Anda di halaman 1dari 137

Qr Code Buku Teks

1
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
ISI KANDUNGAN
PELAJARAN UNIT TAJUK MUKASURAT CATATAN
HAFAZAN
FORMAT SPM (KSSM)
1 BIDANG AL-QURAN
Surah al-An’am: Ayat 162-163 5
2 1 Surah al-Kahfi: Ayat 101-106 7
2 Surah al-Kahfi: Ayat 107-110 9
3 Hukum Tajwid 13
4 Larangan Rasuah 18
Surah al-Baqarah: Ayat 188
5 Memahami Sunnatullah 21
Surah al-Imran: Ayat 137-139
6 Larangan Mempersendakan Agama 26
Surah al-An’am: Ayat 70
7 Dakwah Pemacu Kemajuan 31
Surah Fussilat: Ayat 33
BIDANG HADIS
8 Hindari Dosa-Dosa Besar 35
9 Kemuliaan Berdikari 43
BIDANG AKIDAH
10 Allah s.w.t. Maha Pembalas dan Maha Perkasa 47
1 al-Muntakimu 47
2 Al-Jabbar 50
11 Perkara Yang Membatalkan Iman 53
12 Hindari Ajaran Sesat 57
BIDANG FEKAH
13 Haji dan Umrah 62
14 Sembelihan 72
15 Korban dan Akikah 78
1 Korban 78
2 Akikah 82
16 Muamalah Islam 85
1 Konsep Muamalah Islam 85
2 Jenis Akidah Islam 89
Muamalah Islam
17 Solat Sunat Dhuha dan Solat Sunat Gerhana 93
1 Solat Sunat Dhuha 93
2 Solat Sunat Gerhana 96
BIDANG SIRAH DAN TAMADUN ISLAM
18 KerajaanKhulafa’ ar-Rasyidin 99
19 Kerajaan Umaiyyah 105
20 Kerajaan Abbasiyyah 110
21 Keunggulan Tokoh Empat Mazhab 115
BIDANG AKHLAK ISLAMIAH
22 Bersikap Benar Menjauhkan Kemunafikan 120
23 Khauf dan Raja’ 124
24 Adab Terhadap Orang Sakit dan Kurang Upaya 128
1 Adab Terhadap Orang Sakit 128
2 Adab Terhadap Orang Kurang Upaya 130
25 Wasatiyyah Menjamin Kecemerlangan Umat 132

2
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
HAFAZAN TINGKATAN 4
SURAH AL-AN’AM: AYAT 162-163
ُ‫يك َ َُل ۖۥ َوب َذَٰل َِك أُم ِۡرت‬
َ َ َ
‫َش‬ ‫َل‬ ١٦٢ َ ‫اي َو َم َماِت ِ َّّلِلِ َرب ٱلۡ َعَٰلَ ِم‬
‫ني‬
َۡ َ
َ ‫َم َي‬ ‫و‬ ‫ِك‬ ُ ُ ‫قُ ۡل إ َّن َص ََلِت َون‬
‫س‬
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ ۠ َ َ َ
١٦٣ ‫وأنا أول ٱلمسل ِ ِمني‬
SURAH AL-KAHFI: AYAT 101-110

3
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
FORMAT INSTRUMEN PEPERIKSAAN SPM (KSSM)

4
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 1: SURAH AL-AN’AM “162-163” (MUKASURAT: 2)

NAMA: ……………………………………………………. TARIKH: ………………

1.26.1 Baca potongan ayat dengan betul, lancar dan bertajwid.

ُ‫يك َ َُل ۖۥ َوب َذَٰل َِك أُم ِۡرت‬


َ َ َ
‫َش‬ ‫َل‬ ١٦٢ َ ‫اي َو َم َماِت ِ َّّلِلِ َرب ٱلۡ َعَٰلَ ِم‬
‫ني‬
َۡ َ
َ ‫َم َي‬ ‫و‬ ‫ِك‬ ‫س‬ ُ ُ ‫قُ ۡل إ َّن َص ََلِت َون‬
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ ۠ َ َ َ
١٦٣ ‫وأنا أول ٱلمسل ِ ِمني‬
(Surah al-An’am: Ayat 162-163)

1.26.2 Intisari Ayat

1. Solat ialah tonggak 2. Segala ibadat yang


kepada segala amalan dilakukan perlu mengikut
seseorang muslim syariat Nabi Muhammad
SAW

3. Kehidupan didunia perlu


diperolehi dipenuhi dengan 4. Menyerahkan segala
melaksanakan perintah Allah urusan kehidupan dan
swt dan Rasulullah saw supaya sesudah kematian kepada
Bahagia di dunia dan akhirat Allah swt

6. Umat Islam
7. Umat Islam wajib
wajib menjauhi
5. Keikhlasan ialah memohon hanya
syirik kerana syirik
faktor utama segala kepada Allah swt
merupakan
ibadah diterima kerana dia ialah
larangan Allah swt.
oleh Allah swt. Tuhan sekalian alam.

1.26.3 Hafaz dengan betul, lancar serta bertajwid


MAKSUD AYAT
Katakanlah: Sesungguhnya solatku, ibadatku
ُ ُ‫ص ََلتِي َون‬
‫س ِكي‬ َ ‫قُل إِن‬
Hidupku dan matiku ‫اي َو َم َما ِتي‬
َ ‫َو َمح َي‬
5
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
Hanyalah untuk Allah s.w.t, tuhan yang mentadbir
sekalian alam
َ‫ب ال َعالَ ِمين‬ ِ ِ
ِ ‫لِل َر‬
Tiadalah sekutu bagi-Nya ُ‫َل ش َِريكَ لَه‬
Dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan ُ‫َوبِذَلِكَ أ ُ ِمرت‬
Dan aku ialah orang Islam yang awal pertama yang
berserah diri kepada Allah s.w.t.
َ‫َوأَنَا أَو ُل ال ُمس ِل ِمين‬

NOTA GURU:

1.27.4 Bimbing murid mengamalkan ayat dalam solat dan zikir secara beradab dan istiqomah.

SPEKTRUM ILMU
Sunat membaca doa iftitah daalam solat
Ali bin Abi Talib meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda: Apabila baginda
mendirikan solat, baginda akan membaca:

ُ ُ‫ص ََلتِي َون‬


‫س ِكي‬ َ ‫ ِإن‬، َ‫ َو َما أَنَا ِمنَ ال ُمش ِركِين‬،‫ض َحنِيفًا‬
َ ‫ت َواْلَر‬ ِ ‫اوا‬ َ َ‫ي ِللذِي ف‬
َ ‫ط َر الس َم‬ َ ‫وجهتُ َوج ِه‬،
َ
َ ُ َ َ َ َ
َ‫ َوبِذلِكَ أ ِمرتُ َوأنَا ِمنَ ال ُمس ِلمِين‬،ُ‫ ل ش َِريكَ له‬، َ‫ب العَالمِين‬ ِ ِ ‫ َو َم َماتِي‬،‫اي‬
ِ ‫لِل َر‬ َ َ‫َو َمحي‬
(Riwayat Muslim)

AKTIVITI
1. Hafal ayat 162-163 surah al-An'am.
2. Perdengarkan bacaan anda di hadapan guru.
3. Perdengarkan bacaan anda kepada rakan dengan sebutan yang betul dan bertajwid.
4. Laksanakan aktiviti Rally Table untuk menyemak bacaan sendiri dengan rakan.

PENILAIAN
1. Baca ayat 162-163 surah al-An'am di hadapan guru.
2. Perdengarkan hafazan ayat 162-163 surah al-An'am di hadapan guru.
3. Nyatakan dua intisari ayat.

PAUTAN KOD QR: BACAAN AYAT HAFAZAN


http://bukuteks.dbp.gov.my/media.php?=1683

6
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 2: SURAH AL-KAHFI “AYAT 101-110” (MUKASURAT: 7)

NAMA: ………………………………………………………. TARIKH: ………………


UNIT 1: Surah al-Kahfi “Ayat 101-106”
1.27.1 Baca potongan ayat dengan betul, lancar dan bertajwid.

َ‫ِب َّٱَّلِين‬ َ ‫حس‬ َ َ‫ أَف‬١٠١ ‫ون َس ۡم ًعا‬ َ ُ َ ۡ َ َ ْ ُ ََ ۡ َ ٓ َ


‫ٱَّلِين َكنت أعينهم ِِف غِطا ٍء عن ذِك ِري وَكنوا َل يست ِطيع‬ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ
َۡ ُۡ ‫َ ُُا‬
َٰ َ ۡ َ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َّ َ ٓ َ ۡ َ ٓ ُ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ٓ ُ َ َ
‫ قل هل‬١٠٢ ‫وِن أو ِِلاء َۚ إِنا أعتدنا جهنم ل ِلك ِف ِرين نزَل‬ ِ ‫خذوا عِبادِي مِن د‬ ِ ‫كفروا أن يت‬
ۡ‫ون َأ َّن ُهم‬
َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُّ َٰ َ َ ۡ ۡ ُ ُ ۡ َ
‫ ٱَّلِين ضل سعيهم ِِف ٱۡليوة ِ ٱدلنيا وهم َيسب‬١٠٣ ‫َسين أعمَل‬
َّ َ َ َّ ً َٰ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ
‫خ‬ ‫ٱۡل‬ ‫ب‬ ‫م‬ ُ ُ‫نُنَبئ‬
‫ك‬
ِ ِ ِ
َ
ََ ُ ۡ ۡ َ َ َ َٓ َ ۡ َ َ ْ ََُ َ َّ َ َٰٓ َ ْ ُ ً ‫ون ُص ۡن‬ َ ُ ُۡ
‫ت أع َمَٰل ُه ۡم فلا‬ ‫ت رب ِ ِهم ول ِقائِهِۦ فحبِط‬ ِ َٰ ‫بَٔٔاي‬ ِ ‫وا‬ ‫ر‬‫ف‬ ‫ك‬ ‫ِين‬ ‫ٱَّل‬ ‫ك‬ ِ ‫ئ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫أ‬ ١٠٤ ‫ا‬‫ع‬ ‫َيسِن‬
َّ َ ْ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ ۡ ُ ُ ٓ َ َ َ َ
ً‫ٱَّتَ ُذ ٓوا ْ َء َايَِٰت َو ُر ُسِل ُه ُزوا‬ ‫ُ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ا‬
ِ ‫و‬ ‫وا‬ ‫ر‬‫ف‬ ‫ك‬ ‫ا‬‫م‬ ِ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫م‬‫ه‬ ‫ؤ‬‫ا‬‫ز‬ ‫ج‬ ‫ِك‬ ‫ل‬ َٰ ‫ذ‬ ١٠٥ ‫ا‬‫ن‬ ‫ن ِقيم لهم يوم ٱل ِقيمةِ وز‬
ِ
١٠٦
(Surah al-Kahfi: Ayat 110-106)

Baca potongan ayat dengan betul, lancar dan bertajwid.


MAKSUD AYAT
Orang yang matanya telah tertutup daripada melihat ‫عن‬ َ ‫ٱلذِينَ َكانَت أَعيُنُ ُهم فِى ِغ‬
َ ‫طآء‬
tanda-tanda yang membawa kepada mengingatiku
dan mereka pula tidak dapat mendengar sama sekali. ‫سمعًا‬َ َ‫ذِك ِرى َو َكانُوا َل يَست َِطيعُون‬
Maka adakah orang kafir menyangka bahawa mereka
mengambil hamba-hambaku sebagai makhluk yang
‫ب ٱلذِينَ َكفَ ُر ٓوا أَن يَت ِخذُوا‬ َ ‫أَ َف َح ِس‬
disembah selain aku, dapat menolong mereka? ‫ى أَو ِل َيا ٓ َء ۚ ِإنا ٓ أَعتَدنَا‬
ٓ ‫ِع َبادِى ِمن دُو ِن‬
Sesungguhnya kami telah sediakan neraka ‫َج َهن َم ِلل َٰ َك ِف ِرينَ نُ ُز ًل‬
Jahannam bagi orang kafir itu sebagai tempat tetamu.

Katakanlah “Mahukah kami khabarkan kepada kamu


akan orang yang rugi amal-amal perbuatan?
‫س ِرينَ أَع َٰ َم ًَل‬
َ ‫قُل هَل نُنَبِئ ُ ُكم بِٱْلَخ‬
Orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia ‫سعيُ ُهم ِفى ٱل َح َي َٰو ِة ٱلدُّن َيا‬
َ ‫ضل‬َ َ‫ٱلذِين‬
ini sedang mereka menyangka bahawa mereka
sentiasa betul pada apa yang dilakukan oleh mereka. ‫صنعًا‬ ُ َ‫سبُونَ أَن ُهم يُح ِسنُون‬ َ ‫َوهُم يَح‬

7
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
ٓ
Merekalah orang yang ingkar akan ayat-ayat tuhan
mereka dan pertemuan dengannya. Maka gugurlah
‫ت َر ِب ِهم‬ ِ ‫أُو َٰ َلئِكَ ٱلذِينَ َكفَ ُروا ِبـَٔا َٰ َي‬
amal-amal mereka, maka kami tidak akan ‫طت أَع َٰ َملُ ُهم فَ ََل نُ ِقي ُم لَ ُهم‬ َ ِ‫َو ِلقَآئِ ِهۦ فَ َحب‬
memberikan timbangan untuk menilai amal mereka ‫يَو َم ٱل ِق َٰيَ َم ِة َوزنًا‬
pada hari kiamat kelak.

Demikianlah balasan mereka ialah neraka Jahannam, ‫َٰ َذلِكَ َجزَ آ ُؤهُم َج َهن ُم ِب َما َكفَ ُروا‬
disebabkan mereka ingkar dan mereka menjadikan
ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai ejek-ejekan. ‫س ِلى ه ُُز ًوا‬ ُ ‫َوٱت َخذُ ٓوا َءا َٰيَتِى َو ُر‬
1.27.2 Intisari Ayat

1. Orang yang telah tertutup pintu 2. Allah s.w.t menyediakan


hatinya tidak akan dapat melihat neraka jahanam bagi sesiapa
tanda-tanda kekuasaan Allah s.w.t. sahaja yang mensyirikkan-Nya.

3. Orang yang mempersendakan 4. Orang yang ingkar Allah


ayat Allah s.w.t dan menghina s.w.t akan ditolak amal
para Rasul-Nya ialah golongan yang kebaikkannya
rugi. pada hari kiamat kelak.

NOTA GURU:

1.27.4 Bimbing murid mengamalkan ayat 101-106 surah al-Kahfi dalam solat dan zikir secara
beradab dan istiqomah.

PAUTAN KOD QR: BACAAN AYAT HAFAZAN


http://bukuteks.dbp.gov.my/media.php?=1684

SPEKTRUM ILMU

Abu Darda’ r.a., bahawa Nabi Muhammad s.a.w bersabda:

Maksudnya: “Sesiapa yang menghafaz 10 ayat terakhir surah al-Kahfi, maka dia akan terhindar
daripada fitnah Dajjal”. (Riwayat Muslim)

8
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
AKTIVITI
1. Hafal ayat 101-106 surah Al-Kahfi.
2. Perdengarkan bacaan anda di hadapan guru.
3. Perdengarkan bacaan anda kepada rakan. Minta rakan menandakan tahap penguasaan anda.

4. Laksanakan aktiviti tasmik dan tahsin secara berkumpulan.


5. Jalankan aktiviti Jigsaw Reading bersama rakan untuk memantapkan lagi hafazan ayat 101-
106 surah al-Kahfi.
PENILAIAN
1. Baca ayat 101-106 surah Al-Kahfi di hadapan guru.
2. Perdengarkan hafazan anda di hadapan guru.
3. Nyatakan dua intisari ayat.
9
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
NAMA: ………………………………………………………. TARIKH: ………………
UNIT 2: SURAH AL-KAHFI “107-110”
1.27.1 Baca potongan ayat dengan betul, lancar dan bertajwid.
َ َ َ
َٰ َ ً ُ ُ ۡ َ ۡ ۡ ُ ََّٰ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ
َٰ َ َٰ َّ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َّ
‫ خ ِِلِين فِيها َل‬١٠٧ ‫ت َكنت لهم جنت ٱل ِفردو ِس نزَل‬ ِ ‫إِن ٱَّلِين ءامنوا وع ِملوا ٱلصل ِح‬
َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َٰ َ َ ‫ُ َّ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ا‬
ُ‫نف َد ََك َِمَٰت‬ ‫َُۡ َ َ َۡ َا‬
‫ت ر ِّب َل ِفد ٱۡلحر قبل أن ت‬ ِ ‫ قل لو َكن ٱۡلحر مِدادا ل َِك ِم‬١٠٨ ‫يبغون عنها حِوَل‬
ٞ َٰ َ ٞ َٰ َ ۡ ُ ُ َٰ َ ٓ َ َّ َ َّ َ َٰٓ َ ُ ۡ ُ ُ ۡ ٞ َ َ ۠ َ َ ٓ َ َّ ۡ ُ ‫َ َا‬ ۡ َۡ ََۡ َ
ۖ‫ قل إِنما أنا بَش مِثلكم يوَح إَِل أنما إِلهكم إِله وحِد‬١٠٩ ‫جئنا ب ِ ِمثلِهِۦ مددا‬ ِ ‫ر ِّب ولو‬
َ َ ۡ ۡ ُ َ َ ‫َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ا َ َٰ ا‬ َ ‫جوا ْ ل َِقا ٓ َء‬
ُ ‫َف َمن ََك َن يَ ۡر‬
١١٠ ‫َشك ب ِ ِع َبادة ِ َربِهِۦٓ أ َح َدَۢا‬
ِ ‫ي‬ ‫َل‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ِح‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫َل‬‫م‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ع‬‫ي‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ِۦ‬ ‫ه‬ ِ ‫ب‬ ‫ر‬
(Surah al-Kahfi: Ayat 107-110)

Baca potongan ayat dengan betul, lancar dan bertajwid.

MAKSUD AYAT
Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal ‫ت َكانَت‬ َٰ ‫ع ِملُوا‬
ِ ‫ٱلص ِل َٰ َح‬ َ ‫ِإن ٱلذِينَ َءا َمنُوا َو‬
‫لَ ُهم َج َٰنتُ ٱل ِفر َدو ِس نُ ُز ًل‬
soleh, disediakan bagi mereka syurga-syurga
Firdaus sebagai tempat tetamu.

Mereka kekal didalamnya


berpindah daripadanya.
dan tidak ingin
َ َ‫َٰ َخ ِلدِينَ فِي َها َل يَبغُون‬
‫عن َها ِح َو ًل‬

Katakanlah “kalau semua jenis lautan menjadi tinta


untuk menulis kalimah-kalimah tuhanku, sudah
‫ت َربِى لَنَ ِف َد‬
ِ ‫قُل لو َكانَ ٱلبَح ُر ِم َدادًا ِل َك ِل َٰ َم‬
tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis ‫ٱل َبح ُر قَب َل أَن تَنفَ َد َك ِل َٰ َمتُ َر ِبى َولَو ِجئنَا‬
kalimah-kalimah tuhanku, walaupun kami tambahi ‫بِ ِمث ِل ِهۦ َم َددًا‬
lagi dengan lautan yang sebanding dengannya
sebagai bantuan”.

Katakanlah “Sesungguhnya aku ialah seorang ٓ ‫قُل ِإن َما ٓ أَنَا بَشَر ِمثلُ ُكم يُو َح َٰ ٓى ِإلَى أَن َما‬
‫إِ َٰلَ ُه ُكم إِ َٰلَه َٰ َو ِحد ۖ فَ َمن َكانَ يَر ُجوا ِلقَا ٓ َء‬
manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku
bahawa tuhan kamu ialah tuhan yang satu. Maka
sesiapa yang berharap akan bertemu tuhanmu, ‫ص ِل ًحا َو َل‬ َ َٰ ‫ع َم ًَل‬
َ ‫َر ِب ِهۦ فَليَع َمل‬
‫يُش ِرك بِ ِعبَا َدةِ َربِ ِهۦٓ أَ َح ًۢ ًدا‬
hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan
janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam
ibadatnya kepada tuhannya”.

PAUTAN KOD QR: BACAAN AYAT HAFAZAN


http://bukuteks.dbp.gov.my/media.php?=1715

10
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
SPEKTRUM ILMU

َّ ُ َٰ َ َ ۡ َ َ َّ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ ََۡ َ َ َۡ َّ َ َ
َِۚ‫ت ٱّلِل‬ ‫م َوٱۡلَ ۡح ُر َي ُم ُّدهُۥ مِ َۢن َب ۡع ِده ِۦ سبعة أۡب ٖر ما ن ِفدت َك ِم‬ٞ َٰ ‫ج َر ٍة أقل‬ ِ ‫َول ۡو أن َما ِِف ٱۡل‬
‫ۡرض مِن ش‬
ٞ ‫يز َحك‬
٢٧ ‫ِيم‬ َ َّ ‫إ َّن‬
ٌ ‫ٱّلِل َعز‬
ِ ِ
(Surah al-Luqman: Ayat 27)

Maksudnya:
Sekiranya segala pohon yang ada dibumi (seluruh dunia) menjadi pena dan seluruh lautan
(menjadi tinta) dengan dibantu pula tujuh lautan lagi selepas itu. Pasti tidak akan habis
kalimah-kalimah Allah s.w.t itu ditulis. Sesungguhnya Allah s.w.t Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.

1.27.2 Intisari Ayat

1. Allah s.w.t akan


2.Orang yang
mengurniakan syurga
beramal soleh
firdaus kepada
akan kekal di 3. Para Rasul
orang yang beramal
dalam syurga dilantik dalam
soleh.
firdaus. kalangan manusia
yang diberikan
wahyu untuk
disampaikan
5. Orang yang rindu untuk kepada umatnya.
bertemu dengan
Tuhannya akan sentiasa
beramal soleh serta
menjauhi perbuatan syirik. 4. Orang yang rindu untuk
bertemu dengan tuhan-
Nya akan sentiasa
beramal soleh serta

NOTA GURU:

1.27.4 Bimbing murid mengamalkan ayat 107-110 surah al-Kahfi dalam solat dan zikir secara beradab dan
istiqomah .

11
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
AKTIVITI
1. Hafal ayat 107-110 surah al-Kahfi.
2. Perdengarkan bacaan anda di hadapan guru.
3. Perdengarkan bacaan anda kepada rakan. Minta rakan menandakan tahap penguasaan anda.

PENILAIAN
1. Baca ayat 107-110 surah Al-Kahfi di hadapan guru.
2. Perdengarkan hafazan anda di hadapan guru.
3. Nyatakan dua intisari ayat

12
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 3: HUKUM TAJWID (MUKASURAT: 17)

NAMA: ………………………………………………………. TARIKH: ………………

1.28.1 HUKUM MAD SILAH, MAD LAZIM DAN QOLQOLAH


1. MAD SILAH
Ialah MAD yang terdapat selepas huruf HA dhamir (‫ )ه‬yang berbaris kasrah ‘bawah’,
atau berbaris dhommah ‘depan’.

MAD
SILAH

MAD SILAH QASIRAH MAD SILAH TAWILAH


Apabila HA dhamir (‫ )ه‬terletak di antara Apabila HA dhamir (‫ )ه‬terletak diantara
dua huruf berbaris bertemu dengan dua Huruf berbaris bertemu dengan
huruf hijaiyah selain daripada huruf huruf hamzah pada dua kalimah yang
hamzah pada dua kalimah yang berlainan.
berlainan.
# 4 atau 5 harakat
# 2 harakat

PAUTAN KOD QR: CARA BACAAN MAD SILAH QASIRAH


http://bukuteks.dbp.gov.my/media.php?=1718
PAUTAN KOD QR: CARA BACAAN MAD SILAH TOWILAH SPEKTRUM ILMU
http://bukuteks.dbp.gov.my/media.php?=1719 Cara mudah mengenal pasti
hukum mad lazim:

SPEKTRUM ILMU SPEKTRUM ILMU


HA DHAMIR FAWATIHUR
THUR
Ialah ganti nama
dalam Bahasa Arab Potongan Ayat yang
yang bermaksud terdapat pada
“NYA”. pembukaan surah.

13
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
2. MAD LAZIM
Ialah huruf Mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun ‘mati’ ketika bacaan secara wasal atau
waqaf dan cara bacaannya 6 Harakat.

KALIMI

MAD LAZIM KALIMI MAD LAZIM KALIMI


MUKHAFFAF MUTHAQQAL
KALIMI
Hurud MAD bertemu dengan Huruf Hurud MAD bertemu dengan huruf
huruf bertanda sukun yang tidak MAD bertanda sukun yang bersyaddah
bersyaddah “bersabdu” dalam bertemu “bersabdu” dalam satu kalimah.
satu kalimah. dengan
huruf #dibaca secara idgham
#tidak dibaca secara idgham
bertanda
sukun
dalam
satu
kalimah.

PAUTAN KOD QR: CARA BACAAN MAD LAZIM KALIMI MUKHAFFAH


http://bukuteks.dbp.gov.my/media.php?=1923
PAUTAN KOD QR: CARA BACAAN MAD LAZIM KALIMI MUSTAQQAL
http://bukuteks.dbp.gov.my/media.php?=1924

HARFI

HARFI
MAD LAZIM HARFI MAD LAZIM HARFI
MUKHAFFAF Huruf MAD MUTHAQQAL
yang terdapat
Hurud MAD yang terdapat pada Hurud MAD yang terdapat
pada “pembukaan surah” “Fawatihul pada “pembukaan surah”
bertemu huruf bertanda Thur”
bertemu huruf bertanda
pembukaan
sukun (mati). sukun (mati).
surah bertemu
#tidak dibaca secara huruf yang
#dibaca secara idgham
idgham bertanda
sukun yang
ejaaan
menjadi
hokum Mad
asli.

PAUTAN KOD QR: CARA BACAAN MAD LAZIM HARFI MUKHAFFAH


http://bukuteks.dbp.gov.my/media.php?=1925
PAUTAN KOD QR: CARA BACAAN MAD LAZIM HARFI MUSTAQQAL
http://bukuteks.dbp.gov.my/media.php?=1926

14
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
3. QALQALAH
Ialah bunyi lantunan ketika menyebut huruf-huruf Qalqalah. Huruf qalqalah ada lima iaitu:

QALQALAH SUGHRA
Huruf qalqalah yang berbaris sukun (mati) pada
pertengahan kalimah atau hujung kalimah
ketika bacaan secara wasal
#Bunyi lantunan yang rendah ketika menyebut
huruf qalqalah yang berbaris sukun

ََ‫َرك‬ َ ََ‫اَ َلمَ نَش َرحَ َلك‬


َ ‫صد‬

QALQALAH KUBRA QALQALAH AKHBAR


Huruf qalqalah yang berbaris sukun (mati) Huruf qalqalah yang berbaris Syaddah
atau sukun yang mendatang berada pada pada hujung kalimah ketika bacaan waqaf
hujung kalimah ketika bacaan secara waqaf
#Bunyi lantunan lebih kuat ketika
#Bunyi lantunan kuat ketika menyebut menyebut huruf qalqalah ketika waqaf
huruf qalqalah ketika waqaf
َ‫ص ال َحق‬ َ ‫انَ َهذََا َل ُه َوال َق‬
َُ ‫ص‬
َ‫عود‬
ُ ‫َوال َيومَ َمو‬

PAUTAN KOD QR: CARA BACAAN QALQALAH SUGHRA


http://bukuteks.dbp.gov.my/media.php?=1927
PAUTAN KOD QR: CARA BACAAN QALQALAH KUBRA
http://bukuteks.dbp.gov.my/media.php?=1928
PAUTAN KOD QR: CARA BACAAN QALQALAH AKBAR
http://bukuteks.dbp.gov.my/media.php?=1930

NOTA GURU:

1.28.2 Minta murid menentukan dan membaca ayat al-Quran yang mengandungi mad silah, mad
lazim dan qalqalah.

1.28.3 Bimbing murid mengamalkan hukum tajwid dalam bacaan al-Quran secara beradab dan
istiqomah.

15
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
AKTIVITI
1. Baca al-Quran dan cari ayat yang mengandungi hukum Mad Silah, Mad Lazim dan Qalqalah.
Lakukan aktiviti Combo Mat secara bergilir-gilir.
2. Secara berkumpulan, tentukan hukum Mad Silah, Mad Lazim dan Qalqalah dalam ayat 1-10
surah al-A'raf.

Penilaian
1. Jelaskan maksud dan cara bacaan hukum tajwid berikut.

a) Mad Silah Qasirah e) Mad Silah Tawilah

b) Mad Lazim Kalimi Mukhaffah f) Mad Lazim Kalimi Musaqqal

c) Mad Lazim Harfi Mukhaffa g) Mad Lazim Harfi Musaqqal

d) Qalqalah Sugra h) Qalqalah Kubra i) Qalqalah Akbar

16
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
2. Baca dan padankan ayat berikut dengan hukum tajwid yang tepat.

3. Tentukan hukum dan bacaan ayat berikut:

4. Jelaskan cara bacaan ayat berikut:

5. Senaraikan tiga contoh bagi setiap hukum tajwid berikut beserta cara bacaan.
a. Mad Asli Tawilah
b. Mad Lazim Harfi Mukhaffaf
c. Mad Lazim Kalimi Musaqqal
17
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
d. Qalqalah Sughro
PELAJARAN 4: LARANGAN RASUAH (MUKASURAT: 25)

NAMA: ………………………………………………………. TINGKATAN 4: ……………….


1.29.1 Baca dengan betul, lancar dan bertajwid.

َ ۡ َ ۡ ‫َ ُ ۡ ُ ْ َ ٓ َ ۡ َّ َ ۡ ُ ُ ْ َ ا‬ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ َ َ َۡ ْٓ ُ ُ َۡ َ َ
ُ َٰ
‫وَل تأكلوا أموَٰلكم بينكم بِٱلب ِط ِل وتدلوا بِها إَِل ٱۡلَّك ِم ِلِ أكلوا ف ِريقا مِن أمو َٰ ِل‬
َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ََ ۡ ۡ
١٨٨ ‫ٱۡلث ِم وأنتم تعلمون‬ ِ َّ‫ٱَل‬
ِ ِ ‫اس ب‬
(Surah al-Baqarah: 188)
PAUTAN KOD QR: BACAAN AYAT KEFAHAMAN
http://bukuteks.dbp.gov.my/media.php?=1697
1.29.2 Baca ayat dengan betul dan fahami maksudnya.
MAKSUD AYAT
Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta ‫َو َل تَأ ُكلُ ٓوا أَم َٰ َولَ ُكم‬
(orang lain)
Antara kamu dengan jalan yang salah ‫َبينَ ُكم ِبٱل َٰ َب ِط ِل‬
Dan jangan pula kamu memberikan rasuah kepada
para hakim
‫َوتُدلُوا بِ َها ٓ ِإلَى ٱل ُحك ِام‬
Kerana hendak memakan (atau mengambil)
sebahagian daripada harta manusia dengan dosa
‫ٱْلث ِم‬ ِ ‫ِلتَأ ُكلُوا فَ ِري ًقا ِمن أَم َٰ َو ِل ٱلن‬
ِ ‫اس ِب‬
Sedangkan kamu mengetahui salahnya. َ‫َوأَنتُم تَعلَ ُمون‬

1.29.3 Larangan Allah swt berdasarkan ayat.

ALLAH S.W.T MELARANG MANUSIA MENGAMBIL HARTA ORANG


LAIN DENGAN CARA BERIKUT, ANTARANYA TERMASUKLAH:

SALAH GUNA
MEROMPAK JUDI RASUAH
KUASA

MENIPU MENCURI
RIBA

18
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
1.29.4 Pengertian rasuah
Sebarang pemberian atau suapan yang bertujuanmemalsukan kebenaran dan membenarkan
kepalsuan.

SPEKTRUM ILMU
1. Memalsukan Kebenaran. Contohnya: Memberikan rasuah kepada seseorang agar menyimpan
rahsia supaya kebenaran tidak dibongkarkan.
2. Membenarkan Kepalsuan. Contohnya: Memberikan rasuah untuk meluluskan tender sehingga
menutup peluang orang lain yang lebih layak.

1.29.5 Empat bantuan kesalahan rasuah


1
4 Menyalahgunakan Meminta atau
kedudukan atau menerima rasuah
jawatan untuk
kepentingan tertentu

EMPAT BANTUAN
3 KESALAHAN 2
RASUAH Menawarkan atau
Mengemukakan
memberikan
tuntutan palsu
rasuah

1.29.6 Kesan Perbuatan Rasuah


1. Allah s.w.t dan Rasulnya melaknat pemberi dan penerima rasuah.
2. Menjadikan individu hilang harga diri kerana perbuatan itu berdosa.
3. Melumpuhkan ekonomi negara akibat daripada kos pengurusan yang meningkat.
4. Meningkatkan kes jenayah dalam masyarakat Kerana sifat mementingkan diri sendiri.

1.29.7 Pengajaran Ayat


1. Kita hendaklah mencari rezeki yang halal agar tidak menyalahi Syariat Islam.
2. Kita hendaklah menjauhkan diri daripada memberikan rasuah supaya kita tidak menzalimi diri
dan masyarakat.
3. Kita hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan sumpah palsu untuk mendapatkan
kepentingan tertentu.
19
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
1.29.8 NOTA GURU: Guru mengingatkan murid agar bersikap jujur dan amanah dalam kehidupan.

SPEKTRUM ILMU
Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar r.a meriwayatkan bahawa rasulullah s.a.w bersabda:

َ ‫ي َوال ُمرتَ ِش‬


‫ي‬ ُ ‫َل َعنَ َر‬
َ ‫سو ُل ّللاِ صلى هللا عليه وسلم الرا ِش‬
(Riwayat at-Tarmizi, Abu Daud dan Ibnu Majjah)

Maksud: Rasulullah s.a.w melaknat orang yang memberikan dan menerima rasuah.

AKTIVITI
1. Laksanakan aktiviti tasmik dan tahsin secara berkumpulan.
2. Laksanakan aktiviti Goldfish Bowl untuk menyebut maksud potongan ayat. Cari maklumat
melalui Internet tentang rasuah kemudian melaksanakan aktiviti Inside Outside Circle.
3. Bina peta pemikiran untuk menjelaskan kesan melakukan rasuah dalam kehidupan.

PENILAIAN
1. Baca ayat 188 surah al-Baqarah dihadapan guru secara bertajwid.
2. Nyatakan maksud potongan ayat berikut:

a. ‫ أَم َٰ َولَ ُكم‬b. ‫ ِبٱل َٰ َب ِط ِل‬c. ‫ ِإلَى ٱل ُحك ِام‬d. ‫ ِلتَأ ُكلُوا‬e. ‫اس‬
ِ ‫ ٱلن‬f. َ‫َوأَنتُم تَعلَ ُمون‬
3. Nyatakan maksud rasuah.
4. Jelaskan larangan Allah s.w.t yang terdapat dalam ayat tersebut.
5. Jelaskan dua bentuk perbuatan tersebut.
6. Terangkan dua pengajaran ayat.

7.
Bincangkan peranan anggota masyarakat untuk mencegah perbuatan tersebut.

20
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 5: MEMAHAMI SUNNATULLAH (MUKASURAT: 29)

NAMA: ………………………………………………………. TINGKATAN 4: ……………….


1.30.1 Baca dengan betul, lancar dan bertajwid.

َ َ ُ ۡ ُ َ َٰ َ َ َ َ ۡ َ ْ ُ ُ َ َۡ ْ ُ َ َٞ ُ ۡ ُ َۡ ۡ َ‫قَ ۡد َخل‬
١٣٧ ‫ۡرض فٱنظروا كيف َكن ع ِقبة ٱلمك ِذبِني‬ ِ ‫ِريوا ِِف ٱۡل‬ ‫ت مِن قبل ِكم سَن فس‬
َ َۡ ۡ َ ۡ ُ ُ ََ ْ ََُۡ ََ ْ ُ َ ََ َ َّ ُ ۡ ٞ َ ََۡ ‫َُا‬ َّ ‫ان ل‬ٞ َ َ َ َٰ َ
‫ وَل ت ِهنوا وَل َتزنوا وأنتم ٱۡلعلون إِن‬١٣٨ ‫اس وهدى وموعِظة ل ِلمت ِقني‬ ِ ‫ِلن‬ ‫هذا بي‬
ُ ‫ُك‬
َ ‫نتم ُّم ۡؤ ِمن‬
١٣٩ ‫ِني‬
(Surah al-Imran: Ayat 137-139)

PAUTAN KOD QR: BACAAN AYAT KEFAHAMAN


http://bukuteks.dbp.gov.my/media.php?=1696
1.30.2 Baca potongan ayat dengan betul dan memahami maksudnya

MAKSUD AYAT
Sesungguhnya telah berlaku Sebelum kamu
sunnah-sunnah (peraturan dan ketetapan Allah)
ُ ‫قَد َخلَت ِمن قَب ِل ُكم‬
‫سنَن‬

Maka mengembaralah kamu di muka bumi, ‫ض‬ ِ ‫يروا فِى ٱْلَر‬ُ ‫فَ ِس‬
Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan
golongan pendusta
١٣٧ َ‫ع ِقبَةُ ٱل ُم َك ِذبِين‬
َ َٰ َ‫ف َكان‬
َ ‫ظ ُروا َكي‬ُ ‫فَٱن‬

(Al-Quran) ini ialah penerangan kepada seluruh


umat manusia
‫اس‬ِ ‫َٰ َهذَا بَيَان ِللن‬
Dan petunjuk serta pengajaran bagi orang yang َ ‫َوهُدًى َو َمو ِع‬
١٣٨ َ‫ظة ِلل ُمتقِين‬
(hendak) bertaqwa

Dan Janganlah kamu merasa lemah dan ‫َو َل تَ ِهنُوا َو َل تَحزَ نُوا‬
Janganlah kamu berdukacita

Pada hal kamu orang tertinggi (darjatnya) Jika


kamu orang yang berima
١٣٩ َ‫َوأَنت ُ ُم ٱْلَعلَونَ ِإن ُكنتُم ُّمؤ ِمنِين‬

1.30.3 Sebab Turun Ayat 139


Ibnu Abbas berkata: Ketika para sahabat Nabi Muhammad s.a.w mengalami kekalahan dalam
Perang Uhud. Lalu Rasulullah s.a.w berdoa:
“Ya Allah, Janganlah engkau biarkan mereka menewaskan kami. Ya Allah, tiada daya melainkan
kekuatanmu. Ya Allah, tiada lagi akan menyembahmu kecuali kumpulan kami ini. Maka bantulah
kami.” Lalu turunlah ayat ini. (Wahbah az-Zuhaily: Tafsir al-Munir)
21
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
SPEKTRUM ILMU
Perang Uhud berlaku pada tahun ke-3H, tahun/ 625M antara tentera Islam dengan kaum kafir
Quraisy. Peperangan ini dinamakan perang Uhud kerana berlaku di Bukit Uhud.
1.30.4 Konsep Sunnatullah
Maksud Sunnatullah
Sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah s.w.t terhadap semua makhluk dan tiada siapa
yang boleh menghalang atau mengubah ketetapan tersebut.
Sunnatullah meliputi perkara berikut:

1. Sunnatullah Bersifat Tetap Dan Kekal Dengan Izin Allah.


‫َ ۡ ُ َ َ َ َ ُ َّ َّ َ ۡ ا‬ ْ ۡ َ َ َ َّ َّ َ َّ ُ
٦٢ ‫َتد ل ِسنةِ ٱّلِلِ تبدِيَل‬
ِ ‫سنة ٱّلِلِ ِِف ٱَّلِين خلوا مِن قبل ۖولن‬
(Surah al-Ahzab: Ayat 62)

Maksud:
Demikianlah menurut sunnatullah yang berlaku kepada orang yang telah lalu, Kamu tidak
akan mendapati perubahan pada sunnatullah itu.

2. Sunnatullah merangkumi semua makhluk.

َ ُ ُ ۡ ُ ُ َٰ َ َ ‫َ ۡ ا َ َ ۡ ا‬ َ ۡ َ َ َ َّ َّ
َ
١٥ ۩‫ۡرض طوٗع وكرها وظِللهم بِٱلغدوِ وٱٓأۡلصا ِل‬ ِ ‫ت وٱۡل‬ِ َٰ ‫َو ِّلِلِِۤ ُۤدُجۡسَي َمن ِِف ٱلسمَٰو‬
(Surah al-Ra’du: Ayat 15)

Maksud:
Dan kepada Allah bersujud segala yang ada dilangit dan dibumi dengan suka rela atau
terpaksa. Dan juga bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang.

SPEKTRUM ILMU
Firman Allah s.wt.:

ُ‫كن َك َّذبُوا ْ فَأَ َخ ۡذ َنَٰهم‬ َٰ ََ


ِ ‫ۡرض ول‬
َ ۡ َ ٓ َ َّ َ
ِ ‫ت مِن ٱلسما ِء وٱۡل‬ َٰ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ْ ۡ َ َّ َ ْ ُ َ َ َٰٓ َ ُ ۡ َ ۡ َ َّ َ ۡ َ َ
ٖ ‫ولو أن أهل ٱلقرى ءامنوا وٱتقوا لفتحنا علي ِهم برك‬
َ ۡ ْ ُ َ
٩ ‫ب ِ َما َكنوا يَكسِبُون‬
Maksud: Dan (Tuhan berfirman lagi), “Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami
akan membuka kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan (Rasul
Kami), lalu kami timpakan mereka dengan azab disebabkan apa-apa yang telah mereka usahakan.

22
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
3. Sunnatullah berasaskan kepada konsep sebab, musabbab dan akibat. Contohnya,
kejadian awan dan hujan berlaku melalui proses penyejatan dan kondensasi
CONTOHNYAAllah swt berfirman:
sebagaimana SEBAB KEJAYAAN AKIBAT
ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ‫َ َ ا ُ َّ ُ َ ُ َ ۡ َ ُ ُ َّ َ ۡ َ ُ ُ ُ َ ا‬
ۡ‫َي ُر ُج مِن‬ ۡ ُ َ َّ َّ َ َ َ ۡ َ َ
Kaum Nabi Yusuf Menyimpan bekalan semasa musim Elamat menghadapi kemarau
‫ألم تر أن ٱّلِل يز ِِج سحابا ثم يؤل ِف بينهۥ ثم َيعلهۥ رَكما فَتى ٱلودق‬
menuai atas nasihat Nabi Yusuf panjang selama 7 tahun

ُ ۡ ََ ُٓ ََ َ َ ‫ٱلس َمآءِ مِن ج َبال ف‬ َّ ‫خ َِلَٰلِهِۦ َويُ َن ُل م َِن‬


Thalut dan Mempunyai kelebihan ilmu Dapat menewaskan tentera

‫ۡصف ُهۥ‬
Tenteranya
‫ي‬ ‫و‬ ‫ء‬‫ا‬‫ش‬ ‫ي‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ِۦ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ُ ‫ِيها ِم َۢن بَ َر ٖد َف ُي ِص‬
‫يب‬
pengetahuan dan tubuh yang kuat Jalut yang ramai
ِ ِ ٖ ِ ِ
َ َ ۡ ُ ‫اد َس َنا بَ ۡرقِهِۦ يَ ۡذ َه‬ َ َ ُ ٓ َ َ َّ َ
ُ ‫ك‬
٤٣ ‫ب بِٱۡلبۡص َٰ ِر‬ ‫عن من يشاء ۖ ي‬
(Surah al-Nur: Ayat 43)

Maksud:
Tidakkah engkau melihat Bahawasanya Allah mengarahkan awan bergerak perlahan-
lahan, Kemudian dia mengumpulkan antara bahagian-bahagiannya, Kemudian dia
menjadikan tebal berlapis-lapis? Selepas itu engkau melihat hujan turun dari celah-
celahnya, Dan Allah pula menurunkan hujan batu dari langit, daripada gumpalan awan
besar, lalu dia menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dia kehendaki, Serta
menjauhkan daripada sesiapa yang dia kehendaki, Sinaran kilat yang terpancar dari awan
itu hampir-hampir menghilangkan penglihatannya.

1.30.5 Kepentingan Mengkaji Dan Meneliti Sejarah Umat Terdahulu


1. Dapat mengenal pasti sebab kejayaan umat terdahulu.

CONTOHNYA SEBAB KEJAYAAN AKIBAT


Kaum Nabi Yusuf a.s. Menyimpan bekalan semasa Selamat menghadapi
musim menuai atas nasihat Nabi kemarau panjang selama
Yusuf a.s. tujuh tahun.
Talut dan Tentera Mempunyai kelebihan ilmu Dapat menewaskan tentera
pengetahuan dan tubuh yang kuat Jalut yang ramai.

2. Dapat mengetahui sebab kemusnahan umat terdahulu.

CONTOHNYA SEBAB KEJAYAAN AKIBAT


Kaum Tsamud Bersifat angkuh dan menuduh Nabi Dibinasakan dengan petir dan
(Umat Nabi Saleh a.s.) Soleh pendusta. gempa bumi yang dasyat.
Kaum Luth Ingkar perintah Allah s.w.t dengan Dibinasakan dengan bumi
(Umat Luth a.s.) mengamalkan homoseks. diterbalikkan.

3. Dapat dijadikan iktibar dalam kehidupan dengan berpegang teguh pada akibat yang benar
dan berakhlak mulia.

23
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
1.30.6 Kesan Memahami Sunnatullah
1. Meyakini setiap yang berlaku dalam kehidupan mengikut ketetapan dan kehendak Allah s.w.t
yang Maha Bijaksana.
2. Merancang strategi dengan teliti dalam setiap tindakan untuk mencapai kejayaan.
3. Menerima ketetapan Allah s.w.t dengan bersikap positif dalam setiap keadaan.
4. Mengkaji dan menyelidiki kejadian alam untuk pembangunan dan kemajuan umat Islam.
5. Membentuk jati diri dan semangat jihad yang tinggi dalam berdepan dengan cabaran
kehidupan.
SPEKTRUM ILMU
Fenomena kerosakkan yang berlaku di muka bumi adalah sebagai satu bentuk pendidikan dan peringatan
kepada manusia agar kembali kepada landasan dan matlamat hidup yang sebenar berteraskan Syariat
Islam.
(Dr Yusuf al-Qardawi)
SPEKTRUM ILMU
Firman Allah swt:

........ ۡۗ‫سهِ ۡم‬ ُ َ َ ْ ُ َ ُ َٰ َّ َ ۡ َ َ ُ َ ُ َ َ َّ َّ .......


ِ ‫إِن ٱّلِل َل يغ ِري ما بِقو ٍم حِت يغ ِريوا ما بِأنف‬
Maksud:
…… Sesungguhnya Allah s.w.t tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka
mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri….

1.30.7 Pengajaran Ayat


1. Kita hendaklah meyakini bahawa Allah s.w.t telah mengatur kehidupan manusia bersesuaian
dengan peraturan dan ketetapan.
2. Kita adalah menjadi pengembara di muka bumi supaya dapat mengetahui dan menyelidiki
sunnatullah.
3. Kita hendaklah mengkaji dan menyelidiki sejarah umat terdahulu agar menjadi pedoman dalam
kehidupan.
4. Kita hendaklah meyakini bahawa al-Quran ialah petunjuk ke arah kebenaran bagi orang yang
beriman dan bertakwa.
5. Kita hendaklah menjauhi sikap lemah dan mudah berputus asa ketika menerima ujian dalam
kehidupan.
6. Kita hendaklah menjaga keimanan agar beroleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah s.w.t.

1.30.8 NOTA GURU: Bimbing murid mengamalkan jati diri mukmin dalam kehidupan secara
beradab dan istiqomah.
24
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
AKTIVITI
1. Melaksanakan aktiviti tasmik dan tahsin ayat 137-139 surah al-Imran secara berkumpulan.
2. Bina peta pemikiran untuk menjelaskan kesan memahami Sunnatullah.
3. Cari maklumat tentang peristiwa Perang Uhud. Kemudian laksanakan aktiviti Think Pair Share
untuk menerangkan yang akibat daripada peristiwa tersebut.

PENILAIAN
1. Baca ayat 137-139 surah al-Imran di hadapan guru secara bertajwid.
2. Nyatakan maksud potongan ayat berikut.

a. ‫سنَن‬ ِ ‫يروا فِى ٱْلَر‬


ُ b. ‫ض‬ ُ ‫ فَ ِس‬c. َ‫ع ِقبَةُ ٱل ُمك َِذبِين‬ َ ‫ َو َمو ِع‬e. ‫ َو َل ت َحزَ نُوا‬f. َ‫َوأَنت ُ ُم ٱْلَعلَون‬
َ َٰ d. َ‫ظة ِلل ُمتقِين‬
3. Jelaskan sebab turun ayat 139 surah al-Imran.
4. Jelaskan konsep Sunnatullah dalam Perang Uhud.
5. Terangkan dua kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu.
6. Terangkan dua kesan memahami Sunnatullah.
7. Terangkan dua pengajaran ayat.
8.
“Semua kejadian di alam ini mengikut cara dan peraturan yang telah ditetapkan oleh
Allah s.w.t”

Bagaimanakah anda mengaplikasikan penyataan di atas dalam kehidupan. Huraikan.


9.
“Teori darwin mengatakan bahawa kejadian makhluk adalah berasal daripada spesies
beruk.”

Bincangkan penyataan di atas dengan menghubungkaitkan dengan konsep Sunnatullah.

25
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 6: LARANGAN MEMPERSENDAKAN AGAMA (MUKASURAT: 37)

NAMA: ………………………………………………………. TINGKATAN 4: ……………….

1.31.1 Baca dengan betul, lancar dan bertajwid

َ‫س بما‬ َۢ ُ ‫ٱدل ۡن َيا َۚ َو َذك ِۡر بهِۦٓ أَن تُبۡ َس َل َن ۡف‬ َ ۡ ُ ُ ۡ َّ َ َ ‫َ َ َّ َ َّ َ ُ ْ َ ُ ۡ َ ا َ َ ۡ ا‬
ُّ ُ‫ٱۡل َي َٰوة‬ ‫وذرِ ٱَّلِين ٱَّتذوا دِينهم ل ِعبا ولهوا وغرتهم‬
ِ ِ
َ َٰٓ َ ْ ُ ٓ َ ۡ ۡ َ ۡ ُ َّ ۡ َ َّ ُ ۡ ۡ َ ٞ ‫ل َو ََل َش ِف‬ َّ
ٞ ‫ٱّلِلِ َو‬ ُ ‫ت لَيۡ َس ل َ َها مِن‬
ۡ ‫َك َس َب‬
‫يع ِإَون تعدِل ُك عد ٖل َل يؤخذ مِنها ۗۡ أولئِك‬ ِ ‫ون‬
ِ ‫د‬
َ ُ ُ ۡ َ ْ ُ َ َ َۢ ُ َ ٌ َ َ َ َ ۡ ٞ َ َ ۡ ُ َ ْ ۖ ُ َ َ َ ْ ُ ۡ ُ َ َّ
٧٠ ‫ِيم وعذاب أ ِِلم بِما َكنوا يكفرون‬ ٖ ‫ٱَّلِين أبسِلوا بِما كسبوا لهم َشاب مِن َح‬
PAUTAN KOD QR: BACAAN AYAT KEFAHAMAN
http://bukuteks.dbp.gov.my/media.php?=1695

1.31.2 Baca potongan ayat dengan betul dan memahami maksudnya

MAKSUD AYAT
Dan tinggalkanlah orang yang menjadikan agama
mereka sebagai permainan dan gurauan
‫َوذَ ِر ٱلذِينَ ٱت َخذُوا دِينَ ُهم لَ ِعبًا َولَه ًوا‬

Serta mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. ‫ۚ َوغَرت ُه ُم ٱل َح َي َٰوة ُ ٱلدُّن َيا‬
Ingatkanlah (Mereka) dengan al-Quran itu agar diri
masing-masing tidak terjerumus (ke dalam neraka)
‫سبَت‬ ًۢ ‫س َل نَف‬
َ ‫س بِ َما َك‬ َ ‫َو َذ ِكر بِ ِهۦٓ أَن تُب‬
disebabkan apa-apa yang telah diusahakan.

Tidak ada baginya pelindung dan tidak juga


pemberi syafaat selain daripada Allah.
‫ش ِفيع‬ ِ ‫س لَ َها ِمن د‬
َ ‫ُون ٱلِلِ َو ِلى َو َل‬ َ ‫لَي‬
Jika dia hendak menebus (dirinya) dengan segala
jenis tebusan, (pasti) tidak akan diterima
َ ‫َو ِإن تَعدِل ُكل‬
ٓ ‫عدل ل يُؤخَذ ِمن َها‬
daripadanya.

ٓ
Mereka itulah orang yang dihancurkan oleh Allah
disebabkan apa apa yang diusahakan oleh
َ ‫ۖأُو َٰلَئِكَ ٱلذِينَ أُب ِسلُوا ِب َما َك‬
‫سبُوا‬
mereka.

Bagi mereka disediakan minuman daripada air


panas yang menggelegak dan azab yang pedih
‫عذَاب أَ ِل ًۢيم بِ َما‬
َ ‫لَ ُهم ش ََراب ِمن َح ِميم َو‬
kerana mereka kufur (ketika hidupnya) ٧٠ ۩ َ‫َكانُوا َيكفُ ُرون‬

26
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
1.31.3 Bentuk Perbuatan Mempersendakan Islam

1. Berasa bangga 2. Mengejek dan 3. Menghina golongan


mempersendakan menghina Sunnah ulama dan orang soleh.
nama Allah s.w.t. Rasulullah s.a.w.

4. Mentafsir al-quran 5. Menyanjung 6. Menghalalkan yang


mengikut hawa nafsu dan perbuatan maksiat. haram dan mengharamkan
logik akal semata-mata yang halal.

1.31.4 Cara Menjaga Kesucian Islam

1. Memperkasakan 2. Mencontohi 3. Meningkatkan kualiti ibadah


program keilmuan keperibadian korban dan sunnah demi
berbentuk bimbingan di mulia Rasulullah menjamin keutuhan akidah.
semua lapisan masyarakat. s.a.w.

4. Meninggalkan 5. Mengamalkan tuntutan 6. Penguatkuasaan undang-


segala perbuatan yang amar makruf dan nahi undang dengan mengenakan
boleh mencemarkan mungkar dalam hukuman dan denda yang
kesucian agama Islam. kehidupan. berat kepada pesalah.

AMALAN
Daripada Abdullah bin
SPEKTRUM ILMU Mas'ud bahawa
SPEKTRUM ILMU Rasulullah s.a.w pernah
berdoa:
Saidina Umar al-Khattab
Al-Imam al-Qurtubi
berkata:
r.a berpesan: ْ َ‫اللَّ ُه َّمُ ِإ ِنيُأَسْأَلُك‬
ُ‫ُال ُه َدى‬
Jika ada seseorang ‫ق َخي ُْر‬ُِ ‫ح‬َُ ‫ع ِإلَى ْال‬
ُُ ‫الر ُجو‬
ُّ ُ‫اف‬ َ َ‫ىُو ْال ُعَف‬
َ َ‫َوالتُّق‬
melihat kemungkaran
hendaklah dia
ُِ ‫اط‬
‫ل‬ ِ َ‫ِمنَُ الت َّ َمادِي فِي ْالب‬ ‫َو ْال ِغنَى‬
memberikan nasihat “Kembali kepada
dan peringatan. Maksud: Ya Allah,
kebenaran itu lebih baik
Sekiranya nasihat dan sesungguhnya aku
daripada berterusan
peringatan tersebut memohon kepadamu
mempertahankan
ditolak maka petunjuk ketakwaan dan
tinggalkanlah mereka. kebatilan.”
terhindar daripada
perbuatan yang tidak
baik dan tidak meminta-
minta.

27
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
1.31.5 Kesan Mempersendakan Islam
1. Boleh Membatalkan Iman
Firman Allah swt:

(Surah at-Taubah: Ayat 65-66)


Maksud:
Dan jika engkau bertanya kepada mereka, tentulah mereka akan menjawab, “Sesungguhnya
kami hanyalah berbual dan bermain-main.” Katakanlah: “Patutkah nama Allah dan ayat-ayatnya
serta Rasulnya kamu perolok-olokkan?”. Janganlah kamu berdalih kerana sesungguhnya kamu
telah kufur sesudah kamu beriman. Jika kami maafkan segolongan daripada kamu, maka kami
akan menyeksa puak yang lain kerana mereka ialah orang yang terus bersalah.
2. Tidak Dipandang Oleh Allah s.w.t di Akhirat
Firman Allah swt:

(Surahal-A’raf: Ayat 51)


Maksud:
Orang yang menjadikan agama mereka sebagai hiburan yang melalaikan dan permainan dan
orang yang telah terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka pada hari (kiamat) ini, kami lupakan
mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka hari ini dan mereka selalu
mengingkari ayat-ayat kami.

Amalan
Doa Rasulullah s.a.w agar ditetapkan hati dalam iman dan ketaatan:

َ ُ‫تُقُلُوبَنَا‬
َُ‫علَىُدِينِك‬ ْ َ‫يَاُ ُمثَبِت‬
ِ ‫ُالقُلُو‬
ْ ِ‫بُثَب‬
(Riwayat Ibnu Majah)
"Wahai Zat yang meneguhkan hati, teguhkanlah hati kami atas agama-Mu."

28
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
3. Tidak Mendapat Kejayaan di dunia dan di Akhirat
Firman Allah swt:

(Surah an-Nahl: Ayat 116)


Maksud:
Dan janganlah kamu berdusta dengan apa-apa yang disifatkan oleh lidah kamu, “Ini halal dan ini
haram”. Untuk mengada-ngadakan sesuatu yang mendustakan Allah, Sesungguhnya orang-
orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya.

1.31.6 Pengajaran Ayat

1. Kita hendaklah menjauhkan diri daripada golongan yang


mempersendakan agama demi menjaga kesucian Islam.

2. Kita hendaklah menyedari bahawa perbuatan menjadikan


agama sebagai alat permainan dan gurauan ialah sebahagian
daripada tipu daya dunia.

3. Kita hendaklah sentiasa memberikan peringatan kepada orang yang


mempersendakan agama berpandukan ajaran al-Quran dan Sunnah.

4. Kita hendaklah meyakini bahawa Allah s.w.t tidak akan memberikan


perlindungan dan syafaat kepada orang yang mempersendakan agama.

5. Kita hendaklah menyedari perbuatan mempersendakan agama akan diazab


oleh Allah s.w.t dengan siksaan api neraka.

6. Kita hendaklah mempertahankan kesucian Islam dengan pendekatan yang


terbaik.

1.31.7 NOTA GURU: Bimbing murid menjaga kesucian Islam secara beradab dan istiqomah.

29
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
AKTIVITI
1. Melaksanakan aktiviti tasmik dan tafsir ayat 70, Surah al An-'am secara berkumpulan.
2. Laksanakan aktiviti Hot Seat untuk menjelaskan perkara berikut:
i. Bentuk perbuatan mempersendakan Islam.
ii. Cara menjaga kesucian Islam.
3. Bina peta pemikiran tentang kesan mempersendakan agama Islam.
4. Cari maklumat tentang perbuatan mempersendakan Islam dan bentangkan maklumat yang
diperolehi di hadapan kelas.

PENILAIAN
1. Baca ayat 70 surah al-An'am di hadapan guru secara bertajwid.
2. Nyatakan maksud potongan ayat berikut:

a) ‫ٱت َخذُوا دِينَ ُهم‬ b) ‫َل ِعبًا َو َله ًوا‬ َ ‫َوذَ ِكر بِ ِه ٓۦ أَن تُب‬
c) ‫س َل‬
َ ‫أُب ِسلُوا بِ َما َك‬
d) ‫سبُوا‬ e) ‫ش ََراب ِمن َح ِميم‬ d) ‫عذَاب أَ ِل ًۢيم‬
َ ‫َو‬
3. Jelaskan dua bentuk perbuatan mempersendakan Islam.
4. Jelaskan dua cara menjaga kesucian Islam
5. Terangkan dua kesan mempersendakan Islam.
6. Terangkan dua pengajaran ayat.
7. Huraikan hujah anda bagi menangani situasi berikut :
i. Makan pada siang hari di tempat terbuka pada bulan Ramadhan.
ii. Melebelkan agama Islam sebagai agama ketinggalan zaman.

30
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 7: DAKWAH PEMACU KEMAJUAN (MUKASURAT: 43)

NAMA: ………………………………………………………. TINGKATAN 4: ……………….

1.32.1 Baca dengan betul, lancar serta bertajwid

َ ۡ ُ ۡ َ َّ َ َ َ ‫َ َّ ُ َ ُ ُ ا َ ۡ ا َّ َ َ ٓ َ َّ َ َ َ َ َٰ ا‬
٣٣ ‫تدعون نزَل قوَل مِمن دٗع إَِل ٱّلِلِ وع ِمل صل ِحا وقال إِن ِِن مِن ٱلمسل ِ ِمني‬
(Surah Fussilat: Ayat 33)

1.32.2 Baca ayat dengan betul dan fahami maksudnya

MAKSUD AYAT
Dan siapakah yang lebih banyak perkataannya ‫س ُن قَو ًل‬ َ ‫َو َمن أَح‬
Daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah ِ‫عا ٓ ِإلَى ٱلِل‬ َ ‫ِممن َد‬
Dan beramal soleh
َ َٰ ‫ع ِم َل‬
‫ص ِل ًحا‬ َ ‫َو‬
Dan berkata Sesungguhnya aku daripada kalangan orang Islam َ‫َوقَا َل ِإن ِنى مِنَ ٱل ُمس ِل ِمين‬

SPEKTRUM ILMU
MUQRI: (Pakar rujuk Tilawah al-Quran) dalam kalangan sahabat rasulullah s.a.w ialah:
1. Abdullah bin Masúd 2. Salim maula Abi Huzaifah
3. Ubay bin Ka'ab 4. Muaz bin Jabal

1.32.3 Maksud Dakwah

Menyeru supaya Melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan
larangannya.

1.32.4 TUNTUTAN AYAT

1. Berdakwah
Tuntutan Ayat
2. Beramal soleh
3. Menjadikan Islam sebagai cara hidup

31
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
SPEKTRUM ILMU
SPEKTRUM ILMU
al-Imam Ibnu Katsir
ُ ُ‫عا ِإ َلى هُدًى َكانَ َلهُ ِمنَ اْلَج ِر ِمث ُل أُ ُجو ِر َمن تَبِعَهُ َل يَنق‬
‫ص‬ َ ‫َمن َد‬ menjelaskan ayat:
َ‫ع َلي ِه ِمن‬
َ َ‫ َكان‬، ‫ض ََل َلة‬
َ ‫عا ِإ َلى‬ ُ
َ ‫ َو َمن َد‬،‫ذَلِكَ ِمن أ ُجو ِرهِم شَيئًا‬
ِ َ‫ص ذَلِكَ ِمن آث‬
‫ام ِهم شَيئًا‬ ُ ُ‫اْلث ِم ِمث ُل آثَ ِام َمن تَبِعَهُ َل يَنق‬ َ‫َوقَا َل ِإننِي ِمنَ ال ُمس ِلمِين‬
ِ
(Riwayat Muslim)
Maksud:

Maksud: Seorang pendakwah itu


terlebih dahulu mendapat
Sesiapa yang menyeru kepada petunjuk (kebaikan) baginya pahala petunjuk, daripada seruan
seperti pahala orang yang mengikutnya tidak berkurangan sedikit
dakwahnya, maka dakwah itu
pun daripada pahala mereka dan sesiapa yang menyeru kepada
kesesatan baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tidak bermanfaat untuk dirinya, dan
berkurangan sedikit pun daripada dosa mereka. untuk orang lain.

1. BERDAKWAH

BIL ASPEK HURAIAN

َ َّ َ َّ ُ َ ۡ َ َ َّ ۡ َ َ َ َ َۡ َ ۡ ۡ ۡ َ َ ‫ع إ َ ََٰل‬
1 Maksud Mengajak dan menyeru supaya takut kepada Allah s.w.t dengan pendekatan terbaik.
َ‫ك ُهو‬ ُ ۡ
‫جَٰدِل ُهم بِٱل ِِت ِِه أحسنَۚ إِن رب‬ ‫يل َربِك بِٱۡل ِك َمةِ َوٱل َم ۡوعِظةِ ٱۡلسنةِِۖ و‬ ‫ب‬ ‫س‬ ِ ‫ٱد‬
2 Huraian
ِ ِ
َ ۡ َ
ۡ َُ ۡ ََُ َ َ َّ َ َ ُ َ ۡ َ
َ ُ
١٢٥ ‫أعلم بِمن ضل عن سبِيلِهِۦ وهو أعلم بِٱلمهتدِين‬

(Surah al-Nahl: Ayat 125)


Maksud:
Serulah ke jalan tuhanmu dengan hikmah dan nasihat pengajaran yang baik dan
bahaskanlah mereka secara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu dialah yang lebih
mengetahui akan orang yang sesat daripada jalannya. Dan dialah yang lebih
mengetahui akan orang yang mendapat petunjuk.

2. BERAMAL SOLEH

BIL ASPEK HURAIAN


1 Maksud Perbuatan baik yang dilakukan mengikut panduan al-Quran dan Sunnah dengan niat
untuk mendekatkan diri kepada Allah s.w.t.
2 Contoh * Ibadah khusus seperti solat
* Ibadah umum seperti berakhlak mulia

َ ُ َ َ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َّ َ ُ ُ ۡ َ َ
3 Huraian Allah s.w.t berfirman:
٤٤ ‫ب أفَل ت ۡع ِقلون‬
َۚ ‫ب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون ٱلكِت‬ ِ ِ ‫۞أتأمرون ٱَلاس بِٱل‬
(Surah al-Baqarah: Ayat 44)
Maksud:
Patutkah kamu menyuruh manusia supaya melakukan kebaikan sedangkan kamu
lupa akan diri kamu sendiri. Padahal kamu semua membaca kitab Allah s.w.t,
tidakkah kamu berfikir?

32
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
3. MENJADIKAN ISLAM SEBAGAI CARA HIDUP

BIL ASPEK HURAIAN


1 Maksud * Setiap muslim dituntut supaya menjadikan Islam sebagai cara hidup iaitu
melaksanakan ajaran Islam dalam semua bidang kehidupan.

َ ۡ ُ ُ َ ُ ُ ‫ك ۡم َو َأ ۡت َم ۡم‬ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ....
2 Huraian Allah s.w.t berfirman:
.....َۚ ‫ٱۡل ۡسل َٰ َم د اِينا‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫يت‬‫ض‬ِ ‫ر‬ ُ ‫ت َعلَ ۡي‬
َ ‫ك ۡم ن ِۡع َمِت َو‬ ُ َ‫ك ۡم دِين‬ ُ ۡ‫ك َمل‬
ُ َ‫ت ل‬ ‫ٱِلوم أ‬
ِ ِ
(Surah al-Maidah: Ayat 3)
Maksud:
….pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah redha
Islam itu menjadi agama kamu…..

1.32.5 Pengajaran Ayat

1. Kita hendaklah berdakwah kerana dakwah ialah Sunnah Rasulullah s.a.w.

2. Kita hendaklah beramal soleh supaya menjadi contoh kepada orang lain.

3. Kita hendaklah menjadi Islam sebagai cara hidup yang sempurna.

NOTA GURU:

1.32.6 Bimbing murid berdakwah secara beradab dan istiqomah.

SPEKTRUM ILMU
Firman Allah swt:

َ ‫ٱلصل ُِح يَ ۡر َف ُع ُه َۚۥ َو َّٱَّل‬


‫ِين‬ َٰ َّ ‫ب َوٱلۡ َع َم ُل‬ َّ ‫ِيعا َۚ إ َِلۡهِ يَ ۡص َع ُد ٱلۡ ََك ُِم‬
ُ ‫ٱلطي‬ ً َ ُ َّ ۡ َّ َ َ َّ ۡ ُ ُ َ َ َ
ِ ِ ‫من َكن ي ِريد ٱلعِزة فلِلهِ ٱلعِزة َج‬
ُ ُ‫ك ُه َو َيب‬َ ََٰٓ ْ ُ ُ ۡ َ َ ٞ َ ٞ َ َ ۡ ُ َ َ ُُ َۡ
َّ ‫ون‬
ُ ُ١٠ ‫ور‬ ِ ‫َات لهم عذاب شدِيدۖ ومكر أولئ‬ ِ ٔٔ‫ٱلس‬ ِ ‫يمكر‬
(Surah al-Fatir: Ayat 10)
Maksud: Sesiapa yang mahukan kemuliaan, maka Allah jualah segala kemuliaan. KepadaNyalah naik
segala perkataan yang baik dan amal yang soleh pula diangkatnya naik. Dan orang yang merancang
kejahatan adalah bagi mereka azab yang berat dan rancangan jahat mereka akan rosak binasa.

33
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
SPEKTRUM ILMU
Saidina Umar bin al-Khattab r.a berkata:

Maksud:

Kita ialah golongan yang dimuliakan Allah s.w.t dengan Islam. Jika kita mencari
kemuliaan yang lain daripadanya kita akan dihina oleh Allah s.w.t.
(Kitab al-Mustadrak al-Hakim)

AKTIVITI
1. Laksanakan aktiviti tasmik dan tahsin ayat 33, surah Fussilat secara berkumpulan.
2. Laksanakan aktiviti Three Stray One Stay untuk menerangkan tuntutan ayat 33 surah Fussilat.
3. Cari maklumat tentang badan Dakwah Islam melalui internet. Bentangkan dapatan anda di
hadapan kelas.
4. Bina peta pemikiran bagi menerangkan tuntutan ayat.

PENILAIAN
1. Baca ayat 33 Surah Fussilat dihadapan guru secara bertajwid.
2. Nyatakan maksud potongan ayat berikut:

َ ‫أَح‬
a. ‫سنُ قَو ًل‬ ِ ‫عا ٓ ِإ َلى‬
b. ‫ٱلِل‬ َ ‫َد‬ َ َٰ ‫ع ِم َل‬
c. ‫ص ِل ًحا‬ َ ‫َو‬ d. َ‫ِإن ِنى ِمنَ ٱل ُمس ِلمِين‬
3. Nyatakan maksud dakwah dalam ayat tersebut.
4. Jelaskan dua tuntutan ayat tersebut.
5. Terangkan dua pengajaran ayat tersebut.

6.
Bagaimanakah anda mengaplikasikan penyataan di atas dalam kehidupan harian?
Huraikan.

34
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 8: HINDARI DOSA-DOSA BESAR (MUKASURAT: 50)

NAMA: ………………………………………………………. TINGKATAN 4: ……………….


2.8.1 Baca hadis dengan betul.

2.8.2 Baca hadis dengan betul dan fahami maksudnya

MAKSUD HADIS
Jauhilah tujuh perkara yang merosakkan ِ ‫اجتَ ِنبُوا السب َع ال ُمو ِبقَا‬
‫ت‬
Sahabat bertanya: Wahai Rasulullah s.a.w: Apakah
perkara itu?
‫سو َل ّللاِ َو َما هُن‬ ُ ‫قَالُوا َيا َر‬
Baginda bersabda: Syirik kepada Allah dan sihir ِ ‫الشركُ بِالِلِ َو‬
‫السح ُر‬ ِ ‫قَا َل‬
Dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah
s.w.t kecuali dengan kebenaran,
‫ق‬ ُ ‫َوقَت ُل النف ِس ال ِتي َحر َم‬
ِ ‫ّللا ِإل ِبال َح‬
Dan makan riba dan makan harta anak yatim, ‫الربَا َوأَك ُل َما ِل اليَتِ ِيم‬
ِ ‫َوأَك ُل‬
Dan lari dari medan peperangan, ‫ف‬
ِ ‫َوالت َو ِلي يَو َم الزح‬
Dan membuat tuduhan berzina terhadap wanita
yang beriman yang suci dan terpelihara (daripada
‫ت الغَا ِف ََلت‬
ِ ‫ت ال ُمؤ ِمنَا‬
ِ ‫صنَا‬ ُ ‫َوقَذ‬
َ ‫ف ال ُمح‬
maksiat).

PAUTAN KOD QR: BACAAN HADIS


http://bukuteks.dbp.gov.my/media.php?=1931

SPEKTRUM ILMU

ِ ‫ ال ُم ِوبقَا‬ialah
Maksud Al-Mubiqat ‫ت‬

Al-Muhlikat iaitu perkara yang membinasakan atau merosakkan.


(al-Imam an-Nawawi: Syarah Shahih Muslim)

35
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
2.8.3 Tujuh Dosa Besar Yang Terkandung Dalam Hadis

1. SYIRIK
7. MENUDUH 2. SIHIR
PEREMPUAN YANG

7
BERIMAN DAN SUCI
BERZINA (QAZAF) 3. MEMBUNUH

DOSA BESAR
6. LARI DARIPADA
MEDAN PERANG 4. MAKAN RIBA
5. MAKAN HARTA
ANAK YATIM

1. Syirik Kepada Allah s.w.t


Syirik ialah dosa yang paling besar. Firman Allah s.w.t:

ٞ َ ٌ ۡ َُ َ ۡ َّ
١٣ ‫ٱلَشك لظلم ع ِظيم‬ ِ ‫إِن‬.....
(Surah al-Luqman: Ayat 13)

Maksud:
……..Sesungguhnya perbuatan syirik itu ialah satu kezaliman yang besar.

1. SYIRIK TERBAHAGI KEPADA DUA


BIL ASPEK JALI (NYATA) KHAFI (TERSEMBUNYI)
1 MAKSUD Menyekutukan Allah s.w.t dengan Melakukan sesuatu amalan bukan
sesuatu pada zat sifat dan amal bertujuan kerana Allah s.w.t.
perbuatan.

2 CONTOH * Menyembah berhala. * Melakukan solat kerana


* Meyakini Nabi Isa a.s sebagai anak mengharapkan pujian manusia (riak).
Allah. * Berasa hebat dengan amalan sendiri
* Meyakini alam dikuasai oleh selain (Ujub).
Allah s.w.t. * Sombong dengan kelebihan
duniawi yang dilakukan (Takbur).

3 KESAN Merosakkan akidah Merosakkan pahala amalan.

36
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
SPEKTRUM ILMU
Abu Musa al-asy'ari meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

(Riwayat Ahmad)
Maksud: Wahai manusia berhati hati dengan perbuatan syirik kerana sesungguhnya
syirik itu lebih tersembunyi daripada semut yang melata.

2. SIHIR
BIL ASPEK JALI (NYATA)
1 MAKSUD Perbuatan yang memudharatkan orang lain dengan bantuan Jin.

2 CONTOH • Santau • Minyak Pengasih


• Pukau • Pelaris

3 KESAN a) Mengakibatkan kesakitan tubuh badan


b) Mencetuskan pergaduhan
c) Memporak perandakan-rumah tangga
d) Menyebabkan kematian

4 DALIL Allah swt menjelaskan bahawa amalan sihir mengandungi unsur kekufuran.

َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ َٰ َ َّ َّ َٰ َ َ
Firman Allah s.w.t:
ۡ ‫اس ٱلس‬
.......... ‫ِح َر‬ َ َّ‫ون ٱَل‬‫كن ٱلشي ِطني كفروا يعل ِم‬ ِ ‫ول‬
(Surah al-baqarah: Ayat 102)
Maksud:
Tetapi golongan syaitan tapi itulah kafir kerana merekalah yang mengajar
manusia ilmu sihir……

3. MEMBUNUH

BIL ASPEK HURAIAN


1 MAKSUD Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang

2 CONTOH • Menembak dengan senjata api


• Menikam dengan pisau
• Melatakkan dengan racun dalam makanan atau minuman

3 KESAN • Menyusahkan keluarga mangsa pembunuhan
• Memporak-perandakan kehidupan masyarakat

37
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
َ ُ َّ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ ٓ َ َ َ ‫َ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ا ُّ َ َ ا‬
4 DALIL Firman Allah swt:

ِ‫ٱّلِل َعل ۡيه‬ ِ ‫ج َهن ُم خ َٰ ِ اِلا فِيها وغ‬


‫ضب‬ ‫ومن يقتل مؤمِنا متع ِمدا فجزاؤهۥ‬
‫ا‬ َ ً َ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ
٩٣ ‫ولعنهۥ وأعد َلۥ عذابا ع ِظيما‬
(Surah an-Nisa’: Ayat 93)
Maksud:
Dan sesiapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka
balasannya ialah Neraka Jahanam. Dia kekal di dalamnya dan Allah murka
kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab seksa yang besar.

AMALAN
a. Antara amalan yang boleh menghindarkan diri daripada sihir termasuklah:
b. Membaca surah al-fatihah.
c. Membaca ayat Kursi
d. Membaca surah al-Ikhlas.
e. Membaca Al muawwidzatain (Surah al-falaq dan Surah an-Nas)
f. Membaca Doa:

4. MAKAN RIBA
BIL ASPEK HURAIAN
1 MAKSUD Pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang piutang.

2 CONTOH Hutang yang menetapkan faedah bayaran dengan peratusan tertentu.


3 KESAN • Mengakibatkan penindasan.
• Melumpuhkan ekonomi umat Islam.
4 DALIL Firman Allah swt:

َ ۡ ُّ ُ ُ ْ َٰٓ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ ْ ُ َّ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
٢٧٨ ‫ٱلربوا إِن كنتم مؤ ِمن ِني‬ َ
ِ ‫يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا ٱّلِل وذروا ما ب ِِق مِن‬
(Surah al-Baqarah: Ayat 278)
Maksud:
Wahai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah saki-
baki riba (yang masih ada pada orang yang berhutang) itu ,jika benar kamu
orang yang beriman.
38
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
SPEKTRUM ILMU

َ ‫علَي ِه َو‬
‫ َمن‬: «‫سل َم قَا َل‬ َ ‫هللا‬
ُ ‫صلى‬ َ ِ ‫ع ِن الن ِبي‬ َ ‫عن ُه َما‬
َ ‫ّللا‬
ُ ‫ي‬ َ ‫ض‬ ِ ‫عمرو َر‬ َ ‫عب ِد ّللاِ ب ِن‬َ ‫عن‬ َ
‫عا ًما‬ َ
َ َ‫يرةِ أربَعِين‬ ُ َ َ َ
َ ‫ َوإِن ِري َح َها تو َج ُد ِمن َم ِس‬،‫»قتَ َل ُمعَا َهدًا لم يَ ِرح َرائِ َحة ال َجن ِة‬
(Riwayat al-Bukhari)
Sesiapa yang membunuh seseorang kafir yang berada dalam perjanjian dengan negara
Islam. Dia tidak akan mencium bau syurga, sedangkan bau syurga dapat dicium dari jarak
40 tahun perjalanan.

5. MAKAN HARTA ANAK YATIM


BIL ASPEK HURAIAN
1 MAKSUD Menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak
2 CONTOH • Membelanjakannya untuk kegunaan peribadi pemegang amanah secara
berlebih-lebihan
• Menyalahgunakan harta anak yatim
3 KESAN • Mengakibatkan penindasan
• Menjejaskan hubungan kekeluargaan

َ ُ ُ ۡ َ َ َّ ً ۡ ُ َٰ َ َٰ َ َ ۡ َ َٰ َ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َّ َّ
4 DALIL Firman Allah swt:
‫ون ِف ُب ُطونِه ۡم نَاراۖا‬ ‫إِن ٱَّلِين يأكلون أمول ٱِلتَم ظلما إِنما يأكل‬
ِ ِ
‫َو َس َي ۡصلَ ۡو َن َسعِ ا‬
١٠ ‫ريا‬
(Surah an-Nisa: Ayat 10)
Maksud:
Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya
mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka dan mereka pula akan
masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

SPEKTRUM ILMU SPEKTRUM ILMU


Firman Allah swt:

ۡ‫وَلِۦ ِإَون تُبۡتُم‬ ُ َ َ َّ َ ۡ َ ْ ُ َ ۡ َ ْ ُ َ ۡ َ ۡ َّ َ


ۖ ِ ‫ب مِن ٱّلِلِ ورس‬
ٖ ‫فإِن لم تفعلوا فأذنوا ِۡبر‬
َ َ ُۡ َ َ َۡ َ ُ َ ُ ُ ۡ ُ ََ
٢٧ ‫وس أ ۡم َوَٰلِك ۡم َل تظل ُِمون َوَل تظل ُمون‬ ‫فلكم ر ُء‬
(Surah al-Baqarah: Ayat 279) (Riwayat al-Bukhari)
Maksud: Maka jika kamu tidak melakukan (perintah Maksud:
tinggalkan riba itu). Maka ketahuilah bahawa Allah
dan Rasulnya akan memerangimu dan Jika kamu Aku dan pemelihara anak yatim di dalam
bertaubat, maka hak kamu ialah pokok asal harta syurga seperti ini sambil baginda menunjukkan
kamu. Kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan jari telunjuk dan jari tengah dan baginda mana
kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. merenggangkan antara kedua-duanya.

39
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
SPEKTRUM ILMU SPEKTRUM ILMU

Hukuman terhadap Maksud al-Ghafilat adalah orang yang bersih hati dan pemikirannya
orang yang daripada lintasan dan niat untuk melakukan perzinaan sentiasa
melakukan qazaf memelihara diri daripada terjebak ke dalam maksiat.
ialah 80 sebatan.
(Wahbah al-Zuhayli: Tafsir al-Munir)

6. LARI DARI MEDAN PEPERANGAN

BIL ASPEK HURAIAN


1 MAKSUD Meninggalkan medan peperangan menghadapi musuh.

2 CONTOH • Melarikan diri daripada pasukan yang sedang bertempur menghadapi


serangan musuh.
• Enggan mempertahankan negara apabila diarahkan.

3 KESAN • Keselamatan umat Islam dan negara akan terancam.
• Negara terdedah kepada penjajahan dan campur tangan asing.

ۡ َ ۡ ُ ُ ُّ َ ُ َ َ ‫َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ ۡ ا‬
4 DALIL Firman Allah s.w.t:
َ َ
١٥ ‫يأيها ٱَّلِين ءامنوا إِذا ل ِقيتم ٱَّلِين كفروا زحفا فَل تولوهم ٱۡلدبار‬
(Surah al-Anfal: Ayat 15)
Maksud:
Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu orang kafir yang memerangi
kamu. Maka janganlah kamu berundur

7. MENUDUH PEREMPUAN YANG BERIMAN DAN SUCI BERZINA (QAZAF)

BIL ASPEK HURAIAN


1 MAKSUD Menuduh wanita Islam yang baik melakukan perzinaan tanpa membawa saksi.
2 CONTOH Percakapan atau pertuduhan yang jelas seperti “Kamu telah berzina” atau
memanggil seseorang wanita “Wahai Penzina”.
3 KESAN * Menjatuhkan maruah
* Mencetuskan perbalahan.

ْ ُ َ ۡ ۡ َ َۡ َ ۡ ۡ َ َ ‫إ َّن َّٱَّل‬
4 DALIL Firman Allah s.w.t:
ۡ ُّ
ِ ‫ٱدلن َيا َوٱٓأۡلخ َِرة‬ ‫ت لعِ ُنوا ِِف‬
ِ َٰ‫ت ٱل ُمؤمِن‬ ِ َٰ‫ِين يَ ۡر ُمون ٱل ُمح َصن‬
ِ َٰ ‫ت ٱلغ َٰ ِفل‬ ِ
٢٣ ‫يم‬ٞ ‫اب َع ِظ‬ٌ ‫َول َ ُه ۡم َع َذ‬
Maksud:
Sesungguhnya orang yang menuduh perempuan yang terpelihara
kehormatannya yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan lagi yang
beriman. Akan dilaknat oleh Allah s.w.t di dunia dan di akhirat dan mereka pula
akan beroleh azab seksa yang besar.
40
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
2.8.4 PENGAJARAN HADIS
1. Kita hendaklah sentiasa memelihara diri daripada perbuatan syirik kerana syirik boleh
merosakkan akidah dan dicampakkan ke api neraka.
2. Kita hendaklah menghindarkan diri daripada perbuatan membunuh kerana membunuh
melanggar hak asasi manusia.
3. Kita sebagai umat Islam hendaklah bersikap amanah dalam menguruskan harta anak yatim
untuk memelihara hak orang lain agar dirahmati Allah s.w.t.
4. Kita wajiblah mempertahankan keamanan negara supaya Islam dapat ditegakkan.
5. Kita hendaklah menghindarkan diri daripada menuduh orang berzina tanpa bukti itu supaya
maruah umat Islam terpelihara.

SPEKTRUM ILMU

Berbahagialah seorang
hamba yang memacu
tali kuda perangnya
dijalan Allah, kusut
rambutnya dan berdebu
kakinya.

(Riwayat al-Bukhari)

NOTA GURU

2.8.5 Bimbing murid meninggalkan dosa besar secara beradab dan istiqomah.

SPEKTRUM ILMU
Abdullah bin Umar r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

ُ‫ع ْنه‬ ِ ‫ َو ْال ُم َه‬، ‫سانِ ِه َويَ ِد ِه‬


ُ ‫اج ُر َم ْن َه َج َر َما نَ َهى ه‬
َ ‫َّللا‬ َ ‫س ِل َم ْال ُم ْس ِل ُمونَ ِم ْن ِل‬
َ ‫ْل ُم ْس ِل ُم َم ْن‬
(Riwayat al-Bukhari)

Maksudnya:
………..seseorang muslim ialah seseorang yang menyelamatkan orang lain daripada (kejahatan)
lidah dan tangannya dan orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan segala larangan Allah
swt…….

41
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
AKTIVITI
1. Hasilkan peta pemikiran tentang syirik khafi dan muat naik dalam laman web.
2. Laksanakan aktiviti Round Table untuk membincangkan cara menghindari amalan syirik.
3. Buat carian melalui Internet tentang keganasan terhadap umat Islam serta akibatnya yang
terhadap kehidupan.
4. Laksanakan aktiviti Gallery Walk untuk menjelaskan cara menghindari perbuatan qazaf.

PENILAIAN
1. Baca hadis di hadapan guru.
2. Nyakan maksud potongan hadis berikut:

ِ ‫سبْع ا ْل ُمو ِبقا‬


‫ت‬ َّ ‫ال‬ ُ َّ ‫وقتْ ُل النَّ ْف ِس الَّتِي ح َّرم‬
‫ّللا‬

ِ ‫أ ْك ُل‬
‫الربا‬ ‫ف‬
ِ ‫الت َو ِلي يَو َم الزح‬
‫ت ا ْلغافَِلت‬
ِ ‫ت ا ْل ُم ْؤ ِمنا‬ ُ ‫ق ْذ‬
ِ ‫ف ا ْل ُمحْ صنا‬
3. Senaraikan tujuh dosa besar yang terkandung dalam hadis.
4. Jelaskan maksud dosa besar berikut:
a) Syirik b) Makan harta anak yatim
c) Lari dari medan perang d) Menuduh wanita yang baik berzina
5. Terangkan dua pengajaran hadis.
6.

“Persembahan silap mata menjadi kesukaan sebahagian masyarakat kita hari ini”.

Bincangkan pandangan anda terhadap isu ini.

42
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 9: KEMULIAAN BERDIKARI (MUKASURAT: 61)

NAMA: ………………………………………………………. TINGKATAN 4: ……………….


2.9.1 Baca hadis dengan betul.

Maksud:
Jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api dan menanggungnya di atas belakangnya
(untuk dijual) pasti lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang, lalu orang itu
memberi kepadanya atau menolaknya.
PAUTAN KOD QR: BACAAN HADIS
http://bukuteks.dbp.gov.my/media.php?=1932
2.9.2 Baca Hadis Dengan Betul Dan Fahami Maksudnya

MAKSUD HADIS
Jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu
api dan menanggungnya di atas belakangnya
‫ظه ِر ِه‬ َ ً‫ب أَ َح ُد ُكم ُحز َمة‬
َ ‫علَى‬ َ ‫أَن يَحت َِط‬
(untuk dijual)
Pasti lebih baik daripada dia meminta-minta
kepada seseorang
‫خَير ِمن أَن َيسأ َ َل أَ َحدًا‬
Lalu orang itu memberi kepadanya atau
menolaknya.
ُ‫فَيُع ِطيَهُ أَو يَمنَعَه‬
SPEKTRUM ILMU
Antara pekerjaan para nabi dan Rasulullah s.a.w untuk menyara kehidupan keluarga termasuk:
Nabi Adam: Petani
Nabi Idris: Tukang jahit
Nabi Musa: Penternak kambing
nabi Daud: Tukang besi
Nabi Zakaria: Tukang kayu
Nabi Muhammad: Pengembala kambing, Peniaga
(al-Imam Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya’)

43
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
2.9.3 Konsep Berdikari

Berdikari bermaksud berusaha sendiri dan tidak bergantung pada bantuan orang lain.

5. Berusaha dengan 1. Menggunakan potensi diri


bersungguh-sungguh yang dikurniakan Allah swt
untuk menyara seperti kekuatan tubuh badan
kehidupan. Konsep Berdikari dan kecerdikan akal untuk
yang bermanfaat.

4. Berazam dengan
hemah yang tinggi 2. Membebaskan diri daripada
3. Menyakini kemampuan bergantung pada pihak lain
untuk meningkatkan
diri untuk melaksanakan demi memelihara maruah dan
kualiti diri masyarakat
sesuatu tugas. kemuliaan diri.
dan negara.

SPEKTRUM ILMU
al-Miqdam meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w
bersabda:

Maksud: Tidak memakan seseorang sesuatu makanan


yang lebih baik daripada memakan daripada hasil
kerja tangannya sendiri dan sesungguhnya Nabi Allah
Daud a.s. makan daripada hasil kerja baginda sendiri.
(Riwayat al-Bukhari)

AMALAN
Doa memohon keluasan rezeki

َ َ‫ َوأَغنِنِي ِبفَضلِك‬، َ‫عن َح َرامِك‬


َ‫عمن ِس َواك‬ َ َ‫اَللّٰ ُهم اَك ِفنِي ِب َح ََللِك‬
(Riwayat al-Tarmizi)

Maksud:
Ya Allah, cukupkan untukku dengan rezeki yang halal tanpa yang haram dan tidak
bergantung kepada rezeki daripada sesiapa selainMu.

44
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
2.9.4 Kelebihan Berdikari

1. Agama 2. Ekonomi

Menjadikan Islam dipandang tinggi kerana Mendapat sumber pendapatan yang diyakini
umatnya rajin berusaha. halal.

3. Pendidikan 4. Kemasyarakatan

Melahirkan modal insan yang berkepakaran Memperkasakan daya saing masyarakat


tinggi melalui penerokaan ilmu dan untuk mempertingkat taraf kehidupan.
kemahiran.

SPEKTRUM ILMU
Makanan yang kamu Usahakan untuk dirimu
ialah sedekah. Makanan yang kamu usahakan
untuk anakmu adalah sedekah. Makanan
yang kamu usahakan untuk isterimu ialah
sedekah dan makanan yang kamu usahakan
untuk pekerjamu ialah sedekah.
(Riwayat Ahmad)

2.9.5 Pengajaran Hadis

1. Kita hendaklah memandang mulia kepada pekerjaan yang halal walaupun hasilnya
sedikit supaya tidak dipandang hina oleh Allah s.w.t.

2. Kita hendaklah menghindari perbuatan meminta-minta dan bergantung pada orang


lain demi memelihara kemuliaan dan maruah diri agar dipandang diberkati Allah s.w.t

3. Kita hendaklah mencari ilmu dan kemahiran untuk mendapatkan pendapatan yang
lebih baik agar selamat didunia dan akhirat.

4. Kita sebagai umat Islam hendaklah membantu orang yang memerlukan pertolongan
mengikut keupayaan agar hidup dirahmati Allah s.w.t.

NOTA GURU

2.9.6 Bimbing murid supaya bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan secara beradab
dan istiqomah.

45
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
AKTIVITI
1. Bina peta pemikiran untuk menyenaraikan peluang belajar dan bidang yang dipilih.
2. Cari maklumat melalui internet untuk mencari isi penting debat yang bertajuk:
“Pekerja asing lebih berdikari daripada pekerja tempatan”.
3. Tulis puisi bertemakan berdikari kemudian persembahkan dalam kelas.
4. Cari maklumat melalui Internet tentang Tokoh koporat Muslim yang berjaya kemudian
laksanakan aktiviti HOT SEAT.

PENILAIAN
1. Baca hadis di hadapan guru.
2. Nyatakan maksud potongan hadis berikut.

‫يحْ ت ِطب أح ُد ُك ْم ُح ْزمة‬ ْ ‫خيْر ِم ْن أ ْن ي‬


‫سأل أحدا‬ ُ‫فيُ ْع ِطيهُ أ ْو ي ْمنعه‬

3. Jelaskan konsep berdikari.


4. Terangkan dua kelebihan berdikari.
5. Terangkan dua pengajaran hadis.

6.
Berdasarkan gambar di atas, bincangkan pandangan anda tentang kemuliaan berdikari.
7.Rasulullah s.a.w bersabda:

Huraikan hadis di atas dalam konteks berdikari.

46
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 10 : ALLAH SWT MAHA PEMBALAS DAN MAHA PERKASA (MUKASURAT: 68)

NAMA: ………………………………………………………. TINGKATAN 4: ……………….


UNIT 1: AL-MUNTAKIMU

3.9.1 Maksud Al-Muntakimu

Nama Allah s.w.t yang menunjukkan bahawa Allah s.w.t maha pembalas dengan menimpakan azab
terhadap orang yang melampaui batas.

3.9.2 Dalil Naqli Nama Allah S.W.T al-Muntaqim


Allah s.w.t berfirman:
َ َ َّ َ َ ۡ َ َّ َ
َ ‫ك فَإنَّا م ِۡن ُهم ُّم‬
٤١ ‫نت ِق ُمون‬ ِ ِ ‫فإِما نذهَب ب‬

(Surah az-Zuhruf: Ayat 41)

Maksud:
Maka kalaulah kami wafatkan engkau sesungguhnya kami tetap akan menyeksa mereka.

3.9.3 Kefahaman Mengenai Nama Allah S.W.T al-Muntaqim

1. Allah s.w.t memberikan pembalasan dengan seksaan neraka terhadap orang yang menolak
peringatan al-quran.
Allah s.w.t berfirman:
َ ُ َ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َّ ٓ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َّ ُ َ ََٰ َ ُ َّ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ
٢٢ ‫ت ربِهِۦ ثم أعرض عنها َۚ إِنا مِن ٱلمج ِرمِني منت ِقمون‬
ِ ‫بَٔٔاي‬
ِ ‫ومن أظلم مِمن ذكِر‬
(Surah as-Sajadah: Ayat 22)
Maksud:
Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingatan dengan ayat tuhannya
kemudian dia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami tetap membalas orang yang berdosa.

47
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
2. Allah s.w.t Menimpakan Azab Dalam Peristiwa Ad-Dukhan
Kaum Quraisy ditimpakan dengan kemarau panjang sehingga debu seperti asap
menutupi mereka kerana mereka menolak dakwah Rasulullah s.a.w.
Allah s.w.t berfirman:
َ َ ‫ى إنَّا ُم‬ ُ ۡ َ َ َۡۡ ُ َۡ َ َۡ
َۡ‫ك‬
١٦ ‫نت ِق ُمون‬ ِ َٰٓ ‫ب‬ ‫يوم نب ِطش ٱۡلطشة ٱل‬
(Surah ad-Dukhon: Ayat 16)

Maksud:
Dan ingatlah pada hari kami timpakan kamu dengan paluan (pukulan) yang besar.
Sesungguhnya kami tetap akan menyeksa dengan azab yang seberat-beratnya.

3. Allah s.w.t memberikan pembalasan terhadap golongan yang menentang agamanya


setelah diutuskan rasul dan diberi keterangan yang jelas.
Allah s.w.t berfirman:

َّ ۡ َ ِ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َّ َ َ ۡ ‫َ ا‬ َ َ ۡ َ ۡ ََ
َِۚ‫ِين حن ِيفا َۚ ف ِطرت ٱّلِلِ ٱل ِِت فطر ٱَلاس عليها َۚ َل تبدِيل ِلل ِق ٱّلِل‬
ِ ‫فأق ِم وجهك ل ِِل‬
َ ََُۡ َ َّ َ َ ۡ َ َّ َٰ َ َ ُ َ ۡ ُ َ َ
٣٠ ‫اس َل يعلمون‬ ِ ‫كن أكَث ٱَل‬ ِ ‫ذَٰل ِك ٱدلِين ٱلقيِم ول‬
(Surah ar-Rum: Ayat:47)

Maksud:
Sesungguhnya kami telah mengutus sebelummu wahai Muhammad para rasul kepada
kaum masing-masing lalu mereka membawa kepada kaumnya bukti yang nyata,
kemudian kami menyeksa orang yang melakukan kesalahan (mengingkarinya) dan
sememangnya menjadi tanggungjawab kami menolong orang yang beriman.

NOTA GURU

3.9.4 Bimbing murid menanamkan perasaan takut terhadap pembalasan dan kekuasaan Allah s.w.t
secara beradab dan istiqomah.

48
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
AKTIVITI
1. Cari maklumat berkaitan dengan balasan Allah s.w.t terhadap orang yang melakukan
kezaliman melalui Internet. Kemudian catat dalam peta pemikiran.
2. Laksanakan aktiviti Round Table membincangkan tindakan yang sesuai untuk menangani
situasi berikut:
“Terdapat terdapat sebilangan kecil murid tingkatan 4 di sekolah anda telah membuli
murid tingkatan satu”. Bagaimanakah anda mengaitkan perkara ini dengan nama Allah
s.w.t al-Muntaqim dalam usaha membenteras salah laku ini?
3. Hasilkan poster khat yang mengandungi nama Allah s.w.t al-Muntaqim. Pamerkan poster
tersebut di hadapan kelas.

PENILAIAN
1. Nyatakan maksud al-Muntaqim.
2. Nyatakan dalil naqli nama Allah s.w.t al-Muntaqim.

Kesan Thunami

3. Kaitkan gambar di atas dengan keimanan kepada al-Muntaqim.

49
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
NAMA: ………………………………………………………. TINGKATAN 4: ……………….

UNIT 2: AL- JABBAR

3.9.1 Maksud al-Jabbar

Nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah s.w.t yang


maha berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala
kehendaknya.

3.9.2 Dalil Naqli Nama Allah s.w.t al-Jabbar


Allah s.w.t berfirman:
َ َ ُ ۡ ُ َّ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ُ َٰ َ َّ ُ ُّ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ُ َّ َ َٰ َ ٓ َ َّ ُ َّ َ ُ
َُۚ‫كب‬
ِ ‫هو ٱّلِل ٱَّلِي َل إِله إَِل هو ٱلمل ِك ٱلقدوس ٱلسلم ٱلمؤمِن ٱلمهي ِمن ٱلع ِزيز ٱۡلبار ٱلمت‬
َ ُ ۡ ُ َّ َ َّ َ َٰ َ ۡ ُ
٢٣ ‫َشكون‬ ِ ‫سبحن ٱّلِلِ عما ي‬
(Surah al-Hasr: Ayat 23)

Maksud:
Dialah Allah s.w.t yang tiada tuhan kecuali dia yang menguasai seluruh alam yang maha suci
maha sejahtera yang maha melimpahkan keamanan yang maha memelihara keselamatan yang
maha perkasa yang maha berkuasa yang memiliki segala keagungan maha suci Allah s.w.t
daripada apa yang mereka persekutukan.

39.3 Kefahaman Mengenai Nama Allah S.W.T al-Jabbar


1.Allah s.w.t memiliki dan menguasai seluruh alam semua makhluk berada dalam pemerintahan
Allah s.w.t:
Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w menjelaskan bahawa pada hari
qiamat Allah s.w.t memegang 7 petala langit dan bumi dengan kekuasaannya kemudian Allah
s.w.t berfirman dalam hadis qudsi:

(Riwayat Ibnu Majah)


Maksud:
Akulah yang maha perkasa! Di manakah orang yang berkuasa? Di manakah orang yang
sombong (di dunia dahulu)?
50
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
2. Allah s.w.t tidak boleh dipersoalkan perbuatannya setiap perbuatan Allah s.w.t mengandungi
hikmah yang tersembunyi.
Allah s.w.t berfirman:

َ ‫ل يُسأ َ ُل‬
َ‫عما َيف َع ُل َوهُم يُسئَلون‬
(Surah al-Anbiya: Ayat 23)
Maksud:
Dia tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, sedang merekalah yang akan ditanya
kelak.

3. Manusia wajib bersifat merendah diri kerana Allah s.w.t akan mencampakkan makhluk yang
bersikap takbur dan bongkak ke dalam neraka jahanam.

SPEKTRUM ILMU
Abu hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

(Riwayat at-Tirmizi)

Maksud:
Syurga dan neraka berdialog, syurga berkata “Akan masuk ke dalam ku orang lemah dan para
miskin”. Neraka pula berkata, “Akan masuk ke dalam ku, orang-orang bengis dan sombong”.
Maka Allah berfirman kepada neraka, “Engkau siksaan Ku, Aku membalas denganmu sesiapa
yang Aku mahu”. Dan Allah berfirman kepada Syurga, “Engkau rahmatKu, Aku mengasihi
denganmu sesiapa yang Aku mahu”.

51
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
AMALAN

Antara tasbih yang dibaca oleh Rasulullah s.a.w dalam rukuk termasuklah:

(Riwayat Ibnu Majah)

Maksud: Maha suci Allah s.w.t yang memiliki kekuasaan kerajaan, keagungan dan
kebesaran.

AKTIVITI
1. Adakan pertandingan menulis cerpen bertema al-Jabbar.
2. Laksanakan aktiviti Talk Partner untuk membincangkan bukti Allah s.w.t berkuasa mutlak
terhadap semua makhluk.

‫َ َ َّ َۢ َ َٰ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َّ ا َ ا‬
٣٢ ‫ارا ش ِقيا‬‫وبرا بِو ِدل ِِت ولم َيعل ِِن جب‬
(Surah Maryam: 19, ayat:32)

Maksud:
Serta diperintahkan aku taat dan berbuat baik kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku
takbur sombong dan derhaka.

3. Berdasarkan ayat di atas senaraikan perbuatan takbur serta akibatnya terhadap kehidupan
masyarakat menggunakan peta pemikiran yang sesuai.

PENILAIAN
1. Nyatakan maksud al-Jabbar.
2. Nyatakan dalil naqli Allah s.w.t bernama al-Jabbar.
3. Terangkan dua kefahaman nama Allah s.w.t al-Jabbar.
4.

“Keimanan kepada Allah s.w.t al-Jabbar melahirkan rasa gerun untuk bersikap sombong”.

Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas.

52
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 11: PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN (MUKASURAT: 75)

NAMA: ………………………………………………………. TINGKATAN 4: ……………….

3.10.1 Perkara Yang Mematalkan Iman


Setiap muslim wajib memelihara imannya daripada terbatal.Allah s.w.t berfirman:
َ ُ ۡ ُّ ُ َ َ َّ َّ ُ ُ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َّ ْ ُ َّ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
١٠٢ ‫يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا ٱّلِل حق تقاتِهِۦ وَل تموتن إَِل وأنتم مسل ِمون‬
Maksud:
Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa dan
janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan seorang muslim.
(Syeikh Abdul Rahman Hasan Habannakah: Aqidatul Islamiyah)

SPEKTRUM ILMU
Sufian bin Abdullah berkata: Aku berkata kepada Rasulullah s.a.w: “Wahai Rasulullah!Katakanlah
kepadaku mengenai Islam (setelah aku mengetahuinya) tidak perlu aku bertanya lagi kepada
orang lain”. Rasulullah s.a.w bersabda:

‫قُل آ َمنتُ بالِلِ ثُم است َ ِقم‬


(Riwayat Muslim)

Maksud:
Katakanlah “aku beriman” dan teruslah beristiqamah.

BATAL
PERKATAAN IKTIKAD
IMAN

PERBUATAN

53
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
1. Batal Iman Melalui Iktikad

Iman terbatal dengan sebab tidak percaya atau ragu-ragu dengan perkara yang
berkaitan dengan Uluhiyyah (Ketuhanan), Nubuwwah (kenabian), Perkara Ghaibiyyat
(Ghaib) dan Syariah.

Contoh Iktikad Yang Membatalkan Iman


BIL ASPEK CONTOH
1 al-Uluhiyyah * Mengingkari kewujudan Allah s.w.t sebagai pencipta (al-Khaliq).
* Mengingkari sifat kesempurnaan Allah seperti Allah Maha.
* Mendengar dan Maha melihat.
* Menyifatkan Allah s.w.t dengan sifat yang tidak layak bagi Allah s.w.t.
* Meyakini kewujudan kuasa lain yang memerintah Alam.

2 an-Nubuwwah * Mengingkari kenabian dan kerasulan salah seorang atau semua nabi
dan rasul.
* Mengingkari kerasulan Nabi Muhammad s.a.w sebagai Rasul dan
Nabi yang terakhir

3 al-Ghaibiyyah * Mengingkari hari kiamat atau peristiwa yang berlaku di mahsyar dan
pembalasan syurga dan neraka
* Nengingkari kewujudan Alam Barzah atau azab kubur.
* Mengingkari kewujudan malaikat dan jin.

4 as-Syariah * Mengingkari rukun Islam atau satu daripadanya.


* Mengingkari hukum yang ditetapkan oleh Allah seperti mengingkari
pengharaman zina atau menghalalkan liwat dan musahaqah
* Beriktikad bahawa undang-undang syariat berteraskan alquran dan
Sunnah Yalah undang-undang yang lapuk dan tidak sesuai
diamalkan
(Syeikh Abdul Rahman Hasan Habannakah: Aqidatul Islamiyah)

2. Batal Iman Melalui Perkataan

Percakapan yang mengandungi pengakuan kufur atau penafian aqidah Islam atau
pempersendakan hukum-hakam Islam.

Contoh Perkataan Yang Membatalkan Iman


BIL ASPEK CONTOH PERBUATAN
1 Pengakuan yang mengandungi * “Saya tidak lagi beragama Islam”
kufur * “al-Quran sudah tidak sesuai lagi diamalkan”
2 Penafian akidah Islam * “Saya tidak percaya adanya Malaikat Raqib dan Atid”
* “Rasulullah pun buat dosa”
3 Persendaan hukum hakam Islam * “Zaman sekarang tidak perlu menutup aurat lagi”
* “Bilal itu telah menyalak seperti anjing”

54
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
3. Batal Iman Melalui Perbuatan

Melakukan perbuatan atau amalan yang jelas menunjukkan kekufuran.

1. Sujud kepada berhala atau makhluk dengan sengaja.

CONTOH 2. Meletakkan peralatan agama lain dan memberikan penghormatan


kepadanya.

3. Melakukan upacara ibadat agama lain.

4. Mengoyak mashaf al-quran atau meletakkan ayat suci al-quran, hadis nabi, nama-nama
Allah s.w.t dan Rasul, malaikat, dan buku agama di tempat yang tidak sesuai dengan tujuan
menghina atau merendah-rendahkannya.

3.10.3 Syarat Terbatal Iman

1. Mengetahui perkara yang dilakukan


membawa diri kepada kufur.

2. Mengingkari perkara
4. Melakukan sesuatu
Syarat Terbatal Iman asas dalam islam seperti
perkara dengan sengaja
perkara yang berkaitan
dan pilihan sendiri tanpa
dengan rukun iman dan
sebarang paksaan. rukun Islam.

3. Melakukan perkara yang jelas


membawa diri kepada kufur.

3.10.2 Kesan Melakukan Perkara Yang Membatalkan Iman

1. Rosak segala amalan soleh dan ibadah yang dilakukan.

2. Tidak diampunkan dosanya oleh Allah sekiranya tidak


bertaubat dan kembali kepada Islam.

3. Diharamkan memasuki syurga sebaliknya akan kekal dalam neraka.

4. Hilang hak terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarga Muslim.

55
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
SPEKTRUM ILMU
Orang yang dipaksa untuk melafazkan perkataan kufur hingga boleh mengancam nyawa dikecualikan
daripada hukum kufur atau murtad.

Allah berfirman:
ۡ ُ ۡ َ َ َ َّ َٰ َ َ َٰ َ ۡ َۢ ُّ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َّ ٓ َٰ َ ۡ َ َۢ َّ َ َ َ َ
‫كن من َشح بِٱلكف ِر‬
ِ ‫ٱۡليم ِن ول‬ ِ ِ ‫من كفر بِٱّلِلِ مِن بع ِد إِيمنِهِۦ إَِل من أك ِره وقلبهۥ مطمئِن ب‬
ٞ ‫اب َع ِظ‬
١٠٦ ‫يم‬ ٌ ‫ٱّلِلِ َول َ ُه ۡم َع َذ‬
َّ َ ٞ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ‫َ ۡ ا‬
‫صدرا فعلي ِهم غضب مِن‬
(Surah An-Nahl:16, ayat;106)
Maksud: Sesiapa yang kufur kepada Allah s.w.t sesudah ia beriman (maka baginya kemurkaan dan
azab Allah s.w.t) kecuali bagi orang yang dipaksa (melakukan kufur) sedang hatinya tenang tenteram
dengan iman. Akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur maka bagi mereka kemurkaan
daripada Allah s.w.t dan mereka pula mendapat azab yang besar.

PAUTAN KOD QR: DALIL NAQLI


http://bukuteks.dbp.gov.my/media.php?=2289

SPEKTRUM ILMU

Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

Maksud:

Sesiapa yang berkata kepada saudaranya,


“Wahai kafir” maka jatuhlah kafir itu kepada
seorang daripada mereka sekiranya benar seperti
apa yang dikatakan. Sekiranya tidak, perkataan
kufur itu akan kembali (ditujukan) kepadanya.

(Riwayat Muslim)

AMALAN

Doa memohon perlindungan daripada kekufuran

Maksud: Ya Allah! Aku berlindung


denganmu daripada kekufuran dan
kefakiran dan aku berlindung
denganmu daripada azab kubur. Tidak
ada tuhan kecuali engkau.

(Riwayat Ibnu Hibban)

56
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
3.10.4 Cara Menjauhi Perkara Yang Membatalkan Iman

Mendalami ilmu aqidah Islam supaya dapat mendalami batas-batas Iman dan kufur.
ILMU

Bersahabat dengan orang soleh yang dapat membimbing diri kepada kebaikan.
SAHABAT

Melakukan amal soleh yang boleh mengukuhkan keimanan dan keyakinan kepada
AMAL Allah s.w.t dan Rasul.

KAJI Memastikan sesuatu kepercayaan dan amalan berdasarkan al-quran dan sunah.

DOA Berdoa dengan memohon petunjuk Allah s.w.t agar sentiasa Istiqamah di atas
agama Islam.

TAUBAT Sentiasa beristighfar dan memohon keampunan daripada Allah s.w.t atas dosa dan
kesalahan yang dilakukan.

NOTA GURU
3.10.5 Bimbing murid menjauhkan diri daripada perkara yang membatalkan iman secara
beradab dan istiqomah.
AKTIVITI
1. Melaksanakan aktiviti Fan–N-Pick berkaitan dengan perkataan yang membatalkan Iman.
2. Cari melalui Internet Fatwa yang telah diwartakan oleh jawatankuasa majlis Fatwa
Kebangsaan hal ehwal Islam berkaitan dengan perkara yang membatalkan iman kemudian buat
kompilasi Fatwa.
3. Rancangkan dalam kumpulan program yang boleh meningkatkan keimanan dalam kalangan
murid sekolah. Kemudian bentangkan di hadapan kelas.
PENILAIAN PAUTAN KOD QR: FATWA
MAJLIS FATWA: SILA
1. Nyatakan iktikad yang boleh membatalkan Iman. LAYARI:

2. Nyatakan perkataan yang boleh membatalkan Iman. e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/


http://bukuteks.dbp.gov.my/me
3. Jelaskan perbuatan yang boleh membatalkan Iman. dia.php?=2276

4. Jelaskan kesan Melakukan perkara yang membatalkan Iman. (Dicapai pada 10 Ogos 2019)

5. Terangkan syarat terbatalnya Iman.


6. Huraikan dua cara menjauhi perkara yang batalkan Iman.
7. “Masyarakat Malaysia ialah masyarakat berbilang kaum agama dan kepercayaan”.

Bagaimana anda memelihara Iman dalam situasi ini?

57
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 12: HINDARI AJARAN SESAT (MUKASURAT: 83)

NAMA: ………………………………………………………. TINGKATAN 4: ……………….


3.11.1 Takraf Ajaran Sesat
Ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam sedangkan hakikatnya yang bercanggah dengan al-
Quran dan Sunnah.
Huzaifah bin al-Yaman r.a berkata: Semua orang bertanya kepada Rasulullah s.a.w tentang
kebaikan. Tetapi aku bertanya tentang keburukan kerana bimbang keburukan menimpa diriku.
Aku bertanya: Wahai Rasulullah s.a.w, dahulu kami berada dalam kejahilan dan kejahatan
sehinggalah datang kebaikan Islam kepada kami. Adakah selepas ini keburukan (datang) lagi?
Rasulullah s.a.w bersabda: Ya (akan berlaku keburukan). Aku bertanya: Adakah selepas
keburukan itu ada kebaikan? Baginda bersabda: Ya, terdapat padanya kesamaran. Aku bertanya:
Apakah kesamaran itu? Baginda bersabda:

Maksud:
Satu golongan yang tidak mengambil petunjukku dalam kalangan mereka ada yang dapat kamu
kenali dan ada yang tidak dapat kamu kenali.
Aku bertanya lagi: Adakah selepas kebaikan ini ada kejahatan? Baginda bersabda:

Maksud:
Ya, penyeru ke pintu neraka jahanam. Sesiapa yang menyahut seruannya mereka akan
dihumbankan ke dalam neraka jahanam.
(Riwayat Bukhari)

SPEKTRUM ILMU
Malik bin Anas r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

‫كتاب هللا وسنة نبيه‬: ‫تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما‬
(Riwayat Malik)
Maksud: Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat Sekira berpegang
dengannya kitab Allah s.w.t (al-Quran) dan sunnah nabi-Nya (al-Hadis).

58
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
3.11.2 Ciri Ajaran Sesat

BIL ASPEK CIRI-CIRI AJARAN SESAT


1 Aspek * Memahami dan mentafsir al-quran dengan logic akal semata-mata tanpa
al-Quran dan mengikut disiplin ilmu yang betul.
as-Sunnah * Meyakini bahawa terdapat al-Quran lain yang tersembunyi.
* Hanya berpegang dengan al-Quran dan menolak hadis sebagai sumber Islam
hukum.

2 Aspek Akidah * Mengaku menjadi nabi atau Rasul.


* Mendakwa diri atau guru nya sebagai imam al-Mahdi.
* Mendakwa gurunya dapat menebus dosa.
* Memuja makhluk untuk mendapat sesuatu kelebihan.
* Mempercayai semua agama benar dan menuju ke syurga.
* Menolak ilmu ghaib seperti malaikat dan jin

3 Aspek Ibadah * Menolak kewajiban ibadah fardhu.


* Beribadah dengan hanya berzikir bagi menggantikan solat
* Menunaikan ibadah haji di tempat yang dianggap suci selain Mekah
al- Mukarramah.
* Menghalalkan perzinaan atas nama nikah.

4 Aspek Akhlak * Mengejek merendah-rendahkan dan mempersendakan sahabat Nabi


Muhammad s.a.w.
* Bersikap taksub dan dengan ajaran guru sehingga menganggap hanya
kumpulannya
yang benar.
* Memperkecil amalan masyarakat berdasarkan Sunnah Rasulullah s.a.w
sebaliknya berbangga dengan amalan bertentangan dengan Islam.

3.11.3 Kesan Melakukan Ajaran Sesat

AGAMA: → Melemahkan Iman dan merosakkan akidah.


→ Menjatuhkan imej umat Islam.

EKONOMI: → Melahirkan individu yang pasif dan malas.


→Membelanjakan wang kepada perkara yang tidak berfaedah.

POLITIK: → Menggugat kestabilan politik akibat tindakan keganasan.


→Mewujudkan suasana politik yang tidak harmoni akibat taksub kepada pemimpin kumpulan.

KEMASYARAKATAN: → Membentuk individu masyarakat yang bersikap agresif dan kasar.


→Memutuskan hubungan silaturrahim dan persaudaraan Islam.

59
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
SPEKTRUM ILMU
1. (LIBERALISME) AGAMA: Aliran pemikiran yang menyeru kepada kebebasan dan keterbukaan
dalam mentafsir agama.
2. (PLURALISMA) AGAMA: Aliran yang menganggap semua agama sama dan membawa kebaikan.

AMALAN
Antara doa untuk memohon ketetapan Iman termasuklah:

ُ ‫َربنَا َل ت ُ ِز ۡغ قُلُو َبنَا َبعۡ َد ِإ ۡذ َه َد ۡيتَنَا َوه َۡب لَنَا ِمن لدُنكَ َر ۡح َمةًۚ ِإنكَ أَنتَ ۡٱل َوه‬
‫اب‬
(Surah al-Imran: Ayat 8)
Maksud: Wahai Tuhan kami Janganlah engkau pesongkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk
kepada kami dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu sesungguhnya Engkau jualah
tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya.

3.11.4 Cara Menjauhi Ajaran Sesat

ILMU» Mempelajari akidah yang sebenar berdasarkan manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah.

SAHABAT» Hindarkan diri daripada bergaul dengan orang yang dicurigai ilmu dan amalannya.

AMAL» Memastikan amalan yang dilakukan benar mengikut panduan alquran dan Sunnah.

KAJI» Mencari maklumat daripada sumber yang sahih supaya tidak terpengaruh dengan ajaran sesat.

DOA » Berdoa memohon petunjuk agar Sentiasa berada di jalan benar.

TAUBAT » Bertaubat kepada Allah atas keterlanjuran mengikuti dan beramal dengan ajaran sesat

NOTA GURU
3.11.5 Bimbing murid menjauhi ajaran sesat secara beradab dan istiqomah.

60
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
AKTIVITI
1. Melaksanakan aktiviti Hot Seat untuk membincangkan ciri-ciri ajaran sesat.
2. Cari maklumat ajaran sesat di Malaysia. Kemudian bentangkan di hadapan kelas.
3. Hasilkan peta pemikiran berkaitan dengan kesan melakukan ajaran sesat kemudian
bentangkan nya di hadapan kelas.
4. Laksanakan aktiviti ROAM THE ROOM untuk membincangkan cara menjauhi ajaran sesat.

PENILAIAN
1. Nyatakan takrif ajaran sesat.
2. Jelaskan ciri-ciri ajaran sesat.
3. Senaraikan contoh ajaran sesat.
4. Terangkan kesan kepada seseorang yang terlibat dengan ajaran sesat.
5. Huraikan cara menjauhi ajaran sesat.
6.
“Terdapat cadangan supaya solat Jumaat dilaksanakan pada hari Sabtu”.

Huraikan pandangan anda untuk menolak cadangan ini.

61
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 13: HAJI DAN UMRAH (MUKASURAT: 89)

NAMA: ………………………………………………………. TARIKH: ……………….


4.20.1 Maksud, Hukum dan Dalil Haji dan Umrah
1. Maksud Haji dan Umrah
PERKARA HAJI UMRAH
BAHASA Tujuan dan Maksud Ziarah
ISTILAH Mengunjungi Baitullah al-Haram Mengunjungi Baitullah al-Haram pada
pada bulan-bulan haji untuk bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah
mengerjakan ibadah tertentu tertentu menurut syarat-syaratnya.
menurut syarat-syaratnya.

SPEKTRUM ILMU
Ibadah haji telah disyariatkan pada tahun kelima Hijrah.
Bulan-bulan Haji
a) Syawal b) Zulkaedah c) 1 hingga 13 Zulhijjah
2. Hukum Haji dan Umrah

Wajib Sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukalaf dan berkemampuan.

3. Dalil naqli haji dan umrah


i. Allah berfirman:

َّ َ َ ۡ ُ ۡ َ َّ َ ۡ ْ ُّ َ َ
َِۚ‫وأت ِموا ٱۡلج وٱلعمرة ِّلِل‬
(Surah al-Baqarah: Ayat 196)

Maksud:
Dan Sempurnakanlah ibadah Haji dan Umrah kerana Allah.
ii. Allah s.w.t berfirman:

َ ‫ِن َعن ۡٱل َعَٰلَم‬ ‫ُّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ا‬ َ َ َّ َ


٩٧ ‫ني‬ ِ ٌّ ِ ‫ٱّلِل َغ‬
َ َّ ‫ك َف َر فَإ َّن‬
ِ
َ
‫ن‬‫م‬َ ‫يَل َو‬
َۚ ِ ‫ب‬‫س‬ ِ ‫ه‬‫ِل‬ِ ‫إ‬ ‫اع‬ ‫ط‬‫ت‬‫ٱس‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ت‬
ِ ‫ي‬‫ٱۡل‬ ‫ِج‬
‫ح‬ ‫اس‬
ِ َّ‫لَع ٱَل‬ ِ‫و ِّلِل‬
ِ ِ
(Surah al-Imran: Ayat 97)

Maksud:
Dan Allah s.w.t mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah
bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur (ingkar kewajiban ibadah
haji itu), maka sesungguhnya Allah s.w.t Maha Kaya (tidak berhajatkan sesuatu pun) daripada
sekelian makhluk.
62
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
iii. Daripada Umar bin al-Khattab r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

(Riwayat Muslim)

Maksud:
Rukun Islam itu ialah engkau melafazkan kalimah Syahadah (menyakini serta menerangkan
kebenaran) bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan
bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah dan engkau mendirikan solat dan
mengeluarkan zakat serta berpuasa pada bulan Ramadhan dan juga engkau mengerjakan haji
ke Baitullah jika engkau berkemampuan.

4.20.2 Syarat Wajib, Rukun, Perkara Wajib dan Amalan Haji


1. Syarat Wajib Haji dan Umrah

i. Islam: Tidak diwajibkan kepada orang kafir.

ii. Baligh: Cukup umur dan tidak wajib kepada kanak-kanak.

iii. Berakal: Waras dan tidak wajib kepada orang yang gila.

iv. Merdeka: Tidak wajib kepada hamba.

v. Berkemampuan (Istitoah): Mampu dari segi kesihatan, kewangan dan keselmatan.

SPEKTRUM ILMU
CIRI-CIRI BERKEMAMPUAN SYARAT KHUSUS BAGI PEREMPUAN

1. Cukup perbelanjaan untuk mengerjakan 1. Mendapat keizinan suami atau walinya.


haji dan Umrah pergi dan balik. 2. Ditemani oleh suami atau mahram atau
2. Cukup keperluan nafkah asas bagi orang kumpulan perempuan yang boleh
yang dibawah tanggungan. dipercayai.
3. Ada kenderaan pergi dan balik.
4. Aman perjalanan pergi dan balik.
5. Sihat tubuh badan.

(Wahbah al-Zuhaili: al-Fiqh al-Manhaji ala-Mazhab al-Imam al-Syafi'e)


63
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
2. Rukun Haji dan Umrah
BIL HAJI UMRAH HURAIAN
i. Niat Mengerjakan Niat Mengerjakan Lafaz niat mengerjakan haji:
Haji Umrah ِ ِ ‫ن ََويتُ ال َحج َوأَح َرمتُ بِ ِه‬
‫لِل تَ َعالَى‬
Maksud:
Sahaja aku mengerjakan haji dan aku
berihram dengannya kerana Allah s.w.t.

Lafaz niat mengerjakan umrah:


ِ ِ ‫ن ََويتُ العُم َرةَ َوأَح َرمتُ ِب َها‬
‫لِل تَ َعالَى‬
Maksud:
Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku
berihram dengannya kerana Allah s.w.t.

ii. Wuquf di Arafah Tiada Wuquf di Wuquf pada ibadah haji:


Padang Arafah Berada di padang Arafah walaupun seketika
bermula dari masuk waktu zuhur 9 Zulhijjah
hingga sebelum masuk waktu Subuh pada
10 Zulhijjah.

iii. Tawaf di Ka’bah Tawaf di Ka’bah Mengelilingi kaabah 7 pusingan bermula


dipenjuru Hajarul Aswad dan berakhir pada
sudut yang sama menurut syarat-syarat
tertentu.
iv. Sa’ie Sa’ie Berjalan ulang alik sebanyak 7 kali bermula
dibukit safa dan berakhir dibukit marwah
menurut syarat-syarat tertentu.

v. Bergunting atau Bergunting atau Bergunting sekurang-kurangnya tiga helai


Bercukur Rambut Bercukur Rambut rambut dan sunat bercukur rambut bagi
lelaki.

vi. Tertib Tertib Melakukan perbuatan mengikut urutan.

* Cara mengerjakan tawaf dalam rukun Haji dan Umrah.


64
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
SPEKTRUM ILMU
Tahalul Menurut Syarak
Perkataan Tahallul: Membebaskan diri daripada larangan yang terdapat semasa ihram.
1. Tahallul Umrah: Para jemaah bercukur atau bergunting selepas selesai melaksanakan saie.
2. Tahallul Haji terbahagi kepada dua:
i. Tahallul Awal Boleh dilaksanakan oleh jemaah haji apabila telah melaksanakan dua daripada tiga
perkara berikut
a) Melontar Jamrah Kubra.
b) Tawaf dan Saie
c) Bercukur atau Bergunting
ii. Tahallul Thani Boleh dilakukan setelah menyempurnakan tiga perkara tersebut.

3. Perkara Wajib Haji dan Umrah


BIL HAJI UMRAH HURAIAN
i. Niat ihram di Niat ihram di Berniat Ihram di miqat ialah ketentuan tempat atau
Miqat Miqat masa untuk berniat Ihram Haji atau Umrah.

JENIS MIQAT 2. Miqat Makani


1. Miqat Zamani a) Ketentuan tempat atau
a) Ketentuan masa sempadan tempat untuk
bagi seseorang untuk berniat Ihram.
berniat Ihram Haji. b) Tempat untuk miqat
b) Bermula dari 1 bagi penduduk luar
syawal. Mekah.
c) Berakhir apabila * Zulhulaifah/Bir Ali dari
masuk waktu subuh arah Madinah.
pada 10 Zulhijjah. * Zatul Irqin dari arah Iraq.
* Qarnul Manazil dari arah
Malaysia Asia Tenggara.
* Yalamlam dari arah
Yaman
* Juhfah dari arah Mesir
dan Tunisia.
ii. Bermalam (Mabit) Tiada Berada di mudzalifah selepas tengah malam 10
di Muzdalifah Zulhijjah hingga sebelum terbit fajar.

iii. Melontar 7 anak Tiada Masa untuk melontar bermula selepas tengah
batu di Hajarul malam 10 Zulhijjah.
Aswad
iv. Bermalam (Mabit) Tiada Berada di Mina pada malam 2 hari Tashrik (11
di Mina hingga 13 Zulhijjah).
65
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
v. Melontar 7 anak Tiada Jamrah sughra, Jamrah wusta dan Jamrah kubra
batu diketiga-tiga pada hari tasyrik. Masuk waktu melontar adalah
Jamrah selepas azan subuh sehingga terbenam matahari
13 Zulhijjah.
vi. Menjauhi Menjauhi 1. Kecantikan L&P 4. Alam Sekitar L&P
Larangan Ihram Larangan Ihram a. Menyapu minyak a. Memburu
rambut. binatang buruan.
b. Mencabut bulu. b. Memotong atau
c. Memotong rambut. merosakkan
d. Memotong kuku. tumbuhan.
2. Wangi-Wangian L&P
Berwangi-wangian sama 5. Hubungan Seksual
ada pada pakaian badan a. Berkahwin
atau menghidunya. mengahwinkan atau
3. Pakaian L wakil untuk
a. Memakai pakaian menerima nikah.
berjahit atau bercantum. b. Melakukan
b. Menutup kepala. perbuatan
Pakaian P merangsang
c. Menutup muka. syahwat.
d. Pakaian L&P c. Persetubuhan
Memakai sarung suami isteri.
tangan.

4. Amalan Sunat Haji dan Umrah


BIL HAJI UMRAH HURAIAN
1 Mandi sunat Mandi sunat Dilakukan sebelum memakai pakaian Ihram:
Ihram Ihram Lafaz mandi sunat Ihram:
ِ ِ ً‫سنة‬
‫لِل تَعَالَى‬ ُ ‫حرام‬ ُ ُ‫ن ََويت‬
َ ‫غس َل ِاْل‬
Maksud:
Sahaja aku mandi sunat Ihram kerana Allah Taala.
66
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
2 Solat sunat Ihram Solat sunat Ihram Selepas selesai memakai pakaian Ihram dengan
sempurna, disunatkan melakukan solat sunat Ihram
Lafaz niat solat sunat ihram:
‫لِل تَعَالَى‬ ِ َ‫سنة‬
ِ ِ ‫اْلح َر ِام َركعَتَي ِن‬ َ ُ‫أ‬
ُ ‫ص ِلي‬
Maksud:
Sahaja aku solat sunat Ihram dua rakaat kerana Allah
Taala.

3 Talbiah Talbiah Memperbanyak Talbiah selepas berihram.

4 Mengutip anak Tiada Mengutip 7 anak batu di Muzdalifah pada 9 Zulhijjah


batu di Muzdalifah untuk melontar Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah.

5 Solat sunat Solat sunat Lafaz solat sunat Tawaf:


selepas selepas
melakukan tawaf melakukan tawaf

Maksud:
Sahaja aku solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah
ta'ala.
Sunat dilakukan di belakang makam Ibrahim.

4.20.3 Perbandingan Haji Dengan Umrah


PERSAMAAN
ASPEK HAJI DAN UMRAH
Rukun • Larangan Ihram
• Mempunyai Miqat Makani
Perkara Wajib • Tawaf Ifadhah
• Sai’e
• Bercukur
PERBEZAAN
ASPEK HAJI UMRAH
Waktu Dikerjakan pada bulan haji sahaja Pada bila-bila masa sepanjang tahun
Rukun Wajib wuquf Tiada wuquf
Perkara Wajib - Melontar 7 anak batu di Jamrah - Tiada melontar 7 anak batu di
Kubra. Jamrah Kubra
- Melontar 7-anak batu kepada - Tiada melontar 7 anak batu
ketiga-tiga tiga jamrah ketiga-tiga jamrah
- Bermalam di Muzdalifah - Tiada bermalam di Muzdalifah
- Bermalam di Mina - Tiada bermalam di Mina

67
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
SPEKTRUM ILMU

LAFAZ TALBIAH
MAKSUD:
HambaMu datang menyahut panggilanmu ya
Allah, Hambamu datang menyahut panggilan-
mu HambaMu datang menyahut panggilan-mu.
Tiada sekutu bagi-mu HambaMu datang
menyahut panggilan-mu. Sesungguhnya pujian
dan nikmat di atas Adalah milik mu Begitu juga
kerajaan tiada sekutu bagimu.

4.20.4 Jenis- Jenis Haji


IFRAD
Mengerjakan haji dahulu kemudian mengerjakan umrah pada tahun yang
JENIS HAJI
sama.

TAMATTUK
Mengerjakan umrah dahulu dalam bulan haji, kemudian mengerjakan haji
pada tahun yang sama.

QIRAN
Berniat mengerjakan haji dan umrah secara serentak.

4.20.5 Garis Masa Haji Tamattuk

8 ZULHIJJAH
6 ZULHIJJAH * Berniat Ihram Haji di masjidil Haram
9 ZULHIJJAH
* Berihram Umrah * Meninggalkan larangan Ihram Haji
* Wuquf di Arafah
* Melaksanakan Umrah

ZULHIJJAH 10 ZULHIJJAH
* Bermalam di Muzdalifah
12-13 ZULHIJJAH
* Melontar Jamrah Kubra
* melontar di ketiga- 11 ZULHIJJAH
tiga Jamrah * Bercukur
* melontar di ketiga-
* Bermalam di Mina * Tawaf Ifadah
tiga Jamrah
* Sai’ie
* Bermalam di Mina

68
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
SPEKTRUM ILMU
Tawaf Widak dilaksanakan di Mekah, sebelum balik ke tanah air.

4.20.5 Kaifiyah Pelaksanaan Haji Tamattuk


BIL TARIKH TEMPAT IBADAH HUKUM
1 8 Zulhijjah Mekah Niat Ihram Haji Rukun Haji
2 9 Zulhijjah Arafah Wukuf Rujun Haji

3 9 Zulhijjah Muzdalifah Mabit Dimuzdalifah Wajib Haji

4 10 Mina Melontar Jamrah Aqabah/ Kubra Wajib Haji


Zulhijjah Bermalam di Mina

5 11 Mina Melontar Jamrah Ula, Wusta & Aqabah Kubra Wajib Haji
Zulhijjah Bermalam di Mina

6 12 Mina Melontar Jamrah Ula, Wusta & Aqabah Kubra Wajib Haji
Zulhijjah Bermalam di Mina
7 13 Mina Melontar Jamrah Ula, Wusta & Aqabah Kubra Wajib Haji
Zulhijjah
Mekah Tawaf Rujun Haji

Mekah Sa’ie Rujun Haji


Mekah Bergunting Rujun Haji

Tertib Rujun Haji

4.20.6 Hikmah Haji dan Umrah


BIL ASPEK HIKMAH
1 ROHANI * Menghapuskan dosa dan meraih ganjaran syurga kerana pengorbanan harta
dan tenaga dalam melakukan perintah Allah s.w.t.
* Menzahirkan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah s.w.t bagi mencapai
kasih sayang dan rahmat daripada Allah s.w.t.

2 SOSIAL * Saling mengenali sesama umat Islam walaupun berbeza bangsa negara.

3 POLITIK * Menzahirkan kekuatan umat Islam.

4 DAKWAH * Menyemarakkan perkembangan dakwah Islam ke seluruh alam.

5 EKONOMI * Meningkatkan taraf hidup umat Islam dengan menabung dalam tabung haji
supaya dana umat Islam meningkat.
* Meningkatkan dana umat Islam dan mewujudkan sumber pendapatan baru.

69
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
NOTA GURU

4.20.7 Bimbing murid melaksanakan amalan Haji dan Umrah.

4.20.8 Bimbing murid menabung sebagai persediaan menunaikan Haji dan umrah secara beradab
dan istiqomah.

AKTIVITI
1. Imbas QR CODE untuk melihat pelaksanaan Haji tamatok, kemudian laksanakan amali Haji
Tamattok.
2. Bina peta pemikiran tentang larangan Ihram.
3. Laksanakan aktiviti Goldfish Bowl dalam membuat perancangan kewangan bagi persediaan
menjalani ibadah haji pada masa hadapan.

4. Bincangkan hukum dan alasan bagi situasi berikut secara berkumpulan, kemudian bentangkan
hasil perbincangan anda.
a) Bersentuh lelaki dengan perempuan bukan mahram ketika tawaf.
b) Penggunaan payung dan kaca mata hitam ketika ihram.
c) Menaiki Scooter ketika tawaf dan saie.

70
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PENILAIAN
1. Nyatakan maksud Haji dan Umrah.
2. Nyatakan hukum Haji dan Umrah.
3. Nyatakan dalil naqli Haji dan Umrah.
4. Jelaskan syarat wajib Haji dan Umrah.
5. Senaraikan rukun haji.
6. Jelaskan perkara wajib Haji dan Umrah.
7. Jelaskan amalan sunat Haji dan Umrah.
8. Jelaskan banding beza antara Haji dan Umrah.
9. Jelaskan jenis umrah.
10. Terangkan kaifiat pelaksanaan Haji dan Umrah.
11. Tandakan (R) bagi Rukun Haji dan (W) bagi perkara Wajib Haji.
BIL IBADAH (R/W)
1 Niat Ihram Haji
2 Niat Ihram Haji di Mikat
3 Tawaf di Kaabah
4 Bermalam di Muzdalifah
5 Bergunting
6 Menjauhi larangan dalam masa Ihram

12. Huraikan dua hikmah menunaikan Haji dan Umrah.


13.
“Ahmad pergi ke Mekah menunaikan Haji dan Umrah dengan membuat
pembiayaan peribadi”.

Kemukakan hujah anda tentang situasi di atas.

71
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 14: SEMBELIHAN (MUKASURAT: 109)

NAMA: ………………………………………………………. TARIKH: ……………….


4.21.1 Maksud, Hukum dan Dalil Sembelihan
1. Maksud Sembelihan

BAHASA MEMOTONG

istilah Menyembelih binatang yang halal dimakan dagingnya dengan cara memutuskan
urat halkum dan urat marih.

2. Hukum Sembelihan

WAJIB (supaya halal di makan dagingnya).

3. Dalil Naqli Sembelihan


Allah s.w.t berfirman:
َ َُۡۡ َ ُ َ َ ُۡۡ َ
ُ‫وذة‬ َّ ۡ َ َّ ُ ٓ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ َّ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ
‫ري ٱّلِلِ بِهِۦ وٱلمنخن ِقة وٱلموق‬
ِ ‫ِغ‬ ‫ل‬ ‫ِل‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ير‬
ِ ِ ‫ِن‬ ‫ٱِل‬ ‫ح ِرمت عليكم ٱلميتة وٱدلم وۡلم‬
َّ َ َّ
......... ‫ٱلس ُب ُع إَِل َما ذك ۡي ُت ۡم‬ َ َ ٓ َ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ َ ُ ۡ َ
َّ ‫ك َل‬ ‫وٱلمَتدِية وٱَل ِطيحة وما أ‬
(Surah al-Maidah: Ayat 3)

Maksud:
Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai, darah (yang keluar mengalir) daging khinzir
(termasuk semua anggota tubuhnya) binatang binatang yang disembelih bukan kerana Allah,
yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati kerana jatuh dari tempat yang tinggi, yang mati
ditanduk, mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih …..

4. Rafi bin Khadij meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

َ ِ‫َما أَن َه َر الد َم َوذُ ِك َر اس ُم ّللا‬


ُ‫علَي ِه فَ ُكلُوه‬
(Riwayat al-Bukhari)

Maksud:
Setiap yang ditumpahkan darahnya dengan menyebut nama Allah maka makanlah.

72
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
4.21.2 Rukun, Syarat Sah, Perkara Sunat dan Perkara Makruh Sembelihan
1. Rukun Sembelihan

PENYEMBELIH
RUKUN
SEMBELIH BINATANG SEMBELIHAN

AN ALAT SEMBELIHAN

SPEKTRUM ILMU SPEKTRUM ILMU

URAT SEMBELIHAN Daripada Syaddad bin Aus, meriwayatkan bahawa


Rasulullah bersabda:

Rajah urat sembelihan pada binatang Maksud: Sesungguhnya Allah telah menetapkan
perbuatan baik (al-Ihsan) atas segala sesuatu, jika
kalian membunuh binatang, maka berlaku baiklah,
dalam hal tersebut. Jika kamu menyembelihnya
segerakanlah sembelihan kamu, Hendaklah kamu
SPEKTRUM ILMU mengasah pisau dan menenangkan binatang
sembelihan.
Majoriti ulamak menyatakan maksud
ahli kita ialah keturunan Bani Israel
yang beragama Yahudi dan Nasrani.
(Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwait) SPEKTRUM ILMU

Hayat Mustaqirrah Haiwan yang mampu bergerak dengan


Bertenaga antara tandanya termasuklah binatang tersebut
meronta-ronta dengan kuat setelah disembelih.

(Wahbah al-Zuhayli; al-Fiqh al-Manhaji ala-Mazhab Imam


Syafi'i)

73
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
2. Syarat Sah Sembelihan
1 2 3.
PENYEMBELIH BINATANG SEMBELIHAN ALAT SEMBELIHAN
1. Beragama Islam atau Ahli 1. Masih Mempunyai Hayat Alat sembelihan
Kitab Mustaqirrah yang dibolehkan
a) Halal sembelihan daripada ialah alatan yang
* Jika binatang yang
ahli kitab kerana niat boleh melukakan
disembelih hampir mati
sembelihan mereka adalah binatang tersebut tidak halal binatang
kerana Allah. dimakan. sembelihan kecuali
b) Sembelihan kanak-kanak dan kuku, gigi dan
2. Putus urat halkum dan
perempuan adalah sah dan tulang.
marih dengan segera dan
halal. sekali sembelihan
2. Melakukan Penyembelihan a) Urat Halkum ialah saluran
Hanya Kerana Allah s.w.t pernafasan urat marih ialah
a) Sembelihan yang bukan saluran makanan.
kerana Allah adalah haram dan b) Apabila kedua-dua urat
tidak sesuai dimakan. tersebut diputuskan dengan
b) Contohnya sembelihan untuk segera binatang tersebut
membuat persembahan kepada akan mati dengan cepat.
kubur Keramat.

3. Perkara Sunat Sembelihan

Perkara Sunat Sembelihan

PENYEMBELIH 1. Penyembelih menajamkan pisau


Disunatkan menajamkan pisau berpandukan hadis riwayat Abu Ya’la, iaitu kamu
hendaklah menajamkan pisau dan menenangkan haiwan sembelihan.

2. Penyembelih menyembelih pada waktu siang


Disunatkan penyembelihan dilakukan pada waktu siang, mengelakkan berlaku
kesilapan ketika menyembelih.

3. Menghadap kiblat
Disunatkan menyembelih dan binatang sembelihan mengadap arah kiblat
kerana kiblat ialah tempat mulia bagi umat Islam.

4. Membaca basmalah
Disunatkan punya boleh membaca basmalah ketika permulaan penyembelih.

BINATANG Membaringkan binatang sembelihan pada rusuk kiri


SEMBELIHAN
ALAT Alat sembelihan ialah alatan yang tajam seperti pisau.
SEMBELIHAN

74
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
NOTA GURU
4.21.4 Bimbing murid melaksanakan amali sembelihan.
4. Perkara Makruh Sembelihan

PENYEMBELIH
a) Menyembelih di hadapan binatang lain b) Menyembelih pada waktu malam
c)Tidak menghadap kiblat d) Tidak membaca basmalah
BINATANG SEMBELIHAN
Menyeksa binatang
ALAT SEMBELIHAN
Menggunakan pisau yang tumpul

SPEKTRUM ILMU
Janin yang mati selepas ibunya disembelih atau mati dalam perut atau lahir dalam keadaan bukan
hayat Mustaqirrah, halal dimakan dagingnya.

SPEKTRUM ILMU
Contoh Menyiksa Binatang Sembelihan Tanpa Sebab:
1. Memenggal leher.
2. Mematahkan kaki.
3. Mengheret kaki binatang ke tempat sembelihan.
4. Menajamkan pisau sembelihan di hadapan binatang

SPEKTRUM ILMU
Penggunaan Water Stunner dalam proses penyembelihan ayam adalah harus.
Penggunaan Electrical Stunning dalam penyembelihan lembu adalah harus.
(Muzakarah jawatankuasa Fatwa, 1988)

75
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
4.21.3 Hikmah Sembelihan Dari Sudut Syarak Dan Sains

1 2 3
Membezakan Menghindarkan Mempercepat
antara daging diri daripada proses
yang halal penyakit yang kematian
dengan terdapat dalam binatang yang
binatang disembelih.
daging yang
kerana toksin
haram supaya dan bakteria
ibadah
yang terdapat
diterima.
dalam darah
binatang telah
dikeluarkan.

NOTA GURU
4.21.4 Bimbing murid melaksanakan amalan sembelihan.
4.21.5 Bimbing murid bersifat ihsan terhadap binatang secara beradab dan istiqomah.

AKTIVITI
1. Laksanakan amali sembelihan.

2. Bina peta pemikiran tentang hikmah sembelihan.


3. Laksanakan aktiviti Hot Seat bagi menceritakan pengalaman murid melaksanakan
sembelihan.

76
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
4. Bincangkan hukum dan alasan bagi situasi berikut, secara berkumpulan, melalui carian
Internet, kemudian bentangkan hasil perbincangan anda:
a) Penggunaan rancangan renjatan elektrik terhadap binatang sebelum sembelihan.
b) Penyembelihan dengan menggunakan mesin.
c) Binatang dipukul selepas sembelihan untuk mempercepat kematiannya.

PENILAIAN
1. Nyatakan maksud sembelihan.
2. Nyatakan hukum sembelihan
3. Nyatakan dalil sembelihan.
4. Senaraikan rukun sembelihan.
5. Jelaskan syarat sah sembelihan.
6. Jelaskan perkara sunat sembelihan.
7. Jelaskan perkara makruh sembelihan.
8. Terangkan dua hikmah sembelihan.

.
9. Bagaimanakah cara mengatasi masalah dia atas?
Bincangkan.

77
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 15: KORBAN DAN AKIKAH (MUKASURAT: 117)

NAMA: ………………………………………………………. TARIKH: ……………….


UNIT 1: KORBAN
4.22.1 Maksud, Hukum, Dalil Serta Binatang Yang di Syariatkan Korban
1. Maksud Korban
MAKSUD
Menyembelih binatang ternakan (al-An’am) pada 10 Zulhijjah hingga akhir hari Tasyrik bertujuan
mendekatkan diri kepada Allah s.w.t.
HUKUM
Sunat Muakkad dan wajib jika bernazar
DALIL NAQLI
Allah s.w.t berfirman:
ۡ َ َ
٢ ‫ف َص ِل ل َِربِك َوٱۡنَ ۡر‬

(Surah al- Kausar: Ayat 20

Maksud:
Tunaikanlah solat kerana tuhanmu dan berkorbanlah kerana-Nya.

BINATANG TERNAKAN (AL-AN'AM) YANG DISYARIATKAN KORBAN:


a) Kerbau b) Lembu c) Biri-biri d) Kambing e) Unta

SPEKTRUM SPEKTRUM ILMU


ILMU
Al Barra’ bin Azib meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:
Ibadah korban
disyariatkan: ‫ضةُ ال َب ِين‬ ِ َ‫عو ُرهَا َوا‬
َ ‫لمري‬ َ ‫احي ال َعو َرا ُء ال َب ِين‬
ِ ‫ض‬
َ ‫أر َبع لتجزئ فِى اْل‬
1. Pada tahun ke ‫ض َها َوالعَر َجا ُء البين طلعُ َها َوالك ِسي َرة ُ التِى َلتُن ِقى‬
ُ ‫َم ِري‬
2 Hijrah.
(Riwayat Abu Daud)
2. Sebagai
mengingati Maksud:
pengorbanan
Nabi Ibrahim a.s. Empat jenis binatang cacat yang tidak boleh dijadikan korban ialah binatang
dan anaknya Nabi yang jelas buta sebelah, yang jelas berpenyakit yang teruk, yang jelas
Ismail a.s. tempangnya dan gila.

78
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
4.22.2 Syarat Sah Korban, Perkara Sunat dan Tempoh Pelaksanaan Korban
BIL SYARAT KETERANGAN
1 Berniat Korban » Berniat korban ketika binatang disembelih.

2 Masa Pelaksanaan » Selepas solat Hari Raya Aidil Fitri pada 10 Zulhijjah hingga terbenam
matahari pada akhir hari Tashrik iaitu pada 13 Zulhijjah.

3 Cukup Umur » Unta: 5 tahun dan keatas.


» Lembu atau Kerbau: 2 tahun dan ke atas.
» Kambing: 2 tahun ke atas.
» Biri-Biri: 1 tahun atau sudah bersalin gigi hadapan setelah berumur
6 bulan.

4 Sifat al-An’am Bebas daripada penyakit dan kecacatan. Contohnya: Cacat yang teruk
pada satu matanya, berpenyakit yang teruk dan tempang atau kurus
yang melampau.

1. Orang yang berkorban disunatkan tidak bercukur dan memotong kuku


pada permulaan bulan Zulhijjah sehingga selesai berkorban.

2. Melakukan penyembelihan korban dengan sendiri dan tidak mewakili


kan kepada orang lain jika mampu.

3. Melaksanakan segala sunat sembelihan seperti menghadap arah kiblat


PERKARA dan alat sembelihan yang tajam.
SUNAT
KORBAN 4. Membaca “Bismillahi Allahuakbar” dan Berselawat ke atas Rasulullah
SAW ketika menyembelih.

5. Berdoa semasa hendak menyembelih:

‫اَلل ُهم َه ِذ ِه ِمن َك َو ِإلَي َك فَتَقَبل ِمنِي‬


Maksud:
Ya Allah, binatang ini daripadamu dan kembali kepadaMu, terimalah
korbanku.

SPEKTRUM ILMU
Apa-apa sahaja daripada bahagian korban tidak dibenarkan untuk diberikan
kepada tukang sembelih sebagai upah.
(Al-Imam an-Nawawi: al-Majmuk)

79
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
Tempoh Masa Pelaksanaan Korban

TARIKH PELAKSANAAN1
1 Zulhijjah • Orang yang berkorban makruh bercukur dan memotong kuku
• Korban tidak sah dilakukan sebelum 10 Zulhijjah
10 Zulhijjah • Waktu penyembelihannya Afdal bermula selepas naik matahari
selepas solat sunat Aidil Adha dan dua khutbah
11 Zulhijjah • Sunat pelaksanaan korban
12 Zulhijjah • Sunat pelaksanaan korban
13 Zulhijjah • Sunat pelaksanaan korban
14 Zulhijjah • Korban tidak sah dilakukan selepas terbenam matahari 13 Zulhijjah

4.22.3 Pembahagian Daging Korban

» 1/3 Disedekahkan pada kepada fakir miskin.

» 1/3 Dihadiahkan kepada sahabat handai termasuk orang kaya


atau jiran.

» 1/3 Dimakan oleh pihak yang berkorban dan anggota keluarganya.

4.22.4 HIKMAH KORBAN


1. Mengagungkan syiar Islam yang merupakan tanda takwa bagi mendekatkan diri kepada Allah
s.w.t.
2. Menghayati semangat pengorbanan Agung yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s supaya
semangat tersebut menaikkan semangat jihad.
3. Mengeratkan persaudaraan antara umat Islam kerana solat sunat Aidil Adha menghimpunkan
seluruh umat Islam.
4. Tanda bersyukur kepada Allah s.w.t atas segala nikmat supaya rezeki yang diperoleh sentiasa
diberkati
NOTA GURU
4.22.5 Bimbing murid berazam untuk melaksanakan korban.
.
SPEKTRUM ILMU
AGIHAN DAGING KORBAN
√: Wajib semua daging korban bagi korban Nazar disedekahkan kepada fakir dan miskin.
X: Orang yang berkorban haram menjual daging, kulit, lemak susu, kaki, kepala dan bulu binatang
korban.
80
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
SPEKTRUM ILMU

Maksud:

Amalan yang dikerjakan oleh anak Adam


yang paling disukai oleh Allah pada hari
Aidul Adha ialah korban. Sesungguhnya
binatang yang dikorbankan pasti datang
menemui tuhannya pada hari kiamat
lengkap dengan tanduk kuku dan bulu nya.
dan Sesungguhnya darah sembelihan
qurban itu telah mendapat tempat istimewa
di sisi Allah sebelum ia jatuh ke tanah. Maka
galakkanlah dirimu untuk berkorban.

(Riwayat Tarmizi dan Ibnu Majah)

AKTIVITI
1. Laksanakan aktiviti Round Robin untuk membincangkan peranan anda ketika ibadah korban
dilaksanakan.
2. Bina peta pemikiran untuk menjelaskan pembahagian daging korban.
3. Cari maklumat melalui melalui Internet dan bincangkan hukum dan alasan bagi situasi berikut
secara berkumpulan. Kemudian bentangkan hasil perbincangan anda:
a) Hukum menyembelih seekor lembu untuk tujuan korban secara berkongsi.
b) Melaksanakan korban di luar kawasan atau di luar negara.
c) Pemberian daging korban kepada orang bukan Islam.

PENILAIAN
1. Nyatakan maksud korban.
2. Nyatakan hukum korban.
3. Tuliskan dalil naqli tuntutan korban.
4. Terangkan cara pembahagian daging korban.
5. Terangkan dua hikmah melaksanakan ibadah korban.
6. Bagaimanakah ibadah korban dapat memajukan ekonomi umat Islam? Huraikan.

81
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
NAMA: ………………………………………………………. TARIKH: ……………….
UNIT 2: AKIKAH
4.22.1 Maksud, Hukum dan Dalil
1. Maksud Akikah
MAKSUD
Menyembelih binatang ternakan (al-An’am) yang disembelih sempena kelahiran bayi.
HUKUM
Sunat Muakkad dan wajib jika bernazar.
Dalil Naqli Akikah
Daripada Samurah bin Jundub meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

ُ ‫سمى َويُحلَ ُق َرأ‬


ُ‫سه‬ َ ‫الغَُلَ ُم ُمرت َ َهن ِب َع ِقيقَتِ ِه يُذبَ ُح‬
َ ُ‫عنهُ يَو َم السابِ ِع َوي‬
(Riwayat at-Tirmizi)
Maksud:
Setiap anak tergadai dengan Aqiqahnya, maka pada hari ketujuh di sembelih haiwan, diberi nama
dan dicukur rambutnya.

UNTA KERBAU
BINATANG TERNAKAN AL-AN’AM
YANG DISYARIATKAN AKIKAH

LEMBU
BIRI-BIRI KAMBING

4.22.2. Syarat Sah Akikah, Perkara Sunat dan Tempoh Pelaksanaan Akikah

3. CUKUP UMUR SYARAT SAH 1. BERNIAT AKIKAH


AKIKAH Berniat akikah Ketika
* Unta: 5 tahun dan ke
atas. binatang disembelih.

* Lembu atau Kerbau :2


tahun dan ke atas. 4. SIFAT AL-AN’AM
2. MASA
* Kambing 2 tahun dan Bebas daripada penyakit dan PELAKSANAAN
keatas. kecacatan. Contohnya : a) Cacat
yang teruk pada satu matanya b) Setelah bayi dilahirkan.
* Biri-biri satu tahun atau
Berpenyakit yang teruk tempang
sudah bersalin gigi
hadapan setelah berumur atau kurus yang melampau.
6 bulan.
82
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
SPEKTRUM ILMU
Penyembelihan binatang akikah memadai dengan seekor kambing.
Sebaik-baiknya ialah dua ekor kambing bagi anak lelaki dan seekor bagi anak perempuan.
Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa:

Maksud:
Rasulullah s.a.w telah melakukan
aqiqah untuk Hasan dan Husin dengan
dua ekor kibas (biri-biri) tiap-tiap
seorang.
(Riwayat an-Nasa'i)

PERKARA SUNAT AKIKAH

1. Berdoa semasa hendak menyembelih:

Maksud:
Dengan nama dengan nama Allah, Allah Maha Besar, Ya Allah binatang ini daripadaMu dan
kembali kepadaMu. ini aqiqah………(sebut nama anak).
2. Menyembelih ketika matahari sedang naik.
3. Dilakukan pada hari ketujuh selepas kelahiran.
4. Tidak dipatah-patahkan tulang binatang semasa memotong daging kecuali mengikut sendi-
sendinya.
5. Mencukur rambut bayi selepas penyembelihan, selepas itu memberikan nama yang baik
kepada bayi.
6. Bersedekah dengan emas atau perak seberat rambut bayi yang telah dicukur.

SUNAT
TEMPOH PELAKSANAAN Setelah sempurna kelahiran sehingga bayi itu baligh
AKIKAH
SUNAT MUAKKAD
Pada hari ketujuh kelahiran bayi

83
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
SPEKTRUM ILMU
Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:
Maksud:
Sesungguhnya nama kalian yang paling dicintai di
sisi Allah s.w.t ialah Abdullah dan Abdul Rahman.
(Riwayat Muslim)

4.22.3 PEMBAHAGIAN DAGING AKIKAH


1. Dimasak dengan masak yang manis dan disedekahkan sesudah dimasak.
2. Masakan itu Afdhal disedekahkan kepada orang miskin.
3. Masakan itu juga sunat dimakan oleh orang yang beraqiqah.

4.22.4 HIKMAH AKIKAH

1. Menzahirkan kesyukuran 2. Menghebahkan berita 3. Menyuburkan sifat


kepada Allah s.w.t atas kelahiran supaya tidak pemurah dan menjauhi
kurniaan cahaya mata. timbul prasangka. sifat bakhil.

AKTIVITI
1. Melaksanakan aktiviti Quick Quiz yang menguji kefahaman murid tentang aqiqah secara lisan.
2. Bina peta pemikiran tentang perbandingan antara korban dengan akikah.
3. Bincangkan hukum dan alasan bagi situasi berikut, secara berkumpulan, kemudian
bentangkan hasil perbincangan anda.
4. Memberikan daging aqiqah kepada orang bukan Islam.
5. Melaksanakan ibadah aqiqah tetapi tidak bersedekah dagingnya.
PENILAIAN
1. Nyatakan maksud akikah.
2. Nyatakan hukum akikah.
3. Nyatakan dalil naqli tuntutan aqiqah.
4. Terangkan cara pembahagian daging akikah.
5. Terangkan dua hikmah menunaikan ibadah aqiqah.
6. “Hukum akikah merupakan sunat muakkad. Tetapi terdapat ibu bapa yang tidak
mampu melaksanakannya sehingga anak telah mencapai usia baligh”.

Berikan pandangan anda berkaitan dengan situasi di atas.

84
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 16: MUAMALAH ISLAM (MUKASURAT: 129)

NAMA: ………………………………………………………. TARIKH: ……………….


UNIT 1: KONSEP MUAMALAH ISLAM
4.22.1 Maksud, Hukum dan Dalil Muamalah Islam
1. Maksud Muamalah Islam
MAKSUD
Hukum syarak yang berkaitan dengan urusan kewangan seperti jual beli, sewaan, simpanan dan
sebagainya.
HUKUM
Harus
DALIL NAQLI MUAMALAH ISLAM
Allah s.w.t berfirman:

ۡ‫ك ب َأ َّن ُهم‬


َ َٰ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َّ ُ ُ َّ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ َ ْ َٰ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َّ
ِ ِ ‫س ذل‬ َٰ
َۚ ِ ‫ٱلربوا َل يقومون إَِل كما يقوم ٱَّلِي يتخبطه ٱلشيطن مِن ٱلم‬ ِ ‫ٱَّلِين يأكلون‬
َ َ‫ مِن َّربهِۦ ف‬ٞ‫ٱۡل ۡي َع َو َح َّر َم ٱلربَ ََٰۚوا ْ َف َمن َجا ٓ َءهُۥ َم ۡوع َِظة‬
َٰ َ ‫ٱنت‬
‫َه‬ ُ َّ ‫قَال ُ ٓوا ْ إ َّن َما ۡٱۡلَ ۡي ُع م ِۡث ُل ٱلربَ َٰۗۡوا ْ َوأَ َح َّل‬
َ ۡ ‫ٱّلِل‬
ِ ِ ِ ِ
َ ُ
َ ُ َٰ َ َ ۡ ُ َّ ُ َٰ َ ۡ َ َٰٓ َ ْ َ َ َ ۡ َ َ َّ َ ٓ ُ ُ ۡ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
٢٧٥ ‫ِلون‬ ِ ‫فلهۥ ما سلف وأمرهۥ إَِل ٱّلِلِۖ ومن ٗعد فأولئِك أصحب ٱَلارِِۖ هم فِيها خ‬
(Surah al-Baqarah: Ayat 275)

Maksud:
Padahal Allah s.w.t telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

4.23.2 Matlamat Pensyariatan Muamalat Dalam Islam


1. Menunjukkan keadilan Allah s.w.t dalam mengatur urusan kehidupan manusia.
2. Mengiktiraf pemilikan harta melalui akad yang sah.
3. Segala urusan dalam amalan Islam bertepatan dengan matlamat syariat Islam.
4. Menjaga kepentingan penjual dan pembeli serta penyewa dan pemiliknya.
5. Mendapat keredaan Allah s.w.t kerana melakukan suruhan dan meninggalkan larangan dalam
urusan harian.

SPEKTRUM ILMU
al-Batil adalah mana-mana transaksi yang menyalahi syarak.
(Wahbah az-Zuhaily: at-Tafsir Al Munir)

85
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
SPEKTRUM ILMU
Ibnu Abbas menceritakan bahawa setelah Nabi Muhammad s.a.w sampai di Madinah, penduduk
Madinah ialah orang yang paling buruk dalam hal timbangan. Sehinggalah Allah menurunkan ayat:

َ ‫ل لِلۡ ُم َطفِ ِف‬ٞ ۡ‫َوي‬


١ ‫ني‬
Maksud: Kecelakaan besarlah bagi orang yang menipu. (Riwayat an-Nasa'ie)
4.23.3 Kepentingan Memahami dan Mengamalkan Muamalah Islam

1. Dalil naqli tuntutan beramal dengan muamalah Islam


Allah s.w.t berfirman:

َ ً َ َٰ َ َ ُ َ َ ٓ َّ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ ْ ٓ ُ ُ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
‫يأيها ٱَّلِين ءامنوا َل تأكلوا أموَٰلكم بينكم بِٱلبَٰ ِط ِل إَِل أن تكون ت ِجرة عن‬
ُ ‫تَ َراض م‬
‫ِنك ۡ َۚم‬ ٖ
(Surah an-Nisa’: Ayat: 29)

Maksud: Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta benda sesama
kamu dengan jalan yang salah (batil), kecuali dengan perniagaan yang dilakukan secara
saling meredhai antara kamu.

2. Dalil naqli Ancaman Tentang Beramal Dengan Muamalah Islam


Allah s.w.t berfirman:
َ ۡ ُ ُ َ َ َ ُ ََ ْ ُ ۡ َ َ َّ َ ‫ل ل ِلۡ ُم َط ِف ِف‬ٞ ‫َو ۡي‬
‫ ِإَوذا َكلوهم أو‬٢ ‫اس ي َ ۡس َت ۡوفون‬ ِ َّ‫ِين إِذا ٱك َتالوا لَع ٱَل‬ ‫ ٱَّل‬١ ‫ني‬
َ ُ ُ ۡ َّ ُ َّ َ َ َٰٓ َ ْ ُ ُّ ُ َ َ َ
ُ‫ يَ ۡو َم َي ُقوم‬٥ ‫ ِِلَ ۡوم َع ِظيم‬٤ ‫ون‬ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ُ َ َّ
ٖ ٍ ‫وث‬ ‫ع‬ ‫ب‬‫م‬ ‫م‬ ‫ه‬‫ن‬‫أ‬ ‫ك‬ ِ ‫ئ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ظ‬ ‫ي‬ ‫َل‬ ‫أ‬ ٣ ‫ون‬ ‫وزنوهم َي َِس‬
٦ ‫ني‬ َ ‫اس ل َِرب ٱلۡ َعَٰلَ ِم‬ ُ َّ‫ٱَل‬
ِ
(Surah al-Mutaffifin: Ayat:1-6)

Maksud:
Kecelakaan besar bagi orang yang menipu (dalam timbangan dan sukatan) Iaitu mereka
yang apabila menerima sukatan daripada orang lain mereka mengambilnya dengan
cukup. Dan (sebaliknya) apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain,
mereka kurangi. Tidakkah mereka menyangka akan dibangkitkan (hidup semula
sesudah mati)? Pada hari kiamat yang amat besar (huru-haranya). Hari berdiri manusia
ketika menghadap tuhan semesta alam?

86
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
3. Contoh Keperihatinan Nabi dan Sahabat Dalam Menjaga Muamalah Islam
Allah s.w.t berfirman:

(Riwayat Muslim)

Maksud:
Bahawa Rasulullah s.a.w lalu berdekatan dengan selonggok makanan lalu baginda
memasukkan tangannya ke dalam longgokkan itu. Tiba-tiba jari baginda terkena sesuatu
yang basah. Baginda bertanya: “Apa semua ini wahai tuan punya makanan?”. Orang itu
menjawab, “Terkena hujan, wahai Rasulullah”. Baginda bersabda: “Mengapa tidak kamu
letakkan di atas supaya orang ramai dapat melihatnya?”. Sesiapa yang menipu, maka dia
bukan daripada kalangan ku.
# Penafian menjadi umat Rasulullah s.a.w bermaksud perbuatan tersebut menyalahi
sunnah Rasulullah s.a.w dan petunjuk baginda.
(al-Imam an-Nawawi: Syarah Sahih Muslim)

4. Perbandingan Antara Muamalah Islam Dengan Konvensional


MUAMALAH ISLAM KONVENSIONAL
Bersumberkan dalil Bersumberkan teori dan pemikiran manusia
semata-mata
Mengharamkan riba Mengamalkan riba
Bebas daripada unsur judi dan gharar Mengandungi unsur judi dan gharar
Berteraskan keimanan kepada Allah s.w.t Berteraskan keuntungan dan kekayaan

SPEKTRUM ILMU
1. Riba Dalam Muamalah Islam Terbahagi Kepada Dua Bahagian:
a) Riba al-Duyun (riba hutang) b) Riba al-Buyu’ (jual beli)
2. Manakala Ulama Mazhab as-Syafi'i Membahagikan Kepada Tiga:
a) Riba al-Fadhl b) Riba an-Nasiah c) Riba al-Yad
(Wahbah al-Zuhayli : al-Fiqh al-Manhaji : ala-Mazhab Imam Syafi'ie)

87
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
4.23.4 Unsur Yang Diharamkan Dalam Muamalah Islam
BIL UNSUR MAKSUD CONTOH
1 RIBA Pertambahan bayaran dalam urusan Aiman berhutang daripada Ilham
pertukaran barang dan hutang. sebanyak RM100.00 dengan syarat
Aiman mesti membayar RM110.00.

2 GHARAR Kesamaran dalam urusan muamalah Menjual burung liar di udara.


yang tidak dibenarkan oleh syarak.

3 JUDI Perbuatan yang melibatkan Mempertaruhkan wang dalam


perbuatan sesuatu yang berharga. sesuatu perlumbaan.

4 DHOROR Setiap perkara yang membawa Melakukan transasi barang terlarang


kerosakan. seperti senjata api kepada kanak-
kanak.

4.23.5 Pengertian, Rukun dan Syarat Akad Dalam Muamalah Islam


1. Maksud Akad Dalam Muamalah Islam
Bahasa : Ikatan, Simpulan
Istilah : Ijab dan qabul dalam urusan perniagaan dan kewangan.
(Wahbah al- Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuha)
2. Rukun Akad

SESUATU YANG DI
PIHAK YANG BERAKAD SIGHAH
AKADKAN
•PENJUAL •HARGA •IJAB
•PEMBELI •BARANG •KABUL

SPEKTRUM ILMU
Ubadah bin as-Somit meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:
Maksud:
Pertukaran emas dengan emas, perak dengan
perak, gandum dengan gandum, barli dengan
barli, tamar dengan tamar dan garam dengan
garam, mestilah dengan kadar (timbangan
sukatan) yang sama, dan mestilah dengan
penyerahan serentak (dalam satu majlis).
(Riwayat Muslim)

88
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
4.23.5 Syarat-Syarat Akad Dalam Muamalah Islam

2. PERKARA YANG DI
1. PIHAK YANG AKADKAN 3. SIGHAH
BERAKAD
a) Lafaz Ijab dan Lafaz Qabul adalah sepadan.
a) Mestilah Contohnya: Ali menyatakan lafaz ijab dengan
a) Penjual dan berkata: 'Saya beli sehelai baju ini dengan harga
pembeli mestilah wujud ketika
akad berlaku RM100.00' dan Ahmad berkata: "Ya", iaitu
* Baligh bersetuju menerima tawaran tersebut.
b) barang atau
* Berakal perkhidmatan b) Lafaz Ijab dan Lafaz Qabul tidak diikat
*Mampu yang dengan syarat tertentu.
memelihara dan diakadkan Contoh :
mengurus hartanya adalah halal. Abdullah menyatakan "Saya jual basikal ini
b) Melibatkan dua c) Dapat kepada awak dengan harga RM 1000.00,
pihak dan bebas diserahkan apabila saya menyambung pelajaran ke luar
membuat pilihan. ketika akad. negara".

c) Lafaz ijab dan lafaz qabul dalam satu


pertemuan.

AKTIVITI
1. Melaksanakan aktiviti Idea Rush bagi menyatakan kewajipan mengamalkan Muamalat Islam.
2. Bina peta pemikiran tentang perbezaan antara Muamalat Islam dengan konvensional.
3. Cari maklumat mengenai rukun akad melalui Internet. Hasilkan info grafik secara berkumpulan
berkaitan dengan rukun akad. Muat naik info tersebut ke media sosial.
4. Bincangkan hukum dan alasan bagi situasi berikut secara berkumpulan, kemudian bentangkan
hasil perbincangan anda.
i. Riba dalam hutang.
ii. Jual beli mercun.
iii. Akad jual beli melalui tele sidang (Video Conference). SPEKTRUM ILMU
PENILAIAN Hukum skim cepat
1. Apakah maksud Muamalat Islam. kaya ialah haram
kerana
2. Nyatakan dalil yang terkandung muamalah Islam.
mengandungi
3. Jelaskan empat matlamat pensyariatan Muamalat Islam. unsur-unsur judi,
4. Senaraikan rukun akad. riba dan gharar.
Umat Islam dilarang
5. Jelaskan syarat akad dalam Muamalat Islam. terlibat dengan
6. skim ini.

Huraikan pandangan anda berdasarkan penyataan di atas?


89
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
NAMA: ………………………………………………………. TARIKH: ……………….
UNIT 2: JENIS AKAD DALAM MUAMALAH ISLAM
4.23.6 Jenis Akad Dalam Muamalah Islam

1 2 3
PERTUKARAN KEBAJIKAN PERKONGSIAN
* Jual Beli * Hibah * Qard * Musharakah
* Sewaan * Wakaf * Wadiah * Mudharaah

5
4
JAMINAN
AGEN
* Kafalah
* Wakalah
* Rahnu

4.23.6 Pengertian dan Contoh Jenis Akad Dalam Muamalah Islam


BIL JENIS AKAD MAKSUD CONTOH
1 PERTUKARAN i. Jual Beli Suatu akad pertukaran barang Membeli makanan
dengan barang dengan di kantin sekolah
persetujuan penjual dan pembeli. dengan duit.
ii. Sewaan Akad bagi menyerahkan sesuatu Sewaan rumah.
yang bermanfaat yang boleh
diberikan secara sewa dengan
pembayaran tertentu.
2 KEBAJIKAN i. Hibah Memberikan sesuatu secara Memberikan
percuma dengan rela hati kepada sebuah rumah
orang lain ketika pemberi masih kepada anak.
hidup.
ii. Qard Memberikan hutang wang kepada Memberikan
orang lain tanpa sebarang pinjaman wang
imbuhan (faedah) dan perlu RM 100 untuk
membayar kembali dengan jumlah kegunaan
yang sama. peribadi.
iii. Wakaf Mewakafkan harta yang dapat Mewakafkan
diambil manfaatnya serta kekal rumah untuk pusat
fizikalnya (ainnya), untuk penjagaan anak-
penggunaan yang baik serta anak yatim.
bertujuan mendapat keredaan
Allah s.w.t.
iv. Wadiah Memberikan sesuatu barang Simpanan wang.
kepada orang lain agar dapat
disimpan dan dipelihara seperti
yang sepatutnya.
90
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
3 PERKONGSIAN i. Akad yang menetapkan sesuatu Perkongsian
Musyarakah harta atau perniagaan yang untuk
dikongsi bersama oleh dua orang menubuhkan
atau lebih. syarikat
perniagaan.
ii. Akad yang dilakukan oleh Permodal
Mudharabah pemodal dengan menyerahkan memberikan
modalnya kepada pengusaha RM10.000.00 ribu
agar dapat diniagakan dan kepada
keuntungan dibahagikan antara pengusaha untuk
mereka. perniagaan buah-
buahan dan kadar
keuntungan yang
dipersetujui 60%
untuk pengusaha
dan 40% untuk
pemodal.

4 AGEN i. Wakalah Mewakilkan pekerjaan tertentu Irsyad mewakilkan


yang boleh dikerjakan kepada Syafiq untuk
orang lain. menjual sebuah
rumahnya dan
Syafiq akan
dibayar imbuhan
yang dipersetujui.

5 JAMINAN i. Kafalah Jaminan yang diberikan oleh Muhammad


penjamin kepada orang yang menjadi penjamin
dijamin atas sesuatu transaksi. kepada Ahmad
yang membuat
pembiayaan
daripada sebuah
bank.

ii. Rahnu Menggadaikan sesuatu barang Maimunah


sebagai jaminan terhadap hutang. menggadaikan
gelang emas
kepada bank bagi
mendapatkan
pinjaman daripada
Bank.

NOTA GURU

4.23.7 Guru membimbing murid melaksanakan muamalah Islam secara beradab dan istiqomah.

91
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
AKTIVITI
1. Melaksanakan aktiviti Hot Seat bagi menceritakan pengalaman murid melaksanakan akad
dalam muamalat Islam.
2. Bina peta pemikiran jenis akad dalam Muamalat Islam.
3. Bincangkan hukum dan alasan bagi situasi berikut secara berkumpulan, kemudian bentangkan
hasil perbincangan anda.
i. Pembelian barangan melalui Internet (online).
ii. Pembelian haiwan peliharaan.
iii. Pengumpulan wang secara sistem kutu.

PENILAIAN
1. Nyatakan pengertian maksud serta contoh bagi akad berikut:
» Jual beli » Mudharabah
» Rahnu » Musyarakah
» Kafalah » Wadiah
» Wakalah » Wakaf
» Qard » Hibah
» Sewaan

2.

“Jom menabung untuk


masa depan anda”

Ramalkan apa-apa yang akan terjadi sekiranya individu tidak melaksanakan perkara di atas.

92
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 17: SOLAT SUNAT DHUHA DAN SOLAT SUNAT GERHANA (MUKASURAT: 143)

NAMA: ………………………………………………………. TARIKH: ……………….


UNIT 1: SOLAT SUNAT DHUHA
4.24.1 Maksud dan Hukum Solat Dhuha
MAKSUD

Solat sunat yang dilakukan pada waktu antara naik matahari selepas syuruk hingga
sebelum gelincir matahari.

HUKUM
Sunat Muakkad

DALIL
Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

(Riwayat Bukhari)
Maksud:
Kekasihku s.a.w telah mewasiatkan kepada aku tiga perkara yang tidak akan pernah aku
tinggalkan sehingga akhir hayatku, berpuasa 3 hari setiap bulan (hijrah), mengerjakan dua rakaat
solat dhuha dan mengerjakan solat witir sebelum tidur.

SPEKTRUM ILMU

SPEKTRUM Abu Zar al-Ghifari meriwayatkan dalam hadis qudsi, Allah


ILMU s.w.t berfirman:

Waktu dhuha
adalah selepas 28
minit waktu syuruk
sehingga masuk
waktu zohor.
(Pejabat mufti Maksud:
Wilayah
Persekutuan) Wahai anak Adam, kerjakanlah empat rakaat pada permulaan
siang (Solat Dhuha), pasti aku cukupkan keperluanmu sampai
ke petang.

93
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
4.24.3 Kaifiat Menunaikan Solat Sunat Dhuha

NIAT Maksud:
Sahaja aku solat Sunat Dhuha 2 rakaat kerana Allah ta'ala.

Bilangan Rakaat 2/4/6 atau 8 rakaat


Cara Pelaksanaan Digalakkan solat secara bersendirian.
Bacaan Dalam Solat 1. Rakaat pertama→
Surah al-Fatihah, kemudian surah as-Syam ataupun surah lain

2. Rakaat kedua →
Surah al-Fatihah, kemudian surah Dhuha atau surah lain

Menyempurnakan rukun-rukun lain sehingga memberi salam

* (Wahbah al-Zuhaili: al-Fiqh al-Manhaji ala Mazhab al-Imam al-Syafi'e)

SPEKTRUM ILMU
Aisyah r.a berkata: Selepas Rasulullah s.a.w menunaikan solat dhuha baginda membaca:

Maksud:
Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku dan perkenankanlah taubat kepada aku. Sesungguhnya
Engkau Maha penerima taubat, Maha Pengampun (sebanyak 100 kali).
(al-Bukhari: Adab al-Mufrad)

4.24.4 Hikmah Menunaikan Solat Sunat Dhuha

1 Mendekatkan diri kepada Allah s.w.t bagi meraih kasih sayang daripada Allah s.w.t.

2 Membuktikan ketaatan kepada Allah s.w.t setiap masa.

3 Mendapat rahmat dan rezeki daripada Allah s.w.t

94
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
NOTA GURU

4.24.5 Bimbing murid melaksanakan solat sunat dhuha secara beradab dan istiqomah.

AMALAN
Amalkan doa ini selepas solat sunat Dhuha:

َ ‫ض َحا ُء َك َوالبَ َها َء بَ َها ُء َك َوال َج َما َل َج َمالُ َك َوالقُوة َ قُوت ُ َك َوالقُد َرة‬
ُ ‫ض َحآ َء‬ ُّ ‫اَللّٰ ُهم اِن ال‬
‫قُد َرت ُ َك َوال ِعص َمةَ ِعص َمتُ َك‬
َ‫ض فَأَخ ِرجهُ َواِن َكان‬ ِ ‫آء فَأَن ِزلهُ َواِن َكانَ ِفى الَر‬ ِ ‫اَللّٰ ُهم اِن َكانَ ِرز ِقى ِفى الس َم‬
‫اء َك‬
ِ ‫ض َح‬ُ ‫ق‬ ِ ‫ط ِهرهُ َواِن َكانَ بَ ِعيدًا فَقَ ِربهُ بِ َح‬ َ َ‫ُم َعس ًرا فَيَ ِسرهُ َواِن َكانَ َح َرا ًما ف‬
َ‫ت ِعبَا َد َك الصا ِل ِحين‬ َ ‫اء َك َو َج َما ِل َك َوقُوتِ َك َوقُد َرتِ َك آتِنِى َمآاَت َي‬
ِ ‫َوبَ َه‬
(Hashiah al-Jaml)

AKTIVITI
1. Melaksanakan amalan solat sunat dhuha.
2. Bina peta pemikiran tentang hikmah solat sunat dhuha.
3. Laksanakan aktiviti Hot Seat bagi menceritakan pengalaman murid melaksanakan solat sunat
dhuha.
4. Hasilkan persembahan Power Point tentang kaifiat mengerjakan solat sunat dhuha.
i. Bentangkan dalam kelas.
ii. Muat naik ke internet.

PENILAIAN
1. Nyatakan maksud solat dhuha.
2. Nyatakan hukum solat dhuha.
3. Nyatakan dalil solat dhuha.
4. Terangkan kaifiat menunaikan solat sunat duha.
5. Terangkan dua hikmah solat sunat dhuha.

“Masyarakat Menganggap Solat Sunat Dhuha Semata-Mata Untuk Menjadi Kaya”


6.
Huraikan hujah anda untuk memperbetul anggapan tersebut.

95
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
NAMA: ………………………………………………………. TARIKH: ……………….
UNIT 2: SOLAT SUNAT GERHANA
4.24.2 Maksud, hukum dan Dalil Solat Sunat Gerhana
1. Maksu dan Hukum Solat Sunat Gerhana
MAKSUD

Solat yang dilakukan ketika berlaku gerhana matahari atau gerhana bulan dengan cara-
cara yang tertentu.

HUKUM

Sunat Muakkad

DALIL
Al Mughirah bin Syu'bah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

(Riwayat Muslim)

Maksud:
Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda kekuasaan Allah s.w.t, tidak terjadi gerhana
matahari dan bulan kerana kematian seseorang ataupun kehidupannya. Apabila kamu melihat
gerhana, maka berdoalah dan dirikanlah solat hingga gerhana tersebut berlalu.

SPEKTRUM ILMU SPEKTRUM ILMU SPEKTRUM ILMU


Selepas solat, sunat Tarikh Pensyariatan: Antara amalan yang di anjurkan
dibacakan khutbah. ketika gerhana termasuklah:
Dilakukan dua kali a) Solat Sunat
mengikut rukun-rukun Gerhana Matahari 1. Solat Sunat Gerhana
dan syarat-syarat pada tahun kedua
khutbah Jumaat. Hijrah 2. Memperbanyak Istighfar

(Al-Imam an-Nawawi: 2. Solat Sunat 3. Berdoa


al-Majmu' Syarah Al Gerhana Bulan pada
4. Bertakbir
Muhazzab) tahun kelima Hijrah.
5. Bersedekah

96
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
4.24.4 Hikmah Menunaikan Solat Sunat Gerhana
1. Menginsafi kekuasaan Allah s.w.t terhadap penciptaan alam semesta agar sentiasa bersyukur
diatas nikmat yang diberikan.
2. Memohon keampunan kepada Allah s.w.t terhadap segala dosa yang dilakukan sama ada
sengaja atau tidak sengaja.
3. Memberikan peringatan supaya manusia tidak melakukan kerosakan dan kemungkaran.
4. Memandu manusia mentauhidkan Allah s.w.t kerana meninggalkan amalan khurafat semasa
gerhana.
5. Mendapat ganjaran pahala melaksanakan ketaatan kepada Allah s.w.t kerana mengikut
sunnah Nabi Muhammad s.a.w.

NOTA GURU

4.24.5 Bimbing murid melaksanakan solat sunat gerhana secara beradab dan istiqomah.

4.24.3 Kaifiat Menunaikan Solat Sunat Dhuha

Niat Gerhana bulan

‫َين للِ تَ َعالَى‬


ِ ‫وف َرك َعت‬
ِ ‫س‬ُ ‫سنةَ ال ُخ‬ َ ُ‫أ‬
ُ ‫ص ِلى‬
Maksud : Sahaja aku solat sunat gerhana bulan dua rakaat menjadi imam /
makmum kerana Allah Taala

Niat Gerhana Matahari

‫َين للِ ت َ َعا َلى‬


ِ ‫وف َرك َعت‬
ِ ‫س‬ُ ‫سنةَ ال ُك‬ َ ُ‫أ‬
ُ ‫ص ِلى‬
Maksud:
Sahaja aku solat sunat gerhana matahari dua rakaat menjadi imam/
makmum kerana Allah Taala
Bilangan rakaat 2 rakaat
Waktu Dilakukan ketika berlaku gerhana matahari atau gerhana bulan
Cara Pelaksanaan Digalakkan secara berjemaah
Bacaan Dalam Solat Rakaat Pertama Rakaat Kedua
Surah al-Fatihah dan surah lain
Rukuk pertama Sebaik-baiknya memanjangkan Sebaik-baiknya memanjangkan
kadar rukun seperti kadar Panjang kadar rukun seperti kadar panjang
bacaan surah pada rakaat pertama bacaan surah pada rakaat kedua
Qiam Surah al-Fatihah dan surah lain
Rukuk Kedua Sebaik-baiknya panjang rukuk Sebaik-baiknya panjang rukuk
seperti kadar panjang bacaan pada seperti kadar panjang bacaan pada
rakaat pertama untuk kali kedua rakaat kedua untuk kali kedua
Menyempurnakan rukun-rukun yang lain sehingga memberi salam.

97
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
AKTIVITI
1. Laksanakan amali solat Sunat Gerhana.
2. Bina peta pemikiran perbandingan solat sunat Gerhana dan solat sunat dhuha.
3. Melaksanakan aktiviti Flipped Classroom:
i. Senaraikan tiga isi khutbah.
ii. Bincangkan dalam kelas hasil tugasan anda.
4. Laksanakan aktiviti lawatan ke planetarium negara untuk mendengar taklimat tentang
Gerhana. Murid diminta menulis laporan kemudian membentangkannya dalam kelas.
5. Bincangkan tentang kepercayaan Khurafat yang berkaitan dengan Gerhana bentangkan dalam
kelas.

PENILAIAN
1. Nyatakan maksud solat Gerhana.
2. Nyatakan hukum solat Gerhana.
3. Nyatakan dalil solat Gerhana.
4. Jelaskan kaifiat menunaikan solat sunat Gerhana.
5. Terangkan dua hikmah solat sunat Gerhana.
6.

Apakah tindakan anda apabila fenomena tersebut berlaku?

98
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 18: KERAJAAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN (MUKASURAT: 151)

NAMA: ………………………………………………………. TARIKH: ……………….


5.10.1 Era Pemerintahan Kerajaan Islam

Kerajaan Islam berjaya menguasai dunia selama 1400 tahun lamanya.

Zaman Rasulullah
s.a.w a) Pusat pemerintahan: Madinah
1H – 11H b) Pimpinan Rasulullah s.a.w
(9622M – 632M)

a) Pusat pemerintahan: Madinah


Zaman Khulafa’ ar-
Rasyidi b) Khalifah:
11H – 40H * Saidina Abu Bakar as-Siddiq * Saidina Umar bin al-Khattab
(632M – 661M)
* Saidina Uthman bin Affan * Saidina Ali bin Abi Talib

Zaman Kerajaan a) Pusat pemerintahan: Damsyik


Umayyah b) Khalifah Yang Terkenal:
41H – 132H
* Muawiyah bin Abi Sufian * Abdul Malik bin Marwan
(661M – 1750M)
* Al-Walid bin Abdul Malik * Umar bin Abdul Aziz

a) Pusat pemerintahan: Baghdad


Zaman Kerajaan
Abbasiyah
b) Khalifah Yang Terkenal:

132H – 656H * Abi al- Abbas bin as- Suffah * Abu Ja’far al- Mansur

(750M – 1258M) * Harun ar-Rasyid * Abu Ja’far al- Makmun

a) Pusat pemerintahan: Istanbul


Zaman Kerajaan
Uthmaniah b) Sultan Yang Terkenal:
698H – 1341H * Uthman Ertughrul * Urghan
(1299M – 1924M)
* Muhammad al-Fateh * Sulaiman al-Qanuni

99
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
SPEKTRUM ILMU

Antara tahun 656 Hijrah hingga 698 Hijrah selepas kejatuhan kerajaan ab-Basiyah diteruskan di Mesir.

5.10.2 Ciri Kepimpinan Khulafa’ ar-Rasyidin

MENGAMALKAN SYURA
ABU TEGAS
Mengambil kira pandangan para sahabat dalam BAKAR
menentukan strategi peperangan menentang Tegas dalam memerangi
tentera Rom, dengan mengggunakan strategi
AS- golongan murtad, nabi
pembahagian empat pasukan tentera sehingga SIDDIQ palsu dan golongan yang
berjaya menawan negeri Syam. R.A enggan membayar zakat.

d
BERPANDANGAN JAUH SETIA DENGAN ARAHAN RASULULLAH
Mengarahkan Zaid bin Tsabit mengetuai usaha Meneruskan tindakan Rasulullah s.a.w untuk
menghimpunkan tulisan ayat al-quran yang terdapat menghantar Usamah bin Zaid sebagai
pada kepingan-kepingan batu, tulang, pelepah tamar panglima angkatan tentera Islam kepada
dan kulit haiwan kerana ramai penghafaz al-quran kerajaan (Ghassan) kerana telah membunuh
terkorban dalam peperangan Yamamah. utusan Rasulullah s.a.w.

SPEKTRUM ILMU
Ucapan Saidina Abu Bakar r.a selepas dilantik menjadi khalifah:
……..” Sekiranya aku di jalan yang benar, berilah bantuan. Sekiranya aku menyimpang, tegurlah.
Kebenaran ialah amanah, pendustaan ialah khianat. Taatilah kepadaku selama aku mentaati Allah s.w.t dan
rasul-Nya dan sekiranya aku engkar kepada Allah s.w.t dan Rasul, maka luputlah ketaatanmu kepadaku”.

TEGAS
BERFIKIRAN TERBUKA
UMAR BIN Menggantikan kepimpinan
Bersedia ditegur Rasulullah s.a.w dan AL- Khalid bin al-Walid sebagai
menerima pendapat daripada sahabatnya
KHATTAB panglima angkatan tentera
Abu Bakar as-Siddiq tentang pembebasan
Islam dengan Abu Ubaidah al-
tawanan Perang Badar kerana R.A Jarrah semasa perang
menghormati keputusan mesyuarat. Yamamah.
d
CEKAP
* Menubuhkan majlis syura, beberapa jabatan baharu (ad- ADIL
Dewan) serta mengemaskini Baitul Mal bagi melicinkan Memastikan kebajikan rakyat
pentadbiran Negara. terpelihara dengan meninjau
* Beliau juga membahagikan wilayah Islam kepada beberapa sendiri keadaan rakyatnya
bahagian pentadbiran di bawah kuasa seorang gabenor yang termasuk menyamar sebagai
cekap seperti Muawiyah bin Abu Sufian dan Amru bin al-As. rakyat biasa.

100
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PAUTAN KOD QR: SIFAT DAN RIWAYAT HIDUP KHULAFA AL-RASYIDIN
http://bukuteks.dbp.gov.my/media.php?id=2003

SPEKTRUM ILMU
Ucapan Saidina Umar bin al-Khattab selepas dilantik menjadi Khalifah:
……”Dalam menunaikan tugas, maka al-quran ialah panduanku dan aku akan mengikuti jejak langkah
Rasulullah s.a.w dan Abu Bakar r.a. Sekiranya aku di jalan yang benar, ikutilah aku dan sekiranya
aku menyimpang daripada jalan yang benar, maka perbetulkanlah aku agar tidak kehilangan arah”.

PRIHATIN
BERFIKIRAN TERBUKA UTHMAN
Menyumbangkan harta dan kekayaan
Melonggarkan syarat BIN untuk pertahanan Negara. Beliau juga
penggunaan harta Baitul membesarkan Masjid Nabawi untuk
Mal. Beliau juga telah AFFAN
keperluan dan keselesaan umat Islam.
membenarkan sahabat R.A
keluar dari Kota Madinah.

INOVATIF BERPANDANGAN JAUH


Menubuhkan Angkatan Tentera Menubuhkan jawatankuasa khas pembukuan al- Quran
Laut Islam sehingga berjaya yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit menggunakan lahjah
meluaskan empayar Islam arab Quraisy yang dikenali sebagai mashaf Uthmani demi
khususnya di Syam dan Mesir. memelihara kesucian al-quran.

SPEKTRUM ILMU
Ucapan Uthman Bin Affan selepas dilantik menjadi Khalifah:
……”Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah merupakan permainan yang melalaikan.
Akhirat kelak seksaan yang pedih bagi yang mengingkari serta keredaan Allah s.w.t bagi yang taat”.

BERANI TEGAS

* Menyertai hampir kesemua peperangan Memecat beberapa gabenor


seperti Perang Badar dan Perang Khaibar
ALI BIN yang dilantik oleh Khalifah
serta berada di barisan hadapan. ABI Uthman seperti Muawiyah
TALIB bin Abi Sufian dan Abu
* Sanggup menerima jawatan Khalifah Musa al-Asy'ari untuk
walaupun mengetahui bebanan yang R.A meredakan kemarahan
bakal dihadapi. puak pemberontak.
b
BERILMU BERPANDANGAN JAUH

Memiliki ketinggian ilmu dalam Menangguhkan hukuman qisas terhadap pembunuh


pelbagai bidang sehingga Khalifah Uthman bin Affan kerana keadaan negara yang
dilantik sebagai hakim di Yaman. masih huru-hara dan dikuasai oleh puak pemberontak.

101
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
SPEKTRUM ILMU
Ucapan Ali Bin Abi Talib r.a selepas dilantik menjadi Khalifah:
“Seorang Islam yang sejati adalah yang menggunakan lidah dan anggotanya ke arah kebenaran
dan berlumba-lumba membuat kebaikan. Taatilah Allah s.w.t dan menjauhi larangannya. Jika
melihat kebaikan, maka sempurnakanlah dan jika melihat kejahatan, tinggalkanlah”.

5.10.3 Pencapaian Pemerintahan Khulafa’ ar-Rasyidin


AGAMA Khalifah Abu Bakar r.a Berjaya memerangi golongan murtad,
nabi palsu dan golongan yang enggan
membayar zakat.
Khalifah Umar bin al-Khattan r.a Menyebarkan dakwah Islam sehingga
tersebar di wilayah Mesir, Parsi dan
Rom.
POLITIK Khalifah Abu Bakar r.a Pembukaan wilayah baharu Islam di
sebahagian wilayah Iraq dan Syam.

Khalifah Umar bin al-Khattan r.a Menubuhkan majlis Syura, Jabatan


Tentera, Jabatan Polis, Jabatan
Percukaian dan Jabatan
perbendaharaan Negara.
Khalifah Uthman binAffan r.a Berjaya mematahkan pemberontakan
dan penaklukan serta meluaskan
kuasa wilayah Islam hingga ke Rom,
Mesir dan Afrika Utara serta menawan
Pulau Cyprus.
EKONOMI Khalifah Umar bin al-Khattan r.a * Memperkenalkan pelbagai cukai
baharu seperti Cukai Jizyah dan
Kharaj.
* Memajukan sistem pengairan dan
saliran melalui pembinaan terusan
Amirul Mukminin di Mesir dan
empangan Abu Musa di Basrah.
* Mengemaskini institusi baitulmal dan
meneroka tanah baharu untuk
memperbanyak hasil pertanian.
Khalifah Ali bin Abu Talib r.a Meneruskan kutipan Jizyah yang
dikenakan terhadap golongan zimmi.
SOSIAL Khalifah Umar bin al-Khattan r.a * Mengasaskan takwim Islam sebagai
asas permulaan pengiraan tahun
Hijrah.
* Memperkenalkan undang-undang
pentadbiran tanah untuk menghormati
hak sosial dan menjaga kebajikan
rakyat.
* Membina kemudahan awam seperti
tali air untuk kemudahan pertanian.
102
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
KETENTERAAN Khalifah Umar bin al-Khattan r.a * Meneruskan pembebasan negeri di
wilayah Iraq,
* Membuka Baitulmaqdis Palestin dan
Mesir.
Khalifah Uthman binAffan r.a Menubuhkan Angkatan Tentera Laut
Islam yang pertama bagi tujuan
keselamatan dan perluasan kuasa.
PENDIDIKAN Khalifah Abu Bakar a.s. Khalifah mengumpul dan menulis
semula naskah al-Quran susulan 70
orang penghafaz al-Quran syahid
dalam peperangan Yamamah.
Khalifah Umar bin al-Khattan r.a Menubuhkan sekolah iaitu Al-Kuttab
yang dikhususkan untuk kanak-kanak.
Khalifah Uthman binAffan r.a Menyelaraskan bacaan (qiraat) dan
penulisan mashaf al-Quran
menggunakan Bahasa Quraisy yang
dinamakan Mashaf Uthmani.

NOTA GURU

5.10.5 Bimbing murid untuk berinteraksi dalam kepimpinan secara beradab dan istiqomah.

5.10.4 Iktibar Pemerintahan Khulafa Al-Rasyidin

1. Kita hendaklah 6. Kita hendaklah


mencontohi menyokong
kepimpinan kegiatan
khalifah dengan ekonomi umat
mengutamakan Islam supaya
segi kesejahteraan umat Islam 5. Kita
agama rakyat dan dihormati. hendaklah
2. Kita hendaklah negara.
menggiatkan usaha mengamalkan
dakwah agar akhlak yang
kebenaran Islam terpuji agar
dapat disebarkan. menjadi contoh
3. Kita hendaklah teladan yang
mengukuhkan 4. Kita hendaklah baik.
perpaduan umat menyumbang
Islam dengan kepakaran untuk
memelihara hak pembangunan dan
antara satu sama kemajuan negara.
lain.

103
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
AKTIVITI
1. Anda telah dipilih untuk memberikan ucapan di sudut pidato Speaker Corner. Bina teks
ucapan bertemakan “Pemimpin Yang Berkualiti”.
2. Hasilkan peta pemikiran untuk menjelaskan tentang pencapaian kerajaan Khulafa al-Rasyidin.
3. Berdasarkan carian di Internet secara berkumpulan, catatkan tentang:
a) Satu pengumpulan al-Quran.
b) Pembukuan al-Quran.
Kemudian bentangkan di hadapan kelas.
4. Laksanakan aktiviti “Goldfish Bowl” untuk menerangkan pencapaian pemerintahan Khulafa
al-Rasyidin.

PENILAIAN
1. Nyatakan era pemerintahan Kerajaan Islam secara ringkas.
2. Jelaskan dua ciri kepimpinan Khulafa al-Rasyidin.
3. Terangkan dua pencapaian pemerintahan Khulafa al-Rasyidin.
4. Huraikan iktibar yang boleh diambil daripada pemerintahan Khulafa al-Rasyidin.
5.
“Kepimpinan Khulafa al-Rasyidin ialah contoh terbaik sepanjang zaman”.

Kemukakan hujah anda bagi menyokong penyataan di atas.

104
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 19: KERAJAAN UMAIYAH (MUKASURAT: 163)

NAMA: ………………………………………………………. TARIKH: ……………….


5.11.1 Sejarah Kerajaan Umaiyyah
SEJARAH KERAJAAN UMAIYAH
Asal Penubuhan Bersempena nama Umaiyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf iaitu
salah seorang daripada pemimpin keturunan Quraisy
Pengasas Muawiyah bin Abi Sufian
Tempoh Memerintah Tahun 41 hijrah hingga 132 hijrah
Keluasan Kerajaan Keluasan kerajaan meliputi sebahagian besar benua Afrika Asia dan
Eropah
Bilangan Khalifah 14 orang khalifah
Khalifah Yang Terkenal 1. Muawiyah bin Abi Sufian
2. Abdul Malik bin Marwan
3. Al-Walid bin Abdul Malik 4
4. Umar bin Abdul Aziz
Khalifah Pertama Muawiyah bin Abi Sufian
Khalifah Terakhir Marwan bin Muhammad
Pusat Pemerintahan Damsyik, Syiria

SPEKTRUM ILMU
Pemerintahan Kerajaan Umaiyah terdiri daripada dua tahap:
1. Tahap pertama berpusat di Damsyik (41H-132H) menggunakan gelaran Khalifah.
2. Tahap kedua berpusat di Cordova (138H-422H) menggunakan gelaran Amir dan Khalifah.

PAUTAN KOD QR: SENARAI NAMA 14 KHALIFAH UMAIYAH


http://bukuteks.dbp.gov.my/media.php?id=1933

5.11.2 Khalifah Kerajaan Umayyah Yang Terkenal


1. MUAWIYAH BIN ABI SUFIAN

Khalifah Pertama 1. Menjadikan Damsyik sebagai pusat pemerintahan Islam yang


19 tahun 3 bulan terkenal.
(41H – 60H) 2. Mewujudkan perkhidmatan pos berkuda (Dewan Al-Barid).
3. Memperkenalkan cop mohor rasmi Kerajaan Umaiyah (Diwan Al-Khatim).
4. Menubuhkan jabatan setiausaha (Dewan al-Rasail), jabatan cukai
dan Jabatan urusan awam.
5. Memperkasakan Armada laut.

105
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
2. Abdul Malik bin Marwan
Khalifah kelima 1. Menetapkan bahasa arab sebagai bahasa rasmi dalam urusan
21 tahun pentadbiran negara.
(65H – 86H) 2. Mencetak mata wang Dinar Islam pertama tertulis arab bertulis arab
Dan berteks al-Quran.
3. Menaik taraf perkhidmatan pos dan sistem pengangkutan awam.
4. Menubuhkan Dewan Al-Jund untuk mengurus pertahanan negara.
5. Mengarahkan pembinaan Kubbah al-Sakhra’ di Baitul Maqdis.

3. al-Walid bin Abdul Malik


Khalifah Keenam 1. Pembukaan wilayah baharu Islam seperti Andalus dan India.
9 tahun 7 bulan 2. Memperbaiki dan mencantikkan senibina Masjid Nabawi.
(86H – 96H) 3. Membina banyak masjid baharu seperti Masjid Umawi di Damsyik
yang bercirikan seni bina Islam.
4. Memberikan perhatian kepada rakyat yang berkeperluan khas seperti
golongan warga emas dan orang buta dengan menubuhkan jabatan
khas.
5. Menggalakkan pembinaan bangunan baharu bercirikan senibina
Islam.
6. Memperbaik jalan raya menuju ke negeri Hijaz bagi memudahkan
perjalanan jemaah haji ke Baitullah al-Haram.

4. Umar bin Abdul Aziz


Khalifah Kelapan 1. Mengecualikan bayaran cukai jizyah terhadap kafir zimmi sehingga
2 tahun 5 bulan ramai yang memeluk Islam.
(99H – 101H) 2. Mengeluarkan arahan rasmi kepada Ibnu Syihab az-Zuhri untuk
membukukan hadis Rasulullah s.a.w.
3. Membina rumah transit untuk para pedagang.
4. Menaik taraf infrastruktur untuk kemudahan rakyat seperti hospital,
jambatan, perigi, jalan raya dan sistem pengangkutan awam.
5. Mengasaskan dewan penasihat yang dianggotai oleh para ulama
untuk memberikan nasihat kepada Khalifah.

5.11.3 Faktor Kegemilangan dan Kemerosotan Kerajaan Umaiyah


Faktor Kegemilangan Kerajaan Umaiyah
1. AGAMA
» Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menyemarakkan aktiviti keilmuan seperti
pengajian al-quran dan pembukaan hadis.
» Khalifah Al Walid bin Abdul Malik telah menaik taraf dan membina institusi
masjid seperti Masjid Nabawi untuk merancakkan aktiviti keagamaan.
106
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
2. POLITIK

» Pemilihan Damsyik yang strategik sebagai pusat pemerintahan oleh


Khalifah muawiyah bin Abi Sufian telah berjaya mengukuhkan pentadbiran
Negara.
» Pelantikan gabenor yang berwibawa berjaya menghapuskan
pemberontakan oleh puak khawarij dan Syiah.
» Berjaya meluaskan wilayah Islam di Rom, China, India, Afrika Utara dan
Eropah.

3. EKONOMI

» Pengurusan baitulmal yang cekap sehingga hasil pendapatan negara melebihi


keperluan contohnya pada zaman Khalifah al-Walid bin Abdul Malik. » Kerajaan
berjaya memanfaatkan hasil daripada pertanian dan perdagangan untuk
membangunkan negara.

4. SOSIAL

» Penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan kepada golongan yang memerlukan dan
penyediaan kemudahan asas seperti masjid, alan raya dan hospital.
» Hubungan erat antara pemimpin dan rakyat mewujudkan suasana perpaduan dan
harmoni dalam masyarakat.
5
5. TENTERAAN

» Pasukan angkatan tentera yang berdisiplin dan bersemangat jihad dalam


mempertahankan agama dan negara.
» Kemudahan Pengkalan Tentera dan kapal perang yang dilengkapi dengan peralatan
perang yang canggih.
» Adaptasi strategi peperangan dengan meniru corak gerakan daripada Parsi dalam
ketenteraan.

6. PENDIDIKAN

» Menjadikan masjid dan istana sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan.


» Galakan daripada Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul-Aziz agar
rakyat menguasai pelbagai ilmu naqli seperti al-Quran, Tafsir, Hadis dan Nahu.

107
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
SPEKTRUM ILMU
Mawaali ialah orang bukan Arab yang memeluk agama Islam dan memiliki keistimewaan yang
sama dengan orang arab muslim tapi dikehendaki membayar cukai tambahan.

SPEKTRUM ILMU
Empat Peringkat Jihad ialah:
1. Jihad memperbaiki diri.
2. Jihad melawan syaitan.
3. Jihad melawan kafir Harbi dan munafik.
4. Jihad menghapuskan kezaliman dan kemungkaran.
(Imam Shamsuddin Muhammad bin Abu Bakar al-Zar'ie)

5.11.4 Iktibar Daripada Pemerintahan Kerajaan Umaiyah

SEBAGAI UMAT ISLAM

1. Kita hendaklah mempertabatkan ajaran al-Quran dan Sunnah dalam urusan


kepimpinan agar syariat Islam dapat ditegakkan.

2. Kita hendaklah mencontohi sifat-sifat mulia yang ada pada khalifah Islam seperti zuhud,
tegas, berilmu dan bijaksana.

3. Kita hendaklah menjaga hubungan baik antara pemimpin dengan rakyat agar hidup
harmoni.

4. Kita hendaklah menjaga kebajikan sesama rakan agar mengeratkan kasih sayang.

5. Kita hendaklah memiliki semangat jihad yang tinggi dalam mempertahankan kedaulatan
negara.

6. Kita hendaklah berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat memberi


sumbangan kepada umat Islam.

NOTA GURU

5.11.5 Bimbing murid dengan bijaksana secara beradab dan istiqomah.

108
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
AKTIVITI
1. Bina peta pemikiran untuk menerangkan faktor kegemilangan dan kemerosotan Kerajaan
Umaiyah.
2. Cari maklumat melalui internet tentang penubuhan Kerajaan Umaiyah, kemudian kongsi
maklumat melalui aktiviti Expert Group.
3. Laksanakan aktiviti Role Play. Murid akan melakukan watak seorang daripada Khalifah
Kerajaan Umaiyah secara berkumpulan.

PENILAIAN
1. Jelaskan sejarah Kerajaan Umaiyah secara ringkas.
2. Jelaskan dua sumbangan yang diberikan oleh Khalifah berikut:
i. Muawiyah bin Abi Sufian.
ii. Abdul Malik bin Marwan.
iii. Al-Walid bin Abdul Malik.
iv. Umar bin Abdul Aziz
3. Terangkan dua faktor kegemilangan dan kemerosotan Kerajaan Umaiyah.
4. Huraikan iktibar yang boleh diambil daripada pemerintahan Kerajaan Umaiyah.
5.
“Kepimpinan Umar Bin Abdul Aziz telah berjaya mencapai kecemerlangan
yang membanggakan umat Islam sehingga ke hari ini”.

Huraikan cara anda mencontohi kepimpinan tokoh di atas.

109
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 20: KERAJAAN ABBASIYAH (MUKASURAT: 171)

NAMA: ………………………………………………………. TARIKH: ……………….


5.12.1 Sejarah Kerajaan Abbasiyah
Asal Penubuhan Bersempena nama bapa saudara Rasulullah s.a.w iaitu al-Abbas bin
Abdul Mutalib.
Pengasas Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali as-Saffah.
Tempoh Memerintah Selama 524 tahun, iaitu bermula dari tahun 132 hijrah hingga tahun 656
hijrah.
Keluasan Kerajaan Meliputi sebahagian besar benua Afrika, Asia dan Eropah.
Bilangan Khalifah 37 orang khalifah.
Khalifah Yang 1. Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali as-Saffah
Terkenal 2. Abi Jaafar Abdullah Muhammad bin Ali Al Mansur.
3. Harun al-Rasyid bin Muhammad Al-Mahdi bin Al Mansur bin al-Abbasi
4. Al-Makmun bin Harun al-Rashid bin Muhammad al-Mahdi
Khalifah Terawal Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali as-Saffah
Khalifah Terakhir Abu Ismail Muhammad al-Mustaksim bin Harun ar-Rasyid
Pusat Pemerintahan Baghdad, Iraq.

PAUTAN KOD QR: SENARAI NAMA 37 KHALIFAH ABBASIAH


http://bukuteks.dbp.gov.my/media.php?id=1934
5.12.2 Khalifah Kerajaan Abbasiyah Yang Terkenal
1. Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali as-Saffah
Khalifah Pertama 1. Mengasaskan Kerajaan Abbasiah.
4 tahun 9 bulan 2. Mengembalikan keamanan dengan mematahkan serangan luar dari Parsi
(132h – 136H) dan Byzantin.
3. Menstabilkan keamanan dalam negara dengan mematahkan
pemberontakan oleh golongan Syiah dan khawarij.
2. Abu Ja’far Abdullah bin Muhammad bin Ali al-Mansur
Khalifah kedua 1. Memindahkan Pusat Pentadbiran dari Damsyik ke Baghdad.
22 tahun 2. Menaik taraf sistem cukai.
(136H – 158H) 3. Membina sistem pengairan dan saliran.
4. Membina Masjid As-Syarqiah sebagai pusat aktiviti dakwah.
5. Membina hospital di Baghdad
6. Memperkukuh kekuasaan terhadap wilayah Byzantin.
3. Harun ar-Rasyid bin Muhammad al-Mahdi bin al-Mansur al-Abbas
Khalifah Kelima 1. Memperkemas sistem percukaian Islam berpandukan kitab al-Kharaj.
23 tahun 2. Mewujudkan jawatan ketua hakim negara (Qadhi al-Qudhat).
(170H – 192H) 3. Membina Baitul Hikmah (Perpustakaan Agong).
4. Menjadikan Baghdad sebagai pusat tumpuan perdagangan, keilmuan,
dan kebudayaan.
5. Membina kemudahan awam seperti farmasi dan pusat pengajian.
6. Menubuhkan majlis Al Munazarah sebagai pusat penyelidikan ilmu agama.

110
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
4. Abu Ja’far Abdullah al-Makmun bin Harun ar-Rasyid
Khalifah Ketujuh 1. Mempergiat usaha penterjemahan karya daripada bahasa asing
20 tahun seperti Yunani dan Rom ke dalam bahasa arab.
(198H – 218H) 2. Menjadikan Baitul Hikmah sebagai pusat penterjemahan negara.
3. Membina balai cerap sebagai pusat penyelidikan ilmu.
4. Menyediakan biasiswa kepada pelajar-pelajar cemerlang.

SPEKTRUM ILMU
Baitul Hikmah ialah perpustakaan terulung yang menempatkan terjemahan pelbagai karya asing
seperti bahasa Yunani, Parsi, Cina, dan India ke dalam bahasa Arab.

5.12.3 Faktor Kegemilangan dan Kemerosotan Kerajaan Abbaisyah


Faktor Kegemilangan

AGAMA
• Galakkan Khalifah yang memberikan peruntukan khas melalui Baitulmal untuk para
ulama menjalankan aktiviti dakwah.
• Semangat jihad yang tinggi dalam menguasai pelbagai bidang ilmu seperti ilmu
bahasa sains, kejuruteraan dan perubatan berjaya memartabatkan Tamadun Islam.
• Peranan institusi pendidikan seperti masjid dan istana Khalifah sebagai pusat
pengajian ilmu Islam dan penyebaran dakwah.

POLITIK
• Kebijaksanaan Khalifah Abu Jaafar al-Mansur menjadikan Baghdad sebagai pusat
pentadbiran negara.
• Pemberontakan dan perbalahan daripada golongan Syiah di Baghdad dan
golongan utara dan selatan Syria berjaya dihapuskan.
• Kestabilan politik Kerajaan Abbasiah mendorong khalifah memajukan negara.

EKONOMI
• Kedudukan berada di tengah-tengah laluan perdagangan dari timur dan barat
menjadikannya sebagai pusat tumpuan aktiviti perdagangan.
• Sektor pertanian perindustrian dan perdagangan berjaya mendominasi pasaran
Antarabangsa kerana berupaya memenuhi permintaan pasaran semasa.
• Inisiatif Khalifah membina empangan pusat-pusat perniagaan dan rumah api
sebagai prasarana pertanian dan perdagangan.
• Sumber dan pengurusan Baitulmal yang sistematik menyebabkan kerajaan dapat
menyediakan prasarana dan peluang pekerjaan untuk rakyat.

111
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
SOSIAL
• Layanan yang adil daripada Khalifah dengan menghapuskan penindasan dan perhambaan.
• Kebebasan mengamalkan agama mewujudkan suasana harmoni dalam kalangan
masyarakat.
• Orang yang bukan Islam khususnya orang Parsi diberikan peluang memegang jawatan
utama dalam pentadbiran negara seperti jawatan Perdana Menteri.

KETENTERAAN
• Strategi peperangan yang mantap seperti strategi al-Karadis setelah berjaya mengalahkan
serangan musuh.
• Inovasi peralatan peperangan yang moden dan canggih ketika itu seperti Manjanik,
Dabbabah, dan Barud.
• Keperihatinan pemimpin menjaga kebajikan tentera diutamakan melalui pemberian gaji dan
bonus.
• Dasar keterbukaan keanggotaan tentera kepada orang bukan arab seperti Farsi dan Turki
berjaya mengukuhkan kekuatan pasukan.

PENDIDIKAN
• Aktiviti penterjemahan bahasa asing ke dalam bahasa arab menggalakkan penguasaan
dan kemahiran pelbagai disiplin Ilmu.
• Perkembangan pelbagai bidang ilmu berjaya melahirkan ramai sarjana dan ilmuwan Islam
seperti Ibnu Sina, Jabir al-Hayyan dan al-Idrisi.
• Galakan Khalifah seperti al-Makmun dengan memberi biasiswa kepada pelajar-pelajar
cemerlang.
• Kemudahan institusi pendidikan seperti masjid, istana Khalifah, perpustakaan dan pusat
pengajian yang berperanan sebagai pusat perkembangan ilmu.

Faktor Kemerosotan Kerajaan Abbasiah


POLITIK » Campur tangan pegawai berbangsa Parsi dan Turki dalam
pemerintahan.
» Perebutan kuasa antara khalifah seperti al-Muntasir dan al-Muktaz
menyebabkan institusi khalifah menjadi semakin lemah.
» Perpecahan beberapa wilayah sehingga memberi peluang kepada
pembentukkan kerajaan kecil seperti Saljuk dan Buwaih.

SOSIAL » Kebajikan rakyat terabai akibat kelemahan pentadbiran Khalifah.


» Pemberontakan dalam kalangan puak Syiah dan Khawarij sehingga
mengganggu ketenteraman awam.

112
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
EKONOMI » Rusuhan dan pemberontakan sering berlaku menyebabkan pedagang
luar tidak datang ke Baghdad. Hal ini menyebabkan dana Baitulmal
merosot.
» Sektor pertanian pertanian merosot kerana sistem pengairan tidak
dapat dibaiki ekoran masalah kewangan.

KETENTERAAN » Pertahanan ketenteraan yang lemah memudahkan serangan daripada


pihak musuh seperti orang Georgia dan Armenia.
» Serangan daripada tentera Monggol (Halagu Khan) telah meruntuhkan
kekuatan Kerajaan Abbasiah.

5.12.4
Iktibar Daripada Pemerintahan
Kerajaan Abbasiah

1. Kita hendaklah memilih 2. Kita hendaklah mencontohi dan


pemimpin yang berwibawa mempraktikkan ciri-ciri kepimpinan
untuk menerajui kepimpinan Islam dalam pentadbiran agar
supaya urusan pentadbiran menjadi contoh ikutan terbaik.
berjalan lancar.

3. Kita hendaklah memanfaatkan 4. Kita hendaklah memiliki perasaan


sumber yang ada dengan bijak cinta akan negara dengan
agar mampu bersaing daripada meningkatkan amalan patriotisme
di peringkat global. dalam diri.

5. Kita hendaklah mengeratkan 6. Kita hendaklah memperbanyak


perpaduan antara kaum agar penerokaan ilmu agar kegemilangan
keharmonian terpelihara. Tamadun Islam terus terjamin.

NOTA GURU

5.12.5 Bimbing murid membina keterampilan diri secara beradab dan istiqomah.

113
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
AKTIVITI
1. Bina peta pemikiran tentang faktor kegemilangan dan kemerosotan Kerajaan Abbasiah.
2. Laksanakan aktiviti Think-Pair-Share untuk membincangkannya iktibar daripada kemerosotan
Kerajaan Abbasiah.
3. Cari maklumat melalui Internet, kemudian laksanakan aktiviti Roam The Room tentang
perkara-perkara berikut:
i. Peranan Baitul Hikmah pada zaman Kerajaan Abbasiah.
ii. Kemajuan sains dan teknologi pada zaman Abbasiah.

PENILAIAN
1. Nyatakan sejarah Kerajaan Abbasiah secara ringkas.
2. Jelaskan dua sumbangan yang diberikan oleh tokoh-tokoh berikut:
i. Abu al-Abbas as-Saffah.
ii. Abu Jaafar al-Mansur.
iii. Harun ar-Rashid
iv. Al-Ma'mun
3. Terangkan dua faktor kegemilangan dan kemerosotan Kerajaan Abbasiah.
4. Huraikan iktibar yang boleh diambil daripada kejatuhan Kerajaan Abbasiah.
5.
“Peranan generasi masa kini amat penting dalam mengembalikan
kegemilangan islam sebagaimana yang telah dicapai oleh kerajaan abbasiah”.

Berikan hujah anda secara situasi di atas dapat direalisasikan.

114
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 21: KEUNGGULAN TOKOH EMPAT MAZHAB (MUKASURAT: 179)

NAMA: ………………………………………………………. TARIKH: ……………….


5.13.1 Riwayat Hidup Tokoh Empat Mazhab
IMAM ABU HANIFAH
Nama Penuh An-Nukman bin Thabit al-Kufi
Tarikh Lahir 80 hijrah di Kufah
Tarikh Wafat 150 hijrah
Kuniah Abu Hanifah
Keperibadian * Sangat memuliakan ilmu pengetahuan.
* Kuat beribadah seperti sentiasa melakukan qiamullail, berpuasa sunat,
dan selalu khatam al-quran.
* Seorang yang pemurah dan penyayang.
* Tidak terpengaruh dengan tawaran pangkat dan kedudukan.
Antara Guru Yang * Hammad bin Abi Sulaiman
Tersohor * Ata’ Bin Yasar
* Amru Bin Dinar

SPEKTRUM ULMU SPEKTRUM ILMU


Tokoh-Tokoh Mazhab Hanafi: Kesungguhan al-Imam Abu Hanifah
dalam menuntut ilmu:
a) Abu al-Hasan al-karbi
Mendalami ilmu feqah kerana
b) Alauddin al-Kasani berpendapat ilmu feqah
c) Ibnu abidin memerlukan kemahiran dan
d) Muhammad al-Sarkhasi pertimbangan akal yang mendalam
dalam menguasai sesuatu hukum
e) Jamaluddin az-Zaila'i dengan baik.

AL-IMAM MALIK
Nama Penuh Malik bin Anas al-Madani
Tarikh Lahir 93 hijrah di Madinah
Tarikh Wafat 179 hijrah
Kuniah Abu Abdullah
Keperibadian * Mencintai Rasulullah s.a.w sehingga tidak sanggup menunggang kuda
dalam Kota Madinah kerana menghormati jasad Rasulullah s.a.w yang
dimakamkan di sana.
* Menghormati dan mencintai ilmu dengan berpegang teguh pada prinsip
“murid mencari guru”.
* Memuliakan majlis pengajian hadis Rasullulah s.a.w dengan memakai
pakaian yang bersih dan wangi-wangian.
* Sanggup berkorban harta demi menuntut ilmu.
Antara Guru Yang * Nafi al-Madani
Tersohor * Muhammad Bin Syihab az-Zuhri
* Yahya Bin Sa'id al-Ansori
115
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
SPEKTRUM ILMU SPEKTRUM ILMU
Tokoh-Tokoh Mazhab Maliki: Kesungguhan al-Imam Malik dalam menuntut
ilmu:
1. Ibnu Rushd
Sanggup berpanas terik dan menahan kesejukan
2. Al-Imam Al-Qurtubi demi menuntut ilmu kerana berpegang pada
3. Abu Bakar Ibnu Al-Arabi prinsip iaitu “Seseorang itu tidak akan sampai
kepada apa-apa yang dihajati daripada ilmunya
4. Ibnu Abdul Bar sehingga dia benar-benar sanggup berkorban
dalam apa-apa jua keadaan”.
5. Al-Syeikh Al Dusuki

Al-IMAM AS-SYAFI’I
Nama Penuh Muhammad bin Idris as-Syafi’i
Tarikh Lahir 150 hijrah di Ghazzah
Tarikh Wafat 204 hijrah
Kuniah Abu Abdullah
Keperibadian * Sanggup tinggal bersama-sama dengan kaum arab badwi demi
menguasai bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Arab.
* Sanggup bermusafir jauh demi kecintaan terhadap ilmu.
* Berani menegakkan kebenaran ketika difitnah oleh puak Syiah dan ketika
berdepan dengan khalifah Harun ar-Rashid.
* Sangat pemurah kepada fakir miskin walaupun hidupnya sederhana.
* Tinggi sifat warak dan kuat beribadah.

Antara Guru Yang * Imam Malik Bin Anas


Tersohor * Sufian Bin Uyainah
* Muslim Khalid Al-Zanji

SPEKTRUM ILMU
SPEKTRUM ILMU
Tokoh-Tokoh Mazhab as-Syafi’i:
Kesungguhan al-Imam Syafi'i dalam
1. Abu Maa’li al-Juwaini menuntut Ilmu:

2. Abu Hamid Al-Ghazali Sanggup bermusafir jauh untuk


berguru dengan ramai tokoh ilmuwan
3. Abu Ishaq Al Syairazi yang terkemuka sehingga ke
4. Yahya bin Sharfu an-Nawawi Madinah, Baghdad dan Mesir dalam
masa yang lama semata-mata
5. Ibnu Hajar al-Haisami kerana kecintaan terhadap ilmu

116
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
AL-IMAM AHMAD BIN HANBAL
Nama Penuh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal
Tarikh Lahir 164 hijrah di Baghdad
Tarikh Wafat 241 hijrah
Kuniah Abu Abdullah
Keperibadian * Sentiasa menuntut ilmu walaupun telah mendapat gelaran imam yang
masyhur.
* Memiliki sifat pemaaf yang sangat tinggi.
* Banyak membaca dan menghafaz al-Quran sejak berusia sembilan
tahun.
* Kuat beribadah nawafil.
* Sanggup dipenjarakan kerana mempertahankan akidah.
Antara Guru Yang * Al-Imam as-Syafie
Tersohor * Abu Yusuf al-Qadhi
* Hammad bin Khalid

SPEKTRUM ILMU SPEKTRUM ILMU


Tokoh-Tokoh Mazhab Hanbali: Kesungguhan al-Imam Ahmad dalam
menuntut Ilmu:
1. Ibnu Qudamah al-Maqdisi
Beliau sanggup dipukul dan diseksa dalam
2. Abdul Halim Ibnu Taimiyyah penjara semasa pemerintahan Khalifah Al-
3. Ibnu Qayyim al-Juwwaziyyah Makmun kerana bertegas dan berpegang
4. Al-Qadhi Abu Ya’la al-Farra’ teguh mempertahankan pendiriannya tentang
5. Abu Bakar Ghulam al-Hilal “Al Quran Bukan Makhluk”.

5.13.2 Sumbangan Tokoh dalam Tamadun Islam

Hasil Karya:
* Al-Fara’id * al-Fiqhul akbar * al-Ilmu wal mutaallam

Murid Yang Terkenal:


Mazhab Hanafi
Tersebar: * Abu Yusuf
AL-IMAM ABU HANAFIAH
Diseluruh Asia Tengah * Muhammad al-Hasan As-Syaibani
dan Eropah
* Zufar bin al-Huzail

Mengasaskan Mazhab Berdasarkan:


* Pintu para sahabat (akwal as-Sohabah)
* Qias * Istihsan * Ijmak * Uruf

117
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
Hasil Karya:

Mazhab Maliki Tersebar: * Kitab al-Almuattok


Murid Yang Terkenal:
* Mesir
* Al-Imam as-Syafi’i
* Andalus
* Abdullah Bin Abdul
* Tunisia AL-IMAM MALIK Hakam
* Afrika * Abdul Rahman bin Qasim

Mengasaskan Mazhab Berdasarkan:


* Amalan penduduk Madinah * Qias * Masolihul Mursalin

Hasil Karya:
* Ar-Risalah * al-Umm * al-Musnad
Murid Yang Terkenal:

Mazhab Syafi’i * Ahmad bin Hanbal


Tersebar:
* Abu Yakkub Yusuf bin
AL-IMAM AS-SYAFI’I
* Mesir * Iraq Yahya al-Buwaiti
* Farsi * Syiria * Abu Ibrahim Ismail
* Malaysia * China bin Yahya al-Muzni
Mengasaskan Mazhab Berdasarkan:
* Indonesia * Brunei
* Pakistan * India * Ijma’ * Qias * Istidlal

Hasil Karya:
Mazhab Hanbali * Al-Musnad * at-Tarikh * al-Illah
Tersebar:
* Baghdad
Murid Yang Terkenal:
* Mesir AL-IMAM AHMAD * al-Imam Hasan bin Musa
* Najad
* al-Imam Hanbal bin Ishak
* al-Walid bin Muslim
Mengasaskan Mazhab Berdasarkan:
* Fatwa Sahabat * Qias * Istishab

118
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
5.13.3 Iktibar Daripada Keunggulan Tokoh

1. Kita sebagai umat Islam hendaklah mencontohi kegigihan dan kesabaran Imam mazhab
dalam menuntut ilmu sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu agar cemerlang dunia dan
akhirat.

2. Kita hendaklah menghormati peribadi perbezaan pandangan antara mazhab supaya


masyarakat hidup harmoni.

3. Kita hendaklah mengamalkan ilmu yang dipelajari supaya hidup diberkati Allah s.w.t.

4. Kita hendaklah menyebarkan ilmu dan kepakaran yang dimiliki agar dapat memberi
manfaat kepada manusia sejagat.

5. Kita hendaklah berwaspada dalam meneliti sumber-sumber ilmu agar tidak terpesong
daripada Syariat Islam.

NOTA GURU

5.12.5 Bimbing murid bersungguh-sungguh menguasai ilmu secara beradab dan istiqomah.

AKTIVITI
1. Bina peta pemikiran tentang sifat peribadi empat tokoh Imam mazhab yang boleh diamalkan
sebagai seorang murid.
2. Laksanakan aktiviti Hot Seat tentang kemunculan mazhab fekah dalam Islam.
3. Cari maklumat melalui Internet tentang kegigihan Imam Mazhab dalam menuntut ilmu
kemudian hasilkan buku skrap dan pamerkan di sudut bacaan dalam kelas anda.

PENILAIAN
1. Nyatakan secara ringkas riwayat hidup empat Imam Mazhab.
2. Jelaskan dua sumbangan Imam Mazhab.
3. Huraikan iktibar yang boleh diambil daripada kesungguhan Imam Mazhab.
4.
“Imam Empat Mazhab Memiliki Ketinggian Akhlak Yang Boleh Dijadikan Contoh
Teladan”.

Bagaimanakah anda dapat mencontohi mereka untuk menjadi murid yang cemerlang di dunia
dan di akhirat.

119
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 22: BERSIKAP BENAR MENJAUHKAN KEMUNAFIKAN (MUKASURAT: 188)

NAMA: ………………………………………………………. TARIKH: ……………….


6.15.1 Maksud Bersikap Benar
Istilah

Tidak berdusta dari segi perkataan, perkhabaran dan perbuatan.

Dalil Naqli
1. Allah s.w.t menjelaskan dalam firmannya:

‫َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َّ َ َ ُ ُ ْ َ ۡ ا َ ا‬
٧٠ ‫يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا ٱّلِل وقولوا قوَل سدِيدا‬
(Surah al-Ahzab: Ayat:70)

Maksud:
Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah s.w.t dan katakanlah yang benar.

2. Abdullah bin Mas'ud r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

Maksud:
Hendaklah kalian sentiasa bersikap benar. Sesungguhnya benar itu membawa kepada kebaikan
dan kebaikan itu membawa ke syurga. Seseorang yang sentiasa bersikap benar, akan ditulis di
sisi Allah s.w.t sebagai seorang yang benar. Dan orang yang berdusta itu, sesungguhnya dusta
itu membawa kepada kejahatan. Dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang yang
sentiasa bersikap dusta, akan ditulis di sisi Allah s.w.t sebagai seorang pendusta.

SPEKTRUM ILMU

Maksud: Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan Hendaklah
kamu berada bersama-sama orang yang benar

120
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
6.15.2 Tuntutan Bersikap Benar
Hukum

Wajib bersikap benar

Tuntutan Bersikap Benar


1. Benar Dalam Tutur Kata * Tidak berbohong apabila berkata-kata dalam semua
keadaan.
* Memelihara diri daripada mengeluarkan lafaz yang
jelas mendatangkan dosa dan mengelirukan.

2. Benar Dalam Niat * Berniat ikhlas kerana Allah s.w.t.


dan Kemahuan * Berniat untuk membuat kebaikan semata-mata.

3. Benar Dalam Keazaman * Bertekad mencapai apa-apa yang dicita-citakan.


dan Cita-Cita * Tindakan yang dilakukan seiring dengan keazaman untuk
mencapai matlamat.

4. Benar Dalam Menepati * Berjanji dengan apa-apa yang mampu ditunaikan.


Janji * Menunaikan apa-apa yang telah dijanjikan.
* Melaksanakan tepat dengan sesuatu yang telah dijanjikan.
5. Benar Dalam Tugas * Melakukan tugasan tanpa mengharapkan balasan.
* Melakukan tugasan dengan cara yang terbaik.

6.15.3 Contoh Rasulullah s.a.w Bersikap Benar

CONTOH 1

Rasulullah s.w.a menyampaikan wahyu Allah s.w.t kepada umat manusia dengan bersifat
benar. Baginda tidak menokok tambah ayat yang disampaikan. Ajaran Islam yang
disebarkan juga tidak mengikut kehendak dan pendapat peribadi baginda kerana setiap
tutur katanya berdasarkan Wahyu Allah s.w.t. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah sw.t:

ٞ ۡ ‫ إ ِ ۡن ُه َو إ ِ ََّل َو‬٣ ‫ى‬


َٰ َ ُ‫َح ي‬
٤ ‫وَح‬ َٰٓ ‫َو َما يَن ِط ُق َعن ٱل ۡ َه َو‬
ِ
(Surah An-Najm: Ayat 3-4)

Maksud:

Dan ia tidak memperkatakan sesuatu menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri.


Segala yang diperkatakan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.

121
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
SPEKTRUM ILMU
Bersikap benar adalah penting supaya kita dapat menjauhkan diri daripada sifat munafik.
Sifat-sifat munafik telah dijelaskan dalam hadis berikut:
Daripada Abu Hurairah r.a bahawa Nabi Muhammad s.a.w telah bersabda:

(Riwayat al-Bukhari)

Maksud: Tanda orang munafik ada tiga iaitu apabila berkata-kata dia akan berdusta, apabila
berjanji dia akan mungkir janji dan apabila diberi kepercayaan dia akan mengkhianati.

CONTOH 2
Terdapat sebilangan orang yang suka bergurau tetapi tidak berkata benar. Mereka
berasa seronok bergurau dengan cerita-cerita palsu. Rasulullah s.a.w juga pernah
bergurau namun baginda sentiasa bersikap benar walaupun ketika sedang bergurau. Al-
Hassan r.a menceritakan bahawa seorang perempuan tua yang datang berjumpa
Rasulullah s.a.w supaya baginda mendoakannya masuk ke dalam syurga. Lalu baginda
memberitahu bahawa orang tua tidak akan masuk ke dalam syurga. Wanita tua itu terus
berlalu pergi sambil menangis. Lalu Rasulullah s.a.w bersabda:

Maksud:
Kamu beritahulah kepadanya bahawa sesungguhnya dia tidak akan masuk ke syurga
dalam keadaan tua. Sesungguhnya Allah s.w.t berfirman: Sesungguhnya kami ciptakan
wanita-wanita penduduk syurga itu secara langsung, di mana kami jadikan mereka
gadis-gadis yang penuh dengan cinta (kepada suami masing-masing) dan sebaya
umurnya.

PAUTAN KOD QR: KONSEP TABAYYUN DALAM ISLAM


http://www.islam.gov.my/e-khutbah/1375-konsep-tabayyun-dalam-mendepani-
ledakanmaklumat
(Dicapai pada 10 ogos 2019)

122
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
4. Menjadi contoh 1. Terpelihara
teladan kepada daripada sifat
orang lain kerana munafik yang dibenci
maruahnya oleh Allah s.w.t.
dipandang tinggi.
6.15.4 Hikmah
Bersikap Benar

3. Saling 2. Menenangkan hati


bekerjasama kerana kerana tidak
wujud perasaan melakukan dosa.
saling mempercayai.

NOTA GURU

6.15.5 Bimbing murid bersikap benar dalam setiap keadaan secara beradab dan istiqomah.

AKTIVITI
1. Senaraikan contoh bersikap benar dari aspek perkataan, perkhabaran dan perbuatan dengan
menggunakan aktiviti Gallery Walk.
2. Melaksanakan aktiviti Think Pair Share untuk membincangkan hikmah bersifat benar.
3. Cadangkan tindakan anda bagi situasi berikut:
i. Anda terlewat hadir ke aktiviti kokurikulum.
ii. Anda di tuduh memulakan pergaduhan.

PENILAIAN
1. Nyatakan pengertian bersikap benar.
2. Nyatakan dalil naqli tentang kepentingan bersikap benar.
3. Jelaskan contoh sikap benar yang diamalkan oleh Rasulullah s.a.w.
4. Terangkan dua hikmah bersikap benar terhadap masyarakat.
5.
“Kini Terdapat Banyak Penularan Berita Palsu Di Media Social”.

Huraikan hujah anda cara untuk menangani masalah di atas.

123
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 23: KHAUF DAN RAJA’ (MUKASURAT: 193)

NAMA: ………………………………………………………. TARIKH: ……………….


6.16.1 Maksud khauf dan Raja’

MAKSUD • Takut kepada kemurkaan dan azab Allah s.w.t


KHAUF dengan menjauhi segala laranganNya.
MAKSUD • Mengharapkan keredhaan Allah dengan
RAJA' melaksanakan segala perintah-Nya.

6.16.2 Dalil Naqli Khauf

ُ ُ‫فَ ََل ََّتَاف‬


ُ ‫وه ۡم َو َخافُون إن ُك‬
َ ‫نتم ُّم ۡؤ ِمن‬
١٧٥ ‫ِني‬ ِ ِ
(Surah al-Imran: Ayat:175)
Maksud:
Maka janganlah kamu takut kepada mereka tetapi takutlah kepadaku, jika kamu memang orang
yang beriman.

6.16.2 Dalil Naqli Raja’


َ ُ ۡ ‫َ ا‬ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ ُ َٰ َ َ َ َ
١٦ ‫جعِ يَ ۡد ُعون َر َّب ُه ۡم خ ۡوفا َو َط َم اعا َوم َِّما َر َزق َنَٰ ُه ۡم يُن ِفقون‬
ِ ‫تتجاِف جنوبهم ع ِن ٱلم‬
‫ا‬‫ض‬
(Surah as-Sajadah: Ayat 16)
Maksud:
Mereka menjauhkan diri dari tempat tidur dan sentiasa berdoa kepada tuhan mereka dengan
perasaan takut dan serta penuh harap dan mereka mendermakan sebahagian daripada apa
yang kami rezekikan kepada mereka.
SPEKTRUM ILMU
Cara Mendapatkan Khauf Cara Mendapatkan Raja’

* Bergaul dengan ulama dan para Solihin. * Bermujahadah menentang hawa nafsu.
* Sentiasa mengambil iktibar daripada kisah * Melaksanakan amal ibadah dengan penuh
kaum terdahulu. kesungguhan dan istiqamah.
* Sentiasa bertaubat * Tidak berputus asa dengan merayu dan
* Sentiasa mengingati mati. merintih kepada Allah.

124
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
6.16.3 Contoh khauf dan Roja’ Yang di Amalalkan Oleh Rasulullah s.a.w

CONTOH 1
Rasulullah s.a.w mendirikan solat sunat Gerhana Matahari dengan khusyuk. Pada sujud
terakhirnya, baginda menangis kerana berasa takut Allah s.w.t menurunkan azab. Lalu
Rasulullah s.a.w merintih dengan bersabda: “Wahai Tuhanku bukankah Engkau telah
berjanji kepada aku untuk tidak mengazab mereka, pada ketika aku ada bersama-sama
mereka? Tuhanku bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka
apabila mereka memohon ampun? Sekarang kami sedang memohon ampun kepadaMu”.
(Sunan Abu Daud: Kitab al-Solah)

CONTOH 2
Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w menziarahi seorang lelaki yang sedang
terlantar. Rasulullah s.a.w bertanya tentang perasaannya pada ketika itu. Lelaki itu
memberitahu baginda bahawa dia sangat mengharapkan rahmat Allah s.w.t dan berasa
sangat takut akan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Lalu Rasulullah s.a.w
bersabda:

(Riwayat at-Tirmizi)

Maksud:
Tidak berhimpun kedua-duanya dalam hati seseorang hamba Allah s.w.t pada ketika itu
melainkan Allah s.w.t memberikan apa yang diharapkan dan menyelamatkan daripada
apa-apa yang ditakutkan.

SPEKTRUM ILMU
َ َ َۡ َ ُ َٰ َ ُ ْ ُ َ ۡ ُ َّ ٓ ُ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َٰ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ َ
‫ت َويَ ۡد ُعوننَا َرغ ابا‬
ِ َٰ ‫س ِرعون ِِف ٱِل ۡي َر‬ ‫فٱستجبنا َلۥ ووهبنا َلۥ َيَي وأصلحنا َلۥ زوجه َۚۥ إِنهم َكنوا ي‬
٩٠ ‫ني‬ َ ِ‫َو َر َه اباۖ َو ََكنُوا ْ ََلَا َخَٰشِ ع‬

(Surah al-Anbiya: Ayat:90)

Maksud: Sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan dan


sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta gerun, takut dan mereka pula
sentiasa khusyuk dan taat kepada Kami.

125
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
6.16.4 Konsep Khauf Dan Raja’ Yang Seimbang

1. Rasa takut kepada Allah s.w.t hendaklah diiringi dengan tindakan yang selari dengan syarak.
2. Seorang yang mengharapkan keredaan Allah s.w.t hendaklah melakukan amal ibadah dan
menjauhi perbuatan maksiat.
3. Ganjaran syurga daripada menjadi ganjaran syurga dapat menjadi motivasi untuk seseorang
itu mendekatkan diri kepada Allah s.w.t.
4. Perasaan Khauf terhadap balasan neraka akan menjadi benteng daripada keinginan
melakukan maksiat.
5. Perasaan Raja’ akan mendorong seseorang untuk berlumba-lumba melakukan ibadah tanpa
putus asa terhadap rahmat Allah s.w.t.
6. Khauf dan Raja’ hendaklah berpaksikan husnuzon kepada Allah s.w.t.
(Sheikh Abdul Samad al-Jawi, Sirus Salikin Ila Ibadah Rabbil Alamin)

6.16.5 Hikmah Khauf bin Raja’

HIKMAH

Melahirkan insan yang


sentiasa bertawakal kepada
Allah setelah berusaha
bersungguhsungguh.
Melahirkan insan yang sentiasa
mengingati Allah dalam setiap keadaan .

Mendidik jiwa insan agar sentiasa


menjauhi larangan Allah kerana takut
akan kemurkaan-Nya. Melahirkan insan Melahirkan insan yang bersungguh-
yang sentiasa berasa gembira melakukan sungguh dalam setiap pekerjaan kerana
kebaikan supaya mendapat kemanisan yakin Allah melihat dan menilai setiap
Iman . perbuatannya.

NOTA GURU

6.16.6 Bimbing murid mengamalkan sifat Khauf dan Raja’ secara beradab dan istiqomah.
126
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
SPEKTRUM ILMU SPEKTRUM ILMU
ۡ ۡ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َّ
َ َّ ‫خ َش‬
ِ‫ٱّلِل َويَ َّتقه‬ ‫َو َمن يُ ِطعِ ٱّلِل ورسوَلۥ وي‬ َّ َّ ۡ ُ َٰ َ ۡ َ َّ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َّ
َ‫ٱّلِل‬ ‫إِن أكرمكم عِند ٱّلِلِ أتقىك َۚم إِن‬
َ ٓ َ ۡ ُ َ َٰٓ َ ُ َ
٥٢ ‫فأ ْولئِك ه ُم ٱلفائ ِ ُزون‬ َ ٌ َ
١٣ ٞ‫ِيم خبِري‬ ‫عل‬
(Surah an-Nur: Ayat 52) (Surah al-Hujurat: Ayat 13)
Maksud: Maksud:
Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Sesungguhnya dalam kalangan kamu yang
Rasul-Nya, serta takut melanggar perintah paling mulia di sisi Allah ialah orang yang
Allah serta bertaqwa kepadaNya, maka paling bertaqwa Sesungguhnya Allah maha
mereka itulah orang yang mendapat mengetahui lagi Maha mendalam
kemenangan. pengetahuannya.

AKTIVITI
1. Senaraikan cara untuk mendapatkan Khauf dan Raja’ dengan menggunakan Combo Mat.
2. Bina peta pemikiran untuk menjelaskan dua cara mengimbangi Khauf dan Raja’.
3. Laksanakan aktiviti Speaker Corner berdasarkan tema Khauf dan Raja’.
4. Alunkan Syair doa taubat.
PAUTAN KOD QR: SYAIR DOA TAUBAT
http://bukuteks.dbp.gov.my/media.php?id=1941

PENILAIAN
1. Nyatakan maksud Khauf dan Raja’.
2. Nyatakan dalil naqli Khauf dan Raja’.
3. Jelaskan contoh Khauf dan Raja’ yang diamalkan oleh Rasulullah s.a.w.
4. Terangkan konsep keseimbangan antara Khauf dan Raja’.
5.
“Dosaku terlalu banyak, Adakah Allah s.w.t akan mengampuni aku?”.

Bincangkan tindakan yang sewajarnya diambil oleh remaja dalam gambar di atas.
6. Bagaimanakah sifat Khauf dan Raja' melahirkan muslim sejati? Huraikan.

127
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 24: ADAB TERHADAP ORANG SAKIT DAN KURANG UPAYA (MUKASURAT: 199)

NAMA: ………………………………………………………. TARIKH: ……………….


UNIT 1: Adab Terhadap Orang Sakit
Dalil Naqli
Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda :

Maksud:
Ziarahilah orang yang sakit, berikan makanan kepada orang yang lapar dan bebaskanlah
tawanan.
6.17.2 Adab Tergadap orang Sakit

IBADAH EMOSI FIZIKAL


1. Mendoakan
kesihatan 1. Memberikan semangat dan 1. Memastikan
motivasi agar mereka sabar dan tempat dan tubuh
mereka. redha. badan pesakit
sentiasa bersih.
2. Membantu 2. Tidak melakukan sesuatu
mereka yang yang boleh mengganggu 2. Menyediakan
ingin melakukan ketenteraman mereka dengan keperluan dan
ibadah. bunyi bising dan tempoh ziarah kemudahan asas
yang lama. untuk pesakit.

6.17.3 Hikmah Beradab Kepada Orang Sakit

1. Menggembirakan pesakit agar hatinya tenang dalam menempuh ujian Allah s.w.t.

2. Mengeratkan ukhuwah sesama anggota masyarakat agar hidup diberkati Allah s.w.t.

3. Melahirkan keinsafan kerana diberikan nikmat kesihatan setelah melihat penderitaan


pesakit.

128
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
AMALAN
Doa Ketika Menziarahi Orang Sakit

Maksud:

Aku bermohon kepada Allah yang memiliki arash yang tinggi. Semoga kamu diberi kesembuhan
dan kesihatan. Hanya Allah yang menyembuhkan dari penyakit itu.
(Riwayat Abu Daud Dan Tirmizi)

NOTA GURU

6.17.4 Bimbing murid menyantuni orang sakit secara beradab dan istiqomah.

AKTIVITI
1. Melaksanakan aktiviti Role Play dalam pelbagai situasi menyantuni orang sakit. Muat naik
hasil kerja tersebut dalam bentuk pembelajaran maya.
2. Laksanakan aktiviti Spin-N-Think untuk menceritakan pengalaman anda menziarahi orang
sakit.
3. Laksanakan aktiviti syarahan spontan bertemakan adab menyantuni orang sakit. Murid
diberikan peluang selama 2 minit untuk mencari isi tajuk, kemudian mempersembahkan di
hadapan kelas.
PENILAIAN
1. Nyatakan dalil naqli tuntutan beradab terhadap orang sakit.
2. Terangkan dua adab menyantuni orang sakit.
3. Terangkan dua hikmah beradab terhadap orang sakit.

4. Berdasarkan gambar di atas, terangkan pandangan anda tentang tanggungjawab masyarakat


terhadap orang sakit.

129
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
NAMA: ………………………………………………………. TARIKH: ……………….
UNIT 2: Adab Terhadap Orang Kurang Upaya
6.17.1 Dalil Naqli
Anas bin Malik r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

Maksud:
Seorang wanita yang mempunyai kekurangan pada akalnya berkata: “Wahai Rasulullah, saya
memerlukan pertolongan-Mu dalam sesuatu urusan”. Rasulullah bersabda: “Wahai ibu,
bagaimana caranya untuk aku membantumu”. Lalu Rasulullah s.a.w meluangkan masanya
sehingga wanita itu dapat menyelesaikan urusannya.

SPEKTRUM ILMU
MAKSUD ORANG KURANG UPAYA
Seseorang yang tidak mempunyai keupayaan untuk melibatkan diri secara efektif dalam
masyarakat dari segi fizikal, mental, intelektual atau pancaindera sejak lahir atau selepasnya.
(Sumber: http://www.jkm.gov.my)

6.17.2 Adab Terhadap Orang Kurang Upaya

FIZIKAL
IBADAH 1. Memastikan
EMOSI
1. Menyediakan kemudahan asas
1. Memberikan yang disediakan
kemudahan kepada
layanan dengan untuk mereka tidak
mereka untuk disalahgunakan.
penuh kasih dan
melakukan ibadah
sayang terhadap 2. Menyediakan
dengan selesa.
mereka. ruang dan
2. Membantu mereka memberikan peluang
2. Tidak mengejek
dengan memberikan kepada mereka
dan menghina sesuai dengan
tunjuk ajar mengenai
mereka. keperluan mereka.
urusan ibadah.

130
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
NOTA GURU

6.17.4 Bimbing murid menyantuni orang kurang upaya secara beradab dan istiqomah.

6.17.3 Hikmah Beradab Terhadap Orang Kurang Upaya

4. Memudahkan orang kurang 1. Menimbulkan rasa dihargai


upaya melakukan urusan dalam diri orang kurang upaya
harian. kerana mendapat perhatian dan
keistimewaan.

3. Melahirkan rasa syukur kerana 2. Memupuk sifat kebersamaan


diberikan fizikal dan mental yang terhadap semua golongan
sempurna. masyarakat agar perpaduan dapat
diwujudkan.

AKTIVITI
1. Bimbing murid untuk membuat persembahan dalam pelbagai situasi terhadap orang kurang
upaya. Muat naik hasil kerja tersebut dalam bentuk pembelajaran maya.
2. Cari maklumat daripada portal Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). Laksanakan aktiviti
Window Pane untuk membincangkan kebajikan yang disediakan oleh kerajaan untuk orang
kurang upaya.
3. Lakarkan model sebuah sekolah yang mesra pengguna bagi orang kurang upaya. Buka
peluang kepada setiap kumpulan memberikan ulasan dan cadangan penambahbaikan.
PENILAIAN
1. Nyatakan dalil naqli tuntutan beradab terhadap orang kurang upaya.
2. Jelaskan dua adab menyantuni orang kurang upaya.
3. Terangkan hikmah beradab terhadap orang kurang upaya.

4. Mengapakah situasi di atas berlaku? Bincangkan.


131
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
PELAJARAN 25: WASATIYAH MENJAMIN KECEMERLANGAN UMAT (MUKASURAT: 205)

NAMA: ………………………………………………………. TARIKH: ……………….


6.18.1 Maksud dan Dalil Wasatiyah
Maksud

Pendekatan yang sederhana seimbang adil dan cemerlang dalam setiap tindakan.

Dalil Wasatiyyah

‫ۡ ُ ُ ا‬
DALIL AL-QURAN
ْ ُ ُ َ ‫ا‬ َ َ َ
DALIL HADIS
‫َوكذَٰل ِك َج َعل َنَٰك ۡم أ َّمة َو َسطا ِِلكونوا‬ Saidina aisyah r.a meriwayatkan
ُ َّ َ ُ ََ ٓ ُ bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:
‫ٱلر ُسول‬ ‫اس َويَكون‬ ِ َّ‫ش َه َدا َء لَع ٱَل‬
‫َ َ ُ َ ا‬
ۡۗ ‫عل ۡيك ۡم ش ِهيدا‬
(Surah al-Baqarah: Ayat 143)

Maksud:
Dan demikianlah kami jadikan kamu
(Riwayat al-Bukhari)
(wahai umat Muhammad) satu umat
pertengahan (umat pilihan lagi adil) Maksud: Lakukanlah dengan
supaya kamu layak menjadi saksi bersederhana, dan ketahuilah bahawa
untuk memberi keterangan kepada perbuatan kamu tidak akan
umat manusia ……. menyebabkan Kamu masuk syurga.
Amalan yang paling disukai Allah ialah
yang berterusan walaupun sedikit.

6.18.2 Empat Prinsip Wasatiyyah

1. KESEDERHANAAN

Maksud: Melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas dan mematuhi syarat.
Aspek Kesederhaaan
1 Menunaikan tugas dengan sempurna dan penuh bertanggungjawab.
2 Memenuhi syarat dalam menunaikan tugas, mematuhi arahan dan prosedur dalam
menjalankan amanah.

3 Melaksanakan tugas sebagai hamba allah sw.t dan khalifah dimuka bumi.

132
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
Dalil

‫ا‬ َ َ َ َٰ َ َ ۡ َ َ َ َ ْ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ ْ ُ ۡ ُ ۡ َ ْ ُ َ َ ٓ َ َ َّ َ
٦٧ ‫َسفوا ولم يقَتوا وَكن بني ذل ِك قواما‬ ِ ‫وٱَّلِين إِذا أنفقوا لم ي‬
Maksud:
Dan mereka yang apabila membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batasan dan tiada bakhil
kedekut dan perbelanjaan mereka adalah betul sederhana.

SPEKTRUM ILMU
ُ Umamatan Wasatan menggabungkan unsur jasad dan rohani tanpa mengabaikan mana-mana aspek.
Mereka termasuklah:
ُ
1. Umat yang terpilih dan adil.
ُ
2. Umat terbaik dan pertengahan dalam semua perkara dan tidak melampaui batas serta tidak lalai.
ُ
3. Tidak berlebih-lebihan dalam urusan agama dan spiritual semata-mata seperti golongan Nasrani.
ُ
4. Tidak mementingkan material semata-mata seperti Yahudi dan Musyrik.
ُ
(Wahbah al-Zuhaili: At-Tafsir Al Munir)
ُ
ُ
ُ 2. KESEIMBANGAN

Maksud: Memenuhi keperluan rohani, jasmani dan akal secara sempurna dalam semua
keadaan.

ROHANI JASMANI AKLI


• Melaksanakan ibadah • Mengambil makanan • Menjauhi barang
fardu dan sunat dengan yang baik dan seimbang larangan yang boleh
Istiqamah. untuk menjaga merosakkan akal seperti
• Menghayati al-Quran kesihatan tubuh badan. dadah dan arak.
dan berzikir dengan • Berehat setelah penat • Menggunakan akal
bersungguhsungguh. bekerja supaya badan sebaik-baiknya untuk
• Melakukan ibadat dan kembali cergas dan meningkatkan ilmu.
ikhlas. bertenaga. • Menggunakan akar
• Memenuhi keperluan untuk memajukan diri
biologi dan fitrah dan masyarakat serta
manusia. meningkatkan
pembangunan Negara.

133
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
DALIL
ُ ُ َ َّ ُ ۡ َ
ُّ ‫ول َر َّب َنا ٓ َءات َِنا ِف‬
َ ‫ٱدل ۡن َيا َح َس َن اة َوِف ٱٓأۡلخ َِرة ِ َح َس َن اة َوق َِنا َع َذ‬
٢٠١ ِ‫اب ٱَلَّار‬ ِ ِ ‫ومِنهم من يق‬
(Surah al-Baqarah: Ayat 201)

Maksud:
Dan antara mereka pula ada yang (berdoa dengan) berkata: “Wahai Tuhan kami, berilah kami
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan peliharalah kami daripada azab api neraka”.

3. KEADILAN

Maksud: Meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa dan tempat.

ASPEK KEADILAN

i. Menunaikan hak kepada mereka yang berhak menerima.


ii. Mengambil pendekatan pertengahan dan seimbang secara hikmah antara dua perkara yang
ekstrem.

DALIL

(Surah al-Maidah: Ayat 8)

Maksud:
Wahai orang yang beriman hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan
keadilan kerana Allah lagi menerangkan kebenaran dan janganlah kebencian kamu kepada
sesuatu kaum itu mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana ia lebih hampir
kepada takwa….

4. KECEMERLANGAN

Maksud: Pendekatan yang terbaik dalam melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran
serta berkeyakinan teguh pada Allah s.w.t.

134
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
Ciri-ciri Umat Cemerlang

1. Melakukan kebaikan seperti memakmurkan bumi, membangunkan negara dan


membasmi kemiskinan.

2. Mencegah diri daripada melakukan kezaliman, kefasikan dan kekejaman.

3. Menggunakan kekayaan didunia untuk mendapatkan keredhaan Allah s.w.t.

4. Melakukan semua tugas dan pekerjaan dengan akhlak kerana Allah s.w.t.

DALIL

َّ َ ُ ۡ ُ َ َ ُۡ َ َ َََۡۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َُۡ َّ ۡ َ ۡ ُ َّ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ُ
.... ِۡۗ‫وف وتنهون ع ِن ٱلمنك ِر وتؤمِنون بِٱّلِل‬
ِ ‫اس تأمرون بِٱلمعر‬ِ ‫كنتم خري أم ٍة أخ ِرجت ل ِلن‬
(Surah ali-Imran: Ayat 110)

Maksud:
Kamu (wahai umat Muhammad) ialah umat paling baik yang dilahirkan bagi umat manusia kerana
kamu menyuruh agar melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta kamu beriman
Kepada Allah…..

6.18.3 Hikmah Melaksanakan Prinsip Wasatiyah

1. Syiar Islam dapat


ditegakkan dengan
menyempurnakan
akhlak dan nilai-nilai
murni.

5. Masyarakat yang aman 2. Pembangunan yang


damai dan bersatu padu dapat menyeluruh dan seimbang
dibangunkan dengan dapat diwujudkan kerana
melaksanakan prinsip-prinsip adanya kestabilan politik.
keadilan.

4. Tahap pendidikan
masyarakat dapat 3. Ekonomi masyarakat yang
ditingkatkan mengikut stabil dapat dijana kerana
keperluan negara. tiada berlaku pembaziran.

135
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
NOTA GURU

6.18.4. Bimbing murid mengamalkan kesederhanaan dalam kehidupan secara beradab dan
istiqomah.

SPEKTRUM ILMU
Tiga orang lelaki telah ditegur oleh Rasulullah s.a.w kerana melakukan perkara yang melampaui
batas iaitu:
1. Berpuasa sehingga tidak membuka.
2. Mendirikan solat malam sehingga tidak tidur.
3. Tidak mahu bernikah.
Rasulullah bersabda:

Maksud:
“Ada pun Demi Allah, akulah yang paling takutkan Allah dan yang paling bertaqwa tetapi aku
berpuasa dan aku berbuka, aku mendirikan solat. Kemudian aku juga berbaring dan aku menikahi
wanita. Sesiapa yang membenci sunnahku maka dia bukan daripada kalanganku.

136
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR
AKTIVITI
1. Melaksanakan aktiviti Tarsia Puzzle para secara berkumpulan untuk menyatakan maksud
wasatiyyah.
PAUTAN KOD QR: CONTOH TARSIA PUZZLE
http://bukuteks.dbp.gov.my/media.php?id=2012
2. Bina peta pemikiran untuk membincangkan empat prinsip wasatiah.
3. Tulis sebuah sajak yang berkaitan dengan wasatiyah. Kemudian, laksanakan aktiviti Expert
Team untuk membentangkan hasil kerja kumpulan anda.

Cari maklumat di Internet, kemudian membentangkan cara anda mengamalkan prinsip-prinsip


wasatiyyah dalam kehidupan sebagai seorang murid.
PENILAIAN
1. Nyatakan maksud wasatiyah.
2. Nyatakan dalil wasatiyah.
3. Jelaskan empat prinsip wasatiyah.
4. Jelaskan dua cara anda mengamalkan wasatiyah dalam kehidupan.
5. Terangkan dua hikmah wasatiyah.

6. Berdasarkan gambar di atas, cadangkan langkah untuk mengatasi pembaziran yang sering
berlaku dalam masyarakat.

137
NOTA LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 (KSSM) USTAZ AIMAN BN MUHAMMAD
SMK TENGKU MAHKOTA, MUAR

Anda mungkin juga menyukai