Anda di halaman 1dari 18

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Dokumen Penjajaran Kurikulum


TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
TAHUN 6

EDISI 2
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

0
KATA PENGANTAR

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula
melaksanakan penjajaran kurikulum selaras berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
dengan pengumuman pembukaan semula KSSM serta ditambah baik daripada dokumen penjajaran kurikulum
sekolah berdasarkan Takwim Persekolahan sebelumnya. Kandungan kurikulum disusun berdasarkan kandungan
2020 yang dipinda. Pada ketika itu, Kandungan asas yang perlu dikuasai oleh murid. Manakala, kandungan
Kurikulum Standard Sekolah Menengah tambahan dan pelengkap perlu diajar bagi menyokong keseluruhan
(KSSM) telah dijajarkan bagi tujuan kegunaan pembelajaran sesuatu mata pelajaran yang boleh dilaksanakan
pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi melalui pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran.
keperluan pembelajaran murid yang terkesan lanjutan daripada
Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Harapan KPM agar guru dapat terus merancang dan melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran pada tahun 2021 dengan lebih
Susulan penutupan semula sekolah sepenuhnya mulai 9 Novermber berkesan. KPM juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan
2020, sekolah telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam
rumah (PdPR) sehingga hari terakhir persekolahan bagi tahun 2020. melaksanakan kurikulum yang dijajarkan.
Meskipun guru telah berusaha untuk melaksanakan PdPR, namun
masih terdapat cabaran dari aspek pelaksanaannya yang akan
Dr. LATIP BIN MUHAMMAD
memberi implikasi terhadap pembelajaran murid pada tahun 2021.
Timbalan Pengarah Kanan
Sehubungan dengan itu, KPM telah memutuskan untuk meneruskan (Kluster Dasar dan Sains & Teknologi)
Bahagian Pembangunan Kurikulum
pelaksanaan Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 bagi tahun 2021.
Kementerian Pendidikan Malaysia

Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi


membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran
murid dilaksanakan. Kurikulum yang dijajarkan ini bukanlah
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Standard Pembelajaran
Tajuk
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

1. PENGATURCARAAN SK: Memahami SP: Membina arahan-arahan SK: Memahami


1.0 Pengaturcaraan 1.5 tambahan dalam atur 1.0 Pengaturcaraan
cara bagi menambah Mencadangkan
fungsi sesuatu penambahbaikan
SP: Menyatakan kegunaan peralatan. arahan-arahan
1.1 atur cara komputer tambahan dalam atur
dalam perkakasan cara bagi menambah
harian. fungsi sesuatu peralatan
digital dengan justifikasi.
SP: Membuat perkaitan
1.2 antara langkah-langkah
aktiviti harian dengan
satu set arahan dalam
atur cara komputer.

1
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Standard Pembelajaran
Tajuk
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

SP: Menulis satu set arahan


1.3 yang menggambarkan
aktiviti harian.

SP: Menulis satu set arahan


1.4 bagi satu peralatan
digital dalam melakukan
tugasan.

2
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Standard Pembelajaran
Tajuk
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

SK: Menggunakan SP: Membuat perkaitan SK: Menghasilkan Projek


2.0 Algoritma Melalui 2.3 algoritma, pseudokod 4.0 Pengaturcaraan
Pseudokod Dan Carta dan carta alir dalam
Alir aktiviti harian. SP: Membina satu projek
4.1 pengaturcaraan yang
4.1.1 menarik dan kreatif
SP: Mengenal algoritma, melibatkan fitur dan
2.1 pseudokod dan carta alir. objek yang dipelajari.
Fitur yang digunakan
SP: Menerangkan makna mestilah bersesuaian
2.2 simbol (mula dan tamat, dengan objek dalam
proses, pilihan, aliran) atur cara dengan
dalam carta alir. menggunakan arahan
urutan dan pilihan
berdasarkan langkah-
langkah:
SP: 4.1.1 Memahami

3
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Standard Pembelajaran
Tajuk
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

situasi.

Catatan:
Guru memulakan SK 2.0
Menggunakan Algoritma
Melalui Pseudokod dan
Carta Alir pada SP 2.1,
SP 2.2 dan SP 2.3 bagi
memberi pendedahan
pengetahuan memahami
situasi, menulis algoritma
dan membina carta alir.
Di sesi PdP ini juga guru
boleh membincangkan
tajuk projek yang sesuai
bersama murid sebagai
langkah permulaan
kepada SK 4.0 iaitu

4
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Standard Pembelajaran
Tajuk
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

menghasilkan Projek
Pengaturcaraan di
bawah SP 4.1 (4.1.1).

SP: Membezakan aliran SP: Menulis algoritma SK: Menghasilkan Projek


2.4 secara urutan dan pilihan 2.5 berdasarkan situasi 4.0 Pengaturcaraan
tunggal bagi algoritma, secara urutan dan
pseudokod dan carta alir. pilihan tunggal. SP: Membina satu projek
SP: 2.4.1 Membezakan 4.1 pengaturcaraan yang
aliran secara urutan dan SP: Memisahkan pseudokod 4.1.1 menarik dan kreatif
pilihan tunggal bagi 2.6 kompleks kepada 4.1.2 melibatkan fitur dan
algoritma. pseudokod secara objek yang dipelajari.
SP: 2.4.2 Membezakan urutan dan pseudokod Fitur yang digunakan
aliran secara urutan dan secara pilihan tunggal. mestilah bersesuaian
dengan objek dalam

5
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Standard Pembelajaran
Tajuk
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

pilihan tunggal bagi atur cara dengan


pseudokod. menggunakan arahan
SP: 2.4.3 Membezakan urutan dan pilihan
aliran secara urutan dan berdasarkan langkah-
pilihan tunggal bagi carta langkah:
alir. SP: 4.1.1 Memahami
situasi.
SP: 4.1.2 Menghasilkan
algoritma, pseudokod
dan carta alir.

Catatan:
Guru memulakan SP
4.1.1 dan SP 4.1.2
dalam sesi PdP ini
sebagai langkah
persediaan
menghasilkan algoritma,

6
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Standard Pembelajaran
Tajuk
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

pseudokod dan carta alir


bagi tajuk projek yang
dipilih.

SP: Menggabungkan carta SK: Menghasilkan Projek


2.7 alir urutan dan carta alir 4.0 Pengaturcaraan
pilihan tunggal secara
logik. SP: Membina satu projek
4.1 pengaturcaraan yang
SP: Menyediakan algoritma, 4.1.1 menarik dan kreatif
2.8 pseudokod dan carta alir 4.1.2 melibatkan fitur dan
dalam menyelesaikan 4.1.3 objek yang dipelajari.
satu masalah yang Fitur yang digunakan
diberi. mestilah bersesuaian
dengan objek dalam
atur cara dengan
menggunakan arahan

7
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Standard Pembelajaran
Tajuk
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

urutan dan pilihan


berdasarkan langkah-
langkah:
SP: 4.1.1 Memahami
situasi.
SP: 4.1.2 Menghasilkan
algoritma, pseudokod
dan carta alir.
SP: 4.1.3 Mengekod
atur cara.
Catatan:
Guru boleh
menggabungkan SP
4.1.1, SP 4.1.2 dan
SP 4.1.3 dalam
menghasilkan algoritma,
pseudokod, carta alir dan
mula mengekod atur

8
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Standard Pembelajaran
Tajuk
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

cara projek yang dipilih


dalam sesi PdP ini.

SK: Mengatur cara dan SP: Menjalankan dan SK: Menghasilkan Projek
3.0 Menguji 3.5 membaiki ralat 4.0 Pengaturcaraan
sekiranya ada pada atur
cara yang dihasilkan. SP: Membina satu projek
SP: Mengenal pasti fitur-fitur 4.1 pengaturcaraan yang
3.1 pada antara muka 4.1.1 menarik dan kreatif
perisian pengaturcaraan. 4.1.2 melibatkan fitur dan
4.1.3 objek yang dipelajari.
SP: Menggunakan fitur-fitur 4.1.4 Fitur yang digunakan
3.2 untuk menggerakkan mestilah bersesuaian
objek, memasukkan dengan objek dalam
dialog, bunyi dan objek atur cara dengan
baharu dalam perisian menggunakan arahan

9
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Standard Pembelajaran
Tajuk
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

pengaturcaraan. urutan dan pilihan


berdasarkan langkah-
langkah:
SP: 4.1.1 Memahami
situasi.
SP: 4.1.2 Menghasilkan
algoritma, pseudokod
dan carta alir.
SP: 4.1.3 Mengekod
atur cara.
SP: 4.1.4 Menguji.

Catatan:
Guru boleh memulakan
SP 4.1.1, SP 4.1.2, SP
4.1.3 dan SP 4.1.4
dalam sesi PdP ini dalam
menghasilkan dan

10
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Standard Pembelajaran
Tajuk
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

menguji atur cara projek


yang dipilih.

SP: Menghasilkan atur cara SK: Menghasilkan Projek


3.3 secara urutan 4.0 Pengaturcaraan
menggunakan fitur-fitur
yang sesuai untuk SP: Membina satu projek
sesuatu objek: 4.1 pengaturcaraan yang
4.1.1 menarik dan kreatif
SP: 3.3.1 Melakukan 4.1.2 melibatkan fitur dan
pergerakan dari 4.1.3 objek yang dipelajari.
kedudukan A ke 4.1.4 Fitur yang digunakan
kedudukan B dan 4.1.5 mestilah bersesuaian
berpatah balik ke dengan objek dalam
kedudukan A dengan atur cara dengan
kadar kelajuan berbeza. menggunakan arahan

11
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Standard Pembelajaran
Tajuk
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

urutan dan pilihan


SP: 3.3.2 Memaparkan berdasarkan langkah-
dialog yang sesuai. langkah:
SP: 4.1.1 Memahami
SP: 3.3.3 situasi.
Mengeluarkan bunyi SP: 4.1.2 Menghasilkan
yang sesuai. algoritma, pseudokod
dan carta alir.
SP: Menghasilkan atur cara SP: 4.1.3 Mengekod
3.4 secara pilihan tunggal atur cara.
menggunakan fitur-fitur SP: 4.1.4 Menguji.
yang sesuai untuk SP: 4.1.5
sesuatu objek: Mendokumentasi.
Catatan:
SP: 3.4.1 Melakukan Guru boleh memulakan
pergerakan secara SP 4.1.1, SP 4.1.2, SP
rawak. 4.1.3 SP 4.1.4 dan SP
4.1.5 dalam sesi PdP ini

12
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

Standard Pembelajaran
Tajuk
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

SP: 3.4.2 Memaparkan bagi menguji dan


dialog dan mendokumentasikan atur
mengeluarkan bunyi cara projek yang dibina.
yang sesuai apabila
bersentuh dengan
objek lain.

SP: Menjalankan dan


3.5 membaiki ralat
sekiranya ada pada
atur cara.

13
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6

14

Anda mungkin juga menyukai