Anda di halaman 1dari 8

KOLEJ VOKASIONAL BATU LANCHANG

LORONG BATU LANCHANG


PULAU PINANG

LAPORAN AMALI 1 (15%)


KURSUS USM 2112 – MATERIAL SCIENCE

SEMESTER 2 / DVM (2020/2021)

4.1 Mechanical Properties of Metal

4.2 Understanding of concepts mechanical properties of


MODUL metallic material
4.3 Understanding The Elastic & Plastic Deformation
4.4 Understanding the Engineering Stress – Strain
Diagram
4.5 Explain Mechanical Testing

CLO 1
Menerangkan sifat – sifat bahan secara bertulis dengan jelas.
(C2,PLO1)

CLO 2
HASIL PEMBELAJARAN Menggunakan kemahiran manipulatif semasa menjalankan
amali dengan baik. (P2, PLO3)

CLO 3
Mempamerkan sikap dan etika nilai murni secara
kerja berkumpulan.(A2,PLO6)

NAMA PELAJAR MARKAH

NO. KAD PENGENALAN

PROGRAM TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI /


TEKNOLOGI KIMPALAN

DISEDIAKAN OLEH : DISEMAK OLEH : DISAHKAN OLEH :

………………………………… …………………………………………. …………………………………


(PN. NUR FARIZAN AYOOB) ( PN. NORLIZA SUDIN ) (EN. ASRULNISHAH WAHAB)
Pensyarah Kursus Ketua Program Ketua Jabatan

TARIKH : TARIKH: TARIKH:

1
TUGASAN PENULISAN LAPORAN AMALI 1 (15 %)

ARAHAN KEPADA PELAJAR

Anda dikehendaki membentuk satu kumpulan bagi menghubung kaitkan dan

mengubah suai isi kandungan video dengan Ujian Tensile yang dirancang.

Setiap kumpulan terdiri daripada 3-4 orang ahli kumpulan. Satu bentuk laporan

amali berkaitan Tensile Test perlu dibangunkan oleh setiap kumpulan. Berikut

merupakan butiran yang perlu ada di dalam setiap laporan:

a) Tajuk

b) Objektif kajian

c) Pengenalan

d) Prosedur kajian

e) Hasil ujian

f) Perbincangan

g) Ciri-ciri keselamatan

h) Kesimpulan

Catatan : Labsheet latihan amali yang diberikan perlu disertakan sekali

bersama dengan laporan.


UJIKAJI 1

Ujian Ketegangan

1.0 Objektif
Objektif utama ujian ini adalah untuk menentukan hasil tegangan dan terikan, Modulus
Young dan tingkahlaku bar keluli ringan apabila dikenakan beban tegangan paksi.

2.0 Teori
Sekiranya spesimen ujian dikenakan beban P, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1,
dan jika beban meningkat secara bertahap dari nol hingga titik patah, dan tekanan dan
regangan dihitung pada setiap langkah, kurva tegangan-regangan seperti yang ditunjukkan
dalam Rajah 2 dapat diplotkan
.

P P

L ΔL

RAJAH 1

RAJAH 2
E Tekanan Utama / Ultimate Stress
Stress(σ)
Had Hasil Atas / Upper Yield Limit
C

D Had Hasil Lebih Rendah / Lower Yield Limit


BHad elestik / Elastic Limit
A Had Berkadar / Proportional Limit F Tekanan semasa
Kegagalan / Stress during Failure

Terikan / Strain (ε)


Lengkung adalah khas dari kelas keluli yang dikenali sebagai keluli lembut. Hubungan
antara tekanan dan ketegangan adalah linear hingga had berkadar, bahan tersebut dikatakan
mengikuti Hukum Hooke hingga titik A, iaitu Had berkadar. Selepas titik ini, Hukum Hooke tidak
akan berlaku walaupun bahan tersebut mempunyai ciri-ciri Elastik. Titik B disebut Had Elastik.
Had elastik bahan adalah tekanan yang terletak di antara had berkadaran dan titik hasil atas (Titik
C). Sehingga tekanan ini, spesimen dapat dibongkar tanpa ubah bentuk kekal; pemunggahan akan
dilakukan di sepanjang bahagian linear rajah, jalan yang sama diikuti semasa memuatkan.
Bahagian rajah tegangan tegangan ini disebut julat elastik. Walau bagaimanapun, had Elastik (titik
B) jarang ditentukan, kerana sangat dekat dengan Had Berkadar (titik A) dan oleh itu agak sukar
untuk dikesan.

Nilai puncak, titik hasil atas (Titik C), cepat dicapai setelah itu, diikuti dengan meratakan
pada titik hasil yang lebih rendah (Titik D). Pada tahap pemuatan ini, spesimen pengujian terus
memanjang selagi beban tidak dikeluarkan, walaupun beban tidak dapat ditingkatkan. Kawasan
tekanan berterusan ini disebut julat plastik.

Ketika beban lebih lanjut diterapkan pada spesimen, kurva akan naik terus tetapi menjadi
lebih rata hingga mencapai tegangan maksimum yang disebut sebagai Tekanan Utama (Titik E)
Sepanjang ujian, sementara spesimen memanjang, luas keratan rentasnya akan berkurang. Pada
Tekanan Tertinggi (Titik E), luas keratan rentas mula berkurang di kawasan spesimen yang
dilokalisasi, dan bukannya melebihi keseluruhan panjang pengukuran spesimen. Fenomena ini
disebabkan oleh satah tergelincir yang terbentuk di dalam bahan, dan regangan sebenar yang
dihasilkan disebabkan oleh tekanan ricih. Akibatnya, pembinaan atau leher secara beransur-ansur
cenderung membentuk kawasan ini.
Oleh kerana luas keratan rentas dalam wilayah ini terus berkurang, kawasan yang lebih
kecil hanya dapat membawa beban yang selalu menurun. Oleh itu, rajah tegasan- tekanan
cenderung melengkung ke bawah sehingga spesimen pecah pada Fracture Stress (Titik F).
3.1 PERALATAN

1. Jenama Mesin yang digunakan dalam video tersebut.


2. Perisian Aplikasi apa yang digunakan dalam video tersebut.
3. Spesimen
4. Alat Pengukuran : Venier Calipers, Steel ruler

4.0 PROSEDUR

1. Ukur diameter spesimen di 3 pelbagai tempat dan hitung purata

2. Tandakan ukuran tolok 50 mm pada spesimen

3. Betulkan spesimen ke mesin dengan mendorong cengkaman atas ke atas dan


memasukkan spesimen ke dalam genggaman bawah.

4. Letakkan Beban dengan perlahan-lahan

5. Catat bacaan sel beban dan strok.

6. Keluarkan spesimen dari cengkaman dan gabungkan kembali bahagian yang


patah dan ukur panjang "tolok" akhir, dan diameter pada bahagian yang patah.

5.0 KEPUTUSAN

Diameter spesimen = mm

Luas keratan rentas = mm2

Panjang Tolok Spesimen (L)= mm

JADUAL 1
ELONGATION STRAIN (ε)
LOAD (kN) STRESS (σ)
(ΔL)
JADUAL 2 : Data Eksperimen

Element Start experiment End experiment

Diameter spesimen (mm)


Luas, A (mm²)

Panjang tolok, L (mm)

1. Dari jadual, plotkan graf Stress lawan Strain dan tandakan :

i) Titik hasil atas

ii) Titik hasil yang lebih rendah

iii) Beban maksimum

iv) Beban titik putus


2. Dari graf tekanan-tegangan, tentukan:

(i) Elastic Modulus (E) = (N/mm2)


(ii) Upper yield limit = (N/mm2)
(iii) Lower yield limit = (N/mm2)
(iv) Absolute tensile strength = (N/mm2)
(v) Elastic Limit = (N/mm2)
(vi) Elongation, e = (%)
(vii) Reduction cross-sectional area = (%)

6.0 PENGIRAAN

a) Penentuan Modulus Elastik (E)

Elastic Modulus, (E) =

OR

Elastic Modulus, (E) = Slope of Graph

Stress (

Strain (ε) =

b) Penentuan Kekuatan Tegangan

i) Maximum load from the table = kN

ii) Tensile Strength =

c) Hitung Pengurangan Di Kawasan

Original Area (A) = mm2


Area at breakage(Al) = mm2
Percentage reduction in area = mm2
d) Hitung peratusan pemanjangan, e

Gauge length (l) = 50 mm


Gauge length at breakage (Lo) = mm

Percentage of elongation, e = x 100%

7.0 SOALAN / PERBINCANGAN

a) Nyatakan signifikan ujian tegangan dalam Teknologi Mekanikal dan Pembuatan

b) Bandingkan keluk tegangan tegangan antara keluli ringan dan keluli hasil
tinggi

8.0 KESIMPULAN

9.0 PEMBATASAN DAN KESALAHAN EKSPERIMEN

a) Batasan

b) Kesalahan

c) Langkah berjaga-jaga

10.0 RUJUKAN