Anda di halaman 1dari 62

Edisi Tahun 2007

© Hak Cipta Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia 2007

Hak Cipta Terpelihara. Kecuali untuk pendidikan yang tidak kepentingan komersial. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Kurikulum

Pendidikan Islam dan Moral, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Diterbitkan oleh :

Sahagian Kurikulum Pendidikan Islam Dan Moral Aras 10 & 11, Siok E 12, Kompleks E,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

Telefon : 03-88847233

ii

I)rakata

Segala puji bagi Allah Tuhan sekelian alam, selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad S.A.W.

Panduan ini berkisar di sekitar bagaimana Program Tahbib AI-Lughah AJ-'Arabiah dilaksanakan di sekolah. Atas dasar ini saya arnat berharap warga pendidikan khususnya guru-guru mernahami dengan teliti segala kehendak yang dinyatakan. Panduan Pelaksanaan Program Tahbib al-Lughah al-'Arabiah Edisi Tahun 2007 adalah dokumen penting dalam usaha menarik, mendekatkan perhatian dan memupuk min at murid terhadap Bahasa Arab di samping mengikis dari hati mereka persepsi bahawa mata muridan ini adalah satu yang sukar serta dapat menyelesaikan segala isu dalam pernbelajarannya.

Soya juga mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggitinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak telah memberikan sumbangan secara langsung otou tidak langsung sehinggo terhasilnya panduon ini untuk menjayakan Program Tahbib AI-Lughah AI-'Arabiah khususnya kepada pihak Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral Jabatan Pelajaran Johor.

Soya berdoa semoga Allah S.W.T. memberikan taufik dan hidayah serta ganjaran di sebalik usaha yang besar dan amat berharga ini.

iii

IN HAJI TAIS)

Pengarah

Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral . Jabaton Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia.

I\andunaan

Prakata

nt

Panduan Pelaksanaan Program Tahbib al·Lughah al·'Arablah

v ·Ix

Pendahuluan

v

v

Konsep

v

Tujuan

ObJeldif

vi

Strategl Pelaksanaan

vi • vIII

Peranan Panitia Bahasa Arab

VIII • Ix

Penutup

x

Modul Program Tahbib al-Lughah al·'Arabiah

1 ·53

Mlnggu Pertama

1 • 12

13·22

Mlnggu Kedua

23·34

Mlnggu KetJga

Minggu Keempat

Instrumen Penilalan Program Tahblb al-Lughah al·'Arablah

35·42

43·

Mlnggu Pertama

43·45

46·48

Minggu Kedua

Mlnggu Ketlga

49·51

Minggu Keempat

iv

52 - 54

I)anduan l>elaksanaan l>1"()lIl"am Tahblb al-Lu.hah al_64.l"ablah

Pendahuluan

Projek Tronsisi Bahasa Arab Tingkotan 1 teloh diloncorkan pada awol tahun 1990 dengan menggunakan nama Program Tahbib cl-Luqhoh cll Arabiah. Dalam tempoh perlaksonaon projek inl. rnurid honya didedohkan dengon suasana bahasa Arab secara terus di dalam dan luar kelas tanpa menggunakan buku teks. Murid-murid honya diperkenalkon bahasa Arab melalui kemahiran mendengar, bertutur, mengajuk, bermain, berlakon sambil menghafaz perkataan, ungkapan tertentu seperti yang dirancangkan.

Konsep

Program Tahbib al-Lughah al-'Arabiah adalah proses transisi peringkat menengah yang dilaksanakan untuk murid-murid tingkatan satu di semua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKAJ, Kelas Aliran Agama (KAA) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK). Program ini juga dilaksanakan di Sekolah Berasroma Penuh (SBP) dan Sekolah Menengah Kebangsoan Harian (SMK) yang menawarkan Bahasa Arab Antarabangsa.

Program ini dilaksanakan dalam tempoh empat minggu (satu bulan) bermula daripada minggu kedua dalom bulan pertama sesi awol persekola ha n.

Tujuan

Program ini merupakan suatu usaha untuk menarik, mendekatkan perhatian dan memupuk minat murid terhadap Bahasa Arab di

.samping mengikis dari hati mereka persepsi bahawa mata muridan ini adalah satu yang sukar.

Selain itu, program ini diharapkan dapat menyelesaikan sebahagian daripada permasalahan murid dalam pembelajaran Bahasa Arab.

v

Objektif

Program Tahbib al-Lughah 01-' Arabiah dilaksanakan untuk:

oj Mendedahkan Bahasa Arab adalah bahasa yang menarik.

b) Menghidupkan iklim Bahasa Arab di sekolah.

c) Menimbulkan rasa ingin belajar yang lebih agresif, kreatif dan aktif

d) Membontu memperkayakan perbendaharaan kato.

Strategi Pelaksanaan

Program Tohbib al-Lughah al-'Arobioh dilaksanakan berdasarkan modul yang disediakan dan disertakan.

• Pengagihan topik/tema

Minggu Mese Topik/Tema
Pertame 1,2 & 3 Berkenalan
4&5 Keluarga
6 Penilaian
Kedua 1 Kampung
2 Tempat Tlnggel
3,4 & 5 Anggota Baden
6 Penilaian
Ketiga 1 Keperluan Individu
2 Terima kesih
3,4& 5 Benda dalam Keles
6 Penilaian
Keempat 1 & 2 Keperluan Urnum
3 Makanan den Minuman
4&5 Oi kantin sekolah • Kaedah P&P

a) Simulasi ( 4!1~"~J\ )

b) Ajuk dan hafaz ( Ja..i:.L.IJ ilSl$l )

c) Semulajadi / terus ( i~WI )

d) Mengeja ( Y:>\..o)'1 )

e) Sumbangsaran ( )~)l1 c:.> )

f) Main peranan ( )-,~)11 ~ )

vi

• Aktiviti dalam P&P
aJ Lakonan
b) Perbualan
c) Kuiz
d) Teka-teki
e) Nasyid
f) Tunjuk cara
• Majlis atau acara penutup Cadangan persembahan dalam rnojlis atau acara penutup

a) Hiwar

b) Khitobah/pidato

c) Lu'bah al-Iughawiah

d) Hiwar musalsal

e) Kuiz

• Penilaian

Penilaian dijalankan berdasarkan modul Program Tohbib ol-Lughoh 01-' Arabioh.

Panduan Penilaian Minggu Pertama

c) Guru memberi peluang kepada murid untuk memilih rakan untuk berbual dalam sesi penilaian.

b) Bidang perbualan mestilah mencakupi isi P&P minggu pertama yang dinytakan dalam modul (rujuk instrumen pengesanan bidang/perkara yang dinilai).

c) Skor adalah berdasarkan kebolehan yang ditunjukkan dengan tanda (..J) atau (X) dalam instrumen yang disediakan.

d) Penilaian dijalannkan secara lisan dan direkod dalam instrumen yang disediakan.

e) Kebolehan/keupayaan murid menyebut/bertutur gantinama ~ di dalam bahasa Arab dengan betul.

f) Kebolehan/keupayaan murid menggunakan ~ pada kedudukan yang betul/tepat/sebenar.

g) Kebolehan/keupayaan murid menyatakan 1;)".,J1 (tugas/ bidang

pekerjaan) individu.

Panduan Penilaian Minggu Kedua

a) Markah petunjuk penguasaan murid perlu diisi berdasarkan skala di dalam instrumen penilaian.

vii

a) Penilaian minggu kedua merujuk kepada penguasaan murid melalui kemahiran berlisan ( menyebut, bertutur dan kelancaran dalam sebutan ) dan menuilis.

b) Murid dinilai dalam menyebut perkataan ~I Jla.i secara individu.

Murid diuji kemahiran berlisan dalam memperkenalkan diri

~I mengikut modul minggu kedua.

c)

Panduan Penilaian Minggu Ketiga

a) Markah petunjuk penguasaan murid perlu diisi berdasarkan skala di dalam instrumen penilaian.

b) Penilaian minggu ketiga bertujuan mengukur penguasaan murid dalam kemahiran berlisan dan menulis.

c) Penilaian minggu ketiga menguji murid dari sudut penguasaan uslub-uslub bahasa Arab seperti ~1.l!:......~1 / ~I / .. l:!J1 dan

Jlh~\.

d) Kemahiran murid dalam menyebut perkataan tertentu dan penggunaan perkataan tertentu di dalam percakapan juga diuji disamping kemahiran menulis.

e) Oi dalam aktiviti al-hiwar murid masih diberi peluang untuk memilih rakan perbualannya.

Panduan Penilaian minggu keempat

a) Penilaian dilakukan untuk mengetahui tahap penguasaan murid terhadap hosll P&P.

b) Markah pencapaian murid perlu diisi berdasarkan skala di dalam instrumen penilaian.

c) Bidang yang diuji adalah kemahiran berlisan dan kemahiran menulis berdasarkan situasi-situasi tertentu.

d) Kemahiran berlisan diuji dari sudut ~I J.l:u / J...d:-I ... I,} / tJ!_,5.;

~I dan menjalankan perbualan berdasarkan situasi tertentu seperti yang dicadangkan dalam rnodul.

e) Ujian kemahiran menulis difokuskan kepada keupayaan murid

menulis perkataan dan bentuk-bentuk ayat dengan betul.

Perana" Pa"itia Bahasa Arab

• Merancang aktiviti yang sesuai sepanjang proses P&P dalam kelas dan luar kelas.

• Melaksanakan aktiviti yang dirancang sebaik mungkin.

• Menilai dan memantau perjalanan aktiviti terancang.

viii

• Mengadakan majlis atau acara kemuncak berupa persembahan murid

• Menyediakan kertas kerja untuk diketengahkan kepada pihak pentadbir.

• Mengadakan perjumpaan khas dan segera untuk menyelesaikan masalah terutama dalam proses P&P.

• Mengemukakan cadangan-cadangan kepada pihak pentadbir.

• Mencerap guru pembimbing sepanjang proses P&P dengan izin pihak pentadbir.

Penutup

Program Tahbib al-Lughah al-'Arabiah sebenarnya dapat meningkatkan minot murid terutama murid tingkatan 1 yang baru mengenali bahasa Arab. Pelaksanaannya amat penting bagi menentukan prestasi bahasa Arab di sekolah.

ix

M()dul vl"()a.-am Tahblb al-Luahah al-6 ""I"ablah Mlnaau Vel'"tama

J~ )tl ~l!J Ij Jj)t\

(\) w)~1 ~;)j r-Jsj ~I

.;kJ Ij t.L..::...... 'II o)41I.i

~I.I..-J

o_,.....11 .~

~I .~

~I w}.,,; ~ o)"'wl .k.....,_jl I 11 \.;: 0

~ . ) y- ~ .,r"-4

'Y' ,~t ,~f ,Gt" ~L.)tl ;L.......;J\ rl~1

.~I ....ol_,ll J "~

-4~_;J Ij olSlSl

~ I .;...L...l5J I ~ 1::-0 ~ I o.,r"-4 ;; L..:.'11 (Uk.l\ ..__L._1\) ~I .,.w)tl

) ~ j . j r-- . ~

: ~ 1::-0~\ ~ ~I ~~I .;...I~)tl olS\.> .f ~ o)~ ~ lik; ~I ~.rJ\ .;...L...l5JI._;k.; .~ ~ ~I ~ o)"'wlj ~L.)tl ;L.......;JI il~1 .c:

t..r.- \II . \ t.".;.-I . " ~j.ll .r

t.rP _,ll .t ,l,1..:.!l I . 0

'-"""..JJ.:lI~;' .v

: ~w I I!.JL. _,LJ.I .A

~I Jll .... ~1 .~ ~I u..lA .v-

:~I ." " • (' 1 ~ )L.J I" J ~ I..-JU 1 ~ ~ L.lI .......ti..

r-=- i ~j • • r- ~

" .& I V-)j i")L.J I ~ _," 1::-0 ')W 1 ~ 4-1 ~ 0-" r 1 ...5t::..~

: )_,la:J I . \Y

~LJ~; .wi....!;. r ~ ~/. ,
~ s .;5.L~ ~ I U .1A~
I ~\.;i . ~II:-P
.
r-L- \.;i
- 1 -

~~ '0 4~1 ~ )~ ~ ).".J-I ,.~t o4~ J1J ~ Jl rl ~ y
: ~ )I.".J-I )J~J j..a-4Jl ~L.f I~ 0\)
~L;f . r-W1
r-L-l;t
fi ~t :r
( )b.:J. I ~U:J I ('""""' I ) ................... l; t ~1
~l;f
~.) '0 ·~~l ~:.r..t5~ 4")\;J1 ~ Jl JI_;....JI ~I~; r
fi Lit :r rl
~~i ~I
~ ~t :r rl
~l;i ~\
.i..4i.) '0 l.S_..>f Or o4~ Jb Or ~ Jll~ )1_,J-1 rl .r..P f
~u r.r- - ~l;i - rl
o~ r.r- - r-L-l;i -
~y..Y' -
.l.-J.j -
. Y'
_yu.) ,. 4.l!.......\)1 4.:?:-YJ ~Jl:.;j~ pI ~:>_; 4~1 rl ~ 0
:~
~Y' :r . ~I
<....A....oy.. Y' ,~\
.l.-J.j Y~1
. Y'
~ r.r- :r r-LJ.I
wU r.r- '~I
o~~ Yo~1 -2-

JJlb ,. J..UJI ,Lot ~ I;~:;'_~ 0~ ~~I ~ rl ~ ,
: ..:,..U.~ . ....wll ~~I ~ )I_,.J-I ~y:f; 'I"
~U L;i 'e~ ...L.... J-!. L; i . ,~
.
JJlh A Y ~i :;. y::...; t :;.
y) L;t :'I"o~ ..u-fL;i 'I"~
y ..r- :;. y~~
4ku~ :'I"'~ , 'I"'~
~J-!. Y. : Uli-\ .U

: ~\..uI..u;J1 .'0 :~)~I~I~~

u
c::.
L; ~
c::.~
J-:.u -3-

tr--~I ., ~I .r ~jJl .r

t."""; _,l \ . t

loW I . C

(r) J) .• .:JI ~; JJ tls- J ~ I

~l::SJ IJ i~ IJ tk:...... '11 c;l.~.ll.f

~I JI_,J-I ~ "~ ,yo ,~t ,::...;t .ut " ~L\11 ;~I rlJ..>..::.....1 ;;.;.~I --01)1 J

)_,J-I ~~ J) .• .:J\

1J"'"'...)J.:l1 ~_,1 . V : ~WI ~L."L..l1 .A

~_rJI j ~\ JI_,J-I ~ : ,j-4 ~Jl;J1 ~ .l.....>L..:J1 ~I ~WI .1

..... i!

c.._:J \ jJ L... _,J I .~
~I,ls. )'1 . , .
• I
~\ U..u. ." J--AJI iL.' ~I )_,..J-I ~ .0-)

- UI" - <L........aJI· . --1\

Ij':-" r..T"' ..r ~ ~ ·c

:~I.H

"~I c.~" JAJ ,-:"yl J:..>- r-WI ~ r-WI ~~J~ "J_,:JI c.~" ~')\;jl ~

I c..l>IJ; ~)~

I

I

: )_,Ja:J \ . ,r ~u~ r I .;I_,J-I Jl 'yo",. ~ 0t 4~1 ,j-4 ~-' ~~ J--~:..J.I r-W' ~ , .J~I

:~

-4-

)_,..:JI L~ ~\
~ U\ ~ ~I
~~f ~I
~ ~i ~ ~I
~ui ~I
.jJ\j~ 0 )j.L.J..J j....WJ1 ,LAf I~ ~~I ~ FI )~ r
.~ ~L-J \ )I,.,-.J I
"';i ~ j t;I ... ; r
'y\j~' • : ~lr i..I.Y ~~I ~ ~1;l.~..J I r-WI ~~.r..
:J.!..o
rL;t r-WI
~ui,~L;i
~ ~t:r
~ L;f (')~I
~L;i
~.Y' :r
..i....-l; (r)~1
~ , .Y'
~~t ~ '~.Y' r-WI
~}o ~\,~':"';1
.~f ,~f" : J.!..o ~..r>~1 4---L~1 )L-..aJ\ ,1~4 ;1_,J-I ~j
, ,
~
'y\j~ ,. )L-..aJlj "'1 '~ ,~" ~1~4 ;1_,J-\ ~Aj ~).dl ~ f
·~4 ~~I ~ ~ S_,>-~I ~L~\
:_r..
~ ui.'1 ~~L;i~ r-WI
~ui'r ~~IJt~ r-WI
~ L;t.'1: ~l ~~~i~ ~\
~L;f'r: ~I ~~~i~ ~\ -5-

: ...._._._4o:j I . U ~

JJU.;) 0 Jlj-ll "-> ~ ~ W L..:JI L~I ~I ~ ,
_ . ~ ~. J ~ . -
"~~ / ~ ~f /::...;r j.A ~ <, • t 0~ ,~ yA , , ,
,.~ 0.A
_;.m.;) 0 il~4 ~UI ..::.,.L...J.S:J \ J ; L-,QJ 4 t_lyAJl ~~~I ~ y
: yW;11 u_;.,J I
~ '_ ·f F J:..o
........ • '" ~ 4· .............................
................... L; f ~
~~ ................... J..- r
.~ L.;i ................... ~
.t::-J 1 ................... IJ..>:..,. J : Ul,j..\ .'0 "~t / ~fJ J.l .4J-\" .J ~ o~')\; ~\ ~ I

: ~I.l.II..u:J1 .n : l .. r",uJ;.!\ ~\ ~~

r.
r~
J-:u -6-

~\f\ .\ t.,..aJ-1 .r

w--jl\ .r

t._""'; _,ll . f

~L.:.;j \ .0

(\) ~r)l1 ~)J~IJ~I

~~ IJ JkJ Ij t.L.:..:....... '11 a)_~I.i

~ ,r.s;.tl .1

~r)ll (Y' )_,J.I "Wh ~)J....tl I C .r-: )I I ~~ i ij _...-'A ~ r \j I ~~ i ~) _rP J ~ yJ I ijl.1..:-ll j.::.a.J 1

~I.~ ij~1 .c ~1.:l

-4:l;J Ij ~15~1 ,-",,",..JJ..:JI ~> .V

~ r )I I ~l..,.is. f ~)\;j I .u _...-'A : Ut W I ~L.".LJ.I .1\

.~IJ .k.;?1 / ~r)l\ ~~i ~)y / ~yJl o~1 ~I JlL....._,JI .~

c.ut.1.:J I ~ c.kLSJ I ~ l::S . i ~I..l.$o ~I . \ •

0r)ll ~l..,.is.t ~)y .~

~_,..!JI J ~I ~ .~ : (.Y ~)\;jl ~ ,)lIJ ~)lIJ .:r.'11 ely ~ ij_...-'A .t Jl o).~?U "~nj "yAn : ~L...)ll ;L.......2.l1 ,L..~I .~

~ ~

~~:;"l\ o)~1

o),r.-JI ~ ia.:a.l~1 Qr)ll ~~t ~ .c

: J _,Ja:ll Sf 4..AiJ ~f t'""IJ ~I ,1~4 ~I J W V")J.l1 r-WI ,~I \ I

- 7 -

~t.;~ r c~J\.; ~ ~ U"'JJJI rSy ~ J ~ o.1>-WI ~I ~ .,.
~t.;~ ~. ~J vi ('"""""IJ ~t ('"""""IJ ~I ,y- ~')l:j I Jl ili..... \q ~I ~J-!. r
4 o~J\.; ~. Jl Ji_,....JI ~J-!. ~ ,~l::-)'I ~~flJ a:.....)l1 ~~1
.__;j..
. .
~t.;~ r . oJ_r.-Jl ~ ~ O)..,.....=' ~ ~t.;lk.:J 1 JL..a .. 11 ~ ')I.::J I ~ I r4 f
~t.;:l r -:.>Ir 0.1>- 0r")l1 ~~4 .u.L...:l\ ~ I ~I_;J I ~I _,s~ 0
< ~i~ G
'-:flY'
~t.;:l 0 ~:l_;J ~PJ ~Lt:- ~I ~Iji.ll ~ ~')I.::JI :l:lfl "
~t.;:l 0 ~~I~_rJ1 J11_,...,." 1 ,) \ ~ ')\.::j I '-r" ~ I ~ V
~~ i" " t"
~ J '-.f'"
-,r\ '-,ri ..... ~i ,~i :~
a...; t ..••. --4j r,.f. t
~. '-.f'"
'-.f'"i ~i 'r,.f. t ~t
L.+.>i ,~i
J......!.;.JI '. c...L!..:...t" r' " i"..L...!.:...l1 JI L')I.::JI "
" ~ ~J r,.f. J ~ ~ ." ~
. 4lkl1 Jk; ~ '-r" ~ I ..l5~." '-.f'" t" : ~ • ..._1_'!1I .U ~

~t.;~ 0 .~ jytl U)",_J I J o.,r")l1 ~~t )~ ('"""""J ~')I.::J I ~I ~ ~
/ "\ /' ""'\ '\
-, ./ \. ./ -,
-:r.1 it wi : UL:LI ",0

,)l"o_b IJ-"~ 0\ ~ y.) " .J ~ cr...l.l I_,J I i1pL. ~')\.::j 1 ~I ~

. "Wb ~JJIJ

-8-

~
lj
c:
~L;~
~u : ~I..ul illl .'1 : l .. r"u.d I r-W \ ;""""l:;:

t:r.-" 'J I . , ~I .Y ~jH :r trP"l1 .t : ~I .0

iliWI! (y) 0r"\l1 y:SIJ J1..; IJ ~I

~ l::s::J IJ J.k-:.l \ J t. ~ }II o)41I.i

~ ,;"s;.H .,

.iJJW I ! Or" "')1 :Y' .)I_,J-I ~WH o.)..u.ll w W \ ! 'Or" \II ~l..,.2s. i o.;J'-R

~I.~ ~.rJ.I .(_ ~I .;)

Juj.,IJ -4;)jJIJ olStSl ...,.....J..L:l1 u.._;, .v

wWI! or"\l1 "l..,.2s.i .l.~,,")~1 o.;J'-R : ~WI ~L._,LJ.I .A

J.~ ..... l.IJ .k:_rJ 1/ 'Or" \II ~l..,.2s. to.) r" ! ~ _,J I ;U~ I ~, jJ l- _,ll . ~

.:.A.i~ 1 ~ ~LJ..(J I ~ t;S . f ')IJs)'1 . , •

.k:_rJ1 rJ ~I ~ .~

::r4~1~ o~IJ ~I dly ~ o_;A-A . t

L t " , , , , "~ 1 tIl <' I;J I I' I

c...r-' ;./' (_]A J .Y':r - ""!""""'--" ~ ~ ~ ~ .~

.t.l!-., )1\

.wW I! 0..,..... \II "l.,.i.s..t ~ .~

:~I .n

" L...aJ I U" L ')\.::j I t r_ " ~ I" ~ 1. t I "W \

C· ~ J ~ ~ ~ r-

O)~\ ~ o_,....\l1 ~l.,;u;t .)r" r-WI ~

I ~ "'0 _,.... \II" t._"';' .r" :Y' ~ U \ ~L. _,..L- :Y' ~)\;j \ r-W I J~ .O)_r.-J I ~ u....Jl1 o.)_,..aJ I J!

: J.,lca:ll ., i :o.)_r.-JI ~ .. :..L-l50I~u~ r-WI ~ I \ I

-10 -

JJlh ,.

(oj__,..) i.L...i + (~) .1.1'

• /tilT • U

~~J ut r--IJ ~t r--IJ ~I (f' 4~1 Jl u:""')11 r-L-JI "-~j-:! i Jl Jt,.,_J1 d.:>:'j-:! ~ ,~~)fl ~~.r..J U:.....)11 ~~I '--::!:J 4S~J :~~4o~~~

~ ~ ~1 L;i r-L-JI

o~) -';.b:- J . ...l:;j .J-l. j--> '-f. t

~&I~

: C)r.---ll ~ OWl )~l.J. 1· •• " 4 ~)11 r-L-JI J~ f ~~0:" ~_,..,.~:~ ..;.;Ir i lA>~;.r..J ~l_a:. ~~)fl ~~I ~

~ ..!.t~ r--I ~ • • • • • • •• -.; J,.;.;-

· r-L-JI
·
~1
r-L-JI
~I
· r-L-Jl
·
~I ~ly- ~t

\..u ~I ~J ~.rJ1 Jl ~~I ~

-11 -

:~

:~~\ .U ~

,yLb \. :4>'11 WWL. \.~" o 0 r' ~ 1 t.L._L ~ \.;S 1:.-o)I.;J \ F \ ~ .\

~ ~ ~ ~ I--- ~
\ / /
it --.Jt
l
L;i : ULj..1 ",0

~..I.>-IJ ~~ 0f ~ ~)" :~~ )~\ o_r")tl ~~f i1p4 1:.-o)I.;J1 ~I ~

"Wb ~~J ~~J ~..LlIJ Iy~

: ~1.u1..u:J1 .\1 :~)..8\FIY\..:!:

I_j
~
u •
~~
J..!.u -12 ~

Mooul " ... .,,, ... am Tahblb al-Lullhah al-- ...... ablah M.lnftu r\edua

t..r."" ~ I . , ~I.'\' ~jJl .r

t._,...p _,ll . t

.kl...:..!..I1 . 0

~yiJ\ ;?~ ~ ~J ~:....\

~~ IJ i')\5:J IJ ~ .. I_..A.lIJ t~ '11 ~yiJ \ J ~.:>.r:- _,ll ,,4- .. ;.\' I 0~ ~ ~)J..i.l I 0--441 <..::.Jk.lS:J 1 (f' J...:... ')\;;J 1 U yu ~I tLJ:-I J i~":ll ~ ilJ.>...:....,1

;;)-6-11 .f

~I .'-' U.rJ1 'c.

~I . .:>

~_)-IJ --4.:>jJ IJ olS~1 IJ""'..J.1:lI~)..V

~I J i~'11 ~ ~ J...:...')\;;J\ Uyu : ~WI ~L.._,l...ll ./\

~ ;jj)J ,~",J\ <..::.Jli~1 ~I JlL..._,J1 .q,

~ ~)J r.P ).,J-I ~ 1.::5 .t ~1..Js.)'1 . , •

~",JI <..::.J\j~1 J ~I uL..J$J1 ~l::S' .'-'

: ~ J...:...')\;;JI ~ ~~ ~ c: ~ ~J ~ <..::.Jk.lS:J1 yS~ .f ~ LAIJ.>...:....,I ~I u....J;.1 J i~'11 ~ ilJ.>...:....,1 .'-'

:~I.H

0\-4).:> 4~_,i ~ .. I) of~J )yJ-I r-WI ./fi. ,
:~
~lit ~~1..r"1
~ ':Yuo~# ~ ~ 1 .;A .r:- ~ '1 J ::r~ li f
t.$ ~. Y.. l ~~ ('-"
~li.:> 0 ~.)_;J ~~ )I.,J-I ~.),; 1:--')\;;J1 ~ r-WI ~ '\' -13 -

'yl.i~ r : ~ ~~ 1 ~L....LS::..II ~J ~) I ~ul.k:J I r-W I ,,_,;, ru.. r
I ~~.J I I r.j..} I 2 :~
I ~ I I &1 I
~ li1..; ~lA:- ~L....LS::..II ~~I ~J
.yu~ ,. : _,I_p..1 J W ~ (Y' i~1 ~~I ~ rl ~ t
\.,;i ~I

~~~I ~)}J 01 L;i
:~I.H ~

~~ '0 ~.~ 4 ~ j)1 0)) I J ;;~~I 0WI ~I.;S ~~I rl ~ .,
: ;y)fl u!...., ~4
~ ~·i/'~·f··' Y~I/&llA
.)--' ~ 0''''
~~~/~~ I\..., ~ ~ ~ ~)}J :Sf ~
,~ ~ ~
"
~_,..!.y ~jW I ~~1 ~ 0"" ~I J.S~ 0\~;;)~ ~ 0~ ~)}JJ F_rJ Ir-:-:->" : .w~ r+~""~·u o4')\; rl ~ "0lf~1 cr .:,.1 _,J I

: ~I.ill J.A.:J I . n : ~)J.::JI r-WI ~~

L;
e::.
L;4..-.!.
e::..
j...:.tJ -14 -

4.A~.b ~.

r')lS:JIJ t.~'J1 ~WIJ ~t....)l1 ~~ ~ c.)..l....U1 Y1-UJ 0.r""~ ~I ~~t ~~I U~

~, ~iJ :JLl

o)~1 .f

~I.u

U.rJ1 'c

~ 1 ~ " 1..i.A" o.)l...!.~1 ('""""""'I rl..G..::......1 ~ 1 . .)

.) I _,.J-I J o\S\S.1

, , ~ '1 I • i"· "" \ " . ..l_ t 1 -.

.............. <I..!.J\J1U ~.r~..n:.;O~

" ~ I"

.............. ~_,-9 r- J

W-kJ I ~ ,,_i--:-A "0.) J-4' J ~ I "0.) J-4'

~4 Uldl .)_.wJ1 .)I..u;.l :~~~I~ ~ 1 ~~ U..r"-'" .l :ykJ1 ~ ,,_i--:-AJ ~_ri.I1 ('""""""'\J ~'Jyl ('""""""" ~ ~I .u ~L..u. ~ ~ ~\ ~~1 ~ vW501 _,5~ .~

~\'I ., ~I .r 0--jJl .r

t.._"';' _,l.' . ~

.J.,U.:J \ .0

r.P flS" ;.B ."\

: ~ W' ..:JL. _,.LJ.I .A

¥\ J3L..._,.J1 .1\

,)I~~I .v-

~\u.u ."

:~I.H

: J_,la:J \ . ,r

~Lb 0 : 4.).) ~~, ~ Jl ~L....J\ ;_"J)..ul :iJ.!.....,ty\ ~1 J~ ,
:~
~ ( ~'J~\ r-\ ) (.,1 ::..;l ~ ~I . i
.................................... ~ lit.,') Ir ~1
~ ( ~_ri.I \ ('""""""' \ ) (.,1 :.:...; t j.A . rl .'-' -15-

· (_rf l.it .~ I~

¥. ~M J)~ .rA.P-' 'J)~ .rA.P-' 0--" IJ i

e t : - . ~ '\

......................... <l..:.JM <U J -~ 0..::..........

~ ~JI ~ ~.

...•••.••....•...•••... ~ \J..".

JJU.) 0 : l::--~I Jl4J:.....,~1 ~ r' r~ i

.................................. J ~ .<,_J 't ~. ~f.i J!A

~ -

.jJu.) ,. : 4~1 ~ Jlll!.....)11 ~Y- ~ 411JI ~ ~ O)~ r-WI d'r!. t :~

( 4LkJ I ~ ._r:... 'O)~ Jl 0)\..;.)''4 ) ~ 1..lA L. . f

't 0'i I .:.,SL.. ~ i 0-! i . <,_J

4UJI ~ J 0'11 .:.,SL.. ( ~I r"1 ) IJi .~

:~,.U ~

JJu~ r "4l.1J I ,~_,; '~M '~~J ' , 0kL5 Ju,;.. 4~1 rl ~ ,
~ . -
~t:'
.u..).) ,. J..>.\ Yo I..L>I J ~.) _) l::-- ')\:j I (_y> 4.1 _,..i$.1 0L-l5J I r-W-' ~ 'l' : Ul,j..1 .'0

"I...I....>~<:<l....Alt:.:~1 I· ":.0 - L':>WI....__l_,._l1 ·1

_. r- ~J _r:-:.>' ~ - ,- ~_

: ifl.lll ..Li:.I' . n : ~)~ I r--W I 4-U=.

r.
r~
j.;U -16 -

--4~jJ IJ c15~\

~L-!J ~ ~ ~I ~~f :r .;.JLJS:JI ~ ~')Wl JJJ""-" .f

r~1 ~ r--*-I ~~f ~I..c-f ~~\~.r- .<-;J .;.Jljl.k.:Jl/(~UJIJ rWl ) .4......r-il1 ~W~I/~1 ~~f OJ_""" 0W~1 ~ I~_,JI

~I ~~4 ULdI J~1 ~1J.s.l .i .;.Jljl.k.:J I ~ .;.JLJ5J 1 ~ l:S .-.,..1

: 0-" ~')\;:j I ~ : ~ I u..l.A ."

r--*-I ~L,a_y t ~ w ~ IJ ~ I._;.b.; .f

'l!J I ,J

~I)IJ ~l!J1

i~l-, t_Lc..::......'11 r--*-I "l..,.i.&. t ~ ~ ;;).u! I ~I ~ljJl ~.r~ )_,J-I J 4......JJ..ll1 ~ljJl il~1

(,) ~I "l..,.i.&. t ~;J ~ ~I c)~1 .t ~1 .-.,..1 UyJ.l 'C ~I .~

~I "Wzs,t Jl o)":';U "olA"-, "llA" o}.;'~1 vi il~1 ,-.,..I LJJ..ll1 ~I ~~f ~ 'C

tr--'"~I ., t..J..1 .r ~;JI .r

e.r- _,J.I . i

l.L.:.:J I . 0

IJ""..JJ.:.J 1 ~_,1 . V

UtW I ..:.A..."LJ.I .A

:~I.H

: J_,l.:jl .w

'ylb i o)_r.-JI ~ o)~1 ~1 ~ ,
r--*-I "l..,.i.&. 4 Uh:J. \ ~ L.J 1 .;.JL..,.LJ I :.r- ~ I J~
i ~ I ~ .t.l.!...w)r \ ~ ')\;:j I ~ -17 -

~~I ~u~ \.~.~ 4 J.....U.lI ~ ~I ,,~t ,,~i r-W' J~ y :~ ,~IJ L-;..L \.i.k.j 4-iJ:w..J

,jju~ ,. 4-~~ 1J oJ_r.--Jl ~ UWI 0L...;)'1 ~ ~).J--P Jl r-W' ~ f tl········ 0~f o.Lt. '0;s- o.Lt. ,._.;_;t IlA ,~ IlA : ~ 41J,); ~ 4~ IJ

~ws::Jl ~U~ ~ ,-?lJl JJJ...:....,.:aJ1 ~ 4')\;J\ o- r-W1 ~ 0 0W)'1 ~ ~)_rI' ~ LA~J ~lr ~Js LAJ,);~J ~L...J.5:J1 4')\;J\ ~

: ~~-~'=tI . H r==:-

,jju~ ,. "llA" il~4 ~I "Wu-i ~ 4')\;J\ :r r-W' ~ ,
" lA'~
Q J
~IJt ~I ~ "I..,..... 4')\;J1 Jk.i ~:r r'..lS~ y
JJU~ ,. :r ;_,J,U::.11 ~L...J.5:J 1 ~ t5 J;..ll W J..J-I ~ 4')\;J I r I ~ r
~Jr1')~1 oJ,;.-IJ ~.) "L.,.u.f uU2.; ~ Iyl2.iLl 0i ~ y.)" : .J~ 4")\;;J1 rl ~ "~I ~I ~ ~1 J.WI 0\1 ~

-18 -

: UIJ-I .'0

: ~ljJ'..I...1:J1 ." : ~J.dl ~I LI>

~
L;
~
~L;~
J-:.U /

-19,·,

(y) ~I ~~i ~;) ~ ~I

(>\5J IJ t.k:..... ':}\ ~)41I.i

~I ~~i 4-J ~ O)..ul\ ~ I ._._s'\ ~q ~

~. • M J'-' ..r'-""

~~\ ~ )I_,.J-I ~ LJJ..llI ~I;JI rl~1

~I.~ ~.rJ.1 .~

~I .~

t.r.-~I ., ~I .r ~jll .r ~_,ll .t

~I .0

~..J..l:.l1 ~> .V ~WI ~."wl .A

:~I.H "_<.le. ':>LJI" J ~ \-~11 ~1 .. i1 1..:...1,.,

r--=- r ~J u--- r-- .r: M

~~..Lli ~ ,"JlI ;'_;')J (>UI ~/' l::-o~1 ~J

41 J . .:..11 ~I ~~i ~ 4-J ~~I r-WI ~

- 20-

~~;J IJ ~l5L$.1 "~" ~ ~I ~l.".is.i .y- ~~ I ~ ~'*=.ll t;.r'" .i

:tIl ""f"" i" " ." ,,' '~"

u .. .... I-i1.> J U"") J ~ J J"'-' J

_?lll O)L.:;)' I ~\ rl~~ ~\ ~~t ~u--i ~~ 1 0..r'-"" .-....J ..:..J ;.tIJ

/ ~_,JI ~LJLk:J1 / (~tkJIJ r-WI ) rll' ~W)111 ~I ~~t ~).r" ':>W)ll ~ ~\ ~l..,as.4 UL.;J.\ J~\ ~\~1 .f ~\jt..k.) 1 ~ ~WS::J I ~.l:.S' . ~ ::.r~~\~ ~I ~l.,4s.t ~ w _,...::J \J ~ I ~ .i

~\ LJJ..ll\ ~\ ~~i 4-J .~

: J.,la:J I "'1" <.::Ju~1 ~ ~~I ~I t-~i t-~f ~I ~>.~ , L:......,.;IJ ~ Uk.; ~ 4~1 ~J <.::J~I ~I ~

:~

JJu~ 0 4-... ~ oJr.-J1 ~:L...iW1 0L_;)/1 ~ O)~ Jl r-WI ~ ; ~J~;.r.. 4~ IJ

~lA..:l1 wJ_,.J-1 <.::Ju~ t)~ J <.::Jls. ~ 0 J14~\ ~I ~ i ~~j5J

~ UaI£JI u~1 0# uu~1 ~y ~~ JS (_rA ~I ~ 0W)/1 ~ ~ I,;; ~I!

: r __ '''1\ . \i

JJ\j~ ,. ~ ~I t-~t If u~4 ut;I.riJ1 t-J-o ~~I ~I ~ ,
~ j_,.lI :ij)J
JJ\j~ V ~I ~ljJl rl~4 ~ )\_,)-I t-1~14~1 ~I ~ y
~I t-~f J11~ "~ ~~::,. L~"J "~ \:G. l~" J!.A - 21 -

: U\JL.I .'0 0..\.>-1) ~~ I ~ ~ ~ -.\II \)~ 0t ~~) to: .J~ ~')\;:jl rl ~ I

: ~l.iJ' ..\l:J' . \i : ~).A;J I ~ \ yls:;

li
e::-
li ..
e::-~
~U - 22-

Mooul V"'()II ... am Tahblb al-Lutlhah al-· ....... ablah Mlnlhlu ~etl.a

er-\fl ., t...J-1 .r &--yl .r

e._.,..;, _,ll . ~

~I .0

r~lj t.~'1\ J_,..>J..lI 01l!.::......)'1 ~ ~ IJ~ 0i ~':>\::JI 0k~ ! .t.j_;Llj

(_j _)- I s J _,.>..ill 0 Il!.::...... )' \ ~ ~ ':>\::J I .u J"'-" .u .rl I . C

~ J1.:... (.j_,.;...Uj J_,..>..LlJ o \.i.!.::.....)' I ~ J.J..::.~ ~I .::.

)_,J-\ ~ ~\ ~..)..l::.I1 Ut)t .v

r ~ \ ~ Cj _r>.lj j J _,..>.Ul 0 \.l!.:..... )' 1 ~ r \~ \ ~ ')W \ .u J"'-" : ~ W I ~L..".LJI .A

J_,....aJI.f ~I JlL.._,.I1 .Q,

~\ 4JT .--.J

J..k;lj ~I c) .. ~J.1 .i

~I.~

~I~~~I 'C

~ _,J 1 vuLk:J \ .::.

(_j _)- \ j J _,.>..ill 0 \.l!.:..... )' \ :.r- ;I _,J- \ ~ .i ..:.ouLk:J I J 4J. \ J _,....aJ 1 r-'"") / ..:.oklSJ \ ~.l;S .--.J :. L')\;:J\ .c.~.

cr" ~ ~

r L ~ U (_r Cj _)-Ij J _,..>J...lI 0~)' \ ~ . r

~':>\::J Ij rl ~ ~ Ij ;I_,J-I ~\~1 .--.J

:~\.H ~ls...LI \ ii~ \ ~ ~ I ..l>f ..r"4 ~ (>L)' I ~ a~ ')l; r \ 01

~lh' I

: r__,.La:J I . \ f

~I )_,.J..I ~')\;:jl ~ I ' I

( J~ ~1.i!:....)11 )

.. 23 ..

:~
'-:"'~ I J-4 r-W I (J~ J~ J~ J~) r-WI
J.,>.ill .:,,~t::..... f ~ i)W 1 · r-WI
~,~ ~
( .;.;1.,.. u)\s ~I .r..~ )
( is' r=JJ ~1.l!:.....)l1 )
:~
r_J _..>...lJ .:,,~t::..... t ,~t:.:.... f 4 · ~
~ d.-i Jl r-WI
oyl DJJ~ Jl · ~
·
~ r-Wi
...
( C11.,.. u)\S~1 y!.~ )
._:;.J\j~ f ~~ D04.lJ:-I C1L-L.S:J1 ~L.u. rl CA ,,-
:~
" r_J.r=--u .:,,~t::..... I" "J.,_>.ill 0~t::.....f"
" WI ~ " "~"
o _ OJJ~
.jJlJ~ yo " J.,>.ill 0~t:.:.... l" J ~J '-:"'~ I ..I.:.&- F I .....u J yo
" ~ j..;U.>'" ")I.;J I J -
... ...l::-- ~.J
:;JLb i ~L..i ~I .u..J U o4')t; r-WI Jwf f
.jJlJ~ r ' , r_J.r=--u 0~t::..... P' 04')\;j r-W I J ~ 0
j-UJI' r-WI ;.:: .. "~t:.:....f L.. ~" L')\;jl J -
0'" C - r-' - " JA-!J
:;JlJ~ '\ ->#1 ~ o4')t; ~ r-WI ,-:",J-4 '\ r.:i"Jj . H

:;JlJ~ ,. J~I / ~ ~~I 4..a...)1 .;.;\j~1 r-WI J~ ,
0 ~14\ijJ' I
J~I ~ Jl ~ J...a.ill (f I~;.::.:"i 04')t; ~ ri ~ 0-!-..>l::.>J.1 ~ ')\;;j I ~~
,~ ~')\.....JI": J_,..4.;j ~W\ x:» ~~I ~"1j.A ~ ,~\j~ ~
, , J _,>-..Ll1 0~l::..... ;
"I ~ ,~". L')\;;JI r-WI J ~
. .... . ~ j ~J : tlli-I .\0

: c.i IjJ 1.u.:.l1 . , , : (.)"":!)..t:J \ r-W \ ~~

L;
e:.
L;~
e:..
~u ~I.!:.ll

t_r.-'JI .,

4..aJ-1 .'1'

~)I :r t."";' "l' . t j,L.:..:J I .0

~I.!:.ll

)lh)1IJ ~t:.!JIJ ~I :....:sl ·~1_~ 1 • ~ I

. J"_'_" J e--'

~l::.S0IJ (>\50IJ t.Lo.::......~1 4) ... ..I.1.t

)lh)1IJ ~t:.!JIJ ~I ~ il~1 ~ ~J..l..ill ~ .! Lll ..........51;J 1 • L: ;J

.~ . ~ V-- J""-A

~J _,.4-1 J J.,_>.ill o 1l!.:.....)1 I ~ i 1...l>..:.....1

~I.u ;Jrl1 .~ ~l-:l

~JJ.:.! I J ~lSUkI '-"""..JJ.:J 1 tit). . V

~Jy>JJJ J.,_>.ill 01.i!::.....)11 ~ 4')81 UJ""-A : ~WI ~L...,wl .A

~I ~T / ~I ~~i 41\ jJL...."J1 .~

~ I ~ T :.r ;lh ~IJ ~t:.!J IJ ~ I u.,.., :.r ;I_,.J-I .)\Js.)' 1 .,.

: :.r 4')81 ~ ~I u~ ."

;lh~1 ~_,' \:: .. I.AJ jJo" il..c.:..::......1 .i

~t...... ~ t:' ~ Lak.; ;I.i::s.~IJ ~l:.!JIJ ~I ~ ~ .<....J

:~I .W ~~..ul ~~IA 4\.kJ1..l..>i r4 ~ i~)11 ~ o4~ r1..r= I

~Ij,) v ~Ir .!.I~ ~I r-WI ~ ,
:J!.o
y ~ ~..l.:s- jJo · r-WI
~~..l.:s- ~ · ~I
cl....\j ~I.A r-WI
!~ · ~I
·
I~ r-WI
l~ ~I .. 26 ..

~L.b ,. 4PJ y,la; 4-i_";~~.r..J ~I ;lyl-I ~L:.. ~:>WI c::z: ~I ~ "
4~ _,jJ
~b '0 (.$.r>~1 .i.:-o:>W\ ~ ~ ~ ~LJI )\yl-I ~I.r.-)' ;,)-!~I rl )~ r
~:>W\ ,-:?JJ Jk;J1 ~ ~lk>-~I rl e:-~ ~I tL.l : _ .• li'!\1 .U ~

~\j~ ,. ~l...:.!HJ ~\ ~ (f .;.J\)L:-oJ4 .;.JlSol_,;.J1 ~~ ~:>WI r\ ~ ,
t_j_,l\ ;:;)J J ;lh)'IJ : .u~1 .\0

4.i..J~ J)..i....:s. )' \ J ~l...:.!J \ J ~ I .L..Js I y..L>- M ~..,.s ~:>W I r \ ~ w· Ii "l..,;.. "~ ('"+'-

: ~I.UI J.l;JI . n : ....,.-!).1:J1 rl ~~

r
\.j •
c::.~
J..:.U - 27-

t..r."'" \' 1 . ,

~I .r ~jJl .r t."""; "ll . f .kL.:.:J I . 0

~

.:I.:I.)J ~I

o).~.lj .f ~\ . ._, orJl .~

)_,.J.I ~ ~I;JI il~1 ~1 . .:I

ol.S"~IJ ~ I ~.JJ.:J I~;' .V

''.J~.;S'' : J!.A ~l j o~~_,ll ,~\tl ~ ,l.c-'i .i.;....jWl Or'-" : ~WI ~L.."LJI .A

~ ~

" 1_"-" " I"

~(....;> J ~~ J

LCD j~J _;~l .r

L _,.-u I ,~\t I . ._,

_;~I J u-"J..t.lL. ~\ ~lJ J~I .:Il.ls-l :~l.;....jWl~ ~ I ~ o.;l_:.)fl ~I ~ ~1;J I il~1 .i ~ 1 ~ 0.:1 ~_,.ll ..;.tlJ.:I\ll / ,W\tl 4-.J . ._, L-L lik.; ~I -II -L' <~

~ . ~ J'-' ~J .r: .~

~I~)'I .,. ~I J.u ."

:~I.H ,\.&...t.l4 ~J al.;.... ')\; ~ I r~ I

JJL;.:I 0 .;_:'WI ~ o~ ~ ~I ,__,;~ ,
Ih" "0 ch""._,l;S Ih" J ~ . ~I ~ \ t -
J J.J-:-" J. ~. ~
... t1 "~ Ih" J "0L:......e ch "J "~
~~ ~ I~ \.&.L..:;.....I _;~l j~ ~ ..;.t~l ~jWl ~
L.:I· L.s.le- k..L Uk;
~ _,JJ - . - - 28-

.,:_, \.r" ~ ')t; ~ I J.k.i ~ J\:;J \ ) ~
~ J ~J\:;JI .sJJ O~y._,1\ tk.>.)ll rl ~
'_;;lh A jlp- :Lk.....1 Yo Y 1 ~ J\:;J I ~J d_.!;W I ~ ) _,.J-I r I ~.r'-!. Y
: J!-o :_;~l
~i'>Wl ...r)..ul
i'>Wl ~J .i.;...J:J 1
~ U.A L. ...r)..ul
ul:Sl.i..A .i.;...J:J 1
~ l.i..A L. ...r)..ul
~ l.i..A . .i.;...J:J 1
~ Ih L. d )..ul
~Ih .i.;...J:J 1
~ 4h L. d)..ul
~)J-:-' ¢h .i.;...J:J I
~ oh L. ...r)..ul
~\.;....:' oh .i.;...J:J I
I~ cr )..ul
I _,As- .i.;...J:J I
.i.;...J:J 1 )J-4 l_;>-T I~J rl )J-4 i ~ I..I.>-IJ I~ d).lll )l;.;£.
~'j.;:jl ~ ~ (_r J..5~? i~ w )1_,.J-l ~~J
'_;;lb i : J~J ~ I J .,:_,IJ~)ll Jl r-WI ~ r
(JJJI J r-)l - ~ 1 J If'" _,$J I -
~ M
~I J ~)a...ll - ~I ~ ;""'1_,$J1 -
uL:J 1 s:» .I..LJ 1 -
a~ ')'u ~ (.r ..l.S~J u I J"'" ~~ ~1 0 .. 1 _,J r I )~
'_;;lb A _;~l d_.!;L:. Jl ..,.kJ4 4~~J 4_,:JJ ~L.a:- r-Wl ~ .. I_,J ~~l ~~.r.. f
u I J"'" o~ -s .. l _,; ~ 'j.;:j 1 ) ~
~'j.;:jl .sJJ ~~y._,11 ~1.k>-)l1 rl ~ - 29-

:~;dl .H r::=-

~Lh 0 ~ ~ 1 J .;_,IJ~)l1 y- ($_,.>-1 ~ o...l.>-IJ J~ I r-WI oP ~ ,
UWI
(_;~I rL.I.>. .. :: ..... l) U!......)l1 ~)WI ~
~ a..LA lA ~ I..LA i, :J!..
: ~~ J~~ \.~.~ 4 ~ ~l>\ L')WI ~
.. • t ~.. .. ......
tl .... "~ Ih" ,"~ Ih" ,",-:-,l::.5 lh"
~L.;~ 0 j...a.4J 1 oJ~ r-WI oP ~ "
: .JL..,..J I~ ~1 J~
"~ ~ 1 0-!f"
\~;; al:J ~1 oJJ4' 1.> 4 ~ , ' , ....... Ul ~ u..Jl" : L)WI ~
. ... ... ..........
OJ _,....,J I J '-"-l:.A 0K.. J
~ . ~
~')WI 4 .. ;;.1 .kl.!:..:Jl r-WI ~ : UUL-I .'0 o...l.>-IJ ;;;)~ .;_,IJ~f I_,...~IJ ~ o\.t..; ~ 1~1" : .J_,A.... ~')WI r-WI ~

" I..ly,- j...UJ 1 J

: ~ ll.ll ..u:J I . " : ~J..l:.ll ~1 4..u~

L.;
e:.
L.; ~
e:.~
~u :~")ul

.. 30 ..

t.r--'JI . \

.t..,.;..1 . r

c:.r-)I .r t.~.,ll .f .kW1 .0

~).lll J .. ~\jl

.....:S1 ~ L'i ~ I

. J ~ J e::---'

~l:SJIJ i%JIJ t_~'il 0)+11.1

"~II~" ";11" ". " "I' ". . ~"ll

u..u J 1.,;.J...l.;) J c...lA J ...lA ~ ~

~I .c»
o.rJI ,(_
~I . .;) • "~11~" "iiI" "i." "Ii." I' I

iJ u..u J ..:..u.;) J C..uo J ....... i ~

~I

~.

o.r!-WI u-'..J..uJI~.,k.V

J-...U.!I J ..;...IJ.;)~1 .. ~f ~~I oY'-'" : ~WI,.::.A .• _,L..l1 ./\

~_,..J:.I .. ~\jl.f ~I JSL....tll .~

),,_....J IJ ~ 1 ..;...\j~ .'-'

..;...ulk.:J I ~ ..;...W.S:J I ~,l::S . f

t__""'; _,l4 w....:ll )_raJ I .;) 1 ~ 1 .'-'

: 4.r" ~~1 ~

~)..l..ll J o.;)y._,ll U _;J\ .. ~i _yS~ .f

L....::L \.41.j 0.;) y:-- _,ll .. W \j I ~ .'-'

:~I,H .. ~J.H.,. ~ J c~'YU r-WI ~ I

: J"la:J1 . W

~.;) \0 ~~I .:.r5LA\jl Jl ~ ~\:r ~~I ~ r-WI (_~ ,
0J~' ~I ~4J
o~~ ~ ~J
o).:l)'1 J _r..lll / 0,;b1 01.,.
~\J~I/~clll
~I J iL..JJ1 / ~ cl!~ - 31 -

~I U}- .j ~L::.....)rl / ~I o}- ci.t
__....::.:;..l1 J ~L::.....~1 / .P .!lJ~
'. .
<y\j~ 0 ~ J ,.\....k..>)r \ r--W \ e> '2.....J..J r--W I \ g..ii k: l L.o ~ ')\:j \ ~~ _r!. y
~')\:j\
~~ \0 : JJ-49 ~.r:o:81 ~lo)rl Jl ~~ \ c: r-WI ~~ r
o~\ ~)J~ .j ~')\:j \ / olJl ~)J~ ci.t
L).lll iloi ~W 1/ 4.;U cit;
~I ~~ ~1 / ~ .!lJ~
o)b)fl ~~ ~.r=--ll / 0}:- -!..lJ~
~1 ilot , Ii .:Iiill / ~ -!..lJ~

<ylb 0 ~ .j ,.\....k..>)rl r--W1 r='O»: .:I !.J r--WI I 6 ph'! L... ~')\:j I ~~ _r!. f
~~I
<y\j~ \. ~ ~ ~)."s.ul ~L...)rl ,.~t ~ ~l..o..K.!l ..::;\j~ r-WI U~ 0
t.,.:.~1 ~1o~1 .j ..::;\jLk.:J1 I~ ~f ~~I r-WI :~I.U ~

<y\j~ \. : l:-o~1 Jl a:......)rl r\ ~~ ,
~ ~\:.5J \ if.- i ~ y!.ll1 if.- t
~ ~L::.....)l1 if.-t ~ il..J:J I .)-! t
~ o~ I ~)J~ if.-f ~~~1 ~f
~ ~I if.-t ~ 4.;W I .)-!i
~,.i.:l4ll~f ~ ZJ.r=--l I ~ t

~\j~ \. .. ;;l.-Q o~ ')l..a; r--W1 (""!.u; ~ ~ ~4-1 ~~I ~ 'I'
Ll,;...\'L
• • t. ~
~\j~ 0 ~~I ~ r-W1 ~ ~ yW)f1 o)_,Jl ~~\ ~ r-WI U~ r
~j_,.ll o)_,JI .j (~) WIJJ (f) WIJ ~ \_,.i.i~ ZJt
:J!..
~ t
~IJ ~ y:'...lll ..J-! t
0)1.)'11 J ~ ~L.JJ 1 ..J-! t
. ~ : Ul,:I..l .'0 .lA_jT 1)-'-").) W ~~I .;;lJ5J1 ~ 4~1 rl ~ I

: c.;1.iJ I ~ I . '" : ...,.-:'.).;.,;;j I r 1 ~Is

\_;
~
\_;~
~.
J..!-l.! - 33-

Mooul V .... ()II .. am Tahblb al-Lullhah al-6.4. .. ablah Mlnllllu l\eemPiit

'e-I) I ·4l!JIJ J/l1

~~I ., ~I.'\' ~jJl .r t_rP"l1 .f

.~~IJ t.~'11 ~ 1 J (;~? _,ll ~~ \) I ~rU J ~.J.:j. ,_).s- (;)..w 1 ~ IJ .r" \) 1 ~ CJ:;. :.mi ,_).s- (;)..w IJ \'~IJ ~I J ~?_,ll ~~\)1 4")I.;;J1 O_rr.-o 4-:-iL.v. ~ e ~IJ _r~1 ~_,.L,t

~ ,_).s- j-;:S jJ I c:' ..;:.J~ _,; J ..;:.Jb~ Jl \ I~ \ ~IJ r\)1

olSlJ:.IJ o~WI

'~\J _r\)1 .u~J~1 0)411 .l ~I .-...1

1l..:.;J I .0

~I . .;)

~..J.dl ~~ .V ti.t L.J I ~l... _,.LJ I .A

~I J1L..._,.I1 .~

~I J )_,..;J..I :L.j~J 01_,A.l1 J ~IJ r~1 ~ o~l)

~I J ~ ?_,lIJ L r-lil ~~\)I .f

~ljJ I / ..;:.J~ I / ..;:.JI;I.:-...J I ..;:.Ju~ .-...1 ..;:.JuLk.:-l1 ,_).s- ~ I jJ \ / ..;:.JL...J.S:J I / ..;:.J I) yJ 1 ~ us : I.r 4")I.;;J I ~ ~ IJ r)ll ~ ~ J..k.iJ _,s~ .t ~I J o.;)_r!-_,ll ~~)l1 O_rA .-...1

~I.J.$.)'I .v~IJ..1..o\ ."

:~I.H (~I ~) d·"..ll4 ~J WkJI ~,_).s- rl ~ "~I Jl ~ ~" d~J C)ULI J14")I.;;J1 I.r rl r4

- 35·

: J _,Ja:.ll . "It ~I Jl ~ o~'YU c: ~I C)t: \ ~, J! 1#--4 01 o~'YU ~I r4

~ I~l" rl J~ I.:.A.,,~.;_., Jl ~'YU rl ~

"_<I JII 1.:.,\" J ~ .. "~ t., ~<~l_c;.'A":'

,-J>" ~ J~ ~~ J~,- .r+:

"~ $I!~" "~t .' " ". $11'" "~ -11

~ J-" J-A I.:.U.> , ~~ o..lA , w) ~,) , 4..r--

JJu') \. t,·· o: )-AliIIJ 4.rJ \ 4.A.U 1 '"7"'\.:5 ..) .L;." .J ~ o~'YU ~I ~ ~ _,..I.k11 ~L::S:J I ~ I ?U

JJu,) \. : J.r-Y .L.2"-t Jl ~ 'iyJ~ ~'YU ~I ~ ~~ ~ ~ ~i yo ':I ,wU ~ ~I" : J.,.y w\J Jl ~ ~ "~ ~ ':I ,JJo-I 4 ..:...;i"

" ~

'-!"'y

L.;" I" 1~1,~ L.," : J ~. _ILL, oL'YU..l.>-i ~1.1\ L

~ J ~ ~ r4 d.Y-7· ~ r- r ~

"~I,~\J

L/' : J_,i.:..9 ;j~1 ....,k ~_p:J.1 ~I o~\A o4'YU ..l.>-i r-WI r4 "";';1 ,~J> 4" Ji "i';l '..L:--

"1- 1~1 ,WkJI I. ·i" : J ~ . ,..wL, 1 .. WJL oL')\; _1..1\ L

~. ~ Y-::J ~·~i~' ~ r-r~

, , .....

r_f"~

: J~ ~ Jl ~ 'CJ.)-4 o~'YU ~ r-WI ~ ,~~ ~J ':I ,~\ ~ ,:-.;t" : J~ :t.:..T Jl ~ ~ ·"C? ':I '..l:-- 4 :':";j"

, ':L r..r:-.;-

- 36-

._;JLh ,.

:~I.U ~I J o~y._,J.1 ~~)l1 ~ ~~I .)A ~I ~ ~_,;S:J.I ..:..ul1..:J I ../ f ~~ ..:..ws:ll I J Y::-f 0 f ~ ~ I .)A ~ I ~ ~IJ .r-)l1 ~ ~

: UUL.I .'0 ._;Ju~ 0 Jl ~_;J4 I~IJ I~.r=-I ~ --r-I~I IH)J I_,...;t" : r-WI J~

'Y 'O...I..........U ~ I I • ~ I t..:5J I 'I W I~ I . I": J ~ ., , ~ <: \ .~ ~

J ~. JJY J. L>. J~ ~ r-' r~

"4-::J ~ I \ _,l-.J

: ,; l.ill .L.i:J I . n : u--!J..l:J \ ~ \ ~~

lJ
e:
lJ •
~01..:-"
J..!U :~~I

- 37-

~I)I 4.!JW 1

(r.- \I, . , ~, .r

~jll .r t_.,..P "l' . f ~I .0

~Lu.rJ 1 J ~ '; _,stl \ ~f ~ JL\

i~\J t~';1 a).-fll J

~LU.rJ IJ .. ::/1:/ _,stl \ ~ ~ 1 ~4J _.,.cll J ~ '; _,stl \ ~ l.:-o ~ \ 0 _;A-" ~ w...;\_,... ~ ~lu_r.1IJ ~,;_,sU\ ~~i i\..J.h;;.....,\ olSLJ:.IJ a.rZL:lI

4:.J~ ~ ~4J.rJ\J c;,;_,sU\ ~ ~~i ~')\::J\ OJ'"'-"

HJ

J~IJ ~\ ~\yt\ ..::..o4JrJ,\J ~~_,sU\ US' J~\ ~\Js.l

:. L')\::J\. C' .•.

:.r. ~

4-ik-i J ~.rJ \ ..::..0 \ Y"'" ~ \ olSG:. . f ..::..o4J_.,.clIJ c;';_,sUI ~~t J.k.; .,_,

~\ .-...J
o __...l\ ·c
~\ .~ ,-",,",..JJ.:.l1 ~> .V ~WI ~L._,LJ.I ./\

~I jJL..~H .~
~1Js. )II ., .
~I U..u. ." :~I .H ~")\;;j 1 ~ 4-1 ~ ~ r \ J . .s-t:: ... _J i)LJ 4 ~JJ.:J \ L~

" "~ l.; i .tb ..L.J.. \ n <u \ "y I!.U l> ~" a L..&. ...._L._1 \ .L.

J_"-' • ?oj _ J. r-- r--;.

: J"J.:.! I ., r

0'·;;_b ~\ it....i c;4J_r.1\J ..::..o'1_,sU\ JY"'" / ~\ ~\yt\ rl ..,.; ~ ,
JJLb 0 : ~4J.rJ\J ..::..o~_,sU\ ~ ~~t ~\ ~ r
c;4JrJ,1 ..::.;~_,sUI
- ~ - ~ - aJ+' - ,-?W -4:.J~-&-~-j)
oK..-i - ~ - 0)J -.?J~ -o~ -~ j)
.r.>- - 38-

~li:> \. .;;4.) _,..!.l \.) .;;'1 ySU I j>~ i --4~'; ~ ol;... ~ r I ~)~ '"
~\j~ \. : ~-4~'; 4~1 (_r ~_, j...J:-I ~ v4~1 ~I ~~ i
~.i.J '-.?L.!J I '-.?L;.lh
o~.i.J "0 _.H-iJ \ c~oh
.\..:,..~\ ~'h
~ ~
~IJj)~1 j) \h
~)\:J, ~ ~I ~\h
~\ Jcl-J\ &Ih
~t.- ~ c:: 4~\ ~JJ ,jk;JI ~ (_r r-WI JS~ ~\j.:> r 4~ I ~.) ~ _?J..._, v4.)_,..!.lIJ v'1J.5tu ).>4' r-W' ~ ~ \
~
~
~\j~ ., ~j_,.l.\ 0).,J1 J vLu_,..!.ll.) .;;'1ySU\ I~ ,:,\ l;...~1 ~I ~ .,. 0\~a)~ v'1ySUI 1;-154.) Yl...:Lll v4.)_,..!.l1 Iy.A 0\ 4~1 ~I ~

~ j I _,..:.U.) ~ jl1J I

: ~'.l.I'..u:..l1 . n : ~)J.::.l1 r-WI ~~

lj
~
u ~
~~
~U - 39-

t..r.-'JI ., 4...:L1 .r ~jll s t_"""; .,ll . f

~I~ ~r ~ JLI

iJ411 .r

~I . ._,)

ij_r11 'r. ~I .~

.l:.l.!.:J I . 0

~I J o~_,.:o:-)-U ~IJ~)r\ .l.:--o*11 t;_r.A y_,.)\ ~l:> J ~~J_r.lIJ ~~_,5tl\ ~I~ ~j~

l ~--Ij 0 'Wl ~J.r'.

6_j J __$..> J!.o ~~J .r~"U J ~ 'Y _,sU I ~ ~k' r .l.;...o *11 ij _r.A

HJ o*J i.?\...;J j)J ~I ~I_,.ll

~Lu_r.lIJ ~)I_,sU\ ~1J.s.l ~I ~l+> rl ~ .l ~\ J ~\J~)rIJ ~Lu_r.l\J ~'.J_,sUI ~ ~I r..?M . ._,) : ..:ro~~1 ~

~J ~~\ ~I.,.....,~I 015~ .r

~\ ~ ~)I'1IJ ~IJ~~I ij r.o . ._,)

w-'..J.d I w~ .V ~WI ~I..._,.LJ.I .A

~I J.tL..,J I .0. .)1.,u.)'1 . , •

:~I.H

I 0l:.i;, I ~ ~J .i"..)\"lIJ r-LJI r--...J ~I J! .i"..)\:J1 r-LJI -::: I

: J _,.Ia:ll . yr

~\j~ i L¢l 1_,51~ ~\ J o~_p.--).\.I ~~~I Jl rl~ ,
:~
i.?_;"":"" .!.lJ ~ ~4 .!.lJ~ ~\h
~\j~ i ~Ir ..!J')\; c)yS'JJ.1 ~4~\ -4~;J I ~)\::J \ ..:ro rl ~ ~ ·40·

~Lb ,. : LA-.4~ _; ~ ~ I (yA ~J J-:l:-I J 4--0~ ~ r
.;::-:5 ~\ / ~ U.A
~I J ~WI/ e~ dH
0'" i~ I -?~ -,?j...!..ll/ -?;...::..... cll~
~~ ". LSj..!.l15 L~I 'U15 ~I J!.£ f
• • J t: . -
: ';~15 ~. )_"J-I -,?.rf:J
~ -,?L; !Lw:. j.A ,~ rJ-'> ~j...!..ll
. LSL; LSJ.:.s- . 'UI
- . ~ c::.
~ -,?j..!.ll
...
I~ 'UI
C:: •

Ip -,?~I
~ rD ~ _;.; JJ.:..-, ~..I..:.$. j.A -?..f..!J.1
i _r.J I IJ.A rU~ _;';JJ.:..-, -,?..I..:.$. ~ ,'1 'WI
C:.
~ J.....; j.A ,:i.;J~IJ ~I j}ll -,?J..;.s- .}.
J.....)'r -,?~I
~ . 'WI
C:.
I~ -?..f..!J.1
Ip 'WI
C::.
i49~ r· ~~I ~ 4L-JI ~h)~ 0 :~I.H ~

JjLi~ f ~I J ;Iv• t\ ..:;.;IJ~)fIJ ..:;.;LUrJIJ ..:;.;\f_,5111 r!~ 0"').ll1 d' yu.. ,
~ \- ; ~~I rJ-'> ~J
J f.Q
Jjlj.) i 0"')..l.lJ ~ ~ I }~'1 ~ ~ \ Jl 4..4-l I ti!..,.,)f I ~ I 4.:>:' y- "
y ;s _,..; .:r.. t y 0~ .:r..t ~ ~I.:r..t
y ~h L.. Y Ih L.. - 41 -

: u~, .'0

':k;;)~ ..:..'l_ptll J54J yl....a.l\ ..:..4JrJ1 \y.A 0f ~")\.:j\ ~I ~

tijl_,:J.IJ ~jLkJI

: ~\jJI..u:J1 .n :~)J.::J I ~\ ~U=.

r
r~
J..-zu -42 -

f

';

iJ

"I,'

c EJEJ
0
0
$It C
0 $It
;:) ·0 0
CJ) ;:)
C $It
~ 0 CJ)
A.. ;:) C
CJ) ~
.2 c :!:
0 ~ .::tI!.
.::tI!. :!: 0
c;') "C
i= 0
E
0 .s::.
t 0
Q) 0 ;:)
A.. -
.::tI!. ~
::::) ~ ;:) c
c;') e 0
-
0 .~ 0
c E .::tI!.
- 0 0 CJ)
:e e
z Z i= A
- ~.
j
..
-
;r..
,~ "-
"--
).
-
1
"'
~, 7' .~
j : G)
"--~
~
- _::.
::i7l-.
vi, :]
-
~
j'
-
J
""
"0
·c
::l
:E
0
E
0
Z
a5 ~ N C") ""f' It) -.0 r-, co 0- A
.._. ~ .
j
'"
-
.7'0
,~ .._.~
).
-
1
...
- . ~
'1' 7"
j :~
L-~
~
:::t ~
~
-i, :)
-
~
j'
-
J
"~
'0
·c
:::J
~
0
E
0
z
as 0 ~ ('oj ("') -.:t l() -0 r-, co 0-. 0 ~ (") '<t l() -0 r-,
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ('oj ('oj ('oj ('oj ('oj (".i N A
~ ~.
j
'"
-
.7'
,~ ._..~
l"
-
1 ~
~, - "~
7'
j : G)
~~
~
- _;:)
~ ~
-i, :)
-
~
:l
-
]
""
-0
"i::
::>
~
0
E
0
Z
il5 co o- g ~ ('..I ("I") ~ I.f)
('..I ('..I (") (") (") (") ("") c
0
-+-
0
3
0
-,
C
£ C 0
cD 0 -0
0 0) 0
c c E
02 0
..::.La z
£-0 Q.
o c
"~ 0 0
01- U
It)
... £
(l)
0 c
0
c 0}
0 C
..::.L 0
0 -+-
-0 0 s:
cD -0 ..::.L
C ";::
"~ 0 0
0 l- I- c
0
~
c C tI't
0 ~ 0 0
s: 0 ~ :;) .c
0 m ~ tI't E 0
~ - "6 0 Go) E
... c :;) ~
0 E m E Go)
E Go) 0 .....
Go) « ~ c
D- O
0 ...
:;)
0 ~
..!Ii:
.."
GGGGG C
:> .s::.
"C 0
Q.t (5 :::>
::.:: -
~ ...
:> Go) ;:, C
.." e 0
-
0 c 0
t: E E ~
- 0 0 C)
:IE c
z z j:: -0
t~
,~ ,t
J ) 1
...
- -
~ _j; 1
.:.;)
1j, ,)
-
~
]. .._ t
J
...
- " ~
1
·j,1
'1'
-
~~
,)
"'0
·c
=:J
~
0
E
0
z
os ~ N (V) "'<t L0 -o r-, co ... ..

-0
1~
,~ ,p
], -- 1
j
....
- _]; -
~ .:J 1
1j, ,)
-
~
J -- t
j
....
- '\ ~
1
'j' ~
'1'
-
~~
o
-0
';:::
~
~
0
E
0
Z
i:ii 0- 0 ~ N C0 ""<t L() -.0 r-, co 0- 0 ~ N C0 ""<t
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N N N N N -0
,\<"0
,~ ,i
.J 1 t
ol
I

- __]; -
~ .:.l 1
1j. .)
. .
c
0
- -+-
~ 0
. . .. 3
0
~
C
.!: C CI
(l) 0 1J
0 Q) CI
]. v.-- t c E
j c
oE 0
ol ~ a z
'!:1J Q.
o c
.~ CI 0
01- U
- " -
1 1
'j'
~,
·
·
·
-
~ ~
,)
1J
.;:;
~
2
a
E
0 . . . . ..
Z
.!:
(l)
0 c
0
c Q)
CI c
~ 0
a -+-
1J a .!:
(l) 1J ~
..... c .;::
as L() -.0 I'-.. 00 0- 0 ~ N (") -.:t L() a 0
N N N N N (") (") .(") (") (") (") 0 l- I- c
0
,:;j.
e c CI')
0 .)jt. 0 0
s: 0 .)jt. ::;) .s:.
0 ~ .)jt. CI') E 0
.)jt. - 0 Q) E
- 0 ::;)
... 0 ::e
0 E ~ E Q)
E CD 0 ~
CD c( ::e c
D- O
...
.2 ::;)
0 :M::
.)jt.
CI)
GGGGG 0
.s:.
0
'0 ::;) -
.)jt. ...
CD ::;) C
CI) C> 0
-
0 0 0
c E E .)jt.
C)
- 0 0 c
~ Z Z i= 1Ll)~
,~ '<> ,
~
-,
- ~ ,J
~ J,
" ... -
,~, l
~~
-; ~
-
~~
-
~
J -
]
...
7'
.~
- -,
1 ;} -
'1' 1
7' J
.J ~
...
. ~ 0
.J
.'1
~
- ~
]
.~
'1
"'0
.;::
=>
~
0
E
0
z
as ~ C"i t;') "<t L.I') -0 r-, 00 en "lit

I

1Ll)~
,~ '<> ,
-=-1
'")
- .7" ,J
~ j,
1j, ol -
''':1' ~
\~
~ ~
-
~~
,)
-
~
J -
}]
ol
-
7-
.~
- ~
1 J -
'1' 1
- -:)
7'
,J ""
,)\
:=) 8
.....
~
- ~
]
.~
.~
u
·c
:)
:2
0
E
0
z
C5 0- 0 ~ ('oJ C') '<t r.t') -0 I"- co 0.. 0 ('oJ C') '<t io
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N C'\I {'oJ {'oJ N {'oJ o ."

I

tLl)~
,~ '-0 ,
-=l
7- ....,
- .J
S3 j,
"Ij, ...
.~, ~
~~
-;;: ~
-
~~
,)
-
~
J -
3]
...
~
.~
- ....,
1 J -
'1' 1
~ J
,j ,
.-1 ;]
.J
.'l
~
- ~
]
._,
·1
"0
. .::
::>
::E
a
E
0
Z
iii -.0 r--. OJ 0- 0 ~ N ("') -.::t I.()
N N N N ("') (") ("') ("') ("') (") c
0
.,_
0
3:
0
---..,
C
s: C 0
Q) 0 "0
0 0) 0
c c E
aE 0
.::.t.o Z
£.-0 0.
o c
.!!:! 0 0
01- U
'I""
." ..c
(J)
0 c
0
c 0)
0 C
.::.t. 0
0 .,_
-0 0 s:
(J) -0 .::.t.
C .>::
.!!:! 0 0
0 l- I- -
c
..
s:
e
'0 ::»
~ ... -
G> ~ c
CI') e e
c c -
c E ~
~ E
e 0 C)
z z e
._
.... 1Lf)p
,~ Lf) ,
-
7' 1,
.{

). 7'
"
'")
- ~'::::f ~
~ ~ ~
~
~, '")
,) "0'
~ .~, =t
j,
'"
1 . ~, ~ .
,'J
~ ~
"";,i '"I
-
~ ~ J:
.1)
'~ ~
,~
-
t l
~, ,~,
~ ~ '")
- ~
~ 7' '")
,) "0'
.~, 3·
lJ
·c
::J
~
0
E
0
z
co co 0- 0 ~ N (\') "<t L() ..0 r--, co 0- 0 ~ N (\')
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N N N N t~p
,~ ~,
-
- 1,
.7'
-}
.7'
\
")
- ."::J ~
~ ~ ~
7" ")
1j. .) _:)'
o
- =t
.7' .":').
J,
..
1 .":'). ].
,"J
~ ~
~ '")
~ -
~ J:
:1)
'~ ~
~
-
1 =t
~, .":').
~ ."::J .»
- ~ ~
§ 7" "'I
. ) ~ .
.)
. ":'), j .
U
·c
:>
~
0
E
0
z
00 -.::t ll) -c r-, 00 0-. a ~ N ("") -.::t
N N N N N N ("") ("") ("") ("") ("") c
0
+-
0
~
0
....,
c
..c c 0
(]) 0 'o
0 0) 0
c c E
02 0
.:;,t. 0 Z
..cu Q.
o c
.!!! 0 0
Of- U
"II'
In s:
(I)
0 c
0
c 0)
0 c
.:;,t. 0
0 +-
u 0 .c
(I) U .:;,t.
VI C .;::
0 0 0
f- f-