Anda di halaman 1dari 17

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

RANCANGANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 2021

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 1 1.1 Murid boleh : 1 Menyatakan sumber moral. Cadangan nilai
Sumber Moral 1.1.1 Menamakan sumber moral. 2 Menerangkan sumber agama  Kepercayaan kepada Tuhan
1 Januari – 5 Berdasarkan 1.1.2 Menghuraikan sumber atau kepercayaan yang menjadi  Hormat
Agama, agamaataukepercayaanyang asas kepada prinsip moral.  Toleransi
Januari 2020 Kepercayaan menjadiasaskepada prinsipmoral.  Rasional
3 Menilai norma masyarakat
dan Norma 1.1.3 Menjelaskanmelalui Malaysia yang menjadi sumber  Kesederhanaan
MINGGU 2 Masyarakat contohnormamasyarakat moral.
Malaysiayang menjadi sumber moral. Cadangan isu atau situasi
6 Januari – 1.1.4 Merumuskan kepentingansumber  Rukun Negara
12 Januari moral bagi membentukinsan 4 Menghubungkait sumber moral  Perpaduan dalam
2020 bermoral. dan kepentingannya. kepelbagaian agama atau
1.1.5 Mengekspresikan perasaanapabila kepercayaan
membuat tindakanberdasarkan 5  Kepelbagaian budaya dan
sumber moral. Menghayati dan mempamerkan norma masyarakat
1.1.6 Melaksanakan sikapberdasarkan perasaan apabila membuat
sumber moraldalam hidup tindakan berdasarkan sumber Cadangan aktiviti
bermasyarakat. moral dalam kehidupan  Menyatakan sumber moral
seharian. melalui peta minda.
 Membuat pameran mini atau
6 Menghayati danmengamalkan tayangan video tentang adat
sikap berdasarkan sumber perkahwinan masyarakat
moral dalam hidup Malaysia dan mengaitkannya
bermasyarakat secara tekal atau dengan sumber moral.
boleh dicontohi.  Menghasilkan folio tentang
pelbagai sumber moral dan
kepentingannya.
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

1
KANDUNGAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 3 2.1 Murid boleh: 1 Cadangan nilai
Agama atau Menyatakan maksud  Kepercayaan kepada Tuhan
13 Januari – Kepercayaan 2.1.1 Mendefinisikan keperibadiandiri. keperibadian diri  Harga diri
membentuk 2.1.2 Menghuraikan ciri  Hemah tinggi
19 Januari Keperibadian individuyangmempunyai 2  Kesederhanaan
2020 Diri peganganagama ataukepercayaan. Menerangkan ciri individu yang  Bertanggungjawab
2.1.3 Mengkaji kesan jika tiadapegangan mempunyai pegangan agama
agama ataukepercayaan atau kepercayaan. Cadangan isu atau situasi
MINGGU 4
dalammembentuk keperibadian diri.  Agama sebagai panduan hidup
2.1.4 Menjelaskan kepentinganpegangan 3  Tokoh agama sebagai teladan
20 Januari – agama ataukepercayaan diri
Menilai kesan jika tiada
26 Januari dalammembentuk keperibadian diri.  Pengguguran atau
pegangan agama atau
2020 2.1.5 Memerihalkan perasaanapabila pembuangan bayi
kepercayaan dalam membentuk
melaksanakan ajaranagama atau keperibadian diri.  Anti Rasuah
kepercayaandalam  Jenayah Juvana
membentukkeperibadian diri. 4 Cadangan aktiviti
2.1.6 Merealisasikan perlakuanberdasarkan Menghubungkait pegangan  Mengadakan perbincangan
ajaran agamaatau kepercayaan agama atau kepercayaan dalam kumpulan mengenai maksud
dalammembentuk keperibadian diri. membentuk keperibadian diri keperibadian diri.
dan kepentingannya.  Membina peta pemikiran
5 tentang ciri individu yang
Menghayati dan mempamerkan mempunyai pegangan agama
perasaan apabila melaksanakan atau kepercayaan.
ajaran agama atau kepercayaan  Mengadakan aktiviti Jelajah
dalam kehidupan seharian. Ilmu berkaitan kesan jika tiada
pegangan agama atau
6 kepercayaan dalam membentuk
Menghayati dan mengamalkan keperibadian diri.
perlakuan berdasarkan ajaran
agama atau kepercayaan secara
tekal atau boleh dicontohi.

2
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 5 2.2 Murid boleh : 1 Cadangan nilai
Tanggungjawab Menyatakan tanggungjawab diri  Bertanggungjawab
27 Januari – Diri 2.2.1 Menyenaraikantanggungjawab diri  Berdikari
2.2.2 Menjelaskan dengan 2  Kasih sayang
2 Februari contohcaramelaksanakantanggungjaw Menerangkan cara  Hemah tinggi
2020 ab diri. melaksanakan tanggungjawab  Harga diri
2.2.3 Menaakul kepentinganmenjalankan diri.
tanggungjawabdiri. Cadangan isu atau situasi
MINGGU 6
2.2.4 Menghuraikan 3  Sayangi diri
kesanmengabaikantanggungjawab Menilai kesan menjalankan  Keselamatan diri
3 Februari – diri.  Kecelaruan minda
tanggungjawab diri.
9 Februari 2.2.5 Mengekspresikan perasaanapabila  Gejala buli atau peras ugut
2020 dapat melaksanakantanggungjawab 4
diri. Menghubungkait pelaksanaan Cadangan aktiviti
2.2.6 Merealisasikantanggungjawab diri tanggungjawab diri dan  Menulis diari tentang
dalamkehidupan seharian. kesanya. tanggungjawab diri.
 Membuat peta minda tentang
5 kesan tanggungjawab diri.
Menghayati dan mempamerkan  Membuat aku janji mengenai
perasaan apabila melaksanakan tangggungjawab diri.
tanggungjawab diri dalam  Mereka cipta cogan kata yang
kehidupan seharian. menggambarkan
tanggungjawab diri.
6
Menghayati dan mengamalkan
perlakuan tanggungjawab diri
secara tekal atau boleh
dicontohi.

3
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 7 2.3 Murid boleh : 1 Menyatakan tanggungjawab diri Cadangan nilai
Tanggungjawab sebagai anggota keluarga.  Bertanggungjawab
10 Februari Diri dalam 2.3.1 Menyenaraikantanggungjawab diri  Kasih sayang
Keluarga sebagaianggota keluarga. 2 Menerangkan cara  Hormat
– 16 2.3.2 Menjelaskan melaksanakan tanggungjawab  Kerjasama
Februari caramelaksanakantanggungjawab diri diri sebagai anggota keluarga  Toleransi
sebagaianggota keluarga. 3 Menilai kepentingan Cadangan isu atau situasi
2020 2.3.3 Merumus menjalankan tanggungjawab  Penjagaan atau pengabaian
kepentinganmelaksanakantanggungja diri dalam keluarga. anggota keluarga seperti warga
MINGGU 8 wab diri dalamkeluarga. 4 Menghubungkait tua dan Orang Kurang Upaya.
2.3.4 Menghuraikan tanggungjawab diri terhadap  Lari dari rumah
17 Februari kesanmengabaikantanggungjawab keluarga dan kesannya.  Sumbang mahram
– 23 diriterhadap keluarga. 5 Menghayati dan mempamerkan  Kerenggangan hubungan
Februari 2.3.5 Mengekspresikan perasaanapabila perasaan apabila melaksanakan keluarga akibat pengaruh dan
2020 dapatmelaksanakantanggungjawab tanggungjawab diri terhadap penyalahgunaan teknologi
diri dalamkeluarga. keluarga dalam kehidupan moden
2.3.6 Merealisasikantanggungjawab seharian. Cadangan aktiviti
diriterhadap keluarga. 6  Menghasilkan kad ucapan,
Menghayati dan mengamalkan album atau folio keluarga.
perlakuan tanggungjawab diri  Mengadakan forum tentang
terhadap keluarga secara tekal pandanganpelbagai agama
atau boleh dicontohi. ataukepercayaan
tentangtanggungjawab diri
terhadap keluarga.
 Membina pohonkeluarga.
 Mengadakan projek lawatan
ke rumah orang tua atau rumah
kebajikan masyarakat.

4
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 9 2.4 Murid boleh : 1 Cadangan nilai
Adab Menyatakan perlakuan beradab  Kebebasan
24 Februari Persahabatan 2.4.1 Menyenaraikan dalam persahabatan.  Kejujuran
perlakuanberadabdalampersahabatan  Toleransi
– 1 Mac .  Hemah tinggi
2
2020 2.4.2 Menjelaskan melaluicontoh Menerangkan kepentingan adab  Hormat
kepentingan adabdalam dalam persahabatan.
persahabatan. Cadangan isu atau situasi
MINGGU 10
2.4.3 Membezakan perlakuanberadab dan 3  Pembimbing rakan sebaya
tidak beradabdalam persahabatan. Menilai perlakuan beradab dan  Pengaruh rakan sebaya
2 Mac – 8 2.4.4 Menghuraikan batasanadab  Persahabatan merentasi
tidak beradab dalam
Mac 2020 persahabatan. persahabatan.
2.4.5 Mengekspresikan perasaanapabila kepelbagaian kaum
dapat menjalinkan persahabatan 4 Cadangan aktiviti
yangberadab. Menghubungkait adab  Menulis autobiografi atau
2.4.6 Mempraktikkan amalanhidup beradab persahabatan dan batasannya. memoir sahabat.
dalammenjalin persahabatanpelbagai  Menghantar emel atau
kaum. 5 Menghayati danmempamerkan berkongsi maklumat dalam blog
perasaan apabila menjalinkan tentang pengalaman dalam
persahabatan yang beradab menjalin persahabatan.
dalam kehidupan seharian.  Mengadakan pameran
tentang gambar, album, buku
6 Menghayati dan mengamalkan
skrap mengenai kenangan
hidup beradab dalam menjalin
bersama dengan kawan.
persahabatan pelbagai kaum
 Mengadakan perbahasan
secara tekal atau boleh
bertajuk ‘Persahabatan Realiti
dicontohi.
Lebih Bermanfaat daripada
Persahabatan Maya’.

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


5
KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 11 UJIAN 1

9 Mac- 15
Mac 2020
MINGGU 12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

16 Mac – 22
Mac 2020

MINGGU 13 3.1 Murid boleh: 1 Cadangan nilai


Hidup Menyatakan konsep kejiranan.  Kerjasama
23 Mac – 29 Berjiran 3.1.1 Menakrifkan konsep kejiranan.  Hormat
3.1.2 Menjelaskan manfaat hidupberjiran. 2  Toleransi
Mac 2020 3.1.3 Mencirikan sikap jiran yangpositif dan Menerangkan manfaat hidup  Hemah tinggi
negatif berjiran.  Berterima kasih
MINGGU 14 3.1.4 Mencadangkan cara untukmerapatkan Cadangan isu atau situasi
hubungansesama jiran. 3  Semangat kejiranan
30 Mac – 5 3.1.5 Mengekspresikan perasaanapabila Menilai sikap jiran yang positif (contoh: masalah sampah,
dapat hidup berjiran. dan negatif. parkir sebarangan, muzik kuat
April 2020 3.1.6 Merealisasikan hidup berjirandalam atau binatang peliharaan)
4 Menghubungkait cara untuk
masyarakat pelbagaiagama,bangsa, merapatkan hubungan hidup  Perpaduan antara jiran
budaya danbahasa. berjiran dengan kehamonia berlainan agama, bangsa,
setempat. budaya dan bahasa
5 Menghayati dan mempamerkan  Keselamatan dan kebajikan
perasaan apabila hidup berjiran jiran melalui Rukun Tetangga
dalam kehidupan seharian. Cadangan aktiviti

6
6 Menghayati dan mengamalkan  Mengadakan sketsa ‘Jiran
hidup berjiran dalam Sepakat Membawa Berkat’.
masyarakat pelbagai agama,  Menghasilkan buku skrap
bangsa, budaya dan bahasa tentang jiran dengan
secara tekal atau boleh menggunakan kaedah temu
dicontohi. bual, soal selidik atau
pemerhatian.
 Melaksanakan projek Hari
Kejiranan.

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 15 3.2 Murid boleh: 1 Menyatakan ciri masyarakat Cadangan nilai
Masyarakat penyayang.  Kasih sayang
6 April – 12 Penyayang 3.2.1 Menyenaraikan cirimasyarakat  Kerjasama
penyayang. 2  Baik hati
April 2020 3.2.2 Memerihalkan Menerangkan kepentingan  Hormat
kepentinganmemperkukuh memperkukuh masyarakat  Toleransi
MINGGU 16 masyarakatpenyayang. penyayang.
3.2.3 Menjana idea tentang Cadangan isu atau situasi
13 April – 19 caramenyantuni masyarakatyang 3  Semangat perpaduan dalam
April 2020 berkeperluan. Menilai cara menyantuni masyarakat kepelbagaian
3.2.4 Mewajarkan keutamaandalam masyarakat yang berkeperluan. agama, bangsa, budaya dan
membantumasyarakat bahasa
yangberkeperluan bagimerealisasikan 4  Sikap individualistik dalam
masyarakatpenyayang. Menghubungkait keutamaan masyarakat
3.2.5 Mengekspresikan perasaanapabila dalam membantu masyarakat  Golongan yang tersisih dan
dapat membantumewujudkan yang berkeperluan untuk terabai seperti pesakit HIV,
masyarakatpenyayang. merealisasikan masyarakat bekas banduan, bekas penagih
3.2.6 Mempraktikkan amalanmasyarakat penyayang. dadah dan gelandangan
penyayangdalam konteks
kepelbagaianagama, bangsa, budaya 5 Menghayati dan mempamerkan Cadangan aktiviti
danbahasa. perasaan apabila membantu  Menjalankan aktiviti
mewujudkan masyarakat mengumpul sumbangan untuk
7
penyayang dalam kehidupan individu yang ditimpa musibah.
seharian.  Membuat kajian masa depan
6 Menghayati dan mengamalkan mengenai model masyarakat
amalan masyarakat penyayang penyayang mengikut identiti
secara tekal atau boleh negara yang diimpikan
dicontohi.

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 17 3.3 Murid boleh: 1 Menyatakan agensi Cadangan nilai
Perkhidmatan perkhidmatan awam yang  Bertanggungjawab
20 April – 26 Awam 3.3.1 Mengenal pasti agensiperkhidmatan terdapat di Malaysia.  Patriotisme
Menjamin awam yangterdapat di Malaysia 2  Berterima kasih
April 2020 Kesejahteraan 3.3.2 Menerangkan kepentinganagensi Menjelaskan kepentingan  Hemah tinggi
Hidup perkhidmatan awamkepada agensi perkhidmatan awam  Rasional
MINGGU 18 masyarakat. kepada masyarakat.
3.3.3 Menghuraikan caramenghargai Cadangan isu atau situasi
27 April – 3 agensiperkhidmatan awam. 3  Kecekapan agensi
Mei 2020 3.3.4 Menjelaskan peranan Menilai cara menghargai agensi perkhidmatan awam
agensiperkhidmatan awam perkhidmatan awam .  Jenayah kolar putih seperti
yangefektif untuk rasuah dan pecah amanah
meningkatkankesejahteraan hidup. 4  Sambutan hari istimewa
3.3.5 Menyatakan perasaanterhadap Menghubungkait peranan seperti Hari Bomba dan
keberkesananagensi perkhidmatan agensi perkhidmatan awam Penyelamat serta Hari Guru
awamyang disediakan. yang efektif dengan
3.3.6 Mengamalkan tingkah lakuberhemah kesejahteraan hidup. Cadangan aktiviti
terhadap agensiperkhidmatan awam  Menganjurkan lawatan sambil
yangdisediakan. 5 belajar ke mahkamah, penjara,
Menghayati dan mempamerkan pejabat pos atau balai polis.
perasaan terhadap agensi  Mengadakan projek pameran
perkhidmatan awam dalam perkhidmatan awam seperti
kehidupan seharian. Suruhanjaya Pencegahan
Rasuah Malaysia.
8
6  Main peranan tentang cara
Menghayati dan mengamalkan berurusan dengan agensi
tingkah laku berhemah perkhidmatan awam secara
terhadap agensi perkhidmatan berhemah.
awam secara tekal atau boleh
dicontohi

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 19 3.4 Murid boleh : 1 Cadangan nilai
Lindungi Alam Menyatakan  Kasih sayang
4 Mei – 10 Sekitar 3.4.1 Mengenal pasti perananmasyarakat perananmasyarakat  Bertanggungjawab
dalammelindungi alam sekitar. dalammelindungi alam sekitar.  Rasional
Mei 2020 3.4.2 Menghuraikan langkah-langkah badan  Kerjasama
kerajaandalam melindungi 2  Kerajinan
MINGGU 20 alamsekitar. Menerangkan langkah-langkah
3.4.3 Menjelaskan sumbanganbadan bukan badan kerajaan dalam Cadangan isu atau situasi
11 Mei – 17 kerajaan untukmelindungi alam melindungi alam sekitar .  Bencana alam disebabkan
Mei 2020 sekitar. tindakan manusia
3.4.4 Mengkaji kesan aktivitimanusia 3  Kontradiksi kepesatan
terhadapkeseimbangan alam sekitar. Menilai sumbangan badan pembangunan dengan
3.4.5 Mengekspresikan perasaanapabila bukan kerajaan perlindungan alam sekitar
melibatkan diridalam aktiviti untukmelindungi alam sekitar.  Kepupusan flora dan fauna
melindungialam sekitar.
3.4.6 Mengamalkan tingkah lakuke arah 4 Cadangan aktiviti
melindungi alamsekitar. Menghubungkait kesan aktiviti  Projek Pembelajaran Luar Bilik
manusia dengan keseimbangan Darjah (PLBD) seperti lawatan
alam sekitar. ke taman rekreasi.
5 Menghayati dan mempamerkan  Menjalankan gotong-royong
perasaan apabila melibatkan membersihkan kawasan pantai
diri dalam aktiviti melindungi atau taman.
alam sekitar dalam kehidupan  Menyertai program kitar
seharian. semula.
6  Mewujudkan Sudut Lestari
9
Menghayati dan mengamalkan Alam di dalam kelas seperti
tingkah laku ke arah melindungi tanaman hidroponik.
alam sekitar secara tekal atau
boleh dicontohi.

MINGGU 21 20 Mei dan 21 Mei adalah cuti sempena


perayaan
18 Mei – 24
Mei 2020

MINGGU 22 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

25 Mei – 31
Mei 2020

MINGGU 23 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

1 Jun – 7 Jun (6 Jun Hari Keputeraan Agong)


2020

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 24 3.5 Murid boleh: 1 Cadangan nilai
Gaya Hidup Menyatakan gaya hidup sihat  Harga diri
8 Jun – 14 Sihat dan 3.5.1 Mendefinisikan gaya hidupsihat dan dan selamat.  Kerajinan
Selamat selamat.  Bertanggungjawab
Jun 2020 3.5.2 Menghuraikan aktiviti gayahidup sihat 2  Berdikari
dan selamat. Menerangkan aktiviti gaya  Kesederhanaan
MINGGU 25 3.5.3 Mengkajikesan amalangaya hidup hidup sihat dan selamat.
sihat danselamat terhadap Cadangan isu atau situasi
diri,komuniti dan masyarakat. 3  Amalan Pemakanan
10
15 Jun – 21 3.5.4 Mengenal pasti amalangaya hidup Menilai kesan amalan gaya
Jun 2020 sihat danselamat demi hidup sihat dan selamat. (contoh: Piramid makanan)
kesejahteraanhidup.  Obesiti
3.5.5 Melahirkan perasaanapabila 4  Ketagihan seperti gajet dan
mengamalkan gayahidup sihat dan Menghubungkait amalan gaya menghidu gam
selamat. hidup sihat dan selamat dengan  Kemurungan
3.5.6 Mengamalkan gaya hidupsihat dan kesejahteraan hidup.
selamat dalamkehidupan seharian. Cadangan aktiviti
5  Membina jadual aktiviti harian
Menghayati dan mempamerkan seperti membina jadual
perasaan apabila mengamalkan pemakanan sihat.
gaya hidup sihat dan selamat  Mengadakan pameran mini
dalam kehidupan seharian. berkaitan pengurusan stress.
 Menjalankan pemeriksaan
6 kesihatan atau pergigian.
Menghayati dan mengamalkan  Menyertai sesi senamrobik.
gaya hidup sihat dan selamat Menyertai aktiviti rekreasi atau
secara tekal atau boleh riadah.
dicontohi.

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 26 4.1 Murid boleh : 1 Cadangan nilai
Adab di Tempat Menyatakan tempat-tempat  Hemah tinggi
22 Jun – 28 Awam 4.1.1 Menyenaraikan tempat-tempat awam.  Kesederhanaan
awam.  Harga diri
Jun 2020 4.1.2 Menghuraikan caraberadab di 2  Rasional
tempatawam. Menerangkan cara beradab di  Kebebasan
MINGGU 27 4.1.3 Merumuskankepentinganberadab di tempat awam.
tempatawam. Cadangan isu atau situasi
29 Jun – 5 4.1.4 Membanding bezaamalan beradab 3  Budaya lepak atau
dantidak beradab ditempatawam Menilai kepentingan beradab di berpeleseran
11
Julai 2020 4.1.5 Mengekspresikanperasaan beradab tempat awam.  Berkelakuan tidak sopan di
ditempat awamberdasarkan tempat awam seperti meludah
kepadasituasi. 4 atau membuang sampah
4.1.6 Mempraktikkan amalanberadab di Menghubungkait amalan  Vandalisme
tempatawam. beradab dan tidak beradab di  Budaya Hedonisme
tempat awam dengan
keharmonian masyarakat. Cadangan aktiviti
 Membuat ulasan tentang
5 keratan akhbar mengenai salah
Menghayati dan mempamerkan laku di tempat awam.
perasaan apabila beradab di  Melakar peta minda tentang
tempat awam dalam kehidupan adab di tempat awam.
seharian.  Mengadakan perbahasan
bertemakan pertentangan adab
6 dan budaya generasi lama dan
Menghayati dan mengamalkan baharu.
adab di tempat awam secara
tekal atau boleh dicontohi.

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 28 4.2 Murid boleh : 1 Cadangan nilai
Etika dan Menyatakan etika  Bertanggungjawab
6 Julai – 12 Undang- 4.2.1 Menyenaraikan etikasemasa berkomunikasi dalam siber.  Harga diri
undang berkomunikasidalam siber.  Patriotisme
Julai 2020 Siber 4.2.2 Menjelaskan etika danundang-undang 2  Hemah tinggi
siber. Menerangkan etika dan  Kesederhanaan
MINGGU 29 4.2.3 Memerihalkan kepentinganmematuhi undang-undang siber.
etika danundang-undang siber. Cadangan isu atau situasi
13 Julai – 19 4.2.4 Mengkaji kesanpenggunaan internet 3  Penyalahgunaan internet
Julai 2020 secaratidak beretika danmenyalahi Menilai kepentingan mematuhi  Jenayah siber seperti hasutan,
undang-undangsiber. etika dan undang-undang siber. fitnah atau plagiat
12
4.2.5 Melahirkan perasaanapabila  Ketagihan gajet
mematuhi etika danundang-undang 4  Penggodaman
siber. Menghubungkait penggunaan
4.2.6 Mengamalkan tingkah lakuberhemah internet secara tidak beretika Cadangan aktiviti
semasaberkomunikasi dalam siber. dan menyalahi undang-undang  Melayari laman web
siber dengan kesannya. Suruhanjaya Komunikasi dan
Multimedia Malaysia (SKMM)
5 untuk mencari maklumat
Menghayati dan mempamerkan tentang undang-undang siber.
perasaan apabila mematuhi  Menghasilkan kad interaktif
etika dan undang-undang siber mengikut peraturan SKMM.
dalam kehidupan seharian.  Menyertai pertandingan,
projek membina laman web
6 atau blog sendiri dengan
Menghayati dan mengamalkan mematuhi undang-undang
tingkah laku berhemah semasa siber.
berkomunikasi dalam
sibersecara tekal atau boleh
dicontohi.
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 30 4.3 Murid boleh: 1 Menyatakan peraturan jalan Cadangan nilai
Keselamatan raya dan undang-undang jalan  Hormat
20 Julai – 26 Jalan Raya 4.3.1 Menyenaraikan peraturanjalan raya raya.  Bertanggungjawab
dan undang-undang jalan raya.  Toleransi
Julai 2020 4.3.2 Membanding beza peraturanjalan 2 Menerangkan perbezaan di  Kasih sayang
raya dan undang-undang jalan raya. antara peraturan jalan raya dan  Rasional
4.3.3 Menjelaskan kepentinganmematuhi undang-undang jalan raya.
peraturan danundang-undang jalan Cadangan isu atau situasi
raya. 3 Menilai kepentingan mematuhi  Keselamatan jalan raya
4.3.4 Menghuraikan langkah-langkah untuk peraturan dan undang-undang  Pembuli jalan raya
meningkatkankesedaran jalan raya.  Pemanduan berhemah
keselamatanjalan raya.  Operasi keselamatan jalan

13
4.3.5 Mengekspresikan perasaanapabila 4 raya
mematuhi peraturandan undang- Menghubungkait kesedaran  Lumba haram
undang jalanraya. mematuhi peraturan dan
4.3.6 Mengamalkan sikapmengutamakan undang-undang jalan raya Cadangan aktiviti
keselamatanketika berada di jalan dengan keselamatan jalan raya.  Menayangkan video atau iklan
raya. mengenai kemalangan jalan
5 raya.
Menghayati dan mempamerkan  Mengadakan lawatan ke
perasaan apabila mematuhi akademi memandu.
peraturan dan undang-undang  Menyediakan brosur atau
jalan raya dalam kehidupan risalah untuk meningkatkan
seharian. kesedaran pengguna jalan raya.
 Menyertai ‘Rakan COP’.
6 Menghayati dan mengamalkan
sikap mengutamakan
keselamatan jalan raya secara
tekal atau boleh dicontohi.
MINGGU 31 Cuti pertengahan penggal 2

27 Julai - 2
Ogos 2020
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 32 4.4 Murid boleh: 1 Cadangan nilai
Konflik Identiti Menyatakan maksud konflik  Rasional
3 Ogos – 9 Diri 4.4.1 Mendefinisikan konflikidentiti diri identiti diri sebagai remaja.  Harga diri
sebagai remaja.  Keberanian
Ogos 2020 4.4.2 Menghuraikan faktor 2  Berdikari
yangmempengaruhi konflikidentiti diri Menerangkan faktor yang  Kejujuran
MINGGU 33 sebagai remaja. mempengaruhi konflik identiti
4.4.3 Mencadangkan caramengatasi konflik diri sebagai remaja. Cadangan isu atau situasi
10 Ogos – 16 identiti diriyang dihadapi oleh  Konflik identiti diri yang
golonganremaja. 3 berkaitan dengan norma

14
Ogos 2020 4.4.4 Memerihalkan Menilai cara mengatasi konflik masyarakat
kepentinganmenangani konflik identiti diri sebagai remaja.  Bunuh diri atau lari dari rumah
identitydiri  Pergaulan bebas
4.4.5 Menceritakan perasaanapabila 4 Cadangan aktiviti
berjaya menanganikonflik identiti diri Menghubungkait menangani  Mengadakan wawancara yang
sebagairemaja. konflik identiti diri dan bertemakan konflik identiti diri
4.4.6 Mengamalkan penyelesaiankonflik kepentingannya. dalam kalangan remaja.
identiti diri sebagairemaja mengikut  Mengadakan aktiviti Jelajah
cara yangbetul. 5 Ilmu mengenai jenis-jenis
Menghayati dan mempamerkan penyelesaian konflik identiti diri.
perasaan apabila berjaya  Mendapatkan maklumat
menangani konflik identiti diri melalui internet tentang
dalam kehidupan seharian. penyelesaian konflik identiti diri.
 Menayangkan video berkaitan
6 isu-isu identiti diri.
Menghayati dan mengamalkan
sikap menangani konflik identiti
diri mengikut cara yang betul
secara tekal atau boleh
dicontohi.
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 36 4.5 Murid boleh : 1 Menyatakan hak wanita, hak Cadangan nilai
MINGGU 34 Lindungi Hak pengguna, hak orangkurang  Hormat
Wanita, Hak 4.5.1 Menyenaraikan hak wanita,hak upaya dan hakpekerja.  Kasih sayang
17 Ogos – 23 Pengguna, Hak pengguna, hak orangkurang upaya 2 Menerangkan kepentingan  Keberanian
Orang Kurang dan hakpekerja. melindungi hak wanita, hak  Bertanggungjawab
Ogos 2020 Upaya dan Hak 4.5.2 Menjelaskan kepentinganmelindungi  Kesederhanaan
pengguna, hak orangku-rang
Pekerja demi hak wanita, hakpengguna, hak orang upaya dan hakpekerja.
MINGGU 35 Kesejahteraan kurangupaya dan hak pekerja. 3 Menilai langkah yangdiambil Cadangan isu atau situasi
Bersama 4.5.3 Menghuraikan langkah yangdiambil oleh badankerajaan untuk  Undang-undang kemanusiaan
24 Ogos – 30 oleh badan kerajaanuntuk melindungi melindungi hak wanita, hak  Penyeludupan atau
Ogos 2020 hakwanita, hak pengguna,hak orang pengguna, hak orang kurang pemerdagangan manusia
kurang upayadan hak pekerja. upaya dan hak pekerja.  Penderaan atau pengabaian
15
4.5.4 Mencadangkan sumbanganyang boleh 4 Menghubungkait sumbang- an  Keganasan rumah tangga
diberikan olehbadan bukan kerajaan yang boleh diberikan oleh  Pelarian
untukmelindung hak wanita, badanbukan kerajaan dalam
hakpengguna, hak orang kurangupaya melindungi hak wanita, hak Cadangan aktiviti
dan hak pekerja. pengguna, hak orang kurang  Mengadakan Teater Forum
4.5.5 Menceritakan perasaan jikahak upaya dan hak pekerja tentang Hak Asasi Manusia.
wanita, hak pengguna,hak orang 5 Menghayati dan mempa-  Menghasilkan risalah yang
kurang upayadan hak pekerja merkan perasaan apabila hak mengandungi maklumat
dilindungi. wanita, hak pengguna, hak tentang Suruhanjaya Hak Asasi
4.5.6 Mengamalkan sikapmelindungi hak orang kurang upaya dan hak Manusia.
wanita, hakpengguna, hak orang pekerja dilindungi dalam Menyediakan Sudut Khas Hak
kurangupaya dan hak pekerja. kehidupan seharian. Asasi Manusia dalam kelas,
6 Menghayati dan mengamal-kan kantin, foyer atau papan
sikap melindungi hak wanita, hak kenyataan.
pengguna, hak orang kurang upaya
dan hak pekerja secara tekal atau
boleh dicontohi.

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 36 ULANGKAJI

31 Ogos – 6
September
2020

MINGGU 37

7
September –
13
September
16
2020
MINGGU 38 ULANGKAJI
PEPERIKSAAN TINGKATAN 3 (PT3)
14
September -
20
September
2020

MINGGU 39

21
September –
27
September
2020
PEPERIKSAAN AKHIR TAHIN

17