Anda di halaman 1dari 16

Visual Mind

INDUSTRI MODUL PEMBELAJARAN


KENDIRI

“There are painters who transform the sun to a yellow spot, but
there are others who with the help of their art and their
intelligence, transform a yellow spot into sun”
― Pablo Picasso

BAHAGIAN 1: Kandungan

Industri – Objektif Umum

 Menjelaskan sejarah dan prinsip Reka Bentuk Industri


 Membuat eksperimentasi dan penerokaan alatan dan bahan dalam Reka Bentuk Industri
 Menterjemahkan perkembangan idea melalui lakaran dengan menggunakan imaginasi dan
idea secara kreatif
 Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan produk

Nota
Definisi Reka Bentuk Industri
Reka bentuk indsutri merujuk kepada produk yang direka untuk keperluan tertentu dengan tujuan
menjadikan kehidupan manusia lebih selesa, mudah dan terancang.

Sejarah perkembangan

1. Berlaku sejajar dengan perkembangan revolusi perindustrian di eropah pada penghujung abad
ke -18
2. Banyak ciptaan baharu telah dihasilkan dalam pelbagai bidang seperti pengangkutan,
komunikasi, pertanian dan perusahaan
3. Fakulti kejuruteraan mekanikal, University Teknologi Malaysia pun telah memperkenalkan
bidang Reka Bentuk Industri ini pada tahun 1980 – an
4. Produk terknela hasil dari Malaysia ialah kereta proton saga yang dilancarkan pada taahun 1985
Visual Mind
INDUSTRI MODUL PEMBELAJARAN
KENDIRI

Bidang reka bentuk industri


1. Bidang yang terlibat dalam pennghasilan produk melalui proses reka bentuk dan
pengeluaran
2. Tiga bidang reka bentuk industry iaitu reka bentuk produk, reka bentuk perabot dan reka
bentuk automotif

 Reka bentuk produk


i. Reka bnetuk produk merangkumi perkakasan domestic, aksesori, peralatan
elektirk dan sebagainya
ii. Produk yang direka bentuk yang menarik, baik dan berfungsi akan menjadi
pilihan pengguna selain daripada factor harga

 Reka bentuk perabot


i. Reka bentuk perabot meliputi rekaan perabot kontemprari dan moden,
seperti reka bentuk meja, kerusi, katil, cabinet, rak dan almari
ii. Reka bentuk perabot yang baik akan menyumbang kea rah pengurangan
kos, bahan dan penjimatan ruang

 Reka bentuk automotif


i. Melibatkan reka bentuk styling dan konsep kenderaan darat udara dan laut
seperti motosikal, kereta, jet, kapal laut dan bot
ii. Penampilan reka bentuk automotif yang menarik akan menampakkan
kehebatan produk kerana ia sebahagian daripada reka bentuk
iii. Penyesuaian produk dengan keadaan fizikal dan mental pengguna juga
diambil kira sebagai factor kemanusian dan ergonomic
iv. Gabungan teknologi mampu menonjolkan kreativiti dan imaginasi pereka

Peranan dan fungsi


 Faktor reka bentuk berkait rapat dengan fungsi produk bagi memenuhi keselesaan
dan keperluan harian manusia
 Penentuan reka bentuk industry berdasarkan kepada bentuk mengikut fungsi dan
fungsi mengikut bentuk
 Berperanan dalam membangunkan ekonomi negara
 Perlbagai sector boleh diwujudkan melalui reka bentuk industry yang mapu
memangkin dan menjana ekonomi negara

1. Bentuk mengikut fungsi


 Reka bentuk lebih memberi tumpuan kepada aspek fungsi tanpa
menekankan sudut estetik, ergonomic dan kesesuaian reka bentuk produk

2. Fungsi mengikut bentuk


 Reka bentuk lebih memberi penekanan kepada aspek bentuk luaran dan
nilai estetik produk tanpa mengambil kira aspek fungsi yang akan
digabungkan dalam reka bentuk produk
Visual Mind
INDUSTRI MODUL PEMBELAJARAN
KENDIRI

Bahagian 2: HASIL PEMBELAJARAN FOKUS PEMBELAJARAN


i. Memperihalkan sejarah perkembangan
Pembelajaran Inkuiri
reka bentuk industri
Strategi pembelajaran inkuiri merupakan
ii. Menjelaskan prinsip reka bentuk
rangkaian kegiatan pembelajaran yang
industry dari aspek bidang reka bentuk
menumpukan proses berfikir secara kritis dan
industri, peranan dan fungsi, pinsip dan
analitis untuk mencari dan menemukan sendiri
elemen, dan ergonomic
jawapan daripada persoalan yang diketengahkan
iii. Membuat eksperimentasi dan
penerokaan alatan, bahan dan proses
dalam penghasilan lakaran reka bentuk
produk
iv. Membandingkan beza penentuan reka
bentuk produk berdasarkan bentuk
mengikut fungsi dan fungsi mengikut
bentuk
v. Pendedahan alatan dan bahan dalam
penghasilan model 3d reka bentuk
industri
MURID:
BERMAKLUMAT:
Mereka mendapatkan pengetahuan dan membentuk pemahaman yang luas dan seimbang merentasi
pelbagai disiplin pengetahuan. Mereka meneroka pengetahuan dengan cekap dan berkesan dalam
konteks isu tempatan dan global. Mereka memahami isu-isu etik/ undang-undang berkaitan
maklumat yang diperoleh.

PRINSIP DAN ELEMEN


Satu gambaran tentang cara kita mengamati dan meproses maklumat visual bagi menghasilkan idea
dan imej dalam bentuk 2D
 Kesatuan
 Kontra dan penegasan
 Keseimbangan
 Kepelbagaian
 ruang
Visual Mind
INDUSTRI MODUL PEMBELAJARAN
KENDIRI

AKTIVITI 1: Dalam aktiviti ini murid akan membuat penerokaan dan menganalisa
sejarah perkembangan reka bentuk industri di Malaysia
Ringkasan pembelajaran: Memperihalkan dan menghasilkan dokumentasi tentang
perkembangan seni reka bentuk indutri dari aspek:
Sejarah Reka Bentuk Industri : Perkembangan sejarah reka bentuk industri tempatan dan
kontemporari.

Nota
Definisi Reka Bentuk Industri
Reka bentuk indsutri merujuk kepada produk yang direka untuk keperluan tertentu dengan tujuan
menjadikan kehidupan manusia lebih selesa, mudah dan terancang.

Senaraikan kronolgi perkembangan reka bentuk industri di Malaysia


Visual Mind
INDUSTRI MODUL PEMBELAJARAN
KENDIRI

AKTIVITI 2
 Senaraikan TIGA bidang dalam reka bentuk industri di Malaysia
berdasarkan penerangan yang telah diberikan.
Bidang Penerangan
Reka bnetuk produk merangkumi perkakasan domestik, aksesori,
peralatan elektirk dan sebagainya

Produk yang direka bentuk yang menarik, baik dan berfungsi akan
menjadi pilihan pengguna selain daripada faktor harga

Reka bentuk perabot meliputi rekaan perabot kontemprari dan


moden, seperti reka bentuk meja, kerusi, katil, cabinet, rak dan
almari

Reka bentuk perabot yang baik akan menyumbang kea rah


pengurangan kos, bahan dan penjimatan ruang

Melibatkan reka bentuk styling dan konsep kenderaan darat udara


dan laut seperti motosikal, kereta, jet, kapal laut dan bot

Penampilan reka bentuk automotif yang menarik akan


menampakkan kehebatan produk kerana ia sebahagian daripada
reka bentuk

Penyesuaian produk dengan keadaan fizikal dan mental pengguna


juga diambil kira sebagai factor kemanusian dan ergonomic

Gabungan teknologi mampu menonjolkan kreativiti dan imaginasi


pereka
Visual Mind
INDUSTRI MODUL PEMBELAJARAN
KENDIRI

AKTIVITI 3: Murid perlu menerangkan Fungsi mengikut bentuk dan Bentuk


mengikut fungsi.
Fungsi Mengikut Bentuk Bentuk Mengikut Fungsi.
Visual Mind
INDUSTRI MODUL PEMBELAJARAN
KENDIRI

AKTIVITI 4: Murid hendaklah menyelesaikan masalah yang di alami berdasrkan


gambar rajah tersebut dengan membuat lakaran sebagai pembaikan

Senaraikan masalah yang di alami oleh produk tersebut.


Visual Mind
INDUSTRI MODUL PEMBELAJARAN
KENDIRI

AKTIVITI 5: Proton Saga merupakan model kereta pertama di Malaysia yang


dilancarkan pada tahun 1985 dan model ini masih diteruskan dengan penambahbaikan
bahan, fungsi dan aksesori baharu. Murid dikehendaki untuk menghasilkan sebuah
rekaan model Proton Saga bertemakan alaf baru di kotak yang disediakan dan padankan
fungsi-fungsi futuristik, disertakan juga model-model Proton Saga sebagai rujukan.

Rajah 1. Saga 1985 Rajah 2. Saga 2019

Lakarkan rekaan model Proton Saga alaf baru.


Visual Mind
INDUSTRI MODUL PEMBELAJARAN
KENDIRI

AKTIVITI 6: Murid dikehendaki duduk dalam kumpulan yang berjumlah 3-4 orang.
Pilih satu tetikus berbentuk 3 Dimensi di dalam rajah A. Kemudian, lakar semula dan
warnakan tetikus tersebut menggunakan teknik olahan mewarna yang betul.

Rajah A
Lakar dan warna menggunakan teknik olahan warna
Visual Mind
INDUSTRI MODUL PEMBELAJARAN
KENDIRI

AKTIVITI 7 : Ergonomik ialah disiplin ilmu mengenai kebolehan, had dan ciri-ciri
manusia yang berkaitan dengan reka bentuk. Padankan aspek-aspek yang mewakili
Ergonomik.

Keselamatan

Keselesaan

Kesesuaian

ERGONOMIK Kekemasan

Kemudahan
penjagaan

Pembaik pulih

Ketahanan
Visual Mind
INDUSTRI MODUL PEMBELAJARAN
KENDIRI

AKTIVITI 8 : Produk Malaysia kini setanding dengan produk antarabangsa


berdasarkan mutu dan kualiti. Murid dikehendaki memangkah (X) produk-produk
yang berasal dari Malaysia.
Visual Mind
INDUSTRI MODUL PEMBELAJARAN
KENDIRI

Aktiviti 9 : Soalan Objektif.


Pilih jawapan yang betul.
1. Hasil Reka Bentuk Industri yang dicipta berdasarkan fungsi mengikut bentuk lebih
mengutamakan ______________ .
I nilai estetik
II reka bentuk luaran
III fungsi dan keperluan
IV fungsi yang optimum
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

2. Prinsip kepelbagaian dalam Reka Bentuk Industri menimbulkan kesan ________ .


A sepadan
B tumpuan
C perspektif
D idea berbeza

3. Manakah antara berikut adalah kelebihan ergonomik?


I meningkatkan keselamatan
II meningkatkan keselesaan
III meningkatkan tekanan
IV meningkatkan kos
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Visual Mind
INDUSTRI MODUL PEMBELAJARAN
KENDIRI

4. Reka Bentuk Industri yang baik akan _________.


A meningkatkan bahan dan kos
B mengurangkan harga dan kreativiti
C meningkatkan produktiviti dan kos
D mengurangkan kos dan menjimatkan ruang

Aktiviti 10 : Soalan Subjektif.


1. Padankan gambar foto dengan kelebihan dan fungsi reka bentuk produk.

(______________) (_______________) (_______________)

KESELAMATAN PENJIMATAN RUANG KEPELBAGAIAN FUNGSI

2. Jawab soalan-soalan berikut.


(a) Apakah yang anda faham tentang Rekan Bentuk Industri?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(b) Nyatakan tiga bidang utama Reka Bentuk Industri.


Visual Mind
INDUSTRI MODUL PEMBELAJARAN
KENDIRI

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(c) Apakah peranan dan fungsi Reka Bentuk Industri dalam bidang pendidikan?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(d) Apakah yang dimaksudkan dengan ergonomik?


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(e) Apakah yang akan berlaku sekiranya sesuatu reka bentuk produk itu tidak
ergonomik?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Aktiviti 11

1. Jawab soalan-soalan berikut.


(a) pada pendapat anda, apakah konsep kontemprorari sesuai dalam mereka bentuk
perabot sekolah? bincangkan
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Visual Mind
INDUSTRI MODUL PEMBELAJARAN
KENDIRI

(b) jelaskan kepentingan lukisan perincian dalamproses reka bentuk perabot.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(c) Berdasarkan gambar foto, nyatakan maksud fungsi mengikut bentuk dengan
jelas.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Visual Mind
INDUSTRI MODUL PEMBELAJARAN
KENDIRI

RUMUSAN
i. Pemahaman Terhadap Reka Bentuk Industri Dalam Bidang Reka Bentuk

ii. Eksplorasi Dan Aplikasi Pengetahuan Dalam Penghasilan Lakaran Dan Lukisan
Perincian Dalam Reka Bentuk Industri

iii. Penzahiran Idea Dan Konsep Melalui Pelbagai Sumber Dan Teknologi Dalam
Perjanaan Tugasan

iv. Penghayatan Terhadap Hasil Karya Reka Bentuk Indsutri Dengan Menggunakan
Bahasa Seni Viual

v. Murid Mempelajari Serta Mengetahui Bahawa Terdapat Tiga Bidang Dalam Reka
Bentuk Indsutri Iaitu Produk, Perabot, Automotif

vi. Murid Membuat Eksperimentasi Dan Penerokaan Alatan Bahan Dan Proses Dalam
Penghasilan Lakaran Reka Bentuk.

vii. Pendedahan Alatan Dan Bahan Dalam Penghasilan Model 3d Reka Bentuk Industri

viii. Murid Menghayati Produk Seni Sendiri Dan Rakan Dengan Menumpukan Pada
Aspek Bahasa Seni Visual

Anda mungkin juga menyukai