Anda di halaman 1dari 37

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH RENDAH (SMR)

GEOGRAFI
TINGKATAN III

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

OBJEKTIF MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 3

Kurikulum Geografi Tingkatan 3 membolehkan murid:

1. menentukan kedudukan berpandukan arah, skala dan jarak


serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian.

2. memerhati, mengukur, mengira, merekod, mengelas, menilai,


mentafsir dan membuat rumusan tentang ciri-ciri geografi 7. menyatakan saling berkait dan saling bergantung antara
melalui Kajian Geografi Tempatan. negara Malaysia dengan negara-negara lain dalam
pengurusan sumber dan kegiatan ekonomi.
3. memperoleh kemahiran melukis, melabel dan menyampaikan
maklumat dalam bentuk jadual, pelbagai graf, carta pai, rajah 8. menerangkan kesan penerokaan sumber dan kegiatan
dan peta lakar. ekonomi terhadap alam sekitar.

4. memperoleh kemahiran membaca, menghurai dan mentafsir 9. menjelaskan pentingnya menguruskan sumber dengan
serta membuat rumusan tentang ciri-ciri geografi bertanggungjaw ab dan bijaksana untuk kesejahteraan
berasaskan jadual, pelbagai graf, carta pai, rajah dan peta bersama.
lakar.
10. menghuraikan sumbangan kegiatan ekonomi terhadap
5. menyata dan menjelaskan ciri-ciri geografi yang istimew a pembangunan negara.
pada sumber dan kegiatan ekonomi di kaw asan setempat,
negara Malaysia serta negara-negara lain. 11. bersyukur dengan pelbagai anugerah Tuhan.

6. menyatakan saling berkait antara manusia dengan sumber 12. mempunyai sikap patriotisme terhadap negara Malaysia.
dan antara manusia dengan kegiatan ekonomi yang
membaw a kesan terhadap alam sekitar.
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI

Kemahiran Geografi yang dipelajari di Tingkatan 1 dan 2 dilanjut dan dipertingkatkan lagi. Bahagian ini bertujuan
untuk membolehkan murid menguasai kemahiran geografi serta menghubungkaitkan antara aspek kedudukan,
arah, skala dan jarak dalam organisasi ruangan.

Kandungan bahagian ini merangkumi kemahiran untuk menentukan kedudukan dengan menggunakan rujukan
grid, arah dengan menggunakan bearing, skala dan jarak dengan menggunakan skala lurus, skala penyata dan
pecahan w akilan. Kemahiran menggunakan garisan kontur sebagai satu simbol untuk menunjukkan ketinggian
dan bentuk muka sesuatu dipelajari. Kemahiran menyusun data dan maklumat, melukis dan mentafsir graf bar
mudah, graf garisan mudah, carta pai mudah, rajah dan peta turut dilaksanakan.

Pembelajaran kemahiran tersebut hendaklah dijalankan secara amali dalam alam persekitaran murid sendiri.
Tujuannya untuk membolehkan murid menguasai dan mengamalkan kemahiran tersebut. Kemahiran yang telah
dikuasai di peringkat Tingkatan 1 dan 2 hendaklah diaplikasikan dalam Geografi Fizikal dan Manusia dan Kajian
Geografi Tempatan.

Unsur-unsur patriotisme diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

1. Kedudukan Kedudukan Mengenal pasti kedudukan dengan Menjelaskan garisan Timuran dan
menggunakan Ruj ukan Grid garisan Utaraan.
1.1 Rujukan berasaskan peta topografi.
Grid Menunjuk cara membaca Rujukan Grid
Aras 1 4 angka dan 6 angka.

x Mengenal pasti kedudukan Garisan


Timuran dan Garisan Utaraan
berasaskan peta topografi.

x Menyatakan Rujukan Grid 4 angka


dan 6 angka berdasarkan ciri-ciri
geografi yang diberi.

x Menamakan ciri-ciri geografi


berdasarkan Rujukan Grid 4 angka
dan 6 angka.
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

Aras 2

x Menunjuk cara penggunaan


Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka
berdasarkan ciri-ciri geografi yang
diberi.

x Membandingkan dan membezakan


penggunaan Rujukan Grid 4 angka
dan 6 angka.

1.2 Ketinggian Menentukan ketinggian dalam peta Membincangkan simbol-simbol


lakar yang berasaskan peta topografi. ketinggian dalam peta lakar yang
berasaskan peta topografi.
Aras 1
Menjelaskan maksud selang kontur.
x Menyatakan cara mengenal
ketinggian dalam peta lakar yang Melengkapkan pengurusan grafik
berasaskan peta topografi. tentang simbol ketinggian dalam peta
topografi.
x Menentukan ketinggian dalam peta
lakar yang berasaskan peta Mengumpul gambar tentang ciri-ciri
topografi. bentuk muka bumi daripada pelbagai
media seperti bahan bercetak dan
internet.

Menjalankan aktiviti permainan


menyelesaikan masalah ketinggian
dalam peta lakar.
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

Aras 2

x Membandingkan dan membezakan


simbol-simbol ketinggian dalam
peta lakar yang berasaskan peta
topografi.

Aras 3

x Mengira ketinggian berpandukan


selang kontur dalam peta lakar yang
berasaskan peta topografi.

1.3 Kontur Mengenal pasti bentuk muka bumi Menjelaskan garisan kontur.
dan berdasarkan garisan kontur.
Keratan Membincangkan bentuk muka bumi
Rentas Aras 1 berdasarkan ciri-ciri garisan kontur
melalui lukisan keratan rentas.
x Menamakan bentuk muka bumi
berdasarkan ciri-ciri garisan kontur: Menghasilkan model bentuk muka
x cerun curam bumi berdasarkan ciri-ciri garisan
x cerun landai kontur.
x cerun bertangga
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

Aras 2

x Melukis keratan rentas


berdasarkan garisan kontur yang
diberi

x Menjelaskan ciri-ciri bentuk muka


bumi berdasarkan keratan rentas
yang dilukis.

2. Arah Bearing Menentukan bearing dengan Menunjuk cara mengukur bearing


Arah menggunakan j angka sudut di atas dengan menggunakan jangka sudut.
peta lakar berasaskan peta topografi.

Aras 1

x Mengukur bearing sesuatu tempat


dengan menggunakan jangka sudut
di atas peta lakar berasaskan peta
topografi.
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

3. Skala Jarak Menggunakan skala untuk Menerangkan cara-cara menukar setiap


Keluasan menentukan j arak dan keluasan di skala.
atas peta lakar yang berasaskan peta
topografi. Menunjuk cara mengukur jarak antara
dua tempat mengikut skala peta.
Aras 1
Menunjuk cara mengira keluasan
x Menyatakan jenis-jenis skala:
berdasarkan skala peta.
x skala lurus
x skala penyata
x pecahan wakilan

x Mengukur jarak dengan


menggunakan skala.

x Mengira keluasan kawasan sekata


berpandukan skala peta.

Aras 2

x Menukar dan menghubungkaitkan


setiap skala:
x skala lurus
x skala penyata
x pecahan wakilan

Mengira anggaran keluasan kawasan


tidak sekata berpandukan skala peta.
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

4. Graf, carta Menyusun maklumat dan data dalam * Berusaha Menunjukkan cara membina jadual,
dan rajah bentuk j adual, melukis dan mentafsir membangunkan graf, carta dan rajah.
graf, carta dan raj ah. negara Malaysia
Menjalankan aktiviti kumpulan untuk
Aras 1 - berbangga
mengumpul jadual, graf, carta dan
dengan
rajah daripada pelbagai media seperti
x Menyusun maklumat dan data kepelbagaian
bahan bercetak dan internet.
dalam bentuk jadual. aktiviti ekonomi
dan eksport negara
Menerangkan cara mentafsir graf, carta
x Melukis dan melengkapkan: Malaysia.
dan rajah.
x graf bar majmuk
x graf gabungan * Bersatu dalam
Pembentangan hasil kerja secara
x carta pai kepelbagaian
berkumpulan.
x rajah aliran - berbangga
dengan
Aras 2 kepelbagaian
komposisi
x Membaca: penduduk negara
x graf bar majmuk Malaysia.
x graf gabungan
x carta pai
x rajah aliran

Aras 3
x Mentafsir dan merumus graf,
carta dan rajah.
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

5. Peta Pandang darat Mengenal pasti pandang darat fizikal * Mencintai Membincangkan pandang darat fizikal
fizikal dan budaya dalam peta lakar yang negara Malaysia dan budaya dalam peta lakar.
berasaskan peta topografi.
Pandang darat - berbangga
Mengadakan kuiz tentang pandang
budaya Aras 1 terhadap
darat fizikal dan budaya dalam peta
kepelbagaian ciri-
lakar.
x Menyenaraikan pandang darat ciri pandang darat
fizikal dan budaya berdasarkan fizikal dan budaya
simbol-simbol dalam peta lakar. negara Malaysia.

Aras 2

x Menghubungkaitkan pandang darat


fizikal dan budaya dalam peta
lakar.

Aras 3

x Mentafsir peta lakar.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

BAHAGIAN B: GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA

Kajian mendalam dijalankan mengenai saling kaitan dan interaksi antara aspek kemanusiaan dengan aspek fizikal
untuk memberi gambaran tentang bumi sebagai ruang kediaman dan kegiatan manusia.

Tumpuan kajian diberi kepada aspek-aspek interaksi ruangan daripada aspek pola, taburan dan perubahan yang
w ujud. Isu-isu yang timbul akibat interaksi itu juga diutamakan. Kandungan juga menekankan kajian mengenai
pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar bagi menjamin penggunaan sumber alam dan kualiti hidup yang
sempurna.

Kajian Geografi Fizikal dan Manusia berasaskan dua tema iaitu Sumber dan Kegiatan Ekonomi. Tumpuan kajian
untuk melihat interaksi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar. Skala kajian
berfokuskan negara Malaysia dan perbandingan dengan negara lain dilakukan untuk melihat ciri-ciri
persamaan dan kelainan yang w ujud dalam aspek-aspek tertentu.

Kemahiran Geografi perlu diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mengukuhkan persepsi murid
terhadap organisasi ruangan.

Unsur-unsur patriotisme diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

10
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

TEMA 7: SUMBER

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

7.1 Sumber- Sumber Memahami j enis-j enis sumber utama * Mencintai negara Mengadakan pidato spontan tentang
sumber utama Malaysia sumber.
Aras 1 - bersyukur
terhadap Mengadakan tayangan video tentang
x Mentakrif sumber: kepelbagaian sumber.
x boleh diperbaharui sumber negara
x tidak boleh diperbaharui Malaysia. Mengadakan aktiviti kumpulan untuk
mengumpul maklumat tentang sumber
x Menyenaraikan jenis-jenis sumber daripada pelbagai media seperti bahan
utama: bercetak dan internet.
x mineral
x hutan
x air
x tanih
x cahaya matahari/solar

x Mengelaskan jenis-jenis sumber


utama:
x boleh diperbaharui
x tidak boleh diperbaharui

11
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

7.2 Taburan Memahami taburan sumber mineral * Mencintai negara Membincangkan taburan mineral
pelbagai negara Malaysia Malaysia berpandukan pelbagai media seperti
sumber - bersyukur atlas dan internet.
Aras 1 terhadap
a. Sumber kepelbagaian Mengadakan kuiz tentang taburan
x Menyenaraikan jenis-jenis mineral
mineral sumber mineral mineral negara Malaysia.
logam dan bukan logam.

x Menamakan jenis dan kawasan


mineral di negara Malaysia:
x petroleum dan gas asli
x kaolin (tanah liat)
x bauksit
x emas
x batu kapur
x bijih timah
x arang batu
x tembaga (kuprum)

Aras 2

x Menanda dan menamakan taburan


mineral di atas peta negara
Malaysia.

12
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

b. Sumber Memahami taburan hutan negara * Mencintai negara Memadankan jenis-jenis hutan dengan
hutan Malaysia Malaysia lokasinya di atas peta negara Malaysia.
- bersyukur
Aras 1 terhadap Menghasilkan buku skrap tentang jenis-
kepelbagaian jenis hutan negara Malaysia.
x Menamakan jenis dan kawasan sumber hutan.
hutan negara Malaysia.

x Menyenaraikan sumber hutan


negara Malaysia:
x Hutan Hujan Tropika
x Hutan Paya
x Hutan Pantai
x Hutan Gunung

Aras 2

x M enanda dan menamakan


taburan hutan di atas peta
negara M alaysia.

13
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

c. Sumber Memahami pelbagai penggunaan * Mencintai negara Mengadakan aktiviti kumpulan untuk
tenaga sumber tenaga negara Malaysia Malaysia mengumpul maklumat tentang
- berbangga penggunaan sumber tenaga negara
Aras 1 dengan Malaysia.
kepelbagaian
x Menyenaraikan sumber tenaga sumber negara Membincangkan perubahan
yang digunakan di negara Malaysia. penggunaan sumber tenaga mengikut
Malaysia: kepentingan, teknologi dan perubahan
x petroleum dan gas asli semasa berpandukan pelbagai media
x kuasa hidroelektrik seperti bahan bercetak dan internet.
x suria
x arang batu Mengadakan tayangan video.
x nuklear
x biomas/biojisim Mengadakan lawatan sambil belajar.

Meramalkan penggunaan sumber


x Menamakan sumber tenaga dan tenaga di negara Malaysia.
taburannya di negara Malaysia

14
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

Aras 2

x Menanda dan menamakan taburan


sumber tenaga di atas peta negara
Malaysia.

x Menghuraikan penggunaan sumber


tenaga negara Malaysia:
x petroleum dan gas asli
x kuasa hidroelektrik
x suria
x arang batu
x nuklear
x biomas/biojisim

Aras 3

x Membuat kesimpulan tentang * Berusaha


penggunaan sumber tenaga negara membangunkan
Malaysia pada masa depan seperti: negara Malaysia
x kemajuan teknologi - menghargai
x kitar semula usaha-usaha yang
diambil untuk
memajukan
sumber tenaga
negara Malaysia.

15
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

d. Sumber Memahami j enis sumber tenaga Mengumpul maklumat tentang jenis-


tenaga di negara lain jenis tenaga gantian negara lain
negara lain daripada pelbagai media seperti bahan
Aras 1 bercetak dan internet.

x Menyenaraikan jenis sumber


Menghasilkan buku skrap tentang jenis-
tenaga negara lain:
jenis tenaga gantian negara lain.
x suria (Jepun)
x ombak (Perancis)
x pasang surut (China)
x angin (Belanda)
x biomas/biojisim (India)
x geoterma (Iceland)

Aras 2

x Menghuraikan penggunaan sumber


tenaga di negara lain
x suria (Jepun)
x ombak (Perancis)
x pasang surut (China)
x angin (Belanda)
x biomas/biojisim (India)
x geoterma (Iceland)

16
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

7.3 Kepentingan Memahami kepentingan penerokaan * Mencintai negara Membincangkan kepentingan


pelbagai pelbagai sumber negara Malaysia. Malaysia penerokaan pelbagai sumber negara
sumber - menghargai Malaysia berpandukan pelbagai media
Aras 1 sumbangan sumber seperti bahan bercetak dan internet.
kepada
x Menerangkan kepentingan pembangunan Menghasilkan peta minda tentang
penerokaan pelbagai sumber negara Malaysia. kepentingan penerokaan pelbagai
negara Malaysia seperti: sumber negara Malaysia.
x bahan mentah
x pekerjaan
x pendapatan negara
x pembukaan kawasan baru
x infrastruktur

Aras 2

x Menjelaskan dengan contoh


kepentingan penerokaan pelbagai
sumber negara Malaysia:
x bahan mentah
x pekerjaan
x pendapatan negara
x pembukaan kawasan baru
x infrastruktur

17
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

Aras 3

x Menghubungkaitkan kepentingan
penerokaan pelbagai sumber
kepada pembangunan negara
Malaysia seperti:
x pembandaran
x perindustrian
x infrastruktur

Memahami kesan penerokaan


7.4 Kesan Pandang darat * Mempertahankan Membincangkan kesan-kesan
sumber terhadap alam sekitar negara
penerokaan Malaysia. negara Malaysia penerokaan sumber terhadap alam
sumber - prihatin sekitar berpandukan pelbagai media
terhadap alam Aras 1 terhadap kesan seperti bahan bercetak dan internet.
sekitar penerokaan
x Menyenaraikan kesan penerokaan sumber. Menghasilkan buku skrap tentang kesan
sumber terhadap alam sekitar penerokaan sumber terhadap alam
negara Malaysia: sekitar negara Malaysia.
x perubahan pandang darat
(landskap) Mengadakan perbahasan bertajuk:
x kepupusan Penerokaan sumber lebih banyak
x peningkatan suhu membawa kebaikan daripada
x hakisan keburukan.
x banjir
x pencemaran udara dan air

18
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

Aras 2

x Menghuraikan dengan contoh


kesan penerokaan sumber terhadap
alam sekitar negara Malaysia:
x perubahan pandang darat
landskap
x kepupusan
x peningkatan suhu
x hakisan
x banjir
x pencemaran udara dan air

19
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

7.5 Pengurusan Kepupusan Memahami kepentingan dan langkah- * Mempertahankan Membincangkan kepentingan
sumber Ekosistem langkah pengurusan sumber. negara Malaysia pengurusan sumber.
Pemeliharaan - bertanggungjawab
Pemuliharaan Aras 1 memelihara alam Sumbang saran langkah-langkah
Pembangunan sekitar negara pengurusan sumber yang dapat
x Menyatakan kepentingan
lestari Malaysia. mengurangkan kesan negatif
pengurusan sumber seperti:
penerokaan sumber ke atas alam sekitar
x mengelakkan kepupusan
negara Malaysia.
x menjamin bekalan sumber
berterusan
Mengadakan pertandingan melukis
x keseimbangan ekosistem
poster.

x Menyenaraikan langkah-langkah
Menghasilkan penanda buku
pengurusan sumber yang dapat
bertemakan pengurusan sumber.
mengurangkan kesan negatif
penerokaan sumber:
x pemeliharaan
x pemuliharaan

Aras 2

x Menghuraikan kepentingan
pengurusan sumber:
x mengelakkan kepupusan
x menjamin bekalan sumber
berterusan
x keseimbangan ekosistem

20
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

x Menghuraikan langkah-langkah Membincangkan langkah-langkah


pengurusan sumber: pengurusan sumber air di Jepun.
x pemeliharaan
x pemuliharaan Mengumpul maklumat tentang
langkah-langkah pengurusan sumber air
x Menghuraikan langkah-langkah di Jepun daripada pelbagai media
pengurusan sumber air di Jepun. seperti bahan bercetak dan internet.

Aras 3

x Mencadangkan langkah-langkah
yang boleh diambil dalam
pengurusan sumber untuk kegunaan
masa depan.

21
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

TEMA 8: KEGIATAN EKONOMI

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

8.1 Kegiatan Taburan Memahami j enis dan taburan * Berusaha Membincangkan jenis-jenis kegiatan
ekonomi utama kegiatan ekonomi utama negara membangunkan ekonomi utama negara Malaysia
Malaysia. negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti
- berbangga dengan bahan bercetak dan internet.
Aras 1
tahap kemajuan
kegiatan ekonomi Menunjukkan taburan kegiatan ekonomi
x Menyenaraikan jenis-jenis kegiatan
negara Malaysia. utama berdasarkan peta negara
ekonomi utama negara Malaysia:
Malaysia.
x perkhidmatan (pelancongan,
perdagangan, pengangkutan,
Mengadakan tayangan video tentang
kewangan dan pendidikan)
kegiatan ekonomi utama negara
x perindustrian
Malaysia.
x perlombongan
x pertanian
Mengumpul gambar tentang kegiatan
x pembalakan
ekonomi utama negara Malaysia.
x perikanan
Menghasilkan buku skrap tentang jenis
x Menentukan taburan kegiatan
dan taburan kegiatan ekonomi utama
ekonomi utama berdasarkan peta
negara Malaysia.
negara Malaysia.

Aras 2

x Menanda dan menamakan taburan


kegiatan ekonomi utama di atas
peta negara Malaysia.

22
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

8.2 Faktor-faktor Memahami faktor-faktor yang * Mencintai negara Membincangkan faktor-faktor utama
yang mempengaruhi kegiatan ekonomi Malaysia yang mempengaruhi kegiatan ekonomi
mempengaruh negara Malaysia. - bersyukur kerana utama negara Malaysia dengan
i kegiatan negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti
ekonomi Aras 1 boleh bahan bercetak dan internet.
menjalankan
x Menyenaraikan faktor-faktor yang
pelbagai Menghasilkan peta minda.
mempengaruhi kegiatan ekonomi
kegiatan
utama negara Malaysia:
ekonomi.

Faktor Fizikal
x bentuk muka bumi
x tanih
x Iklim
x bahan mentah

Faktor kemanusiaan

x teknologi
x dasar kerajaan
x pasaran
x modal
x infrastruktur
x buruh

23
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

Aras 2

x Menerangkan dengan contoh faktor-


faktor yang mempengaruhi kegiatan
ekonomi utama negara Malaysia:

Faktor Fizikal
x bentuk muka bumi
x tanih
x Iklim
x bahan mentah

Faktor kemanusiaan
x teknologi
x dasar kerajaan
x pasaran
x modal
x infrastruktur
x buruh

24
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

8.3 Sumbangan Saling kaitan Memahami kepentingan kegiatan * Berusaha Sumbang saran kepentingan kegiatan
kegiatan ekonomi terhadap pembangunan membangunkan ekonomi terhadap pembangunan
ekonomi negara Malaysia. negara Malaysia negara Malaysia.
terhadap - berbangga dengan
Aras 1
pembangunan pembangunan Mengadakan pidato spontan.
x Menyenaraikan kepentingan
negara ekonomi negara
kegiatan ekonomi terhadap
Malaysia. Menghasilkan buku skrap tentang
pembangunan negara Malaysia:
kepentingan kegiatan ekonomi
x peluang pekerjaan
terhadap pembangunan negara
x peningkatan taraf hidup
Malaysia.
x pendapatan negara
x peningkatan infrastruktur
x pengurangan import
x pemindahan teknologi
x proses pembandaran

Aras 2

x Menghuraikan dengan contoh


kepentingan kegiatan ekonomi
terhadap pembangunan negara
Malaysia.
x peluang pekerjaan
x peningkatan taraf hidup
x pendapatan negara
x peningkatan infrastruktur
x pengurangan import
x pemindahan teknologi
x proses pembandaran

25
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

8.4 Kesan Kesan rumah Memahami kesan kegiatan ekonomi * Mempertahankan Membincangkan kesan kegiatan
kegiatan hijau terhadap alam sekitar negara negara Malaysia ekonomi negara Malaysia berpandukan
ekonomi Penipisan Malaysia. - bertanggungjawab pelbagai media seperti bahan bercetak
terhadap alam lapisan ozon memelihara alam dan internet
Aras 1
sekitar Pulau haba sekitar negara
Hujan asid Malaysia. Mengadakan pertandingan melukis
x Menyenaraikan kesan kegiatan
poster.
ekonomi terhadap alam sekitar
negara Malaysia:
Mengadakan pertandingan menulis
x kepupusan sumber
esei.
x pencemaran
x perubahan pandang darat
Meramalkan kesan kegiatan ekonomi
(landskap)
terhadap alam sekitar negara Malaysia.
x kesan rumah hijau
x penipisan lapisan ozon
x pulau haba
x hujan asid

26
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

Aras 2

x Menjelaskan dengan contoh kesan


kegiatan ekonomi terhadap alam
sekitar negara Malaysia:
x kepupusan sumber
x pencemaran
x perubahan pandang darat
(landskap)
x kesan rumah hijau
x penipisan lapisan ozon
x pulau haba
x hujan asid

Aras 3

x Merumus tentang kesan kegiatan


ekonomi terhadap alam sekitar
negara Malaysia.

27
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

8.5 Langkah- Pemeliharaan Memahami langkah-langkah * Mencintai negara Sumbang saran langkah-langkah
langkah Pemuliharaan mengurangkan kesan kegiatan Malaysia mengurangkan kesan kegiatan ekonomi
mengurangkan ekonomi terhadap alam sekitar. - prihatin terhadap terhadap alam sekitar negara Malaysia
kesan kegiatan penjagaan alam
ekonomi Aras 1 sekitar Membincangkan langkah-langkah
terhadap alam mengurangkan kesan kegiatan ekonomi
x Menyenaraikan langkah-langkah
sekitar terhadap alam sekitar negara lain
mengurangkan kesan kegiatan
berpandukan pelbagai media seperti
ekonomi terhadap alam sekitar
bahan bercetak dan internet.
negara Malaysia:
x penghutanan semula
Melengkapkan pengurusan grafik
x kitar semula
tentang persamaan dan perbezaan
x pendidikan alam sekitar
langkah-langkah mengurangkan kesan
x kempen
kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar
x penguatkuasaan undang-
negara Malaysia dengan negara lain.
undang
x penyelidikan dan
Menghasilkan buku skrap tentang
pembangunan (R&D)
langkah-langkah mengurangkan kesan
x penggunaan bahan sumber
kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar
tenaga mesra alam
negara Malaysia dengan negara lain.

28
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

Aras 2

x Menghuraikan langkah-langkah
mengurangkan kesan kegiatan
ekonomi terhadap alam sekitar
negara Malaysia:
x penghutanan semula
x kitar semula
x pendidikan
x kempen
x penguatkuasaan undang-
undang
x penyelidikan dan
pembangunan (R&D)
x penggunaan sumber tenaga
mesra alam

29
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

Aras 3

x Membandingkan dan membezakan


langkah-langkah mengurangkan
kesan kegiatan ekonomi terhadap
alam sekitar negara Malaysia
dengan negara lain:
x kitar semula
(Jerman,Denmark,Taiwan)
x rawat semula air
(Jepun,Singapura,China)

x Mencadangkan langkah-langkah
lain bagi mengurangkan kesan
kegiatan ekonomi terhadap alam
sekitar.

30
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

UNSUR CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN


TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
PATRIOTISME DAN PEMBELAJARAN

8.6 Kepentingan Saling Memahami kepentingan kerj asama * Berusaha Sumbang saran kepentingan kerjasama
kerjasama bergantung ekonomi antarabangsa. membangunkan ekonomi antarabangsa.
ekonomi Saling kaitan negara Malaysia
antarabangsa Aras 1 - menghargai usaha Mengadakan syarahan tentang
kerajaan dalam kepentingan kerjasama ekonomi
x Menyatakan kepentingan kerjasama membangunkan antarabangsa.
ekonomi antarabangsa: ekonomi negara.
x pemindahan teknologi Meramalkan kesan kerjasama ekonomi
x hubungan perdagangan antarabangsa kepada negara Malaysia.
x pelaburan/modal
x pasaran
x buruh
x bahan mentah

Aras 2

x Menjelaskan dengan contoh


kepentingan kerjasama ekonomi
antarabangsa.

Aras 3

x Merumus tentang kesan kerjasama


ekonomi antarabangsa pada masa
depan.

31
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

BAHAGIAN C: KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

Bahagian ini memberi penegasan kepada Arahan Am x Penggunaan Teknologi Maklumat dan
kerja amali untuk menghubungkaitkan aspek Komunikasi untuk mencari maklumat
Geografi dalam organisasi ruangan. x Semua murid Tingkatan 3 w ajib dan penulisan laporan digalakkan.
Kaw asan persekitaran murid digunakan menjalankan KGT. x Panjang laporan Hasil Kajian tidak lebih
sebagai konteks pengajaran dan x Kerja lapangan boleh dijalankan secara daripada 350 patah perkataan.
pembelajaran untuk memahami beberapa individu atau berkumpulan tetapi x Laporan KGT hendaklah disediakan
aspek organisasi ruangan. laporan KGT hendaklah dibuat secara dalam kertas bersaiz A4.
individu. x Laporan yang disediakan perlu
Keadaan saling berkait dan saling x Kajian ini berasaskan mana-mana satu menyentuh semua kriteria yang
bergantung antara alam sekitar dengan tema yang diajar di Tingkatan 1, 2 dan ditetapkan dalam format penulisan
manusia perlu dijelaskan. Semangat 3. laporan.
mencintai dan menghargai kaw asan sendiri x Skala kaw asan kajian meliputi kaw asan
dapat disemai melalui pemahaman tentang tidak melebihi 20km persegi. Form at penulisan laporan
ciri-ciri istimew a yang w ujud hasil daripada x Sekiranya kajian melibatkan temu bual,
proses interaksi yang berlaku. saiz sampel tidak melebihi 30 orang 1. Tajuk kajian
responden. 2. Senarai kandungan
Dalam pengajaran dan pembelajaran Kajian x KGT dijalankan mulai aw al tahun 3. Penghargaan
Geografi Tempatan (KGT), tema-tema selama enam hingga lapan minggu. 4. Pendahuluan
dalam Sukatan Pelajaran perlu dipelajari x Kerja lapangan tidak menggunakan 5. Objektif kajian
secara bersepadu. Kaw asan kajian sama w aktu pengajaran dan pembelajaran di 6. Kaw asan kajian
ada: bilik darjah. 7. Kaedah kajian
a) rumah dan persekitaran, atau x Laporan KGT mesti dinilai dan diambil 8. Hasil kajian
b) sekolah dan persekitaran, atau kira dalam pemarkahan keseluruhan 9. Rumusan
c) mana-mana kaw asan antara rumah Geografi PMR. 10. Lampiran
dan sekolah. 11. Rujukan

32
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

CADANGAN TAJUK-TAJUK KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN


TEMA 7: SUMBER

PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN


TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME
GEOGRAFI TEMPATAN

Kesan penerokaan sumber di x Mengenal pasti jenis-jenis sumber * Mencintai negara Menentukan lokasi kawasan kajian
kawasan kajian utama di kawasan kajian. Malaysia menggunakan peta lakar.
- menghargai
x Memilih dan menerangkan satu jenis sumbangan sumber Menerangkan jenis-jenis sumber utama di
sumber yang terdapat di kawasan di kawasan kajian. kawasan kajian:
kajian. - mineral
- hutan
- tanih
- air

Membincang dan memilih satu jenis


sumber yang terdapat di kawasan kajian.

Membimbing murid memproses


maklumat dan data yang sesuai.

Membincangkan kesan penerokaan


sumber di kawasan kajian.
Kesan positif seperti:
- memajukan kegiatan ekonomi
setempat
- peluang pekerjaan
- infrastruktur

Kesan negatif seperti:


- hakisan
- pencemaran

33
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN


TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME
GEOGRAFI TEMPATAN

x Merekod dan mempersembahkan Menerangkan teknik membuat rumusan.


maklumat dan data dalam bentuk:
x jadual Selain daripada tajuk yang diberikan,
x graf guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
x carta pai berkaitan dengan sumber contoh:
x peta - isu-isu semasa yang berkaitan dengan
x rajah sumber di kawasan kajian.

x Merumus kesan penerokaan sumber


tersebut di kawasan kajian.

34
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

TEMA 8: KEGIATAN EKONOMI

PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN


TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME
GEOGRAFI TEMPATAN

Sumbangan kegiatan x Mengenal pasti pelbagai kegiatan * Berusaha Menentukan lokasi kawasan kajian
ekonomi terhadap ekonomi di kawasan kajian. membangunkan negara menggunakan peta lakar.
pembangunan kawasan kajian Malaysia
x Memilih satu jenis kegiatan ekonomi - berbangga dengan Menerangkan pelbagai kegiatan ekonomi
di kawasan kajian. tahap kemajuan di kawasan kajian.
kegiatan ekonomi - pertanian
x Mengkaji sumbangan kegiatan setempat. - perikanan
ekonomi tersebut terhadap - perlombongan
pembangunan di kawasan kajian. - pembalakan
- perindustrian
- perkhidmatan (pelancongan,
perdagangan, pengangkutan,
kewangan dan pendidikan)

Membincang dan memilih satu jenis


kegiatan ekonomi yang terdapat di
kawasan kajian.

Membimbing murid memproses


maklumat dan data yang sesuai.

35
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM
TINGKATAN TIGA

PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN


TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME
GEOGRAFI TEMPATAN

x Merekod dan mempersembahkan Membincangkan sumbangan kegiatan


maklumat dan data yang diperoleh ekonomi tersebut terhadap pembangunan
dalam bentuk yang sesuai seperti: di kawasan kajian seperti:
x jadual - peluang pekerjaan
x graf - peningkatan taraf hidup
x carta pai - peningkatan infrastruktur
x rajah - pemindahan teknologi
x peta - pendapatan

x Merumus sumbangan kegiatan Menerangkan teknik membuat rumusan.


ekonomi tersebut terhadap
pembangunan di kawasan kajian. Selain daripada tajuk yang diberikan guru
boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan
dengan kegiatan ekonomi contoh:
- isu-isu semasa berkaitan dengan
kegiatan ekonomi di kawasan kajian.

36