Anda di halaman 1dari 64

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah


Huraian Sukatan Pelajaran

MATEMA
MATEMATIK TINGKA
TEMATIK TAN 4
TINGKAT

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2001
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah


Huraian Sukatan Pelajaran

MATEMATIK TINGKATAN 4
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak


mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat;
memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil
di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara
adil dan saksama; menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi
moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh


tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan
atas prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

iii
FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang


berterusan ke arah lebih memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

iv
Kata Pengantar
Huraian Sukatan Pelajaran yang disemak semula ini menyeluruh danmengambil kira aspek penyelesaian
mendukung cita-cita murni bagi menyediakan pendidikan masalah, penaakulan, komunikasi dalam matematik, dan
yang relevan, terkini dan unggul bagi melahirkan generasi membuat perkaitan. Diharapkan dengan kurikulum baru ini
yang cemerlang. Huraian Sukatan Pelajaran ini digubal murid dapat menguasai bidang ilmu matematik secara lebih
berasaskan Sukatan Pelajaran dan Falsafah Pendidikan menyeluruh dan berkesan serta dapat mengaplikasikan
Kebangsaan bagi menyediakan murid menghadapi pengetahuan matematik dalam kehidupan seharian dengan
cabaran masa depan, perkembangan dunia teknologi lebih bertanggung jawab.
maklumat dan komunikasi serta ekonomi berasaskan
pengetahuan pada abad ke 21. Dalam usaha menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang
disemak semula ini, banyak pihak yang terlibat terutamanya
Huraian Sukatan Pelajaran memberi penekanan aspek
guru, pensyarah maktab, pensyarah universiti serta pegawai
kognitif, afektif dan psikomotor, serta menyerap unsur
Kementerian Pendidikan dan individu yang mewakili badan-
bernilai tambah alaf baru seperti kemahiran berfikir,
badan tertentu.
kemahiran belajar seumur hidup, kemahiran teknologi
maklumat dan komunikasi, teori pelbagai kecerdasan dan
Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan
pendekatan kajian masa depan. Huraian ini juga memberi
kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian
penekanan kepada nilai murni dan semangat patriotik.
Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan
Semua elemen ini diharap akan dapat diaplikasikan oleh
merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan
murid dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan kelak.
terima kasih.
Kandungan Matematik KBSM merupakan satu kontinum
daripada Tingkatan 1 hingga ke Tingkatan 5 yang diolah
mengikut tiga bidang yang saling berkait iaitu Nombor,
Bentuk dan Ruang, dan Perkaitan. Skop pengetahuan
dan kemahiran bagi setiap tajuk disusun mengikut hierarki (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN )
dan hubungkait di antara tajuk-tajuk. Proses pengajaran Pengarah
dan pembelajaran dalam kurikulum ini menegaskan Pusat Perkembangan Kurikulum
pembinaan konsep dan penguasaan kemahiran dengan Kementerian Pendidikan Malaysia.

v
KANDUNGAN

Rukun Negara iii


Falsafah Pendidikan Kebangsaan iv
Kata Pengantar v
PENDAHULUAN vii
ASAS NOMBOR 1
UNGKAPAN DAN PERSAMAAN KUADRATIK 3
SET 6
PENAAKULAN MATEMATIK 11
GARIS LURUS 22
STATISTIK III 26
KEBARANGKALIAN I 31
BULATAN III 34
TRIGONOMETRI II 38
SUDUT DONGAKAN DAN SUDUT TUNDUK 41
GARIS DAN SATAH DALAM TIGA MATRA 43

vi
Pendahuluan
Kerjaya
Matlamat wawasan negara dapat dicapai melalui Dengan pengetahuan dan kemahiran tersebut, mereka
masa
masyarakat yang berilmu pengetahuan dan berkemampuan untuk meneroka ilmu, membuat adaptasi, depan
berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan modifikasi dan inovasi dalam menghadapi atau menangani
matematik. Antara usaha ke arah mencapai wawasan perubahan dan cabaran masa depan. Dengan ini mereka
ini, perlu memastikan masyarakat membudayakan dapat merealisasikan kerjaya yang cemerlang untuk diri,
matematik dalam kehidupan seharian. Justeru, kemahiran masyarakat dan negara.
penyelesaian masalah dan berkomunikasi dalam
Peranan
Matematik matematik perlu dipupuk supaya dapat membuat Kurikulum Matematik KBSM merupakan satu kontinum
dalam keputusan dengan berkesan. daripada Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima. Olahan
pembangunan Kurikulum
Kandungan kurikulum ini diolah mengikut tiga bidang yang Matematik
insan dan
negara Matematik merupakan jentera atau penggerak kepada saling berkait iaitu Nombor, Bentuk & Ruang dan Perkaitan.
pembangunan dan perkembangan dalam bidang sains Olahan ini dipilih kerana dalam situasi umum seseorang
dan teknologi. Dengan itu, penguasaan ilmu matematik itu memerlukan pengetahuan dan kemahiran berhubung
perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi dengan membilang dan mengira, mengenali bentuk dan
menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan ukuran serta perkaitan antara nombor dengan bentuk.
perkembangan dan keperluan membentuk negara maju.
Selaras dengan hasrat untuk mewujudkan negara yang
Matlamat
berorientasikan ekonomi berasaskan pengetahuan,
kemahiran penyelidikan dan pembangunan dalam bidang Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk
matematik perlu dibina dari peringkat sekolah. membentuk individu yang berpemikiran matematik dan
berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan matematik
Berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam
wawasan negara, Kurikulum Matematik ini telah diolah dan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, supaya
disusun semula. Langkah yang diambil ini adalah selaras berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian
dengan keperluan untuk menyediakan pengetahuan dan bersesuaian dengan perkembangan sains dan teknologi.
kemahiran matematik kepada murid-murid yang
mempunyai latar belakang dan keupayaan yang pelbagai.

vii
Objektif
Kurikulum matematik sekolah menengah membolehkan menyelesaikan masalah dan meneroka ilmu
murid: matematik;
1. memahami definisi, konsep, hukum, prinsip, dan
8. membudayakan penggunaan pengetahuan dan
teorem yang berkaitan dengan Nombor, Bentuk
kemahiran matematik secara berkesan dan
dan Perkaitan;
bertanggungjawab;
2. memperluaskan penggunaan kemahiran operasi
asas tambah, tolak, darab dan bahagi yang 9. bersikap positif terhadap matematik; dan
berkaitan dengan Nombor, Bentuk dan Perkaitan;
10. menghargai kepentingan dan keindahan
3. menguasai kemahiran asas matematik iaitu:
matematik.
• membuat anggaran dan penghampiran;
• mengukur dan membina;
• memungut dan mengendali data; Organisasi Kandungan
• mewakilkan dan mentafsir data;
• mengenal perkaitan dan mewakilkannya Kandungan Kurikulum Matematik Tingkatan Tiga
secara matematik; mempunyai skop dan keperluan yang bersesuaian dengan Skop
• menggunakan algoritma dan perkaitan; objektif mata pelajaran ini. kandungan
• menyelesaikan masalah; dan Untuk meneruskan penguasaan murid kepada bidang
• membuat keputusan. BENTUK & RUANG, kandungan Kurikulum Matematik
4. berkomunikasi secara matematik; Tingkatan 3 memperluaskan tajuk seperti Poligon II,
Bulatan II, Pepejal Geometri II, dan Penjelmaan II. Tajuk
5. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran yang mula diperkenalkan dalam bidang ini ialah
matematik dalam menyelesaikan masalah dan Trigonometri I. Manakala dalam bidang PERKAITAN pula,
membuat keputusan; tajuk-tajuk yang diperluaskan ialah Statistik II, Ungkapan
6. menghubungkaitkan ilmu matematik dengan Algebra III, Persamaan Linear II serta Nisbah dan Kadar II.
bidang ilmu yang lain; Tajuk baru dalam bidang ini ialah Indeks, Rumus Algebra,
Ketaksamaan Linear dan Graf Fungsi I.
7. menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk
membina konsep, menguasai kemahiran,

viii
Dalam dokumen ini, kandungan kurikulum matematik diolah Jadual 1 berikut memberikan gambaran peringkat
mengikut turutan tajuk serta dikembangkan mengikut kemahiran dalam Aras-Aras berkenaan.
bidang-bidang pembelajaran tertentu dan dipersembahkan
Jadual 1: Aras Kemahiran Matematik
dalam tiga lajur iaitu:

y Bidang Pembelajaran Mencakupi kemahiran asas dengan


kedalaman yang mencukupi.
y Hasil Pembelajaran Aras 1 Penyelesaian masalah dan
berkomunikasi secara langsung dan
y Cadangan Aktiviti Pembelajaran
mudah.
Bidang Semua tajuk yang dinyatakan dalam lajur Bidang Mencakupi kemahiran yang lebih
Pembelajaran Pembelajaran, menggambarkan keluasan dan kedalaman mendalam dan lanjutan daripada Aras
skop pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai Aras 2 1. Boleh menterjemahkan konsep
dalam tempoh pengajian mata pelajaran ini. Tajuk ini matematik dalam bentuk pernyataan
disusun mengikut hierarki dan perkaitan yang ada antara dan menyelesaikan masalah.
tajuk-tajuk supaya tajuk yang asas dipelajari dahulu
sebelum tajuk yang lebih abstrak. Mencakupi kemahiran yang lebih
kompleks berbanding dengan Aras 2.
Hasil Dalam lajur Hasil Pembelajaran dinyatakan dengan
Boleh menterjemahkan konsep
Pembelajaran jelasnya kemahiran atau proses matematik seperti yang Aras 3 matematik daripada sebarang mod
dihasratkan bagi setiap tajuk. Hasil pembelajaran ditulis
kepada mod yang lain serta
dengan menggabungkan kandungan dan proses dalam
menyelesaikan masalah rutin dan
matematik. Semua hasil pembelajaran yang perlu dikuasai
masalah tak rutin.
oleh murid terbahagi kepada tiga aras mengikut
kekompleksan sesuatu tajuk atau bidang pembelajaran.
Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran mengandungi Cadangan
Aktiviti
cadangan-cadangan strategi pengajaran dan Pembelajaran
pembelajaran, bahan bantu mengajar, nilai dan contoh-
contoh yang berkaitan dengan konsep atau kemahiran

ix
tertentu. Guru perlu mencari contoh-contoh lain, tertentu telah dikuasai.
menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran serta • mengikut hierarki atau perkaitan antara bidang-
bahan bantu belajar yang bersesuaian. bidang pembelajaran atau tajuk-tajuk.
Di samping itu, skop kandungan dan penegasan tertentu • Penekanan kepada penguasaan bidang
bagi sesuatu bidang pembelajaran dinyatakan juga di pembelajaran yang asas berbanding dengan
dalam lajur ini. Guru mesti melaksanakan perkara-perkara bidang pembelajaran yang lebih abstrak.
ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Lajur ini Proses pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum Penekanan
ditulis selari dengan hasil pembelajaran yang dikehendaki ini menegaskan pembinaan konsep dan penguasaan unsur-unsur
dalam
supaya mudah dirujuk apabila hendak melaksanakan kemahiran serta pembentukan sikap dan nilai. Selain itu, proses
sesuatu hasil pembelajaran. terdapat unsur-unsur lain yang perlu diambil kira dan pembelajaran
diserapkan ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran
di dalam bilik darjah secara yang terancang melalui tajuk-
Pertimbangan dalam Pengajaran dan tajuk yang diajar. Unsur-unsur tersebut yang merupakan
Pembelajaran fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran
matematik adalah seperti berikut:
Kandungan Kurikulum Matematik ini telah disusun
sedemikian rupa supaya dapat memberikan keluwesan Penyelesaian Masalah Dalam Matematik
kepada guru untuk melaksanakan suatu pengajaran dan
Penyelesaian masalah merupakan fokus utama dalam
pembelajaran yang menyeronokkan, bermakna, berguna
pengajaran dan pembelajaran matematik. Oleh itu, proses
dan mencabar. Guru mesti memainkan peranan bagi
pengajaran dan pembelajaran perlu melibatkan kemahiran
menentukan sama ada murid telah menguasai
penyelesaian masalah secara komprehensif dan
pembelajaran pada aras tertentu dalam sesuatu tajuk atau
merentasi keseluruhan kurikulum. Perkembangan
pun boleh meneruskan pembelajaran kepada bidang
kemahiran penyelesaian masalah perlu diberikan
pembelajaran yang lain.
penekanan sewajarnya supaya murid dapat
Penentuan Dalam menentukan peralihan kepada bidang menyelesaikan pelbagai masalah secara berkesan.
peralihan pembelajaran atau tajuk yang lain, perkara berikut perlu Kemahiran ini melibatkan empat peringkat seperti berikut:
tajuk
diambil kira: • memahami dan mentafsirkan masalah;
• kemahiran dalam sesuatu bidang atau tajuk • merancang strategi penyelesaian;

x
• melaksanakan strategi; dan • Bekerja ke belakang
• menyemak semula penyelesaian. • Menaakul secara mantik
• Menggunakan algebra
Strategi Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam
Penyelesaian penyelesaian masalah, termasuk langkah-langkah
Masalah penyelesaiannya harus diperluas penggunaannya dalam Komunikasi dalam Matematik
mata pelajaran ini. Dalam menjalankan aktiviti
pembelajaran untuk membina kemahiran penyelesaian Komunikasi merupakan satu cara untuk berkongsi idea
masalah ini, perkenalkan masalah yang berasaskan dan menjelaskan kefahaman Matematik. Melalui
aktiviti manusia. Melalui aktiviti ini murid dapat komunikasi, idea matematik menjadi objek refleksi, diskusi,
menggunakan matematik apabila berdepan dengan situasi pemurnian dan pengubahsuaian. Proses pemikiran dan
yang baru dan dapat memperkukuh diri apabila berdepan penaakulan secara analitik dan sistematik akan membantu
dengan pelbagai situasi harian yang lebih mencabar. murid memperkukuh kefahaman dan pengetahuan
matematik mereka kepada tahap yang lebih mendalam.
Antara strategi penyelesaian masalah yang perlu Dengan cara komunikasi yang berkesan, murid akan lebih
dipertimbangkan ialah seperti berikut: cekap dalam aktiviti penyelesaian masalah serta boleh
• Mencuba kes lebih mudah menerangkan konsep dan kemahiran matematik serta
kaedah penyelesaiannya kepada rakan atau guru mereka.
• Cuba jaya
Kemahiran berkomunikasi dalam matematik adalah
• Melukis gambar rajah seperti membaca dan memahami masalah,
• Mengenal pasti pola menginterpretasi gambar rajah atau graf, menggunakan
laras matematik yang betul dan tepat semasa
• Membuat jadual/carta atau senarai secara menyampaikan secara lisan atau bertulis, dan mendengar
bersistem dengan teliti perlu diperkembangkan. Apabila murid
• Membuat simulasi mempunyai kemahiran pendengaran, kefahaman,
penghujahan dan penulisan yang baik dalam matematik
• Menggunakan analogi maka mereka akan lebih berkeyakinan dan perasaan ingin
tahu terus wujud. Justeru, murid akan menghargai

xi
keunikan dan keindahan matematik serta suasana Komunikasi yang berkesan boleh dilaksanakan melalui
pembelajaran matematik yang bermakna dan seronok kaedah berikut:
dapat diwujudkan.
i. Komunikasi secara Lisan
Komunikasi dalam matematik melalui proses mendengar Komunikasi secara lisan merupakan proses
berlaku apabila individu bertindak balas terhadap apa yang interaksi yang aktif yang melibatkan aktiviti-aktiviti
didengar dan menggalakkan individu berfikir menggunakan psikomotor seperti melihat, mendengar,
pengetahuan matematik untuk membuat keputusan. menyentuh, merasa dan menghidu.
Komunikasi dalam matematik melalui proses membaca Komunikasi secara lisan dilaksanakan sebagai
berlaku apabila individu dapat mengumpul maklumat, hubungan dua hala antara guru dengan murid,
menyusun dan menghubungkaitkan idea dan konsep. murid dengan murid, dan murid dengan bahan.
Antara komunikasi secara lisan yang berkesan dan
Komunikasi dalam matematik melalui proses visualisasi bermakna bagi pembelajaran matematik adalah
berlaku apabila individu membuat pemerhatian, seperti berikut:
menganalisis, mentafsir dan mensintesis maklumat ke
atas bahan konkrit seperti papan geo, gambar dan gambar ƒ Bercerita dan bersoal jawab dengan
rajah, serta perwakilan dalam bentuk jadual dan graf. menggunakan perkataan sendiri
ƒ Menyoal dan menjawab soalan
Suasana komunikasi yang berkesan dapat diwujudkan ƒ Temu bual berstruktur dan tidak berstruktur
dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut: ƒ Perbincangan dalam bentuk forum, semi-
nar, perbahasan, sumbang saran dan
ƒ Konteks yang relevan dengan persekitaran dan
sebagainya
pengalaman harian murid
ƒ Pembentangan dapatan tugasan
ƒ Minat
ƒ Bahan bantu belajar
ƒ Pembelajaran aktif ii. Komunikasi Secara Bertulis
ƒ Metakognisi Komunikasi secara bertulis merupakan proses
ƒ Bersikap positif penyaluran idea dan maklumat tentang matematik
ƒ Persekitaran pembelajaran yang dipersembahkan secara bertulis. Kerja
bertulis biasanya dihasilkan daripada

xii
sumbang saran, perbincangan dan pemikiran 2x dan 3y. Ini dapat menyedarkan murid bahawa
yang boleh dilaksanakan melalui tugasan. sesetengah kaedah perwakilan itu lebih berkesan
Penulisan juga boleh menggalakkan murid untuk dan berguna jika mereka mengetahui penggunaan
memikirkan isi kandungan matematik dan melihat elemen perwakilan matematik tersebut.
perhubungan antara konsep-konsep dengan lebih
mendalam. Penaakulan dalam Matematik
Antara komunikasi secara bertulis yang boleh
Penaakulan merupakan asas dalam membuat dan
dilaksanakan melalui tugasan adalah seperti
memahami matematik. Perkembangan penaakulan
berikut:
matematik berkait rapat dengan perkembangan intelek dan
ƒ Latihan komunikasi murid. Penekanan penaakulan dalam semua
ƒ Jurnal aktiviti matematik memberikan laluan dan pengalaman
ƒ Buku skrap kepada murid untuk menerima matematik sebagai satu
ƒ Folio cara yang ‘berkuasa’ dalam memahami kejadian alam
ƒ Portfolio persekitaran dengan lebih bermakna.
ƒ Projek Membuat
Murid digalakkan membuat tekaan atau telahan dalam
ƒ Ujian bertulis tekaan dan
menentukan sesuatu penemuan atau penyelesaian. telahan
Murid pada semua peringkat perlu dilatih untuk menyiasat
iii. Komunikasi Secara Perwakilan tekaan atau telahan mereka sama ada dengan
Perwakilan sebagai proses menganalisis menggunakan bahan konkrit, kalkulator, komputer,
sesuatu masalah matematik dan perwakilan matematik dan sebagainya. Penaakulan
menterjemahkan daripada satu mod ke mod matematik perlu diterapkan dalam pendidikan matematik
yang lain. Perwakilan matematik supaya murid dapat mengenal, membina dan menilai
membolehkan murid menghubungkaitkan telahan dan hujah matematik.
antara idea matematik yang tidak formal,
intuitif dan abstrak dengan bahasa harian
murid. Contohnya; 6xy boleh dihuraikan
sebagai luas bagi satu kawasan berbentuk
segi empat tepat dengan panjang sisi-sisinya,

xiii
Membuat Kaitan dalam Matematik pengajaran dan pembelajaran matematik.
Dalam kurikulum matematik, peluang untuk membuat Dengan berbantukan penggunaan teknologi yang
kaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan bersesuaian, tuntas dan berkesan dapat meningkatkan
pengetahuan konseptual dan prosedural, serta dapat dari segi pencapaian dan penguasaan hasil pembelajaran
mengaitkan topik-topik dalam matematik khususnya dan yang dikehendaki. Oleh itu guru seharusnya
bidang lain secara amnya. menggunakan sumber yang wujud dalam bidang ini untuk
membantu murid menguasai konsep dan kemahiran
Perkaitan Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa
Antara matematik tertentu secara berterusan.
Bidang
bidang diskrit seperti penghitungan, geometri, algebra,
pengukuran dan penyelesaian masalah. Tanpa membuat
perkaitan antara bidang-bidang ini, murid akan belajar dan Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran
mengingati terlalu banyak konsep dan kemahiran secara
Pelbagai perubahan yang berlaku mempengaruhi
berasingan. Apabila idea matematik ini dikaitkan dengan
kandungan dan pedagogi dalam pendidikan matematik di
pengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah, murid
sekolah menengah. Perubahan ini memerlukan
lebih menyedari kegunaan matematik. Selain itu murid
kepelbagaian cara matematik diajar di sekolah.
berpeluang menggunakan matematik secara kontekstual
dalam bidang ilmu yang lain dan dalam kehidupan Penggunaaan sumber untuk membantu murid membentuk Penggunaan
seharian mereka. konsep-konsep matematik adalah sesuatu yang amat sumber
perlu. Guru perlu menggunakan objek sebenar atau objek
konkrit dalam pengajaran untuk memberikan pengalaman
Penggunaan Teknologi dan membantu murid membina idea-idea yang abstrak,
Pengajaran dan pembelajaran matematik seharusnya mereka cipta, membina keyakinan diri, menggalakkan sifat
menggunakan teknologi terkini untuk membantu murid berdikari dan memupuk sikap bekerjasama.
memahami konsep-konsep matematik secara mendalam, Bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan Unsur
bermakna dan tepat serta membolehkan murid meneroka diagnostik
mengandungi unsur diagnostik kendiri supaya murid dapat
idea-idea matematik. Penggunaan kalkulator, komputer, mengenal pasti sejauh mana mereka telah memahami
perisian pendidikan, laman-laman web dalam internet sesuatu konsep dan kemahiran yang telah dipelajari.
serta pakej-pakej pembelajaran yang sedia ada boleh
meningkatkan dan mempelbagaikan pedagogi dalam

xiv
Penerapan unsur sejarah matematik perlu diberi • Kaedah mengajar yang menarik dan berpusatkan
penekanan sewajarnya dalam usaha untuk mewujudkan murid.
Sejarah
murid yang menghargai dan menghayati keindahan
matematik • Tahap kebolehan dan gaya pembelajaran murid
matematik. Unsur sejarah seperti riwayat hidup dan
untuk memahami sesuatu perkara.
peristiwa tertentu tentang ahli-ahli matematik atau sejarah
ringkas tentang sesuatu konsep dan simbol dapat • Penggunaan bahan bantu belajar yang sesuai dan
merangsang lagi minat murid terhadap sesuatu tajuk itu. berkesan.
Penerapan Bagi membantu murid membentuk sikap dan sahsiah • Penilaian formatif untuk menentukan
nilai
yang baik, nilai-nilai intrinsik matematik seperti kejituan, keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.
keyakinan dan pemikiran bersistem perlu diterapkan Pemilihan sesuatu pendekatan yang bersesuaian akan
sepanjang kursus pengajian ini. Di samping itu, nilai-nilai meransang suasana pengajaran dan pembelajaran di
murni boleh diterapkan dalam konteks yang sesuai secara dalam mahupun di luar bilik darjah.
bersahaja tetapi terancang. Misalnya, pembelajaran
secara kumpulan boleh membantu murid menerap Antara cadangan pendekatan yang sesuai ialah:
kemahiran sosial serta memupuk sikap kerjasama dan
membina keyakinan diri terhadap matematik. • pembelajaran koperatif
• pembelajaran kontekstual
Dalam mata pelajaran matematik, unsur patriotisme boleh • pembelajaran masteri
dipupuk dalam proses pengajaran dan pembelajaran di • konstruktivisme
bilik darjah secara terancang melalui tajuk-tajuk yang • inkuiri-penemuan
diajar. Penekanan yang dibuat adalah secara merentas
kurikulum melalui pendekatan menyeluruh dan bersepadu. Penilaian Hasil Pembelajaran
Penilaian ialah sebahagian daripada proses pengajaran
Cadangan Kepelbagaian pendekatan pengajaran dan pembelajaran
pendekatan dan pembelajaran dan dijalankan secara berterusan untuk
boleh digunakan untuk memastikan murid menguasai apa
mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid tentang
yang telah dipelajari. Pendekatan yang dipilih perlu
sesuatu konsep atau kemahiran yang dipelajari. Penilaian
mempertimbangkan perkara-perkara berikut:
perlu dirancang dan disepadukan dengan aktiviti-aktiviti di
dalam bilik darjah.

xv
Kepelbagaian
Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti temu bual,
Kaedah soalan terbuka, pemerhatian, dan tugasan berdasarkan
Penilaian objektif sesuatu pengajaran itu. Dengan itu guru
berpeluang untuk memperbaiki pengajaran serta dapat
membetulkan kesilapan dan kelemahan murid secara
serta-merta supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun.
Penilaian kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke
satu peringkat juga membolehkan guru menganalisis
punca kelemahan dan kesukaran dalam pembelajaran.
Sejajar dengan itu guru boleh mengambil tindakan susulan
yang berkesan sama ada dengan mengadakan aktiviti
seperti pemulihan, pengukuhan atau pengayaan.

xvi
1. BENTUK PIAWAI Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Perkakasan dan perisian teknologi
serta bahan pengajaran dan
pembelajaran seperti kalkulator,
pita ukur, dan penimbang perlu
1.1 Angka Bererti digunakan.
Aras 1
Angka bererti merujuk
kepada digit-digit yang a. Membundarkan suatu nombor positif Bincangkan kedudukan sifar dalam
relevan dalam sesuatu kepada bilangan angka bererti yang penentuan bilangan angka bererti.
integer atau nombor diberi apabila nombor itu:
perpuluhan yang i. Lebih besar daripada 1.
dihampirkan kepada ii. Kurang daripada 1.
sesuatu nilai mengikut
tahap ketepatan yang Aras 2
tertentu.
a. Melakukan penambahan, penolakan,
pendaraban dan pembahagian yang
melibatkan beberapa nombor dan
menyatakan jawapan dalam bentuk
angka bererti tertentu.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang Bincangkan kegunaan angka bererti
melibatkan angka bererti. dalam kehidupan harian dan bidang
lain seperti sains.

1
1. BENTUK PIAWAI Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pengajaran bentuk piawai perlu
dikaitkan dengan penggunaannya
1.2 Bentuk Piawai Aras 1 dalam situasi sebenar seperti dalam
Bentuk piawai sebagai satu bidang kesihatan, teknologi, industri,
a. Menyatakan suatu nombor positif
cara menulis nombor pembinaan dan perniagaan.
dalam bentuk piawai, apabila nombor
dalam bentuk A X 10 n, itu:
dengan 1≤ A < 10 dan i. Lebih besar daripada atau sama
n ialah integer. dengan 10.
ii. Kurang daripada 1.

b. Menukar suatu nombor dalam bentuk


piawai kepada satu nombor tunggal.

Aras 2
a. Melakukan penambahan, penolakan, Termasuk dua nombor dalam bentuk
pendaraban atau pembahagian yang piawai.
melibatkan sebarang dua nombor
dan menyatakan jawapannya dalam
bentuk piawai.
Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang
melibatkan nombor dalam bentuk
piawai.

2
2. UNGK AP
UNGKAP AN DAN PERSAMA
APAN AN KUADRA
PERSAMAAN TIK
KUADRATIK Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Perkakasan dan perisian teknologi
serta bahan pengajaran dan
pembelajaran seperti kad berbentuk
segi empat dan sebagainya perlu
digunakan.
2.1 Ungkapan Kuadratik
Aras 1
Ungkapan kuadratik adalah a. Mengenal pasti ungkapan kuadratik. Bincangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik
ungkapan yang berbentuk termasuk kes b dan/atau c sama
ax2 + bx + c dengan a, b, c dengan sifar.
Bincangkan pelbagai cara untuk
sebagai pemalar, a ≠ 0 dan x b. Membentuk ungkapan kuadratik
dengan mendarab dua ungkapan mendapatkan hasil darab.
sebagai pembolehubah.
linear.

Aras 2
a. Membentuk ungkapan kuadratik
berdasarkan suatu situasi tertentu.

2.2 Pemfaktoran Ungkapan


Kuadratik Aras 1
a. Memfaktorkan ungkapan kuadratik
Pemfaktoran ungkapan yang berbentuk ax2 + bx + c, b=0
kuadratik sebagai proses atau c=0.
mencari dua ungkapan
linear yang hasil darabnya b. Memfaktorkan ungkapan kuadratik
sama dengan ungkapan yang berbentuk px2 − q, p dan q
kuadratik itu. adalah nombor kuasa dua sempurna.

3
2. UNGK AP
UNGKAP AN DAN PERSAMA
APAN AN KUADRA
PERSAMAAN TIK
KUADRATIK Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2
a. Memfaktorkan ungkapan kuadratik Mulakan dengan kes a=1.
ax2 + bx + c,
a, b dan c bukan sifar.
b. Memfaktorkan ungkapan kuadratik
yang mempunyai faktor sepunya.

2.3 Persamaan Kuadratik


Aras 1
Persamaan kuadratik a. Mengenal pasti persamaan kuadratik Bincangkan ciri persamaan kuadratik.
dalam satu anu ialah dalam satu anu.
kesamaan yang melibatkan
ungkapan kuadratik. Aras 2
a. Menulis persamaan kuadratik dalam
bentuk am iaitu ax2 + bx + c = 0.

Aras 3
a. Membentuk persamaan kuadratik Bincangkan persamaan kuadratik
berdasarkan situasi harian tertentu. yang diperolehi.

4
2. UNGK AP
UNGKAP AN DAN PERSAMA
APAN AN KUADRA
PERSAMAAN TIK
KUADRATIK Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2.4 Punca Persamaan


Kuadratik
Aras 1
Punca persamaan
a. Menentukan suatu nilai yang diberi Bincangkan bilangan punca yang boleh
kuadratik ialah nilai bagi
adalah punca persamaan kuadratik diperolehi.
anu yang memuaskan
tertentu.
persamaan kuadratik itu.
Aras 2
a. Menentukan punca suatu persamaan Bincangkan persamaan kuadratik yang
kuadratik dengan: tidak boleh difaktorkan.
i. Kaedah cuba-cuba.
ii. Pemfaktoran.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang Libatkan situasi harian.
melibatkan persamaan kuadratik.

5
3. SET Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Perkakasan dan perisian teknologi
serta bahan pengajaran dan
pembelajaran seperti kalkulator
grafik, carta, cip, kit set perlu
digunakan.
3.1 Set
Set ialah himpunan benda- Aras 1
benda dengan ciri-ciri a. Menentukan sesuatu set daripada Kaitkan dengan kehidupan harian
tertentu; benda-benda itu benda-benda yang diberi. melalui aktiviti.
di kenali sebagai unsur.
Tegaskan unsur yang sama dalam
Set kosong sebagai set b. Menulis set dengan menggunakan:
suatu set tidak perlu diulangi.
yang tidak mengandungi i. Perihalan.
sebarang unsur. ii. Tanda kurung, { } . Set boleh dilabelkan dengan huruf
abjad besar.
c. Mengenal pasti unsur suatu set dan
Dua set A dan B adalah set menggunakan simbol ∈. Takrif set harus jelas dan tepat supaya
sama jika setiap unsur A unsurnya dapat ditentukan.
adalah unsur B dan setiap
unsur B adalah unsur A. Simbol ∈ (epsilon) menunjukkan
unsur bagi set.
Simbol ∉ menunjukkan bukan unsur
bagi set.

6
3. SET Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

d. Mewakilkan set dengan gambar rajah


Venn.

e. Menyenaraikan dan menyatakan Tata tanda n (A) digunakan untuk


bilangan unsur bagi suatu set. mewakilkan bilangan unsur set A.
Bincangkan perbezaan bagi
perwakilan unsur dan bilangan unsur
dalam gambar rajah Venn.
f. Menentukan sama ada sesuatu set Simbol ø (phi) digunakan untuk
adalah set kosong atau tidak. mewakilkan set kosong.
Bincangkan kenapa { 0 } bukan set
kosong.

Aras 2
a. Menentukan sama ada dua set adalah
set sama atau tidak.

7
3. SET Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

3.2 Subset, Set Semesta,


dan Set Pelengkap Aras 1
a. Menentukan suatu set yang diberi Kaitkan dengan situasi harian.
Set A ialah subset bagi set adalah subset bagi set tertentu.
B, jika semua unsur A
terdapat dalam B.
b. Mewakilkan sesuatu subset dengan Bincangkan set kosong dan set itu
Hubungan ini ditulis sebagai
menggunakan gambar rajah Venn. sendiri sebagai subset.
A ⊂ B.
c. Menyenaraikan subset yang mungkin Bincangkan hubungan suatu set
Set semesta sebagai set bagi suatu set tertentu. dengan set semesta.
yang mengandungi semua
unsur yang menjadi bahan d. Mewakilkan hubungan suatu set Simbol E digunakan untuk mewakili
perbincangan. dengan set semesta secara gambar set semesta.
rajah Venn.
Set pelengkap bagi set A
dalam set semesta E, ialah e. Mengenal pasti set pelengkap bagi Simbol A’ digunakan untuk mewakili
satu set yang mengandungi set yang diberikan. set pelengkap bagi A.
semua unsur yang bukan
unsur A. f. Mewakilkan set pelengkap dengan
mengunakan gambar rajah Venn.
Aras 2
a. Membanding dan membeza antara Kaitkan dengan situasi harian.
set, subset, set semesta dan set
pelengkap.

8
3. SET Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

3.2 Operasi ke atas Set


Persilangan set A dan set Aras 1
B sebagai satu set yang Kaitkan dengan situasi harian.
a. Menentukan persilangan bagi:
unsur-unsurnya terdiri
daripada semua unsur i. Dua set.
sepunya set A dan set B . ii. Tiga set. Bincangkan juga kes:
Persilangan dua set a. A ∩ B = ø
diwakilkan sebagai b. Mewakilkan persilangan set dengan b. A ⊂ B
A∩B. menggunakan gambar rajah Venn.

Aras 2
a. Menyatakan hubungan antara
A ∩ B dengan A dan dengan B.
b. Menentukan set pelengkap bagi
persilangan dua set.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah melibatkan
persilangan ke atas set.

9
3. SET Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Kesatuan set A dan set B Aras 1


sebagai satu set yang unsur- a. Menentukan kesatuan bagi:
unsurnya terdiri daripada i. Dua set.
semua unsur dalam set A ii. Tiga set.
atau set B atau kedua-dua set
itu.
b. Mewakilkan kesatuan set dengan
Kesatuan dua set A dan B
menggunakan gambar rajah Venn.
diwakilkan sebagai A ∪ B .

Aras 2
a. Menyatakan hubungan antara
A ∪ B dengan A dan dengan B .

b. Menentukan set pelengkap bagi


kesatuan dua set.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang
melibatkan kesatuan ke atas set.

b. Menentukan hasil gabungan operasi Kaitkan dengan situasi harian.


ke atas set.

c. Menyelesaikan masalah yang


melibatkan gabungan operasi
ke atas set.

10
4. PENA AKUL
PENAAKUL AN MA
AKULAN TEMA
MATEMATIK
TEMATIK Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Perkakasan dan perisian teknologi
Asas Mantik serta bahan pengajaran dan
Mantik merupakan satu pembelajaran seperti carta dan
bidang pengajian mengenai permainan matematik perlu
kaedah dan prinsip untuk digunakan.
membezakan antara
penaakulan yang betul atau Perkenalkan tajuk ini melalui situasi
tidak. harian. Fokuskan kepada pernyataan
yang melibatkan situasi matematik.

4.1 Pernyataan Aras 1 Ayat-ayat yang dibincangkan perlu


melibatkan:
Pernyataan sebagai sejenis a. Menentukan sama ada sesuatu ayat
i. Perkataan sahaja.
ayat yang maksudnya sama itu pernyataan atau bukan pernyataan.
ii. Angka dan perkataan.
ada benar atau palsu, tetapi iii. Angka dan simbol matematik.
bukan kedua-duanya. b. Mengenal pasti sama ada sesuatu
pernyataan yang diberi itu benar atau
Contoh pernyataan dalam:
palsu.
i. Perkataan.
• Lima adalah lebih besar
Aras 2
daripada dua.
a. Mewakili sesuatu situasi dengan
menggunakan nombor dan simbol ii. Angka dan perkataan.
matematik. • 5 adalah lebih besar daripada
2

iii. Angka dan simbol.


•5>2

11
4. PENA AKUL
PENAAKUL AN MA
AKULAN TEMA
MATEMATIK
TEMATIK Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Contoh bukan pernyataan:


i. Adakan digit 9 dalam 1928
mewakili nilai ratus?
ii. 4n – 5m + 2s
iii. Sila gunakan operasi darab
Aras 1 sahaja.
4.2 Pengkuantiti “Semua”
dan “Sebilangan” a. Membina pernyataan yang Selain pengkuantiti “semua”,
menggunakan pengkuantiti: pengkuantiti “setiap” dan “sebarang”
Pengkuantiti menerangkan i. Semua. boleh diperkenalkan berdasarkan
bilangan objek atau kes ii. Sebilangan. konteks.
yang terlibat dalam sesuatu Contoh:
pernyataan.
i. Semua segi empat sama ialah
“Semua” ialah suatu segi empat.
pengkuantiti yang ii. Setiap segi empat sama ialah segi
menggambarkan bahawa empat.
setiap objek atau kes iii. Sebarang segi empat sama ialah
memenuhi syarat tertentu. segi empat.
b. Menentukan sama ada suatu Selain pengkuantiti “sebilangan”,
“Sebilangan” ialah suatu pernyataan yang mengandungi pengkuantiti “beberapa”, “satu
pengkuantiti yang pengkuantiti “semua” adalah benar daripada” dan “sebahagian” boleh
menggambarkan bahawa atau palsu. digunakan berdasarkan konteks.
beberapa dan tidak
semestinya setiap objek
atau kes memenuhi syarat
tertentu.

12
4. PENA AKUL
PENAAKUL AN MA
AKULAN TEMA
MATEMATIK
TEMATIK Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

c. Menentukan sama ada suatu Satu kes yang bertentangan adalah


pernyataan boleh diperluaskan untuk mecukupi untuk menafikan kebenaran
meliputi setiap kes dengan pernyataan yang melibatkan “semua”.
menggunakan pengkuantiti “semua”
tanpa mengubah kebenaran pernyataan Contoh:
itu. “Nombor ganjil 5 ialah nombor
perdana”.
Aras 2 Pernyataan ini tidak boleh
diperluaskan menjadi “Semua nombor
a. Menulis pernyataan benar yang
ganjil ialah nombor perdana”.
menggunakan pengkuantiti “semua”
atau “sebilangan” berdasarkan objek
dan ciri yang diberi. Contoh:
i. Objek : Trapezium.
Ciri : Dua daripada sisinya adalah
selari.
Pernyataan : Semua trapezium
mempunyai dua sisi yang selari.

ii.Objek : Nombor genap.


Ciri : Menghasilkan integer
apabila dibahagi dengan 4.
Pernyataan : Sebilangan nombor
genap boleh dibahagi tepat
dengan 4.

13
4. PENA AKUL
PENAAKUL AN MA
AKULAN TEMA
MATEMATIK
TEMATIK Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
4.3 Operasi ke atas Aras 1
Pernyataan a. Menulis pernyataan yang mengubah Simbol “~” (tilde) digunakan untuk
kebenaran atau kepalsuan pernyataan mewakili penafian.
Penafian sebagai satu yang diberi dengan menggunakan
proses untuk menidakkan perkataan “ bukan” atau “tidak”. Jika p suatu pernyataan, “~” mewakili
suatu pernyataan dengan penafian p yang bermakna “bukan p”
menggunakan perkataan b. Mengenal pasti dua pernyataan yang atau “tidak p”.
“bukan” atau “tidak”. telah digabungkan dengan perkataan
“dan” dalam pernyataan yang diberi. Jadual kebenaran bagi p dan ~ p
Penafian sesuatu adalah seperti berikut:
pernyataan menukar c. Membentuk satu pernyataan baru
pernyataan yang benar daripada dua pernyataan yang diberi p ~p
menjadi palsu dan dengan menggunakan perkataan “dan”. Benar Palsu
pernyataan yang palsu Palsu Benar
menjadi benar. d. Mengenal pasti dua pernyataan yang
telah digabungkan dengan perkataan Contoh :
“atau” dalam pernyataan yang diberi.
Satu pernyataan yang baru
Pernyataan Kebenaran
boleh dibentuk dengan
p 100 x 0.2 adalah Benar
menggabungkan dua
sama dengan 5 x 4
pernyataan menggunakan
perkataan:
~ p 100 x 0.2 tidak sama Palsu
i. Dan.
dengan 5 x 4
ii. Atau. e. Membentuk satu pernyataan baru
daripada dua pernyataan yang diberi
dengan menggunakan perkataan
“atau”.

14
4. PENA AKUL
PENAAKUL AN MA
AKULAN TEMA
MATEMATIK
TEMATIK Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Nilai kebenaran “p dan q” adalah
Gabungan dua pernyataan Aras 2
seperti jadual berikut:
dengan perkataan “dan” a. Menentukan kebenaran atau
menghasilkan satu pernyataan kepalsuan sesuatu pernyataan yang p q p dan q
baru yang : merupakan gabungan dua Benar Benar Benar
i. Benar, apabila kedua-dua pernyataan dengan perkataan “dan”. Benar Palsu Palsu
pernyataan yang Palsu Benar Palsu
digabungkan itu benar. Palsu Palsu Palsu
ii. Palsu, apabila salah satu
atau pun kedua-dua Contoh 1 :
pernyataan yang b. Menentukan kebenaran atau Pernyataan “4 > 5 atau 4 – 5 = 1”
digabungkan itu palsu. kepalsuan pernyataan yang adalah palsu sebab kedua-dua
merupakan gabungan dua pernyataan 4 > 5 dan 4 – 5 = 1 adalah
Gabungan dua pernyataan pernyataan dengan perkataan palsu.
dengan perkataan “atau” “atau”.
menghasilkan satu pernyataan Contoh 2:
baru yang : Pernyataan “4 > 3 atau 4 > 5” adalah
i. Palsu, apabila kedua-dua benar, sebab 4 > 3 adalah benar.
pernyataan yang
digabungkan itu adalah Nilai kebenaran “p atau q” adalah
palsu. seperti jadual berikut:
ii. Benar, apabila salah satu p q p atau q
atau kedua-dua pernyataan Benar Benar Benar
yang digabungkan itu Benar Palsu Benar
benar. Palsu Benar Benar
Palsu Palsu Palsu

15
4. PENA AKUL
PENAAKUL AN MA
AKULAN TEMA
MATEMATIK
TEMATIK Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

4.4 Implikasi
Aras 1
Bagi dua pernyataan p dan
a. Mengenal pasti antejadian dan akibat Implikasi “jika p, maka q” boleh ditulis
q, ayat “jika p, maka q”
bagi suatu implikasi “jika p, maka q”. p → q , dan “p jika dan hanya jika q”
adalah satu implikasi dengan
p sebagai antejadian dan q boleh ditulis sebagai p↔q, yang
sebagai akibat.
b. Menulis dua implikasi apabila diberi bermaksud p → q, q → p.
ayat yang menggunakan “jika dan
hanya jika”.
Bagi dua pernyataan p dan q,
ayat “p jika dan hanya jika q”
c. Membina pernyataan matematik
adalah singkatan daripada
dalam bentuk implikasi:
dua implikasi : “jika q, maka
i. Jika p maka q.
p” dan “jika p, maka q”.
ii. p jika dan hanya jika q.
Akas bagi implikasi “jika p,
maka q” ialah “jika q, maka
p”. Aras 2
a. Menentukan akas bagi satu implikasi Akas bagi satu implikasi tidak
yang diberi. semestinya benar.
Contoh:
b. Menentukan sama ada akas bagi satu
implikasi benar atau palsu. 1. Jika x < 3, maka x < 5
(benar)
Akasnya
Jika x < 5, maka x < 3
(palsu)

16
4. PENA AKUL
PENAAKUL AN MA
AKULAN TEMA
MATEMATIK
TEMATIK Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
2. Jika PQR ialah segi tiga bersudut
tegak, maka jumlah sudut
pedalaman bagi segi tiga PQR
ialah 180°. (benar)
Akasnya
Jika jumlah sudut pedalaman bagi
PQR ialah 180°, maka PQR ialah
segi tiga bersudut tegak. (palsu)
4.5 Hujah
Penghujahan ialah proses Aras 1
membuat suatu kesimpulan Hadkan kepada hujah dengan premis-
a. Mengenal pasti premis dan kesimpulan
berdasarkan beberapa premis yang benar.
dalam suatu hujah ringkas yang diberi.
pernyataan yang diberi.
Pernyataan yang diberi itu
b. Membina kesimpulan berdasarkan
dinamakan premis.
premis yang diberi dan sebaliknya.
Hujah terdiri daripada premis
dan kesimpulan.
Aras 2
a. Membuat kesimpulan berdasarkan Contoh Penghujahan Bentuk I :
dua premis yang diberikan bagi
Premis 1: Semua gandaan 10 ialah
hujah :
gandaan 5.
i. Bentuk I.
Premis 2: 80 adalah gandaan 10.
ii. Bentuk II.
Kesimpulan : Maka 80 adalah
iii. Bentuk III.
gandaan 5.

17
4. PENA AKUL
PENAAKUL AN MA
AKULAN TEMA
MATEMATIK
TEMATIK Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Tiga bentuk hujah yang biasa:


Contoh Penghujahan Bentuk II :
b. Melengkapkan suatu hujah apabila
Bentuk I Premis 1 : Jika salah satu sudut
diberikan satu premis dan kesimpulan.
Diberi pernyataan “Semua A dalam sebuah segi tiga
adalah B” dan “C adalah A”. ialah 90°, maka segi tiga itu
Maka “C adalah B”. ialah segi tiga bersudut
tegak.
Premis 1 : Semua A adalah B. Premis 2: Nilai sudut B dalam
Premis 2 : C adalah A. sebuah segi tiga ABC
Kesimpulan : ∴ C adalah B. ialah 90°.
Kesimpulan: Segi tiga ABC itu ialah
segi tiga bersudut
Bentuk II tegak.
Diberi implikasi “jika p, maka q”
dan pernyataan bahawa p
adalah benar. Maka q adalah Galakan murid menghasilkan
benar. penghujahan berdasarkan topik yang
dipelajari.
Premis 1 : Jika p, maka q.
Premis 2 : p adalah benar.
Kesimpulan : ∴ q adalah
benar.

18
4. PENA AKUL
PENAAKUL AN MA
AKULAN TEMA
MATEMATIK
TEMATIK Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Bentuk III Contoh Penghujahan Bentuk III :
Diberi implikasi “jika p, maka q” C
dan pernyataan bahawa “bukan
q” adalah benar. Maka “bukan p”
adalah benar.

Premis 1 : Jika p, maka q. A B


Premis 2 : Bukan q adalah
benar. Premis 1 : Jika ∠ A = ∠ B dalam
Kesimpulan : ∴Bukan p ABC di atas,
adalah benar.
maka BC = AC.
Premis 2 : BC ≠ AC
Kesimpulan : Maka ∠ A ≠ ∠ B

Nama-nama bentuk hujah, iaitu


“silogisma” (Bentuk I), “modus
ponens” (Bentuk II) dan “modus
tollens” (Bentuk III), tidak perlu
diperkenalkan.

Tegaskan bahawa tiga bentuk hujah


merupakan bentuk khas deduksi yang
berdasarkan dua premis sahaja.

19
4. PENA AKUL
PENAAKUL AN MA
AKULAN TEMA
MATEMATIK
TEMATIK Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

4.6 Deduksi Dan Aruhan


Deduksi adalah suatu proses Aras 1
Contoh-contoh terhad kepada jenis yang
membuat kesimpulan khusus a. Menentukan sama ada sesuatu petuanya boleh ditemui oleh murid
berdasarkan pernyataan yang kesimpulan yang dibuat adalah sendiri secara aruhan.
umum. berasaskan:
i. Penaakulan secara deduksi. Contoh bagi a (i)
Aruhan ialah satu proses ii. Penaakulan secara aruhan. Bagi sebarang nombor positif a, m
membuat kesimpulan umum dan n:
berdasarkan kes-kes khusus.
am × an = am+n
Oleh itu, maka 23 × 25 = 23 + 5
3 4 × 36 = 3 4 + 6
52 × 53 = 52 + 3
........................
Aras 2
a. Membuat kesimpulan mengenai kes Contoh bagi a (ii)
khusus secara deduksi berdasarkan Jika :
pernyataan umum yang diberi. 22 x 23 = (2 x 2) x (2 x 2 x 2) = 25
32 x 34 = (3 x 3) x (3 x 3 x 3 x 3) = 36
b. Membuat kesimpulan umum secara 43 x 45 = (4 x 4 x 4) x (4 x 4 x 4 x 4 x 4)
aruhan bagi sesuatu senarai nombor = 48
berpola. ................................................
Maka am x an = a m + n

20
4. PENA AKUL
PENAAKUL AN MA
AKULAN TEMA
MATEMATIK
TEMATIK Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 3
a. Menggunakan deduksi dan aruhan Tegaskan bahawa:
dalam penyelesaian masalah. i. Kesimpulan yang dibuat secara
deduksi adalah bersifat pasti.

ii. Kesimpulan yang dibuat secara


aruhan tidak semestinya bersifat
pasti.

21
5. GARIS LURUS Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Perkakasan dan perisian teknologi
serta bahan pengajaran dan
pembelajaran seperti papan graf,
papan bermagnet, peta topo dan
sebagainya perlu digunakan.
5.1 Kecerunan Garis Aras 1
Lurus a. Menentukan jarak mencancang dan Kaitkan dengan situasi harian.
Kecerunan garis lurus jarak mengufuk antara dua titik yang Bincangkan:
sebagai nisbah jarak diberi pada suatu garis lurus. i. Perkaitan antara kecerunan dan
mencancang kepada jarak tan θ.
mengufuk di antara dua titik b. Menentukan kecerunan suatu garis
pada garis itu. lurus dengan mencari beberapa ii. Keadaan garis lurus yang
nisbah jarak mencancang kepada mempunyai nilai kecerunan yang
jarak mengufuk. berbeza.

5.2 Kecerunan Garis Lurus Aras 1


Jarak
dalam Sistem a. Membina rumus kecerunan garis lurus. mencancang
θ
Koordinat Cartesan
b. Mengira kecerunan garis lurus yang Jarak mengufuk
Kecerunan bagi garis lurus
melalui dua titik.
yang melalui P (x1 , y1) dan Bincangkan keadaan garis lurus bagi
Q (x2 , y2) ialah nilai kecerunan yang diperolehi.
Aras 2
y2 − y1
m= a. Membezakan antara nilai kecerunan:
x2 − x1 i. Besar dan kecil.
ii. Positif dan negatif.

22
5. GARIS LURUS Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
5.3 Pintasan Aras 1
Pintasan-x sebagai
a. Menentukan pintasan-x dan Bezakan cara menulis pintasan-x
koordinat-x bagi titik
pintasan-y bagi garis lurus. atau pintasan-y dengan koordinat
persilangan suatu garis
pintasan.
lurus dengan paksi-x.
b. Membina rumus kecerunan garis pintasan-y
lurus dalam sebutan pintasan-x dan Kecerunan = –
Pintasan-y sebagai pintasan-x
pintasan-y.
koordinat-y bagi titik
persilangan suatu garis
Aras 2
lurus dengan paksi-y.
a. Membuat pengiraan yang melibatkan
kecerunan, pintasan-x dan
pintasan-y.
5.4 Persamaan Garis Lurus
Persamaan garis lurus Aras 1
dengan m sebagai
a. Melukis graf bagi persamaan Dicadangkan melukis garis lurus
kecerunan dan c sebagai
berbentuk y = mx + c . dengan menggunakan dua titik.
pintasan-y adalah
Bincangkan bentuk graf yang
y = mx + c. Setiap titik
b. Menentukan sama ada sesuatu titik diperolehi.
pada garis lurus itu
yang diberi adalah terletak pada Bincangkan bagaimana titik pada
memenuhi persamaan
suatu garis lurus tertentu. graf y = mx + c ditentukan.
y = mx + c.
c. Menentukan m ialah kecerunan dan Bincangkan perubahan pada bentuk
c ialah pintasan-y dalam persamaan garis lurus jika nilai m dan c diubah.
y = mx + c.

23
5. GARIS LURUS Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2
a. Menulis persamaan garis lurus yang
pintasan-y dan kecerunannya diberi.

b. Menentukan kecerunan dan Persamaan ax + by = c boleh ditukar


pintasan-y bagi garis lurus yang kepada bentuk y = mx + c terlebih
diwakili oleh persamaan berbentuk : dahulu.
i. y = mx + c.
ii. ax + by = c.

Aras 3
a. Mencari persamaan garis lurus yang :
i. Selari dengan paksi-x.
ii. Selari dengan paksi-y.
iii. Melalui satu titik yang diberi dan
mempunyai kecerunan tertentu.
iv. Melalui dua titik yang diberi.

b. Mencari titik persilangan bagi dua Bincangkan hanya titik persilangan


garis lurus secara : memuaskan persamaan-persamaan
i. Melukis dua garis lurus itu. garis lurus berkenaan.
ii. Penyelesaian persamaan serentak. Kaitkan dengan situasi harian.

24
5. GARIS LURUS Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

5.5 Garis Selari Aras 1


Garis lurus yang selari a. Menentukan dua garis lurus yang selari Dilakukan melalui aktiviti.
mempunyai kecerunannya mempunyai kecerunan yang sama
yang sama dan sebaliknya. dan sebaliknya.

b. Menentukan sama ada dua garis lurus


adalah selari apabila persamaannya
diberi.

Aras 2
a. Mencari persamaan garis lurus yang
melalui satu titik yang diberi dan selari
dengan garis lurus yang lain.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang
melibatkan persamaan garis lurus.

25
6. STATISTIK
STA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Perkakasan dan perisian teknologi
serta bahan pengajaran dan
pembelajaran seperti kaklulator,
hamparan elektronik, carta graf, cip
dan sebagainya perlu digunakan.
6.1 Selang Kelas Aras 1
Data yang terdiri daripada
a. Melengkapkan selang kelas bagi data Gunakan data yang diperolehi secara
ukuran sesuatu kuantiti boleh
apabila satu selang kelas diberi. aktiviti seperti kajian atau data
dikumpulkan dalam
sebenar.
beberapa kelas dan julat
b. Menentukan:
setiap kelas itu dinamakan
selang kelas. i. had atas dan had bawah; dan
ii. sempadan atas dan sempadan
bawah
bagi sesuatu kelas dalam data
terkumpul.
c. Mengira saiz selang kelas. Saiz selang kelas
= sempadan atas – sempadan bawah
Aras 2
a. Menentukan selang kelas bagi data
yang diberi.

b. Membina jadual kekerapan


berdasarkan selang kelas tertentu.

26
6. STATISTIK
STA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Aras 3
a. Mewajarkan kesesuaian selang kelas Data diperolehi dari kajian lapangan
yang ditentukan bagi set data. atau statistik sebenar.

6.2 Mod dan Min bagi Data Aras 1


Terkumpul a. Menentukan kelas mod daripada Bandingkan kelas mod bagi beberapa
Kelas mod ialah selang jadual kekerapan terkumpul. set data dan bincangkan rumusannya.
kelas yang mempunyai
kekerapan tertinggi. b. Mengira nilai titik tengah sesuatu Titik tengah kelas
kelas.
1
Min = jumlah (nilai titik tengah = (had bawah + had atas)
kelas x kekerapan) Aras 2 2

jumlah kekerapan a. Menentusahkan rumus min bagi data Bandingkan min bagi beberapa set
terkumpul. data dan bincangkan rumusannya.

b. Mengira min daripada jadual


kekerapan terkumpul.

Aras 3
a. Menghuraikan kesan saiz selang
kelas terhadap ketepatan min.

27
6. STATISTIK
STA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

6.3 Histogram Selang Aras 1


Kelas Sama Saiz
a. Melukis histogram daripada jadual Libatkan data yang diperolehi melalui
kekerapan bagi data terkumpul. aktiviti atau data sebenar.
Histogram bagi selang
kelas sama saiz Bincangkan langkah-langkah melukis
mewakilkan kekerapan Aras 2 histogram.
setiap selang kelas dengan a. Mentafsir maklumat daripada
Bincangkan kes di mana saiz selang
segi empat tepat yang histogram.
kelas tidak sama.
lebarnya sama dan
tingginya berkadaran Aras 3
dengan kekerapan. a. Menyelesaikan masalah melibatkan Libatkan masalah dalam situasi
histogram. harian.

6.4 Poligon Kekerapan Aras 1


Poligon kekerapan ialah graf
a. Melukis poligon kekerapan daripada: Libatkan data sebenar atau yang
yang menyambungkan titik
i. Histogram. diperolehi daripada aktiviti.
tengah selang kelas pada
ii. Jadual kekerapan.
hujung setiap segi empat Poligon kekerapan lazimnya ditutup
tepat dalam sebuah dengan cara menambah satu kelas
histogram yang lebar setiap Aras 2 dengan kekerapan 0 sebelum kelas
segi empat tepatnya sama. a. Mentafsir maklumat daripada poligon pertama dan selepas kelas terakhir.
kekerapan.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah melibatkan
poligon kekerapan.

28
6. STATISTIK
STA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

6.5 Kekerapan Longgokan Aras 1


Kekerapan longgokan bagi a. Membina jadual kekerapan longgokan
suatu data atau selang bagi:
kelas dalam jadual
kekerapan sebagai hasil i. Data tak terkumpul.
tambah kekerapan dengan ii. Data terkumpul.
jumlah semua data atau Aras 2
selang kelas sebelumnya.
a. Melukis ogif bagi: Gunakan sempadan atas untuk
Ogif sebagai graf melukis ogif.
kekerapan longgokan. i. Data tak terkumpul.
ii. Data terkumpul.

6.6 Sukatan Serakan


Aras 1
Julat sebagai sukatan
a. Menentukan julat bagi satu set data.
serakan data merujuk
kepada beza antara nilai
b. Menentukan Bincangkan makna serakan bagi
tertinggi dan nilai terendah
data itu. i. median; sesuatu set data itu.
Kuartil pertama ialah suatu ii. kuartil pertama;
nombor sebegitu rupa iii. kuartil ketiga; dan
sehinggakan 1 daripada iv. julat antara kuartil
4
jumlah bilangan data daripada ogif.
mempunyai nilai yang
kurang daripadanya.

29
6. STATISTIK
STA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Kuartil ketiga ialah suatu Aras 2


nombor sebegitu rupa
sehinggakan 3 daripada a. Mentafsir maklumat daripada ogif.
4
jumlah bilangan data Aras 3
mempunyai nilai yang kurang a. Menyelesaikan masalah yang Menjalankan projek/kajian dan
daripadanya. melibatkan perwakilan data dan menganalisis serta mentafsir data.
sukatan serakan. Bentangkan hasil kajian.
Tegaskan nilai kejujuran dan ketepatan
Julat antara kuartil sebagai
dalam penggunaan data statistik.
suatu sukatan serakan data
merujuk kepada beza antara
kuartil ketiga dan kuartil
pertama.

30
7. KEBARANGKALIAN 1 Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Perkakasan dan perisian teknologi
serta bahan pengajaran dan
pembelajaran seperti cip berwarna,
wang syiling dan kit kebarangkalian
boleh digunakan.
7.1 Ruang Sampel Aras 1
Ruang sampel ialah set a. Menentukan sama ada suatu kesudahan Libatkan situasi harian.
semua kesudahan yang adalah kesudahan yang mungkin bagi
mungkin bagi suatu uji kaji. sesuatu ujikaji.

b. Menyenaraikan semua kesudahan yang


mungkin bagi suatu ujikaji:
i. Daripada aktiviti.
ii. Secara penaakulan.

c. Menentukan ruang sampel suatu ujikaji.

d. Menulis ruang sampel dengan


menggunakan tata tanda set.

7.2 Peristiwa Aras 1


Peristiwa sebagai set a. Menyatakan unsur-unsur ruang sampel
kesudahan yang memenuhi yang memenuhi syarat tertentu.
syarat tertentu dan adalah
suatu subset bagi ruang
sampel.

31
7. KEBARANGKALIAN 1 Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

b. Mengenal pasti peristiwa yang Bincangkan juga peristiwa yang tidak


memenuhi syarat yang diberi bagi mungkin berlaku.
suatu ruang sampel.

c. Menentukan sama ada sesuatu Bincangkan bahawa keseluruhan ruang


peristiwa adalah mungkin bagi suatu sampel juga merupakan suatu
ruang sampel. peristiwa.

7.3 Kebarangkalian Suatu Aras 1


Peristiwa Nisbah diperolehi melalui aktiviti.
a. Menentukan nisbah bilangan kali
Kebarangkalian suatu
berlakunya sesuatu peristiwa kepada
peristiwa sebagai nisbah
bilangan percubaan.
bilangan kali berlakunya
peristiwa itu kepada bilangan Kebarangkalian diperolehi daripada
b. Menyatakan kebarangkalian suatu
cubaan yang cukup besar aktiviti dan data yang bersesuaian.
peristiwa daripada bilangan cubaan
dalam satu ujikaji.
yang cukup besar.
Bincangkan situasi yang
menghasilkan:
i. Kebarangkalian peristiwa = 1.
ii. Kebarangkalian peristiwa = 0.

Tegaskan bahawa nilai kebarangkalian


adalah antara 0 dan 1.

32
7. KEBARANGKALIAN 1 Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2
a. Menjangkakan bilangan kali berlakunya
sesuatu peristiwa, diberikan
kebarangkalian peristiwa itu dan
bilangan cubaan.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang
melibatkan kebarangkalian bagi suatu
peristiwa.

b. Meramalkan suatu peristiwa berlaku Meramalkan peristiwa yang mungkin


berdasarkan maklumat yang diketahui. berlaku dalam situasi harian.

Bincangkan juga peristiwa yang tidak


mungkin berlaku.

33
8. BUL
BULAATAN III Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Perkakasan dan perisian teknologi
serta bahan pengajaran dan
pembelajaran seperti set geometri,
papan geometri, carta dan cip
berbentuk geometri boleh
digunakan.
8.1 Tangen kepada
Aras 1
Bulatan
a. Mengenal pasti tangen kepada suatu Bagi seluruh tajuk ini, konsep dan
Tangen kepada bulatan ialah kemahiran harus dikembangkan
bulatan.
garis lurus yang menyentuh melalui aktiviti.
bulatan itu pada satu titik
b. Membuat inferens bahawa tangen
sahaja. Jejari yang melalui
kepada bulatan adalah berserenjang
titik sentuhan tangen adalah
dengan jejari yang melalui titik
berserenjang dengan
sentuhan itu.
tangen itu.
Aras 2
a. Membina tangen:
i. Di suatu titik pada lilitan bulatan.
ii. Dari suatu titik di luar bulatan itu.

34
8. BUL
BULAATAN III Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

b. Menentukan sifat-sifat berkaitan Sifat sudut dalam semi bulatan boleh


dengan dua tangen kepada suatu titik digunakan.
di luar bulatan. Sifat-sifat berkaitan seperti:
A

o C

i. AC = BC
ii. ∠ACO = ∠ OCB
iii. ∠AOC = ∠ BOC
iv. AOC dan BOC adalah
c. Membuat pengiraan yang melibatkan kongruen.
sudut dan jarak berdasarkan sifat-
sifat tangen kepada bulatan.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang Kaitkan dengan teorem Pithagoras.
melibatkan tangen kepada suatu
bulatan.

35
8. BUL
BULAATAN III Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

8.2 Sudut di antara Tangen E


dengan Perentas
Sudut di antara tangen Aras 1
D
dengan perentas yang a. Mengenal pasti sudut dalam temberang
melalui titik sentuhan tangen selang seli yang dicangkum oleh
adalah sama dengan sudut perentas yang melalui titik sentuhan A B C
dalam tembereng selang seli tangen.
Hubungan sudut ialah:
yang dicangkum oleh
i. ∠ ABE = ∠ BDE
perentas itu. Aras 2
ii. ∠ CBD = ∠ BED
a. Menyatakan hubungan antara sudut
yang dibentuk oleh tangen dan
perentas dengan sudut dalam
tembereng selang seli yang
dicangkum oleh perentas itu.
b. Membuat pengiraan yang melibatkan
sudut dalam tembereng selang seli.

Aras 3
a Menyelesaikan masalah yang
melibatkan tangen kepada suatu
bulatan.

36
8. BUL
BULAATAN III Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

8.3 Tangen Sepunya


Aras 1
Tangen sepunya kepada dua a. Menentukan bilangan tangen sepunya Bincangkan bilangan tangen sepunya
bulatan ialah suatu garis yang boleh dilukis kepada dua bulatan yang maksimum bagi ketiga-tiga kes.
lurus yang menyentuh yang:
kedua-dua bulatan itu i. Bersilang.
masing-masing pada satu titik ii. Bersentuhan.
sahaja. iii. Terasing.
.
Aras 2
a. Menentukan sifat-sifat berkaitan Tegaskan kesamaan panjang tangen
dengan tangen sepunya kepada dua sepunya yang berkenaan.
bulatan yang:
i. Bersilang.
ii. Bersentuhan.
iii. Terasing.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang Kaitkan dengan situasi harian.
melibatkan tangen sepunya kepada
dua bulatan.

b. Menyelesaikan masalah yang Termasuk masalah yang melibatkan


melibatkan tangen dan tangen teorem Pithagoras.
sepunya.

37
9. TRIGONOMETRI Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Perkakasan dan perisian teknologi
serta bahan pengajaran dan
9.1 Nilai Sin θ, Kos θ dan Aras 1
pembelajaran seperti buku sifir, set
Tan θ (0° ≤ θ ≤ 360°) trigonometri, set alat geometri,
a. Mengenal pasti sukuan dan sudut kertas graf dan kalkulator perlu
Nilai sin θ sudutnya dalam bulatan unit. digunakan.
Nilai koodinat-y sesuatu titik b. Menentukan:
pada lilitan bulatan unit Terangkan maksud bulatan unit.
i. nilai koordinat-y;
yang berpusatkan asalan y
ii. nilai koordinat-x; dan
mewakili nilai sinus bagi iii. nisbah koordinat-y kepada
sudut (diukur lawan arah P (x,y)
koordinat-x
jam) di antara arah positif 1
bagi beberapa titik yang terletak pada y
paksi-x dengan jejari yang lilitan bulatan unit yang berpusatkan 0 x Q x
melalui titik itu. asalan.
c. Menentukan nilai:
Nilai kos θ i. sinus;
ii. kosinus;dan Kaitkan dengan takrif sinus, kosinus
Nilai koordinat-x sesuatu
iii. tangen dan tangen bagi sudut tirus.
titik pada lilitan bulatan unit
bagi sesuatu sudut dalam sukuan I
yang berpusatkan asalan
dengan menggunakan bulatan unit. PQ y
mewakili nilai kosinus bagi sin θ = = =y
sudut (diukur lawan arah d. Menentukan sama ada nilai: OP 1
jam) di antara arah positif i. sinus;
OQ x
paksi-x dengan jejari yang ii. kosinus;dan kos θ = = =x
iii. tangen OP 1
melalui titik itu.
bagi suatu sudut dalam sukuan PQ y
tertentu adalah positif atau negatif. tan θ = =
OQ x

38
9. TRIGONOMETRI Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Nilai tan θ
Nisbah koordinat-y kepada e. Menentukan nilai sinus, kosinus dan Pertimbangkan sudut khusus seperti
koordinat-x sesuatu titik tangen bagi sudut-sudut khusus. 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°,
pada lilitan bulatan unit yang 360°.
berpusatkan asalan sebagai
nilai tangen bagi sudut Pengajaran boleh dikembangkan
(diukur lawan arah jam) di Aras 2 melalui aktiviti seperti pantulan.
antara arah positif paksi-x a. Menentukan nilai sudut dalam sukuan
dengan jejari yang melalui I yang sepadan dengan nilai sudut
titik itu. dalam sukuan lain.
b. Menyatakan hubungan antara nilai:
i. sinus;
ii. kosinus;dan
iii. tangen
bagi sudut dalam sukuan II, III dan IV
dengan nilai masing-masing bagi
sudut yang sepadan dalam sukuan I.
c. Mencari nilai sinus, kosinus dan
tangen bagi sudut di antara 90°, dan
360°.
Aras 3
a. Mencari sudut di antara 0° dengan Kaitkan dengan situasi harian.
360° apabila nilai sin θ, kos θ atau
tan θ diberi.

39
9. TRIGONOMETRI Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

b. Menyelesaikan masalah yang


melibatkan sinus, kosinus dan tangen.

9.2 Graf Sinus, Kosinus Aras 1


dan Tangen a. Melukis graf sinus, kosinus dan tangen
bagi sudut antara 0° dan 360°.

Aras 2
a. Membandingkan dan membezakan graf Bincangkan graf bagi
sinus, kosinus dan tangen bagi sudut y = sin θ , y = sin 2θ, y = sin 3θ .
antara 0° dan 360°.
Kes yang serupa untuk kosinus dan
tangen juga dibincangkan. Kalkulator
saintifik boleh digunakan.
Aras 3
a. Menyelesaikan masalah melibatkan graf Kaitkan bentuk graf-graf ini yang
trigonometri. terdapat dalam bidang-bidang lain.

40
10. SUDUT DONGAKAN DAN TUNDUK Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pekakasan dan perisian teknologi
serta bahan pengajaran dan
pembelajaran seperti set geometri,
klinometer, sekstan, peralatan juru
ukur dan kalkulator perlu digunakan.
10.1 Sudut Dongakan dan
Sudut Tunduk
Aras 1
Sudut dongakan sebagai
sudut di antara garis a. Mengenal pasti : Kaitkan dengan situasi harian.
mengufuk yang melalui mata i. garis mengufuk;
pencerap dan garis lurus
yang menyambungkan mata ii. sudut dongakan;dan
pencerap dengan objek yang iii. sudut tunduk
berada di sebelah atas garis bagi situasi tertentu.
mengufuk itu.

Aras 2
Sudut tunduk sebagai sudut a. Mewakilkan situasi tertentu yang Termasuk dua pencerapan pada
di antara garis mengufuk melibatkan : satah mencancang yang sama.
yang melalui mata pencerap i. sudut dongakan; dan
dan garis lurus yang
ii. sudut tunduk
menyambungkan mata
pencerap dengan objek yang dengan menggunakan gambar rajah.
berada di sebelah bawah
garis mengufuk itu.

41
10. SUDUT DONGAKAN DAN TUNDUK Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang Libatkan aktiviti di luar bilik darjah.
melibatkan sudut dongakan dan
sudut tunduk.

42
11. GARIS DAN SA
SATTAH DAL AM TIGA MA
DALAM TRA
MATRA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Perkakasan dan perisian teknologi
serta bahan pengajaran dan
11.1 Sudut di antara Garis pembelajaran seperti model tiga
dengan Satah matra, kit geometri, model rangka
dan kalkulator perlu digunakan.
Satah sebagai permukaan Aras 1
rata. Kaitkan situasi harian dan gunakan
a. Mengenal pasti satah.
Normal kepada suatu satah model tiga matra.
b. Menentukan satah mengufuk, satah
ialah garis lurus yang mencancang dan satah condong. Bezakan antara bentuk dua matra
berserenjang dengan dengan bentuk tiga matra. Libatkan
sebarang garis pada satah c. Melakar bentuk tiga matra dan satah-satah yang terdapat dalam
itu yang melalui titik mengenal pasti satah-satah tertentu. alam sekeliling.
persilangan garis lurus d. Mengenal pasti:
tersebut dengan satah itu.
i. Garis yang terletak pada sesuatu
satah.
Unjuran ortogon garis OA ii. Garis yang bersilang dengan
pada suatu satah, dengan sesuatu satah.
titik O pada satah itu,
sebagai garis yang
menyambungkan O pada Aras 2
titik pertemuan normal dari
A dengan satah itu, iaitu OB. a. Mengenal pasti normal kepada
sesuatu satah yang diberi.
b. Menentukan unjuran ortogon pada Mulakan dengan model tiga matra.
suatu satah.

43
11. GARIS DAN SA
SATTAH DAL AM TIGA MA
DALAM TRA
MATRA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

A c. Melukis dan menamakan unjuran Termasuk garis pada bentuk-bentuk


ortogon pada sesuatu satah. tiga matra.
Normal
kepada satah
d. Mengenal pasti sudut di antara
garis dengan satah.
O B
Aras 3
Unjuran ortogon pada satah a. Menyelesaikan masalah yang Model tiga matra digunakan untuk
Sudut di antara garis dengan melibatkan sudut di antara garis memberikan gambaran yang lebih
satah sebagai sudut di antara dengan satah. jelas.
garis itu dengan unjuran
ortogonnya pada satah
tersebut.

11.2 Sudut di antara Dua Aras 1


Satah a. Mengenal pasti garis persilangan
Dua satah yang bersilang antara dua satah.
bertemu pada satu garis
lurus. Sudut di antara dua b. Melukis garis pada setiap satah yang
satah yang bersilang sebagai berserenjang dengan garis
sudut di antara dua garis, persilangan dua satah pada satu titik
satu pada setiap satah, yang di garis persilangan itu.
masing-masing dilukis dari
satu titik yang sama pada
garis persilangan dan
berserenjang dengannya.

44
11. GARIS DAN SA
SATTAH DAL AM TIGA MA
DALAM TRA
MATRA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2
a. Menentukan sudut di antara dua Model tiga matra digunakan untuk
satah pada model dan gambar rajah memberikan gambaran yang lebih
diberi. jelas.

Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang
melibatkan garis dan satah dalam
bentuk tiga matra.

45
PENYUMBANG

Penasihat Sharifah Maimunah Syed Zin (Ph.D) Pengarah


Pusat Perkembangan Kurikulum

Rohani Abd. Hamid (Ph.D) Timbalan Pengarah


Pusat Perkembangan Kurikulum

Penasihat Ahmad Hozi H.A. Rahman Ketua Penolong Pengarah


Editorial (Ketua Bidang Sains dan Matematik)
Pusat Perkembangan Kurikulum

Editor Rusnani Mohd. Sirin Penolong Pengarah


(Ketua Unit Matematik)
Pusat Perkembangan Kurikulum

Rosita Mat Zain Penolong Pengarah


Pusat Perkembangan Kurikulum

Panel Penggubal

Ahmad Hozi H.A. Rahman Pusat Perkembangan Faridah Hanim Omar Pusat Perkembangan
Kurikulum Kurikulum

Rusnani Mohd. Sirin Pusat Perkembangan Rosita Mat Zain Pusat Perkembangan
Kurikulum Kurikulum
Rohana Ismail Pusat Perkembangan Mustafa Mahmood SMK Tun Habab
Kurikulum Kota Tinggi, Johor

Ding Hong Eng Pusat Perkembangan Roslan Kamaruddin SMK Ketari


Kurikulum Bentong, Pahang

Abdullah Md Isa Pusat Perkembangan Saliha Mohd Talib SM Teknik Klang


Kurikulum Klang, Selangor

Aida Suraya Md Yunus Universiti Putra Wan Zainul Akhmar Kolej Islam Sultan Alam
(Ph.D) Malaysia Wan Md Zin Shah, Klang, Selangor

Chia Chee Fen Maktab Perguruan Noorliah Ahmat SM Tenik


(Ph.D) Ilmu Khas Cheras, Kuala Lumpur

Nor Azlan Zanzali (Ph.D) Universiti Teknologi Shakila Safri SM Teknik Melaka Tengah
Malaysia Melaka

Sharifah Norul Akhmar Universiti Malaya Halimah Che’ Mat SMK Tinggi
Syed (Ph.D) Kuala Lumpur Port Dickson. N. Sembilan

Nor Ishak Mohd Salleh SMK Laksamana Azman Haron SMK Lingui
Kota Tinggi, Johor Kota Tinggi, Johor

Roslie Ahmad SMK Tuanku Abdul Raimah Rani SMK Wangsa Maju
Rahman Seksyen 2, Wangsa Maju
Gemas, Negeri Sembilan Kuala Lumpur
Bechek Bachok SM Teknik Johor Bahru Chiew Chin Mon Maktab Perguruan
Johor Tuanku Bainun
Pulau Pinang
Tay Bee Lian SM Abu Bakar
Temerloh, Pahang Redzuan Arbain SMK Gedangsa
Hulu Selangor, Selangor
Md Radzi Hassan Maktab Perguruan
Tuanku Bainun Khalid Hashim SMK Tun Fatimah
Pulau Pinang Johor Bahru, Johor

Lokman Mohamad Maktab Perguruan Norlia Ahmat SM Teknik


Kota Bharu Cheras, Kuala Lumpur
Kelantan
Marzita Ahmad SMK Batu 5, Jalan Ipoh
Liao Yung Far SM Tinggi Perempuan Kuala Lumpur
Melaka
Zainuddin Abbas Bahagian Sekolah
Krishien a/l Gobal SMK Kg. Pasir Puteh Kementerian Pendidikan
Ipoh, Perak
Azizan Mohd Ali SMK Felda Jelai
Mak Sai Mooi SMK Jenjarom, Gemas, Negeri Sembilan
Selangor

Pengendali Sistem Mohd Razif Hashim Pusat Perkembangan Kurikulum

Anda mungkin juga menyukai