Anda di halaman 1dari 14

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 1.

NOMBOR DAN OPERASI

STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
1 KREATIVITI DAN INOVASI:
1.1 Aplikasikan (i) Mewakilkan penggunaan kalkulator bagi Menyatakan maksud nombor perdana. Membuat perbandingan melalui
sebarang nombor. menyelesaikan pengiraan termasuk pemerhatian dan menyusun
pembundaran dan pola nombor. mengikut kriteria.
Menghubungkait, menyusun
1.2 Nombor perdana. (i) Mengenal pasti nombor perdana dalam 2 Mengenal pasti nombor perdana. maklumat serta membuat
lingkungan 100. penghampiran dan membina
1.3 Nombor hingga pemahaman melalui alat yang
tujuh digit. (i) Membaca, menyebut dan menulis bersesuaian dan pemerhatian
sebarang nombor hingga tujuh digit dalam Menyatakan nombor hingga tujuh digit situasi sekeliling.
perpuluhan juta yang melibatkan situasi 3 dalam perpuluhan juta dan pecahan
harian. juta. NILAI MURNI DAN SIKAP
(ii) Membaca, menyebut dan menulis KEUSAHAWANAN:
sebarang nombor hingga tujuh digit dalam Bekerjasama dalam kumpulan dan
pecahan juta yang penyebutnya 2, 4, 5, 8 Menyelesaikan masalah harian rutin berani menyatakan idea, yakin
1-3 4
dan 10 yang melibatkan situasi harian. melibatkan nombor dan operasi.
(iii) Menukar nombor dalam perpuluhan dan TMK:
pecahan juta kepada nombor bulat dan Kalkulator, Power point
sebaliknya.
(iv) Menyelesaikan masalah harian yang Menyelesaikan masalah harian rutin BBB:
melibatkan nombor bulat, perpuluhan dan 5 melibatkan nombor dan operasi dengan Petak serratus, kad nombor, garis
pecahan bagi operasi tambah, tolak, darab menggunakan pelbagai strategi. nombor dan lembaran kerja
bahagi dan operasi bergabung termasuk
penggunaan anu dalam situasi yang diberi. i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih
Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap,
Menyelesaikan masalah harian bukan Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta
6 rutin melibatkan nombor dan operasi Titi
secara kreatif dan inovatif.
KEM. ABAD KE-21
Kemahiran Komunikasi, Belajar
sepanjang hayat
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 2. PECAHAN

STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
1 Membaca ayat matematik yang KREATIVITI DAN INOVASI:
2.1 Darab (i) Mendarab sebarang pecahan wajar dan melibatkan pecahan. Kenal pasti ciri, menterjemah idea,
pecahan. nombor bercampur dengan pecahan wajar mnghubung kait dan menganalisis
dan nombor bercampur. persamaan dan perbezaan
Menyatakan langkah-langkah
2
(i) Membahagi sebarang pecahan wajar dan penyelesaian melibatkan pecahan. TMK:
2.2 Bahagi nombor bercampur dengan pecahan wajar Power point
pecahan. dan nombor bulat.
Menentukan kewajaran jawapan bagi NILAI MURNI DAN SIKAP
(i) Menyelesaikan masalah harian yang 3 penyelesaian ayat matematik KEUSAHAWANAN:
melibatkan pendaraban dan pembahagian melibatkan pecahan. Kesungguhan, ketelitian, dan
2.3 Penyelesaian pecahan. sabar., Menghubungkait,
masalah bekerjasama, adil, prihatin,
melibatkan Menyelesaikan masalah harian yang menghargai masa
4-6 4
pecahan rutin melibatkan pecahan. dan tolong-menolong

BBB:
Menyelesaikan masalah harian yang Kertas A4, pensel warna,
5 rutin melibatkan pecahan dengan kad pecahan,dan lembaran kerja
menggunakan pelbagai strategi.
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih
Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap,
Menyelesaikan masalah harian yang Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta
6 bukan rutin melibatkan pecahan Titi
secara kreatif dan inovatif.
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Menaakul, Penyelesaian masalah
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 3. PERPULUHAN

STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
3.1 Operasi (i) Mendarab dan membahagi perpuluhan 1 Membaca ayat matematik yang Mengimbas kembali idea,
bergabung dengan nombor bulat dan perpuluhan, melibatkan perpuluhan. menghubungkait dan menganalisis,
perpuluhan. hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan menghasilkan idea melalui
melibatkan situasi harian. pemerhatian, dan menyatakan idea
Mendarab dan membahagi secara lisan.
(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan 2 perpuluhan dengan nombor bulat
3.2 Penyelesaian operasi bergabung perpuluhan dan hasilnya dan perpuluhan.
masalah. hingga tiga tempat perpuluhan. TMK:
Power point, kalkulator
Menentukan kewajaran jawapan
3 bagi menyelesaikan ayat matematik NILAI MURNI DAN SIKAP
melibatkan perpuluhan. KEUSAHAWANAN:
Bekerjasama,teliti,yakin, berani
7-8 membuat keputusan
Menyelesaikan masalah harian rutin
4
yang melibatkan perpuluhan.
BBB:
Garis nombor, Kad Nombor, Kertas
Menyelesaikan masalah harian rutin A4 dan Lembaran kerja
5 yang melibatkan perpuluhan dengan
menggunakan pelbagai strategi. i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih
Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap,
Menyelesaikan masalah harian
Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi
bukan rutin yang melibatkan
6
perpuluhan secara kreatif dan
KEMAHIRAN ABAD KE-21
inovatif.
Kemahiran komunikasi, Kepimpinan
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 4. PERATUS

STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
4.1 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan 1 Menyatakan istilah yang melibatkan Menghasilkan idea melalui
masalah simpanan dan pelaburan. peratus bagi simpanan dan
pemerhatian dan menyatakan idea
melibatkan pelaburan.
secara lisan.
peratus.

Menjelaskan kebaikan melakukan TMK:


2 Power point, kalkulator
simpanan dan pelaburan.

NILAI MURNI DAN SIKAP


Menentukan kewajaran jawapan KEUSAHAWANAN:
MINGGU 3 bagi penyelesaian ayat Matematik Bekerjasama dalam kumpulan,
9 melibatkan simpanan dan pelaburan. Berani membuat keputusan

BBB:
Menyelesaikan masalah harian rutin
4 Kertas A4 dan lembaran kerja .
yang melibatkan peratus.
i-THINK
Menyelesaikan masalah harian rutin
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih
5 yang melibatkan peratus dengan
Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap,
menggunakan pelbagai strategi.
Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta
Titi
Menyelesaikan masalah harian
6 bukan rutin yang melibatkan peratus KEMAHIRAN ABAD KE-21
secara kreatif dan inovatif. Belajar sepanjang hayat,
Keusahawanan, Kritis
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 5. WANG

STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
Menyatakan untung dan rugi,
5.1 Penyelesaian (i) Menyatakan maksud untung dan rugi, 1 Mengenalpasti ciri, mewakilkan
diskaun, harga kos, harga jual, bil,
masalah diskaun, harga kos, harga jual, bil, invois, gabungan wang yang pelbagai untuk
invois, rebet, aset dan liabiliti,
melibatkan rebet, aset dan liabiliti, faedah dan cukai membentuk satu nilai yang sama,
faedah dan cukai perkhidmatan.
wang. perkhidmatan.
menterjemah idea, menghubungkait
dan menganalisis
(ii) Menyelesaikan masalah harian melibatkan
Menyelesaikan ayat matemaik
untung dan rugi, diskaun, harga kos, harga 2
melibatkan wang. TMK:
jual, bil, invois, rebet, aset dan liabiliti,
faedah dan cukai perkhidmatan. Power Point, Kalkulator
MINGGU
10 NILAI MURNI DAN SIKAP
Menentukan kewajaran jawapan
3 bagi penyelesaian ayat matematik KEUSAHAWANAN:
melibatkan wang. Bekerjasama, jimat cermat, teliti,
MINGGU jujur, amanah, dan penggunaan
11 wang dalam aktiviti jual beli.
Menyelesaikan masalah harian
4 BBB:
rutin yang melibatkan wang.
Kad wang, Catalog barang,
Lembaran kerja.
Menyelesaikan masalah harian
rutin yang melibatkan wang i-THINK
5
dengan menggunakan pelbagai Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih
strategi. Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap,
Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian
6 bukan rutin yang melibatkan wang KEMAHIRAN ABAD KE-21
secara kreatif dan inovatif. Keusahawanan, Kemahiran
komunikasi, Keluwesan
BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 6. MASA DAN WAKTU

STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
6.1 Sistem 24 jam. (i) Hubungan antara sistem 12 jam dengan 1
Menyatakan dan mengenal pasti Mengenalpasti ciri dan situasi,
24 jam. sistem 24 jam. menghasilkan idea melalui
6.2 Tempoh masa. pemerhatian, dan menjana idea
(i) Mengira tempoh masa dalam sebarang serta membuat sekuen.
6.3 Penyelesaian unit masa. Perkaitan hubungan antara sistema
masalah 12 jam dengan sistema 24 jam dan TMK:
2
melibatkan masa. (i) Menyelesaikan masalah harian mengira tempoh masa dalam Paparan Power Point, kalkulator
melibatkan masa termasuk zon masa. sebarang unit masa.
NILAI MURNI DAN SIKAP
Menentukan kewajaran jawapan KEUSAHAWANAN:
3 bagi penyelesaian ayat matematik Menghargai masa, disiplin,
MINGGU melibatkan masa. berdaya saing, menghormati
12-14 orang tua dan melakukan kerja
yang berfaedah.
Menyelesaikan masalah harian rutin
4 BBB:
yang melibatkan masa.
Kad gambar, Petikan Teks,

i-THINK
Menyelesaikan masalah harian rutin Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
5 yang melibatkan masa menggunakan Buih Berganda, Peta Pokok, Peta
pelbagai strategi. Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai
Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian
KEMAHIRAN ABAD KE-21
6 bukan rutin yang melibatkan masa
Belajar sepanjang hayat,
secara kreatif dan inovatif.
Kemampuan menyesuaikan diri
BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 7. PANJANG, JISIM DAN ISI PADU CECAIR

STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TP TAFSIRAN
1 Menyatakan ukuran atau sukatan KREATIVITI DAN INOVASI:
7.1 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian bagi sesuatu kuantiti. Membuat perbandingan,
masalah melibatkan panjang, jisim dan isi padu membuat pemerhatian dengan
melibatkan cecair. Menyatakan ayat matematik menggunakan alat dan
panjang, jisim dan 2 melibatkan panjang, jisim dan isi prosedur tertentu
isi padu cecair. padu cecair.
TMK:
Power Point, Kalkulator
Menentukan kewajaran jawapan
bagi penyelesaian ayat matematik
3 NILAI MURNI DAN SIKAP
melibatkan panjang, jisim dan isi
KEUSAHAWANAN:
padu cecair.
MINGGU Bekerjasama,teliti, berani,
bekerjasama dalam kumpulan
15 -16 Menyelesaikan masalah harian rutin
4 melibatkan panjang, jisim dan isi BBB:
padu cecair. Kertas A4 dan lembaran kerja

Menyelesaikan masalah harian rutin i-THINK


5 melibatkan panjang, jisim dan isi Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
padu cecair dengan pelbagai strategi. Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian
bukan rutin melibatkan panjang, KEMAHIRAN ABAD KE-21
6
jisim dan isi padu cecair secara Kepimpinan, Menaakul,
kreatif dan inovatif. Penyelesaian masalah
BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 8. RUANG

STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TP TAFSIRAN
1 KREATIVITI DAN INOVASI:
8.1 Sudut (i) Melukis bentuk poligon hingga lapan sisi Menyatakan bentuk poligon. Mengenalpasti ciri, mengimbas
pada petak segiempat sama dan segitiga kembali idea, beri pelbagai
sisi serta mengukur sudut-sudut yang Melukis bentuk poligon pada petak contoh, mempraktikkan proses
terbentuk. 2 segiempat sama dan segitiga sama kreatif untuk menghasilkan idea
(ii) Menyatakan ciri-ciri poligon. sisi. secara spontan.

8.2 Bentuk dua (i) Menyelesaikan masalah harian yang Mengukur sudut-sudut pada bentuk TMK:
dimensi. melibatkan perimeter dan luas gabungan 3 segitiga, segiempat dan poligon Excel, Power Point, Words,
bentuk dua dimensi. dengan tepat. Kalkulator.

8.3 Bentuk tiga (i) Menyelesaikan masalah harian yang Menyelesaikan masalah harian rutin NILAI MURNI DAN SIKAP
dimensi. melibatkan luas permukaan dan isi padu 4 yang melibatkan bentuk dua dimensi KEUSAHAWANAN:
gabungan bentuk tiga dimensi. dan tiga dimensi. Kreatif, berani mencuba, tidak
MINGGU putus asa, peka terhadap
17-19 Menyelesaikan masalah harian rutin persekitaran.
yang melibatkan bentuk dua
5
dimensi dan tiga dimensi dengan BBB:
pelbagai strategi. Petak segiempat, petak segitiga,
jangka sudut, kertas A4
lembaran kerja

i-THINK
Menyelesaikan masalah harian Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
bukan rutin yang melibatkan bentuk Buih Berganda, Peta Pokok,
6 Peta Dakap, Peta Alir, Peta
dua dimensi dan tiga dimensi secara
kreatif dan inovatif. Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Penyelesaian masalah, Kritis,
Menaakul
BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 9. KOORDINAT

STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
1 Menyatakan kedudukan paksi-x,
9.1 Mengaplikasi (i) Menentukan jarak mengufuk dan jarak Membuat perbandingan,
paksi-y pada sukuan pertama.
koordinat pada mencancang antara dua titik. membuat pemerhatian dengan
sukuan pertama. menggunakan prosedur
Menyatakan jarak objek paksi-x, dan
2 tertentu, menjana idea dan
jarak paksi-y.
menghubungkait idea dengan
Menentukan kewajaran jawapan pengetahuan sedia ada.
bagi penyelesaian yang melibatkan
3
jarak mengufuk dan jarak TMK:
mencancang antara dua titik. Excel, kalkulator
Menyelesaikan masalah harian rutin
4 NILAI MURNI DAN SIKAP
yang melibatkan koordinat.
KEUSAHAWANAN:
MINGGU Menyelesaikan masalah harian rutin Bekerjasama,teliti, berani,
20 5 yang melibatkan koordinat bekerjasama dalam kumpulan
menggunakan pelbagai strategi.
BBB:
Kertas berpetak, komputer dan
lembaran kerja

i-THINK
Menyelesaikan masalah harian Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
bukan rutin yang melibatkan Buih Berganda, Peta Pokok,
6
koordinat secara kreatif dan Peta Dakap, Peta Alir, Peta
inovatif. Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Keluwesan, Kepimpinan,
Keusahawanan
BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 10. NISBAH DAN KADARAN

STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
1
10.1 Nisbah dan (i) Mewakilkan nisbah dua kuantiti dalam Membaca nisbah yang diberi. Menghasilkan idea dari
kadaran. bentuk a:b atau a, yang pemerhatian, menilai idea
b secara kritis, fenomena dapatan
melibatkan nisbah: 2 Mewakilkan nisbah dua kuantiti. makna, Mengimbas kembali
a. bahagian kepada bahagian idea, membuat perkaitan,
b. bahagian kepada keseluruhan mengubahsuai idea
dan
c. keseluruhan kepada bahagian. Menentukan kewajaran jawapan TMK:
3
bagi perwakilan nisbah dua kuantiti. Power Point, Excel, Kalkulator
(ii) Menyelesaikan masalah harian
yang melibatkan nisbah dan NILAI MURNI DAN SIKAP
kadaran yang mudah. KEUSAHAWANAN:
Menyelesaikan masalah harian rutin
MINGGU 4 Kerjasama, tolong-menolong,
yang melibatkan nisbah dan kadaran.
21 rajin, yakin, adil, fokus

BBB:
Menyelesaikan masalah harian rutin Bahan maujud, gambar, kertas
5 yang melibatkan nisbah dan kadaran A4 dan lembaran kerja
menggunakan pelbagai strategi.
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Menyelesaikan masalah harian Peta Dakap, Peta Alir, Peta
bukan rutin yang melibatkan nisbah Pelbagai Alir, Peta Titi
6
dan kadaran secara kreatif dan
inovatif. KEMAHIRAN ABAD KE-21
Keluwesan, Membuat
keputusan, Kritis
BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN TAJUK : 11. PENGURUSAN DATA

STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI
11.1 Data. (i) Mentafsir data dari piktograf, carta palang 1 Membuat pemerhatian,
dan carta pai. Menyatakan maksud mentafsir data. menghubungkait maklumat
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang dengan pengetahuan sedia ada,
melibatkan: Kreatif mengelas dan membuat
a. Mod, median, min dan julat. perbandingan
b. Piktograf, carta palang dan carta pai Menerangkan langkah-langkah yang
2
bagi sekumpulan data. perlu bagi mentafsir data. TMK:
Power Point, Excel, kalkulator

Menentukan kewajaran jawapan NILAI MURNI DAN SIKAP


3 bagi penyelesaian melibatkan KEUSAHAWANAN
pentafsiran data. Bekerjasama, ketelitian, berani
MINGGU mencuba, tidak putus asa
22-24 BBB
Gambar carta palang, gambar
Menyelesaikan masalah harian rutin
4 carta pai kertas A4, lembaran
yang melibatkan perwakilan data.
kerja

i-THINK
Menyelesaikan masalah harian rutin Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
5 yang melibatkan perwakilan data Buih Berganda, Peta Pokok,
menggunakan pelbagai strategi. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian
bukan rutin yang melibatkan KEMAHIRAN ABAD KE-21
6 perwakilan data secara kreatif dan Belajar sepanjang hayat,
inovatif. inovatif, penyelesaian masalah
BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN TAJUK : 12. KEBOLEHJADIAN

STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TP TAFSIRAN

12.1 Kebolehjadian. (i) Menyatakan sama ada suatu 1 KREATIVITI DAN INOVASI
peristiwa dalam kehidupan Menyatakan maksud kebolehjadian. Membuat pemerhatian,
harian yang mungkin berlaku menghubungkait maklumat
atau tidak mungkin berlaku.. dengan pengetahuan sedia ada,
(ii) Menyatakan kebolehjadian sutau Kreatif mengelas dan membuat
peristiwa sebagai mustahil, kecil Menyatakan kebolehjadian bagi perbandingan
2
kemungkinan, sama kemungkinan, sesuatu peristiwa.
besar TMK:
kemungkinan atau pasti. Power Point

Menentukan kewajaran jawapan NILAI MURNI DAN SIKAP


3
bagi sesuatu kebolehjadian. KEUSAHAWANAN
MINGGU Bekerjasama, ketelitian, berani
25-26 mencuba, tidak putus asa, yakin
Menyelesaikan masalah harian rutin
4 BBB
yang melibatkan kebolehjadian.
kertas A4, lembaran kerja

i-THINK
Menyelesaikan masalah harian rutin
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
5 yang melibatkan kebolehjadian
Buih Berganda, Peta Pokok,
menggunakan pelbagai strategi.
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian
bukan rutin yang melibatkan KEMAHIRAN ABAD KE-21
6
kebolehjadian secara kreatif dan Belajar sepanjang hayat,
inovatif. inovatif, penyelesaian masalah
MINGGU 27 – 30 PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR

MINGGU 31 – 32 UPSR

MINGGU 33 – 40 PROGRAM PASCA UPSR

MINGGU 41 PERBINCANGAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MINGGU 42 PERSEDIAAN AWAL TAHUN 2022

CUTI AKHIR TAHUN


(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN?


Sila order melalui website:- https://rphsekolahrendah.com ATAU WHATSAPP : 0174991336

FREE RPT & DSKP :


https://telegram.me/RPTDSKPSekolahRendah