Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN Pendidikan Seni Visual KELAS 1 Ixora


TARIKH/HARI 17.10.2017 SELASA MINGGU 37 MASA 5.20-6.20pm
BIDANG PEMIKIRAN SENI VISUAL
TAJUK/SUBTAJUK DESIGNOMIC
OBJEKTIF PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN: Pelajar dapat
1. Menjelaskan definisi , 1. Menjelaskan definisi, tujuan, kaedah dan proses perkembangan
tujuan, kaedah designomic.
pembentukan dan proses 2. Meneroka kaedah pembentukan dan proses perkembangan
perkembangan designomic. designomic.
2. Meneroka kaedah 3. Menghuraikan secara visual, bertulis, atau lisan bagi mempamerkan
pembentukan dan proses pemahaman designomic.
perkembangan designomic
dalam pembentukan karya.
KONSEP UTAMA/KATA KUNCI designomic
BAHAN BANTU Buku teks, slide powerpoint, karya, projektor, contoh karya, lembaran kerja
BELAJAR (BBB)
ALAT BANTU Pen marker,
MENGAJAR
SET Pelajar diberi contoh karya yang kemudian, guru membuat soal jawab dengan
INDUKSI murid mengenai bahan, media dan teknik apa yang digunakan dalam karya.
STANDARD KANDUNGAN AKTIVITI P n P
PERSEPSI SENI (PS) Aktiviti Permulaan (5 Minit)
Pemahaman terhadap teori Pelajar melihat contoh gambar karya kitar semula yang diperbuat daripada CD.
designomic. Aktiviti Penerangan (10 Minit)
Pelajar diterangkan mengenai definisi, tujuan, kaedah dan proses
perkembangan designomic
Guru memulakan soal jawab terbuka dan tertutup.
Aktiviti Perbincangan
Pelajar diberi lembaran kerja berkaitan designomic.
Pelajar dikehendaki membuat lakaran produk baru daripada bahan-bahan
kitar semula
EKSPLORASI SENI (PS) Aktiviti Pembentangan (25 Minit)
Eksplorasi dan aplikasi prinsip rekaan Pelajar membentangkan hasil kerja dengan masa yang telah ditetapkan.
bagi pengukuhan pemahaman Pelajar menerangkan pengalaman menghasilkan peta i-think
terhadap irama dan pergerakkan. Pelajar dibekalkan lembaran kerja untuk disiapkan.
Pelajar diberi rumusan oleh guru untuk tajuk designomic
SKIL PEMBELAJARAN /I-THINK Peta buih, peta pokok, peta alir
EMK: KBAT: Penilaian P n P: Nilai:
Nilai murni, bahasa Kritis, kreatif, Pemerhatian, inkuiri terbuka, Kerjasama dan
menaakul, berfikir inkuiri terbimbing, inkuiri berdisiplin,
pengesanan patriotisme
REFLEKSI CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN Pendidikan Seni Visual KELAS 1 Ixora
TARIKH/HARI 24.10.2017 SELASA MINGGU 38 MASA 5.20-6.20pm
BIDANG PEMIKIRAN SENI VISUAL
TAJUK/SUBTAJUK DESIGNOMIC
OBJEKTIF PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN: Pelajar dapat
1. Menghasilkan karya dengan 1. Menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi secara kreatif
menggunakan imaginasi dan dengan menekankan teori dan kaedah pembentukan dan proses
idea secara kreatif dengan perkembangan designomic
menekankan kaedah 2. Mempamerkan hasil karya
pembentukan dan proses 3. Menghayati hasil karta sendiri dan rakan dengan menumpukan pada
perkembangan designomic. aspek seni visual
2. Mempamerkan, menghayati 4. Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya seni visual
dan menjelaskan
pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya.
KONSEP UTAMA/KATA KUNCI Kesatuan
BAHAN BANTU Buku teks seni dan DSKP, LCD, Laptop, speaker
BELAJAR (BBB)
ALAT BANTU Kertas lukisan, kertas warna, gunting, gam, buku skrap
MENGAJAR
SET Pelajar diminta untuk menyatakan definisi, tujuan, kaedah pembentukan dan
INDUKSI proses perkembangan designomic.
STANDARD KANDUNGAN AKTIVITI P n P
EKSPRESI SENI (ES) Aktiviti Permulaan (Soal Jawab) (5 minit)
Penzahiran idea dan konsep melalui Pelajar dapat menyatakan definisi, tujuan, kaedah pembentukan dan proses
pelbagai sumber dan teknologi perkembangan designomic/proses pembentukan kotak hadiah
dalam penjanaan tugasan. Aktiviti Perbincangan (10 Minit)
Pelajar diterangkan mengenai tugasan reka bentuk pembungkusan kotak
hadiah
Aktiviti Tunjuk Cara (10 Minit)
Pelajar diberi tunjuk cara oleh guru dalam penghasilan karya.
Aktiviti Penghasilan Karya (25 Minit)
Pelajar menghasilkan kotak hadiah sebenar
Pelajar mempelbagaikan hiasan, corak reka letak kotak hadiah
Murid melukis kotak hadiah yang telah dihasilkan dalam buku folio.
.
APRESIASI SENI (AS) Aktiviti Pembentangan (15 Minit)
Penghayatan terhadap karya seni Pelajar dapat mempamerkan dan menerangkan hasil karya sendiri dengan
visual menumpukan pada bahasa seni visual.
Pelajar menerangkan kepada rakan tentang karya yang dihasilkan berdasarkan
Teori designomic.
Pelajar mengemukakan pengalaman dalam menghasilkan karya
pembungkusan kotak hadiah
Guru menilai dan memberi maklum balas terhadap hasil pelajar.
Pelajar mencatat nota sendiri melalui aktiviti tumpu galeri.
SKIL PEMBELAJARAN /I-THINK

EMK: KBAT: Penilaian P n P: Nilai:


Nilai murni, bahasa Mengaplikasi, Pemerhatian, inkuiri terbuka, Kerjasama dan
mencipta inkuiri terbimbing berdisiplin
REFLEKSI CATATAN

Contoh karya bahan kitar semula


(Kotak) kepada produk baru.- seni
reka

Contoh karya dari bahan


kitar semula (tin minuman)-
seni reka
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN Pendidikan Seni Visual KELAS 1 Ixora
TARIKH/HARI 31.10.2017 Selasa MINGGU 39 MASA 5.20-6.20pm
BIDANG PEMIKIRAN SENI VISUAL
TAJUK/SUBTAJUK DESIGNOMIC
OBJEKTIF PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN: Pelajar dapat
3. Menghasilkan karya dengan 5. Menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi secara kreatif
menggunakan imaginasi dan dengan menekankan teori dan kaedah pembentukan dan proses
idea secara kreatif dengan perkembangan designomic
menekankan kaedah 6. Mempamerkan hasil karya
pembentukan dan proses 7. Menghayati hasil karta sendiri dan rakan dengan menumpukan pada
perkembangan designomic. aspek seni visual
4. Mempamerkan, menghayati 8. Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya seni visual
dan menjelaskan
pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya.
KONSEP UTAMA/KATA KUNCI Kesatuan
BAHAN BANTU Buku teks seni dan DSKP, LCD, Laptop, speaker
BELAJAR (BBB)
ALAT BANTU Getah, tisu makanan, pewarna makanan, apron, plastik, besin, berus, gelas
MENGAJAR kertas, pengering rambut, alas pemotong, pisau pemotong
SET Pelajar diminta untuk menyatakan definisi, tujuan, kaedah pembentukan dan
INDUKSI proses perkembangan designomic.
STANDARD KANDUNGAN AKTIVITI P n P
EKSPRESI SENI (ES) Aktiviti Permulaan (Soal Jawab) (5 minit)
Penzahiran idea dan konsep melalui Pelajar dapat menyatakan definisi, tujuan, kaedah pembentukan dan proses
pelbagai sumber dan teknologi perkembangan designomic/proses pembentukan batik ikat celup
dalam penjanaan tugasan. menggunakan tisu
Aktiviti Perbincangan (10 Minit)
Pelajar diterangkan mengenai tugasan penghasilan batik ikat celup/tie and
dye(Seni kraf)
Aktiviti Tunjuk Cara (10 Minit)
Pelajar diberi tunjuk cara oleh guru dalam penghasilan karya.
Aktiviti Penghasilan Karya (30Minit)
Pelajar dalam kumpulan menghasilkan batik ikat celup bersaiz kecil.
Pelajar mengeringkan tisu yang diwarna menggunakan pengering rambut.
Pelajar menampal tisu yang kering di atas kad mounting untuk dijadikan
perhiasan.
APRESIASI SENI (AS) Aktiviti Pembentangan (10 Minit)
Penghayatan terhadap karya seni Pelajar dapat mempamerkan dan menerangkan hasil karya sendiri dengan
visual menumpukan pada bahasa seni visual.
Pelajar menerangkan kepada rakan tentang karya yang dihasilkan berdasarkan
Teori designomic.
Pelajar mengemukakan pengalaman dalam menghasilkan karya
Guru menilai dan memberi maklum balas terhadap hasil pelajar.
Pelajar mencatat nota sendiri melalui aktiviti tumpu galeri.
SKIL PEMBELAJARAN /I-THINK

EMK: KBAT: Penilaian P n P: Nilai:


Nilai murni, bahasa Mengaplikasi, Pemerhatian, inkuiri terbuka, Kerjasama dan
mencipta inkuiri terbimbing berdisiplin
REFLEKSI CATATAN

Contoh kaedah, batik ikat celup menggunakan kertas tisu


makanan dan pewarna makanan.

Contoh hasil yang dibingkaikan dengan


kad mounting.