Anda di halaman 1dari 10

Usuludin (Tauhid Ting.

2)

Pelajaran Pertama ‫الدرس األول‬


BUKTI TENTANG KEWUJUDAN ALLAH SWT ‫األدلة على وجود هللا تعاىل‬
Takrif adillah ‫تعريف األدلة‬
Adillah dari sudut bahasa ialah sesuatu yang menjadi bukti. Kata tunggalnya ialah
dalil (bukti). .‫ ومفردىا الدليل‬،‫ ما يُستدل بو‬: ‫يف اللغة‬
Adillah dari sudut istilah ialah sesuatu yang boleh menyampaikan - dengan
.‫ ما ميكن التوصل بصحيح النظر فيو إىل مطلوب خربي‬: ‫يف اإلصطالح‬
penelitian yang betul - kepada sesuatu yang dicari.
‫(ٕ) أقسام األدلة‬
Bahagian Adillah
Adillah terbahagi kepada tiga bahagian: .‫ أو إمجاع أىل العلم‬،‫ أو سنة النيب‬،‫َّصي من القرآن الكرمي‬
ّ ‫ الدليل الن‬: ‫ الدليل النقلي‬-ٔ
1. Dalil naqli ialah dalil nas daripada al Quran, Hadis atau ijmak ulama.
‫ كاالستدالل‬،‫ ما أدركو العقل يف ادلوضوع الذي ىو حمل االستدالل بو‬: ‫ الدليل العقلي‬-ٕ
2. Dalil akal ialah sesuatu yang diketahui oleh akal dalam sesuatu perkara yang
mana akal adalah tempat mendapat bukti / dalil seperti bukti penciptaan alam ini .‫خبلق العامل على وجود هللا‬
bagi kewujudan Allah swt.
.‫احلواس اخلمس من ادلخلوقات اليت تُثبت وجود هللا‬
َّ ‫ ما أدركو‬: ‫ الدليل الكوين‬-ٖ
3. Dalil alam semesta ialah sesuatu yang dapat diketahui oleh panca indera yang
lima daripada mengisbatkan kewujudan Allah swt.
: ‫* أقسام األدلة العقلية‬
* Bahagian dalil akli
.‫ ىو كل ما ال يتصور عدمو‬: ‫ٔ) الواجب العقلي‬
Wajib akli : Setiap perkara yang tidak tergambar tiadanya (pada akal manusia) .‫ ىو كل ما ال يتصور وجوده‬: ‫ٕ) ادلستحيل العقلي‬
Mustahil akli : Setiap perkara yang tidak tergambar adanya (pada akal manusia)
Harus akli : Setiap perkara yang boleh tergambar ada dan tiadanya (pada akal .‫ ىو كل ما يتصور وجوده وعدمو‬: ‫ٖ) اجلائز العقلي‬
manusia)

DALIL NAQLI, AKALI DAN KAUNI TENTANG KEWUJUDAN ALLAH SWT ‫(ٖ) الدليل النقلي والعقلي والكوين‬
Dalil Naqli :
‫الدليل النقلي‬
Firman Allah swt :
“Berkata rasul-rasul mereka: "Apakah ada keragu-raguan terhadap Allah, Pencipta langit dan              
bumi? dia menyeru kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan
menangguhkan (siksaan)mu sampai masa yang ditentukan?" mereka berkata: "Kamu tidak              
lain hanyalah manusia seperti kami juga. kamu menghendaki untuk menghalang-halangi
(membelokkan) kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami, Karena itu
datangkanlah kepada kami, bukti yang nyata".         
Surah Ibrahim : ayat 10

[1] SMU(A) Meheliah, Kelantan


Usuludin (Tauhid Ting. 2)

Dalil akal : Alam ini baharu, setiap yang baharu mesti memerlukan kepada yang ‫ فالعامل جيب افتقاره‬.‫ وكل حادث جيب افتقاره إىل حمدث‬،‫ إن العامل حادث‬- ‫الدليل العقلي‬
menciptakannya. Maka alam memerlukan kepada pencipta iaitu Allah swt.
.‫إىل حمدثو وىو هللا‬

Dalil Kauni (alam semesta) : Alam semesta yang begitu menakjubkan yang ‫ ىذا الكون العجيب الذي يتمثل يف األرض والسماء واختالف الليل والنهار‬- ‫الدليل الكوين‬
merangkumi bumi dan langit, perselisihan malam dan siang, falak yang bergerak di
laut dan apa yang diturunkan dari langit seperti hujan, awan yang berarak antara ‫والفلك اليت ذبري يف البحر وما أنزل من السماء من ماء والسحاب ادلسخر بني السماء‬
langit dan bumi. Semua tanda ini menarik perhatian bahawa ia memerlukan
penciptanya dan mewujudkannya adalah zat yang lebih agong daripadanya. .‫ كل ىذه اآلايت تلفت إىل أنو ال بد من خالقها وموجدىا الذي أعظم منها‬،‫واألرض‬

* Wahai saudara-saudara yang dihormati, antara hakikat yang cukup hebat pada
‫ إن من أعظم احلقائق يف الفطر والعقول حقيقة‬،‫* أيها اإلخوة الكرام واألخوات الكرميات‬
fitrah dan akal manusia ialah hakikat kewujudan Allah swt. Hakikat inilah yang
mana akal manusia mengakui kebenarannya. .‫ وىذه احلقيقة ىي اليت اتفقت العقول على االعرتاف هبا‬.‫وجود هللا سبحانو وتعاىل‬

[2] SMU(A) Meheliah, Kelantan


Usuludin (Tauhid Ting. 2)

Pelajaran Kedua ‫الدرس الثاين‬


NAMA-NAMA ALLAH YANG MULIA
Takrif Nama-Nama Allah Yang Mulia ‫أمساء هللا احلسىن‬
Nama-Nama Allah Yang Mulia ialah Nama-nama Allah yang disukaiNya untuk
diriNya (yang disebut) di dalam al Quran dan hadis nabi saw. ‫تعريف أمساء هللا احلسىن‬
Nama-Nama Allah Yang Mulia ‫أمساء هللا احلسىن ىي أمساء هللا اليت ارتضاىا لنفسو يف كتابو أو سنة نبيو ملسو هيلع هللا ىلص‬
Nama-nama ini banyak disebut di tempat berlainan di dalam al Quran dan hadis,
juga terdapat nas dalam hadis tentang bilangannya iaitu 99 nama. Al hafiz Ibnu
Hajar memilih jumlah ini berdasarkan senarai imam Tarmizi yang diriwayatkan oleh
‫أمساء هللا احلسىن‬
Abu Hurairah. Beliau menganggapnya riwayat yang paling sahih. Berdasarkan ‫ كما ورد نص يف‬.‫وقد ورد كثري من ىذه األمساء متفرقا يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف‬
senarai susunan nama tersebut ramai ulamak menghuraikan makna dan
pengertiannya, contoh : az Zujaj (311 H) dalam bukunya “Tafsir Nama-nama Allah ‫ واختار احلافظ ابن حجر رمحو هللا ىذا العدد‬.‫ وىو تسعة وتسعون‬،‫احلديث على عددىا‬
yang mulia”, al Ghazali (505 H) dalam bukunya “Tujuan mulia dalam menghuraikan
Nama-nama Allah yang mulia”, ar Razi (606 H) dalam bukunya “Huraian Nama- ‫ واعتربىا أقرب الرواايت إىل‬.‫مستندا إىل قائمة اإلمام الرتمذي اليت رواىا أبو ىريرة هنع هللا يضر‬
nama Allah yang mulia” dan al Qurtubi dalam bukunya “Cahaya dalam menjelaskan
Nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatNya yang tinggi”. ‫ الزجاج‬:‫ مثال‬.‫ شرح كثري من العلماء معانيها ومفهومها‬،‫ وعلى ىذه القائمة‬.‫الصحة‬
Nama-Nama Allah Yang Mulia
‫(ٖٔٔه) يف كتابو "تفسري أمساء هللا احلسىن" والغزايل (٘ٓ٘ه) يف كتابو "ادلقصد األسىن شرح‬
1 Maha Pengasih 2 Maha Penyayang ‫ه) يف‬ٙٚٔ( ‫ه) يف كتابو "شرح أمساء هللا احلسىن" والقرطيب‬ٙٓٙ( ‫أمساء هللا احلسىن" والرازي‬
3 Maha Merajai/Memerintah 4 Maha Suci
5 Maha Memberi Kesejahteraan 6 Yang Memberi Keamanan ."‫كتابو "األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن وصفاتو العلي‬
7 Maha Pemelihara 8 Maha Gagah
9 Maha Perkasa 10 Maha Megah, Yang Memiliki Kebesaran
11 Maha Pencipta 12 Yang Melepaskan (Membuat, Membentuk,
Menyeimbangkan)
‫أمساء هللا احلسىن‬
13 Yang Membentuk Rupa (makhluknya) ‫٘) السالم‬ ‫ٗ) القدوس‬ ‫ٖ) ادللك‬ ‫ٕ) الرحيم‬ ‫ٔ) الرمحن‬
14 Maha Pengampun 15 Yang Memaksa
16 Maha Pemberi Kurnia 17 Maha Pemberi Rejeki ‫ٓٔ) ادلتكرب‬ ‫) اجلبار‬ٜ ‫) العزيز‬ٛ ‫) ادلهيمن‬ٚ ‫) ادلؤمن‬ٙ
18 Maha Pembuka Rahmat 19 Maha Mengetahui (Memiliki Ilmu)
20 Yang Menyempitkan (makhluknya) 21 Yang Melapangkan (makhluknya) ‫٘ٔ) القهار‬ ‫ٗٔ) الغفار‬ ‫ٖٔ) ادلصور‬ ‫ٕٔ) البارئ‬ ‫ٔٔ) اخلالق‬
22 Yang Merendahkan (makhluknya) 23 Yang Meninggikan (makhluknya)
24 Yang Memuliakan (makhluknya) 25 Yang Menghinakan (makhluknya) ‫ٕٓ) القابض‬ ‫ٔ) الفتاح‬ٜ ‫ٔ) العليم‬ٛ ‫ٔ) الرزاق‬ٚ ‫ٔ)الوىاب‬ٙ
26 Maha Mendengar
28 Maha Menetapkan
27 Maha Melihat
29 Maha Adil
‫ٕ٘) ادلذل‬ ‫ٕٗ) ادلعز‬ ‫ٖٕ) الرافع‬ ‫ٕٕ) اخلافض‬ ‫ٕٔ) الباسط‬
30 Maha Lembut 31 Maha Mengetahui Rahasia ‫ٖٓ) اللطيف‬ ‫ٕ) العدل‬ٜ ‫ٕ) احلكم‬ٛ ‫ٕ) البصري‬ٚ ‫ٕ) السميع‬ٙ
32 Maha Penyantun 33 Maha Agung
34 Maha Pengampun 35 Maha Pembalas Budi (Menghargai) ‫ٖ٘) الشكور‬ ‫ٖٗ) الغفور‬ ‫ٖٖ) العظيم‬ ‫ٕٖ) احلليم‬ ‫ٖٔ) اخلبري‬
[3] SMU(A) Meheliah, Kelantan
Usuludin (Tauhid Ting. 2)

36 Maha Tinggi 37 Maha Besar ‫ٓٗ) احلسيب‬ ‫ٖ) ادلقيت‬ٜ ‫ٖ) احلفيظ‬ٛ ‫ٖ) العلى‬ٚ ‫ٖ) الكبري‬ٙ
38 Maha Menjaga 39 Maha Pemberi Kecukupan
40 Maha Membuat Perhitungan 41 Maha Mulia
42 Maha Pemurah 43 Maha Mengawasi ‫٘ٗ) الواسع‬ ‫ٗٗ) اجمليب‬ ‫ٖٗ) الرقيب‬ ‫ٕٗ) الكرمي‬ ‫ٔٗ) اجلليل‬
44 Maha Mengabulkan 45 Maha Luas
46 Maka Bijaksana
48 Maha Mulia
47 Maha Pencinta
49 Maha Membangkitkan
‫ٓ٘) الشهيد‬ ‫ٗ) الباعث‬ٜ ‫ٗ) اجمليد‬ٛ ‫ٗ) الودود‬ٚ ‫ٗ) احلكيم‬ٙ
50 Maha Menyaksikan 51 Maha Benar
52 Maha Memelihara 53 Maha Kuat ‫٘٘) الوىل‬ ‫ٗ٘) ادلتني‬ ‫ٖ٘) القوى‬ ‫ٕ٘) الوكيل‬ ‫ٔ٘) احلق‬
54 Maha Teguh 55 Maha Melindungi
56 Maha Terpuji 57 Maha Menghitung
58 Maha Memulai 59 Maha Mengembalikan Kehidupan ‫) احملىي‬ٙٓ ‫٘) ادلعيد‬ٜ ‫٘) ادلبدئ‬ٛ ‫٘) احملصى‬ٚ ‫٘) احلميد‬ٙ
60 Maha Menghidupkan 61 Maha Mematikan
62 Maha Hidup
64 Maha Penemu
63 Maha Mandiri
65 Maha Mulia
‫) ادلاجد‬ٙ٘ ‫) الواجد‬ٙٗ ‫) القيوم‬ٖٙ ‫) احلي‬ٕٙ ‫) ادلميت‬ٙٔ
66 Maha Esa 67 Maha Esa
68 Tempat Meminta 69 Maha Menentukan, Maha Menyeimbangkan ‫) ادلقتدر‬ٚٓ ‫) القادر‬ٜٙ ‫) الصمد‬ٙٛ ‫) االحد‬ٙٚ ‫) الواحد‬ٙٙ
70 Maha Berkuasa 71 Maha Mendahulukan
72 Maha Mengakhirkan 73 Maha Awal
74 Maha Akhir 75 Maha Nyata ‫) الظاىر‬ٚ٘ ‫) األخر‬ٚٗ ‫) األول‬ٖٚ ‫) ادلؤخر‬ٕٚ ‫) ادلقدم‬ٚٔ
76 Maha Ghaib 77 Maha Memerintah
78 Maha Tinggi
80 Maha Penerima Taubat
79 Maha Penderma
81 Maha Penyiksa
‫) التواب‬ٛٓ ‫) الرب‬ٜٚ ‫) ادلتعايل‬ٚٛ ‫) الوايل‬ٚٚ ‫) الباطن‬ٚٙ
82 Maha Pemaaf 83 Maha Pengasih
84 Penguasa Kerajaan (Semesta) 85 Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan ‫) مالك ادللك‬ٛٗ ‫) الرؤوف‬ٖٛ ‫) العفو‬ٕٛ ‫) ادلنتقم‬ٛٔ
86 Maha Adil 87 Maha Mengumpulkan
88 Maha Berkecukupan 89 Maha Memberi Kekayaan
90 Maha Mencegah 91 Maha Memberi Derita ‫) الغىن‬ٛٛ ‫) اجلامع‬ٛٚ ‫) ادلقسط‬ٛٙ ‫) ذو اجلالل و اإلكرام‬ٛ٘
92 Maha Memberi Manfaat
93 Maha Bercahaya (Menerangi, Memberi Cahaya)
94 Maha Pemberi Petunjuk 95 Maha Pencipta
‫) النور‬ٜٖ ‫) النافع‬ٜٕ ‫) الضار‬ٜٔ ‫) ادلانع‬ٜٓ ‫) ادلغىن‬ٜٛ
96 Maha Kekal 97 Maha Pewaris
98 Maha Pandai 99 Maha Sabar ‫) الرشيد‬ٜٛ ‫) الوارث‬ٜٚ ‫) الباقي‬ٜٙ ‫) البديع‬ٜ٘ ‫) اذلادئ‬ٜٗ

‫) الصبور‬ٜٜ

[4] SMU(A) Meheliah, Kelantan


Usuludin (Tauhid Ting. 2)

Dalil daripada al Quran dan hadis bagi nama-nama Allah yang mulia
‫الدليل من القرآن والسنة ألمساء هللا احلسىن‬
:‫قال هللا تعاىل‬
Firman Allah swt:
Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. dia mempunyai Al
asmaaul husna (nama-nama yang baik),
ٛ : ٕٓ ‫ سورة طو‬         
Surah Taha 20 : 8

Sabda nabi saw:


Daripada Abu Hurairah r.a, bahawa rasulullah saw bersabda : “Sesungguhnya bagi : ‫قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص‬
llah 99 nama iaitu 100 yang kurang satu. Barang siapa yang menghitungnya /
menjaganya nescaya dia akan masuk syurga”.
‫ من‬.‫ مائة إال واحدا‬،‫ إن هلل تسعة وتسعني امسا‬:‫ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال‬:‫عن أيب ىريرة هنع هللا يضر‬
Hadis riwayat Bukhari. ‫ رواه البخاري‬.‫ دخل اجلنة‬،‫أحصاىا‬

* Wahai sahabat sekalian, apabila kamu ingin berdoa kepada Allah maka janganlah
lupa sertakan doa kamu itu dengan mana-mana nama Allah yan mulia itu. Bentuk ‫ فال تنسوا أن تستصحبوا دعائكم بشيء‬،‫ إذا أردمت أن تدعوا هللا‬،‫* أيها األصدقاء حياكم هللا‬
ini adalah bentuk tawassul dengan nama-nama Allah swt. Di antara nama-nama
Allah itu ada nama Allah yang paling agong. Sesiapa yang berdoa dengannya dan
‫ ومنها ما يسمى‬.‫ فهذا الطريق ىو التوسل أبمساء هللا سبحانو وتعاىل‬.‫من أمساء هللا احلسىن‬
menyebut hajatnya, insya Allah akan mendapat apa yang dimintanya dengn izin ‫ص‬
َّ ‫وخ‬
ُ .‫ انل مطلوبو إبذن هللا سبحانو وتعاىل‬،‫ فمن دعا بو ومسى حاجتو‬.‫ابسم هللا األعظم‬
Allah swt. Dikhususkan sebahagian nama-nama Allah itu dengan nama yang paling
agong sama ada kerana mulia maknanya atau sesuatu yang menunjukkannya dan ُّ ‫بعضها ابألعظمية إما لشرف معناه أو ما‬
‫ واختلف العلماء‬.‫يدل عليو وألمر استأثر هللا بعلمو‬ ُ
kerana sesuatu yang Allah rahsiakan dengan ilmuNya. Ulamak berbeza pendapat
dalam menentukannya. Kebanyakan ulamak memilih nama tersebut ialah “ALLAH”, ."‫ حيث اختار النووي أبنو "احلي القيوم‬،"‫ واختار اجلمهور أبنو "هللا‬.‫يف تعيينو‬
manakala imam Nawawi memilih nama tersebut ialah “al HAYY al QAYYUM”.

[5] SMU(A) Meheliah, Kelantan


Usuludin (Tauhid Ting. 2)

‫الدرس الثالث‬
Pelajaran Ketiga
SIFAT-SIFAT ALLAH ‫صفات هللا‬
Takrif Sifat-sifat Allah : ‫ٔ) تعريف صفات هللا‬
Sifat-sifat Allah ialah petanda yang tetap pada zat Allah yang telah diketahui. .‫ األمارة الالزمة بذات هللا الذي يعرف هبا‬: ‫صفات هللا‬
Bahagian sifat-sifat yang wajib pada hak Allah swt

Sifat –sifat yang wajib ialah sifat yang sabit pada hak Allah dan tidak tergambar
‫ٕ) أقسام الصفات الواجبة يف حق هللا تعاىل‬
pada akl tiadanya. Sifat yang wajib mengikut pendapat yang masyhur ialah 20 sifat. .‫ وال يتصور يف العقل عدمها‬،‫الصفات الواجبة ىي الصفات الثابتة يف حق هللا تعاىل‬
Sifat-sifat ini terbahagi kepada empat iaitu sifat nafsiah, salbiah, maani dan sifat
maknawiyah : ‫ وىي‬،‫ وقد قسم ىذه الصفات إىل أربعة‬.‫والصفات الواجبة عند القول ادلشهور عشرون صفة‬
Takrif sifat-sifat ini beserta dalilnya .‫ والصفات ادلعاين والصفات ادلعنوية‬،‫الصفة النفسية والصفات السلبية‬
SIFAT NAFSIAH
Sifat Nafsiah ialah sifat yang sabit yang menunjukkan sifatnya kepada zat itu sendiri
bukan makna tambahan baginya. Tidak diterima akal adanya zat tanpa sifat ini iaitu
‫تعريف الصفات مع الدليل‬
sifat wujud (ada). ‫ الصفة النفسية‬-1
Sifat wujud dengan erti bahawa adanya Allah swt dengan sebenar-benarnya, ‫ وال يتعقل وجود الذات‬.‫صفة ثبوتية يدل الوصف هبا على نفس الذات دون معىن زائد عليها‬
bukan kerana sesuatu sebab .
.‫بدوهنا وىي صفة الوجود‬
Firman Allah swt : “Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang
menciptakan (diri mereka sendiri)?”. :‫ قال تعاىل‬.‫ ال لعلة‬،‫ دبعىن أن وجوده تعاىل لذاتو‬: ‫الوجود‬
Surah Tur 52 :35
ٖ٘ : ٕ٘ ‫ سورة الطور‬        
SIFAT SALBIAH
Sifat salbiah ialah sifat i'tibariah (berkaitan) yang menunjukkan penafian perkara
yang tidak layak bagi Allah swt.
‫ صفات السلبية‬-2
Sifat Qidam (sedia ada) ialah tiada permulaan bagi kewujudanNya.
Firman Allah swt : .‫صفات اعتبارية تدل على سلب ما ال يليق بو‬
:‫ قال تعاىل‬.‫ ىو عدم األولية لوجوده تعاىل‬: ‫القدم‬
“Dialah yang Awal (Dia telah ada sebelum segala sesuatu ada) dan yang akhir (Dia tetap ada setelah segala sesuatu
musnah ), yang Zahir (Dia nyata adaNya kerana banyak bukti- buktinya) dan yang Batin (Dia tak dapat digambarkan
hikmat zat-Nya oleh akal manusia); dan dia Maha mengetahui segala sesuatu”.

ٖ : ٘ٚ ‫ سورة احلديد‬          
Surah al Hadid 57 : 3

[6] SMU(A) Meheliah, Kelantan


Usuludin (Tauhid Ting. 2)

Sifat Baqa’ (kekal) ialah tiada pengakhiran bagi kewujudanNya.


Firman Allah swt :
:‫ قال تعاىل‬.‫ ىو عدم األخرية لوجوده تعاىل‬: ‫البقاء‬
“Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah”
Surah al Qasas 28 : 88
ٛٛ : ٕٛ ‫سورة القصص‬     

Sifat Mukhalafatuhi lil hawadis ialah Allah swt Tidak sama dengan makhluk
Firman Allah swt :
“Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia”
:‫ قال تعاىل‬.‫ ىي عدم دماثلة للمخلوقات‬: ‫خمالفته تعاىل للحوادث‬
Surah as Syura 42 : 11
ٔٔ : ٕٗ ‫ سورة الشورى‬   
Sifat Qiyamuhu bi nafsihi ialah Allah swt tidak memerlukan zat untuk berdiri
dengannya dan tidak memerlukan kepada pencipta yang mewujudkannya.
Firman Allah swt :
“Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari
:‫ قال تعاىل‬.‫ وال إىل موجد يوجده‬،‫ ىو أنو تعاىل ال يفتقر إىل ذات يقوم هبا‬: ‫قيامه بنفسه‬
semesta alam”.
Surah al Ankabut 29 :6 ٙ : ٕٜ ‫ سورة العنكبوت‬     
Sifat Wahdaniah ialah menafikan berbilang-bilang pada zat, sifat dan perbuatan.
Firman Allah swt : :‫ قال تعاىل‬.‫ ىي سلب التعدد يف الذات والصفات واألفعال‬: ‫الوحدانية‬
“Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu
telah rosak binasa”. ٕٕ : ٕٔ ‫ سورة األنبياء‬       
Surah al Anbiya’ 21 :22

SIFAT MAANI ‫ صفات املعاين‬-ٖ


sifat yang menunjukkan makna yang ada pada zat.
.‫ما دل على معىن وجودي قائم ابلذات‬
Qudrah : Sifat azali yang ada pada zat Allah swt yang datang dengannya
mengadakan perkara mumkin (harus) dan meniadakannya mengikut kehendaknya. ‫ ىي صفة أزلية وجودية قائمة بذاتو تعاىل يتأتى هبا إجياد دمكن وإعدامو على وفق‬: ‫القدرة‬
Firman Allah swt :
“Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu”. :‫ قال تعاىل‬.‫اإلرادة‬
Surah al Baqarah 2 : 20
ٕٓ : ٕ ‫ سورة البقرة‬      
Iradah ialah sifat azali yang ada pada zat Allah swt yang mengkhususkan perkara
mumkin (harus) dengan sesuatu yang harus baginya seperti kelahiran seseorang ّ ‫ ىي صفة أزلية وجودية قائمة بذاتو تعاىل ُُت‬: ‫اإلرادة‬
‫صص ادلمكن ببعض ما جيوز عليو‬
pada waktu tertentu. Maka tidak ada sesuatu yang mumkin (harus) itu kecuali
dengan kehendak Allah swt. :‫ قال تعاىل‬.‫ فال يوجد دمكن إال إبرادتو تعاىل‬.‫كوالة أحد يف وقت معني‬
Firman Allah swt :
“Sesungguhnya keadaan-Nya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah Berkata ٕٛ : ٖٙ ‫ سورة يس‬          
kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia”. Surah Yasin36 : 82
[7] SMU(A) Meheliah, Kelantan
Usuludin (Tauhid Ting. 2)

Sifat Ilmu ialah sifat azali yang ada pada zat Allah swt yang menyingkap
pengetahuan secara sempurna.
.‫ ىو صفة أزلية وجودية قائمة بذاتو تعاىل تنكشف هبا معلومات على وجو اإلحاطة‬: ‫العلم‬
Firman Allah swt : :‫قال تعاىل‬
“Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau
rahasiakan); dan dia Maha halus lagi Maha Mengetahui?” ٔٗ : ٙٚ ‫سورة ادللك‬        
Surah al Mulk 68 : 14

Sifat Hayat : sifat azali yang ada pada zat Allah swt yang membenarkan bersifatnya
Allah dengan sifat ilmu dan seumpamanya. Sekiranya ia mati, maka ia tidak akan
bersifat dengan sifat qudrah, iradat dan ilmu. Perkara sedemikian adalah mustahil
ّ ‫ ىي صفة وجودية أزلية قائمة بذاتو تعاىل‬: ‫احلياة‬
‫ لو كان‬.‫تصحح اتّصافو تعاىل ابلعلم وحنوه‬
bagi Allah. :‫ قال تعاىل‬.‫ وىو ُحمال على هللا‬.‫ ال يتّصف ابلقدرة واإلرادة والعلم‬،‫ميّتا‬
Firman Allah swt :
“Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup (kekal) yang tidak mati”. ٘ٛ : ٕ٘ ‫سورة الفرقان‬      
Surah al Furqan 25 : 58

Sifat Sama’ : sifat azali yang ada pada zat Allah swt yang menyingkap semua
perkara yang wujud. :‫ قال تعاىل‬.‫ ىو صفة وجودية أزلية قائمة بذاتو تعاىل تنكشف لو هبا ادلوجودات‬: ‫السمع‬
Firman Allah swt :
“Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Melihat”. Surah al Haj 22 : 75 ٚ٘ : ٕٕ ‫سورة احلج‬     

Sifat Basar : sifat azali yang ada pada zat Allah swt yang menyingkap semua
perkara yang wujud. :‫ قال تعاىل‬.‫ ىو صفة وجودية أزلية قائمة بذاتو تعاىل تنكشف لو هبا ادلوجودات‬: ‫البصر‬
Firman Allah swt :
“Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Melihat”. Surah al Haj 22 : 75 ٚ٘ : ٕٕ ‫سورة احلج‬     

Sifat Kalam : sifat azali yang ada pada zat Allah swt yang bukan berbentuk huruf,
bersuara dan bukan bentuk selain kedua-duanya daripada sifat-sifat baharu. ‫ ىو صفة وجودية أزلية قائمة بذاتو تعاىل ليست حبرف وال صوت وال غريمها من‬: ‫الكالم‬
Sekiranya ia tidak bersifat kalam nescaya ia akan bersifat lawannya iaitu bisu. Sifat
bisu adalah mustahil bagi Allah swt. .‫ والبكم ُحمال على هللا تعاىل‬.‫ التّصف بض ّده وىو البكم‬،‫ لو مل يتصف بو‬.‫األعراض احلادثة‬
Firman Allah swt :
“Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung”. ٔٙٗ : ٗ ‫سورة النساء‬      :‫قال تعاىل‬
Surah an Nisa’ 4 : 164

[8] SMU(A) Meheliah, Kelantan


Usuludin (Tauhid Ting. 2)

SIFAT MAKNAWIYAH
‫ الصفات املعنوية‬-ٗ
Sifat maknawiyah ialah sifat yang diambil daripada sifat maani untuk menunjukkan .‫وىي الصفات ادلشتقة من صفات ادلعاين للداللة على قيامها بذاتو‬
ianya ada pada zat Allah swt.

Kaunuhu Qadiran : keadaan Allah swt bersifat dengan sifat qurah (berkuasa)
.‫ كونو تعاىل يتصف بصفة القدرة‬: ‫كونه قادرا‬
Kaunuhu Muridan : keadaan Allah swt bersifat dengan sifat iradah (berkehendak)
.‫ كونو تعاىل يتصف بصفة اإلرادة‬: ‫كونه مريدا‬
Kaunuhu Aliman : keadaan Allah swt bersifat dengan sifat ilmu (mengetahui)
‫ كونو تعاىل يتصف بصفة العلم‬: ‫كونه عليما‬
Kaunuhu Sami’an : keadaan Allah swt bersifat dengan sifat sama’ (mendengar) .‫ كونو تعاىل يتصف بصفة السمع‬: ‫كونه مسيعا‬
Kaunuhu Basiran : keadaan Allah swt bersifat dengan sifat basar (melihat) .‫ كونو تعاىل يتصف بصفة البصر‬: ‫كونه بصريا‬
Kaunuhu Mutakalliman : keadaan Allah swt bersifat dengan sifat kalam (berkata- .‫ كونو تعاىل يتصف بصفة الكالم‬: ‫كونه متكلما‬
kata)

SIFAT-SIFAT MUSTAHIL BAGI ALLAH SWT


Iaitu sifat yang mustahil dari sudut syara’ dan akal bersifatnya Allah dengan sifat ‫) الصفات املستحيلة على هللا تعاىل‬3
tersebut. Ini kerana ia menunjukkan kekurangan pada hak Allah swt, sedangkan
telah sabit secara naqli dan akal bahawa Allah swt bersifat dengan sifat sempurna
‫ وذلك ألهنا تدل على النقصان يف‬.‫ىي الصفات اليت يستحيل شرعا وعقال اتصاف هللا هبا‬
yang sesuai dengan keagunganNya. Sifat mustahil bagi Allah swt ini ada 20 sifat. .‫ وقد ثبت نقال وعقال أبنو تعاىل يتصف بكل كمال يناسب عظمتو‬.‫حقو سبحانو وتعاىل‬
SIFAT-SIFAT MUSTAHIL BAGI ALLAH SWT .‫والصفات ادلستحيلة على هللا عشرون الصفة‬
(‫ )العدم‬Hilang, Tidak ada

(‫ )احلدﻭﺙ‬Baru ‫الصفات املستحيلة على هللا‬


(‫ )الفناﺀ‬Binasa, berakhir kewujudannya
‫ اجلديد‬: ‫احلدﻭﺙ‬ ‫ مل يوجد‬،‫ الفقد‬: ‫العدم‬
(‫للحوﺍﺩﺙ‬ ‫ )مماثلتو‬Menyamainya dengan makhluk ‫ تسويتو مع ادلخلوق‬: ‫مماﺛلته للحوﺍﺩﺙ‬ ‫ انتهى وجوده‬،‫ البيد‬: ‫الفناﺀ‬
(‫ )قيامو بغيره‬memerlukan bantuan dalam sesuatu perkara
‫ صار ذا عدد‬: ‫التعدﺩ‬ ‫ حيتاج إىل ادلساعدة يف األمر‬: ‫قيامه بﻐيرﻩ‬
(‫ )التعدﺩ‬menjadi berbilang-bilang
‫ اجملرب على الشيء‬: ‫اإلكراﻩ‬ ‫ مل يقدر على الشيء‬: ‫العجز‬
(‫ )العجز‬Tidak berkuasa ke atas sesuatu
(‫ )اإلكراه‬dipaksa melakukan sesuatu

[9] SMU(A) Meheliah, Kelantan


Usuludin (Tauhid Ting. 2)

(‫ )اجلهل‬tidak ada pengetahuan (‫ )ادليّت‬Mati (yang hilang nyawa) ‫ من فارق احلياة‬: ‫امليّت‬ ‫ خالف ادلعرفة‬: ‫اجلهل‬
(‫ )ﺍلص ّم‬hilang pendengaran
‫ مل ير‬،‫ ذىاب البصر كلو‬: ُ‫ﺍلعُمْي‬ ‫ ذىاب السمع‬: ‫ﺍلص ّم‬
(ُ‫ )ﺍل ُعمْي‬Hilang penglihatan seluruhnya, tidak dapat melihat
(ُ‫ )ﺍلبُكم‬tidak mampu bertutur ‫ صار غري قادر‬: ‫كونه عاجزﺍ‬ ‫ العجز عن الكالم‬: ُ‫ﺍلبُكم‬
(‫عاجزﺍ‬ ‫ )كونو‬menjadi tidak berkuasa
‫ صار غري العارف‬: ‫كونه جاهال‬ ْ ‫ صار ُم‬: ‫كونه مكرها‬
‫ـجبَـًرا‬
(‫ )كونو مكرىا‬menjadi terpaksa
(‫ )كونو جاىال‬menjadi tidak mengetahui ‫ صار فاقد السمع‬: ‫كونه ﺃصم‬ ‫ صار من ال حياة لو‬: ‫كونه ميِّتا‬
(‫ميِّتا‬
‫ )كونو‬menjadi tidak bernyawa
‫ صار أخرس‬: ‫كونه ﺃبكم‬ ‫ صار ذاىب البصر‬: ‫كونه ﺃعمى‬
(‫ )كونو ﺃصم‬menjadi hilang pendengaran

(‫ )كونو ﺃعمى‬menjadi hilang penglihatan (‫ﺃبكم‬ ‫ )كونو‬menjadi bisu


‫ كيف يكون خالق العامل ومدبرىا‬.‫منزه عن ىذه الصفات وال جيوز اتصافو هبا‬
ّ ‫ فاهلل‬،‫إذن‬
Oleh itu, Allah swt maha suci daripada sifat-sifat ini dan tidak boleh
menyifatkanNya dengan sifat tersebut. Bagaimana mungkin pencipta alam semesta
.‫رب سواه‬
ّ ‫ وال‬،‫متصفا ابلصفات الناقصة لذاهتا؟ ال إلو هللا‬
dan pentadbirnya boleh bersifat dengan sifat kekurangan ini? Tidak ada tuhan
kecuali Allah dan tidak ada tuhan selainNya.

SIFAT-SIFAT HARUS BAGI ALLAH


Perkara harus ialah sesuatu yang boleh adanya atau mendapatkannya pada akal, ‫) الصفات اجلائزة هلل تعاىل‬4
berbeza dengan perkara mustahil dan wajib. Sifat harus pada hak Allah ialah Allah
boleh memilih untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Tidak ada ‫ والصفة اجلائزة يف حق‬.‫اجلائز ىو ما حيتمل وجوده أو حصولو عقال خالف ادلمتنع والواجب‬
seseorang pun yang boleh memaksanya dengan sesuatu atau menghalangnya
dalam perbuatan dan kehendakNya. Firman Allah swt: “Dan Tuhanmu menciptakan
‫ وليس ألحد أن يلزمو بشيء أو يعرتض عليو يف‬.‫هللا ىي أن هللا خمتار أبن يفعل الشيء ويرتكو‬
apa yang dia kehendaki dan memilihnya. sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka.
Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan            :‫ قال هللا تعاىل‬.‫فعلو ومشيئتو‬
Dia)”.
‫ويف ىذه اآلية جيوز يف‬.ٙٛ : ٕٛ ‫سورة القصص‬      
Dalam ayat ini harus pada hak Allah swt untuk melakukan atau meninggalkan apa
yang Dia kehendaki seperti mencipta makhluk, rezeki, mematikan dan ‫ وال‬.‫حقو أن يفعل أو يرتك ما يريد كاخللق والرزق واإلماتة واإلحياء فال جيب عليو فعلو‬
menghidupkan. Maka tidak wajib ke atasNya melakukan perkara tersebut. Dan
tidak mustahil ke atasNya meninggalkan perkara tersebut. Seumpama itulah juga .‫ ومثل ذلك دمّا يناسب أن يعترب صفة جائزة يف حقو سبحانو وتعاىل‬.‫يستحيل عليو تركو‬
perkara yang boleh dikira sebagai sifat harus pada hak Allah swt.

[10] SMU(A) Meheliah, Kelantan

Anda mungkin juga menyukai