Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021

6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021
6

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
1.0 Memahami 1.1 Menyatakan kegunaan atur EMK:
Pengaturcaraan cara komputer dalam  Menyatakan urutan bagi aktiviti harian dan proses kerja - Kreativiti dan Inovasi
1
perkakasan harian. dalam satu alatan digital
KREATIVITI:
 Menyusun semula baris-baris arahan untuk menyelesaikan - Menjana idea
2
sesuatu masalah atau tugasan
NILAI MURNI:
- Disiplin
3  Menukar langkah-langkah aktiviti harian kepada set arahan - Sistematik

MINGGU 1@2 AKTIVITI PAK21:


 Memilih atur cara lengkap untuk membolehkan peralatan - Pembentangan
20 JAN - 29 JAN 4 - Peta i-think
digital melaksanakan sesuatu tugasan.
KBAT:
 Memberi justifikasi terhadap atur cara tambahan yang - Mengaplikasi
5
dicadangkan. BBB
- Carta
- Contoh alatan digital
 Menambah atur cara bagi mewujudkan fungsi baharu
6 PENILAIAN
sesuatu peralatan digital sedia ada
- Soalan (lisan atau
bertulis)
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021
6

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
1.0 Memahami 1.2 Membuat perkaitan antara EMK:
Pengaturcaraan langkah-langkah aktiviti  Menyatakan urutan bagi aktiviti harian dan proses kerja - Kreativiti dan Inovasi
1
harian dengan satu set dalam satu alatan digital
arahan dalam atur cara KREATIVITI:
komputer.  Menyusun semula baris-baris arahan untuk menyelesaikan - Menjana idea
2
sesuatu masalah atau tugasan
NILAI MURNI:
- Bekerjasama
3  Menukar langkah-langkah aktiviti harian kepada set arahan - Sistematik
MINGGU 3@4
AKTIVITI PAK21:
 Memilih atur cara lengkap untuk membolehkan peralatan -Think-pair-share
1 FEB - 12 FEB 4
digital melaksanakan sesuatu tugasan. - Puzzle it Out
(Selesaikan)

 Memberi justifikasi terhadap atur cara tambahan yang KBAT:


5
dicadangkan. - Mengaplikasi
BBB
- Contoh set arahan
 Menambah atur cara bagi mewujudkan fungsi baharu
6
sesuatu peralatan digital sedia ada PENILAIAN
- Hasil kerja murid

CUTI TAHUN BARU CINA ( 10 - 14 FEBRUARI 2021 )


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021
6

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
1.0 Memahami 1.3 Membuat perkaitan antara EMK:
Pengaturcaraan langkah-langkah aktiviti  Menyatakan urutan bagi aktiviti harian dan proses kerja - Kreativiti dan Inovasi
1
harian dengan satu set dalam satu alatan digital
arahan dalam kehidupan KREATIVITI:
harian  Menyusun semula baris-baris arahan untuk menyelesaikan - Menjana idea
2
sesuatu masalah atau tugasan
NILAI MURNI:
- Bekerjasama
3  Menukar langkah-langkah aktiviti harian kepada set arahan - Sistematik
MINGGU 5@6
AKTIVITI PAK21:
 Memilih atur cara lengkap untuk membolehkan peralatan - Pembentangan , peta
15 FEB - 26 FEB 4
digital melaksanakan sesuatu tugasan. I-think

KBAT:
 Memberi justifikasi terhadap atur cara tambahan yang - Mengaplikasi
5
dicadangkan. BBB
- Contoh set arahan

 Menambah atur cara bagi mewujudkan fungsi baharu PENILAIAN


6
sesuatu peralatan digital sedia ada - Hasil kerja murid
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021
6

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
1.0 Memahami 1.4 Menulis satu set arahan EMK:
Pengaturcaraan bagi peralatan digital.  Menyatakan urutan bagi aktiviti harian dan proses kerja - Kreativiti dan Inovasi
1
dalam satu alatan digital
KREATIVITI:
 Menyusun semula baris-baris arahan untuk menyelesaikan - Menjana idea
2
sesuatu masalah atau tugasan
NILAI MURNI:
- Bekerjasama
3  Menukar langkah-langkah aktiviti harian kepada set arahan - Sistematik
MINGGU 7@8
AKTIVITI PAK21:
1 MAC - 12 MAC  Memilih atur cara lengkap untuk membolehkan peralatan - Sumbangsaran, peta
4 I-think
digital melaksanakan sesuatu tugasan.
KBAT:
- Mengaplikasi
 Memberi justifikasi terhadap atur cara tambahan yang BBB
5
dicadangkan. - Contoh set arahan

 Menambah atur cara bagi mewujudkan fungsi baharu PENILAIAN


6 - Hasil kerja murid
sesuatu peralatan digital sedia ada
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021
6

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
1.0 Memahami EMK:
Pengaturcaraan 1.5 Membina arahan-arahan  Menyatakan urutan bagi aktiviti harian dan proses kerja - Kreativiti dan Inovasi
1
tambahan dalam atur dalam satu alatan digital
carabagi menambah fungsi KREATIVITI:
sesuatu peralatan digital.  Menyusun semula baris-baris arahan untuk menyelesaikan - Menjana idea
2 - Menggunakan kaedah
sesuatu masalah atau tugasan
yang sesuai

3  Menukar langkah-langkah aktiviti harian kepada set arahan NILAI MURNI:


- Disiplin
MINGGU 9@10
- Bekerjasama
15 MAC - 26 MAC  Memilih atur cara lengkap untuk membolehkan peralatan
4 AKTIVITI PAK21:
digital melaksanakan sesuatu tugasan.
- Table cloth, Galery
walk.
 Memberi justifikasi terhadap atur cara tambahan yang KBAT:
5
dicadangkan. - Menilai
BBB
- Contoh set arahan
 Menambah atur cara bagi mewujudkan fungsi baharu
6
sesuatu peralatan digital sedia ada PENILAIAN
- Hasil kerja murid

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL ( 27 MAC 2021 - 04 APRIL 2021 )

MINGGU & MODUL : PENGATURCARAAN


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021
6

STANDARD STANDARD PRESTASI


TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
2.0 Menggunakan Algoritma 2.1 Mengenal algoritma, EMK:
Melalui Pseudokod Dan pseudokod dan carta alir.  Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna - Kreativiti dan Inovasi
1
Carta Alir simbol dalam carta alir.
KREATIVITI:
 Menyediakan pseudokod dan carta alir secara urutan dan - Menjana idea
2 - Berfikir kreatif dan kritis
pilihan tunggal daripada algoritma yang diberi.
NILAI MURNI:
 Membina algoritma penyelesaian masalah bagi situasi yang - Menghormati
3
diberi. - Bekerjasama
MINGGU 11@12
AKTIVITI PAK21:
5 APR - 16 APR 4  Menterjemahkan pseudokod dan carta alir kepada algoritma. - Presentation
KBAT:
- Menilai
 Memberi cadangan dan justifikasi tentang aliran ururtan dan BBB
5
pilihan pseudokod dan carta alir yang dibincangkan. - Algoritma
- Pseudokod
 Mencipta algoritma penyelesaian masalah, pseudokod dan - Carta alir
6 carta alir yang menggabungkan urutan dan pilihan tunggal
bagi situasi baharu yang dicadangkan oleh murid. PENILAIAN
- Hasil kerja murid

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021
6

2.0 Menggunakan Algoritma 2.2 Menerangkan makna EMK:


Melalui Pseudokod Dan simbol (mula dan tamat,  Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna - Kreativiti dan Inovasi
1
Carta Alir proses, pilihan, aliran) simbol dalam carta alir.
dalam carta alir. KREATIVITI:
 Menyediakan pseudokod dan carta alir secara urutan dan - Menjana idea
2 - Berfikir kreatif dan kritis
pilihan tunggal daripada algoritma yang diberi.
NILAI MURNI:
 Membina algoritma penyelesaian masalah bagi situasi yang - Disiplin
3
diberi. - Bekerjasama

KEMAHIRAN ABAD 21:


MINGGU 13@14 4  Menterjemahkan pseudokod dan carta alir kepada algoritma. - Menyelesaikan
masalah
19 APR - 30 APR
 Memberi cadangan dan justifikasi tentang aliran ururtan dan AKTIVITI PAK21:
5
pilihan pseudokod dan carta alir yang dibincangkan. - Presentation
KBAT:
- Menilai
BBB
- Algoritma
 Mencipta algoritma penyelesaian masalah, pseudokod dan - Pseudokod
6 carta alir yang menggabungkan urutan dan pilihan tunggal - Carta alir
bagi situasi baharu yang dicadangkan oleh murid. - PC

PENILAIAN
- Hasil kerja murid

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021
6

2.0 Menggunakan Algoritma 2.3 Membuat perkaitan EMK:


Melalui Pseudokod Dan algoritma, pseudokod  Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna - Kreativiti dan Inovasi
1
Carta Alir dan carta alir dalam simbol dalam carta alir.
aktiviti harian. KREATIVITI:
 Menyediakan pseudokod dan carta alir secara urutan dan - Menjana idea
2 - Berfikir kreatif dan kritis
pilihan tunggal daripada algoritma yang diberi.
NILAI MURNI:
 Membina algoritma penyelesaian masalah bagi situasi yang - Disiplin
3
diberi. - Bekerjasama
MINGGU 15@16
AKTIVITI PAK21:
3 MEI - 14 MEI 4  Menterjemahkan pseudokod dan carta alir kepada algoritma. - Galery walk
KBAT:
- Mengaplikasi
 Memberi cadangan dan justifikasi tentang aliran ururtan dan BBB
5
pilihan pseudokod dan carta alir yang dibincangkan. - Algoritma
- Pseudokod
- Carta alir
 Mencipta algoritma penyelesaian masalah, pseudokod dan - PC
6 carta alir yang menggabungkan urutan dan pilihan tunggal
bagi situasi baharu yang dicadangkan oleh murid. PENILAIAN
- Hasil kerja murid
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI ( 11 - 16 MEI 2021 )

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021
6

2.0 Menggunakan Algoritma EMK:


Melalui Pseudokod Dan 2.4 Membezakan aliran  Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna - Kreativiti dan Inovasi
1
Carta Alir secara urutan dan pilihan simbol dalam carta alir.
tunggal bagi algoritma, KREATIVITI:
pseudokod dan carta alir.  Menyediakan pseudokod dan carta alir secara urutan dan - Menjana idea
2 - Berfikir kreatif dan kritis
pilihan tunggal daripada algoritma yang diberi.
2.4.1 Membezakan aliran
secara urutan dan pilihan NILAI MURNI:
tunggal bagi algoritma.  Membina algoritma penyelesaian masalah bagi situasi yang - Disiplin
3
diberi. - Bekerjasama
MINGGU 17@18 2.4.2 Membezakan aliran
secara urutan dan pilihan AKTIVITI PAK21:
17 MEI - 28 MEI tunggal bagi pseudokod. 4  Menterjemahkan pseudokod dan carta alir kepada algoritma. - Presentation
KBAT:
2.4.3 Membezakan aliran - Mengaplikasi
secara urutan dan pilihan  Memberi cadangan dan justifikasi tentang aliran ururtan dan BBB
5
tunggal bagi carta alir. pilihan pseudokod dan carta alir yang dibincangkan. - Algoritma
- Pseudokod
2.5 Menulis algoritma - Carta alir
berdasarkan situasi  Mencipta algoritma penyelesaian masalah, pseudokod dan - PC
secara urutan dan pilihan 6 carta alir yang menggabungkan urutan dan pilihan tunggal
tunggal. bagi situasi baharu yang dicadangkan oleh murid. PENILAIAN
- Hasil kerja murid
CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 29 MEI 2021 - 13 JUN 2021)

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021
6

2.0 Menggunakan Algoritma EMK:


Melalui Pseudokod Dan 2.6 Memisahkan pseudokod  Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna - Kreativiti dan Inovasi
1
Carta Alir kompleks kepada simbol dalam carta alir.
psuedo kod secara KREATIVITI:
urutan dan pseudokod - Menjana idea
 Menyediakan pseudokod dan carta alir secara urutan dan - Berfikir kreatif dan kritis
secara pilihan tunggal. 2
pilihan tunggal daripada algoritma yang diberi.
NILAI MURNI:
- Disiplin
 Membina algoritma penyelesaian masalah bagi situasi yang
3 - Bekerjasama
MINGGU 19@20 diberi.
AKTIVITI PAK21:
14 JUN - 25 JUN - Presentation
4  Menterjemahkan pseudokod dan carta alir kepada algoritma. KBAT:
- Mengaplikasi
BBB
 Memberi cadangan dan justifikasi tentang aliran ururtan dan - Algoritma
5 - Pseudokod
pilihan pseudokod dan carta alir yang dibincangkan.
- Carta alir
- PC
 Mencipta algoritma penyelesaian masalah, pseudokod dan
6 carta alir yang menggabungkan urutan dan pilihan tunggal PENILAIAN
bagi situasi baharu yang dicadangkan oleh murid. - Hasil kerja murid

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021
6

2.0 Menggunakan Algoritma EMK:


Melalui Pseudokod Dan  Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna - Kreativiti dan Inovasi
1
Carta Alir 2.7 Menggabungkan carta simbol dalam carta alir.
alir urutan dan carta alir KREATIVITI:
pilihan tunggal secara  Menyediakan pseudokod dan carta alir secara urutan dan - Menjana idea
logik. 2 - Berfikir kreatif dan kritis
pilihan tunggal daripada algoritma yang diberi.
. NILAI MURNI:
 Membina algoritma penyelesaian masalah bagi situasi yang - Disiplin
3
diberi. - Bekerjasama

MINGGU 21@22 KEMAHIRAN ABAD 21:


4  Menterjemahkan pseudokod dan carta alir kepada algoritma. - Menyelesaikan
28 JUN - 9 JUL masalah

 Memberi cadangan dan justifikasi tentang aliran ururtan dan AKTIVITI PAK21:
5
pilihan pseudokod dan carta alir yang dibincangkan. - Galery walk
KBAT:
- Mengaplikasi
BBB
 Mencipta algoritma penyelesaian masalah, pseudokod dan - Algoritma, Pseudokod,
6 carta alir yang menggabungkan urutan dan pilihan tunggal Carta alir, PC
bagi situasi baharu yang dicadangkan oleh murid.
PENILAIAN
- Hasil kerja murid

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021
6

2.0 Menggunakan Algoritma EMK:


Melalui Pseudokod Dan 2.8 Menyediakan algoritma,  Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna - Kreativiti dan Inovasi
1
Carta Alir pseudokod dan carta alir simbol dalam carta alir.
dalam menyelesaikan KREATIVITI:
satu masalah yang - Menjana idea
 Menyediakan pseudokod dan carta alir secara urutan dan - Berfikir kreatif dan kritis
diberi. 2
pilihan tunggal daripada algoritma yang diberi.
NILAI MURNI:
- Disiplin
 Membina algoritma penyelesaian masalah bagi situasi yang
3 - Bekerjasama
diberi.
MINGGU 23@24
AKTIVITI PAK21:
- Think-pair-share,
12 JUL - 30 JUL 4  Menterjemahkan pseudokod dan carta alir kepada algoritma. presentation
KBAT:
- Mengaplikasi
 Memberi cadangan dan justifikasi tentang aliran ururtan dan BBB
5 - Algoritma
pilihan pseudokod dan carta alir yang dibincangkan.
- Pseudokod
- Carta alir
 Mencipta algoritma penyelesaian masalah, pseudokod dan - PC
6 carta alir yang menggabungkan urutan dan pilihan tunggal
bagi situasi baharu yang dicadangkan oleh murid. PENILAIAN
- Hasil kerja murid

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL ( 17 - 25 JULAI 2021 )


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021
6

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
3.0 Mengatur cara dan 3.1 Mengenal pasti fitur-fitur EMK:
Menguji pada antara muka  Menyatakan sekurang-kurangnya 4 fitur pada antara muka - Kreativiti dan Inovasi
1
perisian dalam perisian pengaturcaraan.
pengaturcaraan. KREATIVITI:
 Menyenaraikan fitur-fitur yang digunakan untuk - Menjana idea
2 memasukkan dialog, bunyi, objek baharu dan - Berfikir kreatif dan kritis
menggerakkan objek dalam perisian pengaturcaraan.
NILAI MURNI:
 Memasukkan dialog, bunyi dan objek baharu serta - Berkeyakinan Diri
3
menggerakkan objek dalam atur cara. - Berani
MINGGU 25@26
 Menterjemahkan algoritma kepada arahan perisian AKTIVITI PAK21:
8 OGS - 13 OGS pengaturcaraan dan memasukkan fitur-fitur seperti yang
4 - Peta pemikiran I-think
dinyatakan dalam algoritma serta melakukan uji lari atur KBAT:
cara. - Mengaplikasi
 Berkongsi pendapat tentang cara-cara mengesan dan BBB
5 - Perisian
membaiki ralat bagi atur cara yang dibangunkan.
Pengaturcaraan
- PC
 Menambah baik secara kreatif atur cara yang telah
6
dibangunkan. PENILAIAN
- Hasil kerja murid
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021
6

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
3.0 Mengatur cara dan EMK:
Menguji 3.2 Menggunakan fitur-fitur  Menyatakan sekurang-kurangnya 4 fitur pada antara muka - Kreativiti dan Inovasi
1
untuk menggerakkan dalam perisian pengaturcaraan.
objek, memasukkan KREATIVITI:
dialog, bunyi dan objek  Menyenaraikan fitur-fitur yang digunakan untuk - Menjana idea
2 memasukkan dialog, bunyi, objek baharu dan - Berfikir kreatif dan kritis
baharu dalam perisian
pengaturcaraan. menggerakkan objek dalam perisian pengaturcaraan.
NILAI MURNI:
- Berkeyakinan Diri
 Memasukkan dialog, bunyi dan objek baharu serta
3 - Berani
menggerakkan objek dalam atur cara.
MINGGU 27@28
AKTIVITI PAK21:
 Menterjemahkan algoritma kepada arahan perisian - Peta pemikiran I-think
16 OGS - 27 OGS pengaturcaraan dan memasukkan fitur-fitur seperti yang
4 KBAT:
dinyatakan dalam algoritma serta melakukan uji lari atur - Mengaplikasi
cara. BBB
- Perisian Pengaturcaraan
 Berkongsi pendapat tentang cara-cara mengesan dan - PC
5
membaiki ralat bagi atur cara yang dibangunkan.
PENILAIAN
- Hasil kerja murid
 Menambah baik secara kreatif atur cara yang telah
6
dibangunkan.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021
6

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
3.0 Mengatur cara dan 3.3 Menghasilkan atur cara EMK:
Menguji secara urutan  Menyatakan sekurang-kurangnya 4 fitur pada antara muka - Kreativiti dan Inovasi
1
menggunakan fitur-fitur dalam perisian pengaturcaraan.
yang sesuai untuk KREATIVITI:
sesuatu objek:  Menyenaraikan fitur-fitur yang digunakan untuk - Menjana idea
2 memasukkan dialog, bunyi, objek baharu dan - Berfikir kreatif dan kritis
3.3.1 melakukan pergerakan
dari kedudukan A ke menggerakkan objek dalam perisian pengaturcaraan.
NILAI MURNI:
kedudukan B dan - Berkeyakinan Diri
berpatah balik ke  Memasukkan dialog, bunyi dan objek baharu serta
3 - Berani
kedudukan A dengan menggerakkan objek dalam atur cara.
MINGGU 29@30
kadar kelajuan AKTIVITI PAK21:
berbeza.  Menterjemahkan algoritma kepada arahan perisian - Recap Group
30 OGS - 10 SEP pengaturcaraan dan memasukkan fitur-fitur seperti yang
3.3.2 memaparkan dialog 4 (Mengulangi / mengingat
yang sesuai. dinyatakan dalam algoritma serta melakukan uji lari atur semula)
3.3.3 mengeluarkan bunyi cara. KBAT:
yang sesuai. - Mengaplikasi
 Berkongsi pendapat tentang cara-cara mengesan dan BBB
5
membaiki ralat bagi atur cara yang dibangunkan. - Perisian Pengaturcaraan
- PC
 Menambah baik secara kreatif atur cara yang telah PENILAIAN
6
dibangunkan. - Hasil kerja murid

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL ( 11 SEPTEMBER 2021 - 19 SEPTEMBER 2021 )


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021
6

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
3.0 Mengatur cara dan 3.4 Menghasilkan atur cara EMK:
 Menyatakan sekurang-kurangnya 4 fitur pada antara muka
Menguji secara pilihan tunggal 1 - Kreativiti dan Inovasi
dalam perisian pengaturcaraan.
menggunakan fitur-fitur
yang sesuai untuk KREATIVITI:
 Menyenaraikan fitur-fitur yang digunakan untuk
sesuatu objek: - Menjana idea
2 memasukkan dialog, bunyi, objek baharu dan
3.4.1 melakukan pergerakan - Berfikir kreatif dan kritis
menggerakkan objek dalam perisian pengaturcaraan.
secara rawak.
3.4.2 memaparkan dialog NILAI MURNI:
dan mengeluarkan  Memasukkan dialog, bunyi dan objek baharu serta - Berkeyakinan Diri
3
bunyi yang sesuai menggerakkan objek dalam atur cara. - Berani
MINGGU 31@32 apabila bersentuh
dengan objek lain.  Menterjemahkan algoritma kepada arahan perisian AKTIVITI PAK21:
20 SEP - 1 OKT pengaturcaraan dan memasukkan fitur-fitur seperti yang - Recap Group, Think-
4
3.5 Menjalankan dan dinyatakan dalam algoritma serta melakukan uji lari atur pair-share.
membaiki ralat cara. KBAT:
sekiranya ada pada atur - Mengaplikasi
cara yang dihasilkan.  Berkongsi pendapat tentang cara-cara mengesan dan BBB
5 - Perisian
membaiki ralat bagi atur cara yang dibangunkan.
Pengaturcaraan
- PC
 Menambah baik secara kreatif atur cara yang telah
6 PENILAIAN
dibangunkan.
- Hasil kerja murid
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021
6

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.0 Menghasilkan Projek 4.1 Membina satu projek  Menyatakan situasi. Menghasilkan draf algoritma, EMK:
Pengaturcaraan pengaturcaraan yang 1 pseudokod atau carta alir. Menghasilkan satu objek dalam - Kreativiti dan Inovasi
menarik dan kreatif atur cara.
melibatkan fitur dan objek  Menyatakan situasi dan objek-objek yang terlibat. KREATIVITI:
yang dipelajari. Fitur Menghasilkan algoritma, pseudokod atau carta alir yang - Menjana idea
yang digunakan mestilah 2 melibatkan penyelesaian masalah bagi sekurang-kurangnya - Berfikir kreatif dan kritis
bersesuaian dengan satu objek. Menghasilkan atur cara bagi objek tersebut.
objek dalam atur cara  Menyatakan situasi, objek-objekyang terlibat dan NILAI MURNI:
dengan menggunakan menganalisa setiap objek yang terlibat.Menghasilkan - Berkeyakinan Diri
arahan urutan dan pilihan 3 algoritma, pseudokod atau carta alir yang melibatkan - Disiplin
berdasarkan langkah- pilihan. Menghasilkan atur cara yang melibatkan pilihan
MINGGU 33@34 langkah: pada objek sesuai dengan perancangan. AKTIVITI PAK21:
4.1.1 Memahami situasi.  Menerangkan penyataan situasi berserta objek-objekyang - Recap Group, Think-
4 OKT - 15 OKT 4.1.2 Menghasilkan terlibat dan menganalisa setiap objek yang pair-share.
algoritma, pseudokod terlibat.Menghasilkan algoritma, pseudokod dan carta alir KBAT:
dan carta alir. 4 - Mengaplikasi
bagi setiap objek yang melibatkan aliran secara urutan dan
4.1.3 Mengekod atur cara. pilihan. Menghasilkan atur cara bagi setiap objek sesuai BBB
4.1.4 Menguji. dengan perancangan. - Algoritma, Psedokod,
4.1.5 Mendokumentasi Carta Alir, Perisian
 Memberi justifikasi pada objek-objek yang dipilih dalam
Pengaturcaraan, PC
situasi berpandukanalgoritma, pseudokod dan carta alir
5
yang dibina juga penyelesaian pada ralat yang ditemui
PENILAIAN
semasa membangunkan atur cara yang menarik.
- Hasil kerja murid
 Menghasilkan atur cara lengkap yang menarik dan kreatif
6 berserta dokumentasi dan mempamerkan sikap berdikari,
bermotivasi juga menghormati idea orang lain.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021
6

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.0 Menghasilkan Projek 4.1 Membina satu projek  Menyatakan situasi. Menghasilkan draf algoritma, EMK:
Pengaturcaraan pengaturcaraan yang 1 pseudokod atau carta alir. Menghasilkan satu objek dalam - Kreativiti dan Inovasi
menarik dan kreatif atur cara.
melibatkan fitur dan objek  Menyatakan situasi dan objek-objek yang terlibat. KREATIVITI:
yang dipelajari. Fitur Menghasilkan algoritma, pseudokod atau carta alir yang - Menjana idea
yang digunakan mestilah 2 melibatkan penyelesaian masalah bagi sekurang-kurangnya - Berfikir kreatif dan kritis
bersesuaian dengan satu objek. Menghasilkan atur cara bagi objek tersebut.
objek dalam atur cara  Menyatakan situasi, objek-objekyang terlibat dan NILAI MURNI:
dengan menggunakan menganalisa setiap objek yang terlibat.Menghasilkan - Berkeyakinan Diri
arahan urutan dan pilihan 3 algoritma, pseudokod atau carta alir yang melibatkan - Disiplin
berdasarkan langkah- pilihan. Menghasilkan atur cara yang melibatkan pilihan
MINGGU 35@36 langkah: pada objek sesuai dengan perancangan. AKTIVITI PAK21:
4.1.1 Memahami situasi.  Menerangkan penyataan situasi berserta objek-objekyang - Sumbangsaran.
18 OKT - 29 OKT 4.1.2 Menghasilkan terlibat dan menganalisa setiap objek yang KBAT:
algoritma, pseudokod terlibat.Menghasilkan algoritma, pseudokod dan carta alir - Mengaplikasi
dan carta alir. 4 BBB
bagi setiap objek yang melibatkan aliran secara urutan dan
4.1.3 Mengekod atur cara. pilihan. Menghasilkan atur cara bagi setiap objek sesuai - Algoritma, Psedokod,
4.1.4 Menguji. dengan perancangan. Carta Alir, Perisian
4.1.5 Mendokumentasi Pengaturcaraan, PC
 Memberi justifikasi pada objek-objek yang dipilih dalam
situasi berpandukanalgoritma, pseudokod dan carta alir
5 PENILAIAN
yang dibina juga penyelesaian pada ralat yang ditemui
- Hasil kerja murid
semasa membangunkan atur cara yang menarik.
 Menghasilkan atur cara lengkap yang menarik dan kreatif
6 berserta dokumentasi dan mempamerkan sikap berdikari,
bermotivasi juga menghormati idea orang lain.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021
6

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.0 Menghasilkan Projek 4.1 Membina satu projek EMK:
 Menyatakan situasi. Menghasilkan draf algoritma, pseudokod - Kreativiti dan Inovasi
Pengaturcaraan pengaturcaraan yang 1
atau carta alir. Menghasilkan satu objek dalam atur cara.
menarik dan kreatif
melibatkan fitur dan objek  Menyatakan situasi dan objek-objek yang terlibat. Menghasilkan KREATIVITI:
yang dipelajari. Fitur algoritma, pseudokod atau carta alir yang melibatkan - Menjana idea
2 - Berfikir kreatif dan kritis
yang digunakan mestilah penyelesaian masalah bagi sekurang-kurangnya satu objek.
bersesuaian dengan Menghasilkan atur cara bagi objek tersebut.
 Menyatakan situasi, objek-objekyang terlibat dan menganalisa NILAI MURNI:
objek dalam atur cara - Berkeyakinan Diri
dengan menggunakan setiap objek yang terlibat.Menghasilkan algoritma, pseudokod
3 - Disiplin
atau carta alir yang melibatkan pilihan. Menghasilkan atur cara
arahan urutan dan pilihan
yang melibatkan pilihan pada objek sesuai dengan perancangan.
berdasarkan langkah- KEMAHIRAN ABAD 21:
 Menerangkan penyataan situasi berserta objek-objekyang terlibat
langkah: - Menyelesaikan masalah
MINGGU 37@38 dan menganalisa setiap objek yang terlibat.Menghasilkan
4.1.1 Memahami situasi. 4 algoritma, pseudokod dan carta alir bagi setiap objek yang
4.1.2 Menghasilkan AKTIVITI PAK21:
1 NOV - 12 NOV melibatkan aliran secara urutan dan pilihan. Menghasilkan atur
algoritma, pseudokod - Recap Group
cara bagi setiap objek sesuai dengan perancangan.
dan carta alir. KBAT:
- Mengaplikasi
4.1.3 Mengekod atur cara.  Memberi justifikasi pada objek-objek yang dipilih dalam situasi BBB
4.1.4 Menguji. berpandukanalgoritma, pseudokod dan carta alir yang dibina juga - Algoritma, Psedokod,
4.1.5 Mendokumentasi 5
penyelesaian pada ralat yang ditemui semasa membangunkan Carta Alir, Perisian
atur cara yang menarik. Pengaturcaraan, PC

PENILAIAN
 Menghasilkan atur cara lengkap yang menarik dan kreatif berserta - Hasil kerja murid
6 dokumentasi dan mempamerkan sikap berdikari, bermotivasi juga
menghormati idea orang lain.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021
6

CUTI DEEPAVALI ( 03 - 07 NOVEMBER 2021)

MINGGU
( 15 NOV - 26 NOV ) - ULANGKAJI & MINGGU PEPERIKSAAN
39 - 40

MINGGU
( 15 NOV - 26 NOV ) - PENGURUSAN AKHR TAHUN
41 - 42

CUTI AKHIR TAHUN


( 11 DISEMBER 2021 – 31 DISEMBER 2021 )

Anda mungkin juga menyukai