Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN Pendidikan Seni Visual KELAS 1 Lily


TARIKH/HARI 25.09.2017 ISNIN MINGGU 34 MASA 5.20-6.20pm
BIDANG PEMIKIRAN SENI VISUAL
TAJUK/SUBTAJUK MOTIF, IDEA DAN KONSEP
OBJEKTIF PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN: Pelajar dapat
1. Menjelaskan definisi, tujuan, 1. Menjelaskan definisi motif, idea dan konsep
kaedah pembentukan dan 2. Menyenaraikan tujuan aplikasi motif, idea, dan konsep dalam proses
proses perkembangan idea, pembentukan karya.
motif dan konsep. 3. Menyatakan kaedah pembentukan dan proses perkembangan motid,
2. Meneroka kaedah idea dan konsep.
penjanaan idea, motif dan
konsep dalam proses
pembentukan karya.
KONSEP UTAMA/KATA KUNCI Motif, idea, dan konsep
BAHAN BANTU Buku teks, slide powerpoint, karya, projektor, laptop
BELAJAR (BBB)
ALAT BANTU Kertas mahjong, gunting, warna, gam
MENGAJAR
SET Pelajar ditayangkan dengan tayangan multimedia mengenai reka bentuk kotak
INDUKSI hadiah.
STANDARD KANDUNGAN AKTIVITI P n P
PERSEPSI SENI (PS) Aktiviti Permulaan (5 Minit)
Pemahaman terhadap teori motif, Pelajar menonton tayangan multimedia mengenai reka bentuk.
idea dan konsep dalam proses Aktiviti Penerangan (10 Minit)
pembentukan karya. Pelajar diterangkan mengenai definisi motif, idea dan konsep
Pelajar diterangkan mengenai kaedh aplikasi motif, idea dan konsep dalam
proses pembentukkan karya.
Guru memulakan soal jawab terbuka dan tertutup.
Aktiviti Perbincangan (25 Minit)
Pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil (4 orang dalam 1 kumpulan)
Pelajar berbual dan berbincang dengan rakan tentang apa yang mereka lihat
dan fikirkan berdasarkan persoalan yang timbul berkaitan motif, idea dan
konsep menerusi paparan karya seni halus, seni reka dan senikraf- kaeadah
saya lihat, saya fikir dan saya bertanya
EKSPLORASI SENI (PS) Aktiviti Pembentangan (25 Minit)
Eksplorasi dan aplikasi kaedah Setiap kumpulan membentangkan hasil kerja dengan masa yang telah
pembentukan dan perkembangan ditetapkan.
motif, idea dan konsep. Pelajar menerangkan pengalaman menghasilkan peta i-think
Pelajar dibekalkan lembaran kerja untuk disiapkan.-folio/artist book
Pelajar diberi rumusan oleh guru untuk tajuk motif, idea dan konsep
SKIL PEMBELAJARAN /I-THINK Peta buih, peta pokok, peta alir
EMK: KBAT: Penilaian P n P: Nilai:
Nilai murni, bahasa Kritis, kreatif, Pemerhatian, inkuiri terbuka, Kerjasama dan
menaakul, berfikir inkuiri terbimbing berdisiplin
REFLEKSI CATATAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN Pendidikan Seni Visual KELAS 1 Lily
TARIKH/HARI 02.10.2017 ISNIN MINGGU 35 MASA 5.20-6.20pm
BIDANG PEMIKIRAN SENI VISUAL
TAJUK/SUBTAJUK MOTIF, IDEA DAN KONSEP
OBJEKTIF PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN: Pelajar dapat
1. Mengaplikasikan 1. Menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi secara kreatif
pemahaman tentang motif, dengan menekankan prinsip irama dan pergerakkan melalui teknik
idea dan konsep dalam potongan kertas
karya. 2. Mempamerkan hasil karya
2. Menjana dan mengapresiasi 3. Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada
hasil karya seni dengan aspek seni visual
menumpukan pada aspek 4. Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya seni visual
seni visual.
KONSEP UTAMA/KATA KUNCI Motif, Idea, Konsep
BAHAN BANTU Buku teks seni dan DSKP, LCD, Laptop, speaker
BELAJAR (BBB)
ALAT BANTU Kertas lukisan, kertas warna, gunting, gam, buku skrap
MENGAJAR
SET Pelajar diminta untuk menyatakan definisi motif, idea dan konsep
INDUKSI
STANDARD KANDUNGAN AKTIVITI P n P
EKSPRESI SENI (ES) Aktiviti Permulaan (Soal Jawab) (5 minit)
Penzahiran idea dan konsep melalui Pelajar dapat menyatakan definisi dan kaedah motif, idea dan konsep.
pelbagai sumber dan teknologi Aktiviti Perbincangan (10 Minit)
dalam penjanaan tugasan. Pelajar diterangkan mengenai tugasan motif, idea dan konsep
Aktiviti Tunjuk Cara (10 Minit)
Pelajar diberi tunjuk cara oleh guru dalam penghasilan karya.
Aktiviti Penghasilan Karya (25 Minit)
Pelajar menghasilkan lakaran reka bentuk pembungkusan dalam folio/skrap
book.

APRESIASI SENI (AS) Aktiviti Pembentangan (15 Minit)


Penghayatan terhadap karya seni Pelajar dapat mempamerkan dan menerangkan hasil lakaran reka bentuk
visual pembungkusan hadiah berdasarkan teori motif, idea dan konsep.
Pelajar menerangkan kepada rakan tentang karya reka bentuk pembungkusan
yang dihasilkan .
Pelajar mengemukakan pengalaman dalam menghasilkan lakaran.
Pelajar mencatat nota sendiri melalui aktiviti saya lihat, saya fikir dan saya
bertanya.
SKIL PEMBELAJARAN /I-THINK

EMK: KBAT: Penilaian P n P: Nilai:


Nilai murni, bahasa Mengaplikasi, Inkuiri terbuka, inkuiri Kerjasama dan
mencipta terbimbing dan inkuiri berdisiplin
pengesanan.
REFLEKSI CATATAN
Contoh kotak Video oleh: https://www.youtube.com/watch?v=vpA5DIfkh38
pembungkusan
hadiah.

Contoh lakaran
pembungkusan

Anda mungkin juga menyukai