Anda di halaman 1dari 1

Implikasi Dasar Pendidikan Kebangsaan terhadap sistem pendidikan dinegara ini.

1. Implikasi terhadap kurikulum sekolah yang merangkumi beberapa aspek seperti


perubahan sukatan subjek pelajaran yang berteraskan kepada program bersepadu
seperti Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu
Sekolah Menengah (KBSM).
2. Kurikulum sekolah juga dilihat telah mengalami perubahan dari segi bahan-bahan
pengajaran yang lebih menitikberatkan nilai-nilai murni yang diserapkan kedalam
semua subjek bagi mencapai matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis.
3. Terhadap institusi pendidikan di negara kita. Dalam institusi pendidikan sekarang,
dapat kita lihat perubahan seperti perubahan kemudahan-kemudahan supaya para
pelajar mendapat peluang bagi mengembangkan lagi potensi yang ada dalam diri
mereka dari segi intelek, rohani, emosi, sosial dan jasmani secara seimbang.
4. Akitiviti budaya sekolah juga mengalami perubahan untuk memupuk nilai-nilai murni
dalam jiwa para pelajar. Perubahan iklim sekolah yang kondusif juga telah
melahirkan para pelajar yang menghargai ilmu dan melahirkan budaya-budaya positif
seperti budaya membaca di kalangan mereka.

Anda mungkin juga menyukai