Anda di halaman 1dari 55

EDUP3083 Asas Kepimpinan Dan Pembangunan

Profesionalisme Guru
BAB 4
Kualiti Guru

oleh Mohd Alpian Ali & Intan Zalinda Ahmad Zaini

Hasil Pembelajaran

Selepas membaca bab ini, anda akan dapat:


 Menghuraikan isu dan cabaran semasa yang dihadapi oleh guru
serta perundangan yang berkaitan dengan kerjaya guru.
 Menyediakan pelan pembangunan diri dan pembangunan kerjaya
untuk menjadi seorang yang profesional berdasarkan peringkat-
peringkat perkembangan guru.

Pengenalan

Standard Guru
Malaysia

KUALITI
Standard Kualiti
GURU Pendidikan di
Malaysia

Kepuasan
Kerja

Rajah 4.1: Kualiti Guru

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 106


4.1 Pengenalan

 Dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara maju, fungsi warga pendidik
sebagai pemangkin perubahan masyarakat tidak dapat dinafikan. Guru sebagai
arkitek sosial harus melaksanakan proses pendidikan secara berkesan bagi
melahirkan pelajar berjati diri luhur, berilmu dan bertaqwa. Justeru, guru
mestilah berjiwa besar dan berilmu kerana tugas “memanusiakan manusia”
sangat kompleks dan mencabar.
 Guru berkualiti yang ditugaskan di sekolah harus memastikan keberkesanan
sistem pendidikan kita. Ciri-ciri kualiti seperti berfikiran positif, kemahiran
berkomunikasi, mudah didekati, komited, penyayang dan fleksibel adalah
beberapa kualiti yang wajar dimiliki agar menjadi guru yang berkesan.
 Guru berkualiti mesti sentiasa menghayati Falsafah Pendidikan Negara (FPN)
dengan keempat-empat aspek yang terkandung di dalam FPN iaitu dari segi
jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI).
 Selain itu, guru harus memiliki akauntabiliti dalam pelaksanaan tugas agar
segala tanggungjawab dapat ditunaikan dengan penuh amanah.
 Guru berkualiti dapat mempertingkatkan kualiti sistem pendidikan negara yang
menjadi pemangkin ke arah kejayaan agenda pembangunan modal insan dan
pemupukan minda warganegara kelas pertama.
 Maka, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melaksanakan pelbagai
inisiatif untuk meningkatkan kualiti guru. Antaranya ialah membangunkan
Standard Guru Malaysia (SGM).

4.2 Standard Guru Malaysia (SGM)

Standard Guru Malaysia ialah pernyataan kompetensi profesional yang patut


dicapai oleh guru (Standard) dan pernyataan aspek yang patut disediakan serta
dilaksanakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan (Keperluan).

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 107


4.2.1 Latar Belakang
 Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kompetensi profesional, iaitu
satu pernyataan kompetensi yang patut dicapai oleh guru (standard).
 Pernyataan ini adalah aspek dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi
dan institusi latihan perguruan bagi membantu guru mencapai tahap kompetensi
yang ditetapkan.
 Penggubalannya berdasarkan rujukan dan penanda aras standard pendidikan di
Malaysia dan standard pendidikan di beberapa buah negara maju.
 SGM dibahagikan kepada dua komponen utama yang berkait iaitu Standard (S)
dan Keperluan (K).
 Malaysia menekankan pembangunan modal insan kelas pertama sebagai
pendekatan utama ke arah mencapai status negara maju pada tahun
2020. Modal insan adalah harta yang boleh disuntik nilai tambahnya,
diperkukuhkan nilai inteleknya serta diperbanyakkan modal budayanya.
 Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan pelbagai usaha untuk
melahirkan guru yang berkualiti dan memastikan mereka yang berkualiti kekal
dalam sistem pendidikan negara dan kekal berkualiti di sepanjang tempoh
perkhidmatan.
 Antara langkah yang telah diusahakan termasuklah memantapkan latihan
perguruan, menambah baik sistem pemilihan calon guru, melonjakkan
kecemerlangan institusi latihan perguruan, dan menambah baik laluan kerjaya
serta kebajikan guru.
 Bahagian Pendidikan Guru (BPG), Kementerian Pendidikan Malaysia
merupakan peneraju utama latihan perguruan di Malaysia. BPG bersama-sama
dengan Institusi Pendidikan Guru (IPG) dan Institut Pendidikan Tinggi Awam
(IPTA) bertanggungjawab merancang dan melaksanakan latihan perguruan
untuk memenuhi keperluan tenaga pengajar di institut pendidikan seluruh
negara.
 Bagi menjamin guru yang dihasilkan berkualiti tinggi, tiga aspek utama
ditekankan, iaitu amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan
kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 108


 BPG telah mengambil langkah proaktif dalam membangunkan standard guru
sebagai panduan dan rujukan kepada guru, pendidik guru, agensi dan institusi
latihan perguruan di Malaysia.

4.2.2 Rasional

Standard Guru Malaysia (SGM) ini digubal berdasarkan rasional yang berikut:
 guru perlu mempunyai tahap amalan nilai profesionalisme keguruan,
pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran
yang tinggi bagi membolehkan mereka berfungsi sebagai guru profesional
dengan berkesan,
 agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan yang jelas
dan lengkap seperti dasar, kurikulum, infrastruktur, tenaga pengajar, sumber
pengajaran dan pembelajaran, serta jaminan kualiti untuk membolehkan proses
latihan dijalankan dengan lancar, berkesan dan bermutu tinggi,
 KPM sedang berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan
guru yang dapat dijadikan showcase. Justeru itu, adalah wajar standard bagi
institusi latihan perguruan diwujudkan, dan
 SGM menggariskan kriteria dan standard am guru selaras dengan Malaysian
Qualifications Framework (MQF) yang menggariskan kriteria dan standard am
pendidikan tinggi.

4.2.3 Tujuan
Standard Guru Malaysia digubal bagi tujuan yang berikut:
 mengenal pasti tahap kompetensi profesional guru dalam aspek amalan nilai
profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran
pengajaran dan pembelajaran,
 mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan oleh
agensi dan institusi latihan perguruan bagi menjamin tahap kompetensi guru
yang ditetapkan tercapai.
Standard Guru Malaysia akan dapat mengenalpasti dasar dan strategi
pembangunan pendidikan guru yang patut ditambahbaik sejajar dengan
perkembangan dan cabaran semasa dunia pendidikan.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 109


4.2.4 Penggunaan
Standard Guru Malaysia adalah dokumen rujukan yang patut diguna pakai oleh
pihak yang berikut:

(A) Guru
i. Membuat refleksi kendiri terhadap tahap pencapaian standard.
ii. Mengenal pasti keperluan pembangunan profesionalisme diri

(B) Pendidik Guru di Institusi Latihan Perguruan


i. Membuat refleksi kendiri terhadap tahap pencapaian standard
ii. Mengenal pasti keperluan pembangunan profesionalisme diri
iii. Mengenal pasti tahap pencapaian standard oleh guru pelatih (guru
praperkhidmatan) atau peserta kursus (guru dalam perkhidmatan)
iv. Mengenal pasti strategi bagi membantu guru pelatih atau peserta kursus
meningkatkan tahap pencapaian standard

(C) Pengurus dan Pentadbir Institusi Latihan Perguruan


i. Mengenal pasti tahap pencapaian standard oleh guru pelatih dan peserta
kursus.
ii. Mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan oleh
institusi.
iii. Mengenal pasti strategi bagi meningkatkan tahap pencapaian standard
dan keperluan.

(D) Guru Besar dan Pengetua Sekolah


i. Mengenal pasti tahap pencapaian standard oleh guru.
ii. Menyediakan dan melaksanakan strategi bagi meningkatkan tahap
pencapaian standard oleh guru.

(E) Agensi Latihan Perguruan


i. Mengenal pasti tahap pencapaian standard oleh guru pelatih dan peserta
kursus di institusi latihan perguruan.
ii. Mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan oleh agensi
dan institusi latihan perguruan.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 110


iii. Mengenal pasti dasar dan strategi pembangunan pendidikan guru yang
boleh ditambahbaik.

4.2.5 Kerangka SGM

S1: Amalan Nilai Profesionalisme


Keguruan
A. Standard S2: Pengetahuan dan Kefahaman
S3: Kemahiran Pengajaran &
Pembelajaran

 Misi Nasional
B. Asas  Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Penentuan  Falsafah Pendidikan Guru Guru Modal
 Tatasusila Profesion Keguruan Unggul
Standard & Insan
 Etika Kerja Kementerian Pendidikan
Keperluan Malaysia

K1: Kelayakan Masuk Program Latihan


Perguruan
C. Keperluan K2: Latihan, Pentaksiran & Penilaian
K3: Kolaborasi
K4: Infrastruktur & Infostruktur
K5: Jaminan Kualiti

Rajah 4.2 Perincian Standard

A. Standard
Standard 1: Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan

Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan digubal berlandaskan budaya Institut


Pendidikan Guru (IPG), Tatasusila Profesion Keguruan, nilai murni dalam
kurikulum sekolah, nilai utama dalam Perkhidmatan Awam, prinsip utama Etika
Kerja KPM, dan Tonggak Dua Belas. Standard ini mempunyai tiga domain utama
iaitu:

S1.1 Domain Diri

Domain ini merujuk kepada pegangan nilai diri guru yang sedia ada dan patut
dikembangkan supaya guru boleh memberi sumbangan yang lebih berkesan
kepada profesion keguruan bagi mencapai matlamat sistem pendidikan negara.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 111


Nilai-nilai yang difokuskan dalam domain ini ialah kepercayaan kepada Tuhan,
amanah, ikhlas, berilmu, kasih sayang, sabar, budi bahasa, adil, bertimbang rasa,
daya tahan, daya saing dan, tahan lasak, cergas, aktif dan sihat, kemahiran
interpersonal dan intrapersonal, semangat sukarela dan efisien.

S1.2 Domain Profesion

Domain ini merujuk kepada pegangan nilai yang patut diamalkan secara telus oleh
guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru yang profesional. Nilai-
nilai yang ditekankan dalam domain ini adalah kecintaan terhadap profesion,
berketerampilan, integriti, teladan, mengamalkan kerja sepasukan, proaktif, kreatif
dan inovatif.

S1.3 Domain Sosial

Guru berperanan sebagai agen sosialisasi dan penjana modal insan dalam
masyarakat. Nilai-nilai utama yang patut diamalkan oleh guru adalah keharmonian,
kemahiran sosial, semangat bermasyarakat, patriotisme dan kecintaan terhadap
alam sekitar.

Standard 2: Pengetahuan dan Kefahaman

Guru yang menguasai ilmu yang mantap dapat meningkatkan profesionalisme


keguruan, melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan serta lebih kreatif dan
inovatif. Bidang pengetahuan yang patut dikuasai guru adalah seperti yang berikut:

S2.1 Falsafah, matlamat, dan objektif pendidikan yang menjadi teras dalam
pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

S2.2 Falsafah, matlamat, objektif kurikulum dan kokurikulum, hasil pembelajaran, dan
keperluan pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran yang diajarkan.

S2.3 Kandungan mata pelajaran yang diajarkan.


S2.4 Kandungan Ilmu Pendidikan
S2.5 Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), media dan sumber pendidikan
dalam pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum.

S2.6 Strategi untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif.


S2.7 Kaedah pentaksiran dan penilaian, dan penyelidikan tindakan untuk

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 112


menambahbaik amalan pengajaran dan pembelajaran.
S2.8 Potensi murid dan cara mengembangkannya secara menyeluruh dan bersepadu.

Standard 3: Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran


Standard ini memfokuskan kebolehan guru untuk membuat perancangan,
pelaksanaan dan penilaian pengajaran dan pembelajaran akademik dan
kokurikulum.
Kemahiran yang patut ada pada semua guru adalah seperti yang berikut:
S3.1 Kemahiran menyediakan perancangan pengajaran dan pembelajaran
berdasarkan Sukatan Pelajaran dan takwim dengan mengambil kira perbezaan
kebolehan, pengetahuan sedia ada, serta jangkaan pencapaian murid.
S3.2 Kemahiran melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan
pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik serta mengintegrasikan kemahiran
berfikir, kemahiran belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi,
kemahiran pemudah cara dan kemahiran mentaksir dan menilai.
S3.3 Kemahiran memantau, mentaksir dan menilai keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran bertujuan memperbaik pengajaran guru dan meningkatkan
pencapaian murid.
S3.4 Kemahiran mengurus bilik darjah; melibatkan pengurusan hubungan
kemanusiaan, masa, ruang, dan sumber untuk mencapai pembelajaran yang
bermakna dan berkesan.

B. Asas Penentuan Standard Dan Keperluan


Perincian Standard dan Keperluan adalah berasaskan kepada aspek yang
berikut:
(i) Misi Nasional
Bagi mencapai prestasi yang tinggi dan impak maksimum daripada
pembangunan nasional, Misi Nasional telah menggariskan lima teras utama
seperti yang berikut:
 meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi,
 meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta
memupuk minda kelas pertama,
 menangani masalah ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang berterusan
secara membina dan produktif,
 meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup, dan
 mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 113


(ii) Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)
"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara."

(iii) Falsafah Pendidikan Guru (FPG)


"Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik,
bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan
kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara
suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan
berdisiplin."

(iv) Tatasusila Profesion Keguruan


Bagi menjaga nama baik profesion keguruan serta meningkatkan lagi mutu
profesion, semua guru di Malaysia tertakluk kepada Tatasusila Profesion
Keguruan yang disediakan dalam bentuk ikrar seperti berikut:
"Kami, guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah
berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang
taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari
betapa pentingnya usaha kami ke arah kebenaran dan ke arah
pencapaian hasrat yang gemilang, dan yang percaya akan demokrasi,
kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip Rukunegara. Melalui
pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami
kebudayaan mereka, memperoleh pengetahuan yang terkumpul sejak
zaman berzaman dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran
masa hadapan. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 114


membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuhnya maka
dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk
membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan
yang setinggi-tingginya".

Ikrar tersebut akan dapat memenuhi tanggungjawab:


(a) Terhadap pelajar (b) Terhadap ibu bapa (c) Terhadap negara dan
(d) Terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan.

(a) Tanggungjawab Terhadap Pelajar

 Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-


hal lain.
 Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor
jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan atau agama.
 Merahsiakan maklumat mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang
berhak mengetahuinya.
 Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam bilik darjah sendiri atau
dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang diajar tanpa sebarang bayaran.
 Menunjukkan satu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat
memberikan contoh yang baik kepada pelajar.
 Memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, lawatan dan menghadiri
kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran
mencapai mutu yang setinggi-tingginya.

(b) Tanggungjawab Terhadap Ibu Bapa


 Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.
 Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara
institusi pendidikan dengan ibu bapa pelajar.
 Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai
keadaan rumahtangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak
akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak
mengetahuinya.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 115


 Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak
mereka, dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa
secara teliti dan bijaksana.
 Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan
sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar.
 Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu
yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga
mereka.

(c) Tanggungjawab Terhadap Masyarakat dan Negara


 Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh
merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat, negara atau pun yang
bertentangan dengan Rukun Negara.
 Memupuk sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing pelajar
untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna,
menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama.
 Menghormati masyarakat tempat berkhidmat dan memenuhi segala
tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup
mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.
 Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa,
institut pendidikan dengan masyarakat.
 Memberi pelbagai sumbangan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
setempat.
 Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat
dan menjalani kehidupan seharian dengan baik.

(d) Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat dan Profesion Keguruan


 Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang
boleh mencemarkan nama baik seorang guru di hadapan pelajar atau ibu
bapa, atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seorang guru.
 Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan
sebagai guru.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 116


 Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab dengan
rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan
kemajuan ikhtisas dan sosial.
 Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutama utama guru yang baru
menceburkan diri dalam profesion perguruan.
 Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion
perguruan.
 Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru

(v) Etika Kerja Kementerian Pendidikan Malaysia

Etika Kerja Kementerian Pendidikan Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati


berdasarkan enam prinsip iaitu niat yang betul, perlakuan yang baik, penggerak
ke arah kebaikan, memperkotakan apa yang dikatakan, berdisiplin dan beradab
serta menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi.
Standard Guru Malaysia juga digubal berdasarkan rujukan dan penanda aras
standard pendidikan di Malaysia dan standard pendidikan guru di beberapa
negara maju.

C. Keperluan
Agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan latihan
dengan mengambil kira dasar kerajaan, peruntukan kewangan, pekeliling am dan
arahan pentadbiran, tuntutan serta perkembangan semasa. Lima keperluan
penting latihan perguruan telah dikenalpasti bagi memastikan guru mencapai
tahap kompetensi yang diharapkan iaitu:

Keperluan 1: Kelayakan Masuk dan Prosedur Kemasukan Program Latihan


Perguruan

Untuk memastikan permohonan yang layak sahaja ditawarkan mengikuti program


latihan perguruan, agensi dan institusi latihan perguruan patut mematuhi syarat
dan prosedur berikut:

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 117


K1.1 Mengiklankan permohonan
K1.2 Menapis semua permohonan dan memanggil calon yang layak untuk menduduki
ujian kelayakan
Memanggil calon guru yang melepasi ujian kelayakan pada tahap yang
K1.3
ditetapkan untuk menghadiri temu duga
K1.4 Melaksanakan sesi temu duga calon guru
K1.5 Membuat tawaran kepada calon guru yang berjaya
K1.6 Mendaftar calon guru berpandukan buku panduan pendaftaran
K1.7 Menandatangani perjanjian latihan perguruan

Keperluan 2: Latihan, Pentaksiran dan Penilaian


Bagi memenuhi keperluan latihan, pentaksiran dan penilaian latihan perguruan,
agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan perkara berikut:
K2.1 Kurikulum latihan
K2.2 Sumber manusia yang berkelayakan, kompeten, dan mencukupi
Program terancang bagi guru pelatih memperoleh pengetahuan dan pengalaman
K2.3
di sekolah
K2.4 Sumber pengajaran dan pembelajaran
Pentaksiran dan penilaian berdasarkan peraturan peperiksaan dan penilaian yang
K1.5
sedang berkuatkuasa

Keperluan 3: Kolaborasi
Bagi meningkatkan lagi kualiti latihan perguruan, agensi dan institusi latihan
perguruan patut mewujudkan permuafakatan dengan pelbagai pihak seperti yang
berikut:
K3.1 Sekolah
K3.2 Institusi pengajian tinggi tempatan dan luar negara
Badan bukan kerajaan seperti persatuan, unit beruniform, serta sukan dan
K3.3
permainan

Keperluan 4: Infrastruktur dan Infostruktur


Bagi menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan,
bermakna dan menyeronokkan, agensi dan institusi latihan perguruan patut
menyediakan prasarana dan sumber yang lengkap dan terkini seperti yang berikut:

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 118


Menyediakan kemudahan fizikal yang sesuai dan mencukupi bagi memenuhi
keperluan kurikulum dan kokurikulum, pengurusan dan pentadbiran, serta
K4.1
kebajikan pelajar dan staf berdasarkan spesifikasi standard dan kos yang sedang
berkuatkuasa.

Menyediakan rangkaian infostruktur yang bersepadu untuk menyokong aktiviti


K3.2
pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan dan pentadbiran.

Keperluan 5: Jaminan Kualiti


Mekanisme jaminan kualiti merupakan aspek penting bagi memastikan latihan
perguruan yang dilaksanakan kekal bermutu tinggi. Pemantauan, penilaian, dan
pelaporan perlu dibuat terhadap perkara-perkara berikut bagi menjamin kualiti
latihan perguruan:
K5.1 Pemastian jaminan kualiti terhadap Standard
K5.2 Pemastian jaminan kualiti terhadap Keperluan
K5.3 Penandaarasan latihan perguruan
K5.4 Pemastian Kod Amalan Jaminan Kualiti Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

4.2.6 Model Standard Guru Malaysia (SGM)

Rajah 4.3 Model Standard Guru Malaysia

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 119


 Standard Guru Malaysia mempunyai dua komponen utama yang saling
berkait iaitu Standard (S) dan Keperluan (K).
 Guru (digambarkan oleh huruf G) yang dihasratkan oleh Malaysia
mempunyai kompetensi yang tinggi dalam aspek;
 amalan nilai profesionalisme keguruan (Standard 1),
 pengetahuan dan kefahaman (Standard 2), serta
 kemahiran pengajaran dan pembelajaran (Standard 3).

 Ketiga-tiga standard tersebut digambarkan oleh tiga lingkaran kecil yang


bertindan; membawa maksud ketiga-tiga aspek kompetensi yang dikuasai
oleh guru adalah saling berkait dan bersepadu.
 Lingkaran besar putih yang melingkari Standard menggambarkan
Keperluan utama yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan
perguruan bagi menyokong dan membantu guru mencapai Standard.
Keperluan yang dimaksudkan ialah;
 kelayakan masuk dan prosedur pengambilan calon program latihan
perguruan (Keperluan 1),
 latihan, pentaksiran dan penilaian program perguruan (Keperluan 2),
 kolaborasi (Keperluan 3),
 infrastruktur dan infostruktur (Keperluan 4), dan
 jaminan kualiti (Keperluan 5).

 Lingkaran besar yang memagari Keperluan menggambarkan asas


penentuan Standard dan Keperluan iaitu Misi Nasional, Falsafah
Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Guru, Tatasusila Profesion
Keguruan dan Etika Kerja Kementerian Pendidikan Malaysia.

 Glob di tengah-tengah lingkaran Standard merujuk kepada kualiti guru


bertaraf dunia yang dipertanggungjawab membangunkan modal insan
berminda kelas pertama, iaitu menguasai ilmu dan kemahiran tinggi,
menjunjung nilai budaya bangsa, memiliki semangat patriotisme yang utuh,
mempunyai daya saing yang tinggi dan berwibawa.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 120


4.3 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia

 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) bermaksud standard yang dirujuk


bertujuan untuk mencapai satu piawaian yang ditetapkan untuk memastikan kualiti
pendidikan dalam pengajaran dan pengurusan sekolah mencapai standard. Demi
mencapai prestasi yang tinggi, instrumen penilaian SKPM digunakan oleh pihak
pentadbir dan warga sekolah dalam pengurusan dan penyampaian PdP.

 Akta Pendidikan 1996 subseksyen 117 (a) memperuntukkan kepada Ketua


Nazir Sekolah bertanggungjawab bagi memastikan taraf (standard) pengajaran
yang memuaskan diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan.
 Menyedari pentingnya tanggungjawab ini dilaksanakan dengan berkesan,
Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK) telah memperkenalkan satu standard
kualiti pendidikan yang jelas dan komprehensif yang dikenali sebagai Standard
Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) 2010.
 Pernyataan standard ini menghuraikan kandungan SKPM 2010 yang terdiri
daripada lima standard. Huraian ini bertujuan membantu pengetua dan guru
besar atau mereka yang bertanggungjawab terhadap pengurusan sekolah
untuk memahami kandungan SKPM 2010 dan berusaha ke arah instalasi
standard tersebut.

4.3.1 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010.

Standard 1 : Kepimpinan Dan Hala Tuju

Kepimpinan sekolah berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi dan berupaya


menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan
meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. Bagi mencapai hasrat
tersebut, kepimpinan sekolah :
a. Mengamalkan gaya kepimpinan berkesan untuk menggerakkan tenaga
warga sekolah ke arah pencapaian matlamat sekolah,
b. Memastikan visi dan misi sekolah menjadi hala tuju seluruh warga sekolah
ke arah pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan,

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 121


c. Mengamalkan komunikasi berkesan untuk perkongsian idea dan
maklumat,
d. Menerajui penyediaan perancangan strategik (pelan strategik, taktikal dan
operasi) untuk mencapai matlamat dan objektif sekolah,
e. Memotivasikan warga sekolah untuk meningkatkan kualiti kerja,
f. Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah untuk meningkatkan
kualiti pengurusan sekolah,
g. Menerajui pelaksanaan kurikulum dan mewujudkan persekitaran
pembelajaran yang menggalakkan pemupukan budaya belajar dan,
h. Mewujudkan perkongsian tanggungjawab bagi memupuk kesedaran
tanggungjawab bersama dalam mengurus sekolah.

Standard 2 : Pengurusan Organisasi

Organisasi sekolah diurus dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf,
kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya sekolah
dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan. Bagi mencapai maksud ini :
a. Sumber manusia diurus untuk meningkatkan kualiti kerja warga sekolah,
b. Kemudahan prasarana diurus untuk memastikan keselesaan dan
keselamatan warga sekolah,
c. Kewangan dan aset alih kerajaan diurus untuk memastikan setiap
perbelanjaan memberi pulangan yang optimum,
d. Data dan maklumat diurus supaya mudah diakses dan dimanfaatkan,
e. Sumber pendidikan dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diurus
bagi menyokong peningkatan kualiti pembelajaran,
f. Persekitaran dan suasana yang kondusif diwujudkan bagi memastikan
kesejahteraan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab,
g. Permuafakatan diwujudkan untuk memperoleh sumbangan dan sokongan
pelbagai pihak bagi manfaat sekolah, dan
h. Asrama diurus untuk memastikan keselesaan, keselamatan dan
perkembangan sahsiah murid.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 122


Standard 3 : Pengurusan Kurikulum, Kokurikulum dan Sukan, dan Hal Ehwal
Murid

Bidang kurikulum, kokurikulum dan sukan, dan Hal Ehwal Murid (HEM) diurus
dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi
pembelajaran dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani.
a. Ketetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan keselarasan
pelaksanaan kurikulum, kokurikulum, sukan dan HEM,
b. Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan
pengajaran,
c. Program peningkatan akademik murid diurus untuk menyokong
peningkatan prestasi murid,
d. Jadual waktu disediakan bagi membolehkan pembelajaran dan pengajaran
dilaksanakan dengan teratur,
e. Peperiksaan awam dan pentaksiran berasaskan sekolah diurus untuk
mengesan pencapaian dan masalah pembelajaran murid,
f. Kelab dan persatuan diurus untuk memastikan penglibatan murid secara
menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pembelajaran di bilik darjah,
g. Badan beruniform diurus untuk memastikan penglibatan murid secara
menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pembangunan perwatakan
murid dari segi fizikal, mental dan emosi,
h. Program sukan untuk semua diurus untuk memastikan penglibatan murid
secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pengetahuan,
kemahiran dan pembangunan sahsiah murid,
i. Program sukan untuk kecemerlangan sekolah diurus untuk mengesan dan
memperkembangkan bakat serta potensi murid ke arah peningkatan
pencapaian sukan sekolah,
j. Penilaian diurus untuk mengesan pencapaian murid dalam kokurikulum dan
sukan,
k. Disiplin murid diurus untuk membentuk sikap dan perlakuan positif murid,
l. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling disediakan untuk membantu dan
membimbing murid dari segi akademik, kokurikulum, sahsiah dan kerjaya
murid, dan

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 123


m. Perkhidmatan kebajikan, kesihatan dan keselamatan disediakan untuk
memastikan kesejahteraan murid.

Standard 4 : Pembelajaran dan Pengajaran

Guru merancang dan melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran yang


berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan
pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Bagi mencapai hasrat
tersebut guru memastikan:
a. Penglibatan murid dalam aktiviti PdP bagi membolehkan berlakunya
pembelajaran berkesan,
b. Penguasaan pembelajaran murid dari segi kognitif, afektif dan psikomotor
meningkat,
c. Hasil kerja murid yang berkualiti dapat mengukuhkan pembelajaran,
d. Perancangan dan persediaan yang rapi bagi meningkatkan keberkesanan
pengajaran,
e. Kaedah penyampaian yang bersesuaian bagi meningkatkan pencapaian
objektif pelajaran,
f. Komunikasi yang berkesan memudah dan mempercepatkan pemahaman
dan menggalakkan pembelajaran murid,
g. Penggunaan sumber pendidikan yang berkesan bagi mengukuhkan
pembelajaran murid,
h. Penilaian yang berterusan bagi meningkatkan keberkesanan PdP,
i. Pematuhan etika kerja dan amalan nilai yang positif bagi mewujudkan
keyakinan dan kepercayaan murid terhadap guru.

Standard 5 : Kemenjadian Murid

5.1 Pendidikan Prasekolah

Pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu pengetahuan,


berketrampilan, beraklak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 124


Pada akhir peringkat pendidikan prasekolah, bersesuaian dengan tahap dan
potensi, murid hendaklah :
a. Berkebolehan berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia, bahasa
Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan seharian,
b. Mempunyai kematangan emosi, konsep kendiri yang positif dan jati diri,
c. Mempunyai tubuh badan yang sihat, mempraktikkan amalan kesihatan yang
baik, menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar,
d. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas,
menggunakan kemahiran matematik asas, berfikir kritis, kreatif dan inovatif,
e. Mengamalkan nilai murni, nilai Islam (bagi murid beragama Islam) dalam
kehidupan seharian, menghargai keindahan alam dan warisan budaya,

5.2 Pendidikan Sekolah Rendah

Pada akhir peringkat sekolah rendah, bersesuaian dengan tahap dan potensi,
murid hendaklah:
a. Menguasai bahasa Malaysia
b. Menguasai bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua
c. Menguasai bahasa Cina atau bahasa Tamil dengan betul untuk
berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa
Cina atau bahasa Tamil
d. Membangunkan dan memajukan keupayaan intelektual yang merangkumi
pemikiran rasional, kreatif dan kritis
e. Menguasai kemahiran mengira dan menggunakannya dalam kehidupan
seharian
f. Menguasai kemahiran belajar dan berfikir
g. Membangunkan dan memajukan kualiti kepimpinan dan keyakinan diri
h. Menunjukkan kepekaan kepada alam dan manusia
i. Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal
j. Memahami dan menghargai budaya
k. Melibatkan diri dalam aktiviti rekreasi
l. Mengetahui hal-hal berkenaan fizikal dan kesihatan diri
m. Menguasai asas keusahawanan (entrepreneurship) dan produktiviti

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 125


n. Memperoleh kemahiran membaca, menghafal dan memahami makna ayat
tertentu dalam Al-Quran (untuk murid beragama Islam)
o. Mengukuhkan asas aqidah (kepercayaan kepada Tuhan) dan
mengamalkan nilai murni
p. Memupuk semangat patriotisme
q. Membangunkan bakat dan kreativiti dan
r. Membangunkan sikap positif.

5.3 Pendidikan Sekolah Menengah

Pada akhir peringkat pendidikan sekolah menengah, bersesuaian dengan tahap


dan potensi, murid hendaklah:
a. Meningkatkan kecekapan dan kefasihan berbahasa dalam bahasa Malaysia
dan bahasa Inggeris
b. Membangunkan dan meningkatkan keupayaan intelektual
c. Memperoleh ilmu pengetahuan dan membangunkan penguasaan
kemahiran
d. Membangunkan kemahiran untuk menangani bidang ilmu dan kemajuan
teknologi yang baru
e. Memperoleh kemahiran yang berfaedah kepada individu dan masyarakat
f. Membangunkan keyakinan diri
g. Memahami dan menghargai warisan sejarah dan sosiobudaya setempat
dalam negara
h. Menyedari kepentingan penjagaan kesihatan yang baik
i. Membangunkan kesedaran terhadap persekitaran
j. Memperlihatkan pemantapan nilai
k. Membangunkan dan memajukan semangat patriotisme
l. Memperlihatkan kemahiran pembangunan diri untuk masa depan
m. Berdaya saing untuk diri sendiri dan keluarga
n. Memperlihatkan ciri keprihatinan dan kemajuan terhadap diri sendiri dan
orang lain
o. Menunjukkan kesyukuran, rasa pasrah, redha terhadap qadak dan qadar
yang diiringi dengan usaha dan ikhtiar yang berterusan

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 126


p. Sedar dan tahu tugas dan peranannya dalam masyarakat dan agama
q. Berupaya berfikir tentang diri sendiri dan hubungannya dengan :
 Keluarga
 Persekitaran
 Alam fizikal
 Kejadian alam
 Pencipta
Dalam mentransformasikan pendidikan ke arah yang lebih berkualiti,
menyebabkan SKPM disemak semula. Akibat daripada semakan tersebut maka
Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2) dibangunkan (KPM
2017).

4.3.2 Instrumen Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2


(SKPMg2)
 SKPMg2 adalah satu instrumen yang bercirikan format penilaian kendiri
yang berorientasikan tindakan, menitikberatkan kualiti dan berasaskan
eviden untuk meningkatkan kualiti dalam kepimpinan, pengurusan
organisasi, pengurusan kurikulum, sukan, HEM, pengajaran dan
pembelajaran serta kemenjadian murid.
 Instrumen ini dinilai sepanjang tahun dan melibatkan seluruh warga sekolah
melalui Penilaian Kendiri Sekolah (PKS-SKPM).
 Instrumen ini memerlukan Pengetua atau Guru Besar (PGB) meneraju,
membimbing dan mendorong guru-guru bertindak sebagai pemudah cara
dalam proses PdP dan melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan sekolah.
Ianya mengandungi lima Standard yang merangkumi semua aspek yang
menjurus kepada pewujudan kualiti pendidikan yang memuaskan iaitu:

Standard 1 Kepemimpinan
Standard 2 Pengurusan Organisasi
Standard Standard 3 3.1 Pengurusan Kurikulum
Pengoperasian
3.2 Pengurusan Kokurikulum
3.3 Pengurusan Hal Ehwal Murid
Standard 4 Pembelajaran dan Pemudahcaraan
Standard
Kemenjadian 5.1 Kemenjadian Akademik
Standard 5 5.2 Kemenjadian Kokurikulum
5.3 Kemenjadian Sahsiah

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 127


Jadual di bawah menunjukkan lima standard dengan aspek-aspek penentuan
standard yang berkaitan.

STANDARD ASPEK
Standard 1: 1.1 PGB sebagai Peneraju
Kepemimpinan 1.2 PGB sebagai Pembimbing
1.3 PGB sebagai Pendorong
Standard 2: 2.1 Pengurusan Sumber Manusia
Pengurusan Organisasi 2.2 Pengurusan Aset
2.3 Pengurusan Kewangan
2.4 Pengurusan Sumber Pendidikan
2.5 Iklim
2.6 Pengurusan Perpaduan
2.7 Permuafakatan Strategik
Standard 3:
Pengurusan Kurikulum,
Kokurikulum dan Hal Ehwal
Murid
3.1 Pengurusan Kurikulum 3.1.1 Ketetapan Pelaksanaan Kurikulum
3.1.2 Pengurusan Mata Pelajaran
3.1.3 Pengurusan Masa Instruksional
3.1.4 Pengurusan Penilaian Murid
3.2 Pengurusan Kokurikulum 3.2.1 Ketetapan Pelaksanaan Kokurikulum
3.2.2 Pengurusan Kelab/Persatuan
3.2.3 Pengurusan Badan Beruniform
3.2.4 Pengurusan Sukan/Permainan
3.2.5 Pengurusan Program Kecemerlangan
Kokurikulum
3.2.6 Pengurusan Sukan Untuk Semua
3.2.7 Pengurusan Pentaksiran Kokurikulum
3.3 Pengurusan Hal Ehwal 3.3.1 Ketetapan Pelaksanaan Hal Ehwal Murid
Murid 3.3.2 Pengurusan Disiplin Murid
3.3.3 Pengurusan Keselamatan Murid
3.3.4 Pengurusan Kesihatan Murid
3.3.5 Pengurusan Bantuan Pelajaran Murid
3.3.6 Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan
Kaunseling
Standard 4: 4.1 Guru sebagai Perancang
Pembelajaran dan 4.2 Guru sebagai Pengawal
Pemudahcaraan (PdPC) 4.3 Guru sebagai Pembimbing
4.4 Guru sebagai Pendorong
4.5 Guru sebagai Penilai
4.6 Murid sebagai Pembelajar Aktif
Standard 5: 5.1 Kemenjadian Murid Dalam Akademik
Kemenjadian Murid 5.2 Kemenjadian Murid Dalam Kokurikulum
5.3 Kemenjadian Sahsiah Murid

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 128


4.3.3 STANDARD 1: KEPEMIMPINAN
PERNYATAAN STANDARD:

Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang


berupaya menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu
untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran
(PdP).

ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU

1.1.1: Menetapkan hala tuju sekolah  Analisis SWOT/analisis lain yang


secara terancang. bersesuaian
 Petunjuk Prestasi Utama (KPI)/Sasaran Kerja
Tahunan (SKT)
 Dashbord Sekolah
 Keberhasilan PGB

1.1.2: Mengetuai penyediaan  Garis panduan/format perancangan strategik


Rancangan Pemajuan Sekolah  Dokumen Perancangan Strategik (Pelan
secara terancang dan sistematik. Strategik,
 Pelan Taktikal dan Pelan Operasi
 PrOD – Analisis jurang, School Programme
Check Tool (Spect), One Page Project
Manager (OPPM).

1.1.3: Mengetuai pemantauan  Jadual pemantauan PdP


pengoperasian sekolah secara  Jadual Pemantauan Program Kurikulum /
terancang dan sistematik. Kokurikulum/HEM oleh GB
 Rumusan pemantauan oleh GB
 Laporan Post Mortem Program Kurikulum,
Kokurikulum dan HEM
 Minit Mesyuarat J/K Pemantauan Bil. 1 dan 2

1.1.4: Menerajui aktiviti instruksional  RPH PGB


dalam pelaksanaan PdP secara  Dokumen Pentaksiran murid kelas PGB
profesional dan terancang.  Contoh Semakan Kerja Murid oleh PGB

1.1.5: Menerajui aktiviti instruksional  Slaid Taklimat Pencerapan PdP


dalam pelaksanaan pencerapan  Jadual Penceparan PdP
PdP secara professional dan  Analisis Standard 4
terancang  PrOD – Analisis jurang, Spect, OPPM utk
Standard 4

1.1.6: Menerajui aktiviti instruksional  Analisis Headcount


dalam pelaksanaan pemantauan  Program / Intervensi kecemerlangan sekolah
kemajuan dan pencapaian murid
secara sistematik dan terancang
1.1.7: Menangani masalah  Isu/masalah dan cara penyelesaian
pengoperasian sekolah secara
profesional dan terancang

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 129


ASPEK 1.2: PGB SEBAGAI PEMBIMBING

1.2.1: PGB memberi bimbingan  Slaid Taklimat/bengkel/kursus/ceramah


kepada guru dan AKP secara
profesional dan terancang
1.2.2: PGB memberi bimbingan  Laporan Coaching & Mentoring
kepada barisan pemimpin yang  Laporan eksekutif perbincangan dengan
diturun kuasa secara profesional Penolong Kanan (PK)
dan terancang  Surat Penurunan kuasa

ASPEK 1.3: PGB SEBAGAI PENDORONG

1.3.1: PGB mendorong warga  Catatan setiap perbincangan profesional


sekolah dengan menjadi suri bersama subordinat
teladan secara profesional dan
terancang
1.3.2: PGB menggalakkan warga  Peti cadangan/aduan pelanggan
sekolah memberi input berkaitan  Blog, Facebook, Whatsapp, telegram dan
pemajuan sekolah secara sebagainya
profesional dan terancang.
1.3.3: PGB menggerakkan warga  Perbincangan skor Penilaian Bersepadu
sekolah dalam melaksanakan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)
tanggungjawab secara terancang  Pamer Penerima Anugerah Perkhidmatan
Cemerlang (APC)/Sijil penghargaan sekolah
 Senarai keperluan dan kemudahan yang
disediakan kpd warga sekolah tahun semasa
 Laporan bergambar penglibatan dlm aktiviti
sekolah

4.3.4 STANDARD 2: PENGURUSAN ORGANISASI


PERNYATAAN STANDARD:

Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan mengambil kira potensi dan
keperluan warga sekolah, kemudahan sumber dalaman dan luaran untuk
meningkatkan keberkesanan pengoperasian sekolah.

ASPEK 2.1: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

2.1.1: Sumber manusia diurus secara  Buku Panduan Tugas Guru dan Anggota
sistematik dan terancang. Kumpulan Pelaksana (AKP) Tahunan
 Carta Organisasi Induk
 Surat perlantikan tugas staf
 Buku Pengurusan Sekolah Tahun
 Rekod Prestasi Kerja Guru dan AKP

2.1.2: Pembangunan sumber manusia  Analisis keperluan

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 130


diurus secara terancang. kursus/taklimat/bengkel staf
 Penilaian keberkesanan kursus
/taklimat/bengkel staf
 Analisis Sistem Pengurusan Latihan
(SPL-KPM)

ASPEK 2.2: PENGURUSAN ASET  Buku Panduan Pengurusan Aset & Stor
 Rekod / laporan verifikasi aset dan stor

ASPEK 2.3: PENGURUSAN  Dokumen Pengurusan Kewangan dan


KEWANGAN Akaun Sekolah
 Laporan Audit

ASPEK 2.4: PENGURUSAN SUMBER  Rekod & Analisis Penggunaan Sumber


PENDIDIKAN Pendidikan
 PSS /Bilik Akses/ Makmal ICT

ASPEK 2.5: IKLIM

2.5.1: Persekitaran fizikal diselenggara  Buku / Laporan Program 3K (Kebersihan,


secara sistematik dan terancang. Kesihatan & Keselamatan)
 Laporan Penyelenggaraan Pendawaian /
bangunan
 Polisi / Label / Petunjuk keselamatan

2.5.2: Suasana yang selesa dan  Buku Peraturan dan panduan staf/ murid
harmoni diwujudkan secara sistematik  Program peningkatan keakraban/
dan terancang. semangat kesepunyaan

ASPEK 2.6: PENGURUSAN  Laporan sambutan Hari kebangsaan, Hari


PERPADUAN Raya, Tahun Baru China, Pesta Menuai
 Laporan program Silang Budaya: Racangan
Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP):
makanan, pakaian & tarian tradisional

ASPEK 2.7: PERMUAFAKATAN  Minit mesyuarat / Laporan program


STRATEGIK Permuafakatan PIBG/Alumni/PIBK
(Penglibatan Ibubapa dan Komuniti)

4.3.5 STANDARD 3: PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN


HAL EHWAL MURID
PERNYATAAN STANDARD:

Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan
berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi,
jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 131


STANDARD 3.1: PENGURUSAN KURIKULUM
ASPEK 3.1.1: Ketetapan  Dokumen Ketetapan Kurikulum
Pelaksanaan Kurikulum  Carta Organisasi Kurikulum

ASPEK 3.1.2: Pengurusan Mata Pelajaran

3.1.2.1: Pelaksanaan mata Mata  Rancangan pelajaran Tahunan Mata pelajaran


pelajaran diurus secara profesional Tahun 1 hingga Tahun 6
dan terancang.  Rumusan Pemantauan Kurikulum Bil. 1/2017
 Minit Mesyuarat Pengurusan Bil. 1/2017
 Minit Mesyuarat J/K Kurikulum Sek. Bil. 1/2017
 Minit Mesyuarat Panitia BM Bil. 1/2017
 Buku Rekod PdP – semua guru Mata pelajaran
dalam panitia
 Analisis Data / headcount Peperiksaan Mata
pelajaran dlm panitia
 Rekod Pentaksiran Sekolah bagi murid Tahun
1 hingga Tahun 6

3.1.2.2: Program peningkatan kualiti  TAKWIM panitia


pengajaran guru diurus secara  Perancangan Strategik Panitia - OPPM
terancang.  Penilaian keberkesanan Impak – Spect
 Intervensi Literasi Numerasi (LINUS) atau
UPSR

3.1.2.3: Program peningkatan  Semakan Headcount


pencapaian murid diurus secara  Penggunaan Tools (Analisis Jurang, Spect,
profesional dan terancang. OPPM /Grow)

3.1.2.4: Bantuan geran per kapita mata  Minit mesyuarat Panitia


pelajaran dimanfaatkan secara  Rekod Inventori
sistematik dan terancang  Rekod Subsidiari mata pelajaran

ASPEK 3.1.3: PENGURUSAN MASA  Semakan Kurikulum Standard Sekolah Rendah


INSTRUKSIONAL (KSSR) 2017
 Jadual Waktu
 Jadual guru ganti

ASPEK 3.1.4: PENGURUSAN  Jadual Peperiksaan


PENILAIAN MURID  Analisis peperiksaan
 Intervensi Penambahbaikan

STANDARD 3.2: PENGURUSAN KOKURIKULUM

ASPEK 3.2.1: KETETAPAN  Dokumen Ketetapan Ko Kurikulum


PELAKSANAAN  Carta Organisasi Ko Kurikulum
KOKURIKULUM
ASPEK 3.2.2: PENGURUSAN  Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan
KELAB/PERSATUAN Operasi semua Kelab/Persatuan
 Jadual perjumpaan/aktiviti semua Kelab/Persatuan
 Buku laporan aktiviti mingguan semua
Kelab/Persatuan

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 132


 Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti semua Kelab/
Persatuan
 Kad/borang penilaian semua Kelab/Persatuan
 Rumusan Aktiviti Persatuan semua Kelab/Persatuan
Tahun 2017
 Laporan Tahunan semua Kelab/Persatuan Tahun
2017

ASPEK 3.2.3: PENGURUSAN  Buku Panduan pengurusan semua badan


BADAN BERUNIFORM beruniform
 Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi
semua badan beruniform
 Jadual perjumpaan/aktiviti semua badan
beruniform
 Buku laporan aktiviti mingguan semua badan
beruniform
 Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti semua badan
beruniform
 Kad/borang penilaian semua badan beruniform
 Rumusan Aktiviti semua badan beruniform Tahun
2017
 Laporan Tahunan semua badan beruniform Tahun
2017

ASPEK 3.2.4: PENGURUSAN  Buku Panduan/peraturan pengurusan semua


SUKAN/PERMAINAN Sukan/Permainan
 Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi
semua Sukan/Permainan
 Jadual perjumpaan aktiviti semua
Sukan/Permainan
 Buku laporan aktiviti mingguan semua
Sukan/Permainan
 Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti semua
Sukan/Permainan
 Kad/borang penilaian semua semua
Sukan/Permainan
 Rumusan Aktiviti semua Sukan/Permainan
 Laporan Tahunan semua Sukan/Permainan

ASPEK 3.2.5: PENGURUSAN  Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan


PROGRAM KECEMERLANGAN Operasi Program Kecemerlangan KoKurikulum
KOKURIKULUM  Minit Mesyuarat KoKurikulum
 Takwim Pengurusan Program
 Laporan Program Kecemerlangan KoKurikulum
 Rekod Pencapaian KoKurikulum

ASPEK 3.2.6: PENGURUSAN  Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan


SUKAN UNTUK SEMUA Operasi
 Program Sukan
 Minit Mesyuarat
 Takwim Sukan utk semua
 Laporan Program Kecemerlangan Sukan
 Rekod Pencapaian Sukan

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 133


ASPEK 3.2.7: PENGURUSAN  Analisis Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan &
PENTAKSIRAN Kokurikulum (PAJSK)
KOKURIKULUM

STANDARD 3.3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

ASPEK 3.3.1: KETETAPAN  Dokumen Ketetapan HEM


PELAKSANAAN HAL EHWAL MURID  Carta Organisasi HEM

ASPEK 3.3.2: PENGURUSAN  Laporan Mingguan Perhimpunan Tahun


DISIPLIN MURID 2017
 Rekod Disiplin Murid tahun 2017
 Perancangan Program Pembangunan
Sahsiah Murid Tahun 2017
 Laporan/Rumusan Rekod Disiplin Murid
Tahun 2017
 Laporan Program Pembangunan Sahsiah
Murid Tahun 2017

ASPEK 3.3.3: PENGURUSAN  Program keselamatan murid


KESELAMATAN MURID  Panduan/SOP menghadapi bencana
kebakaran, gempa bumi, tsunami dan
sebagainya

ASPEK 3.3.4: PENGURUSAN  Buku Panduan Pengurusan kesihatan murid


KESIHATAN MURID  Rekod Kesihatan murid
 Papan/sudut info kesihatan
 Laporan program kesihatan

ASPEK 3.3.5: PENGURUSAN  Panduan/pekeliling kelayakan bantuan murid.


BANTUAN MURID  Senarai murid layak e-Bantuan

ASPEK 3.3.6: PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

3.3.6.1: Perkhidmatan bimbingan dan  Pekeliling berkaitan Bimbingan kaunseling


kaunseling diurus secara profesional  Buku RPH Guru Bimbingan Kaunseling (GBK)
dan terancang.  Kertas kerja dan laporan program Unit
Bimbingan Kaunseling (UBK)
 Takwim UBK

3.3.6.2: Pentaksiran psikometrik diurus  Panduan pengurusan pentaksiran psikometrik


secara sistematik dan terancang.  Jadual pentaksiran psikometrik
 Analisis data pentaksiran psikometrik
 Program / inteversi

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 134


4.3.6 STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPC)
PERNYATAAN STANDARD:

Guru berperanan sebagai pemudah cara dalam pembelajaran dan pengajaran


(PdP) yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara
menyeluruh dan meningkatkan pencapaian murid pada tahap optimum secara
berterusan.

ASPEK 4.1: GURU SEBAGAI  RPT (Rancangan Pengajaran Tahunan)


PERANCANG RPH (Rancangan Pengajaran Harian)
ASPEK 4.2: GURU SEBAGAI  Pengawal pelaksanaan PdPC-
PENGAWAL memastikan kelancaran proses
pembelajaran
ASPEK 4.3 GURU SEBAGAI  Sumber pendidikan – ABM/BBM/BBB
PEMBIMBING
ASPEK 4.4 GURU SEBAGAI  Untuk meningkatkan motivasi murid dalam
PENDORONG pembelajaran
ASPEK 4.5: GURU SEBAGAI PENILAI  Instrumen pentaksiran
 Lembaran latihan
 Semakan kerja murid
 Refleksi PdPC
ASPEK 4.6: MURID SEBAGAI  Untuk menguasai pengetahuan dan
PEMBELAJAR AKTIF kemahiran serta mengamalkan nilai positif

4.3.7 STANDARD 5: KEMENJADIAN MURID


PERNYATAAN STANDARD:

Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap
berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam penguasaan
pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri.

ASPEK 5.1: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK

5.1.1 Peratus Murid Mencapai Matlamat


Tahunan Individu yang Ditetapkan dalam  Instrumen Analisis MBK
Tahun Terkini (Murid Berkeperluan Khas)
5.1.2 Gred Purata Sekolah dalam
Peperiksaan Awam Sekolah Rendah  Instrumen Analisis UPSR
(UPSR)

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 135


ASPEK 5.2: KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM

5.2.1 Gred Purata Sekolah dalam


Kelab/Persatuan  Instrumen Analisis skor Kelab/Persatuan

5.2.2 Gred Purata Sekolah dalam Badan


Beruniform  Instrumen Analisis skor Badan Berunifom

5.2.3 Gred Purata Sekolah dalam  Instrumen Analisis skor Sukan/


Sukan/Permainan Permainan

ASPEK 5.3: KEMENJADIAN SAHSIAH MURID

5.3.1 Purata Peratus Kehadiran Murid ke


Sekolah bagi Tahun Terkini  Analisis Kehadiran murid : e-kehadiran

5.3.2 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes


Salah Laku (Kes Ringan) bagi Tahun Terkini  Analisis Sistem Sahsiah Diri Murid
(SSDM)

5.3.3 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes


Salah Laku (Kes Sederhana) bagi Tahun  Analisis Sistem Sahsiah Diri Murid
Terkini. (SSDM)

5.3.4 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes


Salah Laku (Kes Berat) bagi Tahun Terkini.  Analisis Sistem Sahsiah Diri Murid
(SSDM)

5.3.5 Peratus Murid Yang Mengamalkan


Perlakuan Positif bagi Tahun Terkini.  Rekod perlakuan positif murid

4.4 Kepuasan Kerja

4.4.1 Definisi, Konsep dan Kepentingan

 Kepuasan kerja ialah keadaan emosi yang positif disebabkan oleh penghargaan
seseorang pekerja terhadap pengalaman berkaitan kerjanya (Demirtas, 2010).
 Dalam bidang pendidikan, kepuasan kerja boleh ditakrifkan sebagai sikap dan
emosi guru terhadap persekitaran kerja guru dan jangkaan serta pegangan nilai
mereka terhadap profesion itu.
 Para guru wajar memahami faktor yang mempengaruhi tahap kepuasan kerja
mereka disebabkan tugas guru yang semakin kompleks dan mencabar serta

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 136


peningkatan bebanan kerja yang boleh menjejaskan kualiti pembelajaran yang
diberikan kepada pelajar.
 Kerja yang memberikan kepuasan dan memenuhi keperluan individu memberi
kesan kepada harga diri, produktiviti dan pengekalan mereka dalam organisasi.
 Kepuasan kerja guru amat penting kerana aspek ini boleh mempengaruhi
pembelajaran dan kemenjadian murid.

 Kepentingan kepuasan kerja boleh dilihat daripada dua perspektif:


 Bagi pekerja: Pekerja ingin meraih pendapatan lumayan, kestabilan kerjaya,
peningkatan kerjaya, ganjaran, pengiktirafan dan peluang baharu.

 Bagi majikan: Majikan ingin mendapat yang terbaik daripada para pekerja
kerana perkerja yang berpuas hati akan menyumbang lebih lagi kepada
organisasi dan membantu pertumbuhan organisasi.

4.4.2 Komponen dan Teori Kepuasan Kerja

Saya suka/tidak
Penilaian
suka kerja saya

Tugas saya
Kepuasan Kognitif mencabar dan
Kerja menarik

Saya boleh
Perlakuan diharapkan dan
gigih

Rajah 4.4 Komponen kepuasan kerja


(The Pennsylvania State University, 2010)

 Dalam menganalisis kepuasan kerja, teori motivasi banyak digunakan oleh


pengkaji. Hakikatnya, peningkatan motivasi adalah katalis kepada peningkatan
kepuasan kerja individu.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 137


 Herzberg (1957) mengemukakan Teori Dua-Faktor yang juga dikenali sebagai
motivation-hygiene theory kerana mengandungi dua konstruk iaitu motivator (faktor
intrinsik) dan hygiene (faktor ekstrinsik).
 Kumpulan faktor pertama ialah motivator. Hanya kewujudan faktor ini yang
menyebabkan seseorang berpuas hati dengan kerjanya.
 Kumpulan faktor kedua pula ialah hygiene. Kehadiran faktor ini tidak membawa
kepada kepuasan kerja namun ketiadaannya menyebabkan ketidakpuasan kerja.

Berpuas hati
Tidak berpuas hati Berpuas hati
tetapi tidak
dan demotivasi dan bermotivasi
bermotivasi

Faktor Hygiene Faktor Motivator

 Dasar syarikat
 Kualiti penyeliaan  Pencapaian
 Hubungan  Kemajuan kerjaya
interpersonal  Pertumbuhan peribadi
 Kehidupan peribadi  Minat kerja
 Kadar gaji  Pengiktirafan
 Keselamatan kerja  Tanggungjawab
 Persekitaran kerja

Rajah 4.5 Teori Dua-Faktor Herzberg (1957)

 Faktor motivator dan hygiene tidak bersandaran antara satu sama lain. Pekerja
berpuas hati jika wujud motivator yang merangsang rasa pencapaian dan sikap
positif terhadap kerja. Namun, ketiadaan faktor ini tidak semestinya menyebabkan
pekerja tidak berpuas hati kerana faktor ini hanya menghasilkan sikap neutral.

 Sebaliknya, kehadiran hygiene tidak semestinya menyebabkan pekerja berpuas


hati. Namun, ketiadaan atau kekurangan faktor ini menyebabkan pekerja tidak
berpuas hati.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 138


 Selain itu, terdapat juga teori yang lebih kontemporari seperti Model Kepuasan
Kerja Field (2008).

Penunaian
Ketidakpuasan Kepuasan
Komitmen
Pekerja Pekerja
Keterlibatan

Faktor Ketidakpuasan Faktor Kepuasan

 Bayaran rendah  Kepimpinan baik


 Pampasan rendah  Hubungan pengurusan
 Persekitaran tidak baik
memuaskan  Pengiktirafan
 Faedah sedikit  Kenaikan pangkat
 Tahap keselamatan  Pertumbuhan peribadi
rendah  Maklumbalas dan
sokongan
 Matlamat jelas

Jika faktor ini dipenuhi,


ketidakpuasan dapat dibasmi. Jika faktor ini dioptimumkan,
Namun, kewujudan faktor ini tidak kepuasan kerja akan
meningkatkan kepuasan kerja meningkat.

Rajah 4.6 Model Kepuasan Kerja Field (2008)

 Jika faktor di sebelah kiri dipenuhi, ketidakpuasan kerja dapat diatasi namun,
pekerja tidak semestinya berpuas hati kerana mereka berada di tengah-tengah
skala dan bersikap neutral.
 Tahap kepuasan kerja semakin meningkat jika faktor di sebelah kanan dipenuhi.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 139


4.4.3 Faktor Kepuasan Kerja Guru

Kemajuan
Kerjaya

Gaji Keseimbangan
Lumayan

Kepuasan
Kerja

Kestabilan
Cabaran
Kerja

Pengiktirafan

Rajah 4.7 Faktor Kepuasan Kerja

 Kepuasan kerja penting bagi guru untuk memastikan pengekalan mereka dalam
profesion ini. Jika kepuasan kerja wujud, guru lebih bermotivasi memberi
pembelajaran berkualiti kepada murid.
 Bagi Ostorf (1992), sebuah organisasi akademik dengan kakitangan yang berpuas
hati adalah lebih efektif berbanding dengan yang mempunyai kurang kakitangan
sedemikian. Menurutnya, kepuasan kerja guru berkait secara signifikan dengan
pencapaian akademik pelajar.
 Namun, jika berlaku ketidakpuasan kerja maka stress dan penarikan diri seperti
ponteng kerja, leka dan kekerapan cuti sakit akan kerap terjadi (Rane, 2011).
 Dalam profesion keguruan, realitinya setiap penjawat awam harus akur dengan
setiap pekeliling daripada pihak atasan yang sering berubah mengikut keperluan
semasa (Yusof, Aminuddin & Cheng Chuan, Chun, 2011). Perubahan ini
mempengaruhi guru secara negatif seperti yang diakui sendiri oleh Mc Cormick &
Solman (1992) bahawa autoriti birokrasi menyebabkan tekanan yang amat tinggi
kepada guru. Kajian mereka mendapati 31% guru menghadapi tekanan akibat
urusan berkaitan organisasi sekolah.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 140


 Guru juga seringkali mengalami masalah kekurangan masa untuk menyelesaikan
kerjanya apabila diberi jadual mengajar yang padat. Di samping tugas mereka
membuat persediaan mengajar, menyemak buku latihan dan kerja-kerja lain
berkaitan pengajaran, guru juga terbeban dengan tugas perkeranian seperti
mengisi borang, menaip surat, menyediakan minit mesyuarat serta menjadi
penasihat badan kokurikulum (Yusof, Aminuddin & Cheng Chuan, Chun, 2011).
Malakolunthu (1994) mendapati 36.8% guru di sekolah rendah berada dalam
keadaan yang sangat tertekan atau berada di paras tekanan yang sangat tinggi.
 Terdapat hubungan signifikan antara tahap tekanan kerja dengan tahap kepuasan
kerja namun, jika para guru mampu menyerap tekanan dengan berada pada tahap
stress expert masalah ini dapat ditangani (Lia Indah Ahmad & Ruslin Amir, 2018).
 Antara faktor yang menyebabkan guru-guru tidak berpuas hati terhadap profesion
perguruan ialah cara pelaksanaan kenaikan pangkat, faktor gaji, beban tugas yang
tidak setara dengan jawatan lain yang sama kelayakan dengan mereka, peluang
untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman adalah terhad, penyeliaan
kerja, dan beban tugas perkeranian (Lim, 1995; Rozainum, 1997; Abdul Kudus,
2000).

 Faktor-faktor kepuasan kerja guru sama ada intrinsik atau ekstrinsik dapat
dirumuskan kepada kategori-kategori berikut;

a) Keseronokan mengajar
 Tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan guru merupakan pengaruh
intrinsik penting. Jika hasil daripada pelaksanaan tugas memberikan kepuasan
kepada guru, maka bidang kerja itu sendiri menjadi ganjaran terbaik kepada
guru.

 Faktor intrinsik seperti pengiktirafan oleh pihak sekolah, kejayaan murid dan
penglibatan guru dalam penentuan keputusan pengurusan sekolah adalah
faktor motivator kepuasan kerja guru. Apabila guru merasakan tugas
pengajaran mereka adalah menarik, diiktiraf dan dihargai pihak atasan,
produktiviti sering kali meningkat.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 141


b) Sokongan rakan sekerja
 Peluang bekerjasama dengan guru lain menerusi program pementoran dan
komuniti pembelajaran profesional melibatkan guru baharu yang dibimbing
guru berpengalaman adalah faktor intrinsik dalam kepuasan kerja guru.
Kewujudan sokongan positif dan peluang bimbingan dapat memberikan
perasaan kekitaan kepada guru seterusnya membawa kepada kepuasan kerja
mereka.

c) Kemajuan kerjaya profesional


 Keghairahan terhadap peningkatan profesional dan peribadi akan menentukan
tahap kepuasan kerja kepada guru baharu. Peluang yang diberikan untuk
pembangunan diri dan profesional meningkatkan kepuasan kerja terutamanya
kepada guru-guru yang komited dalam profesion.

d) Keseimbangan kehidupan bekerja dan persekitaran


 Keadaan tempat kerja berkait secara signifikan dengan tahap kepuasan atau
ketidakpuasan kerja guru (Bahari, 1997).
 Misalnya, Fazura Mohd Noor (2011) mendapati faktor penghargaan dan
sokongan serta hubungan dengan ibu bapa pelajar menyumbang stres kepada
guru disebabkan oleh jangkaan terlalu tinggi diberikan.
 Selain faktor emosi, kemudahan infrastruktur seperti kekurangan bekalan
elektrik, pengaliran udara kurang sempurna di bilik darjah, bilik makmal tidak
lengkap, dan peralatan pendidikan jasmani tidak mencukupi juga boleh
mengakibatkan ketidakpuasan guru serta ketidakhadiran guru dan murid
(Schneider, 2003).
 Keperluan untuk menambah baik prasarana di sekolah seperti menggantikan
bangunan usang dengan bangunan baharu perlu dilakukan supaya para guru
dan pelajar berkeadaan selesa dan selamat (Ishak, Mohamad & Sabilan,
Sapie & Mohamed Lip, Suhana, 2012).
 Selain itu, perabot yang rosak perlulah diganti sebagai langkah keselamatan
dan juga keselesaan pelajar dan guru.
 Di samping itu, guru-guru perlu didedahkan dengan penggunaan peralatan
berteknologi tinggi untuk pengajaran antaranya penggunaan komputer.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 142


e) Ganjaran lumayan:
 Faktor ganjaran atau gaji dan peluang kenaikan pangkat adalah pendorong
ekstrinsik yang menentukan kepuasan kerja (Norhazwani Hassan & Jamalullail
Abdul Wahab, 2017). Gaji yang rendah mungkin menyebabkan guru
meninggalkan profesionnya lebih awal.
 Namun, bagi Tillman dan Tillman (2008), berbanding dengan keperluan
material seperti gaji, hubungan interpersonal seperti hubungan positif dengan
rakan sekerja, ibu bapa dan murid lebih memberikan kepuasan kepada guru.

4.4.4 Intervensi Mengurangkan Bebanan Guru

 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menyedari bahawa pekerjaan mulia ini


tidak seharusnya membebankan. Justeru bermula 2019, demi memastikan
kepuasan kerja guru, KPM memfokuskan agar guru-guru mendidik dengan
gembira dan menyeronokkan serta penuh dengan nilai kasih sayang dan
kecintaan pada ilmu pengetahuan melalui pengenalan lima (5) inisiatif dalam
intervensi mengurangkan bebanan guru (Maszlee Malik, 2019).

Rajah 4.8 Inisiatif Pertama-Intervensi Mengurangkan Beban Guru

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 143


 Bagi pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT), KPM akan menambahbaik
proses perekodan yang mana guru tidak perlu menulis perolehan, pengurangan
bilangan fail, pengisian maklumat secara softcopy dan lain-lain. Makluman telah
diedarkan kepada semua penyelia SPBT JPN untuk dipanjangkan ke PPD dan
Sekolah manakala taklimat skala besar ke seluruh negara akan bermula pada
Februari 2019.
 Bagi pengurusan fail panitia, pihak sekolah diberi autonomi dalam menentukan
bilangan fail panitia dan bentuk dokumen tersebut disimpan samada salinan digital
(softcopy) atau salinan keras (hardcopy) berdasarkan keperluan dan kesesuaian
sekolah.
 Bagi pelaporan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), cetakan hanya perlu dilakukan
berdasarkan keperluan sekolah. Panduan pelaksanaan PBD juga telah dimuatnaik
ke laman sesawang Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK).

Rajah 4.9 Inisiatif Kedua-Intervensi Mengurangkan Beban Guru

 Segala pengumpulan dan perolehan data sekolah, guru dan murid hendaklah
diambil daripada sumber data sedia ada yang terdapat di dalam sistem-sistem
yang diperaku dan digunapakai oleh semua pihak di KPM.
 Sistem Kehadiran Murid dalam talian akan digunakan sepenuhnya bagi merekod
kehadiran murid. Dalam hal ini, guru tidak lagi perlu mengisi buku Jadual
Kedatangan Murid.
 Bagi sekolah yang tiada kemudahan capaian internet, kehadiran murid boleh
direkod secara manual dalam Jadual Kedatangan Murid.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 144


Rajah 4.10 Inisiatif Ketiga-Intervensi Mengurangkan Beban Guru

 Pihak sekolah mesti mengenal pasti murid Tahap 1 yang mengalami kesukaran
untuk menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira serta
menyediakan intervensi (pemulihan) yang bersesuaian di peringkat sekolah.
 Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun Murid Tahap 1 di sekolah
rendah termasuk Murid Keperluan Khas (MBK) digantikan dengan pentaksiran
yang lebih objektif dengan melihat kepada perkembangan murid secara lebih
menyeluruh dan berterusan termasuk amalan nilai-nilai murni yang berbentuk
rutin harian.

Rajah 4.11 Inisiatif Keempat-Intervensi Mengurangkan Beban Guru

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 145


 Semua pengusaha kantin dikehendaki mengisi Borang Penarafan Kendiri
Kantin dan pengesahan dibuat oleh Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM)
sahaja.
 Manakala Borang Prestasi Perkhidmatan Kontraktor Pembersihan dan
Keselamatan diuruskan oleh kontraktor dan akan dikawal selia serta disahkan
oleh Pengetua/Guru Besar atau Penolong Kanan sahaja. Dalam hal ini juga,
tiada lagi apa-apa tambahan borang dan aktiviti berunsurkan pertandingan
yang diselaraskan di peringkat JPN atau PPD.

Rajah 4.12 Inisiatif Kelima-Intervensi Mengurangkan Beban Guru

 Intervensi yang akan dilaksanakan untuk mengurangkan beban guru ialah


Jawatankuasa Kurikulum Sekolah diperkasakan dan semua perkara berkaitan
pembelajaran, sahsiah, keselamatan dan kesihatan murid akan dibincangkan
dalam jawatankuasa ini.
 Maka, semua jawatankuasa yang diwujudkan atas inisiatif sekolah berkaitan
pembelajaran, sahsiah, keselamatan dan kesihatan murid hendaklah
dimansuhkan.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 146


4.5 Rumusan

 Guru yang berkualiti dan berkompetensi dalam pelaksanaan kerja buat mereka
dapat menyumbang kepada peningkatan kualiti pendidikan negara.
 KPM beriltizam tinggi dengan pengenalan Standard Guru dan Standard Kualiti
Pendidikan supaya matlamat tersebut tercapai.
 Buku Standard Guru Malaysia, bersama-sama dengan buku Panduan Standard
Guru Malaysia dan Manual Instrumen Standard Guru Malaysia akan dapat
memastikan guru yang dihasilkan mempunyai kompetensi yang tinggi dalam aspek
amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta
kemahiran pengajaran dan pembelajaran.
 Namun, isu berkaitan kepuasan atau ketidakpuasan kerja guru juga harus dititik
beratkan agar pengekalan guru berkualiti tinggi dan berkemahiran dalam sistem
pendidikan negara akan dapat dipastikan.

Cadangan Aktiviti :

1 Perbincangan:
Standard 4 dalam Dokumen Standard Kualiti Pendidikan Malaysia menyebut
tentang kepentingan merancang pengajaran untuk memperkembang potensi
pelajar ke peringkat yang optimum.
Bincangkan faktor-faktor yang perlu diambil kira oleh seorang guru dalam
merancang pengajarannya.
2 Standard kualiti guru dibentuk dan didokumenkan berdasarkan beberapa
faktor dan seharusnya menepati kehendak pelanggan. Berdasarkan cadangan
rujukan yang dikemukakan, nyatakan persamaan dan perbezaan antara
kedua-dua standard yang dikemukakan.
Rujukan:
i. https://www.thecommonwealth-educationhub.net/wp-
content/uploads/2016/06/Quality-Standards-in-Education-Summary-June-
2016.pdf
ii. http://vbr.i9e.co/wp-content/uploads/sites/31/2016/03/VSBoE-Education-
Quality-Standards.pdf
IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 147
3 Perbincangan:
“ Ehsan seorang murid Tahun 6 didapati seringkali ponteng sekolah. Anda
sebagai guru kelas Ehsan telah merujuk kepada kaunselor dan Penolong
Kanan HEM tentang Ehsan. Hasil lawatan kaunselor mendapati kehidupan
mereka sekeluarga sangat daif. kedua ibubapa Ehsan sakit dan tidak dapat
mencari nafkah. Sebagai anak lelaki sulung, Ehsan terpaksa bekerja untuk
menyara ibu bapa dan adik-adiknya yang masih kecil. Ehsan bekerja dengan
mengambil upah mencuci pinggan di kedai makan berhampiran rumahnya. Ibu
bapa Ehsan berpendapat bagi keluarga ini memenuhi keperluan asas lebih
penting dari pendidikan”. Ehsan juga menyatakan hasratnya untuk berhenti
dari sekolah.

a) Adakah tanggungjawab membantu keluarga ini termasuk dalam bidang


tugas seorang guru? Bincangkan.

b) Sebagai seorang guru yang prihatin dan sedar akan ikrar guru dalam
Tatasusila Profession Keguruan iaitu “i. tanggungjawab terhadap pelajar”,
ii. tanggungjawab terhadap ibubapa, iii) tanggungjawab terhadap negara.
Cadangkan langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang yang
dapat anda ambil untuk membantu Ehsan.

Soalan i-THINK:
4 Aktiviti Berkumpulan: Bentukkan sekumpulan 3-4 orang, bincang dan
terangkan kepada kelas perkara berikut dengan menggunakan Peta i-THINK
yang sesuai.

Standard Guru Malaysia adalah dokumen yang diguna pakai dari masa ke
semasa dalam menentukan tahap profesionalisme guru seperti yang
termaktub dalam buku Dasar Pendidikan Kebangsaan (KPM, 2012).

Secara berkumpulan bincangkan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru


novis dan cara menangani cabaran-cabaran tersebut agar mereka dapat
mencapai Standard Guru Malaysia.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 148


Ujian : Soalan Struktur

1 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) bermaksud standard yang dirujuk


untuk mencapai satu piawaian yang ditetapkan bagi mencapai standard.
Jelaskan kepentingan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)?
Jawapan:
Penyampaian pendidikan berkualiti harus dititik beratkan oleh semua pihak sama
ada Kementerian, pentadbir, pendidik mahu pun ibu bapa. Walau bagaimanapun,
tanpa rujukan dan penanda aras yang jelas, amatlah sukar bagi para pengetua
dan guru besar mencapai matlamat sebagaimana yang disasarkan KPM dari segi
pencapaian kualiti pendidikan dan pengurusan. Menyedari peri pentingnya
pencapaian tahap kualiti pendidikan yang piawai, Jemaah Nazir dan Jaminan
Kualiti (JNJK) telah memperkenalkan satu standard kualiti pendidikan yang jelas
dan komprehensif yang dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia
(SKPM). Standard ini membantu pengetua dan guru besar atau mereka yang
bertanggungjawab terhadap pengurusan sekolah untuk berusaha menyasarkan
pencapaian tahap kualiti pendidikan yang jitu.

2 Teori Dua-Faktor Herzberg et al. (1957) mempunyai dua konstruk iaitu motivator
dan hygiene.
Terangkan faktor motivator dalam teori ini.
Jawapan:
Teori Dua-faktor Herzberg et al. (1957) mempunyai dua konstruk iaitu motivator
(faktor intrinsik) dan hygiene (faktor ekstrinsik). Persepsi pekerja bahawa kerja
mereka menyeronokkan adalah satu bentuk kepuasan kerja intrinsik yang
memberi makna bahawa bidang kerja itu sendiri memberikan kepuasan dan satu
ganjaran terbaik kepada mereka. Misalnya, jika pengajaran guru mampu
merangsang minda pelajar serta membina perwatakan positif pelajar, rasa
kejayaan ini memberi kepuasan kerja kepada guru berkenaan. Cabaran tugas
dan ganjaran yang terhasil menjadi katalis kepada rasa pencapaian dan sikap
positif guru terhadap kerjaya mereka.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 149


3.
Bebanan guru dengan tugas perkeranian menyebabkan guru mengalami tekanan
tinggi yang akhirnya membawa kepada ketidakpuasan kerja guru. Justeru, pihak
pentadbir perlu menangani masalah ini dengan mengambil kira faktor-faktor
kepuasan guru.
Jelaskan faktor-faktor kepuasan kerja guru.
Jawapan:
Faktor-faktor kepuasan kerja guru ialah:
a) Keseronokan mengajar
apabila guru merasakan tugas pengajaran mereka adalah menarik, diiktiraf
dan dihargai pihak atasan, produktiviti sering kali meningkat.
b) Sokongan rakan sekerja
Kewujudan sokongan positif dan peluang bimbingan dapat memberikan
perasaan kekitaan kepada guru seterusnya membawa kepada kepuasan
kerja mereka.
c) Kemajuan kerjaya profesional
Peluang yang diberikan untuk pembangunan diri dan profesional
meningkatkan kepuasan kerja.
d) Keseimbangan kehidupan bekerja dan persekitaran keadaan kekurangan
bekalan elektrik, pengaliran udara kurang sempurna di bilik darjah, bilik
makmal tidak lengkap, dan peralatan pendidikan jasmani tidak mencukupi
mengakibatkan ketidakpuasan guru serta ketidakhadiran guru dan
murid.
e) Ganjaran lumayan
Gaji yang rendah mungkin menyebabkan guru meninggalkan profesionnya
lebih awal. Gaji yang tinggi adalah pendorong ekstrinsik yang menentukan
kepuasan kerja.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 150


Ujian : Soalan Esei
1 Kemenjadian dan keberhasilan murid menjadi realiti sekiranya kualiti
penyampaian pendidikan negara dapat dipertingkatkan.
Huraikan pelbagai inisiatif yang telah dilaksanakan oleh KPM untuk meningkatkan
kualiti pendidikan negara.
Jawapan:
Dalam melonjakkan kualiti penyampaian pendidikan negara, pelbagai inisiatif
telah dilaksanakan KPM.
 Menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025,
anjakan keempat iaitu transformasi profesion keguruan sebagai profesion
pilihan, pelbagai langkah konkrit dilaksanakan bagi menghasilkan guru
berkualiti dan kompeten.
 KPM juga meningkatkan laluan kerjaya guru iaitu menerusi pengenalan
laluan PdP, laluan kepimpinan dan laluan kepakaran pendidikan. Peluang
kenaikan pangkat berasaskan kecemerlangan dalam bidang tertentu juga
turut diperkenalkan KPM.
 Peluang juga disediakan KPM untuk peningkatan profesional dan peribadi
kepada guru baharu. Bagi guru-guru yang komited dalam profesion,
kesempatan keemasan tidak harus dipersia-siakan oleh mereka.

2 Guru yang mendapat kepuasan kerja akan menzahirkan iltizam tinggi ke arah
kecemerlangan kerjaya dan berkecenderungan kekal dalam profesionnya.
Huraikan kesan-kesan yang mungkin dihadapi oleh sistem pendidikan negara jika
para guru memilih untuk keluar daripada kerjaya ini berikutan ketidakpuasan
kerja.
Jawapan:
 Kepuasan kerja guru bermaksud sikap individu tentang persekitaran kerja serta
pegangan nilai dan jangkaannya terhadap kerja itu. Dengan terjelmanya
kepuasan di tempat kerja, para guru lebih terangsang, berlakunya peningkatan
produktiviti dan prestasi kerjanya yang seterusnya meningkatkan kualiti
pembelajaran dan prestasi murid. Banyak kajian menunjukkan bahawa jika
tugas-tugas yang dilaksanakan memberikan kepuasan, mereka
berkemungkinan besar akan berkekalan dalam profesion mereka.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 151


 Saban tahun, pelbagai organisasi menghadapi masalah berikutan
ketidakpuasan kerja pekerja-pekerjanya. Antara gejala ketidakpuasan kerja
termasuklah isu keculasan di tempat kerja seperti cuti sakit, cuti rehat, ponteng
kerja, sikap malas, sikap tidak bekerja sama, konflik di tempat kerja yang
menjejaskan produktiviti atau mengganggu kelicinan pentadbiran sesebuah
sekolah. Ketidakpuasan kerja guru merugikan sistem pendidikan negara dari
sudut terjejasnya kualiti pembelajaran dan hal ini memberi kesan buruk
terhadap masyarakat dan negara.
 Sekiranya guru-guru berpengalaman memilih jalan keluar daripada kerjaya
keguruan, sistem sekolah berkemungkinan menghadapi kekurangan guru
mentor berkemahiran dari segi metodologi dan pedagogi PdP efektif bagi
meningkatkan kualiti pembelajaran murid. Lebih-lebih lagi, khidmat kepakaran
guru mentor ini sangat penting untuk dioptimumkan dalam pelaksanaan
Komuniti Pembelajaran Profesional.
 Sekolah bakal berhadapan kekurangan guru telatih dan pakar, manakala
bebanan kerja guru pasti bertambah mengakibatkan tekanan kerja pula ke atas
mereka. Justeru semakin ramai di antara mereka memilih untuk bersara awal.
Kitaran yang tidak berkesudahan ini harus dihentikan sebelum menjadi lebih
serius.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 152


Abd Khalil Adnan.(2017). Reka Bentuk Model Program Perkembangan Profesionalisme Guru
Malaysia. Tesis kedoktoran yang tidak diterbitkan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
Diakses daripada
http://studentsrepo.um.edu.my/7410/2/REKA_BENTUK_MODEL_PROGRAM_PERKEMBANGA
N_PROFESIONALISME_GURU_MALAYSIA_-_Copy.pdf

Abdul Ghani Abdullah. (2011). Gaya-gaya kepimpinan dalam pendidikan. Kuala Lumpur:
PTS Profesional Publishing Sdn Bhd.

Abdul Ghani, How Lee Chan, K.Shoba & Bazrulzaman Baharom (2005). Konsep dan
perlaksanaan sekolah bestari di Malaysia dalam Seminar Pendidikan 2005. Skudai: Fakulti
Pendidikan UTM.

Abdul Ghani Kanesan Abdullah & K. Ananda Kuppan (2009). Pengaruh kepemimpinan
transformasi sekolah dan efikasi kolektif guru terhadap komitmen kualiti pengajaran.
Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan ke-16.

Abdul Kudus Abu Bakar. (2000). Kepimpinan transformasi: Hubungannya dengan kepuasan kerja
dan motivasi guru. Tesis sarjana yang tidak diterbitkan. Kedah: Universiti Utara Malaysia.

Amin Ahmad. (1983). Etika (Ilmu Akhlaq). Jakarta: Bulan Bintang.

Amin Senin. (2008). Pembangunan Profesional Guru. Kuala Lumpur: Utusan Publications.

Amin Senin. (2018). Melangkah Ke Hadapan: Fokus & Gerak Kerja Profesional KPPM 2018.
Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia. Diakses daripada
https://www.moe.gov.my/images/KPM/BPG/Sumber/Penerbitan/Melangkah%20ke%20Hadapan%20
pdf.pdf

Bahari Mat (1997). Kepuasan kerja di kalangan guru-guru sekolah menengah di FELDA
JENGKA. Tesis sarjana yang tidak diterbitkan. Kedah: Universiti Utara Malaysia.

Barnett, K. & McCormick. 2003. Vision, Relationships, And Teacher Motivation: A Case Study.
Journal of Educational Administration. Vol. 41, Iss. l,pg. 55,19pgs

Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: The Free Press.

Bass, B. M. & B.J. Avolio. (1994). Improving Organizational Effectiveness Through


Transformational Leadership. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. Conger, J.A. 1989.

Bass, B. M. (1998). Transformational leadership: Industrial, military, and educational impact.


Mahwah, NJ: Erlbaum

Bass, B. M. (1999). Two decades of research and development in transformational leadership.


European Journal of Work and Organizational Psychology, 8, 9–32.

Bass, B. M., & Bass, R. (2008). The Bass handbook of Leadership: theory, research, and
managerial applications. New York: Free Press.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 153


Bass, B.M., & Riggio, R.E. (2006). Transformational Leadership (2d Edition). New York:
Taylor & FrancisGroup, LLC.

Bishop.J.C & Verleger. M.A (2013). The Flipped Classroom: A Survey of


The Research. 120th ASEE Annual Conference & Exposition, American Society for
Engineering Education.

Burden.(1986). School Psychology International. Vol.8, 2-3 pp.71. Sage Publication.


Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.

Brooks, J.G. & Brooks, M.G.(1993). In Search of Understanding: the Case for Constructivist.
Classrooms, Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Corlopio, J. (1998). Implementation: Making Workplace Innovation and Techinical Change


Happen. Paperback October 8, 1998.

Cooper H, Good T. (1983). Pygmalion grows up: Studies in the expectation communication
process. New York: Longman.

Demirtas Z. (2010). Teacher's job satisfaction levels. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 9,
pp. 1069-1073. Diakses daripada
https://www.researchgate.net/publication/251713327_Teachers'_job_satisfaction_levels

Dick, W. & Carey, L. (1996). The systematice design of instruction, 4 Ed., Harper Collins. New
York.

Dr. Katie Amaral & John Shank.(2010), Enhancing Student Learning and Retention with
Blended Learning Class Guides. Educause Review, 33, no.4.

Fazura Mohd Noor. (2011). Faktor-faktor penentu stres dalam kalangan guru-guru : kajian di
sekolah rendah mubaligh di Kuala Lumpur. Tesis sarjana, Kuala Lumpur: Open University
Malaysia.

Field, J. (2008). Job Satisfaction Model. Diakses daripada


http://talentedapps.wordpress.com/2008/04/11/job-satisfaction-model-for-retention/

Flipped Learning Network (FLN). (2014). The Four Pillars of F.L.I.P. Diakses daripada
www.flippedlearning.org/definition

Fullan.M. (2007). Educational Leadership. (2nd ed.). San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.

Fuller, F.F. (1969). Conceps of Teachers: A Developmentel Conceptualization, American


Educational Reseach Journal 6 (2), 201 – 226.

Frost, D., & Durrant, J. (2002). Teachers as leaders: Exploring the impact of teacher-led
development work. School Leadership and Management, 22(2), 143-161.

Frankena, W. (1973). Ethics. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 154


Guskey, T. R.(2016). Gauge Impact With 5 Levels Of Data. The Learning Professional. Feb. 2016
Vol. 37, No. 1. Oxford, Ohio. Diakses daripada
https://tguskey.com/wp-content/uploads/Professional-Learning-1-Gauge-Impact-with-Five-Levels-
of-Data.pdf

Hall, T.(2006). Problem-based learning for technologies. Symposium I: Curriculum Development.


Transnational Symposium on Technical-Vocational Education and Training (TVET), 20 – 21
April.

Huffman, J. B. & Hipp, UK. (2003) Professional Learning Community Organizer, in J. B.


Huffmanand K.K. Hipp (eds) Professional Learning Communities: Initiation to
Implementation. Lanham, MD: Scarecrow Press.

Herzberg, F., Mausner, B., Peterson, R.O., & Capwell, D. F. (1957). Job attitudes: Review of
Research and Opinion. Pittsburgh, PA: Psychological Service of Pittsburgh.

Holmes, B. & Gardner, J.(2006). E-learning: Concepts and practice. London : SAGE
Publications.

Hussein Mahmood. (2005). Kepemimpinan profesionalisme: Satu utopia? Pemimpin, 5: 39-51.

Inc Alma, Buchari.(2005). Pemasaran Stratejik Jasa Pendidikan. Bandung: Alfabeta Brubacher.

Institut Integriti Malaysia (2007). Kuala Lumpur.

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) (2012), Trends in
International Mathematics and Science Study (TIMSS).

Ishak, Mohamad & Sabilan, Sapie & Mohamed Lip, Suhana. (2012). Kepuasan Kerja Guru-Guru
Agama Sekolah Rendah Agama (Sra) Jabatan Agama Islam Selangor. Jurnal Pendidikan dan
Pengajian Islam 2231-8291. 1. 184 - 218. Diakses daripada
http://lms.kuis.edu.my/jurnal/wp-content/uploads/2013/12/JPPPI_v1_7.pdf

John S. (1977). On The Philosophy Of Higher Education. San Francisco: Jossey Bass, Publisher.
Stanton, William J, et.al. 2002. Fundamentals of Marketing, 10-Edition, Singapore: Mc
Graw-Hill International.

Kamaruzaman Jusof & Khairul Azhar Mat Daud (2010). Motivating Students
Using Project Based Learning (PjBL) via e-SOLMS Technology. World Applied Science
Journal. 8(9),1086-1092

Kamus Dewan. (2010). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Dewan. (2013). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Dewan (2014). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia.(2009). Standard Guru Malaysia. Putrajaya: Bahagian


Pendidikan Guru.

Kementerian Pendidikan Malaysia.(2010). Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM).

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 155


Putrajaya: Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2012) Dasar Pendidikan Malaysia. Putrajaya: Kementerian


Pendidikan Malaysia.
Kementerian Pendidikan Malaysia.(2012). Dasar Pendidikan Kebangsaan, Ed. ke-3. Shah Alam:
Giga Wise Network.

Kementerian Pendidikan Malaysia.(2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025,


Pendidikan Prasekolah hingga Lepas Menengah). Putrajaya:Kementerian Pendidikan
Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia.(2014). Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan (Guru


dan Pemimpin Sekolah) Kementerian Pendidikan Malaysia. Putrajaya: Bahagian Pendidikan
Guru. Diakses daripada
https://abpg.moe.gov.my/bpg/pppb/bhn/PELAN%20PEMBANGUNAN%20PROFESSIONALISME
%20BERTERUSAN.pdf

Kementerian Pendidikan Malaysia.(2016). Dokumen Awal Deskripsi Tugas Pegawai


Perkhidmatan Pendidikan (Laluan Pengajaran & Pembelajaran dan kepimpinan). Putrajaya:
Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia.(2016). Dokumen Awal Pelan Induk Pembangunan


Profesionalisme Keguruan. Putrajaya: Bahagian Pendidikan Guru. Diakses daripada
https://www.moe.gov.my/images/pemberitahuan/2016/PIPPK-2016.pdf

Kementerian Pendidikan Malaysia.(2016). Standard Prestasi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.


Putrajaya: Bahagian Pendidikan Guru. Edisi Awal. Diakses daripada
https://www.moe.gov.my/images/Standard%20Prestasi%20PPP%20Edisi%20Awal%202016%20(1).
pdf

Kementerian Pendidikan Malaysia.(2017). Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2.


Putrajaya: Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (t.t). Standard Kualiti Pendidikan Malaysia- Kementerian


Pendidikan Malaysia (KPM). Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia. Diakses
daripada
https://www.moe.gov.my/index.php/my/pegawai-perkhidmatan-pendidikan/standard-kualiti-
pendidikan-malaysia

Kementerian Pelajaran Malaysia (t.t). Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC). Putrajaya:


Bahagian Pendidikan Guru. Diakses daripada
http://jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/3772/Modul%20Asas%20KOMUNITI%20PEM
BELAJARAN%20PROFESIONAL%20%28PLC%29.pdf

Khair bin Mohamad Yusof. (2007). Latihan berorientasikan pertumbuhan untuk pemimpin
pendidikan. Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki.

Kizlik, R.J., (2011). Education Information for New and Future Teachers; Tips on Becoming a
Teacher. Diakses daripada
http://www.adprima.com/tipson.htm

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 156


Kotler, Philip.(2003). Marketing Management. The Millennium Edition. New Jesrey: Prentice Hall
International Inc.

Kotler, & Gery Armstrong (2004). Marketing An Introduction. Third Edition. New Jesrey:
Prentice-Hall,

Lia Indah Ahmad & Ruslin Amir (2018) Tekanan dan Kepuasan Kerja dalam kalangan Guru
Sekolah Menengah Daerah Pasir Gudang. e-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains
Sosial dan Kemanusiaan PASAK3 2018 Gombak: Kolej Universiti Islam Antarabangsa
Selangor.

Lieberman, M.(1956). Education as a Profession. New Jersey: Prentice Hall.

Lim, T.S. (1995). Kepuasan kerja di kalangan guru-guru Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina
di negeri Kelantan. Tesis sarjana yang tidak diterbitkan. Kedah: Universiti Utara Malaysia.

Malakolunthu. (1994). A study of teacher stress and its correlates. Tesis sarjana yang tidak
diterbitkan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Maszlee Malik.(2019). Kerana guru bukan kerani. Portal Malaysiakini (Diterbitkan 15 Jan 2019).
Diakses daripada
https://www.malaysiakini.com/columns/460262

McCormick, J. and Solman, R. (1992). The externalised nature of teachers' occupational stress and
it's association with job satisfaction, Work & Stress, 6, 1, 33-44.

McEwan, E.K., (2002). 10 Traits of Highly Effective Teachers: How to Hire, Coach and Mentor
Successful Teachers. Thousand Oaks, CA:Carwan Press.

Mackie, J.L.(1977). Ethics: Inventing Right and Wrong. New York: Penguin Books.

Md. Zuki Hashim.(2008). Mengurus acara rasmi sekolah. Kuala Lumpur:


PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.

Mohamad Muda.(1998). Cabaran dan Harapan dalam Pendidikan menghadapi Alaf Baru. Kuala
Lumpur: Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia. Diakses daripada
http://www.ipbl.edu.my/portal/penyelidikan/1998/98_Muhd.pdf

Mohd. Majid K., et al. (2012). Penilaian Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Sistem
Pendidikan Negara. Kumpulan Penyelidik Institusi Pengajian Tinggi Awam.

Mohd Salleh Lebar. (1998). Pengenalan Ringkas Sosiologi Sekolah & Pendidikan. Batu
Caves: Thinker’s Library.

Jacques.M. (2003). Importance of Teaching Profession. Policy Research Working Paper Series
3023. IDEAS.

Mortimore, P. (1995). Key Characteristics of Effective Schools. Kertas kerja Seminar Sekolah
Efektif. Institut Aminudin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 157


Muijs, D., & Hariss, A.(2007). Teacher leadership in (In) action: Three case studies of contrasting
schools. Educational management Administration & Leadership, 35(1) :111-134.

Nadia Hartini Mohd Adzmi.(2013). Pembangunan Profesionalisme Keguruan Menerusi


Penyeliaan Pengajaran Dalam Kalangan Guru-Guru Pendidikan Teknik Dan Vokasional.
Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Skudai, Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia.
Diakses daripada
http://www.fp.utm.my/epusatsumber/pdffail/ptkghdfwP2/Nadia%20Hartini%20Binti%20Mohd%20
Adzmi.TP.pdf

Norhazwani Hassan & Jamalullail Abdul Wahab.(2017). Kepuasan Kerja dalam kalangan Guru di
Sekolah Menengah Zon Bangsar. Seminar Serantau ke-8 Bangi: Universiti Kebangsaan
Malaysia

Northouse, P. G. (2007). Transformational leadership. Leadership: Theory and practice, 4, 175-


206.
Nurul Aisyah Kamrozzaman, Jamaludin Badusah (t.t). Motivasi Penyelidikan Guru Dalam Pelan
Pembangunan Profesionalisme Berterusan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Diakses
daripada
https://docplayer.net/53052143-Motivasi-penyelidikan-guru-dalam-pelan-pembangunan-
profesionalisme-berterusan.html

Office of the National Education Commission. (2004). Monitoring report on school-based training
for in-service teacher development. Bangkok: Ministry of Education. Diakses daripada
http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Category/EngBook/StrategyforSuccessofThaiLearning-04-03-
2011.pdf

Ornstein, A. C. & Levine, D. V. (1993). Foundations of Education. Boston: Houghton Miflin


Company.
Ostorf, C. (1992). The Relationship Between Satisfaction, Attitudes and Performance: An
Organizational Level Analysis. Journal of Applied Psychology. 77[76]: 963-974.

Partnership for 21st Century Skills. (2007). Learning for the 21st Century: A Report and Mile
Guide for 21st Century Skills. Diakses daripada http://www.p21.org/downloads/P21_Report.pdf

Pengumuman PPSR, termasuk keputusan UPSR 2017 Khamis ini. (2017, November 11).
ISMAWeb. Diakses daripada:
https://www.ismaweb.net/2017/11/21/pengumuman-ppsr-termasuk-keputusan-upsr-2017-khamis-ini/

Portal Rami Kementerian Pendidikan Malaysia https://www.moe.gov.my/index.php/my/

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5).

Rane, D.B. (2011). Employee job satisfaction: An essence of organization. Diakses daripada
https://iupindia.in/711/HRM%20Review/Employee%20Job%20Satisfaction.pdf

Rasidi Sidik. (2009). Inovasi dan Kreativiti dalam Pendidikan. Diakses daripada
http://www.mudahbelajar.com

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 158


Riza Atiq Abdullah O.K.Rahmat (2013). Tukar kaedah pengajaran untuk membantu pelajar. dalam
Berita Kampus. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 21 Julai 2013. Diakses daripada
www.ukm.my/news/indexphp/ms/berita-kampus/1505-change-teaching-method-to-help-student.html

Reilly, P., & Kasperski, D. (2016). Teacher Leadership and the Evolution of Education: Teachers
Leading Change for Student Success. Journal for Success in High-Need Schools, 12 (2).

Rozainum Ahmad. (1997). Kepuasan kerja guru-guru sekolah menengah di daerah Seremban.
Tesis sarjana yang tidak diterbitkan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Ryan, A.G.(1992). Students’ Preconceptions about the Epistemology of Science. Saskatoon:


University of Saskatchewan.
Sacks & Harrington.(1992). Student to teacher: Novel strategies for achieving the transition.
Journal of Education. International Research and Pedagogy.
Schneider, M. (2003). Linking school facility conditions to teacher satisfaction and success.
Washington, DC: National Clearinghouse for Educational Facilities.

Sharifah Alwiah Alsagoff.(1984). Falsafah Pendidikan. Kuala Lumpur: Heinemann Educational


Books.

Suffaen Husin.(1996). Pendidikan Di Malaysia – Sejarah, Sistem dan Falsafah. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Sufean Husin. (2002).Inovasi dasar pendidikan: perspektif sistem dan Organisasi. Kuala Lumpur:
Universiti Malaya.

Sufean H. et al. (2011). Pencapaian Pelaksanaan Dasar-Dasar Pendidikan Malaysia, 1957 –


2011, Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Suranna, K. J., & Moss, D. M. (2000). Perceptions of teacher leadership: A case study of Inservice
elementary school teachers. Kertas kerja yang dibentangkan dalam mesyuarat tahunan : the
American Educational Research Association. New Orleans.
Syed Ismail & Ahmad Subki .(2010). Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional. Selangor:
Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.
The Pennsylvania State University. (2010). Job satisfaction: Do I like my job? Work attitudes and
motivation. The Pennsylvania State University; World Campus.

The W. Edwards Deming Institute (2015) The History and Evalution of The PDSA Cycle

Tillman, W. R. & Tillman, C. J. (2008) And you thought it was the apple: A study of job
satisfaction among teachers. Academy of Educational Leadership Journal, 12(3), 1-18.

Trotter.R. (1986). The Mystery of Mastery. Psychology Today. 20(7), 32-38.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2012), The
Malaysia Education Policy Review.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 159


Velasquez, M., Andre, C., Shanks, S.J., & Meyer, M. (1987). What is ethics. Journal of Issues in
Ethics. 1, 623-635.

Wan Mohd Zahid Mohd Nordin. (1993). Pengisian Wawasan Pendidikan. Kertas kerja yang
dibentangkan dalam seminar pendidikan nasional peringkat negeri Pulau Pinang, pada 18
Sept 1993 di Dewan Sri Pinang.

Waldman, D., Bass, B. M., & Yammarino, F. J. (1990). Adding to Contingent-Reward Behavior:
The augmenting effect of charismatic leadership. Group and Organization Management,
15(4), 381-394.

Yukl, G. A. (2012). Leadership in organizations (8th Ed.). Upper Saddle River Pearson.

Yusof, Aminuddin & Cheng Chuan, Chun. (2011). Tekanan kerja dan kepuasan kerja di kalangan
guru Pendidikan Jasmani sekolah menengah di Kuala Lumpur. Seminar Majlis Dekan
Pendidikan IPTA 2011, Serdang: Universiti Putra Malaysia, Volume: 1. Diakses daripada
https://umexpert.um.edu.my/file/publication/00006162_153459_64797.pdf

Zaidatol A.L.P. et al. (2011). Penilaian Sistem Pendidikan Negara, Pengurusan dan Pentadbiran
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Serdang: Universiti Putra Malaysia

Zakaria K. et al. (2011). Penilaian Sistem Pendidikan Negara: Sumber Manusia. Tanjung Malim:
Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Zimmerman, R.D. (2010). Born to burnout: A meta-analytic path model of personality, job
burnout, and work outcomes. Journal of Vocational Behavior, 76,487-506.

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, 2019 160

Anda mungkin juga menyukai