LPM/UPSR 1 Pin 9/05

Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia BORANG PENDAFTARAN CALON UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH
Tahun __________

Untuk Kegunaan Pejabat/sekola h

1

No. Sekolah

2

No. Kelas

3

No. Pusat

4

No. Calon

5

Nama Calon

6 No. Surat Beranak/Kad Pengenalan 7 Tarikh Lahir 10 Agama 8 Jantina 9 Keturunan

11 Kod Calon Istimewa

12 Pilihan Dwibahasa Sains Matematik

13 Calon SJK yang mengambil BM 011/012 (UPSR)

Panduan Mengisi Borang ( Sila lihat muka surat sebelah)

Panduan
1 2 3 4 5 No. Sekolah No Kelas No.Pusat No. Calon Nama Calon
Seperti Borang kawalan Isikan no kelas dalam 2 aksara (Rujuk Manual Pengguna) Seperti Borang Kawalan Isikan No Calon selepas dijanakan oleh aplikasi pendaftaran Nama penuh mengikut surat beranak atau kad pengenalan. Gunakan huruf besar dan kosongkan satu ruang di antara nama dan huruf pangkal nama. 80 ruang disediakan. Mulakan dari ruang pertama. Ringkasan berikut boleh digunakan. BIN = B, BINTI = BT, "ALIAS" = / atau @

6 No Surat Beranak/Kad Pengenalan
Contoh No.Surat beranak F 704834 F 7 0 4 8 3 4

Contoh Kad Pengenalan Lama A 5775756 A 5 7 7 5 7 5 6

Contoh Kad Pengenalan Baru 850802-10-5424 8 5 0 8 0 2 1 0 5 4 2 4

7 Tarikh Lahir Contoh 2 Ogos 85
0 2 0 8 8 5

8 Jantina

1 Lelaki

2 Perempuan

9 Keturunan : Isikan kod sahaja
1 2 3 4 5 Melayu/Bumiputera Cina India Lain-lain Bukan Warganegara Malaysia 2 Lain-lain Warganegara Malaysia

10 Agama

1 Islam

12 Pilihan Dwibahasa
Tandakan x untuk memilih soalan dwibahasa mengikut mata pelajaran

11 Kod Calon Istimewaisikan Kod sahaja
A B C D P R S Terencat Akal Buta Cacat lain Bisu Pekak Rabun Spastik

13 Calon SJK yang mengambil BM 011/012
Tandakan x jika calon mengambil Bahasa Melayu 011/012 (UPSR sahaja)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful