Anda di halaman 1dari 35

KEM ENTERIAN PENDIDIKAN M ALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

GEOGRAFI
TINGKATAN 2

PUSAT PERKEM BANGAN KURIKULUM


KEM ENTERIAN PENDIDIKAN M ALAYSIA
OBJEKTIF MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 2

Kurikulum Geografi Tingkatan 2 membolehkan murid:

1. menentukan kedudukan berpandukan latitud, 6. menjelaskan kesan kegiatan manusia terhadap


longitud, bearing sudutan, skala lurus dan jarak di alam sekitar dan pentingnya menghargai serta
atas peta. menguruskannya dengan bertanggungjawab dan
bijaksana.
2. memerhati, mengukur, mengira, merekod,
mengelas, mentafsir dan membuat rumusan tentang 7. menjelaskan saling kaitan dan saling bergantung
ciri-ciri geografi melalui Kajian Geografi Tempatan antara negara Malaysia dengan negara-negara lain
dalam dinamik penduduk, petempatan dan
3. memperoleh kemahiran membaca, melukis dan perkembangannya serta pengangkutan dan
mentafsir ciri-ciri geografi berasaskan jadual, graf perhubungan.
bar berganda, graf garisan berganda, pelan dan peta
lakar. 8. menyedari dan menghargai persamaan dan
kelainan dalam dinamik penduduk, petempatan dan
4. menyata dan menjelaskan ciri-ciri geografi yang perkembangannya serta pengangkutan dan
istimewa dalam dinamik penduduk, petempatan dan perhubungan.
perkembangannya serta pengangkutan dan
perhubungan. 9. bersyukur dengan pelbagai anugerah Tuhan.

5. menyatakan saling kaitan antara manusia dengan 10. mempunyai semangat patriotik terhadap negara
alam sekitar. Malaysia.
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI

Kemahiran Geografi yang dipelajari di Tingkatan 1 dipertingkatkan lagi di Tingkatan 2. Bahagian


ini bertujuan untuk membolehkan murid menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan
jarak dalam organisasi ruangan.

Kandungannya tertumpu kepada pemerolehan kemahiran menggunakan kompas, alat ukur, atlas
dan glob. Selain itu, kemahiran berkaitan dengan cara menyampaikan maklumat berbentuk grafik
seperti jadual, graf, rajah dan peta juga ditegaskan untuk membuat generalisasi tentang taburan,
pola dan saling kaitan antara kegiatan manusia dengan alam sekitar.

Pembelajaran kemahiran yang berkaitan dengan kedudukan, arah, skala dan jarak hendaklah
dijalankan melalui kerja lapangan. Murid boleh menggunakan persekitarannya sebagai asas
pembelajaran. Kemahiran-kemahiran seperti memerhati, mengukur, merekod, melakar peta,
melukis dan mentafsir jadual, graf, rajah dan peta dilaksanakan.

Aplikasi kemahiran-kemahiran tersebut perlu sentiasa dilaksanakan dalam Kajian Geografi Fizikal
dan Manusia dan dalam Kajian Geografi Tempatan.

Penggunaan atlas dan penekanan terhadap unsur-unsur patriotisme adalah digalakkan semasa
pengajaran dan pembelajaran Geografi.

2
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI


CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

1. Kedudukan Kedudukan Mem aham i kedudukan sesuatu Menunjuk cara:


Garisan Tarikh tem pat berdasarkan latitud dan - menentukan kedudukan latitud dan
Antarabangsa longitud serta m engenal zon longitud pada glob.
(GTA) w aktu. - menentukan kedudukan latitud dan
longitud berdasarkan peta.
Garisan Aras 1 - menentukan kedudukan sesuatu
Meridian • Mengenal latitud dan longitud tempat berdasarkan titik
Pangkal • Menyatakan kedudukan sesuatu persilangan.
(GMP) tempat berasaskan latitud dan
longitud. Menentukan kedudukan latitud dan
• Mengenal zon w aktu di atas peta longitud secara berkumpulan pada
dunia. glob.
• Mentakrifkan w aktu tempatan dan
w aktu piaw ai.

Aras 2
• Menentukan kedudukan sesuatu
tempat dengan menggunakan
latitud dan longitud.

Aras 3
• Mengira w aktu tempatan
berasaskan kedudukan longitud.

3
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

2. Arah Arah Menentukan arah dengan Menunjuk cara mengukur bearing


m enggunakan bearing sudutan. sudutan dengan menggunakan jangka
sudut.
Aras 1

• Menyatakan bearing sudutan.

• Mengukur bearing sudutan.

3. Skala dan Jarak Mengenal skala dan jarak. Menunjuk cara:


Jarak Skala lurus - mengukur jarak lurus antara dua
Aras 1 tempat (x dan y).
- menukar jarak pada peta kepada
• Mengukur jarak di antara dua jarak sebenar mengikut skala peta.
tempat di atas peta dengan - menukar skala sebenar (bilik
menggunakan skala lurus. darjah) kepada skala yang lebih
kecil (contoh 1cm mew akili 1m).
• Menukar jarak di atas peta kepada
jarak sebenar dengan Mengadakan aktiviti kumpulan untuk:
menggunakan skala lurus. - mengukur jarak dan melukis pelan
kaw asan sekolah.
Aras 2 - Mengukur jarak dan melukis pelan
laluan murid dari rumah ke sekolah.
• Menukar jarak dilapangan kepada
jarak di atas peta dengan
menggunakan skala lurus.

4
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

4. Graf Pola Menyusun m aklum at dan data


Taburan dalam bentuk jadual dan m elukis
graf berganda.

Aras 1

• Mengumpul dan merekod maklumat Menunjuk cara mendapatkan maklumat


dan data. dan data seperti:
• Menyusun maklumat dan data - bilangan ahli rumah sukan murid
dalam bentuk jadual. mengikut jantina dalam kelas.

Aras 2 Menunjuk cara membina jadual dan


melukis graf.
• Melukis graf bar berganda dan
graf garisan berganda Penggunaan komputer digalakkan.
berdasarkan jadual dengan
menggunakan label dan petunjuk Menunjuk cara mentafsir jadual, graf
yang betul. bar berganda dan graf garisan
berganda.
Aras 3
• Mentafsir jadual, graf bar Menghasilkan buku skrap pelbagai
berganda dan graf garisan jadual dan graf.
berganda.

5
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

5. Rajah Mengaplikasi m aklum at dalam Membincangkan teknik-teknik melukis


bentuk rajah. rajah seperti:
- peta minda
Aras 1 - kitaran

• Mengumpul maklumat. Penggunaan komputer digalakkan.

• Melukis dan melabel rajah Menghasilkan buku skrap pelbagai


berdasarkan maklumat. bentuk rajah.

Aras 2

• Mentafsir rajah.

6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

6. Peta Pola Mengenal ciri-ciri fizikal dan * Mencintai negara Menunjuk cara untuk menentukan
Saling kaitan budaya dalam peta bergam bar Malaysia kedudukan dan taburan ciri-ciri fizikal
(peta pelancongan). - berbangga dan budaya pada peta bergambar
terhadap (peta pelancongan).
Aras 1 kepelbagaian
pandang darat Mengadakan aktiviti kumpulan untuk
• Mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan fizikal dan budaya mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan
budaya berdasarkan peta negara Malaysia. budaya dalam peta bergambar (peta
bergambar (peta pelancongan): pelancongan).
• tempat bersejarah
• tempat rekreasi Melengkapkan pengurusan grafik
• pusat membeli-belah tentang ciri-ciri fizikal dan budaya
• kemudahan penginapan daripada peta bergambar (peta
• kemudahan pengangkutan pelancongan).

• Menyatakan kedudukan dan


taburan ciri-ciri geografi yang
diperhatikan dalam peta
bergambar.

Aras 2
• Mengelaskan simbol-simbol yang
mew akili ciri-ciri fizikal dan budaya
dalam peta bergambar.

Aras 3
• Mentafsir peta bergambar.

7
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

BAHAGIAN B: GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA

Kajian mendalam dijalankan mengenai saling kaitan dan interaksi antara aspek kemanusiaan dengan
aspek fizikal untuk memberi gambaran tentang bumi sebagai ruang kediaman dan kegiatan manusia.

Tumpuan kajian diberi terhadap aspek-aspek interaksi ruangan daripada aspek pola, taburan dan
perubahan yang wujud. Isu-isu yang timbul akibat interaksi itu juga diutamakan. Kandungan juga
menekankan kajian mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar bagi menjamin
penggunaan sumber alam dan kualiti hidup yang sempurna.

Kajian Geografi Fizikal dan Manusia berasaskan tiga tema iaitu Dinamik Penduduk, Petempatan dan
Perkembangannya serta Pengangkutan dan Perhubungan. Tumpuan kajian untuk melihat interaksi
antara manusia dengan alam sekitar. Skala kajian berfokuskan negara Malaysia dan perbandingan
dengan negara lain dilakukan untuk melihat ciri-ciri persamaan dan kelainan yang wujud dalam aspek-
aspek tertentu.

Kemahiran Geografi perlu diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mengukuhkan
persepsi murid terhadap interaksi ruangan.

Unsur-unsur patriotisme diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

8
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

TEMA 4: DINAMIK PENDUDUK

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

4.1 Taburan Kepadatan Mengenal pasti taburan * Bersatu dalam Membincangkan taburan penduduk
penduduk Taburan penduduk negara Malaysia dan kepelbagaian negara Malaysia melalui peta.
faktor-faktor yang - berbangga dengan
m em pengaruhi taburannya. perpaduan Menghasilkan peta minda tentang
penduduk negara faktor-faktor yang mempengaruhi
Aras 1 Malaysia dan taburan penduduk negara Malaysia.
bertanggung-
• Mengenal pasti taburan jaw ab untuk Mengadakan aktiviti kumpulan untuk
penduduk negara Malaysia: mengekalkannya mengumpul maklumat taburan
• padat penduduk negara Malaysia daripada
• sederhana pelbagai media seperti bahan bercetak
• jarang dan internet.

• Menyenaraikan faktor-faktor Menghasilkan model tentang taburan


yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia.
penduduk negara Malaysia.

Aras 2

• Menghuraikan faktor-faktor yang


mempengaruhi taburan penduduk
negara Malaysia.

9
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

4.2 Perubahan Kadar Mem aham i perubahan Simulasi tentang perubahan penduduk.
penduduk kelahiran penduduk negara Malaysia dan
Kadar faktor-faktor yang Menghasilkan peta minda tentang
kematian m em pengaruhinya. faktor-faktor yang mempengaruhi
Migrasi perubahan penduduk.
Aras 1
Meramalkan perubahan penduduk
• Mendefinisikan perubahan negara Malaysia pada masa depan.
penduduk.

• Menyenaraikan faktor-faktor
yang mempengaruhi:
• kadar kelahiran
• kadar kematian
• migrasi

Aras 2

• Menghuraikan faktor-faktor yang


mempengaruhi:
• kadar kelahiran
• kadar kematian
• migrasi

10
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

Aras 3

• Merumus tentang perubahan


penduduk negara Malaysia pada
masa depan berdasarkan:
• kadar kelahiran
• kadar kematian
• migrasi

4.3 Migrasi Mem aham i m igrasi penduduk * Berusaha Sumbang saran faktor-faktor yang
penduduk negara Malaysia dan faktor- membangunkan mempengaruhi migrasi penduduk.
sebagai tindak faktor yang m em pengaruhinya. negara Malaysia
balas terhadap - bertanggung- Menghasilkan peta minda tentang
faktor ekonomi, Aras 1 jaw ab dan faktor-faktor yang mempengaruhi
politik bersedia memberi migrasi penduduk.
(governan), • Menerangkan migrasi penduduk. sumbangan
sosial dan fizikal terhadap Syarahan tentang migrasi penduduk.
• Menerangkan pola migrasi pembangunan
penduduk negara Malaysia.

• Menyenaraikan faktor-faktor
yang mempengaruhi migrasi
penduduk:
• luar bandar ke bandar
• luar bandar ke luar bandar

11
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

Contoh:
ekonomi - pekerjaan
- kadar upah

politik - kestabilan dasar


(governan) polisi kerajaan

sosial - kemudahan asas


- pendidikan
- keluarga
fizikal - bencana alam

Aras 2

• Menghuraikan faktor-faktor
yang mempengaruhi migrasi
penduduk.

12
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

4.4 Kesan Mem aham i kesan-kesan Mengumpul maklumat tentang kesan


perubahan perubahan penduduk terhadap perubahan penduduk terhadap alam
penduduk alam sekitar. sekitar daripada pelbagai media seperti
terhadap alam akhbar, majalah dan internet.
sekitar Aras 1
Melukis rajah tentang kesan-kesan
• Menyenaraikan kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam
penduduk terhadap penerokaan sekitar.
sumber:
Mengadakan tayangan video tentang
• Tanih pengurusan alam sekitar.
• Hutan
• Air

Aras 2

• Menghuraikan dengan contoh


kesan-kesan perubahan
penduduk terhadap penerokaan
sumber.

Aras 3

• Mencadangkan langkah-langkah
penerokaan sumber secara
terancang.

13
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

4.5 Hubungan Penduduk Memahami hubungan * Mencintai negara Menghasilkan peta minda tentang ciri
kependudukan berlebihan kependudukan dengan sumber Malaysia. penduduk berlebihan dan kurang
dengan sumber kurang - bertanggungjaw ab penduduk
serta implikasinya.
penduduk dan bersama-sama
dan menyelesaikan Membincangkan ciri-ciri :
Aras 1
penduduk masalah - lebihan penduduk
optimum kependudukan - kurang penduduk
• Mentakrifkan konsep penduduk
demi kesejahteraan - penduduk optimum
berlebihan, kurang penduduk dan
negara Malaysia.
penduduk optimum.

• Menyenaraikan ciri dan contoh:


• penduduk berlebihan
• kurang penduduk

• Menyatakan kesan penduduk


berlebihan dan kurang penduduk
terhadap sumber untuk
memenuhi keperluan
kependudukan:

• makanan
• tempat tinggal
• pekerjaan
• pendidikan
• perubatan
• kemudahan asas

14
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

Aras 2

• Menghuraikan ciri berserta


contoh:
• penduduk berlebihan
(Bangladesh)
• kurang penduduk
(Kanada)

• Menjelaskan kesan penduduk


berlebihan dan kurang penduduk
terhadap sumber untuk
memenuhi keperluan
kependudukan:

• makanan
• tempat tinggal
• pekerjaan
• pendidikan
• perubatan
• kemudahan asas

15
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

TEMA 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

5.1 Petempatan Kedudukan Mem aham i petem patan aw al dan Mengumpul maklumat tentang lokasi
aw al faktor-faktor yang petempatan aw al daripada pelbagai
m em pengaruhinya. media seperti akhbar, bahan bercetak
dan internet.
Aras 1
Melengkapkan pengurusan grafik
• Menyatakan lokasi petempatan tentang faktor-faktor yang
aw al: mempengaruhi petempatan aw al.
• pinggir pantai, delta dan muara
sungai
• pinggir sungai
• bukit/gua
• tanah pamah

• Menyenaraikan faktor-faktor yang


mempengaruhi petempatan aw al.

Aras 2

• Menghuraikan faktor-faktor yang


mempengaruhi petempatan aw al:
• fizikal
• keperluan asas

16
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

5.2 Faktor yang Mem aham i faktor-faktor yang * Berusaha Membincangkan faktor-faktor yang
mempengaruhi m em pengaruhi petem patan membangunkan mempengaruhi petempatan negara
petempatan negara Malaysia. negara Malaysia Malaysia.
- menghargai
Aras 1 peranan kerajaan Menghasilkan peta minda tentang
dalam faktor-faktor yang mempengaruhi
• Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia.
mempengaruhi petempatan negara petempatan
Malaysia: negara Malaysia. Menghasilkan buku skrap tentang
• sejarah faktor-faktor yang mempengaruhi
• fizikal petempatan negara Malaysia.
• ekonomi
• sosial Syarahan tentang faktor-faktor yang
• politik (governan) mempengaruhi petempatan negara
Malaysia.
Aras 2
Sumbang saran tentang peranan
• Menjelaskan faktor-faktor yang kerajaan dalam mempengaruhi
mempengaruhi petempatan negara petempatan negara Malaysia.
Malaysia:
• sejarah Mengadakan aktiviti kumpulan untuk
• fizikal menghasilkan model tentang:
• ekonomi - projek perumahan
• sosial - bandar baru
• politik (governan) - rancangan kemajuan tanah

17
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

Aras 3

• Merumus tentang peranan


kerajaan mempengaruhi
petempatan negara Malaysia
seperti:
• projek perumahan
• bandar baru
• rancangan kemajuan tanah

5.3 Pola-pola Pola Mem aham i pelbagai pola Mengumpul gambar tentang pola
petempatan petem patan negara Malaysia. petempatan.

Aras 1 Menghasilkan model tentang pola


• Menyenaraikan pelbagai pola petempatan negara Malaysia.
petempatan negara Malaysia:
• berselerak Mengelaskan tentang ciri-ciri pola
• berjajar petempatan negara Malaysia.
• berpusat
• berkelompok Melengkapkan pengurusan grafik
tentang pola-pola petempatan negara
• Menyatakan ciri-ciri pola Malaysia.
petempatan negara Malaysia:
• berselerak
• berjajar
• berpusat
• berkelompok

18
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

Aras 2

• Menjelaskan dengan contoh ciri-


ciri pola petempatan negara
Malaysia:
• berselerak
• berjajar
• berpusat
• berkelompok

Aras 3

• Membandingkan dan membezakan


pola petempatan negara Malaysia:
• berselerak
• berjajar
• berpusat
• berkelompok

19
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

5.4 Fungsi Memahami fungsi petempatan negara * Berusaha Membincangkan fungsi petempatan
petempatan luar Malaysia. membangunkan negara Malaysia dari segi ekonomi,
bandar dan negara Malaysia sosial dan politik (governan).
bandar Aras 1 - bertanggungjaw ab
dan berkeupayaan Mengumpul maklumat dan gambar
• Menyenaraikan fungsi petempatan membangunkan tentang petempatan negara Malaysia
negara Malaysia dari segi ekonomi petempatan negara daripada pelbagai media seperti
seperti: Malaysia. bahan bercetak dan internet.
• perniagaan
• perdagangan Melengkapkan pengurusan grafik
• pelabuhan tentang persamaan dan perbezaan
• perindustrian petempatan luar bandar dan
• pertanian petempatan bandar.
• pelancongan
• Menyenaraikan fungsi petempatan Menghasilkan peta minda tentang
negara Malaysia dari segi sosial fungsi-fungsi petempatan luar bandar
seperti: dan petempatan bandar.
• pendidikan
• perhubungan dan
pengangkutan

• Menyenaraikan fungsi petempatan


negara Malaysia dari segi politik
(governan) seperti:
• pusat pentadbiran

20
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

Aras 2

• Menghuraikan fungsi petempatan


negara Malaysia dari segi:
• ekonomi
• sosial
• politik (governan)

• Menjelaskan dengan contoh


fungsi:
• petempatan luar bandar
• petempatan bandar

Aras 3

• Membandingkan dan
membezakan fungsi-fungsi
petempatan luar bandar dan
petempatan bandar.

21
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

5.5 Pembandaran Pembandaran Mem aham i proses pem bandaran * Berusaha Membincangkan faktor-faktor yang
negara Malaysia. membangunkan mempengaruhi proses pembandaran.
Negara negara Malaysia
membangun Aras 1 - berbangga dan Menghasilkan peta minda ciri-ciri
• Menerangkan proses bersyukur pembandaran negara Malaysia.
Negara maju pembandaran. terhadap tahap
• saiz penduduk kemajuan Pidato spontan tentang proses
• kegiatan ekonomi pembandaran pembandaran negara Malaysia.
• kemudahan asas negara Malaysia.
Membincangkan kesan-kesan
• Menyenaraikan faktor-faktor yang pembandaran negara Malaysia,
mempengaruhi pembandaran contoh kesan positif:
negara Malaysia: - peluang pekerjaan
• dasar kerajaan - infrastruktur
• peluang pekerjaan
• migrasi Membincangkan kesan-kesan
pembandaran negara Malaysia,
• Menyatakan kesan pembandaran contoh kesan negatif:
negara Malaysia. - kesesakan lalu lintas
- kekurangan tempat tinggal
• Menyenaraikan langkah-langkah - pencemaran udara
untuk mengurangkan masalah
pembandaran negara Malaysia.

22
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

Aras 2 Sumbang saran langkah-langkah


• Menghuraikan ciri-ciri untuk mengurangkan masalah
pembandaran negara Malaysia: pembandaran.
• saiz penduduk
• kegiatan ekonomi
• kemudahan asas

• Menjelaskan faktor-faktor yang Mengumpul maklumat tentang proses


mempengaruhi pembandaran pembandaran daripada pelbagai
negara Malaysia: media seperti bahan bercetak dan
• dasar kerajaan internet.
• peluang pekerjaan
• migrasi Perbincangan secara kumpulan
tentang kesan-kesan pembandaran
• Menghuraikan kesan-kesan di Kuala Lumpur dengan:
pembandaran negara Malaysia: - Bangkok
• positif - Tokyo
• negatif

• Menghuraikan langkah-langkah
untuk mengatasi masalah
pembandaran negara Malaysia.

• Menghuraikan kesan-kesan
pembandaran di negara lain:
•Bangkok (Thailand)
•Tokyo (Jepun)

23
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

TEMA 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

6.1 Keperluan Interaksi Mem aham i keperluan * Mencintai negara Sumbang saran cara pengangkutan
pengangkutan Ketersampaian pengangkutan dan Malaysia dan perhubungan aw al negara
dan perhubungan aw al negara - berbangga Malaysia.
perhubungan Malaysia. dengan tahap
aw al kemajuan sistem Membincangkan keperluan
Aras 1 pengangkutan dan pengangkutan dan perhubungan aw al
perhubungan negara Malaysia.
• Menyatakan cara pengangkutan negara Malaysia.
dan perhubungan aw al negara Mengumpul gambar tentang
Malaysia. pengangkutan dan perhubungan aw al
negara Malaysia daripada pelbagai
• Menyenaraikan keperluan media seperti bahan bercetak dan
pengangkutan dan perhubungan internet.
aw al negara Malaysia.
Menghasilkan buku skrap tentang
Aras 2 pengangkutan dan perhubungan aw al
negara Malaysia.
• Menghuraikan keperluan
pengangkutan dan perhubungan Mengadakan law atan sambil belajar.
aw al negara Malaysia.

24
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

6.2 Pekembangan Mem aham i perkem bangan Mengelaskan jenis pengangkutan dan
pengangkutan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia.
dan perhubungan negara Malaysia.
perhubungan Mengkaji peta untuk melihat jaringan
Aras 1 sistem pengangkutan negara
Malaysia.
• Menyatakan perkembangan
pengangkutan dan perhubungan Membincangkan perkembangan
negara Malaysia. jaringan pengangkutan negara
• darat Malaysia seperti:
• air - Lorong pejalan kaki
• udara - jalan raya
• telekomunikasi - lebuh raya

Aras 2 Membincangkan perkembangan


sistem pengangkutan negara
• Menghuraikan perkembangan Malaysia seperti:
sistem pengangkutan negara - keretapi, komuter sistem transit
Malaysia. aliran ringan (LRT), monorel.

• Menghuraikan perkembangan Membincangkan perkembangan


sistem perhubungan negara sistem perhubungan dan teknologi
Malaysia. maklumat dan komunikasi seperti:
- pos, telegraf, telefon, faksimili,
teleks dan internet.

25
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

6.3 Faktor yang Jaringan Mem aham i faktor-faktor yang * Mencintai negara Mengumpul dan menyusun gambar
mempengaruhi m em pengaruhi jaringan Malaysia mengenai pengangkutan dan
jaringan pengangkutan dan - Menghargai perhubungan mengikut kronologi
pengangkutan perhubungan negara Malaysia. peranan kerajaan masa daripada pelbagai media seperti
dan perhubungan dalam bahan bercetak dan internet.
Aras 1 mempengaruhi
kemajuan Sumbang saran tentang faktor-faktor
• Menyenaraikan faktor-faktor pengangkutan dan yang mempengaruhi jaringan
yang mempengaruhi jaringan perhubungan pengangkutan dan perhubungan
pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia negara Malaysia
negara Malaysia:
•bentuk muka bumi Mengadakan kuiz tentang faktor-
•ekonomi faktor yang mempengaruhi jaringan
•dasar kerajaan pengangkutan dan perhubungan
•kemajuan teknologi negara Malaysia.

26
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

Aras 2

• Menjelaskan faktor-faktor yang


mempengaruhi jaringan
pengangkutan dan perhubungan
negara Malaysia:
• bentuk muka bumi
• ekonomi
• dasar kerajaan
• kemajuan teknologi

6.4 Kepentingan Integrasi Mem aham i kepentingan * Mempertahankan Sumbang saran tentang kepentingan
jaringan Lingkungan jaringan pengangkutan dan negara Malaysia jaringan pengangkutan dan
pengangkutan pengaruh perhubungan. - bertanggungjaw ab perhubungan terhadap pembangunan
dan menjaga negara Malaysia.
perhubungan Aras 1 kemudahan yang
ada. Mencari maklumat tentang
• Menyatakan kepentingan jaringan kepentingan pengangkutan dan
pengangkutan dan perhubungan perhubungan negara Kanada
terhadap pembangunan negara daripada pelbagai media seperti
Malaysia: akhbar, majalah dan internet.
• Ekonomi - perdagangan
• sosial - integrasi kaw asan
• politik - keselamatan
(governan)

27
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN

Aras 2 Membincangkan kepentingan


perkembangan teknologi maklumat
• Menghuraikan kepentingan dan komunikasi terhadap
jaringan pengangkutan dan pembangunan negara Malaysia dan
perhubungan terhadap kaitannya dengan hubungan
pembangunan negara Malaysia: antarabangsa dengan berpandukan
• Ekonomi - perdagangan pelbagai media seperti bahan
• Sosial - integrasi kaw asan bercetak dan internet.
• politik - keselamatan
(governan) Mengadakan aktiviti kumpulan untuk
membuat perbandingan kepentingan
Aras 3 pengangkutan dan perhubungan
negara Malaysia dan Kanada.
• Membuat rumusan tentang
kepentingan pengangkutan dan
perhubungan negara Malaysia
dan Kanada.

28
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

CADANGAN AKTIVITI
UNSUR
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN
PATRIOTISME
PEMBELAJARAN
6.5 Kesan Mem aham i kesan * Mencintai negara Mencari maklumat tentang kesan-
perkembangan perkem bangan pengangkutan Malaysia kesan perkembangan pengangkutan
pengangkutan dan perhubungan terhadap alam - bertanggungjaw ab dan perhubungan terhadap alam
dan sekitar negara Malaysia. memelihara alam sekitar daripada pelbagai media
perhubungan sekitar. seperti bahan bercetak dan internet.
terhadap alam Aras 1
sekitar • Menyenaraikan kesan-kesan Membincangkan langkah-langkah
perkembangan pengangkutan mengurangkan kesan negatif
dan perhubungan terhadap alam perkembangan pengangkutan dan
sekitar negara Malaysia. perhubungan ke atas alam sekitar
negara Malaysia.
• Menyatakan langkah-langkah
mengurangkan kesan negatif
Menghasilkan buku skrap mengenai
perkembangan pengangkutan
kesan perkembangan pengangkutan
dan perhubungan ke atas alam
dan perhubungan terhadap alam
sekitar negara Malaysia.
sekitar.
Aras 2
• Menjelaskan dengan contoh
kesan perkembangan
pengangkutan dan perhubungan
terhadap alam sekitar negara
Malaysia.
• Menghuraikan contoh langkah-
langkah mengurangkan kesan
negatif perkembangan
pengangkutan dan perhubungan
ke atas alam sekitar negara
Malaysia.

29
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

BAHAGIAN C: KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

Bahagian ini memberi penegasan kepada


kerja amali untuk menghubungkaitkan Arahan Am
aspek-aspek geografi dalam organisasi
ruangan. Kaw asan persekitaran murid • Semua murid Tingkatan 2 w ajib • Laporan KGT hendaklah disediakan
digunakan sebagai asas pengajaran dan menjalankan KGT. dalam kertas bersaiz A4.
pembelajaran untuk memahami beberapa • KGT dijalankan setelah selesai • Laporan yang disediakan perlu
aspek organisasi ruangan. Bahagian A dan mana-mana satu tema menyentuh semua kriteria yang
Bahagian B. ditetapkan dalam format penulisan
Keadaan saling berkait dan saling • Kerja lapangan boleh dijalankan secara laporan.
bergantung antara alam sekitar dengan individu atau berkumpulan tetapi
manusia perlu dijelaskan. Semangat laporan KGT hendaklah dibuat secara Form at penulisan laporan
mencintai dan menghargai kaw asan sendiri individu.
dapat disemai melalui pemahaman ciri-ciri • KGT dijalankan mulai aw al penggal 1. Tajuk kajian
istimew a yang w ujud hasil daripada kedua selama enam hingga lapan 2. Senarai kandungan
proses interaksi yang berlaku. minggu. 3. Penghargaan
• Kerja lapangan tidak menggunakan 4. Pendahuluan
Dalam pengajaran dan pembelajaran Kajian w aktu pengajaran dan pembelajaran di 5. Objektif kajian
Geografi Tempatan (KGT), tema-tema bilik darjah. 6. Kaw asan kajian
dalam Sukatan Pelajaran perlu dipelajari • Laporan KGT diberi penilaian dan 7. Kaedah kajian
secara bersepadu. Kaw asan kajian sama markahnya dimasukkan dalam 8. Hasil kajian
ada: peperiksaan akhir tahun. 9. Rumusan
a) rumah dan persekitaran, atau • Sekiranya kajian melibatkan temu bual, 10. Rujukan
b) sekolah dan persekitaran, atau saiz sampel tidak melebihi 20 11. Lampiran
c) mana-mana kaw asan antara rumah responden.
dan sekolah. • Penggunaan Teknologi Maklumat dan
Komunikasi dalam mencari maklumat
dan penulisan laporan digalakkan.
• Panjang laporan Hasil Kajian tidak
melebihi 250 patah perkataan.

30
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

CADANGAN TAJUK-TAJUK KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

TEMA 4: DINAMIK PENDUDUK

PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN


TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME
GEOGRAFI TEMPATAN

Kaitan antara komposisi • Memerhati dan mengkaji taburan dan * Bersatu dalam Menentukan lokasi kaw asan kajian
penduduk dengan jenis komposisi penduduk di kaw asan kepelbagaian menggunakan peta lakar.
pekerjaan di kaw asan kajian kajian. - menghargai dan
• jantina menghormati Menjelaskan tentang komposisi
• kaum keharmonian dan penduduk dan jenis-jenis pekerjaan.
kerjasama antara
• Mengumpul maklumat jenis-jenis kaum di kaw asan Menunjuk cara memproses maklumat dan
pekerjaan penduduk di kaw asan kajian. data mengikut kaedah yang sesuai.
kajian.
Membincangkan tentang penglibatan
• Merekod dan mempersembahkan penduduk dalam sektor pekerjaan di
maklumat dan data dalam bentuk: kaw asan kajian.
• jadual
• graf Selain daripada tajuk yang diberikan,
• peta lakar guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
berkaitan dengan dinamik penduduk
• Menyatakan kaitan antara komposisi contoh:
penduduk dengan jenis pekerjaan. - isu-isu semasa yang berkaitan
dengan dinamik penduduk.

31
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

TEMA 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA

PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN


TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME
GEOGRAFI TEMPATAN

Kaitan antara fungsi • Mengenal pasti dan mengkaji pola * Berusaha Menentukan lokasi kaw asan kajian
petempatan dengan petempatan di kaw asan kajian. membangunkan menggunakan peta lakar.
pembangunan negara Malaysia
di kaw asan kajian • Mengenal pasti dan mengkaji fungsi - menghargai Menerangkan aspek kajian:
petempatan dari segi: peranan kerajaan - lokasi
• ekonomi dalam - pola petempatan
• pentadbiran mempengaruhi - fungsi petempatan
• sosial petempatan di
kaw asan kajian. Membincangkan faktor-faktor yang
• Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi petempatan:
mempengaruhi fungsi petempatan di - berbangga dan - kedudukan
kaw asan kajian. bersyukur - bentuk muka bumi
terhadap kemajuan - dasar kerajaan
• Merekod dan mempersembahkan petempatan di Membimbing murid memproses maklumat
maklumat dan data dalam bentuk: kaw asan kajian. dan data.
• jadual Membincangkan tentang kaitan antara
• graf fungsi petempatan dengan
• peta lakar pembangunan di kaw asan kajian.
Selain daripada tajuk yang diberikan,
• Merumus tentang kaitan antara fungsi guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
petempatan dengan pembangunan di berkaitan dengan petempatan dan
kaw asan kajian. perkembangannya contoh:
- isu-isu semasa yang berkaitan
dengan petempatan dan
perkembangan.

32
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

TEMA 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN

PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN


TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME
GEOGRAFI TEMPATAN

Kepentingan pengangkutan • Mengenal pasti jenis-jenis * Mencintai negara Menentukan lokasi kaw asan kajian
terhadap pembangunan pengangkutan di kaw asan kajian. Malaysia menggunakan peta lakar.
kaw asan kajian - berbangga dengan
• Mengenal pasti satu jenis tahap kemajuan Menerangkan aspek kajian seperti:
pengangkutan yang memainkan sistem pengangkutan - jenis pengangkutan
peranan penting dalam dan perhubungan di - kepentingan pengangkutan
membangunkan kaw asan kajian: kaw asan kajian.
• ekonomi Membincangkan:
• sosial - kedudukan
menerangkan lokasi jaringan
• Mengkaji jenis pengangkutan yang pengangkutan utama di kaw asan
dipilih daripada segi: kajian berdasarkan arah dan jarak
• kedudukan menggunakan peta lakar.
• perkhidmatan
• kekerapan - perkhidmatan
menerangkan jenis-jenis
• Merekod dan mempersembahkan perkhidmatan pengangkutan.
maklumat dan data dalam bentuk:
• jadual - kekerapan
• graf menerangkan kekerapan aliran
• peta kenderaan di kaw asan kajian.
• Merumus tentang kepentingan jenis
pengangkutan tersebut terhadap Menunjuk cara memproses maklumat
ekonomi dan sosial di kaw asan dan data mengikut kaedah yang sesuai.
kajian.

33
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN DUA

PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN


TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME
GEOGRAFI TEMPATAN

Membincangkan kepentingan jenis


pengangkutan terhadap pembangunan di
kaw asan kajian.

Selain daripada tajuk yang diberikan,


guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
berkaitan dengan pengangkutan dan
perhubungan contoh:
− isu-isu semasa yang berkaitan
dengan pengangkutan dan
perhubungan.

34