Anda di halaman 1dari 94

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Huraian Sukatan Pelajaran

KIMIA
Tingkatan Lima

Pusat Perkembangan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia
November 2000

i
KANDUNGAN
M uka Surat

Rukun Negara v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan vii
Falsafah Pendidikan Sains Negara ix
Kata Pengantar xi

Pendahuluan 1
M atlamat dan Objektif 5
Kemahiran Saintifik 7
Kemahiran Berfikir 10
Sikap Saintifik dan Nilai M urni 19
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 21
Organisasi Kandungan 28
Kandungan Tingkatan Lima
Kadar Tindak Balas 39
Sebatian Karbon 43
Pengoksidaan dan Penurunan 58
Termokimia 64
Bahan Kimia untuk Pengguna 69

ii
Rukun Negara
BAHAWASANYA negara kita M alaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di
kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di
mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang
liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat
progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAM I, rakyat M alaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai
cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEM BAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

iii
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan di M alaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi int elek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan
untuk melahirkan warganegara M alaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

iv
Falsafah Pendidikan Sains Negara
Pendidikan Sains di M alaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada
perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains
dan keterampilan teknologi.

v
sekeliling mereka. Ilmu pengetahuan sains ini menjadi lebih
PENDAHULUAN bermakna kepada pelajar apabila mereka dibimbing untuk
menghubungkaitkan fakta dengan konsep, membuat pengitlakan,
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk mengaitkan pembelajaran baru dengan ilmu yang sedia ada serta
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan harian.
bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang,
harmoni dan bermoral tinggi. Hasrat ini ter maktub dalam Falsafah Sains juga merupakan satu proses yang mengutamakan
Pendidikan Kebangsaan. Dalam merealisasikan pembinaan insan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Justeru, ia
seperti yang dihasratkan itu, pendidikan sains dalam Kurikulum memperkembangkan kemahiran untuk menyiasat alam sekitar
Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu yang melibatkan kemahiran berfikir dan strategi berfikir serta
Sekolah Menengah (KBSM) diw acanakan agar berupaya kemahiran saintifik. Ilmu pengetahuan diperoleh sebagai hasil
membentuk rakyat Malaysia yang seimbang dar ipada segi penyiasatan. Inkuiri secara saintifik juga memerlukan dan
jasmani, emosi, rohani dan intelek. membolehkan murid memper kembangkan sikap yang positif.
Pembelajaran sains menggalakkan sikap saintifik dan nilai murni
Sebagai sebuah negara yang sedang melangkah ke termasuk semangat ingin tahu, berfikiran terbuka, tabah, ikram
arah status negara maju, Malaysia per lu mew ujudkan terhadap hidupan dan menghargai alam sekitar.
masyarakat yang saintifik dan progresif, yakni masyarakat yang
mempunyai daya perubahan yang tinggi, memandang jauh ke Kurikulum Sains KBSR dan KBSM digubal untuk pelajar
hadapan, inovatif serta menjadi penyumbang kepada tamadun dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. Kurikulum ini
sains dan teknologi masa depan. Di samping itu, masyarakat ini digubal berlandaskan keperluan negara dan ciri sejagat sains,
juga ber kebolehan untuk mengurus alam dan sumbernya secara iaitu mengintegrasikan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan,
optimum dan bertanggungjaw ab. Bagi mencapai hasrat ini, kita penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai
perlu membentuk w arganegara kritis, kreatif dan ber keterampilan murni. Fokusnya adalah pada pembelajaran sains yang berfikrah
yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Warganegara dan mengoptimumkan hasil pembelajaran.
yang berbudaya sains dan teknologi mempamerkan ciri-ciri seperti
bersemangat ingin tahu dan ingin mencuba, celik sains, bersifat Kurikulum sains terdiri dar ipada dua mata pelajaran teras
terbuka, membuat keputusan berdasarkan fakta yang nyata, dan empat mata pelajaran elektif. Mata- mata pelajaran teras
menghargai sumbangan sains dan teknologi, menghargai adalah Sains untuk sekolah rendah, dan Sains untuk sekolah
keseimbangan alam, mempunyai iltizam dan kesanggupan untuk menengah. Mata- mata pelajaran elektif ditaw arkan di sekolah
menyumbang terhadap kemajuan sains dan teknologi. menengah atas. Mata- mata pelajaran ini adalah Biologi, Fizik,
Kimia dan Sains Tambahan.
Sains adalah satu bidang yang merangkumi pengetahuan,
kemahiran, sikap saintifik dan nilai murni. Integrasi antara tiga Mata- mata pelajaran Sains Sekolah Rendah dan Sains
elemen ini amat penting untuk menjamin mutu pendidikan sains. Sekolah Menengah Rendah direka bentuk untuk memberi
Sebagai satu bidang ilmu pengetahuan, sains membekalkan satu pengetahuan asas sains kepada pelajar, menyediakan pelajar
rangka konsep yang membolehkan pelajar memahami alam

xiii
supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat pelajaran ini menyediakan pelajar dengan asas pendidikan kimia
menengah atas. Sains Sekolah Menengah Atas pula di samping untuk melanjutkan pelajaran ke bidang kimia, bidang yang
menghasilkan pelajar yang celik sains, inovatif, juga menyediakan memerlukan pengetahuan dan kemahiran berkaitan dengan kimia
pelajar untuk menceburi dir i dalam bidang sains dan teknologi serta ke kerjaya yang berkaitan dengan sains dan teknologi.
yang lebih umum. Manakala mata-mata pelajaran sains elektif
bertujuan untuk menyediakan pelajar yang cenderung, minat dan Kurikulum diperjelaskan dalam dua dokumen iaitu
berupaya dalam bidang sains untuk menceburi diri dalam kerjaya Sukatan Pelajaran(SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran ( HSP)
bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional. untuk setiap mata pelajaran. SP menggariskan penekanan
Golongan pelajar ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam matlamat, objektif dan kandungan kurikulum secara umum. HSP
bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan penting memperincikan kehendak kurikulum mengikut Tahun. HSP
dalam pembangunan negara. mengandungi maklumat tentang matlamat dan objektif kurikulum,
penerangan ringkas tentang kemahiran berfikir dan strategi
Kimia adalah satu disiplin dalam sains yang mengkaji berfikir, kemahiran saintifik, sikap saintifik dan nilai murni, strategi
tentang jirim secara makroskopik dan mikroskopik, interaksi pengajaran dan pembelajaran dan isi kandungan. Isi kandungan
antara bahan dan penghasilan serta penggunaan bahan. Kimia ini member i spesifikasi tentang kurikulum melalui Hasil
mempunyai kaitan yang rapat dengan kehidupan manusia. Pembelajaran yang dihasratkan dan Cadangan Pengalaman
Penghasilan dan penggunaan bahan kimia membaw a kesan Pembelajaran. Di samping itu bahan sokongan kurikulum yang
kepada masyarakat dan alam sekitar. Perkembangan yang pesat bertujuan untuk membantu guru melaksanakan kurikulum dengan
dalam bidang kimia seperti dalam bidang petrokimia dan bahan berkesan juga disediakan.
termaju banyak memberi sumbangan terhadap kemajuan dalam
pelbagai bidang ter masuk bidang perubatan dan perindustrian.
Oleh itu, ilmu kimia perlu dikuasai oleh pelajar supaya mereka
dapat menangani perubahan yang berlaku dalam kehidupan yang
semakin berteraskan kepada sains dan teknologi dan memberi
sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi demi
meningkatkan mutu kehidupan manusia sejagat.
Mata pelajaran Kimia adalah program dua tahun untuk
pelajar Tingkatan empat dan lima sekolah menengah atas. Ia
dirancang untuk membolehkan pelajar memahami bidang kimia
dengan lebih mendalam daripada aspek teori, konsep serta
aplikasinya dalam kehidupan harian. Pemerolehan dan
penguasaan pengetahuan dan kemahiran berkaitan dengan kimia
menyediakan pelajar untuk menangani perubahan dan
menyumbang ke arah pengurusan diri dan alam sekitar dengan
penuh tanggungjaw ab demi kesejahteraan hidup manusia. Mata

xiv
Kata Pengantar

Kurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia negara bagi


menyediakan pendidikan bertaraf dunia kepada generasi masa kini dan akan
datang. Penyemakan kurikulum bertujuan memantapkan Akta Pendidikan,
memenuhi semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan menyediakan
warga Malaysia menghadapi cabaran pendidikan pada abad 21.

Kurikulum yang disemak semula memberi penekanan kepada nilai murni


dan semangat patriotik bagi menyedarkan murid akan peranan dan
tanggungjawab mereka sebagai warganegara maju dan masyarakat berilmu.
Murid dididik untuk berfikir, berilmu pengetahuan luas, bertataetika tinggi,
bijaksana, serta dapat menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi
secara berkesan. Diharapkan kurikulum ini dapat melahirkan murid yang
berkeyakinan dan tabah mengatasi segala rintangan dan cabaran dalam
kehidupan.

Kimia ialah mata pelajaran elektif di peringkat sekolah menengah atas. Mata
pelajaran ini bertujuan untuk melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan
dalam bidang kimia, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta mampu
mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ini berlandaskan sikap saintifik
dan nilai murni. Kandungan Sukatan Pelajaran Kimia Kurikulum Bersepadu
Sekolah Menengah merangkumi kajian tentang jirim, interaksi antara bahan
kimia serta penghasilan dan pengurusan bahan kimia.

Kementerian Pendidikan merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih


kepada setiap individu dan institusi atas sumbangan kepakaran, masa dan
tenaga sehingga terhasilnya sukatan pelajaran ini.

(DATO’ SERI Dr. ABDUL SHUKOR BIN ABDULLAH)


Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
Kementerian Pendidikan Malaysia

iii
MATLAMAT 4. M engaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan
kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam
penyelesaian masalah, membuat keputusan dan
Kurikulum Kimia bertujuan untuk melahirkan murid yang mengkonsepsikan.
mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kimia dan
mampu mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ini 5. M engamalkan sikap saintifik dan nilai murni.
berlandaskan sikap saintifik dan nilai murni untuk membuat
keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. 6. M enilai maklumat berkenaan dengan bidang kimia dengan
Justeru, murid mempunyai landasan kimia untuk melanjutkan bijak dan berkesan.
pelajaran di samping mengamalkan budaya sains dan teknologi ke
arah pembentukan masyarakat bersifat ikram, dinamik, progresif, 7. M enangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi dan
bertanggungjawab terhadap alam sekeliling dan mengagumi bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan
penciptaan alam. teknologi.

8. M enyedari kepentingan pengurusan alam semula jadi serta


sumbernya dengan bijaksana untuk keberterusan hidup
OBJEKTIF manusia sejagat.

9. M enghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap


pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.
Kurikulum Kimia membolehkan murid :
10. M enyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains
1. M emperoleh pengetahuan kimia dan menghubungkaitkan adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk
pengetahuan ini dengan fenomena alam semula jadi dan memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan
pengalaman harian. hidup manusia sejagat.
2. M emahami pengetahuan kimia yang berkaitan dengan
perkembangan bidang sains dan teknologi, pengurusan alam
semula jadi dan sumbernya serta proses industri dalam pelbagai
bidang.

3. M enguasai kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.

5
KEMAHIRAN SAINTIFIK
________________________________________
Mengelaskan M engasingkan dan
mengumpulkan objek atau
Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah.
fenomena kepada kumpulan
Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiran
masing-masing berdasarkan
saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik
merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang kriteria tertentu seperti ciri atau
sifat. Pengumpulan ini adalah
aktiviti mengikut kaedah saintifik. Kaedah seperti eksperimen,
berdasarkan ciri atau sifat
penyelidikan, projek merupakan aktiviti yang menggunakan
sepunya.
kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik terdiri daripada
kemahiran proses sains dan kemahiran manipulasi.
Mengukur dan M embuat pemerhatian secara
menggunakan kuantitatif dengan menggunakan
nombor nombor dan alat berunit piawai.
Kemahiran Proses Sains Pengukuran menjadikan
pemerhatian lebih jitu.

Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid


mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem.
Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah Membuat M embuat kesimpulan awal yang
kepada yang kompleks. inferens munasabah, yang mungkin benar
atau tidak benar, untuk
menerangkan sesuatu peristiwa
Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti atau pemerhatian.
berikut:
Meramal M embuat jangkaan tentang
Memerhatikan M enggunakan deria penglihatan, sesuatu peristiwa berdasarkan
pendengaran, sentuhan, rasa atau pemerhatian dan pengalaman
bau untuk mengumpulkan yang lalu atau data yang boleh
maklumat tentang objek dan dipercayai.
fenomena.

6
Berkomunikasi M enerima, memilih, menyusun ubah yang bergerak balas. Pada
dan mempersembahkan masa yang sama pemboleh ubah
maklumat atau idea dalam yang lain dimalarkan.
pelbagai bentuk seperti tulisan,
lisan, jadual, graf, rajah atau Membuat M embuat sesuatu pernyataan
model. hipotesis umum tentang hubungan antara
pemboleh ubah dimanipulasikan
Menggunakan M emperihalkan perubahan dan pemboleh ubah bergerak
perhubungan parameter seperti lokasi, arah, balas yang difikirkan benar bagi
ruang bentuk, saiz, isipadu, berat dan menerangkan sesuatu perkara
dan masa jisim sesuatu objek dengan atau peristiwa. Pernyataan ini
masa. perlu diuji untuk membuktikan
kesahihannya.

Mentafsirkan M emberi penerangan yang Mengeksperimen M erancang dan menjalankan


data rasional tentang objek, peristiwa aktiviti untuk menguji sesuatu
atau pola daripada data yang hipotesis, mengumpulkan data,
dikumpulkan. mentafsirkan data sehingga
mendapat rumusan daripada
Mendefinisikan M emberi tafsiran tentang aktiviti itu.
secara operasi sesuatu konsep dengan
menyatakan perkara yang
dilakukan dan diperhatikan.

Mengawal M engenal pasti pemboleh ubah


pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah
bergerak balas dan pemboleh
ubah yang dimalarkan. Dalam
sesuatu penyiasatan satu
pemboleh ubah dimanipulasikan
untuk memerhatikan
hubungannya dengan pemboleh

7
Kemahiran Manipulatif KEMAHIRAN BERFIKIR
________________________________________

Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam


penyiasatan sains yang membolehkan murid: Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu
menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada
• M enggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan
dengan betul. alam sekelilingnya. Salah satu objektif sistem pendidikan negara
• M enyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid.
selamat. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan
• M embersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika
• M engendalikan spesimen hidup dan bukan hidup dengan betul murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan
dan cermat. pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan
• M elakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat. pembelajaran yang dirancangkan dapat mencungkil minda murid
dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat
mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat
keputusan. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan
kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada
pembelajaran berfikrah.

Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan


pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan
sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum
menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif pula
mempunyai daya imaginasi tinggi, berupaya menjanakan idea yang
inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea dan produk yang
sedia ada. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih
tinggi peringkatnya, ia melibatkan beberapa langkah dan setiap
langkah pula melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan
kreatif. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat
akhir kepada proses berfikir.

8
Kemahiran Berfikir Kritis bahagian yang lebih kecil bagi
memahami sesuatu konsep
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah atau peristiwa serta mencari
seperti berikut : makna yang tersirat.

Mencirikan M engenal pasti kriteria seperti Mengesan M engesan pandangan atau


ciri, sifat, kualiti dan unsur kecondongan pendapat yang berpihak
sesuatu konsep atau objek. kepada atau menentang
sesuatu.
Membandingkan M encari persamaan dan
dan membezakan perbezaan berdasarkan kriteria Menilai M embuat pertimbangan
seperti ciri, sifat, kualiti dan tentang sesuatu perkara
unsur sesuatu objek atau daripada segi kebaikan dan
peristiwa. keburukan, berdasarkan bukti
atau dalil yang sah.

Mengumpulkan M engasingkan dan Membuat M embuat pernyataan tentang


dan mengelaskan mengumpulkan objek atau kesimpulan hasil sesuatu kajian yang
fenomena kepada kumpulan berdasarkan kepada sesuatu
masing-masing berdasarkan hipotesis atau mengukuhkan
kriteria tertentu seperti ciri sesuatu perkara berdasarkan
atau sifat. Pengumpulan ini penyiasatan.
adalah berdasarkan ciri atau
sifat sepunya.

Menyusun M enyusun objek atau


mengikut maklumat mengikut tertib
keutamaan berdasarkan kepentingan atau
kesegeraan.
Menganalisis M engolah maklumat dengan
menghuraikannya kepada

9
Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat M embuat tanggapan atau
gambaran mental membayangkan sesuatu idea,
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif konsep, keadaan atau gagasan
adalah seperti berikut: dalam minda atau fikiran.

Menjanakan idea M enghasilkan idea yang Mensintesiskan M enggabungkan unsur yang


berkaitan dengan sesuatu berasingan untuk
perkara. menghasilkan satu gambaran
Menghubungkait M embuat perkaitan dalam menyeluruh dalam bentuk
-kan sesuatu keadaan atau peristiwa seperti pernyataan, lukisan dan
untuk mencari sesuatu struktur artifak.
atau corak perhubungan.
Membuat M embuat kesimpulan awal Membuat M embuat sesuatu pernyataan
inferens yang munasabah, yang hipotesis umum tentang hubungan
mungkin benar atau tidak antara pemboleh ubah
benar untuk menerangkan dimanipulasikan dan pemboleh
sesuatu peristiwa atau ubah bergerak balas yang
pemerhatian. difikirkan benar bagi
Meramal M embuat jangkaan tentang menerangkan sesuatu perkara
sesuatu peristiwa berdasarkan atau peristiwa. Pernyataan ini
pemerhatian dan pengalaman perlu diuji untuk membuktikan
yang lalu atau data yang boleh kesahihannya.
dipercayai.
Mereka cipta M enghasilkan sesuatu yang
Mengitlakkan M embuat pernyataan umum baru atau melakukan
terhadap sesuatu perkara untuk pengubahsuaian kepada
keseluruhan kumpulan sesuatu yang sedia ada untuk
berdasarkan pemerhatian ke mengatasi masalah secara
atas sampel atau beberapa terancang.
maklumat daripada kumpulan
itu.

10
Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif tersebut digunakan dalam Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang
strategi berfikir. tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran
yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang
digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik, rasional,
Strategi Berfikir adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis, kreatif
dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu
Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti berikut: berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif.
Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran
Menkonsepsikan M embuat pengitlakan ke arah berfikir dan strategi berfikir.
membina pengertian, konsep
atau model berdasarkan ciri Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB)
spesifik sepunya yang saling melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan
berhubung kait. melalui peringkat berikut:

Membuat M emilih satu alternatif 1. KBSB diperkenalkan.


keputusan penyelesaian yang terbaik 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.
daripada beberapa alternatif 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.
berdasarkan kriteria tertentu 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan
bagi mencapai matlamat yang dengan bimbingan guru.
ditetapkan. 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain
untuk mencapai tugasan berfikir.
Menyelesaikan M encari penyelesaian yang
masalah tepat secara terancang terhadap
situasi yang tidak pasti atau
mencabar ataupun kesulitan
yang tidak dijangkakan.

11
Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains Perkaitan antara Kemahiran Berfikir dan
diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains
Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains.

Kemahiran proses sains adalah kemahiran yang diperlukan untuk


Rajah 1 : M odel KBSB dalam Sains
mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan
secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang
Kemahiran Berfikir menggalakkan pemikiran secara kritis, kreatif, analitis dan
sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan
sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid
Kritis Kreatif untuk berfikir secara berkesan.
•Mencirikan •Menjanakan idea
•Menbandingkan & •Menghubungkaitkan Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu
membezakan •Membuat inferens menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir
•Mengumpulkan & •Meramalkan utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah
mengelaskan •Membuat hipotesis seperti berikut:
•Membuat urutan •Mensintesiskan
•Menyusun mengikut •Mengitlakkan
Menaakul
keutamaan •Membuat gambaran
•Menganalisis mental Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir
•Mengesan •Menganalogi S ains
Kecondongan •Mereka cipta
•Menilai M emerhatikan M encirikan
•Membuat M embandingkan dan
kesimpulan
membezakan
M enghubungkaitkan

S trategi Berfikir M engelaskan M encirikan


• Mengkonsepsikan M embandingkan dan
• Menyelesaikan masalah membezakan
• Membuat keputusan M engumpulkan dan
mengelaskan

12
Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir
S ains S ains

M engukur dan M enghubungkaitkan


menggunakan nombor M embandingkan dan M engawal pemboleh M encirikan
membezakan ubah M embandingkan dan
membezakan
M embuat inferens M enghubungkaitkan M enghubungkaitkan
M embandingkan dan M enganalisis
membezakan
M enganalisis M embuat hipotesis M encirikan
M embuat inferens M enghubungkaitkan
M embandingkan dan
M eramal M enghubungkaitkan membezakan
M embuat gambaran mental M enjanakan idea
M embuat hipotesis
M enggunakan M embuat urutan M eramal
perhubungan ruang dan M enyusun mengikut M ensintesiskan
masa keutamaan
M engeksperimen Semua kemahiran berfikir
M entafsirkan data M embandingkan dan
membezakan Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir
M enganalisis
M engesan kecondongan
M embuat kesimpulan
M engitlakkan
M enilai

M endefinisi secara M enghubungkaitkan


operasi M enganalogikan
M embuat gambaran mental
M enganalisis

13
Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Penerangan:
Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik
Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut,
pengetahuan tentang sifat sebatian ion dan sebatian
Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang
kovalen dipelajari melalui aktiviti membandingkan
berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam
dan membezakan. Penguasaan kemahiran
kurikulum ini, hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara
membandingkan dan membezakan adalah sama
mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan
kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. penting dengan pengetahuan sifat sebatian ion dan
sebatian kovalen.
Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menitikberatkan
penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan,
di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan


dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran
berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya.

Contoh (i):

Hasil Pembelajaran: M embandingkan dan


membezakan sifat sebatian
ion dan sebatian kovalen.

Kemahiran Berfikir: M embandingkan dan


membezakan

14
Contoh (ii) Contoh (iii)

Hasil Pembelajaran: M engkonsepsikan struktur Hasil Pembelajaran: M engawal pemboleh ubah


atom dalam eksperimen berkaitan
dengan faktor yang
Strategi Berfikir: M engkonsepsikan mempengaruhi kadar tindak
balas.
Penerangan:
Kemahiran Proses M engawal pemboleh ubah
Sebelum hasil pembelajaran ini, murid telah Sains:
mempelajari tentang sejarah perkembangan model
atom, zarah subatom, jisim relatif, nombor proton, Penerangan:
nombor nukleon dan nombor proton serta nombor Sebelum hasil pembelajaran ini, murid telah
nukleon untuk pelbgai unsur. membuat hipotesis tentang faktor yang mempengaruhi
kadar tindak balas, contohnya faktor kepekatan.
Untuk mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan
ini, murid menghubungkaitkan antara beberapa Untuk mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan
konsep berkaitan dengan atom yang tersebut di atas ini, murid perlu berpandukan hipotesis yang telah
dan membina pengertian tentang struktur atom. dibuat, mengenal pasti pemboleh ubah yang terlibat,
M urid dapat membuat gambaran secara mental seterusnya menentukan pemboleh ubah yang perlu
tentang struktur atom. Peluang perlu diberi kepada dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak
murid untuk membina pengertian sendiri melalui balas. Contohnya pemboleh ubah yang perlu
pelbagai aktiviti dan bukan secara menghafal dimanipulasikan adalah kepekatan larutan manakala
pengertian yang diberi dalam buku teks atau oleh guru pemboleh ubah bergerak balas adalah jumlah gas
sahaja. yang dihasilkan dalam tindak balas yang berkenaan.

15
SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI • Yakin dan berdikari.
Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku
mengikut peringkat berikut: menyedari dan memahami
Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni,
positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk memberi perhatian serta respons kepadanya, menghayatinya,
dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan mengamalkannya dan seterusnya menjadikannya sebagai budaya
nilai murni seperti berikut: kehidupan. Peringkat-peringkat ini perlu diambil kira semasa
merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar
• M inat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.
penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan.
• Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.
• Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu Penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pengajaran dan
perkara. pembelajaran dilakukan sama ada secara bersahaja atau secara
• Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terancang. Dalam kurikulum ini, hasil pembelajaran untuk domain
terhadap alam sekitar. afektif ini dijadikan hasil pembelajaran yang khusus dan
• M enyedari bahawa sains merupakan salah satu cara untuk diwujudkan di akhir setiap Bidang Pembelajaran. Walau
memahami alam. bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaran, penerapan
• M enghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan
sihat. sepanjang pelajaran. Contohnya semasa pelajaran yang melibatkan
• M enghargai keseimbangan alam semula jadi. kerja amali, guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang
• Berhemah tinggi dan hormat-menghormati. kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti, cermat,
• M enghargai sumbangan sains dan teknologi. bekerjasama, jujur dan tabah.
• M ensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan
• Berfikiran kritikal dan analitis. penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains.
• Luwes dan berfikiran terbuka. Adalah digalakkan guru meneliti semua hasil pembelajaran dalam
• Baik hati, kasih sayang dan ikram. sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil
• Bersifat objektif. pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni
• Sistematik. sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran.
• Bekerjasama. Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan dengan
• Adil dan saksama. penerapan sikap saintifik dan nilai murni.
• Berani mencuba.
• Berfikir secara rasional.

16
Contoh (i): STRATEGI PENGAJARAN DAN
Hasil M ensyukuri kewujudan unsur PEMBELAJARAN
Pembelajaran: dan sebatiannya ____________________________________________

Sikap saintifik M ensyukuri nikmat yang Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains
dan nilai murni: dikurniakan Tuhan. mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah
adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan
ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang
Contoh (ii): murid ke tahap yang optimum. Aktiviti yang dirancangkan dalam
pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran
Hasil Pembelajaran: M engamalkan sikap kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu
bertanggungjawab dalam sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang
mengendalikan bahan digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras
kimia. tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan
masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. M urid
Sikap saintifik dan nilai Bertanggungjawab ke atas dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang
murni: keselamatan diri dan rakan mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, penguasaan
serta terhadap alam sekitar. kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan


seperti inkuiri, konstruktivisme, sains teknologi dan masyarakat,
Penerapan Unsur Patriotisme pembelajaran kontekstual, pembelajaran masteri.

Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur


patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi
meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara.
M elalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi, kekayaan dan
kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di
negara kita, semangat cintai negara dapat dikukuhkan.

17
Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains ƒ M urid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan
pengalaman serta membuat refleksi.
Pendekatan Inkuiri
Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat
Pendekatan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan
pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat
mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian
berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti
Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains, Teknologi dan
utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. M urid melalui aktiviti M asyarakat (STM ). Tema dan objektif pembelajaran yang
seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan
mencapai kes impulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan
untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. perbincangan berlandaskan isu Sains dan Teknologi dalam
Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama
proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada
pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi masyarakat.
pengajaran dan pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih
sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri Pembelajaran Kontekstual
terbimbing.
Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan
Konstruktivisme dengan kehidupan harian murid. Pendekatan kontekstual
digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam
Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid pendekatan inkuiri penemuan. Dalam pembelajaran kontekstual,
belajar sesuatu cuma bila mereka membina pemahaman mereka kaitan di antara bahan yang diajar dengan kehidupan harian
sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah: dieksplisitkan. Dalam konteks ini, murid tidak belajar secara teori
sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains
ƒ Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. dengan kehidupan mereka.
ƒ Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.
ƒ Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea
asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea
mereka.

18
Pembelajaran Masteri kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan
aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang berbeza
Pembelajaran M asteri merupakan satu pendekatan yang kecerdasan . Contoh kecerdasan ini adalah visual dan ruang, verbal
memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang linguistik, muzik dan irama, logikal matematik, kinestetik,
ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap perhubungan antara individu, perhubungan dengan diri sendiri,
murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi perhubungan antara insan dengan Penciptanya, pemahaman
kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan tentang alam sekitar.
pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada
proses pengajaran dan pembelajaran. Berikut diberi penerangan ringkas tentang kaedah-kaedah ini.

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Eksperimen

Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan
dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan dalam pelajaran sains. M urid menguji hipotesis secara penyiasatan
pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek, untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah
lawatan dan kajian masa depan. Dalam kurikulum ini, cadangan saintifik digunakan semasa eksperimen. M enjalankan eksperimen
kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran proses dan
pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam kemahiran manipulatif.
bentuk cadangan aktiviti pembelajaran. Walau bagaimanapun guru
boleh mengubahsuaikan cadangan pengalaman pembelajaran jika Secara kebiasaan, langkah yang diikuti semasa menjalankan
perlu. eksperimen adalah seperti berikut:

Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat ƒ M engenal pasti masalah
meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yang ƒ M embuat hipotesis
tidak menarik akan membosankan murid dan seterusnya ƒ M erancang eksperimen
mempentaruhi pencapaian murid dalam sains. Penentuan kaedah - mengawal pemboleh ubah
pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan - menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan
kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid - menentukan langkah menjalankan eksperimen, kaedah
serta sumber dan prasarana yang ada. Di samping berperanan mengumpulkan data dan menganalisis data
sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang ƒ M enjalankan eksperimen
pengajarannya, guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam ƒ M engumpulkan data
pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap ƒ M enganalisis data

19
ƒ M entafsirkan data M urid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya
ƒ M embuat kesimpulan memahami konsep dan prinsip yang dipelajari.
ƒ M embuat pelaporan
Projek
Dalam kurikulum ini, adalah dicadangkan selain daripada
eksperimen yang di bimbing oleh guru, murid diberi peluang Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau se kumpulan murid
mereka bentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan mengambil masa yang
cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan, data yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal. M urid
boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah
membentangkan hasil eksperimen mereka. Aktiviti ini boleh yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek.
dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lain-lain perlu
dibentangkan kepada guru dan murid lain.
Perbincangan

Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat Lawatan


berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. Semasa perbincangan,
murid perlu mempunyai fikiran terbuka untuk menerima pendapat Pembelajaran sains tidak hanya terhad dalam sekolah sahaja.
orang lain. Perbincangan perlu dijalankan semasa dan selepas Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo,
menjalankan eksperimen, projek, aktiviti mengumpulkan dan muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang
mentafsirkan data, simulasi, penggunaan sumber luar bilik darjah, boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan
penyelesaian masalah dan lain-lain. dan bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui
lawatan, ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu
Simulasi menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan.
Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Kajian lapangan
Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Tiga yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan salah satu
contoh simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan contoh kaedah ini.
penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan
sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang
telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan yang
harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip
ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. Model
boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar.

20
Kajian Masa Depan Penggunaan sumber luar bilik darjah merangkumi aktiviti seperti
menjalankan lawatan ke tempat yang berorientasikan sains dan
M urid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau teknologi, menjalankan kajian lapangan, menggunakan spesimen
perubahan keadaan daripada masa lalu ke sekarang dan meramal yang sebenar dan mendapat maklumat daripada pakar dalam
keadaan pada masa depan. Pedagogi ini berpusatkan murid dan bidang yang berkaitan.
menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti pendidikan moral,
pendidikan alam sekitar. Nilai murni seperti bertanggungjawab, Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan
bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini.
Pembelajaran Sains
Penyelesaian Masalah
Kemahiran memilih, mengumpulkan, mentafsirkan dan menilai
Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid data merupakan kemahiran yang dihasratkan dalam kurikulum
secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sains ini. Data yang telah ditafsirkan dan diproses akan menjadi
sasaran tertentu. Semasa penyelesaian masalah, aktiviti seperti maklumat. Data tidak semestinya wujud dalam bentuk maklumat
simulasi, perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Secara berangka. Proses pengumpulan data dan data yang diperoleh
umum penyelesaian masalah melibatkan langkah berikut: masing-masing akan membawa murid ke arah pencapaian hasil
pembelajaran. M urid boleh mengumpulkan data daripada bahan
cetak, bahan elektronik, pakar rujuk atau sumber lain. Dalam
• Kenal pasti dan faham masalah
konteks ini, teknologi maklumat memainkan peranan yang penting
• Jelaskan masalah
sebagai sumber data. Contoh teknologi maklumat adalah
• Cari alternatif penyelesaian masalah televisyen, radio, video, perisian komputer, perisian kursus,
• Lakukan operasi penyelesaian internet, kemudahan telesidang.
• Nilaikan penyelesaian
Simulasi dan animasi berkomputer merupakan satu lagi kaedah
Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah dalam untuk mengajar konsep sains yang mujarad dan sukar. Simulasi
Pengajaran dan Pembelajaran dan animasi berkomputer boleh dipersembahkan dalam bentuk
perisian atau melalui pembelajaran melalui laman web. Dalam
Selain daripada menggunakan strategi yang pelbagai dalam konteks ini, teknologi maklumat berpotensi menjadikan
pengajaran dan pembelajaran, sumber luar bilik darjah yang sesuai pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. Selain daripada
boleh digunakan untuk menjadikan pelajaran sains lebih menarik ini, teknologi maklumat seperti komputer juga digunakan sebagai
dan kontekstual. peralatan pemprosesan perkataan dan persembahan.

21
Penggunaan teknologi lain seperti penggunaan antara muka Selain daripada bahan ini, bahan seperti buku teks, perisian dan
berkomputer amat membantu dalam meningkatkan minat murid laman web yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan atau
belajar sains dan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan agensi lain yang berwibawa juga boleh dirujuk bersama ke arah
pembelajaran sains. Antara muka berkomputer boleh digunakan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains.
semasa menjalankan eksperimen untuk meningkatkan
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

Teknologi maklumat digunakan sebagai satu wahana untuk


ORGANISASI KANDUNGAN
____________________________________________
mengoptimumkan hasil pembelajaran. Selain daripada itu,
penggunaan teknologi secara umum memudahkan pembelajaran
terarah kendiri dan pembelajaran mengikut kadar sendiri yang
Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Setiap
seterusnya membenarkan integrasi mengufuk dan integrasi
Tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP). Setiap
menegak berlaku dalam sistem persekolahan kita. BP mempunyai beberapa Hasil Pembelajaran (HP). HP terdiri
daripada HP umum dan HP khusus.
Bahan yang boleh membantu pengajaran dan HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan
pembelajaran sains afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui,
memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesiskan dan
Bersama dengan dokumen Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan menilai. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari,
Pelajaran ini, Pusat Perkembangan Kurikulum juga menerbitkan menghargai, menghayati, mengagumi, menyayangi, mensyukuri
beberapa bahan untuk membantu meningkatkan keberkesanan dan mengamalkan. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor
pengajaran dan pembelajaran sains. Bahan ini adalah seperti adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan.
berikut:
Setiap HP umum seterusnya diperincikan kepada HP khusus yang
1. Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi ditulis dalam tiga aras, iaitu Aras 1 (A1), Aras 2 (A2) dan Aras 3
Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains (A3). Hasil pembelajaran khusus dalam A1, A2 dan A3 ditulis
2. Buku Panduan Pembelajaran M asteri dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Objektif
3. Buku Panduan Pengurusan M akmal perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan, kemahiran
4. Buku Panduan Kemahiran Proses Sains saintifik, kemahiran berfikir, sikap saintifik dan nilai-nilai murni
5. Sistem M aklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran yang sesuai dengan objektif pembelajaran umum yang dinyatakan
Sains dalam HP. A1, A2 dan A3 merujuk kepada kedalaman dan skop

22
HP yang berkenaan. A1 adalah aras yang asas dan harus dikuasai Jadual 1:Hasil Pembelajaran Dalam Domain Kognitif
oleh murid sebelum melanjut ke A2 dan seterusnya ke A Hasil Pembelajaran Hasil Pembelajaran
Umum Khusus
Secara am, HP dalam sesuatu BP disusun secara berurutan
daripada mudah ke kompleks. M aka HP sebaik-baiknya dipelajari M engetahui • M entakrifkan
mengikut urutannya dalam setiap BP. Walau bagaimanapun, -mengingat kembali • M emerihalkan
dalam pengajaran dan pembelajaran, urutan HP dan BP boleh • M engenal pasti
diubahsuai mengikut keperluan atau konteks. • M elabelkan
• M enyenaraikan
Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan pengalaman
• M emadankan
pembelajaran yang akan dilalui oleh murid. Ia juga memberi
• M enamakan
maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pemblajaran.
• M enyatakan
Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru
merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang • M elukis
berkaitan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu • M enulis
atau lebih hasil pembelajaran. Pada masa yang sama, lebih • M elakar
daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil
pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini M emahami • M engubah
sesuai dengan jenis kecerdasan, tahap kebolehan murid dan juga • M enganggar
keadaan sekeliling mereka. Guru digalakkan mereka bentuk - menterjemah • M enerangkan
aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan kan bahan atau idea • M emberi contoh
mutu pengajaran dan pembelajaran sains. daripada satu bentuk ke • M engukur
bentuk lain; mentafsir
• M enyukat
bahan atau idea,
• M enentukan
menganggar trend masa
Penulisan Hasil Pembelajaran • M enukar
depan.
• M embandingkan dan
Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam membezakan
domain kognitif ditulis menggunakan perkataan mengikut prinsip • M eramalkan
yang telah digubal bersesuaian dengan hierarki aras berfikir seperti • M embuat inferens
dalam Jadual 1:
• M enghubungkaitkan
• M encirikan
• M engelaskan

23
Hasil Pembelajaran Hasil Pembelajaran Hasil Pembelajaran Hasil Pembelajaran
Umum Khusus Umum Khusus
M ensintesiskan • M enggabung kan
M engaplikasikan • M engira • M erancang
• M enghitung - menggabungkan • M eringkaskan
-menggunakan • M enunjuk cara komponen-komponen • M embina
bahan/idea dalam • M engubah suai untuk menghasilkan • M erangkakan
situasi yang baru dan • M enjanakan idea keseluruhan idea atau • M ereka cipta
konkrit struktur yang baru dan
• M engitlakkan • M ereka bentuk
kreatif
• M enjelaskan dengan • M engkonsepsi kan
contoh • M enganalogi
• M ebuat gambaran
M enganalisis • M encerakinkan mental
• M enjelaskan melalui • M endefinikan secara
- mengasing contoh operasi
kan maklumat kepada • M emilih • Berkomunikasi
komponen-komponennya • M engasingkan • M engeksperimen
untuk memahami • M embuat andaian • M embuat hipotesis
struktur organisasinya • M enghuraikan
dan perhubungan antara • M enyelesaikan
komponen masalah
• M embuat urutan M enilai • M enaksir
• M enyusun mengikut - menilai idea/ • M engkritik
keutamaan bahan/maklumat/ • M entafsir
• M enggunakan kaedah berdasarkan • M enyokong
perhubungan ruang kriteria yang spesifik • M ewajarkan
dan masa untuk tujuan yang • M engesan
• M embuat kesimpulan tertentu kecondongan
• M engawal pemboleh • M embuat keputusan
ubah

24
Hasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam Hasil Hasil Pembelajaran Khusus
domain afektif ditulis menggunakan perkataan mengikut satu Pembelajaran
prinsip yang telah digubal bersesuaian dengan peringkat penerapan Umum
sikap saintifik dan nilai murni seperti dalam Jadual 2: • M eramalkan

Jadual 2: Hasil Pembelajaran dalam Domain Afektif M enyayangi • M enolong


M ensyukuri • M engambil bahagian
Hasil Hasil Pembelajaran Khusus M engamalkan • M enderma
Pembelajaran • M emberi
Umum
• M empraktikkan
M enyedari • M emerihalkan • M elakukan
• M enjawab • M embina
• M elaporkan • M engerjakan
• M emberitahu • M emulihara
• M enyoal • M engendalikan
• M enerangkan • M emelihara
• M engenali • M enyertai
• M enyatakan • M embantu
• M engenal pasti • M enggunakan
• M enyelesaikan
M enghargai • M emilih
• M elaksanakan
M enghayati • M enunjukkan minat
• M enyediakan
M engagumi • M empertahankan
• M engucapkan
• M embandingkan dan
• M engambil
membezakan
• M enjaga
• M encadangkan
• M enghormati
• M engitlakkan
• M enyepadukan
• M enghubungkaitkan
• M ewajarkan
• M enerima

25
Tema dan Bidang Pembelajaran B. Jirim di sekeliling kita

Kandungan pengetahuan mata pelajaran Kimia Tingkatan 4 dan 5 Dalam tema ini, murid diperkenalkan kepada bidang kimia sebagai
telah diolah dalam empat tema seperti berikut: satu bidang yang mengkaji tentang jirim. Tema ini mengandungi
konsep yang asas dalam kimia. Konsep ini merupakan prasyarat
A. M emperkenalkan kimia untuk mempelajari kimia seterusnya. Penguasaan konsep yang
B. Jirim di sekeliling kita dikemukakan melalui tema ini amat penting untuk memastikan
C. Interaksi antara bahan kimia pemahaman tentang bidang kimia. Tema ini juga digunakan untuk
D. Penghasilan dan pengurusan bahan kimia menghubungkaitkan bidang kimia yang dipelajari dengan kerjaya
yang berkaitan dengan kimia. Dalam tema ini, murid akan
Pendekatan bertema ini dapat mewujudkan perkaitan antara diperkenalkan penulisan simbol unsur dan formula kimia sebatian.
pelbagai pengetahuan dalam bidang kimia. Tema ini merangkumi Penggunaan simbol unsur dan formula kimia hendaklah
ilmu kimia yang diperlukan dalam pendidikan kimia di peringkat dipraktikkan sepanjang program dua tahun ini di kesemua tema
menengah atas. Di samping itu, pendekatan ini juga menyepadukan dan bidang pembelajaran
pemerolehan dan aplikasi pengetahuan, penguasaan kemahiran
berfikir dan saintifik, penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti berikut:
Kesepaduan ini memberi kefahaman yang lebih bermakna dalam
pembelajaran Kimia. 1. Struktur Atom
2. Formula dan Persamaan Kimia
Berikut diberikan kandungan pengetahuan dalam setiap tema. 3. Jadual Berkala Unsur
4. Ikatan Kimia

A. Memperkenalkan Kimia C. Interaksi antara bahan kimia

Dalam tema ini, murid diperkenalkan kepada bidang kimia sebagai Dalam tema ini, murid mempelajari pelbagai tindak balas kimia
satu bidang yang mengkaji tentang jirim dan mementingkan yang menyebabkan perubahan kimia pada bahan. Idea bahawa
kaedah penyiasatan secara saintifik. Kerjaya yang berkaitan jirim berinteraksi menghasilkan bahan yang baru serta
dengan bidang kimia juga diperbincangkan. menghasilkan perubahan tenaga dikaji. Aplikasi tindak balas
kimia dalam industri juga dipelajari.

26
Bidang Pembelajaran tema ini adalah seperti berikut: Objektif Pembelajaran Kimia Tingkatan Empat
1. Elektrokimia Hasil Pembelajaran untuk setiap tema dan bidang
2. Asid, Bes dan Garam pembelajaran adalah seperti berikut:
3. Sebatian Karbon
4. Pengoksidaan dan penurunan
5. Termokimia M EMPERKENALKAN KIM IA
6. Kadar tindak balas
Pengenalan Kepada Kimia
D. Penghasilan dan pengurusan bahan kimia
1. M emahami Kimia.
Tema ini membolehkan murid memahami interaksi antara bahan 2. M emahami kepentingan kimia.
menghasilkan bahan buatan untuk memenuhi keperluan kehidupan 3. M ensintesiskan kaedah saintifik.
harian dan masyarakat. M urid dapat menghubungkaitkan 4. M engamalkan sikap saintifik dan nilai murni.
pengetahuan dan kemahiran kimia yang dipelajari dengan
kehidupan harian. Kepentingan pengurusan bahan buatan ini
dengan bertanggungjawab juga dibincangkan. JIRIM DI SEKELILING KITA

Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah seperti berikut: S truktur Atom

1. Bahan Buatan dalam industri 1. M emahami jirim.


2. Bahan kimia untuk pengguna 2. M ensintesiskan struktur atom.
3. M enilai kepentingan penggunaan isotop.
4. M ensintesiskan susunan elektron bagi atom.
5. M ensyukuri kemampuan akal mengkonsepsikan idea
tentang ketertiban dan keunikan struktur atom.

27
Formula dan Persamaan Kimia 5. M engagumi kesepaduan sebagai asas kestabilan dan
keharmonian.
1. M engaplikasikan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif.
2. M enganalisis hubungan antara bilangan mol dengan bilangan
zarah. INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA
3. M enganalisis hubungan antara bilangan mol dengan jisim.
4. M enganalisis hubungan antara bilangan mol dengan isipadu Elektrokimia
gas.
5. M ensintesiskan formula kimia. 1. M emahami sifat elektrolit dan bukan elektrolit.
6. M enilai persamaan kimia. 2. M enganalisis elektrolisis sebatian lebur.
7. M engamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam 3. M enganalisis elektrolisis larutan akueus.
menjalankan kajian sains. 4. M enilai proses elektrolisis dalam industri.
5. M enganalisis sel kimia.
6. M ensintesiskan siri elektrokimia.
Jadual Berkala Unsur 7. M engamalkan sikap bertanggungjawab dalam
mengendalikan bahan kimia.
1. M enganalisis Jadual Berkala Unsur.
2. M enganalisis unsur dalam Kumpulan 18.
3. M enganalisis unsur dalam Kumpulan 1. Asid, Bes dan Garam
4. M enganalisis unsur dalam Kumpulan 17.
5. M enganalisis unsur dalam kala. 1. M enganalisis konsep asid dan bes.
6. M emahami unsur peralihan. 2. M ensintesiskan konsep asid kuat, asid lemah, alkali kuat dan
7. M ensyukuri kewujudan unsur dan sebatiannya. alkali lemah.
3. M enganalisis kepekatan asid dan alkali.
4. M enganalisis peneutralan.
Ikatan Kimia 5. M ensintesiskan garam.
6. M ensintesiskan analisis kualitatif garam.
1. M emahami asas pembentukan sebatian. 7. M engamalkan sikap sistematik dan teliti dalam
2. M ensintesiskan konsep pembentukan ikatan ion. mengendalikan eksperimen.
3. M ensintesiskan pembentukan ikatan kovalen.
4. M enganalisis sifat sebatian ion dan sebatian kovalen.

28
PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIM IA Objektif Pembelajaran Kimia Tingkatan Lima
Bahan Buatan dalam Industri Hasil Pembelajaran untuk setiap tema dan bidang pembelajaran
adalah seperti berikut:
1. M emahami pembuatan asid sulfurik.
2. M ensintesiskan pembuatan ammonia dan garamnya.
3. M emahami aloi. INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA
4. M enilai penggunaan polimer sintetik.
5. M engaplikasikan penggunaan kaca dan seramik. Kadar Tindak Balas
6. M enilai penggunaan bahan komposit.
7. M ensyukuri anugerah Tuhan yang memberikan akal fikiran 1. M enganalisis kadar tindak balas.
untuk menghasilkan pelbagai bahan buatan dalam industri. 2. M ensintesiskan idea tentang faktor yang mempengaruhi kadar
tindak balas.
3. M ensintesiskan idea tentang teori perlanggaran.
4. M engamalkan sikap menggunakan pengetahuan sains untuk
mempertingkatkan kualiti kehidupan.

Sebatian Karbon

1. M emahami sebatian karbon.


2. M enganalisis alkana.
3. M enganalisis alkena.
4. M ensintesiskan idea isomerisme.
5. M enganalisis alkohol.
6. M enganalisis asid karboksilik.
7. M emahami ester.
8. M enilai lemak.
9. M enganalisis getah asli.
10. M ensyukuri kewujudan pelbagai bahan organik dalam alam.
11. M enyedari ketertiban dalam siri homolog.

29
Pengoksidaan dan Penurunan

1. M enganalisis tindak balas redoks.


2. M enganalisis pengaratan sebagai tindak balas redoks.
3. M ensintesiskan siri kereaktifan logam dan aplikasinya.
4. M enganalisis tindak balas redoks dalam sel elektrolisis dan sel
kimia.
5. M engagumi kebolehan unsur mengubah nombor
pengoksidaannya.

Termokimia

1. M enilai perubahan tenaga dalam tindak balas kimia.


2. M ensintesiskan konsep haba pemendakan.
3. M ensisntesiskan konsep haba penyesaran.
4. M ensisntesiskan konsep haba peneutralan.
5. M ensintesiskan konsep haba pembakaran.
6. M enghargai kewujudan pelbagai sumber tenaga.

PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIM IA

Bahan Kimia untuk Pengguna

1. M enganalisis sabun dan detergen.


2. M enilai penggunaan bahan tambah makanan.
3. M engetahui ubat.
4. M ensyukuri kewujudan bahan kimia dan kurniaan akal kepada
manusia menggunakan bahan kimia untuk memperbaiki mutu
kehidupan.

30
MEMPERKENALKAN KIMIA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
Pengenalan 1. M emahami kimia. M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang asal usul
kepada kimia perkataan kimia dan maksud kimia.
Aras 1
• M enyenaraikan bahan kimia dalam kehidupan harian. M embincangkan pelbagai contoh bahan kimia dan
• M emberi contoh kegunaan bahan kimia. kegunaan bahan kimia ini dalam kehidupan.

Aras 2
• M emerihalkan asal usul perkataan kimia.

Aras 3
• M enerangkan maksud kimia.

40
KBSM
MEMPERKENALKAN KIMIA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
2. M emahami kepentingan kimia. M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang perkara
berikut:
Aras 1 (a) Kerjaya yang memerlukan ilmu kimia.
• M enyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan ilmu kimia. (b) Industri kimia di M alaysia dan sumbangannya
terhadap pembangunan negara.

M enghadiri ceramah yang berkaitan dengan kerjaya


kimia.
Aras 2 M engadakan lawatan ke tempat yang berkaitan dengan
• M enyenaraikan industri kimia di M alaysia. bidang kimia seperti kilang dan pusat penyelidikan.
• M emerihalkan sumbangan industri kimia terhadap pembangunan
negara. M embina carta yang menunjukkan hubung kait kimia
dengan disiplin sains yang lain.
Aras 3
• M enerangkan kepentingan mempelajari kimia. M engadakan perbincangan tentang kepentingan kimia
dalam kehidupan harian.

41
KBSM
MEMPERKENALKAN KIMIA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
3. M ensintesiskan kaedah saintifik M emerhatikan situasi seperti kelarutan bahan dalam air
atau keapungan bahan dalam larutan seterusnya
Aras 1 melakukan perkara berikut:
• M embuat inferens. (a) M embuat inferens.
• M engenal pasti pemboleh ubah. (b) M engenal pasti pemboleh ubah.
• M embuat hipotesis. (c) M embuat hipotesis.
(d) M enentukan pemboleh ubah yang dimalarkan,
pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh
ubah yang bergerak balas.

42
KBSM
MEMPERKENALKAN KIMIA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
Aras 2 (e) M erancangkan kaedah penyiasatkan termasuk
• M engawal pemboleh ubah. peralatan dan bahan yang diperlukan, langkah
• M erancang kaedah penyiasatan. menjalankan eksperimen, kaedah mengumpulkan data
• M engumpul data. dan kaedah menganalisis data.
• M entafsirkan data.
• M embuat kesimpulan. M enjalankan eksperimen berkaitan dengan kelarutan
bahan dalam air atau keapungan bahan dalam larutan
Aras 3 seperti yang telah dirancangkan untuk:
• M enyediakan laporan eksperimen. (a) M engumpulkan data secara sistematik.
• M engkonsepsikan kaedah saintifik. (b) M empersembahkan data dalam bentuk grafik seperti
• M enerangkan kepentingan kaedah saintifik dalam bidang kimia. dalam jadual atau graf.
(c) M entafsirkan data.
(d) M embuat kesimpulan.
(e) M enyediakan laporan dan membentangkan hasil
eksperimen ini.

M embincangkan langkah dalam aktiviti penyiasatan


secara kaedah saintifik.

43
KBSM
MEMPERKENALKAN KIMIA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
4. M engamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan M enjalankan aktiviti main peranan bagi menonjolkan
penyiasatan secara saintifik. keperluan amalan sikap saintifik dan nilai murni dalam
penyiasatan sains.
• M engenal pasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan
oleh ahli kimia dalam menjalankan penyiasatan. M enjalankan aktiviti penyiasatan secara saintifik dengan
• M ewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.
murni dalam menjalankan penyiasatan sains.
• M empraktikkan sikap saintifik dan nilai murni dalam
menjalankan penyiasatan sains.

44
KBSM
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
Struktur Atom 1. M emahami jirim. M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang
berikut:
Aras 1 (a) Teori zarah jirim.
• M emerihalkan teori zarah jirim. (b) Teori kinetik jirim daripada segi pergerakan dan
• M emerihalkan teori kinetik jirim. perlanggaran zarah.
M embincangkan zarah yang membina jirim mungkin
Aras 2 atom atau molekul atau ion.
• M enghubungkaitkan perubahan keadaan jirim dengan perubahan
haba. M enjalankan eksperimen untuk tujuan berikut:
• M enghubungkaitkan perubahan haba dengan tenaga kinetik (a) M engkaji resapan dalam gas, cecair dan pepejal.
zarah. (b) M enganggarkan saiz zarah

Aras 3 M engkaji proses perubahan keadaan jirim


• M enerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik berdasarkan teori kinetik jirim melalui simulasi dan
jirim. animasi berkomputer.

M enjalankan eksperimen untuk menentukan takat


lebur dan takat beku naftalena atau asetamida.

44
KBSM
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
M emplotkan dan mentafsirkan graf pemanasan dan
penyejukan naftalena atau asetamida.
2. M ensintesiskan struktur atom. M engumpulkan maklumat dan membincangkan
sejarah perkembangan model atom yang dikemukakan
Aras 1 oleh ahli sains iaitu Dalton, Thomson, Rutherford,
• M emerihalkan sejarah perkembangan model atom. Chadwick dan Bohr.
• M enyatakan zarah subatom.
• M embandingkan dan membezakan jisim relatif dan cas relatif M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang zarah
zarah subatom. subatom iaitu proton, elektron dan neutron.

Aras 2 M enjalankan aktiviti seperti kuiz untuk menentukan


• M enyatakan maksud nombor proton. nombor proton, nombor nukleon dan bilangan zarah
• M enyatakan maksud nombor nukleon. subatom.
• M enentukan nombor proton.
• M enentukan nombor nukleon. M engkaji nombor proton dan nombor nukleon unsur
• M enghubungkaitkan nombor proton dengan nombor nukleon. yang berlainan untuk tujuan berikut:
• M enghubungkaitkan nombor proton dengan jenis unsur. (a) M enentukan perhubungan antara nombor proton
dengan nombor nukleon.

45
KBSM
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
(b) M engitlakkan bahawa unsur berlainan
mempunyai nombor proton yang berlainan.

Aras 3 M enulis:
• M enulis simbol unsur. (a) Simbol unsur. A
• M enentukan bilangan proton, neutron dan elektron daripada (b) Perwakilan atom unsur iaitu Z X di mana A =
nombor proton dan nombor nukleon dan sebaliknya. nombor nukleon dan Z= nombor proton.
• M engkonsepsikan struktur atom.
M enjalankan aktiviti menggambarkan struktur atom
melalui pelbagai media.

Nota:
Nombor nukleon juga dikenali sebagai nombor jisim

46
KBSM
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
dan nombor proton juga dikenali sebagai nombor
atom.

3. M enilai kepentingan penggunaan isotop. M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang isotop
contohnya hidrogen, oksigen, karbon, klorin dan
Aras 1 bromin.
• M enyatakan maksud isotop.
• M emberi contoh unsur yang mempunyai isotop. M enjalankan aktiviti menghitung bilangan zarah
subatom isotop daripada nombor proton dan nombor
nukleon.
Aras 2
• M enentukan bilangan zarah subatom isotop M enjalankan aktiviti contohnya perbincangan,
perbahasan dan forum berkaitan dengan penggunaan

47
KBSM
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
Aras 3 isotop dalam kehidupan harian
• M ewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan harian.

4. M ensintesiskan susunan elektron bagi atom M engkaji susunan elektron dan mengenal pasti
elektron valens atom unsur yang mempunyai
Aras 1 nombor proton 1 hingga 20.
• M emerihalkan susunan elektron dalam atom.
M elukis gambar rajah dan menulis susunan elektron
Aras 2 bagi atom unsur yang mempunyai nombor proton 1
• M embuat gambaran mental susunan elektron bagi atom unsur. hingga 20.

Aras 3
• M enyatakan maksud elektron valens.
• M enentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron.

48
KBSM
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
5. M ensyukuri kemampuan akal mengkonsepsikan idea tentang M engadakan perbincangan mengenai sumbangan ahli
ketertiban dan keunikan struktur atom. sains dalam perkembangan idea struktur atom.

• M emerihalkan sumbangan ahli sains dalam pemahaman tentang M engadakan pertandingan bercerita atau pementasan
struktur atom. drama sains tentang sejarah perkembangan
• M emerihalkan kreativiti dan ketelitian ahli sains dalam pemahaman tentang struktur atom.
menghasilkan suatu gambaran menyeluruh tentang jirim.
• M enggunakan pemahaman tentang struktur atom dalam
memahami tabii atom.

49
KBSM
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
Formula dan 1. M engaplikasikan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif. M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang jisim
Persamaan Kimia atom relatif dan jisim molekul relatif.
Aras 1
• M enyatakan maksud jisim atom relatif berdasarkan skala M embincangkan perubahan penentuan jisim atom
karbon – 12. relatif dan jisim molekul relatif daripada skala
• M enyatakan maksud jisim molekul relatif berdasarkan skala hidrogen kepada skala karbon-12.
karbon-12.
M engkaji konsep jisim atom relatif dan jisim
Aras 2 molekul relatif secara analogi.
• M enyatakan sebab karbon-12 digunakan dalam penentuan jisim
atom relatif dan jisim molekul relatif. M enjalankan aktiviti seperti kuiz untuk menghitung
jisim molekul relatif bahan daripada formula kimia
Aras 3 yang diberi, contohnya HCl, CO2 , Na2 CO3 ,
• M enghitung jisim molekul relatif bahan. Al(NO3 )3 , CuSO4 .5H2 O.

Nota:
Jisim formula relatif diperkenalkan sebagai sinonim
kepada jisim molekul relatif.

50
KBSM
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran

2. M enganalisis hubungan antara bilangan mol dengan bilangan zarah. M engkaji konsep mol melalui analogi yang sesuai

Aras 1 M enjalankan aktiviti menyelesaikan masalah yang


• M entakrifkan mol mengikut SI. berkaitan dengan bilangan mol dan bilangan zarah
• M enyatakan maksud Pemalar Avogadro. bahan.

Aras 2 M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang


• M enghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu konsep mol dan pemalar Avogadro.
mol bahan tertentu dengan Pemalar Avogadro.

Aras 3
• M enyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan
penukaran daripada bilangan mol kepada bilangan zarah dan
sebaliknya.

51
KBSM
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran

3. M enganalisis hubungan antara bilangan mol dengan jisim. M engadakan perbincangan mengenai hubungan
antara:
Aras 1 (a) Jisim molar dengan pemalar Avogadro.
• M enyatakan maksud jisim molar. (b) Bilangan mol bahan dengan jisim atom relatif atau
jisim molekul relatif.
Aras 2
• M enghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro. M enjalankan aktiviti menyelesaikan masalah
• M enghubungkaitkan jisim molar bahan dengan jisim atom relatif berkaitan dengan bilangan mol dan jisim bahan.
atau jisim molekul relatif bahan tersebut.
Nota:
Aras 3 Formula kimia bahan diberikan untuk tujuan
• M enyelesaikan masalah penghitungan daripada bilangan mol penghitungan.
kepada jisim dan sebaliknya.

52
KBSM
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran

4. M enganalisis hubungan antara bilangan mol dengan isipadu gas. M engadakan perbincangan mengenai hubungan
berikut:
Aras 1 (a) Isipadu molar dengan pemalar Avogadro.
• M enyatakan maksud isipadu molar gas. (b) Bilangan mol bahan dengan isipadunya pada suhu
• M enghubungkaitkan isipadu molar dengan pemalar Avogadro. dan tekanan tertentu.

Aras 2 M enjalankan aktiviti menyelesaikan masalah


• M engitlakkan tentang isipadu molar sebarang gas pada suhu dan berkaitan dengan bilangan zarah, bilangan mol, jisim
tekanan tertentu. dan isipadu gas pada s.t.p. dan keadaan bilik.
• M enghitung isipadu gas pada suhu dan tekanan tertentu
daripada bilangan mol dan sebaliknya.

53
KBSM
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
Aras 3
• M enyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan bilangan
zarah, bilangan mol, jisim dan isipadu gas pada s.t.p. dan pada
keadaan bilik.

54
KBSM
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
5. M ensintesiskan formula kimia. M engumpulkan maklumat dan mentafsirkan formula
kimia.
Aras 1
• M enyatakan maksud formula kimia. M enjalankan eksperimen untuk menentukan formula
empirik beberapa sebatian seperti kuprum (II) oksida
Aras 2 dan magnesium oksida.
• M enyatakan maksud formula empirik.
• M enyatakan maksud formula molekul. M enjalankan aktiviti menyelesaikan masalah
• M enentukan formula empirik dan formula molekul. berkaitan dengan formula empirik dan formula
• M embandingkan dan membezakan antara formula empirik molekul.
dengan formula molekul.
M enjalankan aktiviti membina formula kimia sebatian
Aras 3 daripada formula ion yang diberi.
• M enyelesaikan masalah penghitungan yang berkaitan dengan
formula empirik dan formula molekul. Nota:
• M embina formula kimia sebatian. Penggunaan simbol dan formula kimia hendaklah
• M enyatakan nama sebatian kimia mengikut sistem penamaan digalakkan secara meluas bukan sahaja terhad
IUPAC. kepada persamaan kimia.

55
KBSM
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran

56
KBSM
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
6. M enilai persamaan kimia. M enjalankan aktiviti membina persamaan kimia
seimbang bagi tindak balas berikut:
Aras 1 (a) Pemanasan kuprum(ll) karbonat, CuCO3
• M engenal pasti bahan tindak balas dan hasil tindak balas. (b) Pembentukan ammonium klorida, NH4Cl
• M enyatakan maksud persamaan kimia. (c) Pemendakan plumbum(ll) iodida,PbI2

Aras 2 M enjalankan aktiviti berikut:


• M enulis dan mengimbangkan persamaan kimia. (a) M enulis dan mengimbangkan persamaan kimia.
• M entafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. (b) M entafsirkan persamaan kimia secara kualitatif
dan kuantitatif.
(c) M enyelesaikan masalah penghitungan berkaitan
Aras 3 dengan persamaan kimia (stoikiometri).
• M enyelesaikan masalah penghitungan berkaitan dengan
persamaan kimia.

57
KBSM
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran

7. M engamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyiasatan M engadakan perbincangan tentang sumbangan dan
tentang jirim. pengorbanan ahli sains dalam kajian yang berkaitan
dengan jisim atom relatif, jisim molekul relatif,
• M engenal pasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan konsep mol, formula dan persamaan kimia.
oleh ahli sains dalam kajian menghasilkan idea tentang konsep
mol, formula dan persamaan kimia. M engadakan perbincangan mewajarkan keperluan
• M emerihalkan sumbangan ahli sains dalam mempermudahkan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam
pemahaman idea jisim atom melalui konsep jisim atom relatif. menjalankan penyiasatan tentang struktur atom,
• M ewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai formula dan persamaan kimia.
murni dalam menjalankan penyiasatan tentang struktur atom,
formula dan persamaan kimia. M embincangkan peranan simbol, formula dan

58
KBSM
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
• M enggunakan simbol, formula dan persamaan kimia bagi persamaan kimia sebagai alat komunikasi dalam
memudahkan komunikasi secara sistematik dalam bidang bidang kimia.
kimia.

59
KBSM
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
Jadual Berkala 1. M enganalisis Jadual Berkala Unsur. M engumpulkan maklumat dan membincangkan usaha
Unsur mengelaskan unsur oleh ahli sains iaitu Lavoisier,
Aras 1 Dobereiner, Newlands, M eyer, M endeleev dan
• M enghuraikan sumbangan ahli sains dalam sejarah M oseley.
perkembangan Jadual Berkala Unsur.
• M embuat inferens prinsip asas susunan unsur dalam Jadual M engkaji pengelasan unsur dalam Jadual Berkala
Berkala Unsur. Unsur daripada segi berikut:
• M enerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual (a) Nombor proton.
Berkala Unsur. (b) Kumpulan dan Kala.
• M engenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala (c) Susunan elektron.
Unsur.
M embuat ramalan kedudukan unsur mengikut
Aras 2 kumpulan dan kala berdasarkan susunan elektron.
• M enghubungkaitkan susunan elektron atom unsur dengan
kumpulan dan kala.

Aras 3
• M eramalkan kedudukan unsur dalam Jadual Berkala Unsur
berdasarkan susunan elektron.

KBSM 56
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
2. M enganalisis unsur dalam Kumpulan 18.
M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang sifat
Aras 1 fizik unsur dalam Kumpulan 18 daripada segi keadaan
• M enyenaraikan semua unsur dalam Kumpulan 18. fizik seperti ketumpatan dan takat didih.
• M enyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18.
M engumpulkan data dan membincangkan sifat lengai
unsur dalam Kumpulan 18 (gas adi) dan kegunaannya.
Aras 2
• M enghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. M emberi gambaran secara grafik susunan elektron
• M enghuraikan sifat ketidakreaktifan unsur dalam Kumpulan duplet dan oktet dalam atom unsur Kumpulan 18.
18.

Aras 3
• M enghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 18 dengan
susunan elektron.
• M enghubungkaitkan susunan elektron duplet dan oktet unsur
dengan kestabilan unsur.
• M emerihalkan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan
harian.

KBSM 57
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
3. M enganalisis unsur dalam Kumpulan 1. M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang sifat
fizik daripada segi kekerasan, ketumpatan dan takat
Aras 1 lebur unsur litium, natrium dan kalium.
• M enyenaraikan semua unsur dalam Kumpulan 1.
• M enyatakan sifat fizik unsur litium, natrium dan kalium. M enjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas
• M enyenaraikan sifat kimia unsur litium, natrium dan kalium. unsur litium, natrium dan kalium dengan air dan
oksigen.
Aras 2
• M enghuraikan perubahan sifat fizik dari unsur litium, M engkaji tindak balas unsur litium, natrium dan
natrium ke kalium. kalium dengan klorin dan bromin melalui simulasi dan
• M enerangkan kesamaan sifat kimia unsur litium, natrium dan animasi komputer.
kalium.
• M enghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan Nota:.
susunan elektron. Guru digalakkan menggunakan kaedah demostrasi
bagi eksperimen yang melibatkan natrium dan kalium.
Aras 3
• M enghuraikan perubahan kereaktifan unsur apabila menuruni M engadakan perbincangan berikut:
Kumpulan 1. (a) Perubahan kereatifan unsur apabila menuruni
Kumpulan 1.
• M eramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam
(b) M eramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur selain
Kumpulan 1.
daripada litium, natrium dan kalium dalam
• M enyatakan langkah keselamatan dalam pengendalian unsur
Kumpulan 1.
Kumpulan 1.

KBSM 58
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
M enonton bahan multimedia yang berkaitan dengan
kemalangan akibat salah kendalian unsur Kumpulan 1
dan membincangkan langkah keselamatan yang harus
diambil semasa mengendalikan unsur Kumpulan 1.

4. M enganalisis unsur dalam Kumpulan 17. M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang sifat
fizik daripada segi warna, ketumpatan dan takat didih
Aras 1 klorin, bromin, dan iodin.
• M enyenaraikan semua unsur dalam Kumpulan 17.
• M enyatakan sifat fizik klorin, bromin dan iodin. M enjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas
• M enyenaraikan sifat kimia klorin, bromin dan iodin. klorin, bromin dan iodin dengan bahan berikut:
(a) Air.
Aras 2 (b) Logam seperti ferum.
• M enghuraikan perubahan sifat fizik daripada klorin, bromin (c ) Natrium hidroksida.
ke iodin.
• M enghuraikan kesamaan sifat kimia klorin, bromin dan iodin. M engadakan perbincangan tentang perkara berikut:
• M enghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan (a) Perubahan kereaktifan unsur apabila menuruni
susunan elektron. Kumpulan 17.
(b) M eramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur
selain daripada klorin, bromin dan iodin dalam
Kumpulan 17.

KBSM 59
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
Aras 3 M enonton bahan multi media yang berkaitan dengan
• M enghuraikan perubahan kereaktifan unsur apabila menuruni kemalangan akibat salah kendalian unsur kumpulan 17
Kumpulan 17. dan membincangkan langkah keselamatan yang harus
• M eramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam diambil semasa mengendalikan unsur Kumpulan 17.
Kumpulan 17.
• M enyatakan langkah keselamatan dalam pengendalian unsur
Kumpulan 17.

5. M enganalisis unsur dalam kala. M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang berikut:
(a) Sifat unsur Kala 3 daripada segi nombor proton,
Aras 1 susunan elektron, saiz atom, sifat
• M enyenaraikan semua unsur dalam Kala 3. kelektronegatifan dan keadaan fizik.
• M enulis susunan elektron unsur dalam Kala 3. (b) Penggunaan unsur separuh logam iaitu Silikon
dan Germanium dalam industri mikroelektronik.
Aras 2
• M enyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila merentas M enjalankan eksperimen untuk mengkaji oksida unsur
Kala 3. Kala 3 dan menghubungkannya dengan sifat
• M emerihalkan kegunaan unsur separuh logam. kelogaman unsur.

KBSM 60
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
Aras 3 M engadakan perbincangan tentang perubahan sifat
• M enghuraikan perubahan sifat unsur apabila merentas Kala 3. unsur apabila merentas Kala 3.
• M eramalkan perubahan sifat unsur apabila merentas kala lain.
M engadakan perbincangan meramalkan perubahan
sifat unsur dalam kala selain daripada Kala 3.

6. M emahami unsur peralihan. M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang sifat


unsur peralihan daripada segi takat lebur dan nombor
Aras 1 pengoksidaan.
• M engenal pasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual
M eneliti warna bahan berikut:
Berkala Unsur.
• M emberi contoh unsur peralihan. (a) Beberapa sebatian unsur peralihan.
(b) Hasil tindak balas larutan akueus sebatian unsur
Aras 2 peralihan dengan larutan natrium hidroksida,
NaOH dan larutan ammonia, NH3(ak).
• Μemerihalkan sifat unsur peralihan.
M emerhatikan warna batu permata dan
Aras 3
membincangkan kehadiran unsur peralihan di
• M enyatakan kegunaan unsur peralihan dalam industri. dalamnya.

M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang


kegunaan unsur peralihan termasuk sebagai mangkin
dalam industri.
KBSM 61
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
Nota:
Persamaan kimia tidak diperlukan

7. M ensyukuri kewujudan unsur dan sebatiannya. M enulis esei berkenaan usaha ahli sains dalam
menemui ketertiban sifat unsur.
• M emerihalkan usaha ahli sains dalam menemui ketertiban
sifat unsur. M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang
• M enggambarkan kehidupan tanpa kepelbagaian unsur dan kegunaan unsur dan sebatian dalam kehidupan harian.
sebatian.
• M enunjukkan minat terhadap keindahan warna sebatian unsur M embincangkan keadaan kehidupan tanpa
peralihan dalam alam semula jadi. kepelbagaian unsur dan sebatian.
• M engendalikan bahan kimia dengan bijaksana.
M enjalankan projek mengumpul spesimen atau gambar
batu-batan.

M enggunakan bahan kimia dengan bijaksana semasa


menjalankan eksperimen.

KBSM 62
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
Ikatan Kimia 1. M emahami asas pembentukan sebatian. M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang
pelbagai sebatian yang wujud secara semula jadi
Aras 1 contohnya air, H2O; karbon dioksida, CO2 dan
• M enerangkan kestabilan gas adi. mineral sebagai bukti pembentukan ikatan kimia.

Aras 2 M engadakan perbincangan tentang berikut:


• M enerangkan syarat pembentukan ikatan kimia. a) Kestabilan gas adi daripada segi susunan
elektron.
Aras 3 b) Syarat pembentukan ikatan kimia.
• M emberi contoh ikatan kimia. c) Contoh ikatan kimia seperti ikatan ion dan
ikatan kovalen.

63
KBSM
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
2. M ensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan ion. M embincangkan pembentukan ion, penentuan
cas dan susunan elektron dalam pembentukan
Aras 1 sebatian ion.
• M enjelaskan melalui contoh pembentukan ion.
• M enulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. M enyediakan garam sebatian ion contohnya,
magnesium oksida, M gO; natrium klorida,
Aras 2 NaCl;, kuprum (II) klorida, CuCl2 dan
• M enerangkan pembentukan ikatan ion. magnesium oksida, M gO.

Aras 3 M engkaji pembentukan ikatan ion melalui


• M elukis gambar rajah susunan elektron bagi menunjukkan animasi dan simulasi komputer.
pembentukan ikatan ion.
• M embuat gambaran mental pembentukan ikatan ion. M elukis gambar rajah susunan elektron dalam
proses pembentukan ikatan ion.

M embincangkan kewujudan daya tarikan


elektrostatik antara ion berlawanan cas dalam
pembentukan ikatan ion.

64
KBSM
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
3. M ensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan kovalen. M embincangkan pembentukan ikatan kovalen
sebagai berikut:
Aras 1 (a) Ikatan tunggal untuk bahan contohnya
• M enyatakan maksud ikatan kovalen. hidrogen, H2; klorin, Cl2; air, H2O; metana,
CH4; karbon tetraklorida, CCl4; ammonia,
Aras 2 NH3.
• M enjelaskan dengan contoh pembentukan ikatan kovalen. (b) Ikatan ganda dua untuk bahan contohnya
• M elukis gambar rajah susunan elektron bagi menunjukkan oksigen, O2; karbon dioksida, CO2.
pembentukan ikatan kovalen. (c) Ikatan ganda tiga untuk bahan contohnya
• M embuat gambaran mental pembentukan ikatan kovalen. nitrogen, N2.
M elukis gambar rajah susunan elektron
Aras 3 termasuk struktur Lewis untuk pembentukan
• M embandingkan dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan ikatan kovalen
kovalen.
M engkaji pembentukan ikatan kovalen
menggunakan model dan melalui simulasi dan
animasi komputer.

M engadakan perbincangan membandingkan


pembentukan ikatan kovalen dengan
65 pembentukan ikatan ion.
KBSM
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
4. M enganalisis sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang
berikut:
Aras 1 (a) Takat lebur, takat didih, kekonduksian
• M enyenaraikan sifat sebatian ion. elektrik sebatian ion dan sebatian kovalen.
• M enyenaraikan sifat sebatian kovalen. (b) Kelarutan sebatian ion dan sebatian kovalen
dalam air dan pelarut organik.
Aras 2 (c ) Penggunaan sebatian kovalen sebagai
• M enghuraikan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan pelarut dalam kehidupan harian.
sebatian kovalen. M engkaji sifat sebatian ion dan sebatian
• M enghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion kovalen daripada segi takat lebur, kemeruapan,
dengan sebatian kovalen. kelarutan dan kekonduksian elektrik.

Aras 3 M embina jadual untuk membandingkan sifat


• M embandingkan dan membezakan sifat sebatian ion dan sebatian sebatian ion dan sebatian kovalen.
kovalen. M embincangkan perbezaan berikut:
• M enerangkan penggunaan sebatian kovalen sebagai pelarut. (a) Kekonduksian elektrik antara sebatian ion
dengan sebatian kovalen daripada segi
kehadiran ion.
(b) Takat lebur dan takat didih antara sebatian
ion dan sebatian kovalen daripada segi
66
KBSM kekuatan ikatan.
JIRIM DI SEKELILING KITA KIMIA TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
5. M engagumi kesepaduan sebagai asas kestabilan dan keharmonian. M embincangkan perpaduan dan kerjasama
untuk mewujudkan masyarakat harmoni
• M engitlakkan kestabilan unsur dan sebatian berpunca daripada ikatan daripada segi berikut:
yang kuat. (a) Kesamaan antara perpaduan dan kerjasama
• M enghubungkaitkan pembentukan ikatan dalam unsur dan sebatian dalam masyarakat dengan kestabilan yang
dengan sifat dermawan dan sifat kemuafakatan dalam kehidupan tercapai berpunca daripada ikatan yang kuat
harian. dalam unsur dan sebatian.
(b) Sifat dermawan dan sifat kemuafakatan
dalam mewujudkan masyarakat harmoni
adalah seperti sifat menderma, menerima
dan berkongsi elektron dalam pembentukan
ikatan.

67
KBSM
INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
Elektrokimia 1. M emahami sifat elektrolit dan bukan elektrolit. M enjalankan eksperimen untuk mengelaskan bahan
kimia kepada elektrolit dan bukan elektrolit.
Aras 1
• M enyatakan maksud elektrolit. M embincangkan berikut:
(a) Elektrolit.
Aras 2 (b) Hubungkait kekonduksian elektrik dengan
• M engelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. kehadiran ion bebas.

Aras 3
• M enghubungkaitkan kekonduksian elektrik dengan kehadiran
ion bebas.

68
KBSM
INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
2. M enganalisis elektrolisis sebatian lebur. M embincangkan berikut:
(a) Elektrolisis.
Aras 1 (b) Sel elektrolisis yang terdiri daripada katod dan anod
• M enyatakan maksud elektrolisis. dan elektrolit yang mengandungi kation, anion.
• M enerangkan sel elektrolisis.
M enjalankan eksperimen untuk mengkaji elektrolisis
Aras 2 plumbum (II) bromida, PbBr2 lebur.
• M engenal pasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur.
• M enghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur. M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang proses
• M enulis setengah persamaan bagi tindak balas nyah cas ion di elektrolisis sebatian ion yang mempunyai takat lebur
anod dan di katod. yang sangat tinggi, contohnya natrium klorida, NaCl
dan plumbum (II) oksida, PbO.
Aras 3
• M eramalkan hasil elektrolisis elektrolit lebur. M engadakan perbincangan meramalkan hasil elektrolisis
elektrolit lebur.

69
KBSM
INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
3. M enganalisis elektrolisis larutan akueus. M enjalankan eksperimen untuk mengkaji elektrolisis
larutan akueus seperti berikut:
Aras 1 (a) Larutan kuprum (II) sulfat, CuSO4, menggunakan
• M engenal pasti kation dan anion dalam suatu larutan akueus. elektrod karbon.
• M enghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. (b) Larutan asid sulfurik, H2SO4 cair menggunakan
elektrod karbon.
Aras 2
• M enjelaskan melalui contoh faktor yang mempengaruhi M enjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang
elektrolisis larutan akueus. mempengaruhi pemilihan nyah cas ion di elektrod
• M enulis setengah persamaan tindak balas nyah cas di anod berdasarkan berikut:
dan di katod. (a) Kedudukan ion dalam siri elektrokimia (s.e.k.).
(b) Kepekatan ion dalam suatu larutan.
Aras 3 (c) Jenis elektrod.
• M eramalkan hasil elektrolisis bagi larutan akueus.
M engadakan perbincangan meramalkan hasil elektrolisis
bagi larutan akueus.

70
KBSM
INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
4. M enilai proses elektrolisis dalam industri. M enjalankan eksperimen untuk mengkaji proses
penulenan dan penyaduran logam.
Aras 1
• M enyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri. M engkaji proses pengekstrakan, penulenan dan
penyaduran logam melalui simulasi dan animasi
Aras 2 komputer.
• M enjelaskan melalui contoh proses elektrolisis dalam
industri. M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang proses
• M enulis persamaan tindak balas elektrolisis dalam industri. pengekstrakan, penulenan dan penyaduran logam yang
menggunakan elektrolisis dalam industri.
Aras 3
• M emerihalkan masalah pencemaran alam yang berpunca M engumpulkan maklumat dan membincangkan
daripada industri yang menggunakan proses elektrolisis. kebaikan dan keburukan penggunaan elektrolisis dalam
• M ewajarkan penggunaan proses elektrolisis dalam industri. industri.

71
KBSM
INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
5. M enganalisis sel kimia. M engkaji struktur sel ringkas dan sel kimia lain iaitu
sel Daniell, sel kering dan akumulator asid plumbum.
Aras 1
• M enerangkan struktur sel ringkas. M enjalankan eksperimen untuk menunjukkan
• M enerangkan tindak balas yang berlaku di dalam sel ringkas. penghasilan arus elektrik daripada tindak balas kimia
dalam sel ringkas.
Aras 2
• M enerangkan tindak balas yang berlaku dalam sel Daniell, sel M enjalankan aktiviti untuk mengkaji tindak balas dalam
kering dan akumulator asid plumbum. sel kimia berikut:
• M embandingkan dan membezakan kebaikan dan kelemahan (a) Sel ringkas
pelbagai jenis sel kimia. (b) Sel Daniell.
(c) Sel kering.
Aras 3 (d) Akumulator asid plumbum.
• M enghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia.
M engumpulkan maklumat dan membincangkan
kebaikan dan kelemahan pelbagai jenis sel kimia
termasuk sel kering, akumulator asid plumbum, sel
merkuri, sel alkali dan sel nikel kadmium.

M engadakan perbincangan membandingkan sel


elektrolisis dengan sel kimia.
72
KBSM
INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
6. M ensintesiskan siri elektrokimia. M enjalankan eksperimen membina siri elektrokimia
berdasarkan berikut:
Aras 1 (a) Perbezaan voltan pasangan logam.
• M emerihalkan prinsip untuk membina siri elektrokimia. (b) Kebolehan logam menyesarkan logam lain daripada
larutan garamnya.
Aras 2
• M enerangkan kepentingan siri elektrokimia. M embincangkan kepentingan siri elektrokimia dalam
• M embina siri elektrokimia. penentuan berikut:
(a) Terminal sel.
Aras 3 (b) Voltan sel.
• M eramalkan kebolehan sesuatu logam untuk menyesarkan (c) Kebolehan suatu logam menyesarkan logam lain
logam lain daripada larutan garamnya. daripada larutan garamnya.
• M enulis persamaan kimia untuk tindak balas penyesaran
logam. M enjalankan eksperimen untuk mengesahkan ramalan
tindak balas penyesaran.

73
KBSM
INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
7. M engamalkan sikap bertanggungjawab dalam mengendalikan bahan M embincangkan kepentingan industri elektrokimia
kimia yang digunakan dalam industri elektrokimia. dalam kehidupan harian.

• M ewajarkan industri elektrokimia meningkatkan mutu M engadakan aktiviti seperti main peranan atau forum
kehidupan. untuk membincangkan kepentingan pelupusan sisa
• M empraktikkan pelupusan bateri terpakai secara selamat dan industri elektrokimia secara selamat dan teratur.
teratur.
• M ewajarkan keperluan pelupusan sisa industri elektrokimia M engadakan kempen pelupusan bateri terpakai secara
secara selamat dan teratur. selamat dan teratur.

74
KBSM
INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
Asid, Bes dan 1. M enganalisis konsep asid dan bes M embincangkan berikut:
Garam (a) Konsep asid, bes dan alkali.
Aras 1 (b) Penggunaan asid dan bes dalam kehidupan harian.
• M enyatakan maksud asid
• M enyatakan maksud bes dan alkali. Nota:
• M enyatakan penggunaan asid dan bes dalam kehidupan harian. Istilah asid monobes dan asid dwibes diperkenalkan.

M enjalankan eksperimen untuk mengkaji peranan yang


Aras 2 dimainkan oleh air dalam menunjukkan sifat asid dan
• M enghuraikan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen alkali.
untuk menunjukkan sifat asid
• M enghuraikan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida Nota:
untuk menunjukkan sifat alkali. Pembentukan ion hidroksonium, H3O+ diperkenalkan.

Aras 3 M enjalankan eksperimen mengkaji tindak balas berikut


• Μenghuraikan sifat asid dan sifat alkali. :
(a) Asid dengan bes.
(b) Asid dengan logam.
(c) Asid dengan karbonat logam.

75
KBSM
INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
2. M ensintesiskan konsep asid kuat, asid lemah , alkali kuat dan M embincangkan kegunaan skala pH.
alkali lemah
Nota:
Aras 1 Formula pH=-log [H + ] tidak diperlukan
• M enyatakan kegunaan skala pH.
• M enghubungkaitkan nilai pH dengan keasidan atau kealkalian M engukur nilai pH beberapa larutan yang mempunyai
sesuatu bahan. kepekatan yang sama. Contohnya: asid hidroklorik,
• M enghubungkaitkan kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH. HCl; asid etanoik, CH3COOH; ammonia, NH3(ak), dan
natrium hidroksida, NaOH dengan menggunakan
Aras 2 penunjuk atau meter pH atau peralatan antara muka
• M enghubungkaitkan asid kuat dan asid lemah dengan darjah berkomputer.
penceraiannya.
• M enghubungkaitkan alkali kuat dan alkali lemah dengan darjah M engadakan perbincangan berdasarkan data
penceraiannya. eksperimen tentang berikut:
(a) Hubungan nilai pH dengan keasidan atau kealkalian
Aras 3 sesuatu bahan.
• M engkonsepsikan asid kuat dan asid lemah secara kualitatif. (b) Hubungan antara kepekatan ion hidrogen dengan
• M engkonsepsikan alkali kuat dan alkali lemah secara kualitatif. nilai pH.
(c) Hubungan antara asid kuat dan asid lemah dengan
darjah penceraiannya.
(d) Hubungan antara alkali kuat dan alkali lemah
dengan darjah penceraiannya.

76
KBSM
INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
M embina peta konsep tentang asid kuat, asid lemah,
alkali kuat dan alkali lemah.

77
KBSM
INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
3. M enganalisis kepekatan asid dan alkali M embincangkan berikut:
(a) M aksud kepekatan.
Aras 1 (b) M aksud kemolaran.
• M enyatakan maksud kepekatan. (c) Hubungkait antara bilangan mol dengan kemolaran
• M enyatakan maksud kemolaran. dan isipadu suatu larutan.
• M enyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran
dan isipadu suatu larutan. M embuat penghitungan menukarkan unit kepekatan
daripada g/dm3 kepada mol/dm3 dan sebaliknya.
Aras 2
• M enghuraikan kaedah penyediaan larutan piawai. M enyediakan larutan piawai natrium hidroksida,
• M enghuraikan penyediaan larutan dengan kepekatan tertentu NaOH, atau kalium hidroksida, KOH.
melalui kaedah pencairan.
M enyediakan larutan dengan kepekatan tertentu
Aras 3 melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang
• M enghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali telah disediakan.
• M enyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan
kemolaran asid dan alkali M enjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungkait
antara nilai pH dengan kemolaran beberapa larutan asid
dan alkali yang telah dicairkan.

Nota:
Meter pH digunakan.

78
KBSM
INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
M enjalankan aktiviti menyelesaikan masalah
penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan
alkali.

4. M enganalisis peneutralan M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang


peneutralan dan aplikasinya dalam kehidupan harian.
Aras 1
• M enerangkan peneutralan. M enjalankan pentitratan untuk menentukan takat akhir
• M enulis persamaan tindak balas peneutralan. tindak balas peneutralan dengan menggunakan
• M enerangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian. penunjuk atau peralatan antara muka berkomputer.

79
KBSM
INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran

Aras 2 M enjalankan aktiviti menyelesaikan masalah yang


• M enghuraikan proses pentitratan asid-bes. melibatkan peneutralan.
• M enentukan takat akhir peneutralan melalui pentitratan.

Aras 3
• M enyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan
peneutralan.

5. M ensintesiskan garam M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang berikut:


(a) Penggunaan garam dalam kehidupan harian
Aras 1 contohnya dalam bidang penyediaan dan
• M enyatakan contoh garam dan penggunaannya dalam pengawetan makanan, pertanian dan perubatan.
kehidupan harian. (b) M aksud garam.
• Μenerangkan maksud garam. (c ) Kewujudan garam dalam alam semula jadi.
• M engenal pasti garam terlarutkan.
• M engenal pasti garam tak terlarutkan

80
KBSM
INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
Aras 2 M enjalankan eksperimen untuk mengkaji kelarutan
• M enghuraikan proses penyediaan garam terlarutkan. garam nitrat, sulfat, karbonat dan klorida.
• M enghuraikan proses penulenan garam terlarutkan melalui
penghabluran semula. M enyediakan garam terlarutkan melalui tindak balas
• M enghuraikan proses penyediaan garam tak terlarutkan berikut:
• M embuat kesimpulan ciri fizik hablur (a) Asid dengan alkali.
(b) Asid dengan oksida logam.
Aras 3 (c) Asid dengan logam
• M ereka bentuk eksperimen untuk menyediakan garam (d) Asid dengan karbonat logam
tertentu.
• M embina persamaan ion melalui kaedah perubahan Nota:
berterusan. Garam terlarutkan yang dihasilkan ditulenkan melalui
• M enyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan penghabluran semula.
penyediaan garam.
M enyediakan garam tak terlarutkan seperti plumbum
(II) iodida, PbI2; plumbum(II) kromat(VI), PbCrO4 dan
barium sulfat, BaSO4. melalui tindak balas penguraian
ganda dua.

M enulis persamaan kimia bagi tindak balas penyediaan


garam.

M enulis persamaan ion bagi tindak balas penyediaan

81
KBSM
INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
garam.

M embina carta alir untuk memilih cara penyediaan


garam.

M erancang dan menjalankan eksperimen untuk


menyediakan suatu garam yang dinamakan.

M enjalankan eksperimen untuk membina persamaan


ion melalui kaedah perubahan berterusan.

M enjalankan aktiviti penyelesaian masalah yang


melibatkan penyediaan garam.

6. M ensintesiskan analisis kualitatif garam. M embincangkan maksud analisis kualitatif .

Aras 1 M engkaji warna dan kelarutan dalam air bagi beberapa


• M enyatakan maksud analisis kualitatif. garam dan seterusnya membuat inferens tentang garam
• M embuat inferens tentang garam berdasarkan warna dan tersebut.
kelarutan dalam air.
• M emerihalkan ujian gas. M engenal pasti gas O2, H2, CO2, NH3, Cl2, HCl, SO2
dan NO2 melalui pemerhatian dan ujian kimia.
Aras 2

82
KBSM
INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
• M enghuraikan tindakan haba ke atas garam. M enjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan haba ke
• M enghuraikan ujian bagi anion. atas garam karbonat, nitrat, sulfat, klorida daripada segi
• M enghuraikan tindak balas kation dalam larutan akueus perubahan warna dan pembebasan gas.
dengan larutan natrium hidroksida dan ammonia akueus.
• M enghuraikan ujian pengesahan bagi kation Fe2+, , Fe3+ , Pb2+ M enjalankan eksperimen mengesahkan kehadiran anion
dan NH4+ . CO32-, SO42-, Cl- dan NO3- dalam larutan akueus.

Aras 3 M enjalankan eksperimen menguji kehadiran kation


• M erancang kaedah analisis kualitatif untuk mengenal pasti Cu2+ , M g2+ , Al3+ , Fe2+ , Fe3+ , Pb2+ , Zn2+ , NH4 +
garam. dan Ca2+ dalam larutan akueus dengan menggunakan
natrium hidroksida, NaOH dan ammonia akueus,
NH3(ak).

M enjalankan eksperimen mengesahkan kehadiran


kation Fe2+ , Fe3+ , Pb2+ dan NH4+ dalam larutan
akueus.

M embina carta alir analisis kualitatif garam.

M erancang dan menjalankan eksperimen untuk:


(a) M engesahkan kation dan anion dalam garam yang
dinamakan.

83
KBSM
INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
(b) M engenal pasti kation dan anion dalam garam anu.

7. M engamalkan sikap sistematik dan teliti dalam mengendalikan M enjalankan eksperimen dengan menggunakan teknik
eksperimen. yang betul untuk eksperimen seperti pentitratan,
penyediaan larutan piawai, penyediaan garam dan
• M engeksperimen dengan teknik yang betul. penyediaan hablur.
• M erancang dan menjalankan eksperimen secara sistematik dan
teliti. M erancang eksperimen, membuat pemerhatian,
merekod dan menganalisis data dengan teliti untuk
eksperimen seperti analisis kualitatif garam.

84
KBSM
PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
Bahan Buatan 1. M emahami pembuatan asid sulfurik. M embincangkan penggunaan asid sulfurik dalam
dalam Industri kehidupan harian contohnya pembuatan cat, detergen,
Aras 1 baja dan akumulator.
• M enyenaraikan penggunaan asid sulfurik.
M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang
Aras 2 pembuatan asid sulfurik secara industri melalui Proses
• M enerangkan proses pembuatan asid sulfurik secara industri. Sentuh.

Aras 3 M embina carta alir proses pembuatan asid sulfurik


• M enerangkan pencemaran alam sekitar yang diakibatkan oleh secara industri.
sulfur dioksida.
M enyediakan buku skrap atau laporan tentang
pencemaran alam yang diakibatkan oleh sulfur dioksida.

82
KBSM
PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
2. M ensintesiskan pembuatan ammonia dan garamnya. M embincangkan penggunaan ammonia dalam
kehidupan harian, contohnya penghasilan baja dan asid
Aras 1 nitrik.
• M enyenaraikan penggunaan ammonia.
• M enyatakan sifat ammonia. M enjalankan eksperimen untuk mengkaji sifat
ammonia.
Aras 2
• M enerangkan proses pembuatan ammonia secara industri. M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang proses
pembuatan ammonia secara industri melalui Proses
Aras 3 Haber.
• M ereka bentuk eksperimen untuk menghasilkan suatu baja
ammonium. M enjalankan aktiviti mereka bentuk eksperimen dan
menyediakan suatu baja ammonium contohnya
ammonium sulfat, NH4SO4.

83
KBSM
PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
3. M emahami aloi. M engkaji susunan atom dalam logam dan aloi melalui
simulasi dan animasi berkomputer.
Aras 1
• M enghubungkaitkan susunan atom logam dengan sifat M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang berikut:
kemuluran dan kebolehtempaan logam. (a) M aksud aloi.
• M enyatakan maksud aloi. (b) Tujuan pengaloian.
(c) Contoh aloi seperti duralumin, gangsa, keluli, keluli
Aras 2 nirkarat,loyang dan piuter.
• M enghubungkaitkan susunan atom aloi dengan sifat kekuatan (d) Komposisi, sifat dan penggunaan aloi.
dan kekerasannya. (e) Pembuatan aloi contohnya keluli dan piuter.
• M enyatakan tujuan pengaloian.
M enjalankan eksperimen untuk menunjukkan
Aras 3 kekerasan aloi dan logam tulen.
• M enyenaraikan aloi, komposisi dan sifatnya.
• M enghubungkaitkan sifat aloi dengan penggunaannya. M engkaji pelbagai barangan tempatan yang diperbuat
daripada aloi.

M enjalankan eksperimen untuk membandingkan kadar


hakisan besi, keluli dan keluli nirkarat.

M enjalankan eksperimen untuk membandingkan


84
KBSM kekerasan aloi dan logam tulen.
PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
4. M enilai penggunaan polimer sintetik. M embincangkan maksud polimer.

Aras 1 M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang polimer


• M enyatakan maksud polimer. semula jadi dan polimer sintetik.

Aras 2 M engumpulkan maklumat tentang pembuangan bahan


• M enyenaraikan polimer semula jadi. polimer sintetik di rumah untuk satu tempoh masa
• M enyenaraikan polimer sintetik dan penggunaannya. tertentu dan membincangkan kesan pencemaran yang
• M engenal pasti monomer dalam polimer sintetik. diakibatkannya.

Aras 3 M embahaskan isu berkaitan dengan penggunaan


• M ewajarkan penggunaan polimer sintetik dalam kehidupan polimer sintetik dalam kehidupan harian.
harian.

85
KBSM
PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
5. M engaplikasikan penggunaan kaca dan seramik. M engumpulkan dan mentafsirkan data tentang berikut:
(a) Jenis, komposisi, sifat dan penggunaan kaca dan
Aras 1 seramik.
• M enyenaraikan penggunaan kaca. (b) Pembuatan kaca terlakur.
• M enyenaraikan penggunaan seramik.
M enyediakan folio tentang idea baru penggunaan kaca
Aras 2 dan seramik yang merangkumi berikut:
• M enyenaraikan jenis kaca dan sifatnya. (a) Penggunaan kaca dan seramik secara inovatif.
• M enyatakan komposisi utama setiap jenis kaca. (b) Penggunaan kaca dan seramik yang telah
• M emerihalkan pembuatan kaca terlakur. ditingkatkan mutu untuk tujuan spesifik,
• M enyatakan komposisi utama seramik. contohnya kaca fotokromik dan kaca
• M enyatakan sifat seramik. menkonduksikan.

Aras 3
• M enjanakan idea baru tentang penggunaan kaca.
• M enjanakan idea baru tentang penggunaan seramik.

86
KBSM
PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
6. M enilai penggunaan bahan komposit. M enyediakan folio yang mengandungi berikut:
(a) M aksud bahan komposit.
Aras 1 (b) Bahan komposit contohnya konkrit yang
• M emerihalkan keperluan pengh asilan bahan baru untuk tujuan diperkukuhkan, super konduktor tertentu, gentian
tertentu. optik, plastik yang diperkukuhkan dengan kaca,
• M enyatakan maksud bahan komposit. kaca fotokromik.
• M enyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya. (c) Komponen dalam bahan komposit.
(d) Penggunaan bahan komposit.
Aras 2 (e) Idea tentang bahan termaju yang boleh dihasilkan
• M embandingkan dan membezakan sifat bahan komposit untuk memenuhi keperluan tertentu.
dengan komponen asalnya.
• M ewajarkan penggunaan bahan komposit. M embincangkan perkara berikut:
(a) Keperluan penghasilan bahan baru untuk tujuan
Aras 3 tertentu, contohnya keperluan menghasilkan konkrit
• M ereka bentuk eksperimen menghasilkan bahan komposit. yang diperkukuhkan untuk sektor pembinaan.
• M enjanakan idea tentang penghasilan bahan termaju untuk (b) Kelebihan sifat bahan komposit berbanding dengan
memenuhi keperluan tertentu. komponennya.

M engkaji kelebihan sifat bahan komposit berbanding


dengan komponen asalnya melalui simulasi dan animasi
87 berkomputer.
KBSM
PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran
M enjalankan projek menghasilkan bahan komposit
dengan sifat tertentu dan mengujinya.

M engadakan perbincangan mewajarkan penggunaan


bahan komposit.

M elawat kilang yang menghasilkan bahan komposit.

7. M ensyukuri anugerah Tuhan yang memberikan akal fikiran untuk M enyediakan laporan tentang kepentingan bahan
menghasilkan pelbagai bahan buatan dalam industri buatan dalam kehidupan harian.

• M ewajarkan kepentingan penyelidikan dan pembangunan yang M embincangkan kepentingan penyelidikan dan
berterusan. pembangunan berterusan untuk kesejahteraan hidup
• M engamalkan sikap bertanggungjawab semasa pengendalian sejagat.
bahan buatan dan sisanya.
• M emerihalkan kepentingan bahan buatan dalam kehidupan M engadakan kempen kesedaran tentang pencemaran
harian. yang disebabkan oleh pembuangan bahan buatan.

M elawat kilang yang menghasilkan bahan buatan.

88
KBSM
PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA KIMIA
TINGKATAN 4

Bidang Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti Pem belajaran


Pem belajaran

89
KBSM
PAN EL PENGGUBAL KURIKULUM KIMIA KBS M Hew Siaw Tek SMK Paya Besar, Kuantan, Pahang

Penasihat Hussein Abd Wahab SMK Tengku Mahmud (1), Besut,


Dr Sharifah Syed Zin Terengganu
Pengarah Jamilah Abd Rahman Sek Seri Puteri, Kuala Lumpur
Pusat Perkembangan Kurikulum
Jayasothy Ratnasingam SMK Maxwell, Kuala LUmpur
Rosli Rashikin
Timbahan Pengarah Prof. Madya Kamariah Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti
Pusat Perkembangan Kurikulum Abu Bakar Putera Malaysia

Ahli Low Phoi Yook SMK Bukit Bintang, Petaling Jaya,S’gor

Ahmad Hozi H A Rahman Pusat Perkembangan Kurikulum Mohd Azhar Nawi SMK Abdullah Munshi, P.Pinang

Ng Soo Boon Pusat Perkembangan Kurikulum Mohd Isa Kassim SM Sains Muzaffar Shah, Melaka

Ahmad Hassan SM Teknik Sungai Petani 2, Kedah Prof Madya Mohd Jamil Fakulti Sains, Universiti Malaya
Maah
Aishah Mokhtar SMK Syed Hassan, Kangar, Perlis
Nik Mat Nik Man SM Tinggi Kajang, Selangor
Alias Osman SMK Tengku Intan Zaharah, Dungun,
Terengganu Shatirah Patin Hj Arshad SMK Abdul Jalil, Hulu Langat,
Che Malek Mamat SMK Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu
Tan Ying Kee Bahagian Pendidikan Guru
Cheah Khye Pheng SMK Pulau Nyior, Jitra, Kedah
Teng Chuan Wan SMK Tinggi, Batu Pahat, Johor
Chek Ramlah Abd Samad SMK Raja Chulan, Ipoh, Perak
Yau Kim Tan SM Tun Tijah, Melaka
Choe
Yee Sye Foong Maktab Perguruan Teknik, K. Lumpur
Hashim Mohd Zin SMKA Sheikh Abd Malek, Kuala
Yeo Peck Cheng SMK Datuk Peter Mojuntin, Sabah
Terengganu
Zaidi Yazid Pusat Perkembangan Kurikulum

Zainah Mohd Shahar Majlis Peperiksaan Malaysia

Zaini Adam SMKA Maahad Hamidiah, Kajang,


Selangor
Zainon Mustaffa

Zarina Lembaga Peperiks aan