Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.1 Menyatakan bahan yang  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan akan digunakan seperti menghasilkan projek. EK4 - Pengetahuan teknologi
bahan bukan logam, Polivinil Klorida (PVC) dan 1  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya.
bahan logam dan perspeks.  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada KREATIVITI:
elektromekanikal projek yang dihasilkan. - Mengumpul maklumat
4.3.2 Menyatakan nama dan  Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
fungsi alatan tangan seperti 2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak NILAI MURNI:
gergaji tangan, gergaji dibina. - Bertanggungjawab
lengkung halus, gergaji - Sistematik
kerawang (scroll saw), 3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.  
pahat, pisau pemotong  Mengukur, menanda dan memotong bahan yang KEMAHIRAN ABAD 21:
perspeks, pistol pengokot 4 - Maklumat dan komunikasi
digunakan untuk membuat projek.
MINGGU 1@ 2 (stapler gun) dan pistol  Memasang bahagian projek dan komponen
perekat panas (hot glue elektromekanikal. Aktiviti PAK21:
20 JAN - 29 JAN gun). 5 - Peta I-Think
 Menguji kefungsian projek.
 
 Membuat kemasan pada projek.  
4.3.3 Menyatakan bahan pengikat KBAT:
dan pencantum seperti - Mengaplikasi
dawai kokot dan rod
perekat panas (hot melt BBB
glue).  Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Polivinil Klorida (PVC)
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi - Perspeks.
6
atau bahan. - Alatan tangan
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. - Pengikat dan pencantum

PENILAIAN
- Lembaran kerja
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.4 Mengenal pasti sistem  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan asas elektromekanikal menghasilkan projek. - EK1 – Orientasi masa depan
bahan bukan logam, iaitu: 1  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya. - TMK – mencari maklumat
bahan logam dan i. motor dan gear;  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada
elektromekanikal ii. motor, takal dan tali projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
sawat; dan  Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. - Menjana idea
iii. motor, gegancu dan 2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
rantai. dibina. NILAI MURNI:
- Bekerjasama, Berdisiplin
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.  
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang KEMAHIRAN ABAD 21:
4 - Maklumat dan komunikasi
MINGGU 3@ 4 digunakan untuk membuat projek.
 Memasang bahagian projek dan komponen
elektromekanikal. Aktiviti PAK21:
1 FEB - 12 FEB 5 - Pembentangan
 Menguji kefungsian projek.
 Membuat kemasan pada projek.  
KBAT:
- Mengaplikasi

 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan BBB


mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi - Komponen elektromekanikal
6 - Bahan / gambar sistem
atau bahan.
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. elektromekanikal

PENILAIAN
- Lembaran kerja
CUTI TAHUN BARU CINA ( 10 - 14 FEBRUARI 2021 )
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.5 Mengenal pasti projek  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan elektromekanikal yang menghasilkan projek. - EK1 – Boleh mencipta
bahan bukan logam, hendak dibina. 1  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya. - EK1– Orientasi masa depan
bahan logam dan    Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada - EK4 – Menggunakan teknologi
elektromekanikal 4.3.6 Membuat beberapa projek yang dihasilkan. - TMK - mencari maklumat
lakaran projek  Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
elektromekanikal. 2 KREATIVITI:
 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
  - Menjana idea dan merekacipta,
dibina.
4.3.7 Memilih lakaran terbaik Kreatif dan kritis
projek elektromekanikal.
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.   NILAI MURNI:
MINGGU 5 @ 6 - Berdisiplin, Amanah
- Bertanggungjawab
15 FEB - 26 FEB  Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4
digunakan untuk membuat projek. Aktiviti PAK21:
 Memasang bahagian projek dan komponen - Cafe (Kedai Kopi)
elektromekanikal.
5 KBAT:
 Menguji kefungsian projek.
- Menilai
 Membuat kemasan pada projek.  

 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan BBB


mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi - Contoh gambar lakaran
6
atau bahan.
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. PENILAIAN
- Hasil lakaran murid

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021
STANDARD STANDARD PRESTASI
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.8 Menyediakan alatan  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan bahan berdasarkan menghasilkan projek. - EK2 - merealisasikan idea
bahan bukan logam, lakaran projek 1  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya. - EK3 - mengikut prosedur
bahan logam dan elektromekanikal  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada
elektromekanikal (m1) projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
4.3.9 Mengukur, menanda dan  Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. - menggunakan teknik / kaedah
memotong bahan yang 2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak yang sesuai
digunakan untuk membuat dibina.
projek elektromekanikal. NILAI MURNI:
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.   - Berdisiplin
- Berjimat
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Mematuhi peraturan
MINGGU 7 @ 8 4
digunakan untuk membuat projek.
 Memasang bahagian projek dan komponen Aktiviti PAK21:
1 MAC - 12 MAC elektromekanikal. - Recap Group (Mengulangi /
5 mengingat semula)
 Menguji kefungsian projek.
 Membuat kemasan pada projek.  
KBAT:
- Mengaplikasi

 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan BBB


mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi - Lakaran projek
6 - Bahan logam / bukan logam
atau bahan.
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. - Alatan tangan

PENILAIAN
- Hasil kerja murid

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.8 Menyediakan alatan  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan bahan berdasarkan menghasilkan projek. - EK2 - merealisasikan idea
bahan bukan logam, lakaran projek 1  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya. - EK3 - mengikut prosedur
bahan logam dan elektromekanikal  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada
elektromekanikal (m2) projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
4.3.9 Mengukur, menanda dan  Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. - menggunakan teknik / kaedah
memotong bahan yang 2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak yang sesuai
digunakan untuk membuat dibina.
projek elektromekanikal. NILAI MURNI:
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.   - Berdisiplin, Berjimat
- Mematuhi peraturan
MINGGU 9 @ 10  Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4
digunakan untuk membuat projek. Aktiviti PAK21:
15 MAC - 26 MAC  Memasang bahagian projek dan komponen - Recap Group (Mengulangi
elektromekanikal. /mengingat semula)
5
 Menguji kefungsian projek.
 Membuat kemasan pada projek.   KBAT:
- Mengaplikasi

 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan BBB


mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi - Lakaran projek, Bahan logam /
6
atau bahan. bukan logam, Alatan tangan
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan.
PENILAIAN
- Hasil kerja murid
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL ( 27 MAC 2021 - 04 APRIL 2021 )

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.8 Menyediakan alatan  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan bahan berdasarkan menghasilkan projek. - EK2 - merealisasikan idea
bahan bukan logam, lakaran projek 1  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya. - EK3 - mengikut prosedur
bahan logam dan elektromekanikal  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada
elektromekanikal (m3) projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
4.3.9 Mengukur, menanda dan - menggunakan teknik / kaedah
 Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
memotong bahan yang yang sesuai
digunakan untuk membuat
2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
projek elektromekanikal. dibina. NILAI MURNI:
- Berdisiplin
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.   - Berjimat
- Mematuhi peraturan
MINGGU 11@ 12
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang Aktiviti PAK21:
5 APR - 16 APR 4 - Recap Group (Mengulangi
digunakan untuk membuat projek.
/mengingat semula)
 Memasang bahagian projek dan komponen
elektromekanikal. KBAT:
5 -Mengaplikasi
 Menguji kefungsian projek.
 Membuat kemasan pada projek.  
BBB
- Lakaran projek
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Bahan logam / bukan logam
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi - Alatan tangan
6
atau bahan.
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. PENILAIAN
- Hasil kerja murid

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.10 Memasang bahagian projek  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan komponen menghasilkan projek. - EK1 - bertanggungjawab
bahan bukan logam, elektromekanikal. (m1) 1  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya. - EK2 - merealisasikan idea
bahan logam dan    Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada - EK3 - mengikut prosedur
elektromekanikal projek yang dihasilkan.
KREATIVITI:
 Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
- menjana idea
2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
dibina. NILAI MURNI:
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.   - Berdisiplin, Bekerjasama
MINGGU 13@14
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang Aktiviti PAK21:
4 - Free Discussion
19 APR - 30 APR digunakan untuk membuat projek.
 Memasang bahagian projek dan komponen KBAT:
elektromekanikal. -Mencipta
5
 Menguji kefungsian projek.
 Membuat kemasan pada projek.   BBB
- Bahan logam / bukan logam,
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan Alatan tangan, Bahan pengikat
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi dan pencantum
6
atau bahan.
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. PENILAIAN
- Hasil kerja murid

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.10 Memasang bahagian projek  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan komponen menghasilkan projek. - EK1 - bertanggungjawab
bahan bukan logam, elektromekanikal. (m2) 1  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya. - EK2 - merealisasikan idea
bahan logam dan    Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada - EK3 - mengikut prosedur
elektromekanikal projek yang dihasilkan.
KREATIVITI:
 Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. - menjana idea, menggunakan
2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak teknik / kaedah yang sesuai
dibina.
NILAI MURNI:
- Berdisiplin, Bekerjasama
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.  
MINGGU 15@16 Aktiviti PAK21:
- Recap Group (Mengulangi /
3 MEI - 14 MEI  Mengukur, menanda dan memotong bahan yang mengingat semula )
4
digunakan untuk membuat projek.
KBAT:
 Memasang bahagian projek dan komponen - Mencipta
elektromekanikal.
5 BBB
 Menguji kefungsian projek.
- Bahan logam / bukan logam
 Membuat kemasan pada projek.  
- Alatan tangan
- Bahan pengikat & pencantum -
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan Bahan kemasan.
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi
6
atau bahan. PENILAIAN
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. - Hasil kerja murid
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI ( 11 - 16 MEI 2021 )

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.10 Memasang bahagian projek  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan komponen menghasilkan projek. - EK1 - bertanggungjawab
bahan bukan logam, elektromekanikal. (m3) 1  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya. - EK2 - merealisasikan idea
bahan logam dan    Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada - EK3 - mengikut prosedur
elektromekanikal projek yang dihasilkan.
 Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. KREATIVITI:
- menjana idea
2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
- menggunakan teknik / kaedah
dibina.
yang sesuai

3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.   NILAI MURNI:


- Berdisiplin, Bekerjasama
MINGGU 17@18
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang Aktiviti PAK21:
17 MEI - 28 MEI 4
digunakan untuk membuat projek. - Free Discussion
 Memasang bahagian projek dan komponen
elektromekanikal. KBAT:
5 - Mengaplikasi
 Menguji kefungsian projek.
 Membuat kemasan pada projek.  
BBB
- Bahan logam / bukan logam
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Alatan tangan
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi - Bahan pengikat dan pencantum
6
atau bahan.
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. PENILAIAN
- Hasil kerja murid
CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 29 MEI 2021 - 13 JUN 2021)
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.10 Memasang bahagian projek  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan komponen menghasilkan projek. - EK1 - bertanggungjawab
bahan bukan logam, elektromekanikal. (m4) 1  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya. - EK2 - merealisasikan idea
bahan logam dan    Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada - EK3 - mengikut prosedur
elektromekanikal projek yang dihasilkan.
 Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. KREATIVITI:
- menjana idea
2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
- menggunakan teknik / kaedah
dibina.
yang sesuai
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.  
NILAI MURNI:
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4 - Berdisiplin, Bekerjasama
digunakan untuk membuat projek.
MINGGU 19@20
 Memasang bahagian projek dan komponen Aktiviti PAK21:
elektromekanikal. - Free Discussion
14 JUN - 25 JUN 5
 Menguji kefungsian projek.
 Membuat kemasan pada projek.   KBAT:
- Mengaplikasi

BBB
1. Lakaran projek
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan
2. Bahan bukan logam
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi 3. Alatan tangan
6
atau bahan. 4. Bahan pengikat
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. 5. Komponen elektromekanikal

PENILAIAN
- Hasil kerja murid
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.11 Menguji kefungsian projek.  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan   menghasilkan projek. - EK4 – menilai pelaksanaan
bahan bukan logam, 4.3.12 Membuat kemasan pada 1  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya. projek
bahan logam dan projek.  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada - TMK – mencari maklumat
elektromekanikal projek yang dihasilkan.
 Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. KREATIVITI:
2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak - membuat keputusan dan
dibina. tindakan susulan
- kreatif dan inovasi
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.  
NILAI MURNI:
- Bekerjasama
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Berkolaborasi
4
MINGGU 21@22 digunakan untuk membuat projek.
 Memasang bahagian projek dan komponen KEMAHIRAN ABAD 21:
28 JUN - 9 JUL elektromekanikal. - Menyelesaikan masalah
5
 Menguji kefungsian projek.
Aktiviti PAK21:
 Membuat kemasan pada projek.  
- I See, I Think, I Wonder

KBAT:
- Mengaplikasi, menilai
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi BBB
6
atau bahan. - Projek yang siap
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. - Bahan dan alatan kekemasan

PENILAIAN
- Hasil kerja murid
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.13 Membuat persembahan  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan projek. menghasilkan projek. - EK1 – orientasi masa depan
bahan bukan logam,   1  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya. - EK4 – menilai pelaksanaan
bahan logam dan 4.3.14 Membuat  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada projek
elektromekanikal penyelenggaraan dan projek yang dihasilkan. - TMK – mencari maklumat
penyimpanan peralatan.
 Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. KREATIVITI:
2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak - membuat keputusan dan
dibina. tindakan susulan
- kreatif dan inovasi
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.  
NILAI MURNI:
MINGGU 23@24
- Bekerjasama, Berkolaborasi
12 JUL - 30 JUL  Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4 Aktiviti PAK21:
digunakan untuk membuat projek. - Presentations(Persembahan)
 Memasang bahagian projek dan komponen KBAT:
elektromekanikal. - Menilai
5
 Menguji kefungsian projek.
 Membuat kemasan pada projek.   BBB
- Projek yang siap
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan
- Bahan penyelenggaraan
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi
6
atau bahan.
PENILAIAN
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan.
- Hasil persembahan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL ( 17 - 25 JULAI 2021 )


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.1 Mengenal hidroponik. EMK:
hidroponik.   - EK4 – pengetahuan am tentang
5.2.2 Menyatakan peralatan dan 1  Menyatakan maksud hidroponik. pertanian
bahan yang diperlukan - TMK – mencari maklumat
untuk menyemai biji
benih seperti dulang KREATIVITI:
semaian, span atau reja  Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan digunakan - menjana idea baru
2
benang, biji benih dan air. untuk tanaman hidroponik.
NILAI MURNI:
- Tekun
 Menyemai biji benih ke dulang semaian. - Bersabar
3  Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga tanaman. - Bersungguh-sungguh
 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
MINGGU 25@26
Aktiviti PAK21:
- Peta pemikiran i-think
2 OGS - 13 OGS  Mengira kos bahan hidroponik.
4
 Merekod pendapatan hasil hidroponik. KBAT:
- Menganalisis

BBB
5  Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman hidroponik. - Contoh alatan dan gambar
hidroponik
- Alatan dan bahan semaian
- Biji benih sayuran daun
 Melakukan penanaman secara hidroponik dengan kreatif
6 PENILAIAN
dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan dan bahan.
- Soal jawab, hasil kerja
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.3 Menyemai biji benih EMK:
hidroponik dengan kaedah yang 1  Menyatakan maksud hidroponik. - EK4 – pengetahuan am tentang
betul. pertanian

 Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan digunakan KREATIVITI:


2 - menjana idea baru
untuk tanaman hidroponik.

 Menyemai biji benih ke dulang semaian. NILAI MURNI:


- Tekun
3  Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga tanaman.
- Bersabar
 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
- Bersungguh-sungguh
 Mengira kos bahan hidroponik.
MINGGU 27@28 4 KEMAHIRAN ABAD 21:
 Merekod pendapatan hasil hidroponik. - Menyelesaikan Masalah
16 OGS - 27 OGS
Aktiviti PAK21:
5  Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman hidroponik. - Peta I-Think

KBAT:
- Mengaplikasi

BBB
 Melakukan penanaman secara hidroponik dengan kreatif
6 - Alatan dan bahan semaian
dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan dan bahan.
- Biji benih sayuran daun

PENILAIAN
- Hasil kerja semaian murid
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.4 Menyediakan peralatan EMK:
hidroponik menanam iaitu takung, 1  Menyatakan maksud hidroponik. - EK2 – berinovasi
penutup takung dan raga - TMK – mencari maklumat
tanaman.
   Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan digunakan KREATIVITI:
5.2.5 Membancuh larutan 2 - boleh menambahbaik idea
untuk tanaman hidroponik.
nutrien dengan kadar
yang betul.  Menyemai biji benih ke dulang semaian. NILAI MURNI:
- Bersungguh-sungguh
3  Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga tanaman.
- Berhati-hati
 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
MINGGU 29@30 Aktiviti PAK21:
 Mengira kos bahan hidroponik.
4 - Recap Group
 Merekod pendapatan hasil hidroponik.
30 OGS - 10 SEP
KBAT:
- Menilai, mengaplikasi
5  Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman hidroponik.
BBB
- Larutan nutrient
- Alatan dan bahan penanaman
hidroponik
 Melakukan penanaman secara hidroponik dengan kreatif
6
dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan dan bahan.
PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL ( 11 SEPTEMBER 2021 - 19 SEPTEMBER 2021 )


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.6 Mengubah anak benih ke EMK:
hidroponik dalam raga tanaman - EK3 – megumpul maklumat dan
mengikut prosedur. 1  Menyatakan maksud hidroponik. melaksanakannya mengikut
prosedur

 Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan digunakan KREATIVITI:


2 - menjana idea baru
untuk tanaman hidroponik.
NILAI MURNI:
 Menyemai biji benih ke dulang semaian. - Tekun, Bersabar, Berhati-hati
3  Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga tanaman.
MINGGU 31@32  Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik. Aktiviti PAK21:
-Brainstorming (Sumbangsaran)
20 SEP - 1 OKT
 Mengira kos bahan hidroponik. KBAT:
4
 Merekod pendapatan hasil hidroponik. - Menilai, mengaplikasi

BBB
- Anak benih untuk diubah
5  Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman hidroponik. - Alatan dan bahan penanaman
(set takung)

 Melakukan penanaman secara hidroponik dengan kreatif PENILAIAN


6 - Hasil kerja pengubahan
dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan dan bahan.
tanaman murid
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.7 Melakukan aktiviti EMK:
hidroponik penjagaan tanaman - EK3 – megumpul maklumat dan
seperti mengacau larutan 1  Menyatakan maksud hidroponik. melaksanakannya mengikut
nutrien dalam takung dan prosedur
mengawal perosak.
  KREATIVITI:
5.2.8 Pengiraan kos bahan  Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan digunakan - menjana idea baru
2
hidroponik. untuk tanaman hidroponik.
NILAI MURNI:
- Tekun, Bersabar, Disiplin
 Menyemai biji benih ke dulang semaian.
3  Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga tanaman. Aktiviti PAK21:
MINGGU 33@34  Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik. - Café ( Kedai Kopi)

4 OKT - 15 OKT KBAT:


 Mengira kos bahan hidroponik. - Mengaplikasi
4
 Merekod pendapatan hasil hidroponik.
BBB
- Tanaman hidroponik
- Alatan dan bahan penjagaan
5  Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman hidroponik. tanaman

PENILAIAN
- hasil kerja murid (penjagaan
 Melakukan penanaman secara hidroponik dengan kreatif dan pengiraan kos)
6
dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan dan bahan.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.9 Menuai hasil mengikut EMK:
hidroponik tempoh matang dan 1  Menyatakan maksud hidroponik. - EK5 - Komersialkan produk
fizikal tanaman.
 Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan digunakan KREATIVITI:
2
untuk tanaman hidroponik. - boleh meningkatkan kualiti
 Menyemai biji benih ke dulang semaian.
NILAI MURNI:
3  Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga tanaman.
- Bekerjasama
 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
 Mengira kos bahan hidroponik. KEMAHIRAN ABAD 21:
4
 Merekod pendapatan hasil hidroponik. - Interpersonal & arah kendiri
MINGGU 35@36
5  Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman hidroponik. Aktiviti PAK21:
18 OKT - 29 OKT
- Role-play

KBAT:
-Menganalisis, Menilai

 Melakukan penanaman secara hidroponik dengan kreatif BBB


6
dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan dan bahan. - Alat penimbang
- Buku rekod pendapatan

PENILAIAN
- Hasil kerja murid

MINGGU & BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021
STANDARD STANDARD PRESTASI
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.10 Merekod pendapatan EMK:
1  Menyatakan maksud hidroponik.
hidroponik hasil hidroponik. - EK5 - Komersialkan produk
 Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan
2 KREATIVITI:
digunakan untuk tanaman hidroponik.
- boleh meningkatkan kualiti
 Menyemai biji benih ke dulang semaian.
 Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga
3 NILAI MURNI:
tanaman.
- Bekerjasama
 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
 Mengira kos bahan hidroponik. Aktiviti PAK21:
MINGGU 37@38 4
 Merekod pendapatan hasil hidroponik. - Peta minda
1 NOV - 12 NOV  Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman
5 KBAT:
hidroponik.
-Menganalisis, Menilai

BBB
 Melakukan penanaman secara hidroponik dengan - Buku rekod pendapatan
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan
dan bahan. PENILAIAN
- Hasil kerja murid (rekod
pendapatan, lembaran kerja)

CUTI DEEPAVALI ( 03 - 07 NOVEMBER 2021)


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

MINGGU
( 15 NOV - 26 NOV ) - ULANGKAJI & MINGGU PEPERIKSAAN
39 & 40

MINGGU 41 - 42 ( 29 NOV - 10 DIS ) - PENGURUSAN AKHR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN


( 11 DISEMBER 2021 – 31 DISEMBER 2021 )

Anda mungkin juga menyukai