Anda di halaman 1dari 23

ASSALAMUALAIKUM

Salam Sejahtera
Murid-Murid Tingkatan 4
Selamat Datang
Ke
PDPR 2021 – Bersama-Sama
Cikgu Rozee binti Ruslani
ISI KANDUNGAN
BUKU TEKS TINGKATAN 4
Modul Sejarah
Tingkatan 4
MODUL SEJARAH
TINGKATAN 4
2021

NAMA : ________________________________

KELAS : ________________________________

“ SAYA SUKA SEJARAH ’’


APAKAH PBD
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan proses mendapatkan
maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang,
dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini
berlaku berterusan bagi membolehkan guru menentukan Tahap
Penguasaan TP murid.

PBD boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan


sumatif. Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan
proses PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan
pada akhir sesuatu unit pembelajaran, penggal, semester atau
tahun. Guru perlulah merancang, membina item atau instrumen
pentaksiran, mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap
penguasaan yang diajar berdasarkan DSKP.
TAFSIRAN UMUM TAHAP PENGUASAAN SEJARAH
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Mengetahui perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai
1
yang dipelajari.
Memahami perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai
2
yang dipelajari.
Menggunakan perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai
3
yang dipelajari.
Menganalisis pengetahuan dan kemahiran berdasarkan ilmu
4
sejarah dan nilai yang dipelajari.
Membuat penilaian berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang
5
dipelajari.
Melahirkan idea berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang
6
dipelajari.
PANDUAN PENENTUAN TP MPSEJARAH

Tahap
Pernyataan Tafsiran/Kata kunci
Penguasaan

Mengingat kembali atau mengenal pasti maklumat yang spesifik/ Tahu


jawapan berdasarkan hafalan,
Mengetahui perkara asas
 menyenaraikan, menamakan, menyatakan, mencatat, membaca,
1 / elemen asas
memberitahu, mengecam
(Mengingat)

Menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain/


Kebolehan kognitif murid melibatkan penggunaan pengetahuan tanpa
Memahami perkara asas/ situasi baharu
2 elemen asas  Menjelaskan, menerangkan, memberikan contoh, menunjukkan
(Memahami) pemahaman, membincangkan
PANDUAN PENENTUAN TP MPSEJARAH

Tahap
Pernyataan Tafsiran/Kata kunci
Penguasaan
Menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam situasi berlainan
untuk melaksanakan sesuatu perkara/ Menggunakan pengetahuan/
bahan/ idea/ strategi/ konsep/ prinsip/ teori dalam situasi baharu
Menggunakan perkara asas
 Merekod, Menunjuk cara, mengubah suai, menjana idea,
3 / eleman asas
membangun, menjalankan, menyumbang, menggunakan,
(Mengaplikasi)
mengitlak, menganggar, menggambarkan, mengajar,
melengkapkan, membuat urutan, membezakan, membandingkan

Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami


dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan/
Mengasingkan maklumat kepada komponen-komponen untuk
Menguasai pengetahuan
memahami dan membuat perhubungan antara komponen
4 dan kemahiran
 Mencerakinkan, memilih, mencirikan, menaakul, mengasingkan,
(Menganalisis)
membuat andaian, menyelesaikan masalah, membuat kesimpulan
PANDUAN PENENTUAN TP MPSEJARAH

Tahap
Pernyataan Tafsiran/Kata kunci
Penguasaan
Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan,
kemahiran dan nilai serta memberi justifikasi / Mewajarkan keputusan atau
tindakan yang telah diambil ataupun menilai idea/bahan/maklumat kaedah
Membuat penilaian berdasarkan kriteria yang spesifik
5
(Menilai)  Mentafsir, mengkritik, menyokong, merumus, mempertahankan,
mewajarkan, menguji, mengesan kecondongan, membuat keputusan,
membahaskan, rasionalisasi

Menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif/
Menggabungkan idea/ komponen pelbagai unsur menggunakan pemikiran
yang kreatif untuk menghasilkan idea/struktur baharu
Melahirkan Idea  Menggabungkan, merancang, meringkaskan, membina, merangka,
6 mereka bentuk, mencipta, mengkonsepsikan, menganalogikan,
(Mencipta)
membuat gambaran mental, berkomunikasi, membuat hipotesis,
menambahbaik, menulis, membuat, meramal, mengimaginasi,
mencadangkan, menjana, menggabungkan, menghasilkan.
ANALISA KESELURUHAN PBD
SEJARAH MENGIKUT
TINGKATAN TAHUN 2020
JUMLAH
TINGKATAN MURID TP1 TP2 TP3 T4 TP5 TP6
SATU 440 0 0 363 66 11 0

DUA 398 0 0 303 90 5 0

TIGA 382 0 0 198 119 65 0

EMPAT 393 2 1 198 158 34 0


ULASAN PBD T4 HARMONI / 4 AMANAH 2020

Murid 4 Harmoni yang bernama Anastasia Salma Bt Jefri TP1 Sejarah - Tidak Pernah Hadir Kelas
Sejarah

Murid 4 Amanah yang bernama Amir Syakirin B Aznor Shahril TP1 Sejarah - Tidak Pernah Hadir Kelas
Sejarah

Murid 4 Amanah yang bernama ………………TP2 Sejarah - Hanya Hadir Kelas Sejarah sehingga bulan
Mac sahaja dan tidak pernah menyiap dan menghantar PBD termasuk Kajian Kes T4.
TAKLIMAT PELAKSANAAN
KAJIAN KES SEJARAH
TINGKATAN 4
( 2021 )
ARAHAN KEPADA MURID
a. Kajian Kes Sejarah b. Laporan Kajian Kes c. Aktiviti mencari dan
Tingkatan 4 ini WAJIB hendaklah DITULIS TANGAN mengumpul maklumat
dilaksanakan oleh murid dan proses penulisan boleh dibuat di luar waktu
Tingkatan 4 tahun semasa laporan dilaksanakan dalam pdp.
dalam tempoh Mei hingga ENAM WAKTU
Jun. PENGAJARAN dan
( SEAWAL FEBRUARI PUN pembelajaran (PdP) di
SUDAH BOLEH MULA ) sekolah serta mendapat
bimbingan guru.

d. Boleh menjalankan e. Melaksanakan Kajian Kes f. Murid dilarang meniru,


penyelidikan secara mengikut prosedur kerja menyalin atau menciplak
individu atau berkumpulan yang betul dan penulisan hasil laporan daripada mana-
tetapi hasil kerja/ laporan laporan Kajian Kes mana sumber.
Kajian Kes mesti dibuat mengikut format penulisan
secara individu. yang ditetapkan.
ARAHAN KEPADA MURID
… sambungan

g. Murid hendaklah h. Murid akan diberikan 0 i. Penulisan laporan


menghasilkan laporan MARKAH jika didapati Kajian Kes murid perlu
Kajian Kes sendiri meniru, menyalin atau mematuhi aspek
berdasarkan tema/ menciplak mana-mana tatabahasa.
tajuk yang ditentukan bahagian laporan.
oleh pihak sekolah.

j. Pentaksiran/ Penilaian k. Memperakukan tugasan


proses kerja murid dengan menandatangani
dilakukan SEPANJANG perakuan murid pada
masa tugasan muka hadapan tugasan.
dilaksanakan.
FORMAT PENULISAN
b. Murid hendaklah
menyediakan laporan
a. Laporan Kajian Kes Kajian Kes sebanyak c. Penulisan sumber
hendaklah DITULIS SATU (1) HINGGA LIMA rujukan hendaklah
TANGAN atas kertas (5) HALAMAN bertulis mengikut format yang
saiz A4 PUTIH. TERMASUK jadual, graf, betul
rajah, gambar, rujukan
dan lampiran.

d. Penerangan grafik muka e. TIDAK PERLU


hadapan Kajian Kes memasukkan senarai
adalah seperti berikut: kandungan dalam
• Muka hadapan Kajian laporan Kajian Kes
Kes mengikut contoh
yang disediakan
• Perlu dikokot dan tidak
perlu ring binding.
SOALAN KAJIAN KES -
JULAI/OGOS 2020
TINGKATAN 4

ARAHAN :
PILIH SALAH SATU tajuk di bawah dan laksanakan sebuah Kajian Kes
untuk 5 muka surat yang cemerlang.
Tarikh Penghantaran : 12 Ogos 2020 ( RABU )
LANGKAH 1 – PENETAPAN TAJUK/TEMA
( PILIH 1 SAHAJA )
Soalan 1
Salah satu kebijaksanaan tentera Jepun menduduki Tanah Melayu semasa perang dunia kedua adalah
dengan menggunakan slogan. Buktikan pernyataan ini.
a. Apakah maksud slogan dan huraikan 3 contoh slogan yang digunakan oleh tentera Jepun.
b. Mengapakah tentera Jepun menggunakan slogan tersebut.
c. Jelaskan 3 pengajaran yang dapat diambil daripada slogan tersebut.
d. Hasilkan sebuah slogan anti penjajah yang menarik.

Soalan 2
Masyarakat berbilang kaum di negara kita mengalami kesengsaraan dan pengalaman pahit akibat
kekejaman tentera Jepun. Pentadbiran tentera Jepun memberikan layanan yang berbeza-beza
mengikut kaum berdasarkan kepentingannya.
a. Huraikan sebab-sebab perbezaan layanan.
b. Nyatakan kekejaman tentera Jepun dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat.
c. Kesengsaraan telah mencetuskan semangat nasionalisme yang tinggi dalam kalangan penduduk.
Jelaskan.
Apakah Kajian Literatur
 Melalui kajian literatur la kita dapat kenal pasti kajian-kajian terdahulu yang
lebih kurang sama dengan kajian kita. Malah based on previous research, kita
dapat menentukan perbezaan yang boleh kita sumbangkan untuk kajian kita.
 Tujuan kajian literatur adalah untuk menjelaskan kajian yang akan dijalankan
berdasarkan maklumat dan pengetahuan yang tepat tentang hubung kait isu yang
hendak dikaji.
 Di antara kajian-kajian lepas yang menjadi rujukan kita seperti artikel jurnal,
tesis, kertas kerja, prosiding, buku malah dokumen-dokumen yang berkaitan.
Namun, ia bergantung kepada tahap keutamaan, seperti contohnya jika kita ingin
menetapkan teori yang akan kita gunakan dalam kajian kita, rujukan daripada
keratan akhbar dan kertas kerja masih tidak memadai. Malah kita perlu mencari
sumber yang kukuh hasil daripada penulisan buku daripada sarjana terbabit dan
juga jurnal-jurnal terkini yang dihasilkan.
CONTOH KAJIAN LITERATUR 2. KAJIAN
LITERATUR
• Mengenal pasti
kajian lepas
• Mengenalpasti
bahan rujukan
berkaitan
pernyataan
masalah
MEMBACA ARTIKEL
DARIPADA JURNAL/
AKHBAR/MAJALAH –
BERKAITAN KAJIAN
KES YANG DIKAJI
SELAMAT BELAJAR
SESUNGGUHNYA TIADA KEJAYAAN DATANG
BERGOLEK TANPA USAHA YANG
BERSUNGGUH-SUNGGUH