Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.1 Menyatakan bahan yang • Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan akan digunakan seperti menghasilkan projek. EK4 - Pengetahuan teknologi
bahan bukan logam, Polivinil Klorida (PVC) dan 1 • Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya.
bahan logam dan perspeks. • Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada KREATIVITI:
elektromekanikal projek yang dihasilkan. - Mengumpul maklumat
4.3.2 Menyatakan nama dan • Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
fungsi alatan tangan seperti 2 • Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak NILAI MURNI:
gergaji tangan, gergaji dibina. - Bertanggungjawab
lengkung halus, gergaji - Sistematik
kerawang (scroll saw), 3 • Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.
pahat, pisau pemotong • Mengukur, menanda dan memotong bahan yang KEMAHIRAN ABAD 21:
perspeks, pistol pengokot 4 - Maklumat dan komunikasi
digunakan untuk membuat projek.
(stapler gun) dan pistol
• Memasang bahagian projek dan komponen
MINGGU 1@ 2 perekat panas (hot glue Aktiviti PAK21:
elektromekanikal.
gun). 5 - Peta I-Think
• Menguji kefungsian projek.
4.3.3 Menyatakan bahan pengikat • Membuat kemasan pada projek. KBAT:
dan pencantum seperti - Mengaplikasi
dawai kokot dan rod
perekat panas (hot melt BBB
glue). - Polivinil Klorida (PVC)
• Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan
- Perspeks.
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi
6 - Alatan tangan
atau bahan. - Pengikat dan pencantum
• Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan.
PENILAIAN
- Lembaran kerja

1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.4 Mengenal pasti sistem • Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan asas elektromekanikal menghasilkan projek. - EK1 – Orientasi masa depan
bahan bukan logam, iaitu: 1 • Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya. - TMK – mencari maklumat
bahan logam dan i. motor dan gear; • Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada
elektromekanikal ii. motor, takal dan tali projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
sawat; dan • Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. - Menjana idea
iii. motor, gegancu dan 2 • Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
rantai. dibina. NILAI MURNI:
- Bekerjasama, Berdisiplin
3 • Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.
• Mengukur, menanda dan memotong bahan yang KEMAHIRAN ABAD 21:
4 - Maklumat dan komunikasi
digunakan untuk membuat projek.
MINGGU 3@ 4
• Memasang bahagian projek dan komponen
Aktiviti PAK21:
elektromekanikal.
5 - Pembentangan
• Menguji kefungsian projek.
• Membuat kemasan pada projek. KBAT:
- Mengaplikasi

• Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan BBB


mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi - Komponen elektromekanikal
6 - Bahan / gambar sistem
atau bahan.
• Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. elektromekanikal

PENILAIAN
- Lembaran kerja
CUTI TAHUN BARU CINA
(KUMPULAN A: 10 - 13 FEBRUARI 2021, KUMPULAN B: 10 - 13 FEBRUARI 2021)

2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.5 Mengenal pasti projek • Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan elektromekanikal yang menghasilkan projek. - EK1 – Boleh mencipta
bahan bukan logam, hendak dibina. 1 • Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya. - EK1– Orientasi masa depan
bahan logam dan • Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada - EK4 – Menggunakan teknologi
elektromekanikal 4.3.6 Membuat beberapa projek yang dihasilkan. - TMK - mencari maklumat
lakaran projek
• Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
elektromekanikal. KREATIVITI:
2 • Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
- Menjana idea dan merekacipta,
dibina.
4.3.7 Memilih lakaran terbaik Kreatif dan kritis
projek elektromekanikal.
3 • Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. NILAI MURNI:
- Berdisiplin, Amanah
MINGGU 5 @ 6
- Bertanggungjawab
• Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4
digunakan untuk membuat projek. Aktiviti PAK21:
- Cafe (Kedai Kopi)
• Memasang bahagian projek dan komponen
elektromekanikal. KBAT:
5
• Menguji kefungsian projek. - Menilai
• Membuat kemasan pada projek.
• Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan BBB
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi - Contoh gambar lakaran
6
atau bahan.
PENILAIAN
• Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan.
- Hasil lakaran murid

3
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.8 Menyediakan alatan • Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan bahan berdasarkan menghasilkan projek. - EK2 - merealisasikan idea
bahan bukan logam, lakaran projek 1 • Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya. - EK3 - mengikut prosedur
bahan logam dan elektromekanikal • Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada
elektromekanikal (m1) projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
4.3.9 Mengukur, menanda dan • Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. - menggunakan teknik / kaedah
memotong bahan yang 2 • Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak yang sesuai
digunakan untuk membuat dibina.
projek elektromekanikal. NILAI MURNI:
3 • Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. - Berdisiplin
- Berjimat
• Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Mematuhi peraturan
4
MINGGU 7 @ 8 digunakan untuk membuat projek.
Aktiviti PAK21:
• Memasang bahagian projek dan komponen - Recap Group (Mengulangi /
elektromekanikal. mengingat semula)
5
• Menguji kefungsian projek.
• Membuat kemasan pada projek. KBAT:
- Mengaplikasi

• Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan BBB


mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi - Lakaran projek
6 - Bahan logam / bukan logam
atau bahan.
- Alatan tangan
• Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan.
PENILAIAN
- Hasil kerja murid

4
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.8 Menyediakan alatan • Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan bahan berdasarkan menghasilkan projek. - EK2 - merealisasikan idea
bahan bukan logam, lakaran projek 1 • Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya. - EK3 - mengikut prosedur
bahan logam dan elektromekanikal • Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada
elektromekanikal (m2) projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
4.3.9 Mengukur, menanda dan • Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. - menggunakan teknik / kaedah
memotong bahan yang 2 • Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak yang sesuai
digunakan untuk membuat dibina.
projek elektromekanikal. NILAI MURNI:
3 • Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. - Berdisiplin, Berjimat
- Mematuhi peraturan
MINGGU 9 @ 10 • Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4
digunakan untuk membuat projek. Aktiviti PAK21:
• Memasang bahagian projek dan komponen - Recap Group (Mengulangi
elektromekanikal. /mengingat semula)
5
• Menguji kefungsian projek.
• Membuat kemasan pada projek. KBAT:
- Mengaplikasi

• Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan BBB


mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi - Lakaran projek, Bahan logam /
6 bukan logam, Alatan tangan
atau bahan.
• Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan.
PENILAIAN
- Hasil kerja murid
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 26.03.2021 - 03.04.2021, KUMPULAN B: 26.03.2021 - 03.04.2021)

5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.8 Menyediakan alatan • Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan bahan berdasarkan menghasilkan projek. - EK2 - merealisasikan idea
bahan bukan logam, lakaran projek 1 • Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya. - EK3 - mengikut prosedur
bahan logam dan elektromekanikal • Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada
elektromekanikal (m3) projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
4.3.9 Mengukur, menanda dan - menggunakan teknik / kaedah
memotong bahan yang • Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. yang sesuai
digunakan untuk membuat 2 • Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
projek elektromekanikal. dibina. NILAI MURNI:
- Berdisiplin
3 • Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. - Berjimat
- Mematuhi peraturan
MINGGU 11@ 12
Aktiviti PAK21:
• Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4 - Recap Group (Mengulangi
digunakan untuk membuat projek.
/mengingat semula)
• Memasang bahagian projek dan komponen
elektromekanikal. KBAT:
5 -Mengaplikasi
• Menguji kefungsian projek.
• Membuat kemasan pada projek.
BBB
- Lakaran projek
• Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Bahan logam / bukan logam
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi - Alatan tangan
6
atau bahan.
• Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. PENILAIAN
- Hasil kerja murid

6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.10 Memasang bahagian projek • Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan komponen menghasilkan projek. - EK1 - bertanggungjawab
bahan bukan logam, elektromekanikal. (m1) 1 • Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya. - EK2 - merealisasikan idea
bahan logam dan • Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada - EK3 - mengikut prosedur
elektromekanikal projek yang dihasilkan.
KREATIVITI:
• Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. - menjana idea
2 • Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
dibina. NILAI MURNI:
3 • Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. - Berdisiplin, Bekerjasama

MINGGU 13@14 • Mengukur, menanda dan memotong bahan yang Aktiviti PAK21:
4 - Free Discussion
digunakan untuk membuat projek.
• Memasang bahagian projek dan komponen KBAT:
elektromekanikal. -Mencipta
5
• Menguji kefungsian projek.
• Membuat kemasan pada projek. BBB
- Bahan logam / bukan logam,
• Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan Alatan tangan, Bahan pengikat
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi dan pencantum
6
atau bahan.
• Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. PENILAIAN
- Hasil kerja murid

7
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.10 Memasang bahagian projek • Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan komponen menghasilkan projek. - EK1 - bertanggungjawab
bahan bukan logam, elektromekanikal. (m2) 1 • Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya. - EK2 - merealisasikan idea
bahan logam dan • Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada - EK3 - mengikut prosedur
elektromekanikal projek yang dihasilkan.
KREATIVITI:
• Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. - menjana idea, menggunakan
2 • Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak teknik / kaedah yang sesuai
dibina.
NILAI MURNI:
- Berdisiplin, Bekerjasama
3 • Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.
Aktiviti PAK21:
MINGGU 15@16
- Recap Group (Mengulangi /
• Mengukur, menanda dan memotong bahan yang mengingat semula )
4
digunakan untuk membuat projek.
KBAT:
- Mencipta
• Memasang bahagian projek dan komponen
elektromekanikal. BBB
5
• Menguji kefungsian projek. - Bahan logam / bukan logam
• Membuat kemasan pada projek. - Alatan tangan
- Bahan pengikat & pencantum -
• Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan Bahan kemasan.
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi
6
atau bahan. PENILAIAN
• Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. - Hasil kerja murid
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
(KUMPULAN A: 11 - 14 MEI 2021, KUMPULAN B: 11 - 14 MEI 2021)

8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.10 Memasang bahagian projek • Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan komponen menghasilkan projek. - EK1 - bertanggungjawab
bahan bukan logam, elektromekanikal. (m3) 1 • Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya. - EK2 - merealisasikan idea
bahan logam dan • Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada - EK3 - mengikut prosedur
elektromekanikal projek yang dihasilkan.
KREATIVITI:
• Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
- menjana idea
2 • Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
- menggunakan teknik / kaedah
dibina.
yang sesuai

3 • Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. NILAI MURNI:


- Berdisiplin, Bekerjasama
MINGGU 17@18
• Mengukur, menanda dan memotong bahan yang Aktiviti PAK21:
4
digunakan untuk membuat projek. - Free Discussion
• Memasang bahagian projek dan komponen KBAT:
elektromekanikal. - Mengaplikasi
5
• Menguji kefungsian projek.
• Membuat kemasan pada projek. BBB
- Bahan logam / bukan logam
• Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Alatan tangan
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi - Bahan pengikat dan pencantum
6
atau bahan.
• Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. PENILAIAN
- Hasil kerja murid
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
(KUMPULAN A: 28.05.2021 - 12.06.2021, KUMPULAN B: 28.05.2021 - 12.06.2021)

9
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.10 Memasang bahagian projek • Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan komponen menghasilkan projek. - EK1 - bertanggungjawab
bahan bukan logam, elektromekanikal. (m4) 1 • Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya. - EK2 - merealisasikan idea
bahan logam dan • Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada - EK3 - mengikut prosedur
elektromekanikal projek yang dihasilkan.
KREATIVITI:
• Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
- menjana idea
2 • Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
- menggunakan teknik / kaedah
dibina.
yang sesuai
3 • Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.
NILAI MURNI:
• Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Berdisiplin, Bekerjasama
4
digunakan untuk membuat projek.
MINGGU 19@20 • Memasang bahagian projek dan komponen Aktiviti PAK21:
elektromekanikal. - Free Discussion
5
• Menguji kefungsian projek.
• Membuat kemasan pada projek. KBAT:
- Mengaplikasi

BBB
1. Lakaran projek
• Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan 2. Bahan bukan logam
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi 3. Alatan tangan
6
atau bahan. 4. Bahan pengikat
• Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. 5. Komponen elektromekanikal

PENILAIAN
- Hasil kerja murid

10
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.11 Menguji kefungsian projek. • Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan menghasilkan projek. - EK4 – menilai pelaksanaan
bahan bukan logam, 4.3.12 Membuat kemasan pada 1 • Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya. projek
bahan logam dan projek. • Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada - TMK – mencari maklumat
elektromekanikal projek yang dihasilkan.
• Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. KREATIVITI:
2 • Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak - membuat keputusan dan
dibina. tindakan susulan
- kreatif dan inovasi
3 • Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.
NILAI MURNI:
- Bekerjasama
• Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Berkolaborasi
4
digunakan untuk membuat projek.
MINGGU 21@22
KEMAHIRAN ABAD 21:
• Memasang bahagian projek dan komponen
- Menyelesaikan masalah
elektromekanikal.
5
• Menguji kefungsian projek. Aktiviti PAK21:
• Membuat kemasan pada projek. - I See, I Think, I Wonder

KBAT:
- Mengaplikasi, menilai
• Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi BBB
6
atau bahan. - Projek yang siap
• Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. - Bahan dan alatan kekemasan

PENILAIAN
- Hasil kerja murid

11
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.13 Membuat persembahan • Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan projek. menghasilkan projek. - EK1 – orientasi masa depan
bahan bukan logam, 1 • Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu fungsinya. - EK4 – menilai pelaksanaan
bahan logam dan 4.3.14 Membuat • Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum pada projek
elektromekanikal penyelenggaraan dan projek yang dihasilkan. - TMK – mencari maklumat
penyimpanan peralatan.
• Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. KREATIVITI:
2 • Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak - membuat keputusan dan
dibina. tindakan susulan
- kreatif dan inovasi
3 • Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. NILAI MURNI:
MINGGU 23@24 - Bekerjasama, Berkolaborasi

• Mengukur, menanda dan memotong bahan yang Aktiviti PAK21:


4
digunakan untuk membuat projek. - Presentations(Persembahan)

• Memasang bahagian projek dan komponen KBAT:


elektromekanikal. - Menilai
5
• Menguji kefungsian projek.
• Membuat kemasan pada projek. BBB
- Projek yang siap
• Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Bahan penyelenggaraan
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, fungsi
6
atau bahan. PENILAIAN
• Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. - Hasil persembahan
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 16.07.2021 - 24.07.2021, KUMPULAN B: 16.07.2021 - 24.07.2021)

12
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.1 Mengenal hidroponik. EMK:
hidroponik. - EK4 – pengetahuan am tentang
5.2.2 Menyatakan peralatan dan 1 • Menyatakan maksud hidroponik. pertanian
bahan yang diperlukan - TMK – mencari maklumat
untuk menyemai biji
benih seperti dulang KREATIVITI:
semaian, span atau reja • Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan digunakan - menjana idea baru
2
benang, biji benih dan air. untuk tanaman hidroponik.
NILAI MURNI:
- Tekun
• Menyemai biji benih ke dulang semaian. - Bersabar
3 • Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga tanaman. - Bersungguh-sungguh
• Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
MINGGU 25@26 Aktiviti PAK21:
- Peta pemikiran i-think
• Mengira kos bahan hidroponik.
4
• Merekod pendapatan hasil hidroponik. KBAT:
- Menganalisis

BBB
5 • Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman hidroponik. - Contoh alatan dan gambar
hidroponik
- Alatan dan bahan semaian
- Biji benih sayuran daun
• Melakukan penanaman secara hidroponik dengan kreatif
6 PENILAIAN
dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan dan bahan.
- Soal jawab, hasil kerja

13
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.3 Menyemai biji benih EMK:
hidroponik dengan kaedah yang 1 • Menyatakan maksud hidroponik. - EK4 – pengetahuan am tentang
betul. pertanian

KREATIVITI:
• Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan digunakan
2 - menjana idea baru
untuk tanaman hidroponik.
NILAI MURNI:
• Menyemai biji benih ke dulang semaian. - Tekun
3 • Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga tanaman. - Bersabar
• Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik. - Bersungguh-sungguh

• Mengira kos bahan hidroponik. KEMAHIRAN ABAD 21:


MINGGU 27@28 4
• Merekod pendapatan hasil hidroponik. - Menyelesaikan Masalah

Aktiviti PAK21:
5 • Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman hidroponik. - Peta I-Think

KBAT:
- Mengaplikasi

BBB
• Melakukan penanaman secara hidroponik dengan kreatif - Alatan dan bahan semaian
6
dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan dan bahan. - Biji benih sayuran daun

PENILAIAN
- Hasil kerja semaian murid

14
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.4 Menyediakan peralatan EMK:
hidroponik menanam iaitu takung, 1 • Menyatakan maksud hidroponik. - EK2 – berinovasi
penutup takung dan raga - TMK – mencari maklumat
tanaman.
KREATIVITI:
• Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan digunakan
5.2.5 Membancuh larutan 2 - boleh menambahbaik idea
untuk tanaman hidroponik.
nutrien dengan kadar
yang betul. NILAI MURNI:
• Menyemai biji benih ke dulang semaian. - Bersungguh-sungguh
3 • Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga tanaman. - Berhati-hati
• Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
Aktiviti PAK21:
MINGGU 29@30 • Mengira kos bahan hidroponik.
4 - Recap Group
• Merekod pendapatan hasil hidroponik.
KBAT:
- Menilai, mengaplikasi
5 • Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman hidroponik.
BBB
- Larutan nutrient
- Alatan dan bahan penanaman
hidroponik
• Melakukan penanaman secara hidroponik dengan kreatif
6
dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan dan bahan. PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


(KUMPULAN A: 10.09.2021 - 18.09.2021, KUMPULAN B: 10.09.2021 - 18.09.2021)

15
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.6 Mengubah anak benih ke EMK:
hidroponik dalam raga tanaman - EK3 – megumpul maklumat dan
mengikut prosedur. 1 • Menyatakan maksud hidroponik. melaksanakannya mengikut
prosedur

KREATIVITI:
• Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan digunakan
2 - menjana idea baru
untuk tanaman hidroponik.
NILAI MURNI:
• Menyemai biji benih ke dulang semaian. - Tekun, Bersabar, Berhati-hati
3 • Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga tanaman.
Aktiviti PAK21:
• Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
MINGGU 31@32 -Brainstorming (Sumbangsaran)

• Mengira kos bahan hidroponik. KBAT:


4 - Menilai, mengaplikasi
• Merekod pendapatan hasil hidroponik.
BBB
- Anak benih untuk diubah
5 • Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman hidroponik. - Alatan dan bahan penanaman
(set takung)

PENILAIAN
• Melakukan penanaman secara hidroponik dengan kreatif - Hasil kerja pengubahan
6
dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan dan bahan. tanaman murid

16
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.7 Melakukan aktiviti EMK:
hidroponik penjagaan tanaman - EK3 – megumpul maklumat dan
seperti mengacau larutan 1 • Menyatakan maksud hidroponik. melaksanakannya mengikut
nutrien dalam takung dan prosedur
mengawal perosak.
KREATIVITI:
5.2.8 Pengiraan kos bahan • Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan digunakan - menjana idea baru
2
hidroponik. untuk tanaman hidroponik.
NILAI MURNI:
- Tekun, Bersabar, Disiplin
• Menyemai biji benih ke dulang semaian.
3 • Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga tanaman. Aktiviti PAK21:
• Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik. - Café ( Kedai Kopi)
MINGGU 33@34
KBAT:
• Mengira kos bahan hidroponik. - Mengaplikasi
4
• Merekod pendapatan hasil hidroponik.
BBB
- Tanaman hidroponik
- Alatan dan bahan penjagaan
5 • Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman hidroponik. tanaman

PENILAIAN
- hasil kerja murid (penjagaan
• Melakukan penanaman secara hidroponik dengan kreatif dan pengiraan kos)
6
dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan dan bahan.

17
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.9 Menuai hasil mengikut EMK:
hidroponik tempoh matang dan 1 • Menyatakan maksud hidroponik. - EK5 - Komersialkan produk
fizikal tanaman.
• Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan digunakan KREATIVITI:
2 - boleh meningkatkan kualiti
untuk tanaman hidroponik.
• Menyemai biji benih ke dulang semaian. NILAI MURNI:
3 • Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga tanaman. - Bekerjasama
• Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
• Mengira kos bahan hidroponik. KEMAHIRAN ABAD 21:
4 - Interpersonal & arah kendiri
• Merekod pendapatan hasil hidroponik.
MINGGU 35@36
Aktiviti PAK21:
5 • Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman hidroponik.
- Role-play

KBAT:
-Menganalisis, Menilai

• Melakukan penanaman secara hidroponik dengan kreatif BBB


6 - Alat penimbang
dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan dan bahan.
- Buku rekod pendapatan

PENILAIAN
- Hasil kerja murid

18
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.10 Merekod pendapatan EMK:
1 • Menyatakan maksud hidroponik.
hidroponik hasil hidroponik. - EK5 - Komersialkan produk
• Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan
2 KREATIVITI:
digunakan untuk tanaman hidroponik.
- boleh meningkatkan kualiti
• Menyemai biji benih ke dulang semaian.
• Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga NILAI MURNI:
3
tanaman. - Bekerjasama
• Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
• Mengira kos bahan hidroponik. Aktiviti PAK21:
4
MINGGU 37@38 • Merekod pendapatan hasil hidroponik. - Peta minda
• Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman KBAT:
5
hidroponik. -Menganalisis, Menilai

BBB
- Buku rekod pendapatan
• Melakukan penanaman secara hidroponik dengan
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan
PENILAIAN
dan bahan.
- Hasil kerja murid (rekod
pendapatan, lembaran kerja)

CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)

19
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 2021

MINGGU
ULANGKAJI & MINGGU PEPERIKSAAN
39 & 40

MINGGU 41,42 PENGURUSAN AKHR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN


(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)

20