Anda di halaman 1dari 89

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah


Huraian Sukatan Pelajaran

MATEMA
MATEMATIK TAHUN 4
TEMATIK

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2001

i
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah


Huraian Sukatan Pelajaran

MATEMATIK TAHUN 4

ii
Huraian Sukatan Pelajaran

TAHUN 4
MATEMATIK
KBSR
Kandungan Halaman

Kata Pengantar vii


Pendahuluan ix

1 Nombor Bulat hingga 100 000 1


2 Pecahan 14
3 Perpuluhan 19
4 Wang hingga RM10 000 27
5 Masa dan Waktu 34
6 Panjang 42
7 Timbangan Berat 52
8 Isi padu Cecair 60
9 Bentuk Dua Matra 68
10 Bentuk Tiga Matra 72

iii
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak


mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat;
memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang
adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara
adil dan saksama; menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi
moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh


tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan
atas prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

iv
FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang


berterusan ke arah lebih memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

v
Kata Pengantar

vi
vii
PENDAHULUAN Matlamat

Matlamat wawasan negara dapat dicapai melalui masyarakat Kurikulum Matematik Sekolah Rendah bertujuan untuk membina
Peranan
matematik yang berilmu pengetahuan dan berketerampilan mengaplikasikan pemahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas
dalam pengetahuan matematik. Antara usaha mencapai wawasan ini,
pembangunan mengira. Penguasaan kedua-dua aspek ini dapat membantu murid
insan dan perlu memastikan masyarakat membudayakan matematik dalam mengendalikan urusan harian secara berkesan dan penuh
negara
kehidupan seharian. Justeru itu, kemahiran penyelesaian masalah tanggungjawab selaras dengan hasrat masyarakat dan negara
dan berkomunikasi dalam matematik perlu dipupuk supaya dapat maju serta dapat membantu murid melanjutkan pelajaran.
membuat keputusan dengan berkesan.
Objektif
Matematik merupakan jentera atau penggerak kepada
pembangunan dalam bidang sains dan teknologi. Dengan itu, Objektif kurikulum Matematik Sekolah Rendah membolehkan
penguasaan ilmu matematik perlu dipertingkatkan dari semasa murid:
ke semasa bagi menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan
perkembangan dan keperluan membentuk sebuah negara maju. 1. mengetahui serta memahami konsep, hukum, dan prinsip
Selaras dengan hasrat untuk mewujudkan sebuah negara yang yang berkaitan dengan,
berorientasikan ekonomi berasaskan pengetahuan, kemahiran • nombor
penyelidikan dan pembangunan dalam bidang matematik perlu • operasi
dibina di peringkat sekolah. • ruang
• ukuran; dan
Berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan • perwakilan data;
wawasan negara, Kurikulum Matematik ini telah diolah dan
disusun semula. Langkah yang diambil ini adalah selaras dengan 2. menguasai kemahiran operasi asas matematik iaitu:
keperluan untuk menyediakan pengetahuan dan kemahiran • tambah
matematik kepada murid-murid yang mempunyai latar belakang • tolak
dan keupayaan yang pelbagai. Dengan pengetahuan dan • darab dan
kemahiran tersebut mereka berkemampuan untuk menangani • bahagi;
cabaran dalam kehidupan harian.
3. menguasai kemahiran operasi bergabung;
Keseluruhan kandungan Matematik KBSR diagih mengikut
struktur tahun persekolahan peringkat rendah, iaitu dari Tahun 1 4. menguasai kemahiran asas matematik iaitu:
hingga Tahun 6. Pada Tahap 1 ialah untuk membolehkan murid • membuat anggaran dan penghampiran
menguasai nombor dan melakukan operasi asas matematik serta • mengukur
menyelesaikan masalah harian yang mudah. Pada Tahap 2 pula, • mengendali data dan
penekanan adalah kepada penguasaan kemahiran matematik • mewakili maklumat dalam bentuk graf dan carta;
untuk berfungsi dalam kehidupan harian serta mengikuti pelajaran
di peringkat sekolah menengah.
vii
ix
5. menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik 2. Ukuran
bagi merancang strategi penyelesaian masalah secara • Masa dan Waktu
berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan • Ukuran Panjang
seharian; • Timbangan Berat
• Isipadu Cecair
6. menggunakan laras bahasa matematik yang betul;
3. Bentuk dan Ruang
7. menggunakan perkakasan teknologi yang bersesuaian • Bentuk Dua Matra
untuk membina pemahaman konsep, menguasai • Bentuk Tiga Matra
kemahiran matematik dan menyelesaikan masalah;
4. Statistik
• Purata
8. mengamalkan ilmu matematik secara bersistem, heuristik,
• Perwakilan Data
tepat dan teliti;
Dalam dokumen ini, kandungan kurikulum matematik
9. mendapat peluang melibatkan diri dalam perkembangan dihuraikan dalam tiga lajur iaitu Bidang Pembelajaran, Hasil
dunia pendidikan matematik; dan Pembelajaran dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran.

10. menghargai kepentingan dan keindahan matematik. Lajur Bidang Pembelajaran menunjukkan skop kajian bagi
Bidang
kurikulum matematik. Di bawah lajur ini keluasan dan Pembelajaran
kedalaman skop kajian setiap tajuk dihuraikan. Setiap skop
Organisasi Kandungan
bidang pembelajaran tersebut, diperincikan dan mengandungi
kemahiran-kemahiran matematik yang disusun daripada yang
Kandungan Matematik KBSR merupakan pengetahuan dan
Olahan
paling asas hingga kepada yang lebih kompleks berdasarkan
kemahiran asas yang sesuai dipupuk mengikut peringkat serta
kandungan dokumen Sukatan Pelajaran Matematik KBSR.
matematik bidang pembelajarannya. Kandungan ini disusun mengikut
empat bidang utama iaitu Nombor, Ukuran, Ruang dan Statistik.
Dalam Lajur Hasil Pembelajaran dinyatakan dengan jelasnya
Hasil
kemahiran atau proses matematik yang perlu dikuasai oleh Pembelajaran
Bagi setiap bidang utama dihuraikan topik-topik yang
murid sepadan dengan Bidang Pembelajaran berkenaan.
merangkumi skop bidang pembelajaran seperti:
Hasil Pembelajaran ditulis dengan menggabungkan
1. Nombor
kandungan dan proses dalam matematik. Semua hasil
• Nombor Bulat
pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid terbahagi kepada
• Pecahan
tiga aras mengikut kekompleksan sesuatu tajuk atau bidang
• Perpuluhan
pembelajaran. Peringkat kemahiran aras-aras berkenaan
• Wang
ditunjukkan dalam Jadual 1 berikut.
• Peratus

viii
x
Pertimbangan dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Mencakupi kemahiran asas dengan
kedalaman yang mencukupi. Penyelesaian Pengajaran dan pembelajaran Matematik di bilik darjah
Aras 1
masalah dan berkomunikasi secara langsung hendaklah mengambil kira hasrat pendidikan matematik seperti Pembelajaran
Berfikrah
dan mudah. yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran, pendekatan,
kaedah serta teknik mengajar yang berkesan. Pengajaran
Mencakupi kemahiran yang lebih mendalam dan pembelajaran matematik dilaksanakan dengan
berbanding Aras1. Boleh menterjemahkan berlandaskan kepada prinsip pembelajaran masteri dan
Aras 2
konsep matematik dalam bentuk pernyataan pembelajaran berfikrah yang dilakukan secara akses dan
dan menyelesaikan masalah. terarah kendiri.
Mencakupi kemahiran yang lebih abstrak
berbanding
Mencakupidengan Aras yang
kemahiran 2. Boleh
lebih abstrak Pendekatan inkuiri-penemuan berpusatkan murid dengan
menterjemah
berbanding konsep matematik
dengan Aras daripada
2. Boleh satu berbantukan teknologi yang bersesuaian, tuntas dan berkesan
mod kepada mod
menterjemah yang lain
konsep serta menyelesaikan
matematik daripada digunakan secara meluas untuk menjadikan pengalaman
Aras 3 masalah rutinkepada
dan masalah pembelajaran matematik yang bermakna, berguna, seronok
satu mod mod takyangrutin.
lain serta
menyelesaikan masalah rutin dan masalah tak dan mencabar.
rutin.
Dalam menentukan peralihan aras, guru perlu mengambil kira
perkara berikut:
Jadual 1: Aras Kemahiran Matematik
• sama ada penguasaan kemahiran dalam sesuatu
Kekompleksan bidang pembelajaran meningkat mengikut bidang pembelajaran adalah prasyarat bagi sesuatu
hierarki dan unsur kritis dan kreatif diperkembangkan dalam bidang yang lain; dan
proses pengajaran dan pembelajaran.
• memberi keutamaan meneruskan bidang
Sikap dan nilai yang terkandung dalam kurikulum matematik pembelajaran yang difikirkan lebih mudah berbanding
Cadangan dibentuk dan dipupuk melalui aktiviti pengajaran dan dengan bidang pembelajaran yang lebih sukar.
Aktiviti
Pembelajaran pembelajaran matematik. Aktiviti serta bahan pengajaran dan
pembelajaran dicadangkan di bawah lajur Cadangan Aktiviti Bagi membolehkan murid menguasai hasil pembelajaran yang
dihasratkan perkara-perkara berikut perlu dijadikan Proses
Pembelajaran. Selain itu lajur ini memaparkan penjelasan Pengajaran
tambahan, penegasan serta contoh-contoh tertentu apabila pertimbangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran: dan
Pembelajaran
perlu, bagi pelbagai perkara seperti skop kandungan, kaedah
pengiraan, strategi pengajaran dan penggunaan teknologi. • Murid perlu dibimbing membina kefahaman tentang
konsep dan kemahiran matematik melalui manipulasi
Kandungan Kurikulum Matematik KBSR disusun dengan objek konkrit dan gambar rajah serta pemikiran yang
memberi keluwesan kepada guru dalam melaksanakan bersistem sebelum diperkenalkan kepada simbol
pengajaran dan pembelajaran secara optimum dan berkesan. dan algoritma yang merupakan perwakilan secara
abstrak.

ix
x ixi
x
• Pemahaman konsep dan kemahiran matematik murid perlu Penyelesaian Masalah dalam Matematik
disusuli dengan latihan secara lisan dan bertulis yang
mencukupi. Ulangkaji dilakukan dari semasa ke semasa. Penyelesaian masalah merupakan fokus utama dalam
Selain itu berbagai aktiviti seperti permainan yang pengajaran dan pembelajaran matematik. Oleh itu proses
melibatkan nombor dan bentuk perlu dijalankan untuk pengajaran dan pembelajaran perlu melibatkan kemahiran
tujuan motivasi, pengukuhan dan pengayaan. menyelesaikan masalah secara komprehensif dan merentasi
• seluruh kurikulum. Perkembangan kemahiran penyelesaian
Latihan mencongak fakta asas nombor dan operasi perlu masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid
dijalankan seberapa kerap yang mungkin bagi dapat menyelesaikan pelbagai masalah secara berkesan.
mengekalkannya dalam ingatan serta memudahkan Kemahiran ini melibatkan langkah-langkah seperti berikut:
penggunaannya apabila mengira, menghitung dan
menyelesaikan masalah.
• memahami dan mentafsir masalah
• Murid perlu selalu dilatih menggunakan konsep dan
kemahiran yang diperolehi daripada pengalaman harian • merancang strategi penyelesaian
atau dipelajari daripada mata pelajaran lain bagi
menyelesaikan masalah harian; • melaksanakan strategi
• Dorongan dan bimbingan perlu diberi untuk murid • menyemak semula penyelesaian
berbincang dengan guru atau rakan tentang hasil kerja
mereka. Amalan ini dapat melatih murid menggunakan Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam penyelesaian
bahasa matematik dengan tepat dan teratur semasa masalah, termasuk langkah-langkah pernyelesaiannya harus
berkomunikasi; dan
diperluaskan lagi penggunaannya dalam mata pelajaran ini.
• Dalam menjalankan aktiviti pembelajaran untuk membina
Nilai-nilai murni perlu diterapkan secara bersahaja tetapi
terancang di mana mungkin, sesuai dengan tajuk kemahiran penyelesaian masalah ini, perkenalkan masalah
matematik yang diajar dan aktiviti yang dijalankan supaya yang berasaskan aktiviti manusia. Melalui aktiviti ini murid dapat
pendidikan matematik menjadi seimbang dan menyeluruh. menggunakan matematik apabila berdepan dengan situasi
Sehubungan itu, unsur-unsur sains, patriotisme dan alam yang baru dan dapat memperkukuhkan diri apabila berdepan
sekitar dijadikan sebagai tema pengajaran dan dengan pelbagai situasi harian yang lebih mencabar.
pembelajaran sebagai usaha untuk mengaitkan matematik
dengan bidang ilmu yang lain. Cara ini juga membolehkan Antara strategi-strategi penyelesaian masalah yang boleh
murid meningkatkan penguasaan kemahiran dipertimbangkan ialah:
berkomunikasi dan menyelesaikan masalah.
1. Mencuba kes lebih mudah
2. Membuat simulasi
3. Melukis gambar rajah

x
xii
4. Cuba jaya Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran
5. Mengenal pasti pola
6. Mengguna analogi Pelbagai perubahan yang berlaku mempengaruhi kandungan
7. Bekerja ke belakang dan pedagogi dalam pendidikan matematik di sekolah rendah.
8. Membuat jadual/ carta atau senarai secara bersistem Perubahan ini memerlukan kepelbagaian cara matematik diajar
di sekolah.
Komunikasi dalam Matematik
Penggunaan sumber untuk membantu murid membentuk
konsep-konsep matematik adalah sesuatu yang amat perlu.
Semasa murid mengutarakan pendapat, hujah atau
Guru perlu menggunakan objek sebenar atau objek konkrit
penyelesaian secara lisan, atau bertulis, mereka perlu dibimbing
dalam pengajaran untuk memberikan pengalaman dan
supaya sentiasa menggunakan bahasa yang baik dan laras membantu murid membina idea-idea yang abstrak, mereka cipta,
bahasa matematik yang betul dan tepat. Murid perlu dilatih untuk membina keyakinan diri, menggalakkan sifat berdikari dan
memilih maklumat yang diterima sama ada dalam bahasa biasa memupuk sikap berkerjasama.
atau bahasa matematik, mentafsir, menyusun fakta penting
dalam bentuk rajah atau jadual dan seterusnya Bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan
menyampaikannya dalam bentuk yang lain dengan cara yang mengandungi unsur diagnostik kendiri supaya murid dapat
jelas dan mudah difahami, tanpa mengubah makna asal mengenal pasti sejauh mana mereka telah memahami sesuatu
maklumat tersebut. Perkembangan penaakulan matematik konsep dan kemahiran yang telah dipelajari.
berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi
murid. Oleh itu penaakulan matematik perlu diterapkan dalam Penerapan unsur sejarah matematik perlu diterapkan dalam
pendidikan matematik supaya murid dapat mengenal, membina usaha mengujudkan murid yang menghargai dan menghayati
dan menilai hujah matematik. keindahan matematik.

Penggunaan Teknologi Beberapa cadangan yang boleh dilakukan oleh guru dalam
merealisasikan hasrat tersebut adalah melalui kaedah seperti
Penggunaan kalkulator, komputer, perisian pendidikan, laman berikut:
web dalam internet serta pakej-pakej pembelajaran yang sedia 1. Perbincangan: Pertukaran idea secara bebas di antara
ada boleh meningkatkan dan mempelbagaikan pedagogi dalam murid bagi merangsang minat dan membimbing mereka
pengajaran dan pembelajaran matematik. mendapatkan idea yang baru. Perbincangan ditumpukan
kepada penggunaan bahasa harian dan bahasa
Dengan berbantukan penggunaan teknologi yang bersesuaian, matematik di mana guru menjadi fasilitator dalam
tuntas dan berkesan dapat meningkatkan pencapaian murid dan perbincangan itu.
penguasaan hasil pembelajaran yang dikehendaki. Oleh itu guru
seharusnya menggunakan sumber yang wujud dalam bidang ini 2. Sumbangsaran: Murid menggunakan imaginasi mereka
untuk membantu murid menguasai konsep dan kemahiran secara kreatif untuk melahirkan idea secara bebas dan
matematik tertentu secara berterusan. spontan.
xi
xiii
3. Bercerita: Isi pelajaran disampaikan melalui teknik Penilaian Hasil Pembelajaran
bercerita. Penyampaian boleh dilakukan oleh guru atau
murid. Penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan
pembelajaran dan dijalankan secara berterusan untuk mengenal
4. Tunjukcara: Demonstrasi atau sesuatu aktiviti semasa pasti kekuatan dan kelemahan murid tentang sesuatu konsep
pengajaran dan pembelajaran. atau kemahiran yang dipelajari. Penilaian perlu dirancang dan
disepadukan dengan aktiviti-aktiviti di dalam bilik darjah.
5. Simulasi: Situasi yang diwujudkan menyerupai keadaan
sebenar tetapi dalam bentuk yang dipermudahkan. Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti temubual, soalan
Contoh: terbuka, pemerhatian, dan tugasan berdasarkan kepada objektif
a. Sosio Drama - Lakonan berdasarkan skrip untuk sesuatu pengajaran itu. Dengan itu guru berpeluang untuk
menyelesaikan masalah secara kritis dan rasional. memperbaiki pengajaran serta dapat membetulkan kesilapan
dan kelemahan murid secara serta merta supaya kelemahan
b. Main Peranan - Lakonan spontan tanpa tersebut tidak terhimpun.
menggunakan sebarang skrip.
Penilaian kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu
6. Permainan: Aktiviti rekreasi yang menggembirakan bagi peringkat juga membolehkan guru menganalisis punca
mengukuhkan sesuatu konsep dan kemahiran matematik kelemahan dan kesukaran murid dalam pembelajaran. Dengan
dalam keadaan terkawal. itu membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang
berkesan sama ada dengan mengadakan aktiviti seperti
7. Projek: Aktiviti yang dijalankan selepas murid menguasai pemulihan, pengukuhan atau pengayaan.
kemahiran-kemahiran tertentu.
Contoh:
a. Membuat folio;
b. Buku skrap;
c. Melukis bertemakan matematik;
d. Menulis cerpen, sajak, pantun dan teka-teki
bertemakan matematik;
e. Menghasilkan model bertemakan matematik;
f. Mereka cipta alat pengukur

8. Penyelesaian masalah: Menyelesaikan masalah yang


berbentuk mekanikal, masalah perkataan, masalah grafikal,
teka teki, kuiz, jadual dan pola.

xii
xiv
1. NOMBOR BUL
BULAAT HINGGA 100 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Perkakasan teknologi dan perisian


kursus yang bersesuaian, objek
sebenar atau bahan manipulatif
seperti blok asas, kerangka nilai
tempat, kertas grid, kad nombor dan
kalkulator perlu digunakan.

Pendekatan atau aktiviti seperti


perbincangan, bercerita tentang sejarah
nombor, meneroka nombor, menyiasat
pola nombor, permainan, dan kuiz
dicadangkan bagi memperkukuh
kemahiran proses membilang,
membundar, menganggar dan
menyelesaikan masalah berkaitan
nombor bulat.
1.1 Nombor bulat hingga Aras 1
100 000 a. Menama dan membilang sebarang i. Perwakilan nombor boleh dibuat
nombor hingga 100 000 dalam turutan. secara manipulatif, rajah dan
simbol.
b. Menulis sebarang nombor hingga ii. Membilang secara:
100 000 dalam angka dan perkataan. • gandaan sepuluh ribu;
• gandaan seribu;
• gandaan seratus;
• gandaan sepuluh; dan
• satu-satu.

1
1. NOMBOR BUL
BULAAT HINGGA 100 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Contoh:
10 000, 20 000, 30 000, 40 000,
………….

iii. Membilang sehingga 100 000 dalam


turutan:
• sepuluh ribu-sepuluh ribu
• seribu-seribu
• seratus-seratus
• sepuluh-sepuluh; dan
• satu-satu

Contoh 1: 30, 60, 90, ……., …….,


……..
Contoh 2: 53 675, 54 675, ……….,
……….

iv. Libatkan aktiviti melengkap


sebarang rangkaian nombor.

2
1. NOMBOR BUL
BULAAT HINGGA 100 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2
a. Menentukan nilai tempat bagi i Bincangkan nilai tempat hingga
sebarang nombor hingga 100 000. ratus ribu.

b. Mencerakinkan sebarang nombor i. Cerakinan nombor dibuat mengikut


hingga 100 000. nilai tempat setiap digit.

c. Membanding nilai sebarang dua i. Perbandingan nilai sebarang dua


nombor hingga 100 000. nombor adalah berdasarkan nilai
tempat.

ii. Libatkan aktiviti menyusun nombor


dalam turutan menaik dan
menurun.

d. Menganggar kuantiti. i. Sesuatu kuantiti boleh dianggar


secara membanding dan
membeza.

Contoh 1: Anggarkan kuantiti guli


dalam bekas X.

50 biji guli Bekas X

3
1. NOMBOR BUL
BULAAT HINGGA 100 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Contoh 2: Anggarkan nombor


pada .

0 100
Aras 3
a. Membundar sebarang nombor kepada i. Pembundaran nombor boleh
puluh, ratus atau ribu yang terdekat. ditunjukkan dengan garis nombor.
Contoh: 3 482 dibundarkan kepada
ratus yang terdekat.

3 482

3 300 3 400 3 500 3 600

3 482 terletak di antara 3 400 dan


3 500.
3 482 lebih dekat kepada 3 500.
Dengan itu 3 482 dibundarkan
kepada ratus yang terdekat
menjadi 3 500.

4
1. NOMBOR BUL
BULAAT HINGGA 100 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

b. Menentukan sebarang nombor bagi i. Contoh: 60 (dibundarkan kepada


suatu nombor yang telah dibundarkan puluh yang terdekat).
kepada puluh, ratus atau ribu yang
terdekat. Nombor-nombor yang boleh
dibundarkan menjadi 60 ialah
nombor dari 55 hingga 64.
(55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
dan 64).

ii. Nombor yang sama boleh


dibundarkan kepada ratus atau
ribu yang terdekat.

c. Menyelesaikan masalah yang


melibatkan nombor dalam situasi
harian.

5
1. NOMBOR BUL
BULAAT HINGGA 100 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Perkakasan teknologi dan perisian


kursus yang bersesuaian, objek
sebenar dan bahan manipulatif
seperti blok asas, kad nombor,
kerangka nilai tempat, kertas grid dan
kalkulator perlu digunakan.

Pendekatan atau aktiviti seperti


perbincangan, bercerita, mereka cerita,
simulasi, membina peta minda,
permainan dan kuiz dicadangkan bagi
memperkukuh kemahiran proses
menambah, menolak, mendarab,
membahagi dan menyelesaikan
masalah berkaitan operasi.

1.2 Penambahan nombor Aras 1


a. Menganggar hasil tambah. i. Kemahiran pembundaran boleh
bulat hingga 100 000
digunakan untuk menganggar hasil
tambah.

Contoh: 6 542 + 3 187 =


6 542 dibundarkan kepada ratus
yang terdekat menjadi 6 500.

3 187 dibundarkan kepada ratus


yang terdekat menjadi 3 200.

6
1. NOMBOR BUL
BULAAT HINGGA 100 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Anggaran: 6 500 + 3 200 = 9 700


(Jawapan sebenar: 9 729)

ii. Kemahiran menganggar hasil


tambah boleh digunakan untuk
menyemak kemunasabahan
jawapan.

Aras 2
a. Menambah sebarang dua nombor hasil i. Penambahan sebagai proses
tambah tidak lebih daripada 100 000. mencari jumlah dua nombor.

b. Menambah sebarang tiga nombor hasil ii. Penambahan diwakilkan dengan


tambah tidak lebih daripada 100 000. ayat matematik dan bentuk lazim.

iii. Proses penambahan melibatkan


c. Menambah sebarang empat nombor
• tanpa mengumpul semula; dan
hasil tambah tidak lebih daripada
• mengumpul semula.
100 000.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang i. Mengenal pasti situasi atau
melibatkan operasi tambah dalam perkataan yang melibatkan proses
situasi harian. penambahan.

ii. Jenis masalah harian dikemukakan


dalam bentuk perkataan, gambar
dan jadual.

7
1. NOMBOR BUL
BULAAT HINGGA 100 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

1.3 Penolakan nombor Aras 1 i. Kemahiran pembundaran boleh


bulat hingga 100 000 a. Menganggar baki atau beza. digunakan untuk menganggar baki
atau beza.
Contoh: 18 732 – 7 913 =
18 732 dibundarkan kepada ribu
yang terdekat menjadi 19 000.
7 913 dibundarkan kepada ribu yang
terdekat menjadi 8 000.
Anggaran: 19 000 – 8 000 = 11 000
(Jawapan sebenar: 10 819)

ii. Kemahiran menganggar baki atau


beza boleh digunakan untuk
menyemak kemunasabahan
jawapan.
Aras 2
a. Menolak sebarang nombor hingga i. Penolakan sebagai proses mencari
lima digit daripada suatu nombor baki dan beza.
yang lebih besar dan tidak lebih
daripada 100 000. ii. Penolakan sebagai songsangan
penambahan.
iii. Penolakan diwakilkan dengan ayat
matematik dan bentuk lazim.
iv. Proses penolakan melibatkan
• tanpa mengumpul semula; dan
• mengumpul semula.

8
1. NOMBOR BUL
BULAAT HINGGA 100 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
b. Menolak berturut-turut yang melibatkan i. Penolakan berturut-turut dihadkan
nombor bulat tidak lebih daripada kepada tiga nombor.
100 000.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang i. Mengenal pasti situasi atau perkataan
melibatkan operasi tolak dalam yang melibatkan proses penolakan.
situasi harian.
ii. Jenis masalah harian dikemukakan
dalam bentuk perkataan, gambar
1.4 Pendaraban nombor dan jadual.
bulat hingga 100 000 Aras 1
a. Menganggar hasil darab. i. Kemahiran membundar boleh
digunakan untuk menganggar
hasil darab.
Contoh: 742 x 38 =
742 dibundarkan kepada ratus yang
terdekat menjadi 700.
38 dibundarkan kepada puluh yang
terdekat menjadi 40.
Anggaran: 700 x 40 = 28 000
(Jawapan sebenar: 28 196)
ii. Kemahiran menganggar hasil
darab boleh digunakan untuk
menyemak kemunasabahan
jawapan.

9
1. NOMBOR BUL
BULAAT HINGGA 100 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2
a. Mendarab sebarang nombor gandaan i. Pendaraban sebagai proses
sepuluh dan gandaan sepuluh, hasil penambahan berulang.
darab tidak lebih daripada 100 000. ii. Proses pendaraban diwakilkan
dengan ayat matematik dan
bentuk lazim.
iii. Proses pendaraban melibatkan
• tanpa mengumpul semula; dan
• mengumpul semula.
iv. Pendaraban sebarang dua nombor
gandaan sepuluh melibatkan dari
10 x 10 hingga 1 000 x 100.

b. Mendarab sebarang dua nombor, hasil i. Bagi pendaraban sebarang dua


darab tidak lebih daripada 100 000. nombor, pendarabnya dihadkan
hingga dua digit.
ii. Aktiviti mencerakin atau
menganalisis nombor perlu
ditegaskan untuk memperkukuh
pemahaman tentang proses
pendaraban.
Contoh: 35 × 12
35 5 × 7
×12 2 × 6
420 10 × 42

10
1. NOMBOR BUL
BULAAT HINGGA 100 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

iii. Tegaskan mendarab sebarang


nombor dengan 10, 100 dan 1 000.
Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang i. Mengenal pasti situasi atau
melibatkan operasi darab dalam perkataan yang melibatkan proses
situasi harian. pendaraban.

ii. Jenis masalah harian dikemukakan


dalam bentuk perkataan, gambar
dan jadual.
1.5 Pembahagian Aras 1
nombor bulat a. Menganggar hasil bahagi. i. Kemahiran membundar boleh
hingga 100 000 digunakan untuk menganggar
hasil bahagi.

Contoh: 875 ÷ 25
875 dibundarkan kepada ratus yang
terdekat menjadi 900.
25 dibundarkan kepada puluh yang
terdekat menjadi 30.

Anggaran: 900 ÷ 30 = 30
(Jawapan sebenar: 35)

ii. Kemahiran menganggar hasil


bahagi boleh digunakan untuk
menyemak kemunasabahan
jawapan.

11
1. NOMBOR BUL
BULAAT HINGGA 100 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2
a. Membahagi sebarang nombor gandaan i. Pembahagian sebagai
sepuluh hingga 100 000 dengan 10, pengumpulan sama banyak atau
100 dan 1 000 pengongsian sama rata.
i. tanpa baki; dan
ii. berbaki. ii. Pembahagian dihubungkaitkan
dengan penolakan berulang dan
songsangan darab.
b. Membahagi sebarang nombor hingga
100 000 dengan iii. Proses pembahagian diwakilkan
i. nombor satu digit; dan dengan ayat matematik dan bentuk
ii. nombor dua digit, lazim.
tanpa baki.
iv. Aktiviti mencerakin atau
menganalisis nombor perlu
c. Membahagi sebarang nombor hingga ditegaskan untuk memperkukuhkan
100 000 dengan pemahaman tentang proses
i. nombor satu digit; dan pembahagian.
ii. nombor dua digit,
berbaki. v. Tegaskan membahagi sebarang
nombor tidak lebih daripada
100 000 dengan 10, 100 dan 1000
tanpa baki dan berbaki.

Contoh: 45 637 ÷ 1000 =


45 baki 637

12
1. NOMBOR BUL
BULAAT HINGGA 100 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang i. Mengenal pasti situasi atau
melibatkan operasi bahagi dalam perkataan yang melibatkan proses
situasi harian. pembahagian.

ii. Jenis masalah harian dikemukakan


dalam bentuk perkataan, gambar
dan jadual.
1.6 Operasi bergabung, Aras 2
hasil operasi tidak a. Mencari hasil operasi bergabung i. Pengiraan bagi operasi bergabung
lebih daripada tambah dan tolak, hasil setiap operasi dilaksanakan mengikut prinsip-
100 000 tidak lebih daripada 100 000. prinsip umum, iaitu dari kiri
ke kanan.

b. Mencari hasil operasi bergabung i. Proses operasi bergabung


darab dan bahagi, hasil setiap operasi diwakilkan dengan ayat matematik
tidak lebih daripada 100 000. dan bentuk lazim.
ii. Bagi operasi bergabung darab
dan bahagi, pendarab dan
pembahagi dihadkan kepada dua
digit.
iii. Operasi bahagi tidak melibatkan
Aras 3 baki.
a. Menyelesaikan masalah yang
melibatkan operasi bergabung dalam
situasi harian.

13
2. PECAHAN Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Perkakasan teknologi dan perisian
kursus yang bersesuaian, objek
sebenar atau bahan manipulatif
seperti set pecahan, kad pecahan,
kertas grid, papan geometri, dan
transperansi pecahan perlu
digunakan.

Pendekatan atau aktiviti seperti


perbincangan, bercerita, meneroka
pecahan, melipat kertas, melukis,
permainan dan kuiz dicadangkan bagi
memperkukuh kemahiran proses
membanding, menukar, menambah,
menolak dan menyelesaikan masalah
berkaitan pecahan.
2.1 Pecahan Setara Aras 1
a. Menentukan sama ada dua pecahan i. Pecahan setara sebagai pecahan
yang diberi adalah setara. yang sama nilai.

b. Mencari pecahan setara bagi suatu ii. Mempelbagaikan penggunaan


pecahan wajar yang diberi, gambar rajah.
penyebutnya hingga 100.
iii. Nilai pecahan tidak berubah
apabila pengangka dan
penyebutnya didarab dengan
satu nombor yang sama.

14
2. PECAHAN Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

iv. Nilai pecahan tidak berubah apabila


pengangka dan penyebutnya
dibahagi dengan satu nombor yang
sama.

v. Pecahan setara bagi suatu


pecahan boleh dihasilkan secara
mendarab pengangka dan
penyebutnya dengan nombor bulat
yang sama.

Aras 2
a. Menyatakan pecahan wajar yang i. Kemahiran membilang secara
penyebutnya hingga 100 dalam melangkau dua-dua, tiga-tiga, dan
sebutan terendah. seterusnya boleh digunakan untuk
mencari pecahan setara dan
pecahan dalam sebutan terendah.

Aras 3
a. Membandingkan dua pecahan wajar i. Perbandingan antara dua pecahan
yang penyebutnya hingga 100, melibatkan pengangka atau
dengan mencari pecahan setara. penyebut yang:
• sama; dan
• tidak sama.

15
2. PECAHAN Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Perkakasan teknologi dan perisian
kursus yang bersesuaian, objek
sebenar atau bahan manipulatif
seperti set pecahan, kad pecahan,
kertas grid, papan geometri, dan
transperansi pecahan perlu
digunakan.

Pendekatan atau aktiviti seperti


perbincangan, bercerita, meneroka
pecahan, melipat kertas, melukis,
permainan dan kuiz dicadangkan bagi
memperkukuh kemahiran proses
membanding, menukar, menambah,
menolak dan menyelesaikan masalah
berkaitan pecahan.
2.2 Penambahan Aras 1
pecahan a. Menambah dua pecahan wajar yang i. Penambahan pecahan sebagai
penyebutnya sama hingga 10. proses mencari jumlah dua
pecahan.
b. Menambah dua pecahan wajar yang
penyebutnya tidak sama, hingga 10. ii. Penambahan pecahan diwakilkan
dengan ayat matematik dan bentuk
lazim.

iii. Penambahan dan penolakan


pecahan tidak melibatkan nombor
bercampur.

16
2. PECAHAN Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

iv. Proses penambahan dan


penolakan pecahan dilakukan
dengan bahan konkrit,
gambar rajah dan simbol.

Contoh: 1 2
+
3 7
1
3

2
7

7 6
= +
21 21
13
=
21

17
2. PECAHAN Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2
a. Menambah nombor bulat dan pecahan i. Nombor bulat dihadkan kepada
wajar yang penyebutnya hingga 10. satu digit sahaja.
2 2
Contoh: + 4= 4
3 3
Aras 3
a. Menyelesaikan masalah operasi
tambah yang melibatkan pecahan
dalam situasi harian.

2.3 Penolakan Aras 1


pecahan a. Menolak pecahan wajar daripada i. Penolakan pecahan sebagai proses
pecahan wajar yang penyebutnya mencari beza dua pecahan.
sama hingga 10. ii. Penolakan pecahan diwakilkan
dengan ayat matematik dan bentuk
b. Menolak pecahan wajar daripada lazim.
pecahan wajar yang penyebutnya
3 2
tidak sama hingga 10. Contoh: −
4 3
9 8
= −
12 12
1
=
12

18
2. PECAHAN Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2
5
a. Menolak pecahan wajar yang Contoh: 6−
penyebutnya hingga 10 daripada 7
nombor bulat. 7 5
= 5 −
7 7

= 5 2
7
Aras 3
a. Menyelesaikan masalah operasi tolak
yang melibatkan pecahan dalam
situasi harian.

19
3. PERPULUHAN Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Perkakasan teknologi dan perisian
kursus yang bersesuaian, objek
sebenar dan bahan manipulatif
seperti blok asas, kertas grid,
kerangka nilai tempat, kad nombor
perpuluhan, carta nilai tempat
perpuluhan dan kalkulator perlu
digunakan.

Pendekatan atau aktiviti seperti


perbincangan, bercerita, meneroka
perpuluhan, permainan dan kuiz
dicadangkan bagi mengembangkan
kemahiran proses menukar,
membanding, mencari pola dan
menyelesaikan masalah berkaitan
perpuluhan.
3.1 Nombor Aras 1
perpuluhan hingga a. Menyatakan hubungan antara pecahan i. Nombor perpuluhan boleh
tiga tempat per seratus dan pecahan per seribu diwakilkan dengan bahan konkrit,
perpuluhan dengan nombor perpuluhan. gambar rajah dan garis nombor.

b. Menulis nombor perpuluhan hingga tiga Contoh:


tempat perpuluhan.

20
3. PERPULUHAN Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Bahagian yang berlorek ialah 19


daripada 100.
19
Pecahan:
100
Nombor perpuluhan: 0.19
Cara menyebut:
Sifar perpuluhan satu sembilan.

857
c. Menukar nombor bercampur yang Contoh: 4
penyebutnya seratus dan seribu 1000
kepada nombor perpuluhan.
857
= 4 sa dan atau
1000
800 50 7
= 4 sa, ' dan
1000 1000 1000
= 4.857

Aras 2
a. Menyatakan bilangan tempat i. Bilangan tempat perpuluhan
perpuluhan bagi suatu nombor berdasarkan bilangan digit
perpuluhan. di sebelah kanan titik perpuluhan.

21
3. PERPULUHAN Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
b. Menentukan nilai tempat bagi setiap Contoh: Nilai tempat
digit dalam nombor perpuluhan. Per Per
Ribu Ratus Puluh Sa
Sepuluh Seratus

2 4 7 • 3 9
Nombor bulat Pecahan
Nombor Perpuluhan

c. Menentukan nilai nombor perpuluhan. Contoh: Menentukan nilai 1.3


dengan menggunakan garis
nombor.
1.3

0 1.0 2.0
Aras 3
a. Membundarkan nombor perpuluhan. Contoh:
12.43 dibundarkan kepada satu
tempat perpuluhan menjadi 12.4.
b. Membandingkan nilai dua nombor
perpuluhan. 5.687 dibundarkan kepada dua
tempat perpuluhan menjadi 5.69.
0.0918 dibundarkan kepada tiga
tempat perpuluhan menjadi 0.092.

c. Menentukan sebarang rangkaian Contoh: Turutan menurun


nombor perpuluhan dalam turutan 4.75, 4.5, 4.25, 4.0, 3.75
tertentu.

22
3. PERPULUHAN Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Perkakasan teknologi dan perisian
kursus yang bersesuaian, objek
sebenar dan bahan manipulatif
seperti blok asas, kertas grid,
kerangka nilai tempat, kad nombor
perpuluhan, carta nilai tempat
perpuluhan dan kalkulator perlu
digunakan.
Pendekatan atau aktiviti seperti
perbincangan, bercerita, meneroka
perpuluhan, permainan dan kuiz
dicadangkan bagi mengembangkan
kemahiran proses menambah,
menolak, mendarab, membahagi dan
menyelesaikan masalah berkaitan
perpuluhan.
3.2 Penambahan Aras 1
nombor a. Menambah sebarang dua nombor i. Penambahan perpuluhan sebagai
perpuluhan hingga perpuluhan hingga dua tempat proses mencari jumlah dua nombor
dua tempat perpuluhan. perpuluhan.
perpuluhan
ii. Penambahan perpuluhan
diwakilkan dengan ayat matematik
dan bentuk lazim.

23
3. PERPULUHAN Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2 Contoh: 3.6 + 4 =


a. Menambah nombor perpuluhan hingga
dua tempat perpuluhan dan nombor 3.6
bulat. +4
7.6
Aras 3
a. Menambah tiga atau empat nombor Contoh: 14.03
perpuluhan hingga dua tempat 9.0
perpuluhan. + 0.6
23.63

b. Menambah tiga atau empat nombor Contoh:


yang melibatkan nombor perpuluhan 25 + 0.89 + 7 + 1.3 = 34.19
hingga dua tempat perpuluhan dan
nombor bulat.

Aras 1
3.3 Penolakan nombor a. Menolak sebarang dua nombor i. Penolakan perpuluhan sebagai
perpuluhan hingga perpuluhan hingga dua tempat proses mencari beza dua nombor
dua tempat perpuluhan. perpuluhan.
perpuluhan
ii. Kemahiran menganggar boleh
digunakan untuk mencari
kemunasabahan jawapan.

iii. Anggaran boleh ditahkik dengan


menggunakan kalkulator.

24
3. PERPULUHAN Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Contoh: 3.0 – 0.9 = 2.1


8.7 – 2.64 = 6.06

Aras 2
a. Menolak nombor perpuluhan hingga Contoh: 5 – 0.08 = 4.92
dua tempat perpuluhan daripada 70 – 3.1= 66.9
nombor bulat.

Aras 3
a. Menolak berturut-turut yang melibatkan i. Penolakan berturut-turut dihadkan
nombor perpuluhan hingga dua tempat kepada tiga nombor.
perpuluhan.
Contoh: 4.6 – 0.75 – 1.2 = 2.65
7.18 – 0.3 – 2.9 = 3.98

b. Menolak berturut-turut yang melibatkan Contoh: 12 – 5.4 – 6 = 0.6


nombor perpuluhan hingga dua tempat 35.7 – 16 – 8.05 = 11.65
perpuluhan dan nombor bulat.

25
3. PERPULUHAN Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

3.4 Pendaraban Aras 1


nombor a. Mendarab nombor perpuluhan hingga i. Pendaraban nombor perpuluhan
perpuluhan dua tempat perpuluhan dengan dengan nombor bulat sebagai
hingga dua nombor bulat satu digit. proses penambahan berulang.
tempat perpuluhan ii. Apabila nombor perpuluhan hingga
satu tempat perpuluhan didarab
dengan nombor bulat, jawapannya
mempunyai satu tempat
perpuluhan juga, walaupun digit
di tempat per sepuluh itu mungkin
sifar.
iii. Hasil darab dihadkan kepada dua
tempat perpuluhan sahaja.
Contoh: 6.04 x 7 = 42.28
Aras 2
a. Mendarab nombor perpuluhan hingga Contoh: 5.28 x 10 = 52.8
dua tempat perpuluhan dengan 10. 10 x 34.0 = 340.0

Aras 3
a. Mendarab nombor perpuluhan hingga Contoh: 2.0 x 100 = 200.0
dua tempat perpuluhan dengan 100. 100 x 0.96 = 96.0
5.17 x 100 = 517.0
b. Mendarab nombor perpuluhan hingga Contoh: 1.45 x 16 = 23.2
dua tempat perpuluhan dengan 32 x 8.6 = 275.2
nombor bulat dua digit.

26
3. PERPULUHAN Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

3.5 Pembahagian Aras 1


nombor perpuluhan a. Membahagi nombor perpuluhan hingga i. Pembahagian nombor perpuluhan
hingga dua tempat dua tempat perpuluhan dengan dengan nombor bulat sebagai
perpuluhan nombor bulat satu digit. proses pengongsian sama rata.

ii. Hasil bahagi dihadkan kepada dua


tempat perpuluhan sahaja.

Contoh: 0.2 ÷ 4 = 0.05


6.80 ÷ 5 = 1.36
Aras 2
a. Membahagi nombor perpuluhan hingga Contoh: 0.7 ÷ 10 = 0.07
dua tempat perpuluhan dengan 10. 5.0 ÷ 10 = 0.5

Aras 3
a. Membahagi nombor perpuluhan hingga i. Hasil bahagi yang lebih daripada
dua tempat perpuluhan dengan 100. dua tempat perpuluhan dibundarkan
kepada dua tempat perpuluhan.
Contoh: 1.86 ÷ 100 = 0.0186
0.0186 dibundarkan kepada dua
tempat perpuluhan menjadi 0.02.

b. Membahagi sebarang nombor Contoh: 1.2 ÷ 16 = 0.075


perpuluhan hingga dua tempat 0.075 dibundarkan kepada dua
perpuluhan dengan nombor bulat tempat perpuluhan menjadi 0.08.
dua digit.

27
4. WANG HINGGA RM10 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Perkakasan teknologi dan perisian
kursus yang bersesuaian serta wang
sebenar dan bahan manipulatif
seperti wang asing, bil. tiket, resit
pembayaran, tanda harga, buku
simpanan wang dan kalkulator perlu
digunakan.
Pendekatan atau aktiviti seperti
perbincangan tentang penggunaan
wang dalam kehidupan harian, bercerita
tentang sejarah wang, simulasi, jual beli,
permainan dan kerja projek dicadangkan
bagi mengembangkan kemahiran
mengira dan menyelesaikan masalah
berkaitan wang.
4.1 Penentuan nilai Aras 1
wang hingga a. Menyebut dan menulis sejumlah wang i. Menulis jumlah wang dalam
RM10 000 dalam ringgit dan sen. perkataan dan simbol.

Contoh: RM1 500


Cara menyebut:
Satu ribu lima ratus ringgit.

Contoh: RM48.35
Cara menyebut:
Empat puluh lapan ringgit tiga
puluh lima sen.

28
4. WANG HINGGA RM10 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2
a. Menentukan nilai wang hingga i. Membincang tentang barang-
RM10 000. barang yang boleh dibeli dengan
sejumlah nilai wang.

Contoh: Sebuah basikal boleh


dibeli dengan nilai wang RM300.
Aras 3
a. Menghubungkaitkan kesamaan nilai Contoh:
wang hingga RM10 000. RM80 = RM50 + RM20 + RM10

4.2 Penambahan wang Aras 1


hingga RM10 000 a. Menambah dua nilai wang, hasil i. Proses penambahan wang
tambah hingga RM10 000. dilakukan melalui aktiviti seperti
jual beli dan pengiraan bil.
Contoh:
Harga sebuah beg = RM174.90
Harga sebuah jam = RM875.50
Jumlah harga beg dan jam
= RM174.90 + RM875.50
= RM1 050.40

b. Menambah hingga empat nilai wang,


hasil tambah hingga RM10 000.

29
4. WANG HINGGA RM10 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2
a. Menganggar jumlah nilai wang hingga i. Kemahiran menganggar boleh
RM10 000. digunakan untuk menyemak
kemunasabahan jawapan.
Aras 3
a. Menyelesaikan masalah operasi i. Penyelesaian masalah melibatkan
tambah yang melibatkan wang dalam harga barang, pendapatan,
situasi harian. perbelanjaan dan simpanan wang.

ii. Mereka cerita melibatkan wang.

4.3 Penolakan wang Aras 1


hingga RM10 000 a. Menolak sebarang nilai wang daripada i. Proses penolakan wang dilakukan
sejumlah wang hingga RM10 000. melalui aktiviti seperti jual beli dan
pengiraan bil.

b. Menolak berturut-turut dua nilai wang Contoh: Menolak berturut-turut.


daripada sejumlah wang hingga RM4 050.10 – RM1 832.90
RM10 000. – RM750.25 = RM1 466.95

Aras 2
a. Menganggar baki atau beza nilai wang i. Kemahiran menganggar boleh
hingga RM10 000. digunakan untuk menyemak
kemunasabahan jawapan.

30
4. WANG HINGGA RM10 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Aras 3
a. Menyelesaikan masalah operasi tolak i. Penyelesaian masalah melibatkan
yang melibatkan wang dalam situasi harga barang, pendapatan,
harian. perbelanjaan dan simpanan wang.
ii. Mereka cerita melibatkan wang.
4.4 Pendaraban wang Aras 1
hingga RM10 000 a. Mendarab nilai wang dengan nombor i. Proses pendaraban wang dilakukan
satu digit, hasil darab hingga melalui aktiviti seperti jual beli dan
RM10 000. pengiraan bil.
Contoh Bil:
Barang Kuantiti Harga seunit Harga
Baju 2 RM15.00
Tuala 3 RM8.90
Jumlah

b. Mendarab nilai wang dengan nombor Contoh:


dua digit, hasil darab hingga RM10 000. 14 x RM280.90 = RM3 932.60

Aras 2
a. Menganggar hasil darab nilai wang i. Kemahiran menganggar boleh
hingga RM 10 000. digunakan untuk menyemak
kemunasabahan jawapan.
Contoh: RM364.20 x 5
RM364.20 dibundarkan kepada
puluh ringgit yang terdekat menjadi
RM360.00.

31
4. WANG HINGGA RM10 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Anggaran:
RM360.00 x 5 RM1 800.00
(Jawapan sebenar:
RM364.20 x 5 = RM1 821.00)
Aras 3
a. Menyelesaikan masalah operasi darab i. Penyelesaian masalah melibatkan
yang melibatkan wang dalam situasi seperti harga barang, pendapatan,
harian. perbelanjaan dan simpanan wang.

ii. Mereka cerita melibatkan wang.

4.5 Pembahagian wang Aras 1


hingga RM10 000 a. Membahagi nilai wang hingga i. Proses pembahagian wang
RM10 000 dengan nombor satu digit. dilakukan melalui aktiviti seperti
jual beli dan pengiraan bil.
Contoh:
RM4 726.40 ÷ 7 = RM675.20

b. Membahagi nilai wang hingga


RM10 000 dengan nombor dua digit. Contoh:
RM1 692.80 ÷ 23 = RM73.60

32
4. WANG HINGGA RM10 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2
a. Menganggar hasil bahagi wang hingga i. Kemahiran menganggar boleh
RM10 000. digunakan untuk menyemak
kemunasabahan jawapan.

Contoh: RM4 236 ÷ 8 =


RM4 236 dibundarkan kepada
ribu ringgit yang terdekat menjadi
RM4 000.

Anggaran:
RM4 000 ÷ 8 RM500
(Jawapan sebenar: RM529.50)

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah operasi i. Penyelesaian masalah melibatkan
bahagi yang melibatkan wang dalam seperti harga barang, pendapatan,
situasi harian. perbelanjaan dan simpanan wang.

ii. Mereka cerita melibatkan wang.

33
4. WANG HINGGA RM10 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

4.6 Operasi bergabung Aras 2


tambah dan tolak a. Mencari hasil operasi bergabung i. Proses operasi bergabung
melibatkan wang tambah dan tolak yang melibatkan nilai dilakukan melalui aktiviti seperti
hingga RM10 000 wang hingga RM10 000. jual beli, pengiraan bil dan
simpanan wang.

Aras 3 ii. Penyelesaian masalah melibatkan


a. Menyelesaikan masalah operasi pelbagai situasi seperti simpanan
bergabung tambah dan tolak yang wang, pendapatan, perbelanjaan
melibatkan wang dalam situasi harian. dan pengiraan bil.

iii. Pendarab dan pembahagi


dihadkan kepada nombor bulat
4.7 Operasi bergabung Aras 2 dua digit.
darab dan bahagi a. Mencari hasil operasi bergabung darab
melibatkan wang dan bahagi yang melibatkan nilai wang
hingga RM10 000 hingga RM10 000.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah operasi
bergabung darab dan bahagi yang
melibatkan wang dalam situasi harian.

34
5. MASA DAN WAKTU Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Perkakasan teknologi dan perisian
kursus yang bersesuaian serta model
atau objek sebenar seperti pelbagai
jenis jam, kalendar, jadual kelas,
program televisyen, jadual
perjalanan pengangkutan awam,
carta pertukaran unit masa dan teks
cerita perlu digunakan.
Pendekatan atau aktiviti seperti
perbincangan, bercerita tentang sejarah
masa dan waktu, mengukur masa,
mereka cerita tentang masa, dan
membuat kerja projek dicadangkan bagi
mengembangkan kemahiran proses
mengukur, menganggar dan
menyelesaikan masalah berkaitan masa
dan waktu.
5.1 Pengenalan masa Aras 1 i. Tegaskan hubungan:
dan waktu a. Menyatakan hubungan antara tahun, 1 dekad = 10 tahun
(tahun, dekad, dekad, abad dan alaf. 1 abad = 10 dekad
abad dan alaf) 1 abad = 100 tahun
1 alaf = 1 000 tahun

ii. Perkenalkan:
1
abad = 25 tahun (Jubli Perak)
4

35
5. MASA DAN WAKTU Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

1
abad = 50 tahun (Jubli Emas)
2
1 abad = 100 tahun (Jubli Intan)

b. Menentukan abad bagi suatu tahun


yang diberi.

5.2 Penukaran unit Aras 1


masa a. Menukar unit masa yang melibatkan Contoh: 60 tahun = 6 dekad
tahun, dekad, abad dan alaf.
1
25 dekad = 2 abad
2
7 abad = 700 tahun
3 alaf = 3 000 tahun

b. Menukar unit masa yang melibatkan Contoh: 4 hari = 96 jam


hari, jam, minit dan saat. 32 jam = 1 hari 8 jam
128 minit = 2 jam 8 minit
245 saat = 4 minit 5 saat

36
5. MASA DAN WAKTU Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

5.3 Pernyataan waktu Aras 1


dalam sistem 12 jam a. Menentukan waktu dalam a.m dan i. Singkatan a.m mewakili ante
p.m. meridiem yang bermaksud
‘sebelum tengah hari’ dan
digunakan bagi waktu antara
12.01 pagi hingga 11.59 pagi.

ii. Singkatan p.m mewakili post


meridiem yang bermaksud
‘selepas tengah hari’ dan
digunakan bagi waktu antara
12.01 petang hingga 11.59 malam.

b. Menyatakan waktu yang diberi dalam i. Contoh: 1.25 petang = 1.25 p.m
a.m dan p.m.

37
5. MASA DAN WAKTU Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

5.4 Penentuan tempoh Aras 1


masa a. Menentukan tempoh masa dalam hari i. Penentuan tempoh masa yang
yang berlainan apabila diberi waktu melebihi 24 jam dalam satu minggu.
mula dan waktu akhir.
Contoh:
Selasa 4.00 p.m hingga Khamis
7.00 pm.
Isnin 1.20 a.m hingga Rabu
8.15 p.m.

Aras 2
a. Menentukan waktu akhir apabila diberi Contoh:
waktu mula dan tempoh masa dalam
Waktu mula Tempoh masa Waktu akhir
i. hari yang sama; dan
Rabu 3.20 p.m 4 jam 35 minit ………….
ii. hari yang berlainan.
Ahad 8.45 a.m 27 jam 10 minit ………….

b. Menentukan waktu mula apabila diberi Contoh:


waktu akhir dan tempoh masa dalam
Waktu mula Tempoh masa Waktu akhir
i. hari yang sama; dan ……………. 10 jam 35 minit Sabtu 9.00 p.m
ii. hari yang berlainan.
……………. 34 jam Isnin 11.30 a.m

38
5. MASA DAN WAKTU Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 3
a. Menganggar tempoh masa dalam Contoh:
sebutan jam bagi sesuatu aktiviti. Sebuah bas bertolak dari stesen
bas pada pukul 4.25 p.m dan
sampai ke destinasinya pada pukul
7.10 p.m pada hari yang sama.

Jawapan:
Anggaran tempoh masa perjalanan
bas itu ialah 3 jam.

b. Menyelesaikan masalah yang i Penyelesaian masalah melibatkan


melibatkan masa dan waktu dalam peristiwa, jadual waktu dan aktiviti
situasi harian. harian yang dihadkan dalam jangka
masa seminggu.

5.5 Penambahan masa Aras 1


dan waktu a. Menambah dua ukuran masa tanpa i. Ukuran masa melibatkan hingga dua
(saat, minit, jam, hari, melibatkan penukaran unit. gabungan unit.
minggu, bulan dan
tahun) Contoh: 1 minggu 2 hari
+ 2 minggu 4 hari
3 minggu 6 hari

39
5. MASA DAN WAKTU Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

b. Menambah tiga ukuran masa tanpa Contoh: 2 jam 16 minit


melibatkan penukaran unit. 2 jam 10 minit
+ 3 jam 24 minit
7 jam 50 minit

Aras 2
a. Menambah dua ukuran masa yang Contoh 1: 35 saat
melibatkan penukaran unit. + 40 saat
75 saat
= 1 minit 15 saat

Contoh 2: 4 tahun 9 bulan


+ 6 tahun 7 bulan
10 tahun 16 bulan
= 11 tahun 4 bulan

b. Menambah tiga ukuran masa yang Contoh:


melibatkan penukaran unit. 45 minit + 12 minit + 28 minit
= 85 minit
= 1 jam 25 minit

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah operasi
tambah yang melibatkan ukuran masa
dalam situasi harian.

40
5. MASA DAN WAKTU Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

5.6 Penolakan masa dan Aras 1


waktu a. Menolak ukuran masa tanpa Contoh: 3 minit 40 saat
(saat, minit, jam, melibatkan penukaran unit. - 2 minit 15 saat
hari, minggu, bulan 1 minit 25 saat
dan tahun) Aras 2
a. Menolak ukuran masa yang Contoh:
melibatkan penukaran unit. 10 jam 5 minit Æ 9 jam 65 minit
- 8 jam 20 minit Æ 8 jam 20 minit
1 jam 45 minit

b. Menolak berturut-turut ukuran masa i. Penolakan berturut-turut dihadkan


yang melibatkan penukaran unit. kepada tiga ukuran masa.

Contoh:
6 tahun 1 bulan - 2 tahun 4 bulan
- 1 tahun 11 bulan

6 tahun 1 bulan Æ 5 tahun 13 bulan


- 2 tahun 4 bulan Æ 2 tahun 4 bulan
3 tahun 9 bulan

3 tahun 9 bulanÆ 2 tahun 21 bulan


- 1 tahun 11bulan Æ1 tahun 11 bulan
1 tahun 10 bulan

41
5. MASA DAN WAKTU Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah operasi tolak
yang melibatkan ukuran masa dalam
situasi harian.

5.7 Pendaraban masa Aras 1


dan waktu a. Mendarab ukuran masa dalam satu Contoh:
(saat, minit, jam, unit dengan nombor satu digit yang 30 saat x 6 = 180 saat = 3 minit
hari, minggu, bulan melibatkan penukaran unit.
dan tahun) 7 minggu x 8 = 56 minggu
= 14 bulan = 1 tahun 2 bulan

5 jam x 9 = 45 jam = 1 hari 21 jam

Aras 2
a. Mendarab ukuran masa gabungan dua Contoh:
unit dengan nombor satu digit yang 2 jam 35 minit x 7
melibatkan penukaran unit. = 14 jam 245 minit
= 18 jam 5 minit

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah operasi darab
yang melibatkan ukuran masa dalam
situasi harian.

42
5. MASA DAN WAKTU Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

5.8 Pembahagian masa Aras 1


dan waktu a. Membahagi ukuran masa dalam satu Contoh:
(saat, minit, jam, unit dengan nombor satu digit yang 497 saat ÷ 7 = 71 saat
hari, minggu, bulan melibatkan penukaran unit. = 1 minit 11 saat
dan tahun)
54 minggu ÷ 6 = 9 minggu
= 2 bulan 1 minggu

378 jam ÷ 9 = 42 jam


= 1 hari 18 jam

Aras 2
a. Membahagi ukuran masa gabungan Contoh:
dua unit dengan nombor satu digit 5 minit 4 saat ÷ 2 = 2 minit 32 saat
yang melibatkan penukaran unit.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah operasi
bahagi yang melibatkan ukuran
masa dalam situasi harian.

43
6. PPANJANG
ANJANG Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Perkakasan teknologi dan perisian


kursus yang bersesuaian atau objek
sebenar dan bahan manipulatif
seperti kertas jalur, tali, pita
pengukur, rod meter dan pembaris
perlu digunakan.
Pendekatan atau aktiviti seperti
perbincangan, bercerita tentang ukuran
panjang, meneroka ukuran panjang,
mengukur objek dan jarak, melukis objek
dan pelan, dan kerja projek dicadangkan
bagi memperkukuh kemahiran proses
mengukur, menganggar dan
menyelesaikan masalah berkaitan
panjang.
6.1 Pengenalan unit Aras 1
panjang a. Mengenal dan menamakan unit i. Gunakan alat pengukur yang piawai.
(milimeter dan millimeter dan kilometer.
kilometer)
b. Membandingkan unit panjang ii. Perbandingan dibuat dengan
i. millimeter dan sentimeter; dan menggunakan alat pengukur yang
ii. meter dan kilometer. piawai seperti pembaris atau pita
ukur.

44
6. PPANJANG
ANJANG Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

6.2 Pengukuran dan Aras 1


penganggaran a. Mengukur panjang dalam unit i. Mengukur objek-objek kecil seperti
panjang i. milimeter; dan klip kertas, paku, pemadam dan
(milimeter, ii. sentimeter dan milimeter. jarum dalam unit milimeter.
sentimeter, meter
dan kilometer) ii. Aktiviti mengukur objek bermula
dari sifar.
Contoh:

0cm 1 2 3 4 5 6 7 8

iii. Aktiviti mengukur objek bermula


selain dari sifar.

Contoh:

0cm 1 2 3 4 5 6 7 8

45
6. PPANJANG
ANJANG Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2
a. Menganggar panjang dalam unit meter. i. Menganggar panjang sesuatu objek
dengan merujuk kepada alat
pengukur piawai.

ii. Panjang sesuatu objek boleh


dianggar dengan membandingkan-
nya dengan objek lain sebagai
tanda aras.

Contoh:
Tinggi seorang murid dengan meja
yang tinggi 1m.
iii. Anggaran boleh ditahkik dengan
menggunakan alat pengukur yang
piawai.

b. Menganggar panjang dalam unit Contoh:


kilometer. Jarak dari rumah ke sekolah
dibandingkan dengan trek yang
panjangnya 100 m.

46
6. PPANJANG
ANJANG Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

6.3 Penukaran unit Aras 1


panjang a. Menyatakan hubungan antara meter i. Tegaskan hubungan:
(meter dan dan sentimeter. 1 m = 100 cm
sentimeter)
b. Menukar unit panjang meter dan Contoh 1:
sentimeter tanpa melibatkan 600 cm = 6 m
perpuluhan. 1m = 100 cm
6m = 6 x 100 cm = 600 cm

Contoh 2:
100 cm = 1 m
300 cm = 300 cm ÷ 100 = 3 m

Contoh 3:
2 m 45 cm = 245 cm
718 cm = 7 m 18 cm

Aras 2
a. Menukar unit panjang dalam meter Contoh:
yang melibatkan hingga dua tempat 1 cm = 0.01 m
perpuluhan kepada sentimeter dan 90 cm = 0.9 m
sebaliknya. 5.27 m = 527 cm

47
6. PPANJANG
ANJANG Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

6.4 Penambahan Aras 1


panjang a. Menambah dua ukuran panjang yang i. Proses penambahan melibatkan
(meter dan melibatkan hingga dua tempat panjang dilakukan melalui aktiviti
sentimeter) perpuluhan dalam unit seperti mencantum dan
i. meter; dan menyambung objek.
ii. sentimeter.
Contoh:
16.50 m + 4.39 m = 20.89 m
3.2 m + 6.08 m = 9.28 m
4 cm + 10.3 cm = 14.3 cm
0.8 cm + 7.6 cm = 8.4 cm

b. Menambah tiga ukuran panjang yang Contoh:


melibatkan hingga dua tempat 1.6 m + 5 m + 0.8 m = 7.4 m
perpuluhan dalam unit 2.51 m + 0.9 m + 4.0 m = 7.41 m
i. meter; dan 8.34 cm + 12.07 cm + 0.59 cm
ii. sentimeter. = 21.00 cm

Aras 2
a. Menambah hingga tiga ukuran panjang Contoh:
yang melibatkan gabungan unit meter 6.2 m + 130 cm = 750 cm = 7.5 m
dan sentimeter. 1.8 m + 95 cm + 0.64 m = 339 cm
= 3.39 m

48
6. PPANJANG
ANJANG Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah operasi i. Libatkan penukaran unit.
tambah yang melibatkan ukuran
panjang dalam situasi harian.

6.5 Penolakan panjang Aras 1


(meter dan a. Menolak ukuran panjang yang i. Proses penolakan melibatkan
sentimeter) melibatkan hingga dua tempat panjang dilakukan melalui aktiviti
perpuluhan dalam unit seperti memotong dan
i. meter; dan menggunting objek.
ii. sentimeter.
Contoh:
10.24 m − 7.6 m = 2.64 m
25.6 m − 14.59 m = 11.01 m
1.3 cm − 0.9 cm = 0.4 cm
6.0 cm − 2.7 cm = 3.3 cm

b. Menolak berturut-turut ukuran i. Penolakan berturut-turut dihadkan


panjang yang melibatkan hingga dua kepada tiga ukuran panjang.
tempat perpuluhan dalam unit Contoh:
i. meter; dan
16.7 m − 10.3 m − 4.2 m = 2.2 m
ii. sentimeter.
10.51 m − 8.47 m − 0.63 m
= 1.41m
34.6 cm − 12.3 cm − 0.7 cm
= 21.6 cm

49
6. PPANJANG
ANJANG Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2
a. Menolak berturut-turut ukuran panjang Contoh:
yang melibatkan gabungan unit meter 4.5 m − 76 cm − 126 cm = 248 cm
dan sentimeter. = 2.48 m
9.07 m − 2.3 m − 158 cm = 519 cm
= 5.19 m
Aras 3
a. Menyelesaikan masalah operasi tolak i. Libatkan penukaran unit.
yang melibatkan ukuran panjang dalam
situasi harian.

6.6 Pendaraban Aras 1


panjang a. Mendarab ukuran panjang yang i. Proses pendaraban panjang
(meter dan melibatkan nombor bulat dalam unit dilakukan melalui aktiviti
sentimeter) i. meter; dan menyambung atau mencantum
ii. sentimeter beberapa objek yang sama
dengan 10 dan 100. panjang.

Contoh:
23 m x 100 = 2 300 m
10 x 740 m = 7 400 m
86 cm x 10 = 860 cm
100 x 95 cm = 9 500 cm

50
6. PPANJANG
ANJANG Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

b. Mendarab ukuran panjang yang Contoh:


melibatkan hingga dua tempat 7.35 m x 8 = 58.8 m
perpuluhan dalam unit 2.4 cm x 6 = 14.4 cm
i. meter; dan
ii. sentimeter
dengan nombor satu digit.

Aras 2
a. Mendarab ukuran panjang yang Contoh:
melibatkan nombor bulat dalam unit 18 m x 27 = 486 m
i. meter; dan 35 x 82 m = 2 870 m
ii. sentimeter 219 cm x 15 = 3 285 cm
dengan nombor dua digit. 52 x 46 cm = 2 392 cm

b. Mendarab ukuran panjang yang Contoh:


melibatkan hingga dua tempat 42.37 m x 10 = 423.7 m
perpuluhan dalam unit 100 x 61.8 m = 6 180.0 m
i. meter; dan 1.05 cm x 10 = 10.5 cm
ii. sentimeter 100 x 9.6 cm = 960.0 cm
dengan 10 dan 100.

c. Mendarab ukuran panjang yang Contoh:


melibatkan hingga dua tempat 3.6 m x 45 = 162.0 m
perpuluhan dalam unit 14 x 20.13 m = 281.82 m
i. meter; dan 0.5 cm x 26 = 13.0 cm
ii. sentimeter 18 x 27.4 cm = 493.2 cm
dengan nombor dua digit.

51
6. PPANJANG
ANJANG Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah operasi darab i. Libatkan penukaran unit.
yang melibatkan ukuran panjang dalam
situasi harian.

6.7 Pembahagian Aras 1


panjang a. Membahagi ukuran panjang yang i. Proses pembahagian ukuran
(meter dan melibatkan nombor bulat dalam unit panjang dilakukan melalui aktiviti.
sentimeter) i. meter; dan
ii. sentimeter ii. Hasil bahagi hingga dua tempat
dengan 10 dan 100. perpuluhan.

Contoh:
80 m ÷ 10 = 8 m
5 300 m ÷ 100 = 53 m
420 cm ÷ 10 = 42 cm
1 700 cm ÷ 100 = 17 cm

b. Membahagi ukuran panjang yang Contoh:


melibatkan hingga dua tempat 10.74 m ÷ 6 = 1.79 m
perpuluhan dalam unit 5.2 cm ÷ 4 = 1.3 cm
i. meter; dan
ii. sentimeter
dengan nombor satu digit.

52
6. PPANJANG
ANJANG Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Aras 2
a. Membahagi ukuran panjang yang Contoh:
melibatkan nombor bulat dalam unit 952 m ÷ 28 = 34 m
i. meter; dan 96 cm ÷ 12 = 8 cm
ii. sentimeter 540 cm ÷ 15 = 36 cm
dengan nombor dua digit.
b. Membahagi ukuran panjang yang Contoh:
melibatkan hingga dua tempat 0.4 m ÷ 10 = 0.04 m
perpuluhan dalam unit 219 m ÷ 100 = 2.19 m
i. meter; dan
ii. sentimeter i. Hasil bahagi yang lebih daripada
dengan 10 dan 100. dua tempat perpuluhan dibundarkan
kepada dua tempat perpuluhan.

Contoh:
1.85 cm ÷ 100 = 0.0185 cm
0.0185 cm dibundarkan kepada dua
tempat perpuluhan menjadi 0.02cm.

c. Membahagi ukuran panjang yang Contoh:


melibatkan hingga dua tempat 41.95 m ÷ 26 = 1.6134615 m
perpuluhan dalam unit 1.6134615 m dibundarkan kepada
i. meter; dan dua tempat perpuluhan menjadi
ii. sentimeter 1.61 m.
dengan nombor dua digit.

53
6. PPANJANG
ANJANG Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah operasi i. Libatkan penukaran unit.
bahagi yang melibatkan ukuran
panjang dalam situasi harian.

54
7. TIMBANGAN BERA
BERATT Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Perkakasan teknologi dan perisian
kursus yang bersesuaian serta model
atau objek sebenar dan bahan
manipulatif seperti pemberat dan alat
penimbang perlu digunakan.
Pendekatan atau aktiviti seperti
perbincangan, bercerita, meneroka
timbangan berat, menimbang objek,
simulasi berdasarkan resepi masakan
dan menu, dan kerja projek dicadangkan
bagi mengembangkan kemahiran
proses menimbang, menganggar dan
menyelesaikan masalah berkaitan
timbangan berat.
7.1 Pengukuran dan Aras 1
penganggaran a. Mengukur berat dalam unit i. Senggatan pada alat penimbang
timbangan berat i. kilogram; dan dibaca dengan tepat. Pastikan
(kilogram dan gram) ii. gram. jarum penimbang menunjuk pada
senggatan sifar sebelum sesuatu
objek ditimbang.

ii. Pelbagai alat penimbang perlu


digunakan.

iii. Mengukur berat objek seperti


buku, kertas, beg dan murid.

55
7. TIMBANGAN BERA
BERATT Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Aras 2
a. Menganggar berat dalam unit kilogram. i. Menganggar berat sesuatu objek
dengan merujuk kepada objek
b. Menganggar berat dalam unit gram. yang beratnya
• 1 kg; dan
• 100 g.

ii. Anggaran berat sesuatu objek


boleh dibandingkan dengan berat
objek yang diketahui.
Contoh:
Berat murid ialah 30 kg. Anggarkan
berat guru.
iii. Anggaran berat objek boleh ditahkik
dengan menggunakan alat
penimbang piawai.
7.2 Penukaran unit Aras 1
timbangan berat a. Menyatakan hubungan antara kilogram i. Terangkan hubungan:
(kilogram dan gram) dengan gram. 1 kg = 1 000 g
100 g = 0.1 kg

b. Menukar unit timbangan berat dalam Contoh: 2 kg = 2 000 g


kilogram kepada gram dan sebaliknya 7000 g = 7 kg
tanpa melibatkan perpuluhan. 1 kg 900 g = 1 900 g
3 678 g = 3 kg 678 g

56
7. TIMBANGAN BERA
BERATT Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2
a. Menukar unit timbangan berat dalam Contoh: 0.4 kg = 400 g
kilogram yang melibatkan hingga tiga 1.286 kg = 1 286 g
tempat perpuluhan kepada gram dan 3 500 g = 3.5 kg
sebaliknya. 4 760 g = 4.76 kg

7.3 Penambahan Aras 1


timbangan berat a. Menambah dua timbangan berat dalam i. Proses penambahan timbangan
(kilogram dan gram) unit kilogram yang melibatkan hingga berat dilakukan melalui aktiviti
dua tempat perpuluhan. menimbang objek.

Contoh:
6.3 kg + 10 kg = 16.3 kg
20.1 kg + 0.84 kg = 20.94 kg
Aras 2
a. Menambah tiga timbangan berat dalam Contoh:
unit kilogram yang melibatkan hingga 1.8 kg + 0.9 kg + 2 kg = 4.7 kg
dua tempat perpuluhan. 23.06 kg + 4.17 kg + 0.5 kg
= 27.73 kg
5.4 kg + 3 kg + 10.72 kg = 19.12 kg

57
7. TIMBANGAN BERA
BERATT Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah operasi i. Libatkan penukaran unit.
tambah yang melibatkan timbangan
berat dalam situasi harian.

7.4 Penolakan Aras 1


timbangan berat a. Menolak timbangan berat dalam i. Proses penolakan timbangan
(kilogram dan unit kilogram yang melibatkan berat dilakukan melalui aktiviti
gram) hingga dua tempat perpuluhan. menimbang objek.

Contoh:
7.2 kg − 4.0 kg = 3.2 kg
3.65 kg − 0.8 kg = 2.85 kg
12.0 kg − 9.35 kg = 2.65 kg

Aras 2
a. Menolak berturut-turut timbangan i. Penolakan berturut-turut dihadkan
berat dalam unit kilogram yang kepada tiga timbangan berat.
melibatkan hingga dua tempat
Contoh:
perpuluhan.
2.6 kg − 0.5 kg − 0.7 kg = 1.4 kg
36.05 kg − 14.16 kg − 0.93 kg
= 20.96 kg
18.5 kg − 6.08 kg − 2.4 kg
= 10.02 kg

58
7. TIMBANGAN BERA
BERATT Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah operasi tolak i. Libatkan penukaran unit.
yang melibatkan timbangan berat
dalam situasi harian.

7.5 Pendaraban Aras 1


timbangan berat a. Mendarab timbangan berat yang Contoh:
(kilogram dan melibatkan nombor bulat dalam unit 28 kg x 10 = 280 kg
gram) i. kilogram; dan 7 kg x 100 = 700 kg
ii. gram 10 x 365 g = 3 650 g
dengan 10 dan 100. 100 x 402 g = 40 200 g

b. Mendarab timbangan berat yang Contoh:


melibatkan hingga dua tempat 0.3 kg x 8 = 2.4 kg
perpuluhan dalam unit kilogram 1.82 kg x 7 = 12.74 kg
dengan nombor satu digit. 4 x 26.05 kg = 104.2 kg

Aras 2
a. Mendarab timbangan berat yang Contoh:
melibatkan nombor bulat dalam unit 6 kg x 24 = 144 kg
i. kilogram; dan 13 kg x 16 = 208 kg
ii. gram 15 x 52 g = 780 g
dengan nombor dua digit. 32 x 674 g = 21 568 g

59
7. TIMBANGAN BERA
BERATT Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

b. Mendarab timbangan berat yang Contoh:


melibatkan hingga dua tempat 0.7 kg x 10 = 7.0 kg
perpuluhan dalam unit kilogram 8.2 kg x 100 = 820.0 kg
dengan 10 dan 100. 10 x 43.15 kg = 431.50 kg
100 x 0.79 kg = 79.00 kg

c. Mendarab timbangan berat yang Contoh:


melibatkan hingga dua tempat 4.8 kg x 15 = 72.0 kg
perpuluhan dalam unit kilogram 0.73 kg x 20 = 14.6 kg
dengan nombor dua digit. 18 x 3.15 kg = 56.7 kg
32 x 24.8 kg = 793.6 kg
Aras 3
a. Menyelesaikan masalah operasi i. Libatkan penukaran unit.
darab yang melibatkan timbangan
berat dalam situasi harian.

7.6 Pembahagian Aras 1


timbangan berat a. Membahagi timbangan berat yang i. Hasil bahagi hingga dua tempat
(kilogram dan melibatkan nombor bulat dalam unit perpuluhan.
gram) i. kilogram; dan
ii. gram Contoh:
dengan 10 dan 100. 60 kg ÷ 10 = 6 kg
400 kg ÷ 100 = 4 kg
710 g ÷ 10 = 71 g
2 500 g ÷ 100 = 25 g

60
7. TIMBANGAN BERA
BERATT Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

b. Membahagi timbangan berat dalam Contoh:


unit kilogram yang melibatkan hingga 24.9 kg ÷ 3 = 8.3 kg
dua tempat perpuluhan dengan 3.6 kg ÷ 9 = 0.4 kg
nombor satu digit. 18.41 kg ÷ 7 = 2.63 kg

Aras 2
a. Membahagi timbangan berat yang Contoh:
melibatkan nombor bulat dalam unit 500 kg ÷ 25 = 20 kg
i. kilogram; dan 96 kg ÷ 16 = 6 kg
ii. gram 630 g ÷ 70 = 9 g
dengan nombor dua digit. 3 072 g ÷ 24 = 128 g

b. Membahagi timbangan berat dalam Contoh:


unit kilogram yang melibatkan hingga 6.5 kg ÷ 10 = 0.65 kg
dua tempat perpuluhan dengan 10 43.0 kg ÷ 100 = 0.43 kg
dan 100.
i. Hasil bahagi yang lebih daripada
dua tempat perpuluhan dibundarkan
kepada dua tempat perpuluhan.

5.27 kg ÷ 100 = 0.0527kg


0.0527 kg dibundarkan kepada dua
tempat perpuluhan menjadi 0.05 kg.

61
7. TIMBANGAN BERA
BERATT Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

c. Membahagi timbangan berat dalam Contoh 1:


unit kilogram yang melibatkan hingga 13.56 kg ÷ 12 = 1.13 kg
dua tempat perpuluhan dengan 7.8 kg ÷ 15 = 0.52 kg
nombor dua digit. 0.9 kg ÷ 30 = 0.03 kg
24.61 kg ÷ 23 = 1.07 kg

Contoh 2:
7.2 kg ÷ 19 = 0.3789473 kg
0.3789473 kg dibundarkan kepada
dua tempat perpuluhan menjadi
0.38 kg.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah operasi i. Libatkan penukaran unit.
bahagi yang melibatkan timbangan
berat dalam situasi harian.

62
8. ISI PPADU
ADU CECAIR Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Perkakasan teknologi dan perisian
kursus yang bersesuaian serta model
atau objek sebenar dan bahan
manipulatif seperti sudu, cawan,
botol, bekas bersenggat piawai dan
silinder penyukat perlu digunakan.
Pendekatan atau aktiviti seperti
perbincangan, bercerita, meneroka isi
padu cecair, mengukur isi padu cecair,
dan kerja projek dicadangkan bagi
mengembangkan kemahiran proses
mengukur, menganggar dan
menyelesaikan masalah berkaitan isi
padu cecair.
8.1 Pengukuran dan Aras 1
i. Isi padu cecair kekal sama walaupun
penganggaran a. Mengukur isi padu cecair dalam unit
bentuk bekasnya berlainan.
isi padu cecair i. liter; dan
(liter dan mililiter) ii. mililiter. ii. Mengukur dan membaca isi padu
Contoh:
1000 1000
800
750
600
500
400
250m l 200m l

1l 400 m l

63
8. ISI PPADU
ADU CECAIR Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2
a. Menganggar isi padu cecair dalam i. Menganggar isi padu cecair dengan
unit liter. merujuk kepada sukatan cecair:
y 1 l ; dan
y 10 m l

b. Menganggar isi padu cecair dalam ii. Anggaran isi padu sesuatu cecair
unit mililiter. dibandingkan dengan isi padu
cecair yang diketahui.

Contoh:

1l

Berapa Liter?
iii. Anggaran boleh ditahkik dengan
menggunakan alat pengukur isi
padu cecair yang piawai.
8.2 Penukaran unit Aras 1
isi padu cecair a. Menyatakan hubungan antara liter i. Terangkan hubungan:
(liter dan mililiter) dengan mililiter. 1l = 1 000 m l
100 m l = 0.1 l

64
8. ISI PPADU
ADU CECAIR Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

b. Menukar unit isi padu cecair dalam Contoh: 3 l = 3 000 m l


liter kepada mililiter dan sebaliknya 8 000 m l = 8 l
tanpa melibatkan perpuluhan. 6 l 250 ml = 6 250 m l

Aras 2
a. Menukar unit isi padu cecair dalam Contoh: 0.6 l = 600 m l
liter yang melibatkan hingga tiga 5.704 l = 5 704 m l
tempat perpuluhan kepada mililiter 3 800 m l = 3.8 l
dan sebaliknya.

8.3 Penambahan Aras 1


isi padu cecair a. Menambah dua isi padu cecair dalam i. Proses penambahan melibatkan
(liter dan mililiter) unit liter yang melibatkan hingga dua isi padu cecair dilakukan melalui
tempat perpuluhan. aktiviti.

Contoh:
3.8 l + 2 l = 5.8 l
24.08 l + 7.16 l = 31.24 l
9.6 l + 0.85 l = 10.45 l
Aras 2
a. Menambah tiga isi padu cecair dalam Contoh:
unit liter yang melibatkan hingga dua 0.4 l + 6.3 l + 5 l = 11.7 l
tempat perpuluhan.
13.05 l + 4.17 l + 8.62 l = 25.84 l
20.9 l + 0.75 l + 3.04 l = 24.69 l

65
8. ISI PPADU
ADU CECAIR Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah operasi i. Libatkan penukaran unit.
tambah yang melibatkan isi padu
cecair dalam situasi harian.

8.4 Penolakan isipadu Aras 1


cecair a. Menolak isi padu cecair dalam i. Proses penolakan melibatkan isi
(liter dan mililiter) unit liter yang melibatkan hingga padu cecair dilakukan melalui
dua tempat perpuluhan. aktiviti.
Contoh:
6.5 l − 0.9 l = 5.6 l
4.06 l − 2.17 l = 1.89 l
13.7 l − 8.06 l = 5.64 l
Aras 2
a. Menolak berturut-turut isi padu cecair i. Penolakan berturut-turut dihadkan
dalam unit liter yang melibatkan hingga kepada tiga ukuran isi padu cecair.
dua tempat perpuluhan. Contoh:
4.3 l − 1.6 l − 0.7 l = 2.0 l
18.07 l − 9.52 l − 2.63 l = 5.92 l
35.0 l − 20.83 − 6.9 l = 7.27 l
Aras 3
a. Menyelesaikan masalah operasi tolak i. Libatkan penukaran unit.
yang melibatkan isi padu cecair
dalam situasi harian.

66
8. ISI PPADU
ADU CECAIR Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

8.5 Pendaraban isi padu Aras 1


cecair a. Mendarab isi padu cecair yang i. Proses pendaraban melibatkan isi
(liter dan mililiter) melibatkan nombor bulat dalam unit padu cecair dilakukan melalui
i. liter; dan aktiviti.
ii. mililiter
dengan 10 dan 100. Contoh:
365 l x 10 = 3 650 l
48 l x 100 = 4 800 l
2 017 m l x 10 = 20 170 m l
635 m l x 100 = 63 500 m l

b. Mendarab isi padu cecair yang Contoh:


melibatkan hingga dua tempat 5.7 l x 9 = 51.3 l
perpuluhan dalam unit liter dengan
nombor satu digit. 6 x 29.4 l = 176.4 l
1.83 l x 7 = 12.81 l
0.95 l x 8 = 7.6 l
Aras 2
a. Mendarab isi padu cecair yang Contoh:
melibatkan nombor bulat dalam unit 18 l x 35 = 630 l
i. liter; dan
ii. mililiter 45 x 6 l = 270 l
dengan nombor dua digit. 513 m l x 70 = 35 910 m l
12 x 2 450 m l = 29 400 m l

67
8. ISI PPADU
ADU CECAIR Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

b. Mendarab isi padu cecair yang Contoh:


melibatkan hingga dua tempat 4.9 l x 10 = 49.0 l
perpuluhan dalam unit liter dengan
10 dan 100. 10 x 5.23 l = 52.3 l
0.8 l x 100 = 80.0 l
100 x 6.07 l = 607.0 l

c. Mendarab isi padu cecair yang Contoh:


melibatkan hingga dua tempat 9.4 l x 12 = 112.8 l
perpuluhan dalam unit liter dengan
nombor dua digit. 26 x 3.25 l = 84.5 l
0.9 l x 37 = 33.3 l
14 x 7.68 l = 107.52 l
Aras 3
a. Menyelesaikan masalah operasi darab i. Libatkan penukaran unit.
yang melibatkan isi padu cecair dalam
situasi harian.

68
8. ISI PPADU
ADU CECAIR Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

8.6 Pembahagian Aras 1


a. Membahagi isi padu cecair yang i. Hasil bahagi hingga dua tempat
isi padu cecair
melibatkan nombor bulat dalam unit perpuluhan.
(liter dan mililiter)
i. liter; dan Contoh:
ii. mililiter
50 l ÷ 10 = 5 l
dengan 10 dan 100.
490 l ÷ 10 = 49 l
6 370 m l ÷ 100 = 63.7 m l
7 698 m l ÷ 100 = 76.98 m l

b. Membahagi isi padu cecair dalam unit Contoh:


liter yang melibatkan hingga dua 5.6 l ÷ 7 = 0.8 l
tempat perpuluhan dengan nombor
satu digit. 40.8 l ÷ 6 = 6.8 l
90.05 l ÷ 5 = 18.01 l
1.2 l ÷ 8 = 0.15 l
Aras 2
a. Membahagi isi padu cecair yang Contoh:
melibatkan nombor bulat dalam unit 70 l ÷ 14 = 5 l
i. liter; dan
756 l ÷ 21= 36 l
ii. mililiter
dengan nombor dua digit. 96 m l ÷ 24 = 4 m l
150 m l ÷ 30 = 5 m l

69
8. ISI PPADU
ADU CECAIR Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

b. Membahagi isi padu cecair dalam Contoh:


unit liter yang melibatkan hingga dua 37.0 l ÷ 10 = 3.7 l
tempat perpuluhan dengan 10 dan
100. 62.5 l ÷ 10 = 6.25 l
204.0 l ÷ 10 = 20.4 l
i. Hasil bahagi yang lebih daripada
dua tempat perpuluhan dibundarkan
kepada dua tempat perpuluhan.

Contoh:
3.68 l ÷ 10 = 0.368 l
0.368 l dibundarkan kepada dua
tempat perpuluhan menjadi 0.37 l .

c. Membahagi isi padu cecair yang Contoh:


melibatkan hingga dua tempat 10.2 l ÷ 17 = 0.6 l
perpuluhan dalam unit liter dengan
nombor dua digit. 60.5 l ÷ 25 = 2.42 l
12.64 l ÷ 16 = 0.79 l

70
8. ISI PPADU
ADU CECAIR Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah operasi i. Libatkan penukaran unit.
bahagi yang melibatkan isi padu
cecair dalam situasi harian.

71
9. BENTUK DUA MATRA
MATRA Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Perkakasan teknologi dan perisian
kursus yang bersesuaian serta model
atau objek dua matra dan tiga matra,
papan geometri, kertas petak segi
empat sama, kertas isometri segi
empat sama, jubin dan pita pengukur
perlu digunakan.
Pendekatan atau aktiviti seperti
perbincangan, bercerita, simulasi,
permainan dan menyiasat bentuk dan
menghubungkaitkannya dengan alam
sekeliling, melukis pola bentuk, melukis
pelan, membina tangram, mereka cipta
berasaskan bentuk dan kerja projek
dicadangkan dalam mengembangkan
konsep dan kemahiran berkaitan
perimeter dan luas bentuk.

9.1 Perimeter Aras 1


a. Menentukan perimeter bagi gabungan i. Aktiviti meneroka perimeter
dua segi empat yang sama ukuran. gabungan dua bentuk yang sama
dilakukan dengan menggunakan
b. Menentukan perimeter bagi gabungan papan geometri, petak segi empat
dua segi tiga yang sama ukuran. sama, kertas bertitik segi tiga sama
sisi dan sebagainya.

72
9. BENTUK DUA MATRA
MATRA Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2
a. Menentukan perimeter bagi gabungan
dua segi empat yang berlainan ukuran.
b. Menentukan perimeter bagi gabungan
dua segi tiga yang berlainan ukuran.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang
melibatkan perimeter dalam situasi
harian.

9.2 Luas segi empat Aras 1


a. Mengenal pasti rajah yang mempunyai i. Rajah tertutup mempunyai luas.
luas. Kawasan dalam rajah itu ialah
luasnya.

b. Menganggar luas sebarang bentuk i. Aktiviti menganggar luas dilakukan


yang diberi. dengan bahan konkrit seperti, daun,
syiling, batu, cip atau jubin.
ii. Libatkan bentuk yang terdapat
di persekitaran murid.
c. Menentukan luas segi empat. i. Aktiviti menentukan luas seperti
melukis petak 1 cm2, membilang,
melipat, menyurih, memotong dan
menampal boleh dilakukan.

73
9. BENTUK DUA MATRA
MATRA Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

d. Mengenal segi empat yang mewakili i. Libatkan unit sentimeter dan meter.
luas 1 unit persegi.
ii. Tegaskan unit bagi luas ialah unit
persegi. Simbol bagi unit persegi
ialah ‘unit 2 ’.

Contoh: 30 cm persegi = 30 cm2


125 m persegi = 125 m2

Aras 2
a. Menentukan rumus luas segi empat i. Mengaitkan jumlah keseluruhan
sebagai petak dengan bilangan petak pada
luas = panjang x lebar. baris panjang dan lajur lebar.
Contoh:
b. Mengira luas segi empat dengan
menggunakan rumus.
3 cm

4 cm

Luas = 4 cm x 3 cm = 12 cm2
ii. Tegaskan juga luas segi empat
sebagai hasil darab dua sisi.

74
9. BENTUK DUA MATRA
MATRA Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 3
i. Aktiviti meneroka segi empat:
a. Menghubungkaitkan perimeter dengan
luas segi empat. • perimeter yang sama tetapi
luas yang berlainan; dan
• perimeter yang berlainan
tetapi luas yang sama.
Contoh: 1cm
1cm

Perimeter = 6 cm + 6 cm + 4 cm +
4 cm = 20 cm
Luas = 4 cm x 6 cm = 24 cm2
1cm
1cm

Perimeter = 8 cm + 8 cm + 3 cm +
3 cm = 22 cm
Luas = 3 cm x 8 cm = 24 cm2

b. Menyelesaikan masalah yang i. Libatkan masalah harian.


melibatkan luas dalam situasi harian.

75
10. BENTUK TIGA MATRA
MATRA Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Perkakasan teknologi dan perisian
kursus yang bersesuaian serta model
atau objek dua matra dan tiga matra,
papan geometri, kertas petak segi
empat sama, kertas isometri segi
empat sama, jubin dan pita pengukur
perlu digunakan.
Pendekatan atau aktiviti seperti
perbincangan, bercerita, simulasi,
permainan dan menyiasat bentuk dan
menghubung kaitkannya dengan alam
sekeliling, melukis pola bentuk, mereka
cipta berasaskan bentuk dan kerja projek
dicadangkan dalam mengembangkan
konsep dan kemahiran berkaitan isi padu
kubus dan kuboid.

10.1 Isi padu kubus Aras 1


i. Aktiviti meneroka isi padu dengan
dan kuboid a. Menentukan isi padu
menggunakan kubus-kubus kecil.
i. kubus; dan
ii. kuboid.
ii. Isi padu dinyatakan dalam sebutan
bilangan kubus kecil.

76
10. BENTUK TIGA MATRA
MATRA Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

b. Mengenal kubus yang mewakili i. Libatkan unit sentimeter dan meter.


isi padu 1unit padu.
ii. Tegaskan unit bagi isi padu ialah
unit padu. Simbol bagi unit padu
ialah ‘unit 3 ’.

Contoh: 168 cm padu = 168 cm3


72 m padu = 72 m3

Aras 2
a. Menentukan rumus isi padu kubus dan i. Mengaitkan jumlah keseluruhan
kuboid sebagai kubus kecil dengan bilangan kubus
isi padu = panjang x lebar x tinggi. kecil pada tapak dan bilangan kubus
kecil yang membentuk tingginya.
b. Mengira isi padu kubus dan kuboid
dengan menggunakan rumus.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang i. Libatkan masalah harian.
melibatkan isi padu pepejal dalam
situasi harian.

77