulan ini adalah
Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran berdasarkan ciri atau sifat sepunya.
kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis
akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut
menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri
daya imaginasi tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan atau sifatnya seperti saiz, masa, bentuk atau
asli, serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. bilangan.
Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi
peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap Menyusun Menyusun objek atau maklumat mengikut
langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau
Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir keutamaan kesegeraan.
kepada proses berfikir.
Menganalisis Mengolah maklumat dengan
Kemahiran Berfikir Kritis menghuraikannya kepada bahagian yang
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep
seperti yang berikut : atau peristiwa serta mencari makna yang
tersirat.

7
Mengesan Mengesan pandangan atau pendapat yang
kecondongan berpihak kepada atau menentang sesuatu.

Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu


perkara dari segi kebaikan dan keburukan,
berdasarkan bukti atau dalil yang sah.

Membuat Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu


kesimpulan kajian yang berdasarkan kepada sesuatu
hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara
berdasarkan penyiasatan.

8
Kemahiran Berfikir Kreatif gagasan dalam minda atau fikiran.
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah
seperti yang berikut: Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan
untuk menghasilkan satu gambaran
Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan menyeluruh dalam bentuk seperti
sesuatu perkara. pernyataan, lukisan dan artifak.

Menghubungkait Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan Membuat Membuat sesuatu pernyataan umum tentang
hipotesis
-kan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur hubungan antara pemboleh ubah yang
atau corak perhubungan. difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu
perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh
Membuat Membuat kesimpulan awal yang munasabah, diuji untuk membuktikan kesahihannya.
Inferens yang mungkin benar atau tidak benar untuk
menerangkan sesuatu peristiwa atau Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu
pemerhatian. konsep yang kompleks atau mujarad secara
mengaitkan konsep itu dengan konsep yang
Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa mudah atau maujud yang mempunyai ciri
berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang serupa.
yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif tersebut digunakan dalam
sesuatu perkara untuk keseluruhan strategi berfikir.
kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas
sampel atau beberapa maklumat daripada Strategi Berfikir
kumpulan itu. Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang
Membuat Membuat tanggapan atau membayangkan berikut:
gambaran mental sesuatu idea, konsep, keadaan atau

9
Mengkonsepsi Membuat pengitlakan ke arah membina Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB)
-kan
pengertian, konsep atau model berdasarkan melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan
ciri spesifik sepunya yang saling berhubung melalui peringkat berikut:
kait.
1. KBSB diperkenalkan.
Membuat Memilih satu alternatif penyelesaian yang 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.
keputusan terbaik daripada beberapa alternatif 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.
berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan
matlamat yang ditetapkan. dengan bimbingan guru.
5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain
Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara untuk mencapai tugasan berfikir.
masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti
atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB
dijangkakan. dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran
Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Sains.
Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir
yang tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi
kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran
yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik,
rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis,
kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu
berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif.
Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir
dan strategi berfikir.

10
Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains
Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk
mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat
Kemahiran Berfikir
keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental
yang menggalakkan pemikiran secara kritis, kreatif, analitis dan
sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan
Kritis Kritis sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid
x Mencirikan x Mencirikan untuk berfikir secara berkesan.
x Membandingkan x Membandingkan Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu
& membezakan & membezakan menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir
x Mengumpulkan x Mengumpulkan utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains
& mengelaskan & mengelaskan adalah seperti yang berikut:
x Membuat urutan x Membuat urutan
x Menyusun Menaakul x Menyusun Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir
mengikut mengikut Sains
keutamaan keutamaan Memerhatikan Mencirikan
x Menganalisis x Menganalisis Membandingkan dan membezakan
x Mengesan x Mengesan Menghubungkaitkan
Kecondongan Kecondongan
x Menilai x Menilai Mengelaskan Mencirikan
x Membuat x Membuat
Kesimpulan Kesimpulan Membandingkan dan membezakan
Mengumpulkan dan mengelaskan

Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir


Sains
Perkaitan antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses
Mengukur dan Menghubungkaitkan
Sains

11
menggunakan nombor Membandingkan dan membezakan

Membuat inferens Menghubungkaitkan


Membandingkan dan membezakan
Menganalisis Membuat hipotesis Mencirikan
Membuat inferens
Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan
Meramalkan Menghubungkaitkan
Menjanakan idea
Membuat gambaran mental
Membuat hipotesis
Membuat urutan Meramalkan
Menggunakan
Menyusun mengikut keutamaan Mensintesiskan
perhubungan ruang
dan masa
Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir

Mentafsirkan data Membandingkan dan membezakan Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir


Menganalisis
Mengesan kecondongan
Membuat kesimpulan
Mengitlakkan
Menilai

Mendefinisi secara Menghubungkaitkan


operasi Menganalogikan Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran
Membuat gambaran mental Berfikir dan Kemahiran Saintifik
Menganalisis
Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang
Mengawal pemboleh Mencirikan berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam

12
kurikulum ini, hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara
mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan Contoh (ii):
kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam
Hasil Pembelajaran: Menyelesaikan masalah berkenaan
pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menitikberatkan
pencemaran udara dan air di suatu
penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan
tempat tertentu.
pengetahuan, di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik.
Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang Strategi Berfikir: Menyelesaikan masalah.
berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan
kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya.
Penerangan:
Contoh (i): Sebelum hasil pembelajaran ini, murid telah mempelajari tentang
jenis pencemaran dan punca pencemaran.
Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan
antara sel haiwan dengan sel Untuk mencapai hasil pembelajaran ini, murid perlu menganalisis
tumbuhan. maklumat tentang penduduk, aktiviti sosioekonomi dan tahap
pencemaran tempat yang berkenaan seterusnya
Kemahiran Berfikir: Membandingkan dan membezakan. menghubungkaitkannya dengan punca pencemaran dan
mengemukakan strategi untuk mengurangkan tahap pencemaran di
tempat yang berkenaan.

Contoh (iii):
Penerangan: Hasil Pembelajaran: Mengawal pemboleh ubah dalam
Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut, pengetahuan
penyiasatan berkaitan dengan faktor yang
tentang sel haiwan dan sel tumbuhan dipelajari melalui aktiviti
mempengaruhi kadar fotosintesis.
membandingkan dan membezakan. Penguasaan kemahiran
membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan Kemahiran Proses Mengawal pemboleh ubah.
pengetahuan sel haiwan dan sel tumbuhan. Sains:

13
Penerangan:
Sebelum hasil pembelajaran ini, murid telah membuat hipotesis
tentang faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis, contohnya
faktor keamatan cahaya.

Untuk mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan ini, murid


perlu berpandukan hipotesis yang telah dibuat, mengenal pasti
pemboleh ubah yang terlibat, seterusnya menentukan pemboleh
ubah yang perlu dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang
bergerak balas. Contohnya pemboleh ubah yang perlu
dimanipulasikan adalah keamatan cahaya manakala pemboleh
ubah bergerak balas adalah jumlah gelembung gas yang dihasilkan
dalam tindak balas yang berkenaan.

14
x Bekerjasama.
SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI
x Adil dan saksama.
Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai x Berani mencuba.
positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam x Berfikir secara rasional.
pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai x Yakin dan berdikari.
murni seperti yang berikut:
Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum
berlaku mengikut peringkat berikut iaitu menyedari dan memahami
x Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.
kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni, memberi
x Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.
perhatian serta respons, menghayati, mengamalkan, dan
x Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu
seterusnya menjadikan sikap saintifik dan nilai murni sebagai
perkara.
budaya kehidupan. Peringkat ini perlu diambil kira semasa
x Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta
merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar
terhadap alam sekitar.
penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan.
x Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara
untuk memahami alam. Dalam kurikulum ini, hasil pembelajaran untuk domain
x Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan afektif dieksplisitkan di akhir setiap bidang pembelajaran. Walau
sihat. bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaran, penerapan
sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan.
x Menghargai keseimbangan alam semula jadi.
Contohnya semasa pelajaran yang melibatkan kerja amali, guru
x Berhemah tinggi dan hormat-menghormati. perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan
x Menghargai sumbangan sains dan teknologi. menjalankan eksperimen secara teliti, cermat, bekerjasama, jujur
x Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. dan tabah.
x Berfikiran kritikal dan analitis.
Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk
x Luwes dan berfikiran terbuka.
mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa
x Baik hati dan penyayang.
pelajaran sains. Adalah digalakkan guru meneliti semua hasil
x Bersifat objektif.
pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan
x Sistematik.
termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan

15
nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang Penerapan Unsur Patriotisme
pembelajaran. Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang
berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur
patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi
Contoh (i): meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara.
Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi, kekayaan dan
Hasil Pembelajaran: Mensyukuri kewujudan sistem kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di
pencernaan kurniaan negara kita, semangat mencintai negara dapat dikukuhkan.
Tuhan.

Mensyukuri nikmat yang


Sikap saintifik dan nilai murni:
dikurniakan Tuhan.

Contoh (ii):

Hasil Pembelajaran: Menyedari keunikan suatu sel


yang berpotensi untuk
membentuk suatu organisma
yang kompleks.

Sikap saintifik dan nilai murni: Menyedari bahawa sains


merupakan salah satu cara
untuk memahami alam.

16
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains

Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains


Pendekatan Inkuiri Penemuan
mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah
adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang
ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara
murid ke tahap yang optimum. Aktiviti yang dirancangkan dalam am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu
pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat
kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila
sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri.
digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yang Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu
beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian
menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil
mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan inkuiri penemuan tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahiran
pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini.
penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri
saintifik. penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran
dan pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai
Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri
seperti inkuiri, konstruktivisme, sains, teknologi dan masyarakat, penemuan terbimbing.
pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri.

17
Konstruktivisme
Konstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan bahawa
murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman
yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. Antara unsur
penting dalam konstruktivisme adalah seperti yang berikut:
x Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.
x Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.
x Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal
dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka.
x Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan
pengalaman serta membuat refleksi.

18
Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran Masteri

Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang
menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang
mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa
seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains, Teknologi setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu
dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif pembelajaran yang diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan
berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada
STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan proses pengajaran dan pembelajaran.
perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam
masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran
dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada
masyarakat. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh
dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan
Pembelajaran Kontekstual pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek,
lawatan dan kajian masa depan. Dalam kurikulum ini, cadangan
Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif
dengan kehidupan harian murid. Pendekatan kontekstual pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam
digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam bentuk cadangan aktiviti pembelajaran. Walau bagaimanapun guru
pendekatan inkuiri 1penemuan. Dalam pembelajaran kontekstual, boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu.
kaitan di antara bahan yang diajar dengan kehidupan harian
dieksplisitkan. Dalam konteks ini, murid tidak belajar secara teori Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat
sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yang
dengan kehidupan mereka. tidak menarik akan membosankan murid dan seterusnya
mempengaruhi pencapaian murid dalam sains. Penentuan kaedah
pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan
kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid

19
serta sumber dan prasarana yang ada. Di samping berperanan
sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang x Mengenal pasti masalah.
pengajarannya, guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam x Membuat hipotesis.
pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap x Merancang eksperimen:
kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan - Mengawal pemboleh ubah.
aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang berbeza - Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan.
kecerdasan . Contoh kecerdasan ini adalah visual dan ruang, - Menentukan langkah menjalankan eksperimen,
verbal linguistik, muzik dan irama, logikal matematik, kinestetik, kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data.
perhubungan antara individu, perhubungan dengan diri sendiri, x Melakukan eksperimen.
perhubungan antara insan dengan Penciptanya dan pemahaman x Mengumpulkan data.
tentang alam sekitar. x Menganalisis data.
x Mentafsirkan data.
Berikut diberikan penerangan ringkas tentang kaedah ini. x Membuat kesimpulan.
x Membuat pelaporan.
Eksperimen
Dalam kurikulum ini, adalah dicadangkan selain daripada
Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan eksperimen yang di bimbing oleh guru, murid diberi peluang
dalam pelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan mereka bentuk eksperimen iaitu mereka sendiri yang merangka
untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan, data yang
saintifik digunakan semasa eksperimen. Menjalankan eksperimen boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana
membentangkan hasil eksperimen mereka. Aktiviti ini boleh
menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran proses dan kemahiran
dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil.
manipulatif.

Secara kebiasaan, langkah yang diikuti semasa


menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut:

20
Perbincangan kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan
seterusnya merancang keseluruhan projek. Hasil projek dalam
bentuk laporan, artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada
Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan guru dan murid lain.
mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang
sahih. Semasa perbincangan, murid perlu mempunyai fikiran Lawatan
terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Perbincangan perlu Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo,
dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen, projek, muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang
aktiviti mengumpulkan dan mentafsirkan data, simulasi, boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan
penggunaan sumber luar bilik darjah, penyelesaian masalah dan dan bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui
lain-lain. lawatan, ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu
menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan.
Simulasi
Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Kajian lapangan
Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan satu
sebenarnya. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan, daripada contoh kaedah ini.
permainan dan penggunaan model. Dalam main peranan, murid
melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan Kajian Masa Depan
beberapa syarat yang telah ditentukan. Permainan pula
Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau
mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk
mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa sekarang dan
membuat keputusan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek meramalkan keadaan pada masa depan. Pedagogi ini berpusatkan
atau keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan situasi murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti pendidikan
tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang
dipelajari. moral, pendidikan alam sekitar. Nilai murni seperti
bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini.
Projek

Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau


sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan
mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu
pembelajaran yang formal. Murid dikehendaki mengenal pasti

21
Penyelesaian Masalah
Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid Sains
secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai Kemahiran memilih, mengumpul, mentafsir dan menilai data
sasaran tertentu. Semasa penyelesaian masalah, aktiviti seperti merupakan kemahiran yang dihasratkan dalam kurikulum sains ini.
simulasi, perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Secara Data yang telah ditafsir dan diproses akan menjadi maklumat. Data
umum penyelesaian masalah melibatkan langkah seperti yang tidak semestinya wujud dalam bentuk maklumat berangka. Proses
berikut:
pengumpulan data dan data yang diperoleh masing-masing akan
membawa murid ke arah pencapaian hasil pembelajaran. Murid
x Kenal pasti dan faham masalah.
x Jelaskan masalah. boleh mengumpul data daripada bahan cetak, bahan elektronik,
x Cari alternatif penyelesaian masalah. pakar rujuk atau sumber lain. Dalam konteks ini, teknologi
x Lakukan operasi penyelesaian. maklumat memainkan peranan yang penting sebagai sumber
x Nilaikan penyelesaian. data. Contoh teknologi maklumat dan komunikasi ialah televisyen,
radio, video, perisian komputer, perisian kursus, Internet dan
Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah dalam Pengajaran dan
kemudahan telesidang.
Pembelajaran
Simulasi dan animasi berkomputer merupakan satu lagi
Selain daripada menggunakan strategi yang pelbagai dalam
kaedah untuk mengajar konsep sains yang mujarad dan sukar.
pengajaran dan pembelajaran, sumber luar bilik darjah yang sesuai
Simulasi dan animasi berkomputer boleh dipersembahkan dalam
boleh digunakan untuk menjadikan pelajaran sains lebih menarik
bentuk perisian atau melalui pembelajaran melalui laman web.
dan kontekstual.
Dalam konteks ini, teknologi maklumat berpotensi menjadikan
Penggunaan sumber luar bilik darjah merangkumi aktiviti
pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. Selain daripada
seperti menjalankan lawatan ke tempat yang berorientasikan sains
ini, teknologi maklumat seperti komputer juga digunakan sebagai
dan teknologi, menjalankan kajian lapangan, menggunakan
peralatan pemprosesan perkataan dan persembahan.
spesimen yang sebenar dan mendapat maklumat daripada pakar
Penggunaan teknologi lain seperti penggunaan antara muka
dalam bidang yang berkaitan.
berkomputer amat membantu dalam meningkatkan minat murid
belajar sains dan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran sains. Antara muka berkomputer boleh digunakan

22
semasa menjalankan eksperimen untuk meningkatkan
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

Bahan yang boleh membantu pengajaran dan pembelajaran


sains
Bersama dengan dokumen Sukatan Pelajaran dan Huraian
Sukatan Pelajaran ini, Pusat Perkembangan Kurikulum juga
menerbitkan beberapa bahan untuk membantu meningkatkan
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Bahan ini
adalah seperti yang berikut:

1. Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi


Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains.
2. Buku Panduan Pembelajaran Masteri.
3. Buku Panduan Pengurusan Makmal.
4. Buku Panduan Kemahiran Proses Sains.
5. Sistem Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Sains.
Selain daripada bahan ini, bahan seperti buku teks, perisian dan
laman web yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan atau
agensi lain yang berwibawa juga boleh dirujuk dalam membantu
meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains.

23
ORGANISASI KANDUNGAN inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan
pembelajaran sains.
Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Setiap
Penulisan Hasil Pembelajaran
tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP). Setiap
BP mempunyai beberapa Hasil Pembelajaran (HP). HP terdiri
Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam
daripada HP umum dan HP khusus.
HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif domain kognitif dan domain psikomotor ditulis menggunakan
dan afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui, perkataan mengikut prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan
memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesiskan dan hierarki aras berfikir seperti dalam Jadual 1:
menilai. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari,
menghargai, menghayati, mengagumi, menyayangi, mensyukuri
dan mengamalkan. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor
adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan.
Setiap HP umum seterusnya diperincikan kepada HP khusus yang
ditulis dalam tiga aras, iaitu Aras 1 (A1), Aras 2 (A2) dan Aras 3
(A3). Hasil pembelajaran khusus dalam A1, A2 dan A3 ditulis
dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Objektif
perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan, kemahiran saintifik,
kemahiran berfikir, sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai
dengan objektif pembelajaran umum yang dinyatakan dalam HP.
A1, A2 dan A3 merujuk kepada kedalaman dan skop HP yang
berkenaan. A1 adalah aras yang asas dan harus dikuasai oleh
murid sebelum melanjut ke A2 dan seterusnya ke A 3.
Secara am, HP dalam sesuatu BP disusun secara berurutan
daripada mudah ke kompleks. HP sebaik-baiknya dipelajari
mengikut urutannya dalam setiap BP. Walau bagaimanapun,
dalam pengajaran dan pembelajaran, urutan HP dan BP boleh
diubahsuai mengikut keperluan atau konteks. keadaan sekeliling
mereka. Guru digalakkan mereka bentuk aktiviti tambahan yang

24
Jadual 1: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang
Digunakan dalam Hasil Digunakan dalam Hasil
Pembelajaran Domain Kognitif dan Domain Psikomotor.
Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus
Memahami x Mengubah
Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang
Digunakan dalam Hasil Digunakan dalam Hasil x Menganggar
Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus - menterjemahkan bahan atau x Menerangkan
Mengetahui x Mentakrifkan idea daripada satu bentuk ke x Memberi contoh
x Memerihalkan bentuk lain; mentafsir bahan x Mengukur
- mengingat kembali
x Mengenal pasti atau idea, menganggar trend x Menyukat
x Melabelkan masa depan x Menentukan
x Menyenaraikan x Menukar
x Memadankan x Membandingkan dan
x Menamakan membezakan
x Menyatakan x Meramalkan
x Melukis x Membuat inferens
x Menulis x Mencirikan
x Melakar x Mengelaskan

Mengaplikasikan x Mengira
x Menghitung
- menggunakan bahan/idea
x Menunjuk cara
dalam situasi yang baru dan
x Mengubah suai
konkrit
x Menjanakan idea
x Mengitlakkan
x Menjelaskan dengan contoh

25
Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang
Digunakan dalam Hasil Digunakan dalam Hasil Digunakan dalam Hasil Digunakan dalam Hasil
Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus
Menganalisis x Mencerakinkan struktur yang baru dan kreatif x Mereka cipta
x Menjelaskan melalui contoh x Mereka bentuk
- mengasingkan maklumat
kepada komponen- x Memilih x Mengkonsepsikan
komponennya untuk x Menganalogikan
x Mebuat gambaran mental
memahami struktur x Mengasingkan x Mendefinisikan secara
organisasinya dan x Membuat andaian operasi
perhubungan antara x Menghuraikan x Berkomunikasi
komponen x Menyelesaikan masalah x Mengeksperimen
x Membuat urutan
x Membuat hipotesis
x Menyusun mengikut
keutamaan
x Menggunakan perhubungan Menilai x Menaksir
ruang dan masa x Mengkritik
x Membuat kesimpulan - menilai idea/ bahan/maklumat/ x Mentafsir
kaedah berdasarkan kriteria x Menyokong
x Mengawal pemboleh ubah
yang spesifik untuk tujuan yang x Mewajarkan
tertentu x Mengesan
Mensintesiskan x Menggabungkan
kecondongan
x Merancang x Membuat
- menggabungkan komponen- x Meringkaskan keputusan
komponen untuk menghasilkan x Membina
keseluruhan idea atau x Merangkakan

26
Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus x Mengitlakkan
dalam domain afektif ditulis menggunakan perkataan mengikut satu x Menyepadukan
prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan peringkat x Menghubungkaitkan
penerapan sikap saintifik dan nilai murni seperti dalam Jadual 2: x Mewajarkan
x Menerima
Jadual 2: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil x Meramalkan
Pembelajaran Domain Afektif.
Menyayangi x Menolong
Perkataan atau Frasa yang Perkataan atau Frasa yang x Mengambil bahagian
Digunakan dalam Hasil Digunakan dalam Hasil Mensyukuri
Pembelajaran Umum Pembelajaran Khusus Mengamalkan x Menderma
Menyedari x Memberi
x Memerihalkan
x Mempraktikkan
x Menjawab
x Melakukan
x Melaporkan
x Membina
x Memberitahu x Mengerjakan
x Menyoal x Memulihara
x Menerangkan x Mengendalikan
x Mengenali x Memelihara
x Menyatakan x Menyertai
x Mengenal pasti x Membantu
x Menggunakan
Menghargai x Memilih x Menyelesaikan
Menghayati x Menunjukkan minat x Melaksanakan
Mengagumi x Mempertahankan x Menyediakan
x Membandingkan dan x Mengucapkan
x Mengambil
membezakan
x Menjaga
x Mencadangkan
x ҏMenghormati

27
1. Pengenalan kepada Biologi.
Tema dan Bidang Pembelajaran
Kandungan pengetahuan mata pelajaran Biologi Tingkatan 4 dan 5
B. Menyiasat Sel Sebagai Unit Asas Kehidupan
telah diolah dalam lima tema seperti yang berikut:
A. Pengenalan kepada Biologi.
Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang sel sebagai
B. Menyiasat Sel Sebagai Unit Asas Kehidupan.
blok binaan yang unik dan berfungsi, serta perhubungan yang
C. Menyiasat Fisiologi Kehidupan.
harmoni antara struktur dengan fungsi sel. Tema ini juga memberi
D. Menyiasat Pewarisan dan Variasi dalam Kehidupan.
tumpuan kepada pergerakan Bidang Pembelajaran dalam
E. Menyiasat Hidupan dan Perhubungan dengan
tema ini adalah seperti yang berikut:
Persekitaran.
1. Struktur Sel dan Fungsi Bahagian Sel.
Pendekatan bertema ini dapat mewujudkan perkaitan
2. Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma.
antara pelbagai pengetahuan dalam bidang biologi. Tema ini
3. Komposisi Kimia dalam Sel.
merangkumi ilmu biologi yang diperlukan dalam pendidikan biologi
4. Pembahagian Sel.
di peringkat menengah atas. Di samping itu, pendekatan ini juga
5. Organisasi Sel.
menyepadukan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan,
penguasaan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik, penerapan
C. Menyiasat Fisiologi Kehidupan
sikap saintifik dan nilai murni. Kesepaduan ini memberi kefahaman
Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang proses
yang lebih bermakna dalam pembelajaran Biologi.
fisiologi yang berlaku dalam hidupan. Keperluan hidupan kepada
proses fisiologi iaitu respirasi, nutrisi, pengangkutan, pergerakan,
Berikut diberikan kandungan pengetahuan dalam setiap
sokongan, koordinasi, gerak balas, pembiakan dan pertumbuhan
tema.
untuk hidup dan berfungsi diberi penekanan supaya pelajar dapat
A. Pengenalan kepada Biologi
memahami perhubungan antara struktur dengan fungsi dalam
Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang biologi dan
setiap proses fisiologi tersebut. Kefahaman tentang proses fisiologi
kaedah saintifik dalam menjalankan sesuatu penyiasatan. Tema ini
turut menyumbang kepada perkembangan bidang sains dan
juga memberi fokus kepada sikap saintifik dan nilai murni.
teknologi.
Bidang pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang
Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang
berikut:
berikut:

28
1. Nutrisi. dinamik. Pelajar juga menjalankan kajian ekologi populasi dengan
2. Respirasi. teknik persampelan yang sesuai. Semua hidupan hidup dalam
3. Pengangkutan. pelbagai ekosistem yang mempunyai perhubungan rapat antara
4. Pergerakan dan Sokongan. satu sama lain serta dengan persekitaran. Gangguan pada satu
5. Koordinasi dan Gerak Balas. spesies akan membawa kesan kepada beberapa spesies yang lain.
6. Pembiakan dan Pertumbuhan. Gangguan pada persekitaran juga akan memberi kesan kepada
pelbagai ekosistem. Pentingnya kesedaran kepada pengurusan
D. Menyiasat Pewarisan dan Variasi dalam Kehidupan pembangunan dan pengurusan ekosistem yang baik untuk
mengekalkan keseimbangan alam.
Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang pewarisan
dan variasi dalam hidupan. Kunci pewarisan di dalam nukleus Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang
sesuatu sel ialah dalam unit gen yang dibawa oleh struktur berikut:
kromosom. Pemindahan unit gen ini daripada satu generasi kepada 1. Ekosistem Dinamik.
generasi yang baru dikawal oleh proses pewarisan. Gen adalah unit 2. Ekosistem Terancam.
yang mengawal ciri tertentu dalam semua hidupan. Gen untuk
sesuatu ciri mungkin wujud dalam beberapa bentuk yang berbeza
yang menyebabkan variasi pada sesuatu ciri.

Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti yang


berikut:
1. Pewarisan.
2. Variasi.

E. Menyiasat Hidupan dan Perhubungan dengan Persekitaran


Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang sesuatu
ekosistem. Perhubungan yang berlaku di antara komponen biosis
dengan komponen abiosis di dalam sesuatu ekosistem yang

29
Objektif Pembelajaran Biologi Tingkatan Empat
1. Mensintesiskan idea tentang kandungan bahan kimia dalam sel.
Objektif Pembelajaran untuk setiap tema dan bidang pembelajaran 2. Mensintesiskan konsep enzim.
ditulis dalam bentuk hasil pembelajaran seperti yang berikut: 3. Menghayati kepentingan bahan kimia dalam sel.

PENGENALAN KEPADA BIOLOGI


Pembahagian Sel
Pengenalan kepada Biologi
1. Memahami mitosis.
1. Memahami Biologi. 2. Memahami konsep meiosis.
2. Mensintesiskan kaedah saintifik. 3. Mensyukuri ketertiban perlakuan kromosom semasa proses
3. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. mitosis dan proses meiosis.

MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN Organisasi Sel


Struktur Sel dan Fungsi Bahagian Sel
1. Memahami sel. MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN
2. Mengagumi keunikan dan ketertiban struktur dan fungsi
1. Memahami organisasi sel.
sel.
2. Memahami keperluan pengawalaturan persekitaran dalam
untuk sel berfungsi dengan sempurna.
Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma
3. Menyedari keunikan suatu sel yang berpotensi untuk
1. Menganalisis konsep pergerakan bahan merentas membran
membentuk suatu organisma yang kompleks.
plasma.
2. Mensintesiskan konsep pergerakan bahan merentas
membran plasma dan aplikasinya dalam kehidupan.
3. Mensyukuri ketertiban proses pergerakan bahan merentas
membran plasma untuk kemandirian sel.
Komposisi Kimia dalam Sel

30
Nutrisi
Respirasi
1. Memahami jenis nutrisi. Respirasi
2. Memahami karbohidrat. 1. Memahami proses respirasi dalam penghasilan tenaga.
3. Memahami protein. 2. Menganalisis struktur respirasi dan mekanisme pernafasan
4. Memahami lipid. dalam hidupan.
5. Mensintesiskan konsep vitamin. 3. Menganalisis konsep pertukaran gas pada permukaan respirasi
6. Menilai keperluan garam mineral oleh manusia. dan pengangkutan gas dalam manusia.
7. Memahami peranan serabut dan air. 4. Memahami mekanisme kawal atur dalam proses pernafasan.
8. Menilai keperluan gizi seimbang. 5. Memahami proses respirasi pada tumbuhan.
9. Menilai pengambilan gizi yang tidak seimbang. 6. Mensyukuri kurniaan organ respirasi.
10. Mensintesiskan konsep pencernaan makanan.
11. Mensintesiskan konsep penyerapan dan asimilasi hasil MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN
pencernaan. PERSEKITARAN
Ekosistem Dinamik
12. Memahami konsep penyahtinjaan.
13. Menilai amalan tabiat makan yang bijaksana. 1. Menganalisis komponen biosis dalam persekitaran.
14. Mensintesiskan konsep makronutrien dan mikronutrien 2. Memahami proses pengkolonian dan proses sesaran dalam
dalam tumbuhan. ekosistem.
15. Memahami fotosintesis. 3. Mensintesiskan idea tentang ekologi populasi.
16. Memahami mekanisme fotosintesis. 4. Mensintesiskan konsep biokepelbagaian.
17. Mensintesiskan idea tentang faktor yang mempengaruhi 5. Menganalisis peranan mikroorganisma dalam kehidupan.
kadar fotosintesis. 6. Mensyukuri kewujudan biokepelbagaian dalam alam.
18. Memahami teknologi dalam pengeluaran makanan.
19. Memahami perkembangan teknologi pemprosesan
makanan.
20. Mensyukuri kewujudan sistem pencernaan kurniaan Tuhan.
21. Mengamalkan sikap sayang kepada tumbuhan.

31
Ekosistem Terancam

1. Menilai aktiviti manusia yang mengancam ekosistem.


2. Mensintesiskan idea tentang fenomena kesan rumah hijau dan
fenomena penipisan lapisan ozon ke atas ekosistem.
3. Menilai keperluan pengurusan pembangunan dan pengurusan
ekosistem untuk mengekalkan keseimbangan alam.
4. Mengamalkan pengurusan ekosistem ke arah mengekalkan
keseimbangan alam sekitar.

32
PENGENALAN KEPADA BIOLOGI

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Pengenalan kepada Biologi 1. Memahami Biologi. Membincangkan pengertian biologi.

Aras 1 Membincangkan kepentingan biologi daripada


x Menerangkan pengertian biologi. aspek bidang ilmu untuk mengkaji hidupan,
persekitaran, interaksi antara hidupan dengan
Aras 2 persekitaran, fenomena yang berkaitan
x Menerangkan kepentingan biologi. dengannya seterusnya mengagumi ciptaan
Tuhan.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data


tentang bidang dan kerjaya yang berkaitan
dengan Biologi.

Aras 3 Membuat peta konsep tentang bidang ilmu


x Menyenaraikan bidang kajian biologi. Biologi.
x Menyenaraikan kerjaya yang berkaitan
Membincangkan kepentingan tentang perkara
dengan biologi.
berikut:
x Menerangkan kaedah untuk mengkaji
(a) Penguasaan kemahiran saintifik.
biologi.
(b) Kaedah saintifik.
(c) Mengamalkan sikap saintifik.

33
PENGENALAN KEPADA BIOLOGI

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2. Mensintesiskan kaedah saintifik. Menjalankan aktiviti perbincangan tentang
kaedah pemerolehan pengetahuan biologi
Aras 1 secara saintifik melalui penyiasatan yang
x Menyatakan kaedah pemerolehan sistematik.
pengetahuan Biologi.
Menjalankan aktiviti perbincangan tentang
langkah dalam kaedah saintifik seperti yang
berikut:
Aras 2 (a) Mengenal pasti masalah.
x Menerangkan langkah dalam (b) Membuat hipotesis.
kaedah saintifik. (c) Merancang penyiasatan.
(d) Mengawal pemboleh ubah.
(e) Menjalankan penyiasatan.
Aras 3 (f) Mengumpulkan data.
x ҏMenyediakan laporan eksperimen. (g) Menganalisis data.
x Mengkonsepsikan kaedah saintifik. (h) Mentafsirkan data.
(i) Membuat kesimpulan.
(j) Membuat pelaporan.

Memerhatikan situasi seperti taburan kutu


kayu dalam suatu habitat untuk perkara
berikut:

34
PENGENALAN KEPADA BIOLOGI

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
(a) Membuat inferens.
(b) Mengenal pasti pemboleh ubah.
(c) Membuat hipotesis.
(d) Menentukan pemboleh ubah yang
dimalarkan, pemboleh ubah yang
dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang
bergerak balas.
(e) Merancang kaedah penyiasatan termasuk
peralatan, bahan dan prosedur kerja.

Menjalankan eksperimen berkaitan dengan


taburan kutu kayu dalam suatu habitat seperti
yang telah dirancangkan untuk perkara
berikut:
(a) Mengumpulkan data secara sistematik.
(b) Mempersembahkan data dalam bentuk
grafik seperti dalam bentuk jadual atau
graf.
(c) Mentafsirkan data.
(d) Membuat kesimpulan.
(e) Menyediakan laporan dan
membentangkan hasil eksperimen.

35
PENGENALAN KEPADA BIOLOGI

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
3. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai Menjalankan aktiviti penyiasatan secara
murni. saintifik dengan mengamalkan sikap saintifik
x ҏMempraktikkan sikap saintifik dan nilai dan nilai murni.
murni dalam menjalankan penyiasatan
Biologi.

36
MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Struktur Sel dan Fungsi Bahagian Sel 1. Memahami sel. Menyediakan dan mengkaji slaid untuk
membandingkan sel epidermis bawang atau
Aras 1 sel daun Hydrilla dengan sel pipi.
x Melukis gambar rajah sel haiwan.
x Melukis gambar rajah sel tumbuhan. Memerhati, melukis dan melabel gambar
rajah sel haiwan dan sel tumbuhan yang
dilihat menerusi mikroskop cahaya.
Aras 2
x Mengenal pasti struktur sel haiwan. Memerhatikan gambar rajah sel haiwan dan
x Mengenal pasti struktur sel tumbuhan. sel tumbuhan seperti yang dilihat menerusi
x ҏMenerangkan fungsi struktur sel mikroskop elektron untuk mengenal pasti
haiwan. struktur sel iaitu membran plasma, dinding
x ҏMenerangkan fungsi struktur sel sel, nukleus, jalinan endoplasma, ribosom,
tumbuhan. mitokondrion, jasad Golgi, sitoplasma, vakuol
dan kloroplas.

Membincangkan fungsi umum tentang


perkara berikut:
(a) Membran plasma, dinding sel dan
sitoplasma.
(b) Organel sel iaitu nukleus, jalinan
endoplasma,

37
MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 3 ribosom, mitokondrion, jasad Golgi, vakuol
x Membandingkan dan membezakan antara dan kloroplas.
sel haiwan dengan sel tumbuhan Menjalankan aktiviti perbincangan
x Menghubungkaitkan kepadatan organel membandingkan sel haiwan dengan sel
tertentu dengan fungsi sel khusus. tumbuhan daripada segi struktur.

Membincangkan hubungan antara kepadatan


organel tertentu dengan fungsi sel khusus
seperti contoh berikut:
(a) Kepadatan mitokondrion dengan fungsi
sel sperma.
(b) Kepadatan mitokondrion dengan fungsi
sel otot penerbangan serangga dan
burung.
(c) Kepadatan mitokondrion dengan fungsi
sel meristem.
(d) Kepadatan kloroplas dengan fungsi sel
palisad.

38
MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2. Mengagumi keunikan dan ketertiban Menjalankan aktiviti main peranan untuk
struktur dan fungsi sel. menunjukkan perhubungan yang harmoni
antara fungsi organel suatu sel.
x Memerihalkan keharmonian
penyelarasan fungsi organel. Mengadakan aktiviti meramalkan keadaan sel
x Meramalkan keadaan sel tertentu tertentu tanpa salah satu organel.
tanpa salah satu organel.

Pergerakan Bahan Merentas Membran 1. Menganalisis konsep pergerakan bahan Menjalankan aktiviti perbincangan tentang
Plasma merentas membran plasma. perkara berikut:
Aras 1 (a) Bahan yang diperlukan oleh sel dan
x Menyatakan bahan yang diperlukan oleh bahan yang perlu disingkirkan dari sel
sel untuk hidup. supaya sel dapat berfungsi dengan
x Menyatakan bahan yang perlu sempurna.
disingkirkan dari sel. (b) Keperluan pergerakan bahan merentas
x ҏMenerangkan keperluan pergerakan membran plasma.
bahan
merentas membran plasma. Membincangkan struktur ringkas membran
plasma yang terdiri daripada lapisan lipid,
protein dan liang.

39
MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 2 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji
x Memerihalkan struktur ringkas pergerakan bahan merentas membran
membran plasma. dengan menggunakan tiub Visking atau
x Memerihalkan sifat ketelapan selaput telur.
membran plasma.
x Menerangkan pergerakan bahan Membincangkan sifat membran plasma
merentas membran plasma. sebagai membran separa telap.

Menjalankan perbincangan tentang perkara


berikut:
(a) Pergerakan zat terlarut merentas
Aras 3
membran plasma melalui:
x Menjelaskan melalui contoh proses
(i) Resapan ringkas.
pengangkutan pasif dalam kehidupan.
(ii) Resapan berbantu.
x Menjelaskan melalui contoh proses
(iii) Pengangkutan aktif.
pengangkutan aktif dalam kehidupan.
x Membandingkan dan membezakan (b) Pergerakan molekul air merentas
antara pengangkutan pasif dengan membran plasma secara resapan
pengangkutan aktif. ringkas iaitu osmosis.

Menjalankan aktiviti simulasi tentang cara


pergerakan bahan merentas membran
plasma.

40
MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Mengumpulkan dan mentafsirkan data
tentang pergerakan bahan merentas
membran plasma melalui simulasi dan
animasi berkomputer.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data


tentang proses pengangkutan aktif dan
pengangkutan pasif.

Membincangkan proses pengangkutan pasif


dan pengangkutan aktif dalam kehidupan
seperti yang berikut:
(a) Pertukaran gas di alveolus dan kapilari
darah.
(b) Penyerapan makanan tercerna dalam
vilus.
(c) Pengambilan ion pada rambut akar
tumbuhan.
Menjalankan aktiviti main peranan untuk
menggambarkan proses pengangkutan aktif
dan pengangkutan pasif.
Membina peta konsep tentang pergerakan
bahan merentas membran plasma.

41
MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2. Mensintesiskan konsep pergerakan bahan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji
merentas membran plasma dan
kesan larutan hipotonik, hipertonik dan
aplikasinya dalam kehidupan.
isotonik terhadap sel tumbuhan dan sel
Aras 1 haiwan iaitu:
x ҏMenerangkan kesan larutan hipotonik, (a) Plasmolisis dan deplasmolisis dalam sel
hipertonik dan isotonik terhadap sel tumbuhan.
tumbuhan dan sel haiwan. (b) Hemolisis dan krenasi dalam sel darah
x ҏMenerangkan plasmolisis, merah.
deplasmolisis, hemolisis dan krenasi.
Nota:
Aras 2 Penggunaan darah manusia tidak digalakkan.
x ҏMereka bentuk eksperimen untuk Menjalankan perbincangan tentang perkara
menentukan kepekatan larutan yang berikut:
isotonik dengan sap sel tisu (a) Larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik.
tumbuhan. (b) Plasmolisis, deplasmolisis, hemolisis dan
krenasi
(c) Keadaan flasid dan segah pada
tumbuhan.
Merancangkan dan menjalankan eksperimen
dengan menggunakan pelbagai kepekatan
larutan gula atau larutan garam untuk
menentukan kepekatan larutan luar sel yang
isotonik terhadap sap sel tisu tumbuhan.

42
MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
x ҏMembuat inferens tentang kepekatan sap Nota:
sel tisu tumbuhan. Penentuan kepekatan larutan luar sel yang
x Menghubungkaitkan pergerakan bahan isotonik adalah berdasarkan graf.
merentas membran plasma dengan
perbezaan kepekatan antara larutan luar Menjalankan perbincangan untuk membuat
sel dengan sap sel. inferens tentang kepekatan sap sel tisu
tumbuhan yang setara dengan kepekatan
larutan luar sel yang isotonik.

Aras 3 Menjalankan aktiviti perbincangan


x Menjelaskan dengan contoh fenomena menghubungkaitkan pergerakan bahan
kelayuan tumbuhan. merentas membran plasma dengan
x ҏMenjelaskan dengan contoh pengawetan perbezaan kepekatan antara larutan luar sel
makanan. dengan sap sel.

Menjalankan perbincangan tentang perkara


berikut:
(a) Kelayuan pada tumbuhan yang
disebabkan oleh penggunaan baja
berlebihan.
(b) Pengawetan makanan dengan
menggunakan garam dan gula.

43
MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Nota:
Perbincangan hendaklah berdasarkan konsep
osmosis dan plasmolisis.

3. Mensyukuri ketertiban proses pergerakan Menggubah puisi mensyukuri ketertiban


bahan merentas membran plasma untuk proses pergerakan bahan merentas membran
kemandirian sel. plasma.
x Menerangkan proses pergerakan
bahan merentas membran plasma Mengamal pengambilan air dan nutrien yang
berlaku secara berterusan dan teratur sesuai supaya sel dalam badan dapat
untuk kemandirian sel. berfungsi dengan sempurna.
x Mengambil langkah untuk memastikan
proses pergerakan bahan merentas
membran plasma tidak terancam.

44
MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Komposisi Kimia dalam Sel 1. Mensintesiskan idea tentang kandungan Menjalankan perbincangan tentang perkara
bahan kimia dalam sel berikut:
(a) Unsur dalam sel iaitu karbon, hidrogen,
Aras 1 oksigen, nitrogen, sulfur, fosforus,
x Menyatakan unsur dalam sel. kalsium, kalium, magnesium, klorin,
x Menyenaraikan sebatian kimia natrium dan ferum.
dalam sel. (b) Kehadiran dan kepentingan sebatian
kimia dalam sel.
Aras 2
x Menerangkan kepentingan Nota:
sebatian organik dalam sel. Sebatian kimia dalam sel dihadkan kepada
x Menerangkan kepentingan air karbohidrat, lipid, protein, asid nukleik dan air.
dalam sel.
Merancangkan dan menjalankan eksperimen
Aras 3 untuk mengkaji kandungan air dalam daun
x Mereka bentuk eksperimen untuk pada peringkat pertumbuhan yang berbeza.
mengkaji kandungan air dalam
daun pada peringkat pertumbuhan
yang berbeza.

45
MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
x Membandingkan dan membezakan
kandungan air dalam daun pada
peringkat pertumbuhan yang
berbeza.
x Menghubungkaitkan kandungan air
dalam daun dengan peringkat
pertumbuhan daun.

2. Mensintesiskan konsep enzim. Menjalankan perbincangan tentang perkara


berikut:
Aras 1 (a) Keperluan enzim dalam proses hidup.
x Memerihalkan keperluan enzim dalam (b) Ciri umum enzim.
proses hidup. (c) Penamaan enzim berdasarkan substrat.
x Menyenaraikan ciri umum enzim. (d) Tapak sintesis enzim.
x Menghubungkaitkan penamaan enzim (e) Enzim intrasel dan enzim luar sel berserta
dengan substrat. contoh.
x Menyatakan tapak sintesis enzim. (f) Pengertian enzim.
x Menyatakan maksud enzim
Menjalankan aktiviti main peranan untuk
menunjukkan penglibatan ribosom, jalinan
endoplasma dan jasad Golgi dalam
penghasilan

46
MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
intrasel dan enzim luar sel. enzim luar sel.

Aras 2 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji


x Menerangkan penglibatan organel kesan suhu, pH, kepekatan enzim dan
khusus dalam penghasilan enzim luar kepekatan substrat ke atas aktiviti dua atau
sel. lebih enzim seperti amilase, pepsin dan
x Membuat hipotesis tentang kesan pH, tripsin.
suhu, kepekatan enzim dan kepekatan
substrat ke atas aktiviti enzim. Mengumpulkan dan mentafsirkan data
x Mengawal pemboleh ubah dalam tentang penggunaan enzim dalam perkara
kajian kesan pH, suhu, kepekatan berikut:
enzim dan kepekatan substrat ke atas (a) Kehidupan harian seperti melembutkan
aktiviti enzim. daging.
x Menerangkan mekanisme tindakan (b) Industri seperti dalam pemprosesan
enzim. makanan dan pembuatan detergen.
x Menghuraikan kesan pH, suhu,
kepekatan enzim dan kepekatan
substrat ke atas aktiviti enzim.

47
MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Aras 3
x Mengkonsepsikan pengertian enzim.
x Menjelaskan dengan contoh
penggunaan enzim dalam kehidupan
harian dan dalam industri.

Menjalankan aktiviti membuat gambaran


3. Menghayati kepentingan bahan kimia
mental dan bercerita tentang kejadian yang
dalam sel.
mungkin berlaku sekiranya kekurangan salah
x Meramalkan kejadian yang mungkin
satu sebatian kimia dalam sel.
berlaku sekiranya kekurangan salah
satu sebatian kimia dalam sel.

48
MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Pembahagian Sel 1. Memahami mitosis. Menjalankan aktiviti membuat inferens
tentang perkara berikut:
Aras 1 (a) Keperluan penghasilan sel baru kepada
x Membuat inferens tentang keperluan hidupan.
penghasilan sel baru kepada hidupan. (b) Keperluan sel anak yang seiras dengan
x Membuat inferens tentang keperluan sel induk dihasilkan.
sel baru yang seiras dengan sel induk
dihasilkan.
x Menyatakan pengertian mitosis. Menjalankan perbincangan secara ringkas
tentang perkara berikut:
Aras 2 (a) Pengertian mitosis.
x Mengenal pasti fasa dalam kitar sel. (b) Fasa dalam kitar sel iaitu pertumbuhan
x Menerangkan proses mitosis. pertama, sintesis, pertumbuhan kedua,
x Membuat urutan peringkat dalam mitosis dan sitokinesis.
proses mitosis. (c) Proses mitosis.
(d) Urutan peringkat dalam proses mitosis.
(e) Perbezaan antara sitokinesis dalam sel
tumbuhan dengan sel haiwan.

49
MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
x Membandingkan dan membezakan Mendemonstrasikan perubahan berterusan
antara fasa sitokinesis dalam sel yang berlaku pada setiap fasa mitosis melalui
tumbuhan dengan sel haiwan. aktiviti simulasi seperti yang berikut:
(a) Membina model yang boleh
Aras 3 dimanipulasikan.
x Memerihalkan aplikasi pengetahuan (b) Main peranan.
mitosis dalam teknik kultur tisu dan (c) Permainan.
pengklonan.
x Menerangkan kebaikan dan Menyediakan slaid tisu hujung akar bawang
keburukan pengklonan. untuk mengenal pasti fasa mitosis.
x Menerangkan kepentingan proses Mengkaji proses mitosis yang terkawal dan
mitosis yang terkawal. tidak terkawal serta sitokinesis melalui
x Menerangkan kesan daripada mitosis simulasi dan animasi berkomputer serta
yang tidak terkawal dalam hidupan. video.

Menjalankan projek kultur tisu dan


pengklonan.

Menjalankan perbahasan atau forum


berkaitan dengan isu pengklonan.

50
MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Mengumpulkan gambar atau spesimen hidup
seperti tunas tumbuhan, lapisan kulit dan
cicak seterusnya membincangkan mitosis
sebagai suatu proses yang terkawal demi
kemandirian hidupan.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data


tentang penyakit seperti kanser atau tumor
akibat mitosis yang tidak terkawal dalam
hidupan.

Mengadakan pameran poster tentang kesan


mitosis yang tidak terkawal di sudut sains
sekolah.

2. Memahami konsep meiosis Menjalankan aktiviti membuat inferens


tentang perkara berikut:
(a) Pewarisan ciri oleh anak.
Aras 1 (b) Keperluan mengekalkan bilangan
x Membuat inferens tentang pewarisan kromosom diploid dari generasi ke
ciri oleh anak. generasi.
x ҏMembuat inferens tentang keperluan (c) Keperluan proses untuk menghasilkan sel
mengekalkan bilangan kromosom gamet yang mempunyai bilangan
diploid dari generasi kromosom haploid.

51
MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
ke generasi. (d) Keunikan bilangan kromosom diploid
x Membuat inferens tentang keperluan dalam setiap spesies.
proses untuk menghasilkan sel gamet
yang mempunyai bilangan kromosom Menjalankan aktiviti perbincangan tentang
haploid. perkara berikut:
x Menyatakan pengertian meiosis. (a) Pengertian meiosis.
(b) Jenis sel yang mengalami proses meiosis
Aras 2 dalam tumbuhan, haiwan dan manusia.
x Mengenal pasti jenis sel yang (c) Peringkat dalam proses meiosis I dan
mengalami meiosis. meiosis II.
x Menerangkan proses meiosis.
x Membuat urutan peringkat dalam Menjalankan aktiviti perbincangan
proses meiosis. membandingkan perkara berikut:
(a) Proses meiosis I dengan meiosis II.
(b) Proses meiosis dengan proses mitosis

Aras 3 Nota:
x Membandingkan dan membezakan Huraian terperinci tentang peringkat profasa I
antara proses meiosis I dengan tidak diperlukan.
proses meiosis II.

52
MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
x Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mantafsirkan data
antara proses meiosis dengan proses tentang proses meiosis melalui simulasi dan
mitosis. animasi berkomputer, fotomikrograf, slaid
x Membuat inferens tentang keunikan tersedia dan video.
bilangan kromosom diploid dalam
organisma. Mendemonstrasikan perubahan berterusan
yang berlaku pada setiap peringkat proses
meiosis I dan meiosis II melalui aktiviti
simulasi seperti yang berikut:
(a) Membina model.
(b) Main peranan.
(c) Permainan.

3. Mensyukuri ketertiban perlakuan Mengumpulkan dan mentafsirkan data


kromosom semasa proses mitosis dan tentang perkara berikut:
proses meiosis. (a) Kepentingan ketertiban perlakuan
x Menerangkan kepentingan ketertiban kromosom dalam proses mitosis dan
perlakuan kromosom dalam proses proses meiosis untuk mengekalkan
mitosis dan meiosis. bilangan kromosom dalam sel dari
generasi ke generasi.

53
MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
x Mempraktikkan cara hidup yang sihat (b) Bahan yang boleh menyebabkan
untuk mengelakkan gangguan kepada gangguan pada proses mitosis dan proses
proses mitosis dan proses meiosis. meiosis seperti sinaran radioaktif dan
karsinogen.
Menjalankan perbincangan tentang cara
hidup yang sihat untuk mengelakkan
gangguan kepada proses mitosis dan proses
meiosis.

Menjalankan perbincangan tentang perkara


Organisasi Sel 1. Memahami organisasi sel.
berikut:
(a) Proses hidup organisma unisel iaitu
Aras 1
Amoeba dan Paramecium.
x Memerihalkan proses hidup
(b) Pengkhususan sel dalam organisma
organisma unisel.
multisel.
(c) Organisasi sel dalam pembentukan tisu,
Aras 2
organ dan sistem dalam tumbuhan,
x Memerihalkan pengkhususan sel
haiwan dan manusia.
dalam organisma multisel.
(d) Keperluan pengkhususan sel dan
x Memerihalkan organisasi sel dalam
pembentukan tisu, organ organisasi sel dalam organisma multisel.

54
MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
dan sistem dalam organisma multisel. Mengkaji proses hidup organisma unisel
melalui simulasi dan animasi berkomputer.
Aras 3 Menjalankan aktiviti membina model tisu,
x Menerangkan keperluan organ dan sistem yang terdapat dalam
pengkhususan sel dan organisasi sel tumbuhan, haiwan dan manusia.
dalam organisma multisel.

2. Memahami keperluan pengawalaturan Menjalankan perbincangan tentang perkara


persekitaran dalam untuk sel berfungsi berikut:
dengan sempurna. (a) Pengertian persekitaran dalam.
(b) Faktor yang mempengaruhi persekitaran
Aras 1 dalam iaitu suhu, pH, tekanan osmosis
x Menyatakan pengertian persekitaran dan aras gula.
dalam. (c) Keperluan pengawalaturan persekitaran
dalam.
(d) Penglibatan sistem dalam badan untuk
pengawalaturan persekitaran dalam.

Nota:
Perkataan homeostasis diperkenalkan.

55
MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Aras 2
x Menerangkan keperluan
pengawalaturan persekitaran dalam.

Aras 3
x Memerihalkan penglibatan sistem
dalam badan untuk pengawalaturan
persekitaran dalam.

3. Menyedari keunikan suatu sel yang Mengumpulkan dan mentafsirkan data


berpotensi untuk membentuk suatu tentang penghasilan pokok baru daripada
organisma yang kompleks. satu sel. Contoh: lobak merah, pokok pisang
x Menerangkan potensi satu sel dan pokok orkid.
tumbuhan untuk membentuk pokok Mengadakan lawatan ke institusi dan agensi
yang sempurna. penyelidikan pertanian untuk mengumpulkan
maklumat tentang penghasilan pokok baru
melalui teknik kultur tisu.

56
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Nutrisi 1. Memahami jenis nutrisi. Memerhatikan dan mengenal pasti jenis
nutrisi yang diamalkan oleh pelbagai
organisma.

Aras 1 Menjalankan perbincangan tentang nutrisi


x Menyatakan jenis nutrisi. autotrof dan heterotrof dengan merujuk
kepada kemosintesis, fotosintesis, nutrisi
Aras 2 holozoik, saprofitisme dan parasitisme.
x Menerangkan nutrisi autotrof.
x Menerangkan nutrisi heterotrof. Membina carta untuk mengorganisasikan
jenis nutrisi.
Aras 3
x Mengelaskan organisma mengikut Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan
jenis nutrisi. pelbagai organisma mengikut jenis nutrisi.

Menjalankan perbincangan tentang perkara


2. Memahami karbohidrat. berikut:
(a) Monomer karbohidrat iaitu monosakarida
Aras 1 seperti glukosa, fruktosa dan galaktosa.
x Menyatakan monomer karbohidrat. (b) Unsur dalam karbohidrat.

57
MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
x Menyatakan unsur dalam karbohidrat. (c) Jenis karbohidrat iaitu monosakarida,
disakarida dan polisakarida dengan
contoh.
Aras 2 (d) Pembentukan disakarida seperti maltosa,
x Menyatakan jenis karbohidrat sukrosa dan laktosa daripada
monosakarida.
(e) Pembentukan polisakarida seperti kanji,
Aras 3 glikogen dan selulosa daripada
x Menerangkan pembentukan disakarida monosakarida.
dan polisakarida.
Nota:
Struktur molekul yang terperinci tidak
diperlukan.

3. Memahami protein. Menjalankan perbincangan tentang perkara


berikut:
(a) Monomer protein iaitu asid amino.
Aras 1 (b) Unsur dalam protein seperti sulfur,
x Menyatakan monomer dalam protein. nitrogen dan fosforus selain daripada
x Menyatakan unsur dalam protein. karbon, hidrogen dan oksigen.
(c) Dipeptida dan polipeptida.
(d) Pembentukan dipeptida dan polipeptida
Aras 2 daripada asid amino.
x Menerangkan pembentukan dipeptida (e) Asid amino perlu dan asid amino tidak
dan polipeptida. perlu.

58
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Aras 3 Membina model pelbagai struktur protein
x Menerangkan pengertian asid amino secara ringkas iaitu struktur primer, sekunder,
perlu dan asid amino tak perlu. tertier dan kuarterner.
x Menyatakan pelbagai struktur protein.
Nota:
Struktur molekul yang terperinci tidak
diperlukan.

4. Memahami lipid. Menyenaraikan dan memberi contoh lipid


Aras 1 seperti berikut:
x Menyatakan jenis lipid yang utama. (a) Lemak.
x Menyatakan unsur dalam lipid. (b) Minyak.
(c) Lilin.
Aras 2 (d) Fosfolipid.
x Menyatakan komponen dalam lemak (e) Steroid seperti kolesterol, testosteron,
dan minyak. estrogen dan progesteron.
x Mengenal pasti struktur monogliserida,
digliserida dan trigliserida. Menjalankan perbincangan tentang perkara
berikut:
(a) Unsur dalam lipid.
(b) Komponen dalam lemak dan minyak.

59
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Aras 3 Membina model monogliserida, digliserida
x Membandingkan dan membezakan dan trigliserida secara ringkas.
antara lemak tepu dengan lemak tak
tepu. Menjalankan perbincangan membandingkan
lemak tepu dengan lemak tak tepu.
x Mensintesiskan konsep vitamin.
Nota:
Struktur molekul yang terperinci tidak
diperlukan.

Aras 1 Membincangkan bahawa vitamin diperlukan


x Menerangkan keperluan vitamin di dalam kuantiti yang kecil untuk pemeliharaan
dalam gizi untuk pemeliharaan kehidupan manusia.
kehidupan manusia. Mengumpulkan dan mentafsirkan data
x Menerangkan peranan vitamin dalam tentang perkara berikut:
metabolisme sel. (a) Peranan vitamin dalam metabolisme sel
contohnya sebagai koenzim dalam
respirasi sel.
(b) Sumber vitamin dalam makanan.

60
MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Aras 2 Menjalankan aktiviti mengelaskan vitamin
x Menyenaraikan sumber vitamin dalam berdasarkan keterlarutannya dalam lemak
makanan. atau air.
x Menyatakan sifat vitamin.
Membincangkan sifat vitamin sebagai bahan
Aras 3 organik yang tidak berfungsi sebagai substrat.
x Mengelaskan vitamin.
x Membina pengertian vitamin. Membina peta konsep pengertian vitamin.

6. Menilai keperluan garam mineral oleh Membincangkan bahawa garam mineral


manusia. diperlukan dalam kuantiti yang tertentu untuk
pemeliharaan kehidupan manusia.

Aras 1 Menjalankan perbincangan tentang perkara


x Menerangkan keperluan garam mineral di berikut:
dalam gizi untuk pemeliharaan kehidupan. (a) Garam mineral iaitu kalsium, magnesium,
x Menyenaraikan garam mineral yang ferum,
diperlukan dan fungsinya. natrium, kalium, iodin, sulfur dan fosforus
serta fungsi.
(b) Sumber garam mineral dalam makanan.

61
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Aras 2 Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan
x Menyenaraikan sumber garam mineral garam mineral kepada makromineral dan
dalam makanan. mikromineral mengikut kuantiti yang
x diperlukan.

Aras 3 Menjalankan perbincangan mewajarkan


x Mengelaskan garam mineral mengikut keadaan seperti berikut:
kuantiti yang diperlukan. (a) Bayi perlu lebih banyak kalsium dan
Mewajarkan keperluan garam mineral fosforus daripada orang dewasa.
yang berbeza dalam keadaan tertentu. (b) Remaja perempuan memerlukan lebih
banyak zat besi berbanding remaja lelaki.
(c) Wanita memerlukan lebih kalsium
berbanding lelaki.

7. Memahami peranan serabut dan air. Menjalankan perbincangan tentang perkara


berikut:
Aras 1 (a) Sumber serabut dalam makanan.
x Mengenal pasti sumber serabut dalam (b) Sumber air dalam makanan.
makanan. (c) Fungsi serabut dalam nutrisi.
x Mengenal pasti sumber air dalam
makanan.

62
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Aras 2 Membincangkan peranan air daripada aspek
x Menerangkan fungsi serabut dalam yang berikut:
nutrisi. (a) Air sebagai medium untuk semua tindak
balas kimia dalam sel.
Aras 3 (b) Air sebagai medium pengangkutan.
x Menerangkan peranan air dalam badan. (c) Perkumuhan.
(d) Pengawalaturan suhu badan.
x Menilai keperluan gizi seimbang.

Aras 1
Menjalankan perbincangan tentang perkara
x Menerangkan keperluan gizi seimbang.
berikut:
(a) Keperluan gizi seimbang.
Aras 2
(b) Faktor yang mempengaruhi keperluan
x Menerangkan faktor yang mempengaruhi
tenaga harian seperti umur, jantina, berat
keperluan tenaga harian oleh badan
badan dan jenis pekerjaan.
manusia.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji


kandungan tenaga dalam sampel makanan.

Nota:
Unit Joule hendaklah digunakan.

63
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
x Membuat hipotesis tentang kandungan Menjalankan eksperimen ke atas sampel
tenaga dalam sampel makanan yang makanan untuk mengkaji kandungan nutrien
berbeza. termasuk kanji, gula penurunan, gula bukan
x Menentukan nilai tenaga dalam sampel penurun, protein, lipid dan vitamin C.
makanan.
Menjalankan perbincangan mewajarkan
Aras 3 pemilihan jenis makanan yang sesuai
x Membuat hipotesis tentang kandungan berpandukan jadual komposisi nutrien
nutrien dalam sampel makanan yang makanan untuk kumpulan sasaran berikut:
berbeza. (a) Ibu mengandung.
x Menentukan kandungan nutrien dalam (b) Kanak-kanak sedang membesar.
beberapa sampel makanan. (c) Remaja.
x Mewajarkan pemilihan gizi yang sesuai (d) Atlet.
untuk kumpulan sasaran tertentu. (e) Orang yang mengidap penyakit tertentu.
(f) Orang tua.
(g) Vegetarian.

64
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
x Menilai pengambilan gizi yang tidak Mengumpulkan dan mentafsirkan data
seimbang. tentang perkara berikut:
(a) Kesan kekurangan protein, vitamin, garam
Aras 1 mineral, serabut dan air ke atas kesihatan.
x Menjelaskan dengan contoh kesan (b) Kesan pengambilan karbohidrat, lipid,
pengambilan gizi yang tidak seimbang. vitamin dan garam mineral yang
berlebihan ke atas kesihatan.

Aras 2 Mengumpulkan dan mentafsirkan data untuk


x Menghubungkaitkan tabiat pengambilan menghubungkaitkan tabiat pengambilan gizi
gizi yang tidak seimbang dengan yang tidak seimbang dengan tekanan darah
kesihatan. tinggi, diabetis melitus dan osteoporosis.
x Memerihalkan cara mengurangkan risiko Membincangkan cara mengurangkan risiko
mengidap penyakit tertentu daripada mengidap tekanan darah tinggi, diabetis
aspek pengambilan gizi yang tidak melitus dan osteoporosis daripada aspek
seimbang. pengambilan gizi yang tidak seimbang.

65
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Aras 3 Mengumpulkan dan mentafsirkan data
x Mengkritik tentang tabiat pengambilan tentang jenis makanan yang dihidangkan di
gizi yang tidak seimbang. tempat seperti kantin atau kedai berdekatan
dan membuat laporan tentang kesesuaian
makanan yang dihidangkan daripada segi gizi
yang seimbang, seterusnya mencadangkan
menu alternatif dalam laporan jika perlu.

Menghadiri ceramah oleh pakar pemakanan


tentang kesan gizi ke atas kesihatan.

10. Mensintesiskan konsep pencernaan Menjalankan perbincangan tentang perkara


makanan. berikut:
(a) Bahan iaitu glukosa dan asid amino
Aras 1 sentiasa diperlukan oleh sel untuk
x Menyatakan bahan yang diperlukan oleh menjalankan proses metabolisme.
sel untuk menjalankan proses (b) Bahan kompleks iaitu karbohidrat, protein
metabolisme. dan lipid yang perlu dicerna.
x Menyatakan bahan kompleks yang perlu (c) Keperluan proses pencernaan.
dicerna.

66
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Aras 3 Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan
x Membandingkan dan membezakan ruminan dan rodensia.
proses pencernaan dalam manusia,
ruminan dan rodensia. Membincangkan proses pencernaan selulosa
x Mereka bentuk eksperimen untuk dalam ruminan dan rodensia.
mengkaji pencernaan kanji dan protein.
x Berkomunikasi tentang masalah berkaitan Menjalankan aktiviti seperti bercerita untuk
dengan pencernaan makanan. membandingkan proses pencernaan dalam
manusia, ruminan dan rodensia daripada
aspek pencernaan selulosa.

Merancangkan dan menjalankan eksperimen


untuk mengkaji tindakan enzim terhadap
sampel makanan kanji dan protein.

Mengumpulkan maklumat dan


membincangkan masalah yang berkaitan
dengan pencernaan makanan seperti yang
berikut:
(a) Pencernaan makanan yang tidak
sempurna.

67
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
(b) Batu hempedu yang menghalang
pengaliran hempedu.
(c) Kekurangan penghasilan enzim
pencernaan tertentu.

11. Mensintesiskan konsep penyerapan dan Membina model struktur usus dan vilus.
Menjalankan perbincangan tentang perkara
asimilasi hasil pencernaan.
berikut:
(a) Ciri penyesuaian usus kecil.
Aras 1
(b) Proses penyerapan asid amino, glukosa,
x Mengenal pasti bahagian sistem
asid lemak, gliserol, vitamin dan garam
pencernaan yang terlibat dalam
mineral di vilus.
penyerapan makanan.
x Menerangkan ciri penyesuaian bahagian
Menjalankan eksperimen untuk mengkaji
sistem pencernaan yang terlibat dalam
pergerakan makanan merentas tiub Visking.
penyerapan makanan.
x Melukis struktur vilus. Menjalankan perbincangan untuk
menghubungkaitkan pergerakan makanan
merentas tiub Visking dengan idea
penyerapan makanan pada usus kecil.

68
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Aras 2 Menjalankan perbincangan tentang
x Menghuraikan proses penyerapan pengangkutan asid amino, glukosa, asid
makanan di vilus. lemak, gliserol, vitamin dan garam mineral
x Menganalogi proses penyerapan oleh sistem peredaran darah daripada
makanan pada usus kecil. perkara berikut:
(a) Usus kecil ke hati melalui vena portal
hepar.
(b) Hati ke sel badan.
Aras 3
x Memerihalkan pengangkutan makanan Melukis gambar rajah skema untuk
melalui sistem peredaran darah ke sel menunjukkan pengangkutan makanan
badan untuk proses asimilasi. daripada usus kecil ke sel badan.
x Menerangkan peranan utama hati.
Memerihalkan proses asimilasi oleh sel Menjalankan perbincangan tentang peranan
badan. hati dalam perkara berikut:
(a) Penyimpanan makanan.
(b) Pemprosesan hasil pencernaan iaitu
glukosa dan asid amino berlebihan.
(c) Detoksifikasi.

69
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Mengadakan perbincangan tentang proses
asimilasi oleh sel badan.

Mengkaji proses penyerapan makanan


melalui animasi berkomputer.

12. Memahami konsep penyahtinjaan. Menjalankan perbincangan tentang perkara


berikut:
Aras 1 (a) Keperluan penyingkiran bahan makanan
x Menerangkan keperluan penyingkiran tidak tercerna daripada badan.
bahan makanan tidak tercerna daripada (b) Bahan yang perlu diserap pada usus
badan. besar.
x Menyatakan bahan yang perlu diserap (c) Bahan yang perlu dinyahtinjakan pada
pada usus besar. usus besar.
x Menyatakan bahan yang perlu (d) Keperluan penyerapan air pada usus
dinyahtinjakan pada usus besar. besar.
x Menerangkan keperluan penyerapan air
Mengumpulkan dan mentafsirkan data
pada usus besar.
tentang perkara berikut:
(a) Proses penyahtinjaan.
(b) Peranan kolon iaitu penyingkiran
makanan tidak tercerna, penyerapan air
dan habitat mikroorganisma.

70
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Aras 2 (c) Mikroorganisma kolon.
x Menerangkan proses penyahtinjaan. (d) Peranan rektum.
x Menerangkan peranan kolon. (e) Kesan pengambilan makanan berserabut
x Menerangkan peranan mikroorganisma ke atas kolon.
kolon. (f) Masalah yang berkaitan dengan
x Menerangkan peranan rektum. penyahtinjaan seperti sembelit.
(g) Kesan antibiotik ke atas mikroorganisma
kolon.
Aras 3
x Menerangkan kesan pengambilan Mengkaji proses penyahtinjaan melalui
makanan berserabut ke atas kolon. simulasi dan animasi berkomputer.
x Memerihalkan masalah berkaitan
penyahtinjaan.

13. Menilai amalan tabiat makan yang Menjalankan perbincangan tentang


bijaksana. perhubungan tabiat makan dengan masalah
kesihatan seperti yang berikut:
Aras 1
(a) Gastrik.
x Menghubungkaitkan masalah

71
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
kesihatan dengan tabiat makan. (b) Kegendutan.
(c) Anoreksia nervosa.
Aras 2 (d) Bulemia.
x Menerangkan tabiat makan yang baik.
Mengumpulkan maklumat daripada rakan
Aras 3 sedarjah tentang tabiat makan mereka
x Mewajarkan amalan sikap kritis seterusnya membincangkan tabiat makan
dalam pemilihan makanan. yang baik.

Nota:
Tabiat makan merangkumi masa makan dan
jenis makanan.

Menjalankan aktiviti di mana pelajar


menyediakan menu gizi harian mereka
seterusnya mewajarkan menu gizi masing-
masing dengan mempertimbangkan aspek
kesihatan, ekonomi dan keperluan.

72
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Menjalankan aktiviti mengesan kecondongan
tentang kandungan nutrien dalam makanan
melalui sumber seperti label atau iklan
makanan.

14. Mensintesiskan konsep makronutrien dan Mengumpulkan dan mentafsirkan data


mikronutrien dalam tumbuhan. tentang unsur yang diperlukan oleh
tumbuhan.
Aras 1
x Menyenaraikan unsur yang diperlukan Menjalankan aktiviti mengelaskan unsur
oleh tumbuhan. keperluan tumbuhan berdasarkan kuantiti
x Mengelaskan unsur keperluan tumbuhan yang diperlukan kepada yang berikut:
berdasarkan kuantiti yang diperlukan. (a) Makronutrien iaitu karbon, hidrogen,
oksigen, nitrogen, fosforus, kalium,
Aras 2 kalsium, magnesium dan sulfur.
x Mereka bentuk eksperimen untuk (b) Mikronutrien iaitu boron, molibdenum,
mengkaji kesan kekurangan makronutrien zink, mangan, kuprum dan ferum.
kepada tumbuhan.
Merancangkan dan menjalankan eksperimen
ke atas tumbuhan untuk mengkaji kesan
kekurangan makronutrien iaitu nitrogen,
fosforus, kalium, kalsium, magnesium dan
sulfur.

73
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Aras 3
x Menghubungkaitkan kesan kekurangan Menjalankan perbincangan
makronutrien dengan fungsi makronutrien. menghubungkaitkan kesan kekurangan
x Menerangkan fungsi setiap makronutrien makronutrien dengan fungsi makronutrien.
ke atas tumbuhan. Mengumpulkan dan mentafsirkan data
x Menyatakan fungsi dan kesan kekurangan tentang fungsi
mikronutrien ke atas tumbuhan. setiap makronutrien kepada tumbuhan.
Menjalankan perbincangan tentang fungsi
15. Memahami fotosintesis. dan kesan kekurangan mikronutrien secara
umum.

Aras 1 Membincangkan sejarah ringkas penemuan


x Memerihalkan perkembangan ke arah fotosintesis.
penemuan fotosintesis. Menjalankan eksperimen untuk perkara
x Menyatakan bahan yang diperlukan untuk berikut:
fotosintesis. (a) Mengkaji keperluan karbon dioksida,
x Menyatakan bahan yang dihasilkan cahaya dan klorofil dalam proses
daripada fotosintesis. fotosintesis.
(b) Menguji kehadiran kanji sebagai hasil
fotosintesis.

74
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang
Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 2 Mengkaji model keratan rentas daun.
x Melukis keratan rentas daun.
x Menerangkan fungsi setiap bahagian Melukis dan melabel bahagian dalam daun.
daun.
x Menerangkan penyesuaian daun untuk Menjalankan perbincangan tentang perkara
mengoptimumkan fotosintesis. berikut:
(a) Fungsi setiap bahagian daun.
(b) Penyesuaian daun untuk
mengoptimumkan fotosintesis.

Aras 3 Mengumpulkan dan mentafsirkan data


x Menerangkan penyesuaian tumbuhan tentang penyesuaian tumbuhan seperti bunga
daripada habitat berlainan dalam raya, telipok, Hydrilla dan kaktus dalam
menjalankan proses fotosintesis. menjalankan proses fotosintesis daripada
aspek yang berikut:
(a) Taburan stoma.
16. Memahami mekanisme fotosintesis.
(b) Taburan kloroplas.
Aras 1.
x Menerangkan tindak balas cahaya Menjalankan perbincangan tentang tindak
fotosintesis. balas cahaya fotosintesis dan tindak balas
gelap fotosintesis daripada aspek yang
berikut:
(a) Bahan yang diperlukan.

75
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
x Menerangkan tindak balas gelap (b) Tapak tindak balas.
fotosintesis. (c) Hasil tindak balas.

Aras 2
Nota:
x Membandingkan dan membezakan antara
Lintasan terperinci tindak balas cahaya dan
tindak balas cahaya fotosintesis dengan
tindak balas gelap tidak diperlukan.
tindak balas gelap fotosintesis.

Melukis rajah skema tindak balas cahaya dan


tindak balas gelap fotosintesis secara ringkas.

Aras 3 Menjalankan perbincangan yang berikut:


x Menghubungkaitkan tindak balas cahaya (a) Membandingkan dan membezakan
fotosintesis dengan tindak balas gelap antara tindak balas cahaya fotosintesis
fotosintesis. dengan tindak balas gelap fotosintesis.
x Menulis persamaan mewakili proses (b) Menghubungkaitkan tindak balas cahaya
fotosintesis. fotosintesis dengan tindak balas gelap
fotosintesis.
Menulis persamaan mewakili keseluruhan
proses fotosintesis.

76
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
17. Mensintesiskan idea tentang faktor yang Menjalankan perbincangan tentang faktor
mempengaruhi kadar fotosintesis. yang mempengaruhi kadar fotosintesis iaitu
kepekatan karbon dioksida, keamatan cahaya
Aras 1 dan suhu.
x Mengenal pasti faktor yang
mempengaruhi kadar fotosintesis. Merancangkan dan menjalankan eksperimen
untuk mengkaji kesan keamatan cahaya ke
atas kadar fotosintesis.

Aras 2 Mengumpulkan dan mentafsirkan data


x Membuat hipotesis tentang kesan tentang kesan suhu dan kepekatan karbon
keamatan cahaya ke atas kadar dioksida ke atas kadar fotosintesis.
fotosintesis.
x Mereka bentuk eksperimen untuk Menggambarkisahkan perbezaan kadar
menyiasat kesan keamatan cahaya ke fotosintesis tumbuhan sepanjang hari
atas kadar fotosintesis. berdasarkan perubahan keamatan cahaya
x Mengawal pemboleh ubah dalam dan suhu.
penyiasatan kesan keamatan cahaya ke
atas kadar fotosintesis. Merancangkan strategi berdasarkan faktor
x Mengenal pasti faktor pengehad yang mempengaruhi kadar fotosintesis untuk
memperolehi produk pertanian sepanjang
tahun dalam negara empat musim.

77
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
dalam penyiasatan kesan keamatan cahaya
ke atas kadar fotosintesis.

Aras 3
x Menghuraikan kesan suhu dan kepekatan
karbon dioksida ke atas kadar fotosintesis.
x Menerangkan perbezaan kadar
fotosintesis tumbuhan sepanjang hari
berdasarkan perubahan keamatan cahaya
dan suhu.
x Menyelesaikan masalah peningkatan
produk pertanian berdasarkan faktor yang
mempengaruhi kadar fotosintesis.

78
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
18. Memahami teknologi dalam pengeluaran Mengumpulkan data tentang jumlah makanan
makanan. yang diperlukan oleh penduduk negara
sekarang dan masa depan seterusnya
Aras 1 membandingkannya dengan pengeluaran
x Menerangkan keperluan peningkatan makanan negara sekarang untuk menentukan
kualiti dan kuantiti makanan. keperluan peningkatan kualiti dan kuantiti
makanan negara.

Aras 2
x Menerangkan usaha mempelbagaikan Mengumpulkan dan mentafsirkan data
sumber makanan. tentang usaha mempelbagaikan sumber
makanan oleh pelbagai agensi.
Aras 3
x Menerangkan cara meningkatkan kualiti Menjalankan lawatan ke tempat seperti
makanan dan kuantiti pengeluaran Institusi Penyelidikan dan Pembangunan
makanan negara. Pertanian Malaysia, Jabatan Pertanian dan
Jabatan Perikanan.

Menonton tayangan video tentang usaha


mempelbagaikan sumber makanan.

79
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Mengumpulkan dan mentafsirkan data
tentang kaedah peningkatan kualiti makanan
dan kuantiti pengeluaran makanan seperti
yang berikut:
(a) Kaedah penanaman tabur terus untuk
padi.
(b) Kaedah hidroponik dan aerofonik.
(c) Pembiakbakaan.
(d) Kultur tisu.
(e) Kejuruteraan genetik.
(f) Pengurusan tanah.
(g) Kawalan biologi.

Menjalankan projek penanaman sayur


menggunakan kaedah seperti hidroponik.

19. Memahami perkembangan teknologi Menjalankan perbincangan tentang keperluan


pemprosesan makanan. pemprosesan makanan untuk perkara berikut:
(a) Mengatasi faktor yang merosakkan
Aras 1 makanan seperti tindakan mikroorganisma
x Menerangkan keperluan pemprosesan
dan pengoksidaan makanan.
makanan.

80
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Aras 2 (b) Memanjangkan tempoh tahan makanan.
x Menerangkan perkembangan teknologi (c) Mengelakkan pembaziran makanan.
pemprosesan makanan. (d) Mempelbagaikan penggunaan makanan
seperti susu dan produk susu.
Aras 3 (e) Membantu dalam membekalkan makanan
x Menghubungkaitkan kaedah yang mencukupi.
pemprosesan makanan dengan faktor
yang merosakkan makanan. Menyediakan folio tentang perkembangan
x Menerangkan kesan pengambilan dalam teknologi pemprosesan makanan dari
makanan yang diproses. dahulu hingga sekarang menggunakan
kaedah seperti berikut:
(a) Memasak.
(b) Proses penapaian.
(c) Pengeringan.
(d) Pempasteuran.
(e) Pengetinan.
(f) Penyejukan.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data


tentang kepelbagaian penggunaan makanan
yang diproses

81
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
seperti susu dan produk susu serta kaedah
pemprosesan yang digunakan.

Menjalankan perbincangan
menghubungkaitkan kaedah pemprosesan
makanan dengan faktor yang merosakkan
makanan.

Menjalankan aktiviti perbahasan tentang


kesan pengambilan makanan yang diproses
keatas kesihatan.

Menjalankan aktiviti meramalkan kesan


20. Mensyukuri kewujudan sistem
ketaksempurnaan sistem pencernaan.
pencernaan kurniaan Tuhan.
Menjalankan perbincangan tentang amalan
x Meramalkan kesan ketaksempurnaan
penjagaan sistem pencernaan seperti
sistem pencernaan ke atas kesihatan.
mengamalkan tabiat makan yang baik.
x Mempraktikkan penjagaan sistem
pencernaan untuk kesejahteraan
hidup.

82
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
21. Mengamalkan sikap sayang kepada Mengarangkan puisi atau lirik lagu untuk
tumbuhan. menggambarkan apresiasi terhadap peranan
x Memelihara dan memulihara tumbuhan. fotosintesis bagi menjamin kemandirian
hidupan.

Menjalankan projek penanaman tumbuhan di


taman sumber sains.

83
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Respirasi 1. Memahami proses respirasi dalam Membincangkan keperluan tenaga dalam
penghasilan tenaga. proses hidup.

Aras 1 Membincangkan substrat utama respirasi iaitu


x Memerihalkan keperluan tenaga dalam glukosa dihasilkan daripada perkara seperti
proses hidup. berikut:
x Mengenal pasti substrat utama yang (a) Pencernaan karbohidrat dalam haiwan
membekalkan tenaga. dan manusia.
(b) Proses fotosinteis dalam tumbuhan.

Aras 2 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji


x Menerangkan secara ringkas penghasilan perkara berikut:
tenaga daripada glukosa semasa proses (a) Kandungan oksigen, karbon dioksida, air
respirasi aerob. dan haba dalam udara sedut dan udara
x Menyatakan keadaan yang menyebabkan hembus.
proses respirasi anaerob berlaku dalam (b) Respirasi anaerob dalam yis.
sel.
x Menerangkan proses respirasi anaerob Membincangkan penghasilan tenaga dalam
dalam otot manusia. proses respirasi aerob.

84
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
x Menerangkan proses respirasi anaerob Menjalankan perbincangan tentang perkara
dalam yis. berikut:
x Menulis persamaan kimia untuk respirasi (a) Keadaan yang menyebabkan proses
aerob dan anaerob. respirasi anaerob berlaku dalam sel.
(b) Proses respirasi anaerob dalam otot
manusia.

Aras 3 Menjalankan perbincangan untuk


x Membandingkan dan membezakan membandingkan dan membezakan respirasi
antara respirasi aerob dengan respirasi aerob dengan respirasi anaerob.
anaerob.

2. Menganalisis struktur respirasi dan Menyiasat dan membincangkan struktur


mekanisme pernafasan dalam respirasi dalam manusia dan organisma lain
hidupan. termasuk protozoa, serangga, ikan dan
amfibia.
Aras 1
x Menyatakan struktur respirasi Menjalankan aktiviti untuk membandingkan
dalam hidupan. jumlah luas permukaan pada sekeping kad
x Membuat inferens tentang pelbagai yang rata dengan sekeping kad yang dilitupi
penyesuaian struktur respirasi. oleh silinder kecil, seterusnya
menghubungkaitkan pertambahan jumlah
luas permukaan dengan pengubahsuaian
struktur permukaan.

85
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
x Mencirikan permukaan respirasi dalam Membincangkan pertambahan jumlah luas
hidupan. permukaan pada struktur respirasi pelbagai
organisma untuk meningkatkan kecekapan
Aras 2 pertukaran gas.
x Menghuraikan mekanisme pernafasan
dalam hidupan. Membincangkan ciri umum permukaan
respirasi dalam manusia dan organisma lain
Aras 3 seperti protozoa, serangga, ikan dan amfibia.
x Membandingkan dan membezakan
antara sistem respirasi manusia dengan Membina model yang boleh dimanipulasikan
sistem respirasi organisma lain. untuk menunjukkan mekanisme pernafasan
dalam manusia.
Membincangkan mekanisme pernafasan
dalam yang berikut:
(a) Manusia.
(b) Organisma lain seperti protozoa,
serangga, ikan dan amfibia.

Membuat perbandingan sistem respirasi


manusia dengan sistem respirasi organisma
lain.

86
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
3. Menganalisis konsep pertukaran gas Membincangkan proses pertukaran gas
pada permukaan respirasi dan merentas permukaan alveolus dan kapilari
pengangkutan gas dalam manusia. darah di peparu daripada aspek yang berikut:
(a) Perbezaan tekanan separa gas respirasi
Aras 1 dalam udara alveolus dan dalam kapilari
x Mencerakinkan proses pertukaran gas darah di peparu iaitu:
merentas permukaan alveolus dan (i) Tekanan separa oksigen adalah tinggi
kapilari darah di peparu. dalam udara alveolus berbanding
x Menyatakan peranan darah dalam dengan tekanan separa oksigen
pengangkutan gas respirasi. dalam kapilari darah.
(ii) Tekanan separa karbon dioksida
Aras 2 adalah rendah dalam udara alveolus
x Menerangkan pengangkutan gas berbanding dengan tekanan separa
respirasi. karbon dioksida dalam kapilari darah.
x Menerangkan proses pertukaran gas (b) Perbezaan tekanan separa oksigen dan
respirasi antara darah dan sel badan. karbon dioksida dalam darah ke alveolus
dengan darah yang meninggalkan
alveolus iaitu:

(i) Tekanan separa oksigen adalah


rendah dalam darah ke alveolus
berbanding dengan

87
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Aras 3 tekanan separa oksigen dalam darah
x Membandingkan dan membezakan antara yang meninggalkan alveolus.
pertukaran udara di peparu semasa (ii) Tekanan separa karbon dioksida
pernafasan dengan pertukaran gas adalah tinggi dalam darah ke alveolus
dipermukaan respirasi. berbanding dengan tekanan separa
karbon dioksida dalam darah yang
meninggalkan alveolus.
Menjalankan perbincangan tentang perkara
berikut:
(a) Peranan darah dalam pengangkutan gas
respirasi.
(b) Pengangkutan gas respirasi dalam
manusia.
(c) Pertukaran gas respirasi antara darah
dan sel badan.

Melukis rajah skema untuk menunjukkan


pertukaran dan pengangkutan gas respirasi
dalam manusia.

Membincangkan perbandingan antara


pertukaran udara di peparu semasa
pernafasan dengan

88
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
pertukaran gas dipermukaan respirasi
daripada aspek yang berikut:
(a) Tekanan.
(b) Gas yang terlibat.

Menjalankan aktiviti membuat gambaran


mental dan bercerita tentang perkara berikut:
(a) Pergerakan oksigen daripada alveolus ke
sel badan.
(b) Pergerakan karbon dioksida daripada sel
badan ke alveolus.

Mengkaji proses pertukaran dan


pangangkutan gas respirasi dengan
menggunakan simulasi dan animasi
berkomputer.

4. Memahami mekanisme kawal atur dalam Menjalankan eksperimen untuk mengkaji


proses pernafasan. kesan aktiviti cergas ke atas kadar
pernafasan dan kadar denyutan jantung.

89
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Aras 1 Menjalankan perbincangan tentang perkara
x Memerihalkan perubahan kadar berikut:
pernafasan semasa rehat dan sebaik (a) Menghubungkaitkan kadar pernafasan
sahaja tamat menjalankan aktiviti cergas. dengan kandungan oksigen dan karbon
x Menghubungkaitkan kadar pernafasan dioksida dalam badan.
dengan kandungan oksigen dan karbon
(b) Mekanisme kawal atur kandungan
dioksida dalam badan.
oksigen dan karbon dioksida dalam
badan.
Aras 2
x Menerangkan mekanisme kawal atur
Membincangkan gerak balas manusia
kandungan oksigen dan karbon dioksida
daripada aspek respirasi, kadar pernafasan
dalam badan.
dan kadar denyutan jantung terhadap
keadaan yang berbeza seperti yang berikut:
Aras 3
(a) Aktiviti cergas seperti berenang, berlari,
x Menerangkan gerak balas manusia
daripada aspek respirasi dan kadar senaman aerobik, mendaki bukit dan
pernafasan terhadap keadaan yang bermain badminton.
berbeza. (b) Beristirahat.
(c) Ketakutan.

90
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
x Menghubungkaitkan kadar pernafasan
dengan kadar denyutan jantung.

5. Memahami proses respirasi pada Membincangkan tumbuhan memerlukan


tumbuhan. tenaga yang kurang berbanding dengan
haiwan untuk proses hidup.
Aras 1
x Memerihalkan keperluan tenaga dalam Membincangkan pemerolehan oksigen oleh
tumbuhan. tumbuhan untuk proses respirasi.
x Menerangkan pemerolehan oksigen
untuk proses respirasi. Melukis rajah untuk menunjukkan
pemerolehan oksigen oleh tumbuhan.
Aras 2
x Menerangkan proses respirasi aerob Nota:
dalam tumbuhan. Rajah keratan rentas daun diperlukan.
x Menerangkan respirasi anaerob pada
tumbuhan yang berlaku dalam keadaan Menjalankan perbincangan tentang respirasi
tertentu. anaerob yang dijalankan oleh tumbuhan padi
di sawah dan tumbuhan lain dalam keadaan
tertentu seperti banjir.

91
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Aras 3
x Membandingkan dan membezakan Menjalankan perbincangan untuk
antara proses fotosintesis dengan proses membandingkan proses respirasi dengan
respirasi. proses fotosintesis pada tumbuhan.

x Memerihalkan titik pampasan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji


x Menghubungkaitkan keamatan cahaya kesan keamatan cahaya terhadap kadar
dengan pencapaian titik pampasan. fotosintesis seterusnya melukis graf untuk
menentukan titik pampasan.

x Meramalkan keadaan sekiranya kadar Menggambarkisahkan keadaan sekiranya


fotosinteisis dan kadar respirasi sentiasa kadar fotosinteisis dan kadar respirasi
berada pada titik pampasan. sentiasa berada pada titik pampasan.

92
MENYIASAT FISIOLOGI KEHIDUPAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
6. Mensyukuri kurniaan organ respirasi. Membincangkan perkara yang perlu
diamalkan dan perlu dijauhi untuk menjamin
x Menjaga kecekapan fungsi organ kecekapan fungsi organ respirasi.
respirasi.
Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan
kesan asap rokok ke atas kapas putih dan
menganalogikan keadaan kapas dengan
peparu.

93
MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Ekosistem Dinamik 1. Menganalisis komponen biosis dalam Menjalankan kajian lapangan untuk perkara
persekitaran. berikut:
(a) Mengenal pasti komponen biosis iaitu
Aras 1 semua hidupan.
x Mengenal pasti komponen abiosis dalam (b) Mengenal pasti komponen abiosis
persekitaran. termasuk pH, suhu, keamatan cahaya,
x Mengenal pasti komponen biosis dalam kelembapan, topografi dan iklim mikro
persekitaran. dalam persekitaran.
(c) Menyiasat hubungan pemakanan antara
Aras 2 komponen biosis untuk membina rantai
x Mengelaskan komponen biosis kepada makanan dan jaringan makanan
aras trof. seterusnya mengelaskan komponen
biosis kepada aras trof.
Aras 3 (d) Menyiasat interaksi antara komponen
x Menjelaskan melalui contoh interaksi biosis daripada segi pemakanan iaitu:
antara komponen biosis daripada segi (i) Simbiosis pada tumbuhan dan haiwan
pemakanan. yang
x Menjelaskan melalui contoh interaksi meliputi perkara berikut:
antara komponen biosis daripada segi
· Komensalisme.
persaingan.
· Parasitisme.
· Mutualisme atau kesalingan.
(ii) Saprofitisme.
(iii) Mangsa dan pemangsa.

94
MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
(e) Menyiasat interaksi antara komponen
biosis daripada segi persaingan iaitu:
(i) Persaingan intraspesis.
(ii) Persaingan interspesis.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji


persaingan intraspesis dan persaingan
interspesis pada tumbuhan, contoh jagung
dan kekacang.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data untuk


mengkaji persaingan intraspesis dan
persaingan interspesis yang melibatkan
paramesium, contoh Paramecium aurelia dan
Paramecium caudatum.

2. Memahami proses pengkolonian dan Menjalankan kajian lapangan ke atas suatu


proses sesaran dalam ekosistem. ekosistem seperti paya bakau dan kolam
untuk perkara berikut:
Aras 1 (a) Mengenal pasti nic, habitat, komuniti dan
x Menyatakan pengertian ekosistem. populasi.

95
MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
x Mengenal pasti nic, habitat, komuniti dan (b) Menyiasat proses pengkolonian.
populasi dalam ekosistem. (c) Menyiasat proses sesaran.
(d) Mengenal pasti spesies perintis, spesies
Aras 2 penyesar, spesies dominan dan komuniti
x Menerangkan proses pengkolonian. klimaks.
x Menerangkan proses sesaran. (e) Mengenal pasti ciri penyesuaian spesies
x Mengenal pasti spesies perintis dalam perintis dan spesies penyesar terhadap
suatu ekosistem. habitat dalam proses pengkolonian dan
x Mengenal pasti spesies penyesar dalam proses sesaran.
suatu ekosistem.
x Mengenal pasti spesies dominan dalam Mengkaji proses pengkolonian dan sesaran
suatu ekosistem. melalui sumber seperti video, perisian
x Mengenal pasti ciri penyesuaian spesies komputer dan bahan cetak.
perintis terhadap habitat.
x Mengenal pasti ciri penyesuaian spesies Menjalankan perbincangan
penyesar terhadap habitat. menghubungkaitkan komponen abiosis
dengan komponen biosis semasa proses
pengkolonian dan proses sesaran dalam
suatu ekosistem dan sebaliknya.

96
MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Aras 3
x Menerangkan perubahan habitat yang
disebabkan oleh spesies perintis.
x Menerangkan perubahan habitat yang
disebabkan oleh spesies penyesar pada
setiap peringkat sesaran sehingga
mencapai komuniti klimaks.
Menghubungkaitkan komponen abiosis
dengan komponen biosis dalam suatu
ekosistem semasa proses pengkolonian
dan proses sesaran.

97
MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
3. Mensintesiskan idea tentang ekologi Menjalankan perbincangan tentang teknik
populasi. persampelan yang sesuai untuk mengkaji saiz
populasi suatu organisma.
Aras 1
x Mengenal pasti teknik persampelan yang Menjalankan kajian lapangan untuk perkara
sesuai untuk mengkaji saiz populasi suatu berikut:
organisma. (a) Menganggarkan saiz populasi haiwan
x Menganggarkan saiz populasi organisma seperti siput babi dan kutu kayu.
dalam suatu habitat. (b) Menyiasat taburan tumbuhan dengan
menggunakan teknik persampelan
Aras 2 kuadrat.
x Menentukan taburan organisma dalam
suatu habitat berdasarkan kepadatan, Mengumpulkan dan mentafsirkan data
frekuensi dan litupan spesies. tentang perhubungan taburan populasi suatu
x Menghubungkaitkan taburan populasi organisma dengan perubahan pada pH,
suatu organisma dengan perubahan pada suhu, keamatan cahaya dan kelembapan.
setiap komponen abiosis.
Merancangkan dan menjalankan eksperimen
untuk mengkaji kesan pH dan keamatan
cahaya ke atas kadar pertumbuhan populasi
organisma, contoh Lemna.

98
MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Aras 3
x Membuat hipotesis tentang kesan
perubahan setiap komponen abiosis ke
atas kadar pertumbuhan populasi suatu
organisma.
x Mereka bentuk eksperimen untuk
menyiasat kesan perubahan setiap
komponen abiosis ke atas kadar
pertumbuhan populasi suatu organisma.
x Mengawal pemboleh ubah dalam
penyiasatan kesan perubahan setiap
komponen abiosis ke atas kadar
pertumbuhan populasi suatu organisma.
x Membuat kesimpulan tentang
perhubungan kadar pertumbuhan populasi
suatu organisma dengan perubahan
setiap komponen abiosis.

99
MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
4. Mensintesiskan konsep Menjalankan perbincangan tentang perkara
biokepelbagaian. berikut:
(a) Pengertian biokepelbagaian.
Aras 1 (b) Keperluan sistem pengelasan organisma.
x Menerangkan pengertian
biokepelbagaian. Mengumpulkan dan mentafsirkan data
x Menerangkan keperluan sistem tentang perkara berikut:
pengelasan organisma. (a)Lima alam dalam pengelasan organisma
x Menyatakan lima alam yang digunakan iaitu Prokaryotae, Protista, Fungi, Plantae
dalam pengelasan organisma. dan Animalia.
x Mengenal pasti ciri utama organisma (b) Ciri utama organisma dalam setiap alam.
dalam setiap alam. (c) Contoh organisma bagi setiap alam.
x Menyenaraikan contoh organisma bagi
setiap alam. Menjalankan aktiviti untuk membina kekunci
dikotomi untuk pengenalan beberapa
Aras 2
spesimen.
x Membina kekunci dikotomi dengan
menggunakan ciri fizikal organisma.
Menjalankan perbincangan tentang perkara
berikut:
(a) Hierarki pengelasan organisma daripada
alam hingga ke spesies.

100
MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
x Menyatakan hierarki pengelasan (b) Cara penamaan beberapa contoh haiwan
organisma. vertebrata dan tumbuhan berbunga
x Menerangkan kaedah penamaan tempatan mengikut sistem binomial
organisma dengan menggunakan sistem Linnaeus.
binomial Linnaeus. (c) Kepentingan biokepelbagaian secara
umum.
Aras 3
x Menerangkan tentang kepentingan Memerhatikan pelbagai jenis mikroorganisma
biokepelbagaian. melalui sumber seperti carta, gambar slaid
dan foto mikrograf.

5. Menganalisis peranan mikoorganisma Menjalankan aktiviti mengelaskan perkara


berikut:
dalam kehidupan.
(a) Pelbagai jenis mikroorganisma
berdasarkan ciri sepunya kepada
Aras 1
kumpulan iaitu protozoa, kulat, alga,
x Mengelaskan pelbagai jenis
bakteria dan virus.
mikroorganisma berdasarkan ciri sepunya.
(b) Protozoa, kulat, alga, bakteria dan virus
x Menyatakan komponen abiosis yang
kepada alam dalam pengelasan
mempengaruhi aktiviti mikroorganisma.
organisma.

101
MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
x Menerangkan kesan perubahan setiap Nota:
komponen abiosis ke atas aktiviti Perbincangan tentang virus tidak boleh
mikroorganisma. dimasukkan ke dalam mana-mana alam
pengelasan organisma hendaklah di adakan.
Aras 2
x Menerangkan peranan mikroorganisma Menjalankan eksperimen untuk mengkaji
yang berfaedah dalam ekosistem. kesan suhu, pH, cahaya dan nutrien ke atas
x Menerangkan kesan mikroorganisma aktiviti mikroorganisma seperti Bacillus
yang berbahaya ke atas hidupan. subtilis atau yis secara kualitatif .
x Menerangkan pengertian patogen.
x Mengenal pasti patogen, vektor, dan Menjalankan perbincangan tentang peranan
gejala untuk penyakit tertentu. mikroorganisma yang berfaedah dalam
x Menerangkan cara jangkitan penyakit. perkara berikut:
x Memerihalkan kaedah pengawalan (a) Pereputan.
patogen. (b) Kitar nitrogen.
(c) Salur alimentari anai-anai.
(d) Sistem pencernaan manusia.

102
MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Aras 3 Menjalankan perbincangan tentang kesan
x Menjelaskan melalui contoh penggunaan mikroorganisma yang berbahaya ke atas
mikroorganisma dalam bioteknologi. hidupan seperti yang berikut:
(a) Menyebabkan penyakit.
(b) Merosakkan makanan dan bahan.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data


tentang perkara berikut:
(a) Patogen, vektor, gejala dan cara jangkitan
untuk penyakit seperti malaria, kolera,
influenza, kurap dan keracunan makanan.
(b) Kaedah pengawalan patogen seperti
penggunaan antibiotik, vaksin, antiseptik
dan disinfektan.

Nota:
Nama saintifik patogen dan kitar hidup vektor
tidak diperlukan.

103
MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN
Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Menjalankan perbahasan tentang peranan
mikroorganisma dalam ekosistem.
Mengumpulkan dan mentafsirkan data
tentang penggunaan mikroorganisma dalam
bioteknologi seperti yang berikut:
(a) Penghasilan antibiotik dan vaksin.
(b) Pembersihan tumpahan minyak.
(c) Pengolahan sisa.
(d) Pemprosesan makanan.
(e) Penghasilan bioplastik.
(f) Penghasilan tenaga daripada biojisim.

6. Mensyukuri kewujudan biokepelbagaian Mengadakan forum untuk membincangkan


dalam alam. kepentingan memelihara dan memulihara
x Mewajarkan kepentingan memelihara biokepelbagaian.
dan memulihara biokepelbagaian.
Menjalankan aktiviti memelihara dan
memulihara pelbagai hidupan di sekeliling
kita.

104
MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
x Memelihara dan memulihara pelbagai
hidupan di sekeliling kita.

Ekosistem Terancam 1. Menilai aktiviti manusia yang


Menjalankan perbincangan tentang perkara
mengancam ekosistem.
berikut:
(a) Impak aktiviti manusia ke atas ekosistem
Aras 1 dari dahulu hingga sekarang.
x Menerangkan impak aktiviti manusia ke (b) Aktiviti manusia yang mengancam
atas ekosistem dari dahulu hingga ekosistem.
sekarang. (c) Kesan pembangunan kurang terancang
x Mengenal pasti aktiviti manusia yang dan salah pengurusan ke atas ekosistem
mengancam ekosistem. termasuk yang berikut:
x Menghuraikan secara kritis kesan (i) Hakisan tanah.
pembangunan kurang terancang dan (ii) Banjir kilat.
salah pengurusan ke atas ekosistem. (iii) Tanah runtuh.
(iv) Eutrofikasi.
(v) Pencemaran air, udara, terma dan
bunyi.
(vi) Pemanasan global.
(vii) Penipisan lapisan ozon.
(viii) Perubahan iklim.

105
MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Aras 2 (ix) Kepupusan hidupan.
x Menjelaskan jenis pencemaran dan punca (x) Penyahhutanan.
pencemaran.
x Menerangkan kesan pencemaran Menjalankan aktiviti perbincangan tentang
terhadap hidupan dan persekitaran. perkara berikut:
x Membandingkan dan membezakan bahan (a) Jenis pencemaran dan punca
pencemar pepejal dalam udara dari pencemaran.
persekitaran yang berlainan. (b) Kesan pencemaran ke atas perkara
x Membuat inferens tentang punca berikut:
pencemaran udara. (i) Kesihatan manusia yang
x Membuat hipotesis tentang tahap mengakibatkan
pencemaran udara di beberapa bandar penyakit termasuk penyakit sistem
utama. respirasi, penyakit kulit,
x Mentafsirkan data tahap pencemaran konjunktivitis,
udara di beberapa bandar utama. kanser dan kolera.
(ii) Habitat haiwan dan tumbuhan.
(iii) Bangunan.
(iv) Pertanian.
(v) Iklim.

Menjalankan eksperimen untuk


membandingkan bahan pencemar pepejal
dalam udara dari persekitaran yang berlainan
dan seterusnya membuat

106
MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
x Membuat inferens tentang punca inferens tentang punca pencemaran.
pencemaran di beberapa bandar utama.
x Membuat hipotesis tentang tahap Menjalankan aktiviti perbincangan membuat
pencemaran air di beberapa sungai. hipotesis tentang tahap pencemaran udara di
x Mentafsirkan data tahap pencemaran air beberapa bandar utama dalam dan luar
di beberapa sungai. negara.
x Membuat inferens tentang punca
pencemaran air di beberapa sungai. Menjalankan aktiviti menganalisis data indeks
pencemaran udara beberapa bandar utama
dalam dan luar negara dan seterusnya
membuat inferens tentang punca
pencemarannya.

Menjalankan aktiviti perbincangan membuat


hipotesis tentang tahap pencemaran air di
beberapa sungai.

Aras 3 Menjalankan aktiviti menganalisis data


x Meramalkan tahap pencemaran udara berkaitan pencemaran air seperti nilai
dan air di suatu tempat tertentu dalam Keperluan Oksigen Biokimia dan kandungan
masa sepuluh tahun akan datang. logam berat di beberapa sungai dan
seterusnya membuat inferens tentang punca
pencemaran.

107
MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
x Menyelesaikan masalah berkaitan Menjalankan aktiviti merangkakan strategi
pencemaran udara dan air di suatu tempat mengurangkan tahap pencemaran udara dan
tertentu untuk tempoh sepuluh tahun akan air di suatu lokasi tertentu dengan
datang. menjalankan perkara berikut:
(a) Menganalisis maklumat tentang
penduduk seperti bilangan penduduk,
aktiviti sosioekonomi dan tahap
pencemaran udara dan air.
(b) Menjalankan aktiviti meramalkan tahap
pencemaran udara dan air di lokasi yang
berkenaan dalam masa sepuluh tahun
akan datang.
(c) Menyediakan pelan tindakan yang
mengandungi strategi mengurangkan
tahap pencemaran udara dan air di
lokasi yang berkenaan untuk sepuluh
tahun akan datang.

108
MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
2. Mensintesiskan idea tentang fenomena Mencadangkan situasi yang boleh digunakan
kesan rumah hijau dan fenomena penipisan sebagai analogi pemanasan global akibat
lapisan ozon ke atas ekosistem. kesan rumah hijau.

Aras 1 Mengumpulkan dan mentafsirkan data


x Membuat analogi pemanasan global tentang perkara berikut:
akibat kesan rumah hijau. (a) Fenomena kesan rumah hijau termasuk
punca dan akibat kesan rumah hijau.
Aras 2 (b) Kepekatan gas karbon dioksida dalam
x Menghuraikan fenomena kesan rumah atmosfera dan suhu bumi seterusnya
hijau. menghubungkaitkan kesan rumah hijau
x Menghubungkaitkan kesan rumah hijau dengan fenomena pemanasan global.
dengan fenomena pemanasan global. (c) Fenomena penipisan lapisan ozon
x Menghuraikan fenomena penipisan termasuk punca dan kesannya.
lapisan ozon. (d) Impak penipisan lapisan ozon dan
fenomena pemanasan global ke atas
ekosistem seterusnya membentangkan
hasil dapatan melalui aktiviti seperti
forum, seminar atau pameran.

109
MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Aras 3 Nota:
x Berkomunikasi tentang impak penipisan Struktur molekul klorofluorokarbon dan
lapisan ozon dan fenomena pemanasan persamaan tindak balas kimia tidak
global ke atas ekosistem. diperlukan.

3. Menilai keperluan pengurusan Menjalankan aktiviti perbahasan tentang


pembangunan dan pengurusan keperluan pembangunan untuk meningkatkan
ekosistem untuk mengekalkan kualiti hidup dan menampung keperluan
keseimbangan alam. pertambahan penduduk.

Aras 1 Membincangkan kesan pertambahan


x Mewajarkan keperluan pembangunan. penduduk ke atas ekosistem.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data


tentang langkah dalam pengurusan
pembangunan dan pengurusan ekosistem
untuk mengekalkan keseimbangan alam bagi
menjamin kemandirian hidupan termasuk
Aras 2 perkara berikut:
x Menghuraikan kesan pertambahan (a) Penguatkuasaan undang-undang.
penduduk ke atas ekosistem. (b) Penggunaan teknologi.

110
MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
Aras 3 (c) Pendidikan tentang pengurusan sumber
x Merangkakan langkah dalam pengurusan yang meliputi pembaharuan sumber,
pembangunan dan pengurusan ekosistem penggunaan semula sumber, pengitaran
untuk mengekalkan keseimbangan alam. semula sumber, pemikiran semula dan
pengurangan penggunaan sumber.
(d) Pemeliharaan dan pemuliharaan tanah,
air, hutan dan paya bakau.
(e) Amalan kawalan biologi.
(f) Penggunaan tenaga yang boleh di
perbaharui dan kecekapan penggunaan
tenaga.
(g) Mengekalkan sumber tumbuhan dan
haiwan.

4. Mengamalkan pengurusan ekosistem ke Membuat pemerhatian tentang aktiviti di


arah mengekalkan keseimbangan alam persekitaran yang boleh mengancam
sekitar. ekosistem dan
x Melaporkan aktiviti harian yang
menyebabkan ekosistem terancam seterusnya menyediakan laporan yang
dan mencadangkan langkah merangkumi
mengatasinya. cadangan langkah mengatasinya.
Menjalankan aktiviti untuk menjaga ekosistem
di persekitaran sekolah dan rumah seperti
yang berikut:

111
MENYIASAT HIDUPAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERSEKITARAN

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Pembelajaran
x Menjaga ekosistem di persekitaran. (a) Kolam ikan.
x Mengambil bahagian dalam aktiviti yang (b) Taman.
berkaitan dengan pengurusan ekosistem. Merancangkan dan melaksanakan program
berkaitan dengan pengurusan ekosistem
seperti program ‘Hari Alam Sekitar’.

112
Penyumbang
Penasihat Sharifah Maimunah Syed Zin (Ph.D) Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum

Rohani Abdul Hamid (Ph.D) Timbalan Pengarah


Pusat Perkembangan Kurikulum
Penasihat Editorial Ahmad Hozi H.A. Rahman Ketua Penolong Pengarah
(Sains dan Matematik)
Pusat Perkembangan Kurikulum

Cheah Eng Joo Penolong Pengarah (Ketua Unit)


(Sains dan Matematik)
Pusat Perkembangan Kurikulum

Editor Roslena Zakaria Penolong Pengarah


Pusat Perkembangan Kurikulum
Penulis
Ahmad Hozi H.A. Rahman Pusat Perkembangan Ng Soo Boon Pusat Perkembangan
Kurikulum Kurikulum

Cheah Eng Joo Pusat Perkembangan Nooraini Kamaruddin Pusat Perkembangan


Kurikulum Kurikulum

Roslena Zakaria Pusat Perkembangan Rosli Sulaiman Pusat Perkembangan


Kurikulum Kurikulum

Johari Shamsudin Pusat Perkembangan Rusilawati Othman Pusat Perkembangan


Kurikulum Kurikulum

113
Penulis
Salbiah Mohd. Som Pusat Perkembangan Ganeswaran a/l V.K Maktab Tentera DiRaja Sg.
Kurikulum Chellapiah Besi

Salina Hanum Othman Pusat Perkembangan Hamdan Nor (Ph.D) Jabatan Biologi, UPM
Mohamad Kurikulum

Zaidah Mohd Yusof Pusat Perkembangan Hamidah Dahol Majlis Peperiksaan Malaysia,
Kurikulum Kuala Lumpur

Zainon Abdul Majid Pusat Perkembangan Hasnani Abdul Samad SMK Victoria, Kuala Lumpur
Kurikulum

Fauziah Hussein Pusat Perkembangan Helen Nair (Ph.D) Institut Sains Biologi
Kurikulum Universiti Malaya

Ahmad Salihin Mat Saat SMK Sea Port, Khoo Gek Ean SMK Seri Permata, PJ
Sg Way, Selangor

Azuyah Hassan Kolej Sultan Abdul Lee Bao Ling Bahagian Buku Teks
Hamid, Alor Setar,
Kedah

Enchum Ibrahim Maktab Perguruan Lim Hean Hwa Sekolah Alam Shah, KL
Ipoh, Perak

Esther Daniel (Ph.D) Fakulti Pendidikan Madznah Bachok SMK Besout, Sungkai, Perak
Universiti Malaya

Fatimah Abdullah SMK Seri Ampangan, Manoharan a/l Sekolah Tunku Abdul
Negeri Sembilan Palaniapan Rahman, Ipoh, Perak

114
Penulis
Mohd Zakaria Yusof Jemaah Nazir Sekolah, Johor Shahrizat Yusof Pusat Pengajian
Bahru Matrikulasi, UPM

Noridah Yangman SMK Panglima Bukit Gantang Siti Sapiah Md. Yusof SMK Convent Bukit
Perak Nanas, KL

Norizan Desa Lembaga Peperiksaan Siti Aishah Mahamad Maktab Perguruan


Temenggung Ibrahim,
Johor

Nurul Uyun Abdullah SMK Dato’ Harun, Tanjong Syed Najimuddin Syed Maktab Rendah Sains
Karang Selangor Hassan MARA, Jasin Melaka

P.Babu a/l Madavan Maktab Perguruan Wahida Abdullah SMK Tunku Abdul
Pappu Temenggung Ibrahim Rahman Putra, Selangor

Paridah Abas SMK Gombak Setia, Selangor Zaiton Hassan (Ph.D) Fakulti Sains Makanan
dan Bioteknologi, UPM

Rabiah Hussain SMK Agama Pedas, Pedas , Zolkofli Awang Maktab Rendah Sains
N.Sembilan MARA, Beseri , Perlis

Saad Abas SMK St. Micheal Ipoh, Perak

115
Turut Menyumbang

Mohazmi Mohamad (MBBS) Universiti Malaya

Pereka Bentuk dan


Penyusun Atur

Roslena Zakaria Pusat perkembangan


Kurikulum

Salbiah Mohd. Som Pusat perkembangan


Kurikulum

Juhari Md. Zin Pusat perkembangan


Kurikulum

Pereka Bentuk Kulit


Mohd. Lufti Mahfudz Pusat perkembangan
Kurikulum

116

Anda mungkin juga menyukai